หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

เรื่องด่วน
     
หัวข้อเรื่อง
วันประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์

สสจ.สกลนคร จัดพิธีลงนาม MOU การขับเคลื่อนการดำเนินงานเมืองสมุนไพร “สกลนครมหานครแห่งพฤกษเวช”
วันนี้ (๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ) เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โดย นพ.ปรเมษฐ์  กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานเมืองสมุนไพร “สกลนครมหานครแห่งพฤกษเวช” จังหวัดสกลนคร ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสกลนคร และมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีนายอดิศักดิ์  เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดแผนแม่บทแห่งชาติฯ ไปสู่การดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม จังหวัดสกลนคร จึงได้บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการพัฒนาให้จังหวัดสกลนคร มีความพร้อมและศักยภาพในการเป็นจังหวัดที่มีการดำเนินการจัดการด้านสมุนไพร เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและนำไปสู่การสร้างเศรษฐกิจให้กับพื้นที่ โดยใช้คำว่า “สกลนครมหานครแห่งพฤกษเวช บนฐานรากประชารัฐ” หรือเมืองสมุนไพรสกลนคร และด้วยนโยบายจากอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ให้การสนับสนุน การดำเนินงานตามโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสมุนไพรอย่างครบถ้วนโดยอาศัยกลไกประชารัฐ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ กล่าวคือ ให้มีการเพาะปลูกสมุนไพร การแปรรูป และการจัดจำหน่าย นำวัตถุดิบมาผลิตเป็นยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร นำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง มีความปลอดภัย สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ

วนิดา
23 ส.ค. 59 16:34

สสจ.สกลนคร ต้อนรับอธิบดีกรมควบคุมโรค
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โดย นพ.ปรเมษฐ์  กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  ร่วมกับสำนักเขตสุขภาพที่ ๘,โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๘ อุดรธานี ร่วมจัดประชุม การพัฒนาศักยภาพทีม SRRT เพื่อเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม  กรณีเหมืองโปแตช จังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมพุทธรักษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับหน่วยเฝ้าระวัง สอบสวนเคลื่อนที่เร็วของจังหวัดสกลนคร ให้มีการเตรียมการล่วงหน้า ร่วมกับเครือข่ายทั้งภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ถึงแม้ว่ายังไม่มีความคืบหน้าเกี่ยวกับเหมืองโปแตชในพื้นที่จังหวัดสกลนครในปัจจุบันก็ตาม โดยวันนี้ได้รับเกียรติจาก นพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค ได้เป็นประธานในพิธีเปิดและให้นโยบาย

วนิดา
23 ส.ค. 59 10:31

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ดูรายละเอียด ►►► CLICK

วนิดา
22 ส.ค. 59 15:06

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย.
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล
รับย้ายข้าราชการ

วนิดา
17 ส.ค. 59 11:30

สสจ.สกลนคร ร่วมงานแถลงข่าวจังหวัด
วันนี้ (๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙) เวลา ๐๙.๐๐ น. นพ.ปรเมษฐ์  กิ่งโก้  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  ได้มอบหมายให้ นพ.ประวิตร  ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ร่วมแถลงข่าวจังหวัดสกลนคร ณ บริเวณโถงชั้น ๑  ศาลากลางจังหวัดสกลนคร เพื่อให้หน่วยงานราชการต่างๆ ได้มีเวทีประชาสัมพันธ์กิจกรรม  การดำเนินงาน แจ้งข่าวโครงการที่สำคัญต่างๆ โดย สำนักงาสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้ประชาสัมพันธ์โครงการสกลนครมหาเวชนครแห่งพฤกษเวช,การรณรงค์การคัดแยกเก็บขยะ และการ,พรบ.สุขภาพจิต,การเตรียมความพร้อมของบุคลากรทางการแพทย์ในการเตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังสถานการณ์ฉุกเฉิน และการประกวด รพ.สต.ดีเด่นระดับประเทศ  โดย รพ.สต.บ้านแร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร เป็นตัวแทน รพ.สต.ดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และรับการประเมินเพื่อคัดเลือกเป็นรพ.สต.ดีเด่นระดับประเทศ ในวันที่ ๑๐ สิงหาคมที่ผ่านมา

วนิดา
16 ส.ค. 59 11:50

สสจ.สกลนคร ร่วมงานวันรำลึกสันติภาพ
วันนี้ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. นพ.ปรเมษฐ์  กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้มอบหมายให้ นายมานิตย์  ไชยพะยวน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนรวมถึงหน่วยงานเอกชน นักเรียน ประชาชนทั่วไป ร่วมวางพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในงานรำลึกวันสันติภาพ ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์นายเตียง ศิริขันธ์ หน้าทางเข้าถ้ำเสรีไท บ้านลาดกะเฌอ ตำบลห้วยยาง อำเมือง สกลนคร โดยมานายอดิศักดิ์ เทพอาสน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อเป็นการระลึกถึงขบวนการเสรีไทที่ได้ทำการเคลื่อนไหวต่อต้านกองทัพญี่ปุ่น ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ และเป็นการสำนึกถึงคุณงามความดีในความกล้าหาญเสียสละของขบวนการเสรีไท

วนิดา
16 ส.ค. 59 11:36
การจัดกิจกรรมงานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2559

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ร่วมกับ โรงพยาบาลศูนย์สกลนครและโรง
พยาบาลชุมชนทุกแห่ง จัดกิจกรรมงานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2559 “ผู้สูงวัย ใช้ยาปลอดภัยและเป็นสุข” ในวันที่ 8 – 14 สิงหาคม 2559
             ผู้สูงอายุมักมีโรคเรื้อรังหลายอย่าง ทำให้ได้รับยาหลายรายการ ผู้ป่วยบางรายเก็บสะสมยาไว้โดยไม่รับประทาน หรือรับประทาน ไม่หมดแล้ว เก็บรวมกันไว้ โดยไม่มีการบันทึกว่ายาชนิดใด และใช้สำหรับรักษาโรคชนิดใด คราวใดที่มีอาการเจ็บป่วยก็จะเลือกยาที่สะสมไว้มารับประทาน โดยไม่ทราบยานั้นหมดอายุ หรือ เสื่อมคุณภาพ หรือข้อห้ามใช้ยาและข้อบ่งใช้ของยาในขณะนั้น จึงทำให้เกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยาได้ 
              เภสัชกรในพื้นที่จังหวัดสกลนคร จึงได้ร่วมใจกันจัดงานสัปดาห์เภสัชกรรม ในครั้งนี้ โดยกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การให้ความรู้เรื่องยาทั่วไป ยาที่ใช้ในผู้สูงอายุ สมุนไพรน่ารู้โดยเภสัชกร และสื่อโฆษณาผิดกฎหมาย เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและความปลอดภัยสูงสุดในการใช้ยา และเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน
วสันต์
15 ส.ค. 59 11:46

สสจ.สกลนคร  ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
วันที่ ๑๒ สิงหาคม  ๒๕๕๙  เวลา ๑๗.๓๐  น. นพ.ปรเมษฐ์  กิ่งโก้  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้มอบหมายให้ นายศักดิ์ชาย  ซองทุมมินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  พร้อมด้วยข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้างสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ ณ หอประชุมวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานเอกชน  พ่อค้า นักเรียน  นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธี  โดยมีนายอดิศักดิ์  เทพอาสน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  เป็นประธานในพิธี 

วนิดา
15 ส.ค. 59 10:41
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
112
ระเบียนที่ 1 - 8 / 889    
ข่าวสารสุขภาพ

มาตรการป้องกันการจมน้ำ เน้นใน 2 กลุ่มสำคัญ ได้แก่

1.มาตรการป้องกันการจมน้ำในเด็กเล็ก (อายุต่ำกว่า 5 ปี) คือ “เทน้ำ กั้นคอก ปิดฝา เฝ้าดูตลอดเวลา” ดังนี้ เทน้ำทิ้งหลังใช้งาน ฝัง/กลบหลุมหรือร่องน้ำที่ไม่ได้ใช้งาน, กั้นคอก จัดให้มีสถานที่เล่นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กซึ่งห่างไกลจากแหล่งน้ำ โดยมีลักษณะแบบคอกกั้นเด็ก มีรั้วล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน ในทุกครัวเรือนที่มีเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปีควรใช้คอกกั้นเด็ก เพราะนอกจากจะช่วยป้องกันเด็กเล็กจมน้ำแล้ว ยังช่วยป้องกันการบาดเจ็บจากสาเหตุอื่นๆ เช่น รถทับ ไฟฟ้าช็อต พลัดตกหกล้ม โดยเฉพาะเมื่อผู้ปกครองทำกิจกรรมอื่นๆชั่วคราว ซึ่งคอกกั้นเด็กสามารถทำได้เองง่าย เช่น ไม้ไผ่ ท่อพีวีซี เป็นต้น, ปิดฝาภาชนะใส่น้ำ กะละมัง โอ่งน้ำ ตุ่มน้ำ, เฝ้าดูตลอดเวลาไม่ปล่อยให้เด็กอยู่ตามลำพังแม้เพียงชั่วขณะ ที่สำคัญเปลี่ยนความคิดว่าคอกกั้นเด็กคือที่ขังเด็ก เพราะเราไม่ได้นำเด็กไว้บริเวณพื้นที่ดังกล่าวตลอดเวลา เพียงแค่ไม่กี่นาทีที่เราติดภารกิจ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเสี้ยวนาทีชีวิตของลูกหลาน

2.มาตรการป้องกันการจมน้ำในเด็กโต (อายุมากกว่า 5 ปี) คือ“ลอยตัว ชูชีพ ช่วยเหลือ ปฐมพยาบาล” ดังนี้ ลอยตัว สอนให้เด็กรู้วิธีการเอาชีวิตรอดในน้ำเมื่อตกน้ำ โดยการลอยตัวเปล่าหรือลอยตัวโดยใช้อุปกรณ์ช่วย, ชูชีพ สอนให้ประชาชนและเด็กรู้จักกฎความปลอดภัยทางน้ำ เช่น ไม่ปล่อยให้เด็กอยู่ใกล้แหล่งน้ำตามลำพัง ไม่ว่ายน้ำคนเดียว ไม่แกล้งจมน้ำ ไม่ดื่มสุรา รวมถึงการใช้ชูชีพทุกครั้งที่เดินทางทางน้ำ, ช่วยเหลือ สอนให้เด็กรู้จักวิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้อง โดยการ “ตะโกน โยน ยื่น” (ตะโกน : เรียกให้ผู้ใหญ่มาช่วย และโทร 1669, โยนอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือคนตกน้ำ เช่น ขวดน้ำพลาสติก ห่วงชูชีพ อุปกรณ์ที่ผูกเชือก, ยื่น : ไม้ เสื้อ กางเกง เข็มขัด เพื่อช่วยเหลือคนตกน้ำ), ปฐมพยาบาล สอนและฝึกปฏิบัติให้ประชาชนและเด็กรู้วิธีการปฐมพยาบาลคนจมน้ำที่ถูกต้อง โดยห้ามจับเด็กอุ้มพาดบ่า แล้วกระแทกเพื่อเอาน้ำออก

จากการสำรวจพฤติกรรมการใช้เสื้อชูชีพของสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค พบว่า ประชาชนทุกกลุ่มอายุใช้เสื้อชูชีพ ขณะเดินทางหรือทำกิจกรรมทางน้ำ ร้อยละ 15.7 ซึ่งมีการใส่ถูกต้องเพียงร้อยละ 4.2 ส่วนเด็กมีการใช้เสื้อชูชีพ ขณะเดินทางหรือทำกิจกรรมทางน้ำ ร้อยละ 18.0 ซึ่งใส่ถูกต้องเพียงร้อยละ 6.0 ผลการสำรวจพบว่าประชาชนยังมีความเข้าใจไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ชูชีพ นั่นคือชูชีพที่ทุกคนเห็นทั่วไปตามเรือคือ เสื้อพยุงตัว ซึ่งออกแบบมาให้ใส่สบาย และเคลื่อนไหวได้คล่องตัว แต่จะไม่ช่วยพลิกตัวผู้สวมใส่ให้หน้าหงายขึ้นเหนือน้ำ ดังนั้นเวลาใช้จึงต้องตีขาช่วย และหากคนที่ใส่ หมดสติ ก็จมน้ำเสียชีวิตได้ ส่วนเสื้อชูชีพจะถูกออกแบบให้พลิกตัวผู้ประสบภัยให้หงายหน้าขึ้นเหนือน้ำ ทำให้คนที่หมดสติไม่จมน้ำ แต่จะเทอะทะ และทำให้เคลื่อนไหวลำบาก

ข้อมูลจาก : สำนักโรคไม่ติดต่อ / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค
โทรศัพท์ 0-2590-3857 วันที่ 3 มีนาคม 2559

วนิดา
8 มี.ค. 59 10:58

 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโรคไข้ซิกา 

1. จากที่มีข่าวการระบาดของโรคไข้ซิกาในกลุ่มประเทศลาตินอเมริกาและแคริบเบียน ซึ่งศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (US-CDC) ประกาศเตือนพลเมืองของสหรัฐที่เป็นหญิงตั้งครรภ์ในทุกระยะของการตั้งครรภ์ ให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่ระบาด 14 ประเทศ ได้แก่ บราซิล โคลอมเบีย เอลซัลวาดอร์ เฟรนช์เกียนา กัวเตมาลา เฮติ ฮอนดูรัส มาร์ตีนิก เม็กซิโก ปานามา ปารากวัย ซูรินาเม เวเนซุเอลา และเครือรัฐเปอร์โตริโก

2. โรคไข้ซิกา (Zika fever) เกิดจากการติดเชื้อไวรัสซิกา อยู่ในตระกูลฟลาวิไวรัส (flavivirus) จำพวกเดียวกับ ไวรัสไข้เหลือง ไวรัสเดงกี ไวรัสเวสต์ไนล์ และไวรัสไข้สมองอักเสบเจอี มียุงลาย เป็นแมลงนำโรค

3. มีระยะฟักตัวเฉลี่ย 4-7 วัน สั้นสุด 3 วัน และยาวสุด 12 วัน อาการที่พบบ่อย ได้แก่ มีไข้ ออกผื่น ตาแดง ปวดข้อ ข้อบวม ปวดหลัง อาจมีอาการอื่นๆ ได้ เช่น อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ ต่อมน้ำเหลืองโต และอุจจาระร่วง ส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง ยกเว้นในหญิงตั้งครรภ์ซึ่งอาจทำให้เด็กทารกที่คลอดมามีสมองเล็ก (microcephaly) หรือมีภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์

อ่านต่อ...

 

คมสันต์
28 ก.พ. 59 13:29

 ระวังไวรัสเมอร์ส (MERS-CoV)

ทำไมชื่อ เมอร์สคอฟ
มาจากชื่อเต็มภาษาอังกฤษว่า Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) หรือเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ตะวันออกกลาง

ต้นกำเนิดของไวรัสเมอร์สคอฟ
ไวรัสชนิดนี้ต้นกำเนิดจากประเทศซาอุดิอาระเบียและยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่ามีต้นกำเนิดจากคนหรือสัตว์หรือเชื้อใด แต่มีผลวิจัยระบุว่าอาจมีแพะเป็นพาหะนำเชื้อ และเป็นเชื้อไวรัสใกล้เคียงไวรัสในค้างคาวสายพันธุ์หนึ่ง ทั้งนี้วัสเมอร์สเป็นเชื้อไวรัสเดียวกับโรคซาร์ส (Severe Acute Respiratory Syndrome-SARS) ที่แพร่ระบาดอย่างหนักในเอเชียเมื่อปี พ.ศ. 2546

ความร้ายแรงของไวรัสเมอร์สคอฟ
ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสเมอร์สจะมีอาการคล้ายเป็นโรคระบบทางเดินหายใจมีไข้สูงไอ หายใจหอบ หายใจขัด ถ่ายเหลว หากเป็นหนักจะเสียชีวิตทันทีภายใน 3 -4 สัปดาห์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุเพศชาย โดยเชื้อจะอยู่ในละอองน้ำมูกน้ำลายผู้ป่วย ติดต่อได้ง่ายจากการไอจาม โดยผู้ป่วยเกือบทั้งหมดร้อยละ 96 มีโรคประจำตัว 1 โรคหรือมากกว่า ได้แก่เบาหวาน รองลงมาคือความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคไต

การป้องกันเบื้องต้นไวรัสเมอร์สคอฟ
1. กินร้อน- ช้อนกลาง- ล้างมือ|
2. ใช้ผ้าหรือกระดาษปิดปากเมื่อจาม
3. หลีกเลี่ยงไปสถานที่ที่ผู้คนแออัด
4. สวมหน้ากากอนามัยหากต้องไปสถานที่ที่ผู้คนจำนวนมากโดยเฉพาะช่วงพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์
5. หมั่นออกกำลังกายและรักษาสุขภาพให้แข็งแรง
6. มาพบแพทย์พร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่หากมีประวัติเดินทางหรือสัมผัสกับผู้เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดของเชื้อ เช่น ซาอุดีอาระเบีย การ์ตา จอร์แดน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เกาหลีใต้  เป็นต้น
หากสงสัยว่าตนเองมีอาการดังกล่าวให้รีบพบแพทย์ทันที

วนิดา
26 มิ.ย. 58 13:28
1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 3 / 9    
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ขอเชิญร่วมสนันสนุนการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น 21 ส.ค. 59
2 จดหมายข่าวเลือกตั้ง กรกฎาคม 2559 1 ส.ค. 59
3 ขอเชิญร่วมกิจกรรม สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร สัญจร พบสมาชิก 31 ม.ค. 60
4 ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)" 31 ส.ค. 59
5 ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมและสนับสนุนการวิจัยโครงการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2560 31 ก.ค. 59
6 โครงการอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลโรงพยาบาลขั้นพื้นฐานรุ่นที่ 3 และขั้นสูงรุ่นที่ 1 30 ก.ย. 59
7 เวทีวิชาก่ารเพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ และสุขภาพชุมชน 2559 31 ก.ค. 59
8 การประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ผ้าครามธรรมชาติสกลนคร 31 ก.ค. 59
9 จดหมายข่าวเลือกตั้งประจำเดือน พค.59 30 มิ.ย. 59
10 ขอสนับสนุนการแข่งขันโบลิ่งการกุศล 20 มิ.ย. 59
11 การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ 30 มิ.ย. 59
12 วารสารจัดหางาน 30 มิ.ย. 59
13 ข่าวประกันสังคม 30 มิ.ย. 59
14 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด 31 ธ.ค. 60
15 จดหมายข่าวเลือกตั้ง เดือนเมษายน 31 พ.ค. 59
16 ประชาสัมพันธ์สถานที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัด 31 พ.ค. 59
17 ข่าวสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 31 พ.ค. 59
18 ขั้นตอนการยื่นคำขอใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด 31 พ.ค. 59
19 ข่าว กศน. 30 พ.ค. 59
20 สรุปหลักการสำคัญร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น 30 ธ.ค. 60
1
2
ระเบียนที่ 1 - 20 / 23    
ข่าวประกวดราคา
     
เรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ รพร.สว่างแดนดิน 23 ก.ย. 2559
2 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ของโรงพยาบาลสกลนคร 9 ก.ย. 2559
3 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ สำหรับโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร สำหรับโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จังหวัดสกลนคร 23 ก.ย. 2559
4 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ สำหรับโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร สำหรับโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จังหวัดสกลนคร 23 ก.ย. 2559
5 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ สำหรับโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร 23 ก.ย. 2559
6 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 4 รายการ สำหรับโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จังหวัดสกลนคร 23 ก.ย. 2559
7 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน4 รายการ สำหรับโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จังหวัดสกลนคร 23 ก.ย. 2559
8 เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 26 ก.ย. 2559
9 รายงานแผนสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 4 รายการ งบกลางรายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวปฏิรูป ปีงบประมาณ 2559 โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร 23 ก.ย. 2559
10 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ครุภัณฑ์สำนักงาน ๔ รายการ โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร 23 ก.ย. 2559
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
148
ระเบียนที่ 1 - 10 / 1472    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
รับสมัคร/คัดเลือก
ประกาศถึงวันที่
1 รับสมัครคัดเลืิอก(เลื่อน)ข้าราชการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสถานีอนามัย จำนวน 6 อัตรา 26 ส.ค. 2559
2 รับโอน/ย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 31 ส.ค. 2559
3 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์(ด้านเวชกรรมป้องกัน) ระดับเชี่ยวชาญ 26 ส.ค. 2559
4 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 26 ส.ค. 2559
5 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา 31 ส.ค. 2559
6 รับย้ายหรือรับโอนข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา 31 ส.ค. 2559
7 รับย้าย/รับโอนข้าราชการ 4 ตำแหน่ง 31 ส.ค. 2559
8 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 29 ส.ค. 2559
9 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 26 ส.ค. 2559
10 รับย้าย/รับโอนข้าราชการ 1 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน 26 ส.ค. 2559
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
92
ระเบียนที่ 1 - 10 / 914    
ศึกษาต่อ
     
ศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
1 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการหลักสูตรอบรมระยะสั้นกายภาพบำบัดชุมชน 30 ธ.ค. 2559
2 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ในภาวะเสี่ยงสูง รุ่นที่ ๒ ปี ๒๕๕๙ 18 พ.ย. 2559
3 ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 14 พ.ย. 2559
4 การประชุมวิชาการพร้อมการนำเสนอผลงานทางวิชาการฯ 13 พ.ย. 2559
5 ประชาสัมพันธ์การอบรมระยะสั้นโรคผิวหนัง 11 พ.ย. 2559
6 การประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาต่อปริญญาโท ที่ประเทศอังกฤษ 8 พ.ย. 2559
7 ขอเชิญอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ รุ่นที่1 29 ต.ค. 2559
8 รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 2559 28 ต.ค. 2559
9 การประชุมวิชาการประจำปีสถานบันโรคผิวหนัง 28 ต.ค. 2559
10 ขอเชิญเข้าร่วมในการประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference:Moving Towards the New Era of NCD and Global Health 28 ต.ค. 2559
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
93
ระเบียนที่ 1 - 10 / 925    
นำเสนอผลงานวิชาการ
     
งานวิชาการ
วันสิ้นสุดประกาศ
1 การประชุมวิชาการพร้อมการนำเสนอผลงานทางวิชาการฯ 13 พ.ย. 59
2 เชิญชวนนักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา ผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ 4 ต.ค. 59
3 ขอเชิญเข้าประชุมวิชาการ 27 ส.ค. 59
4 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรเข้าประชุมและส่งผลงานวิชาการในการประชุมฯ 26 ส.ค. 59
5 ขอเชิญบุคลากรส่งผลงานวิชาการและเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานานชาติ 26 ส.ค. 59
6 ประชุมวิชาการ การเสนอผลงานจากงานประจำสู่งานวิจัยและพิธีมอบเข็มชูเกียรติแด่บุคลากรอาวุโสของกระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๕๙ 19 ส.ค. 59
7 ขอเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประปี ๒๕๕๙ 19 ส.ค. 59
8 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 15 ส.ค. 59
9 ขยายเวลาการสมัครเข้าร่วมประชุมและขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวด 10 ส.ค. 59
10 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมในการสร้างเสริมสุขภาพ 31 ก.ค. 59
1
2
3
4
5
6
ระเบียนที่ 1 - 10 / 59    
ประชุม อบรม สัมมนา
     
ประชุม อบรม สัมมนา
ประกาศถึงวันที่
1 ประชาสัมพันธ์การอบรมระยะสั้นโรคผิวหนัง 11 พ.ย. 2559
2 ขอเชิญผู้แทนหน่วยงานเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ ๕ (ปธพ.๕) 19 ส.ค. 2559
3 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษา (ภาคต้น) ปี ๒๕๕๙ 27 ก.ย. 2559
4 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 8 ส.ค. 2559
5 ขอเชิญส่งบุคลากรสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่นที่ ๑ 24 ส.ค. 2559
6 ขอเชิญร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร"วิเคราะห์การพัสดุภาครัฐจากระเบียบสู่พระราชบัญญัติ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ" 10 ก.ย. 2559
7 เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 31 ส.ค. 2559
8 การประชุมวิชาการประจำปีสถานบันโรคผิวหนัง 28 ต.ค. 2559
9 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมปละสอบรับรองคุณสมบัตินักรังสีเทคนิคเฉพาะทาง 28 ส.ค. 2559
10 รับสมัครสอบคัดเือกบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๕๙ 5 ส.ค. 2559
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
75
ระเบียนที่ 1 - 10 / 746    
บุคลากร ศิษย์เก่าดีเด่น
     
คัดเลือกบุคลากรดีเด่น
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเสนอรายนามศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทยเพื่อรับพิจารณาคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2559 19 พ.ค. 2559
2 ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ.2559 18 เม.ย. 2559
3 เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นพร้อมผลงาน 28 ธ.ค. 2558
4 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และคัดเลือกโรงพยาบาลที่จัดกิจกรรมนันทนาการดีเด่น 31 ต.ค. 2558
5 การนำเสนอผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมฯประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 27 ส.ค. 2558
6 ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อผู้สมควรได้รับโล่เกียรติยศ ประจำปี 2557 ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น 31 มี.ค. 2557
1
2
ระเบียนที่ 1 - 6 / 7    
ปฏิทินการปฏิบัติงาน สสจ.สกลนคร
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
31
สัปดาห์ที่ 30
1
 
- ผู้ดูแลระบบ
2
 
- การประเมิน FAI
- พัฒนาระบบข้อมูล
3
 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเฝ้าระวังภาวะขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
- ประชุมคณะทำงานตรวจ รพ.เอกชน
- คณะกรรมการเมืองสมุนไพร
4
 
- VDO Conference Thailand 4.0 โดย รมช.กระทรวงพาณิชย์
5
 
- ประชุมประจำเดือน
- VDO Conference การบริหารจัดการพฤติกรรมการขับขี่และยกระดับมาตรฐานการขับรถพยาบาลให้ปลอดภัย
- สืบสวนข้อเท็จจริง
- ประชุมรัฐธรรมนูญ
6
 
7
สัปดาห์ที่ 31
- วิ่งจ้าวสนามระดับจังหวัด โรงพยาบาลคำตากล้า
8
 
- ประชชมรมผู้สูงอายุ
- พัฒนาการศักยภาพผูัรับผิดชอบศูนย์พึ่งได้บันทึกรายงานลงโปรแกรม
- ประชุมคณะกรรมการสืบสวน
9
 
10
 
- มะเร็งท่อน้ำดี
11
 
- VDO Conference การใช้ยาในโรคที่พบบ่อยด้วยยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ/ยานอกบัญชียาหลัก
- แนวทางการตรวจมาตรฐานสถานประกอบการ ประจำปี 2559
- web conference เพื่อชี้แจง/กำกับ/ติดตามงานตามนโยบายสำคัญและเร่งด่วน
12
 
13
 
14
สัปดาห์ที่ 32
15
 
- ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายงานอุบัติเหตุและการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 5
- ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
- ประชุมสอบข้อเท็จจริงละเมิด
- VDO Conference เตรียมความพร้อมพัฒนาการดำเนินงานด้านสารสนเทศ
- ประชุม สสอ.
16
 
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
- ประชุมการเตรียมการจัดประชุมสัญจรของ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริ
- การจัดการข้อมูลไข้เลือดออกในฐานข้อมูล
- เลือกตั้งกรรมการกองทุน พกส.
17
 
- ประชุมการเตรียมการจัดประชุมสัญจรของ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)
18
 
- ประงานอนามัยแม่และเด็ก
19
 
- ประชุมสอบข้อเท็จจริงฯ
- VDO Conference การนำส่งเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
20
 
21
สัปดาห์ที่ 33
22
 
- สอบคัดเลือก ผอ.รพ.กุสุมาลย์ ชำนาญการพิเศษและคัดเลือกหัวหน้าสถานีอนามัย
- การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
- ประชุมจัดทำแผนปี 2560
- web conference งานสุขภาพภาคประชาชน
23
 
- ติดตามการดำเนินงาน CKD
- ประชุมพัฒนาคุณภาพทีม SRRT เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบต่อสุขภาพจากสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 8
- การจัดทำแผนงบฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการปี 2560 และประชุมเครือข่ายนักกายภาพจังหวัดสกลนคร
24
 
- ประชุมคัดเลือกพยาบาลดีเด่นระดับอำเภอ
25
 
- ประชุม admin เดือนสิงหาคม
- ประชุมคณะกรรมการ พบส.เภสัชกรรม จังหวัดสกลนคร
- ประชุมงานเบาหวานและความดันโลหิตสูง
26
 
- สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
27
 
28
สัปดาห์ที่ 34
29
 
- VDO Conference ติดตามผลการดำเนินงาน ด้านข้อมูลสุขภาพ ในระบบ HDC ครั้งที่ 8/2559
- ประชุมเรื่องค่าป่วยการ
- ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
- จัดทำแผนงานปี 2560
30
 
- สัมภาษณ์คนดีศรีระบาด
31
 
1
 
2
 
- ประชุมผู้บริหารสาธารณสุข ประจำเดือนสิงหาคม 59
3
 
กิจกรรมสาธารณสุขอำเภอในวันนี้
กิจกรรมโรงพยาบาลในวันนี้

งานที่เกี่ยวข้องสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗  โทรสาร ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗ ต่อ ๑๐๐๑