หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

เรื่องด่วน
     
หัวข้อเรื่อง
ฝ่าย/งาน
วันประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์

มหกรรมเด็กสกล  สมองดี  อารมณ์ดี  สุขภาพดี
วันนี้ (๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้จัดการประชุมมหกรรมเด็กสกล  สมองดี  อารมณ์ดี  สุขภาพดี จังหวัดสกลนคร  ปี ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมหนองหารหลวง  โรงแรมอิมพีเรียล สกลนคร ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดการประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้เด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม เติบโตสมวัย ฉลาดเลือกและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมโลก พร้อมทั้งพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งสร้างสุขภาวะของนักเรียนโดยจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกันควบคุมโรคและจัดการสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสมองดี  อารมณ์ดี และสุขภาพดี โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมการประชุมจากภาคส่วนต่างๆ ได้แก่  ๑.ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา จากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร ทั้ง ๓ เขตและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ ,ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,ผู้นำชุมชน,อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข   รวม  ๕๐๐  คน โดยมีนายคุมพล บรรเทาทุกข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการเปิดงาน  และ นพ.ประวิตร  ศรีบุญรัตน์  นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เป็นผู้กล่าวรายงาน

วนิดา
27 มี.ค. 58 16:11

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานของทันตาภิบาล
ที่จบใหม่และทันตาภิบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/ศูนย์สุขภาพชุมชนทุกแห่ง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โดย ทพ.ทรงพล  แสงงาม ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข มอบเกียรติบัตร / ช่อดอกไม้ / ของขวัญ  แด่ทันตบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่มีผลงานดีเด่นด้านการแก้ไขปัญหาทันตขภาพในเด็กนักเรียนประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2558 จำนวน 7 คน ได้แก่ นางกิ่งกมล  สาตะรักษ์,นางอ้อมใจ  ศรีสร้อย, นายสัญชาติ  ราชัย, น.ส.ศรีสุดา  เหลาพรม, น.ส.อนุสรา  ไขลาเมา, น.ส.วรรณภา  อนุศาสน์และน.ส.รสฤดี  คำชาตา

วสันต์
25 มี.ค. 58 10:56

ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ ๑/๒๕๕๘
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  โดย นพ.ปรเมษฐ์  กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ร่วมต้อนรับ  นพ.ชาญวิทย์  พระเทพ ผุ้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตบริการที่ ๘ และ ดร.นพ.พิศิษฐ์  ศรีประเสริฐ สาธารณสุขนิเทศก์  พร้อมคณะ ในการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ครั้งที่ ๑/ ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘  ซึ่งมีกำหนดการตรวจราชการฯ ดังนี้ วันที่ ๑๘  มีนาคม คณะตรวจราชการได้เข้าวิเคราะห์ข้อมูลตามแผนการตรวจ ฯ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร และโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร  วันที่ ๑๙ มีนาคม ในช่วงเช้าได้เข้ารับฟังการนำเสนอความก้าวหน้าผลการดำเนินงานในภาพรวมของจังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ช่วงบ่ายได้มีการลงตรวจเยี่ยมพื้นที่ โดยทีมคณะผู้ตรวจราชการได้เดินทางลงพื้นที่ คปสอ.บ้านม่วง และทีมสาธารณสุขนิเทศก์ ได้ลงพื้นที่ คปสอ.เต่างอย และวันที่ ๒๐ มีนาคม ประชุมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน ณ ห้องประชุมภูพานหลวง ชั้น ๔ อาคารวิเคราะห์วิจัยบำบัด  โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร

วนิดา
20 มี.ค. 58 15:26

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๗
ขอเชิญเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  เจ้าหน้าที่ ๆ ทำงานด้านสุขภาพ และผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๗ เรื่อง บทบาทของประชาชนกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  ในระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘  ณ โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช  โอเต็ล  แอนด์รีสอร์ท อำเภอพัทยา  จังหวัดชลบุรี  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ ►►►   CLICK

วนิดา
20 มี.ค. 58 15:08

เชิญร่วมบริจาคเงินรายการพิเศษ วันสายใจไทย
ด้วยมูลนิธิสายใจไทย  ในพระบรมราชูปภัมภ์  จะจัดรายการพิเศษวันสายใจไทย  ประจำปี ๒๕๕๘ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก  ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘  เวลา ๒๑.๓๐  - ๐๐.๓๐ น เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  องค์ประธานมูลนิธิฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลฉลองพระชนมายุครบ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และครบรอบ ๔๐ ปี ของมูลนิธิสายใจไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการนี้จึงขอเชิญชวน ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างทุกท่าน ตลอดคนผู้มีจิตศัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ►►► CLICK

วนิดา
18 มี.ค. 58 09:37

สกลนครเข้ารับโล่เครือข่ายดีเด่นและใบรับรองคุณภาพมาตรฐานสุขศึกษา
วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ นางกิตติยา  จุลวัฒฑะกะ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุอำเภอ และเจ้าหน้าที่จากสถานบริการสาธารณสุขในเขตจังหวัดสกลนคร จากทั้ง ๑๘ อำเภอ รวมทั้งสิ้น ๑๐๖ แห่ง เข้ารับโล่เครือข่ายดีเด่น และ รับใบรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษา  จาก น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรรัตน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ในเวทีประชุมวิชาการ  การคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ  ระบบสุขภาพภาคประชาชนแห่งชาติ  ครั้งที่ ๒  ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์  โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ 

วนิดา
16 มี.ค. 58 17:08

 ขอแสดงความยินดีกับชุมชนวัดโพธิ์ชัย อ.เมือง สกลนคร 
วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ นางกิตติยา จุลวัฒฑะกะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) และนายมานิตย์ ไชยพะยวน หัวหน้างานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  ร่วมแสดงความยินดี แก่ชุมชนวัดโพธิ์ชัย อ.เมือง จ.สกลนคร  ที่ชนะการประกวดหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด ประจำปี ๒๕๕๖ โดยมีนายจีรวัฒน์ คะโยธา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลธาตุเชิงชุม เป็นตัวแทนเข้ารับโล่พระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์  โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์  แจ้งวัฒนะ   

วนิดา
16 มี.ค. 58 16:52

สสจ.สกลนคร เปิดประชุม Palliative Care
วันนี้(๙ มีนาคม ๒๕๕๘) นพ.ปรเมษฐ์  กิ่งโก้  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม Basic Palliative Care Palliative Care Term รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๙- ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมภูพานหลวง  ชั้น ๔ อาคารวิเคราะห์ วิจัย บำบัด  โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบบริการการดูแลผู้ป่วยระยะยาว  ในกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง  ผู้พิการ  ทุพลภาพ  ผู้ป่วยเตียงประเภท ๓ ทุกกลุ่มโรค  และเตียงประเภท ๔ (Palliative Care) ในกลุ่มผู้ป่วย Palliative Care  โดยกำหนดให้โรงพยาบาลทุกแห่งจัดตั้ง Palliative Care Unit ขึ้น  โดยกำหนดผู้รับผิดชอบงานชัดเจน  และให้บริการเต็มเวลา  จัดระบบการดูแลระบบการดูแลแบบประคับประคองแบบองค์รวมให้ผู้ป่วยระยะสุดท้าย ได้ระบการบูรณาการเข้าสู่ระบบบริการสาธารณสุข  ที่มีความครอบคลุมการเข้าถึงบริการ  โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องแนวทางการรักษาและเป้าหมายของการดูแลผู้ป่วย  ครอบครัว  และผู้ใกล้ชิด  ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ประกอบไปด้วยผู้รับผิดชอบงาน Palliative Care  จากโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง รวม ๒๐๐ คน

วนิดา
9 มี.ค. 58 11:49
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
77
ระเบียนที่ 1 - 8 / 611    
ข่าวสารสุขภาพ

อย.แนะเคล็ดลับวิธีการเลือกซื้ออาหารไหว้เจ้าให้ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ช่วงเทศกาลตรุษจีน 

อย. แนะเคล็ดลับวิธีการเลือกซื้ออาหารไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในช่วงเทศกาลตรุษจีนไม่ว่าจะเป็น ทั้งอาหารคาว อาหารหวาน หรือขนม ผักและผลไม้ เพื่อให้ได้อาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ โดยควรเลือกซื้ออาหารที่ปรุงสดใหม่ ไม่มีกลิ่นเปรี้ยว สีไม่ผิดปกติ และเลือกซื้อจาก สถานที่ผลิตและจำหน่ายที่น่าเชื่อถือ ย้ำเตือน ! ผู้ประกอบการอย่าเอาเปรียบผู้บริโภคนำผลิตภัณฑ์อาหาร ที่ไม่ได้มาตรฐานมาจำหน่าย หาก อย.ตรวจพบจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาล ตรุษจีนเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมานาน ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นประเพณีที่คนไทยเชื้อสายจีนมักมีการจับจ่ายซื้ออาหารสำหรับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือนำไปบริโภค เป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นเป็ด ไก่ หมู เครื่องใน ขนมเทียน ขนมเข่ง ขนมถ้วยฟู ส้ม เป็นต้น  อ่านเพิ่มเติม
แหล่งที่มา : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ธิดารัตน์
12 ก.พ. 58 13:28

เฝ้าระวังอีสุกอีใสในหน้าหนาว...!!!

สคร.7 เตือนประชาชนเฝ้าระวังการระบาดของโรคอีสุกอีใสช่วงหน้าหนาว แนะกลุ่มที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ คือ เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เนื่องจากมีภูมิต้านทานโรคต่ำ
          นพ.ศรายุธ อุตตมางคพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี (สคร.7) เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ข้อมูลจากกลุ่มระบาดวิทยา สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 พบผู้ป่วยโรคอีสุกอีใสในพื้นที่รับผิดชอบ 7 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 6087ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต กลุ่มอายุที่ป่วยมากที่สุดคือกลุ่มอายุ 5 - 9 ปี เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 พบมีผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้น จึงต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคมากยิ่งขึ้น   อ่านต่อ...          

ธิดารัตน์
8 ม.ค. 58 10:52


สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา 
     รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola) จากองค์การอนามัยโลก (WHO) พบในประเทศที่มีการระบาดในวงกว้าง จำนวน 3 ประเทศ ได้แก่ กินี ไลบีเรีย และเซียร์ราลีโอน รวมทั้งสิ้น 8,376 ราย เสียชีวิต 4,042 ราย และพบในประเทศที่มีผู้ป่วยรายแรกหรือมีการระบาดในพื้นที่จำกัด จำนวน 4 ประเทศ ได้แก่ ไนจีเรีย เซเนกัล สหรัฐอเมริกา และสเปน รวมทั้งสิ้น 23 ราย เสียชีวิต 9 ราย ข้อมูลเพิ่มเติม           

ธิดารัตน์
15 ต.ค. 57 11:12

ผงบุกแคปซูล อันตรายถึงชีวิต!!!!
ผงบุกแคปซูลเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย   โดยเฉพาะการซื้อขายทางอินเตอร์เนต  ด้วยสรรพคุณที่อวดอ้างว่าสามารถลดน้ำหนักได้จริงและมีความปลอดภัยเนื่องจากมีเลขทะเบียนยา (บางครั้งอ้างเลขทะเบียน อย.)  และแอบอ้างว่าผลิตคิดค้นโดยอาจารย์แพทย์ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม

วนิดา
13 ม.ค. 57 11:43

โรคคอตีบ

โรคคอตีบ (Diphtheria) เป็นโรคติดเชื้อทางเดินลมหายใจ
จากการติดเชื้อ Corynebacterium diphtheria
ซึ่งจะสร้างสารพิษ (toxin) ที่มีพิษต่อเนื้อเยื่อของร่างกาย
พบมากในเด็กอายุ 2-5 ปี
ติดต่อโดยรับเชื้อจากผู้ป่วยโดยตรง
หรือสัมผัสกับสิ่งของเครื่องใช้ของผู้ป่วย

อ่านต่อ...

คมสันต์
29 ต.ค. 55 13:46
1
2
ระเบียนที่ 1 - 5 / 6    
ข่าวประกวดราคา
     
เรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศเปิดเผยราคากลาง รายการ รถพยาบาล (ตู้) จำนวน 1 ตัน สำหรับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 27 เม.ย. 2558
2 ร่างขอบเขตของงาน TOR และร่างเอกสารแนบท้ายประกาศประกวดราคา รายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถพยาบาล (ตู้) จำนวน 1 คัน สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 31 มี.ค. 2558
3 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาซื้อรองเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ณ โรงพยาบาลวาริชภูมิ - รองเท้าและอุปกรณ์พยุงส้นเท้าและฝ่าเท้า สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ที่มีความเสี่ยงสูง จำนวน 226 คู่ - รองเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ที่มีความ เสี่ยงสูง เท้าผิดรูป เนื่องจากบางส่วนถูกตัด จำนวน 27 คู่ - รองเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ที่มีความ เสี่ยงเพื่อป้องกันการตัดนิ้ว และตัดเท้าซ้ำซ้อน จำนวน 1 คู่ ดูรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา 10 เม.ย. 2558
4 สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร โรงพยาบาลสกลนคร 7 เม.ย. 2558
5 การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ นอกแผน โรงพยาบาลสกลนคร 30 ก.ย. 2558
6 ประกาศจังหวัดสกลนคร "สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างซ่อมเปลี่ยนหลังคาอาคารเดิม รพ.สต.ต้นผึ้งใหม่พัฒนา" จำนวน ๑ หลัง ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นผึ้งใหม่พัฒนา ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ราคากลางเป็นเงิน ๑๗๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน) 17 เม.ย. 2558
7 ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 26 เม.ย. 2558
8 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 รพ.เจริญศิลป์ 30 เม.ย. 2558
9 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 รพ.เจริญศิลป์ 30 เม.ย. 2558
10 สรุปผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ รพ.โพนนาแก้ว 24 เม.ย. 2558
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
90
ระเบียนที่ 1 - 10 / 895    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ 17 เม.ย. 58
2 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย(เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส) 20 มี.ค. 58
3 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 31 มี.ค. 58
4 รับย้าย/โอน ข้าราชการ 20 มี.ค. 58
5 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 20 มี.ค. 58
6 รับย้าย/โอน ข้าราชการ 16 มี.ค. 58
7 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 11 มี.ค. 58
8 รับย้าย/รับโอนข้าราชการ 31 มี.ค. 58
9 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 16 มี.ค. 58
10 รับย้าย/รับโอนข้าราชการ 23 มี.ค. 58
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
49
ระเบียนที่ 1 - 10 / 490    
ศึกษาต่อ
     
ศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
1 ขอความร่วมมือส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี ๒๕๕๘ 31 ธ.ค. 58
2 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 20 พ.ย. 58
3 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 24 ก.ค. 58
4 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตโครงการสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ ๓ 17 ก.ค. 58
5 เชิญเข้าร่วมสัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติ ครั้งที่ ๑๒ 17 ก.ค. 58
6 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการเขียนและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 3 ก.ค. 58
7 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 30 มิ.ย. 58
8 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การดูแลผู้ป่วยวิกฤต 30 มิ.ย. 58
9 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมและขอความอนุเคราะห์ปรชาสัมพันธ์ 28 มิ.ย. 58
10 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม 26 มิ.ย. 58
11 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ 19 มิ.ย. 58
12 ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ Bamras IC Research Day ครั้งที่ ๑ 19 มิ.ย. 58
13 ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมโดยไม่ถือเป็นวันลา 19 มิ.ย. 58
14 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2558 7 มิ.ย. 58
15 ประกาศการสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ รุ่นที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ 31 พ.ค. 58
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
32
ระเบียนที่ 1 - 15 / 475    
นำเสนอผลงานวิชาการ
     
งานวิชาการ
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ขอเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพผลงานวิชาการและคัดเลือกผลงานวิชาการยอดเยี่ยมกระทรวงสาธารณสุขประจำปี ๒๕๕๗ 1 เม.ย. 58
2 ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด 13 มี.ค. 58
3 ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ โรงพยาบาลพระปกเกล้า ครั้งที่ ๑๓ 15 ม.ค. 58
4 ขอประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี ประจำปี ๒๕๕๘ 31 ธ.ค. 57
5 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน"ประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๕" 4 ธ.ค. 57
6 ขอเชิญนำเสนอผลงานนวัตกรรม 14 พ.ย. 57
1
2
ระเบียนที่ 1 - 6 / 12    
ประชุม อบรม สัมมนา
     
ข่าวประชุม อบรม สัมมนา
ประกาศถึงวันที่
1 ขอความอนุเคระห์ประชาสัมพันธ์โครงการฯและส่งแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 10 เม.ย. 58
2 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๕๘ เรื่อง"พัฒนบริหารศาสตร์โลกาภิวัตน์ และการพัฒนาที่สมดุลยั่งยืน" 27 มี.ค. 58
3 กำหนดการสัมนาเชิงปฏิบัติการ"การพัฒนางานบริการดลหิต ประจำปี 2558" 29 พ.ค. 58
4 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ โรงพยาบาลพระปกเกล้า ครั้งที่ ๑๓ 30 เม.ย. 58
5 ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมโดยไม่ถือเป็นวันลา 19 มิ.ย. 58
6 การประชุมวิชาการรังสีเทคนิค โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาตไทย ครั้งที่ 12 22 พ.ค. 58
7 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การดูแลผู้ป่วยวิกฤต 30 มิ.ย. 58
8 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการพยาบาล ครั้งที่ ๑๑ 29 พ.ค. 58
9 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 24 ก.ค. 58
10 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม 26 มิ.ย. 58
11 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรม 21 พ.ค. 58
12 ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ Bamras IC Research Day ครั้งที่ ๑ 19 มิ.ย. 58
13 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 29 พ.ค. 58
14 ขออนุญาติให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 23 1 พ.ค. 58
15 เชิญเข้าร่วมสัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติ ครั้งที่ ๑๒ 17 ก.ค. 58
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
28
ระเบียนที่ 1 - 15 / 408    
ปฏิทินการปฏิบัติงาน สสจ.สกลนคร
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
สัปดาห์ที่ 09
2
 
- ประชุมมะเร็งเต้านม
- เก็บตัวอย่างน้ำดื่ม/น้ำแข็ง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
- VDO Conference หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินกันเพื่อปรับเกลี่ยงบเหมาจ่ายรายหัว กองทุนหลักประกันสุขภาพ แห่งช
3
 
- เก็บตัวอย่างน้ำดื่ม/น้ำแข็ง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
- ประชุมคณะทำงานสุขภาพจิตจังหวัดสกลนคร
- ประชุมจัดทำแผนการปลูก แปรรูป และผลิตยาสมุนไพร
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
- VDO Conference โครการพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ
4
 
- เก็บตัวอย่างน้ำดื่ม/น้ำแข็ง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
5
 
- ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการตรวจบัญชีเกณฑ์ค้าง
- คัดเลือกพื้นที่ต้นแบบดีเด่นด้านแพทย์แผนไทย จังหวัดสกลนคร
- สอบพนักงานราชการ
- สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ
- เก็บตัวอย่างน้ำดื่ม/น้ำแข็ง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
- สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ
6
 
- ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการตรวจบัญชีเกณฑ์ค้าง
- เก็บตัวอย่างน้ำดื่ม/น้ำแข็ง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
- นำเสนอผลงานเด่น
- แนวทางการดำเนินงานคณะกรรมการเสริมสร้างและพัฒนาฯ
7
 
- เก็บตัวอย่างน้ำดื่ม/น้ำแข็ง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
8
สัปดาห์ที่ 10
- เก็บตัวอย่างน้ำดื่ม/น้ำแข็ง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
9
 
- ประชุมคณะทำงานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
- ประชุม อวช. สายงานการเงินและบัญชี
10
 
- ประชุม พบส.คณะที่ 3 (ทันตกรรม)
11
 
- web conference ชี้แจง/กำกับ/ตามงานตามนโยบายสำคัญและเร่งด่วน กับ คปสอ.
- ประเมินผลการดำเนินงานสมาธิบำบัด
- การประชุมคณะทำงานกลุ่มวัยเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดมหกรรมเด็กสกลฯ สมองดี อารมณ์ สุขภาพดี
- VDO Conference การจัดสรรเงิน เขตบริการสุขภาพ 8
12
 
-
- Teleconference เรื่องการวินิจฉัยโรคลมทั่วไปและการตั้งยารักษา
- ประชุม พบส.เภสัชกรรม
13
 
- ประชุมคณะรรมการเสริมสร้างฯ
- การประชุมคณะกรรมการกลุ่มวัยเรียน
14
 
15
สัปดาห์ที่ 11
16
 
- ประชุมค่าป่วยการ อสม.
- VDO Conference การดำเนินงานจัดตั้งศูนย์บริการ One Stop Service ในแรงงานต่างด้าว
- ประชุมการจัดสรรเงิน
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
17
 
- VDO Conference เร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขที่สำคัญเร่งด่วนในปีงบประมาณ พ.ศ.2558
18
 
- ห้องประชุมวิเคราะห์ข้อมูลของคณะตรวจราชการและนิเทศงาน
- ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาทางคดี ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ 2558
- VDO Conference กลุมงานทรัพยากรฯ การจัดสรรบุคลากร เขตบริการสุขภาพที่ 8
19
 
- ประชุมการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ ๑ ปี ๒๕๕๘
- Teleconference เรื่องการวินิจฉัยโรคลมผู้สูงอายุ และการตั้งยารักษา
- ใช้ห้องประชุมวิเคราะห์ข้อมูล
20
 
- การประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
- ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยเรียน
21
 
- การประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
22
สัปดาห์ที่ 12
- การประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
23
 
- ประชุมเครือข่ายเด็กและเยาวชนอำเภอเมืองสกลนคร
- VDO Conference โครงการพระเทพฯ และการพิจารณาหลักเกณฑ์การจัดสรรโควตาแพทย์ใช้ทุน เขตสุขภาพที่ 8
24
 
- ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาลประจำจังหวัด ครั้งที่ 4/2558
- ประชุมเชิงวิชาการเพื่อปรับมาตรฐานการตรวจฟันและค้นหาผู้ป่วยเพื่อเข้ารับบริการฝงรากฟันเทียมเฉลิมพระเกี
- VDO Conferene เตรียมความพร้อมรับอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2558
25
 
- การประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
- ประชุมนักเทคนิกการแพทย์
- ประชุมนักเทคนิกการแพทย์
26
 
- การประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
- VDO Conฯ เตรียมความพร้อมรับอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2558
- โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
27
 
- การประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
- VDO Conฯ เสวนาสารบรรณ กระทรวงสาฯสุข
28
 
29
สัปดาห์ที่ 13
30
 
- ประชุมชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีเกณฑ์คงค้าง สสอ.
- ประเมินผลงานวิชาการสายงาน จพ.สาธารณสุข
- VDO conference การขับเคลื่อนนโยบายทีมหมอครอบครัว
31
 
1
 
- ประชุม R2R
2
 
- การประชุมคณะกรรมการวัดประเมินผลและคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรเพื่อป้องพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
- ประชุมทีมประเมินติดดาว
3
 
- การประชุมคณะกรรมการวัดประเมินผลและคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรเพื่อป้องพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
4
 
- การประชุมคณะกรรมการวัดประเมินผลและคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรเพื่อป้องพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
กิจกรรมสาธารณสุขอำเภอในวันนี้
กิจกรรมโรงพยาบาลในวันนี้

นายปรเมษฐ์ กิ่งโก้
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

 ทำเนียบผู้บริหาร
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

 โครงสร้างองค์กร
 องค์กรบทบาทหน้าที่
 แผนที่หน่วยงาน
 นโยบาย นพ.สสจ.สกลนคร

 นโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวง สธ.และรัฐมนตรีช่วย

 นโยบายปลัดกระทรวง สธ.

แผนบริหารความต่อเนื่อง

สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

งานที่เกี่ยวข้อง

 

Download ชุดติดตั้ง HGIS
Downloadแบบฟอร์มการจัดหาคอมฯ


ลิ้งค์อื่นๆ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗  โทรสาร ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗ ต่อ ๑๐๐๑