หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

เรื่องด่วน
     
หัวข้อเรื่อง
วันประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์

สสจ.สกลนคร ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
วันนี้ (๒๕ เมษายน ๒๕๖๐) เวลา ๐๗.๐๐ น.  นายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้มอบหมายให้ นายศักดิ์ชาย ซองทุมมินทร์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ นำทีมข้าราชการ  พนักงาน ลูกจ้าง  สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  ร่วมกับหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน สมาคมต่างๆ ในจังหวัดสกลนคร  ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๐ ณ มณฑลพิธีลาน  รวมใจไทสกล  อำเภอเมือง สกลนคร โดยมีนายวิทยา  จันทร์ฉลอง  ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี  ชมภาพ ►►► CLICK

วนิดา
25 เม.ย. 60 09:53

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ  ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ดูประกาศ ►►► CLICK

วนิดา
21 เม.ย. 60 11:11

สสจ.สกลนคร จัดประชุมโครงการขับเคลื่อนภารกิจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ จังหวัดสกลนคร ปี ๒๕๖๐
วันนี้ (๑๙ เมษายน ๒๕๖๐) เวลา ๐๙.๐๐  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร จัดการประชุมโครงการขับเคลื่อนภารกิจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ จังหวัดสกลนคร ปี ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมหนองหารหลวง  โรงแรมอิมพีเรียลสกลนคร โดยมีนายวิทยา  จันทร์ฉลอง  ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิด และนายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  เป็นผู้กล่าวรายงานการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดสกลนคร และเจ้าหน้าที่ทั้งในและนอกหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ทุกระดับ ได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ และสามารถปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดสกลนคร ,ผู้รับผิดชอบงานจากโรงพยาบาล ใน และนอก กระทรวงสาธารณสุข ,ผู้รับผิดชอบงานจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร รวมจำนวนทั้งสิ้น ๒๕๐ คน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ ด้านกฎหมายจาก ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค และสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ชมภาพ  ►►►  CLICK

วนิดา
19 เม.ย. 60 14:44

การประชุมพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
วันนี้ (๑๘ เมษายน ๒๕๖๐) เวลา ๐๙.๐๐ น.   นายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  ได้มอบหมายให้ นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ  นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรมป้องกัน) เป็นประธานในการเปิดประชุมกาารพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพและพัฒนาบุคลากรสถานบริการสุขภาพภาครัฐ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร  ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ เมษายน  ๒๕๖๐  จัดโดยสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต ๘  โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดประชุม เพื่อส่งเสริมให้สถานบริการสุขภาพ ผ่านการรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด ให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางการพัฒนามาตรฐานฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพภาครัฐ  จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาล ของจังหวัดนครพนม บึงกาฬ และจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุม  รวมจำนวนทั้งสิ้น ๘๐ คน ชมภาพ ►►► CLICK

วนิดา
18 เม.ย. 60 13:23

สสจ.สกลนคร ร่วมรดน้ำขอพรผู้ว่า เนื่องในเทศกาลสงกรานต์
วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ร่วมกับหน่วยงานราชการทุกภาคส่วน หน่วยงานภาคเอกชน สมาคมต่างๆในจังหวัดสกลนคร ร่วมรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัด นายวิทยา  จันทร์ฉลอง และภริยา ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาช้านาน เพื่อแสดงออกถึงความเคารพนับถือ และเป็นการสืบทอดประเพณีไทยที่งดงามให้คงอยู่ต่อไป ชมภาพบรรยากาศ ►►► CLICK

วนิดา
12 เม.ย. 60 16:06

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ ดูประกาศ ►►► CLICK

วนิดา
11 เม.ย. 60 15:18

สสจ.สกลนคร จัดพิธีทำบุญตักบาตร ประเพณีสงกรานต์ 
 วันนี้ (๑๑ เมษายน ๒๕๖๐) เวลา ๐๗.๐๐ น. นพ.ปรเมษฐ์  กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครทุกท่าน ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชาวสาธารณสุขทุกท่าน ณ บริเวณหน้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร หลังจากนั้นได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรผู้สูงอายุสุขภาพดีที่มีอายุ ๘๐ ปีขึ้นไป จำนวน ๑ ท่าน  และมีพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ บรรยากาศเต็มไปด้วยความชื่นมื่น  ชมภาพบรรยากาศ ►►► CLICK

วนิดา
11 เม.ย. 60 12:15

สสจ.สกลนคร ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ อัฐิธาตุหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และยกฉัตรพระบรมสารีริกธาตุ
    วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินไปประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ อัฐิธาตุหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และยกฉัตรพระบรมสารีริกธาตุ ที่วัดภูริทัตตถิราวาส บ้านหนองผือ ตำบลนานาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จปฏิบัติศาสนกิจทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธี
    ในการนี้ นายแพทย์ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ร่วมรับเสด็จฯ ชมภาพ ►►► CLICK
วนิดา
10 เม.ย. 60 10:03
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
134
ระเบียนที่ 1 - 8 / 1069    
ข่าวสารสุขภาพ

วนิดา
19 เม.ย. 60 15:29

วนิดา
11 เม.ย. 60 11:33

วนิดา
13 มี.ค. 60 14:56
1
2
3
4
5
ระเบียนที่ 1 - 3 / 13    
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน Social Media (Facebook) 1 ม.ค. 61
2 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ ๘ 31 พ.ค. 60
3 ประชาสัมพันธ์จัดหางานจังหวัดสกลนคร 31 มี.ค. 60
4 วารสารจัดหางานสัมพันธ์ 28 ก.พ. 60
5 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน 7 ก.พ. 60
6 ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดสกลนคร เดือน พฤศจิกายน 2559 31 ม.ค. 60
7 วาสารจัดหางานสัมพันธ์ 31 ธ.ค. 59
8 วารสารจัดหางานสัมพันธ์ เดือน พย.59 30 พ.ย. 59
9 ขอเชิญร่วมสนันสนุนการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น 21 ส.ค. 59
10 จดหมายข่าวเลือกตั้ง กรกฎาคม 2559 1 ส.ค. 59
11 ขอเชิญร่วมกิจกรรม สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร สัญจร พบสมาชิก 31 ม.ค. 60
12 ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)" 31 ส.ค. 59
13 ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมและสนับสนุนการวิจัยโครงการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2560 31 ก.ค. 59
14 โครงการอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลโรงพยาบาลขั้นพื้นฐานรุ่นที่ 3 และขั้นสูงรุ่นที่ 1 30 ก.ย. 59
15 เวทีวิชาก่ารเพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ และสุขภาพชุมชน 2559 31 ก.ค. 59
16 การประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ผ้าครามธรรมชาติสกลนคร 31 ก.ค. 59
17 จดหมายข่าวเลือกตั้งประจำเดือน พค.59 30 มิ.ย. 59
18 ขอสนับสนุนการแข่งขันโบลิ่งการกุศล 20 มิ.ย. 59
19 การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ 30 มิ.ย. 59
20 วารสารจัดหางาน 30 มิ.ย. 59
1
2
ระเบียนที่ 1 - 20 / 31    
ข่าวประกวดราคา
     
เรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุงโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รายการ เช่าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 Slices รพร.สว่างแดนดิน 26 พ.ค. 2560
2 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ของโรงพยาบาลสกลนคร 31 พ.ค. 2560
3 เผยแพร่ราคากลางสว่าเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวได้ (Compact air drill) จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลสกลนคร 1 พ.ค. 2560
4 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิผู้ป่วยแรงลมร้อน (Force air warmer) จำนวน 6 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร 1 พ.ค. 2560
5 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อ Nutri bag Nutri Line c จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ของโรงพยาบาลสกลนคร 1 พ.ค. 2560
6 เผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง น้ำยาล้างเครื่องมือ Enzyme จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลสกลนคร 2 พ.ค. 2560
7 เผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ชุดของชำร่วย จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลสกลนคร 2 พ.ค. 2560
8 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นแยกส่วนประกอบของเลือด จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ของโรงพยาบาลสกลนคร 11 พ.ค. 2560
9 เผยแพร่ราคากลาง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ สำหรับโรงพยาบาลกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 26 พ.ค. 2560
10 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ สำหรับโรงพยาบาลกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีอิเล็คทรอนิกส์ 1 พ.ค. 2560
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
214
ระเบียนที่ 1 - 10 / 2133    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
รับสมัคร/คัดเลือก
ประกาศถึงวันที่
1 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ 28 เม.ย. 2560
2 ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่านการแพทย์ 24 เม.ย. 2560
3 รีับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา 25 เม.ย. 2560
4 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ 2 ตำแหน่งคือ 1.ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 2. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 28 เม.ย. 2560
5 รับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายข้าราชการที่ได้รับวุฒิเพิ่ม 31 มี.ค. 2560
6 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร (ด้านสาธารณสุข) ระดับเชี่ยวชาญ 28 เม.ย. 2560
7 รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งโภชนาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ 28 เม.ย. 2560
8 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนายการพิเศษ 21 เม.ย. 2560
9 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการส่งเสริมสุขภาพตำบล 26 เม.ย. 2560
10 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ 12 เม.ย. 2560
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
108
ระเบียนที่ 1 - 10 / 1073    
ศึกษาต่อ
     
ศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
1 ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2560 29 ธ.ค. 2560
2 รับนักศึกษาสมทบของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 15 ธ.ค. 2560
3 ขอแจ้งขยายเวลาการรับสมัครอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา รุ่นที่ ๒ 30 พ.ย. 2560
4 ประชาสัมพันธ์การอบรมวิชาการของศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ประจำประจำปี ๒๕๖๐ 30 พ.ย. 2560
5 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม 24 พ.ย. 2560
6 ประชาสัมพันธ์การอบรม-สัมมนา หลายหลักสูตร 31 ต.ค. 2560
7 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 4 ต.ค. 2560
8 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์ และศิลป์การสอนทางการพยาบาล 30 ก.ย. 2560
9 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมปละขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม 29 ก.ย. 2560
10 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม 16 ก.ย. 2560
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
129
ระเบียนที่ 1 - 10 / 1290    
นำเสนอผลงานวิชาการ
     
งานวิชาการ
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย สาขาทันตแพทยศาสตร์ ครั้งที่ ๑๕ 21 ก.ค. 60
2 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 "ก้าวสู่มิติใหม่:การบริการสุขภาพปฐมภูมิไทย" 7 ก.ค. 60
3 ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการ Poster Presentation 15 พ.ค. 60
4 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ และขอเชิญนำเสนอผลงานวิชาการ 4 พ.ค. 60
5 เชิญส่งผลงาน R2R ดีเด่น ประจำปี 2560 30 เม.ย. 60
6 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการครบรอบ ๒๕ ปี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม 31 มี.ค. 60
7 ประชาสัมพันธ์และเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานเภสัชกรรมและการประกวดผลงานวิชาการ ปี ๒๕๖๐ 1 มี.ค. 60
8 ขอเชิญร่วมมหกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้ารับการประกวด 24 ก.พ. 60
9 ขอเชิญร่วมงานประชุมและส่งผลงานเพื่อคัดเลือกนำเสนอในงานประชุม HA National Forum 15 ก.พ. 60
10 ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอและหรือเข้าประกวด 31 ม.ค. 60
1
2
3
4
5
6
7
ระเบียนที่ 1 - 10 / 70    
ประชุม อบรม สัมมนา
     
ประชุม อบรม สัมมนา
ประกาศถึงวันที่
1 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม 18 ส.ค. 2560
2 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2560 4 ส.ค. 2560
3 ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์เข้าอบรม 16 มิ.ย. 2560
4 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนร่วมประชุมวิชาการ การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริการทางการแพทย์ 2 มิ.ย. 2560
5 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 30 มิ.ย. 2560
6 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจในการพยาบาลผู้ป่วย" 14 ก.ค. 2560
7 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเนนอผลงานวิชาการ (Poster Presentation) 26 พ.ค. 2560
8 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตรบริหารจัดการภาครัฐ ยุค 4.0และหลักสูตร นวัตกรรมการบริหารจัดการประเทศ เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน บนเวทีโลก 3 มิ.ย. 2560
9 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการจักษุวิทยาสำหรับแพทย์ใช้ทุน/เพิ่มพูนทักษะ Rajavithi Ophthalmology Course for Intern (ROCI) ๒๐๑๗ 14 ก.ค. 2560
10 ขอเชิญบุคลากรพยาบาลในหน่วยงานเข้าร่วมประชุมวิชาการวันพยาบาลโดยไม่ถือเป็นวันลา 5 พ.ค. 2560
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
98
ระเบียนที่ 1 - 10 / 979    
บุคลากร ศิษย์เก่าดีเด่น
     
คัดเลือกบุคลากรดีเด่น
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล 31 พ.ค. 2560
2 การพิจารณาศิษย์เก่าดีเด่น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี 2560 21 เม.ย. 2560
3 ประชาสัมพันธ์และให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าแพทย์ มข. 17 พ.ย. 2559
4 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเสนอรายนามศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทยเพื่อรับพิจารณาคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2559 19 พ.ค. 2559
5 ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ.2559 18 เม.ย. 2559
6 เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นพร้อมผลงาน 28 ธ.ค. 2558
1
2
ระเบียนที่ 1 - 6 / 10    
ปฏิทินการปฏิบัติงาน สสจ.สกลนคร
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 12
27
 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ระดับอำเภอในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP
- อบรมการใช้ยาสมุนไพรในบัญชียาหลักสำหรับเภสัชกรและแพทย์แผนไทย
28
 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ระดับอำเภอในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP
29
 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ระดับอำเภอในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP
- พัฒนาเครือข่ายผู้รับเรื่องร้องเรียนและนักสันติวิธี
- ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานวัดคำประมง
30
 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ระดับอำเภอในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP
- ประชุมคณะกรรมการคลินิกทันตกรรมคุณภาพ จังหวัดสกลนคร
- ประชุมวันจัดงานผู้สูงอายุ
31
 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ระดับอำเภอในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP
- ประชุมพรบ.โรคติดต่อสาธารณสุข พ.ศ.2558
1
 
2
สัปดาห์ที่ 13
3
 
- VDO Conference ประชุมชี้แจงการรายงานผลการดำเนินงาน PA รอบ๖เดือน
- ประชุมคณะกรรมการเฝ้าระวัง ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (งานสงกรานต์)
- ประชุมผู้บริหารสาธารณสุข ประจำเดือนมีนาคม 2560
4
 
- ประชุมเวทีนำเสนอผลงานวิชาการ R2R
- ประชุมเวทีนำเสนอผลงานวิชาการ R2R
- การชี้เเจงการดำเนินงานความปลอดภัยทางถนนช่วงสงกรานต์ 2560
- ประชุมเครือข่ายสุขภาพจิต
-
- ประชุมเครือข่าย CFO
5
 
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
- ประชุมติดตามผลงานวิชาการ R2R
- ประชุมติดตามผลงานวิชาการ R2R
-
6
 
7
 
- ประชุมคณะกรรมการ R2R และทีม FA
- VDO Conference เรื่อง ถ่ายทอดบรรยายพิเศษประชุมกระทรวง (พนย)
- ประชุมคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ในสังกัดสสจ.สน.
8
 
9
สัปดาห์ที่ 14
10
 
- VDO Conference การเก็บข้อมูลตามโครงการส่งเสริมการใช้ยาปลอดภัยในชุมชนครั้งที่ 3 (เภสัชสาธารณสุข)
- VDO Conference การบังคับใช้กฎหมายที่สำคัญ (นิติการ)
- ประชุมคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ในสังกัดสสจ.สน.
- ประชุมประจำเดือน
11
 
- ประชุมติดตามงาน อวล.
- ประชุม Video Conference เตรียมความพร้อมการดำเนินงานเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560
12
 
- VDO Conference เรื่อง การเก็บข้อมูลตามโครงการส่งเสริมการใช้ยาปลอดภัยในชุมชน ครั้งที่ ๒ (เภสัชสาธารณส
- วางแผนการดำเนินงานเมืองสมุนไพร
13
 
14
 
15
 
16
สัปดาห์ที่ 15
17
 
18
 
- การประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาลประจำจังหวัดครั้งที่ 3
- ประชุมกรรมการ palliative care
- VDO Conference ประชุมคณะกรรมการ 3 สาขาหลัก เขตสุขภาพที่ 8
19
 
- คณะกรรมการ HDC / COCKPIT
- VDO Conference ประชุมเรื่อง ร่าง พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก
20
 
- การลงข้อมูลผู้พิการตามตัวชี้วัดงานผู้พิการ ใน cockpit 60
- ตรวจบัญชีเกณฑ์คงค้าง
- สรุปงาน คปสอ. 6 เดือน /เตรียมแผนนิเทศ คปสอ. รอบที่ 2/2560
- ประชุมคณะกรรมการ TDSG
- VDO Conference ทฤษฎีการแพทย์แผนไทยว่าด้วยอาการระบบทางเดินอาหาร (แพทย์แผนไทย)
21
 
- ประชุมข้าราชการบำเหน็จบำนาญ
- การลงข้อมูลผู้พิการตามตัวชี้วัดงานผู้พิการ ใน cockpit 60
- ตรวจบัญชีเกณฑ์คงค้าง
- ประชุมคณะทำงาน ผู้รับผิดชอบงานขยะ
- ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
22
 
23
สัปดาห์ที่ 16
24
 
- ตรวจบัญชีเกณฑ์คงค้าง
25
 
- ประชุมเมืองสมุนไพรด้านต้นน้ำกับสหกรณ์สมุนไพรสกลนครจำกัด
- ประชุมเตรียมความพร้อม Caregiver
26
 
- การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำอุปกรณ์การส่งเสริมพัฒนาการในชุมชน
- ประชุมคณะทำงาน RDU
27
 
- ข้อมูล E-claim
28
 
- ประชุมงาน IC
- ประชุมผู้บริหารสาธารณสุข ครั้งที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2560
29
 
30
สัปดาห์ที่ 17
1
 
- ประชุมข้าราชการบำนาญ
2
 
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
- การลงบันทึกข้อมูลตามตัวชี้วัดงานผู้พิการใน cockpit 60
- ประชุมผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชน
3
 
- ประชุม HA ยาเสพติด
- ประชุมสรุปผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
- ตำบลปลอดลูกน้ำ
4
 
- ประชุม HA ยาเสพติด
- สรุปผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
- วิเคราะห์หลักสูตรและสื่อการสอนเฝ้าระวังป้องกันยาเสพติด บุหรี่ สุรา โรคเรื้อรัง
5
 
- ประเมิน FAI
- ประชุมสรุปผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
- การจัดทำข้อมูลเพื่อขอรับเงินโอนจาก สปสช.
6
 
กิจกรรมสาธารณสุขอำเภอในวันนี้
กิจกรรมโรงพยาบาลในวันนี้

งานที่เกี่ยวข้อง


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗  โทรสาร ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗ ต่อ ๑๐๐๑