หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

เรื่องด่วน
     
หัวข้อเรื่อง
ฝ่าย/งาน
วันประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครขอประกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข  นักทรัพยากรบุคคล และนักวิชาการพัสดุ  และจะประกาศวัน  เวลา  สถานที่สอบในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ดูรายละเอียดได้ที่นี่ ►►► CLICK

วนิดา
7 ก.ค. 58 11:41

 อบรมโครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบด้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นางกิตติยา จุลวัฒฑะกะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ณ ห้องประชุมโกพลรัตน์ โรงแรมอิมพีเรียลสกลนคร โดยมีวัตุถประสงค์เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน มีการออกกำลังกาย รับประทานอาหาร และพักผ่อนอย่างเหมาะสม มีพฤติกรรมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี ซึ่งส่งผลให้ประชาชนในหมู่บ้าน และชุมชนสามารถแก้ไขปัญหาโรคเรื้อรังและดูแลสุขภาพของคนในหมู่บ้าน และชุมชนของตนเองได้  ทั้งนี้จังหวัดสกลนครจะมีการจัดการประหมู่บ้านต้นแบบฯ ในวันที่ ๑๔-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ในเวทีประชุมวิชาการสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๕๘ ณ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลช ขอให้ทุกอำเภอส่งรายชื่อหมู่บ้านที่เป็นตัวแทนอำเภอ ภายในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘  โดยส่งรายชื่อที่เมลล์ offside๔๙@hotmail.com  และอำเภอที่ทำหนังสือจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้วสามารถวางฎีกาได้ที่ งานการเงิน สสจ.สกลนคร โดยให้แนบโครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบฯ ในฎีกาด้วย เอกสารเพิมเติม ►►►CLICK

วนิดา
5 ก.ค. 58 17:45

สสจ.สกลนคร ร่วมลงชื่อกิจกรรมปั่นเพื่อแม่
นางกิตติยา จุลวัฒฑะกะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ(ด้านส่งเสริมพัฒนา) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้ลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อแม่ ณ ศาลากลางชั้น ๑ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ "ปั่นเพื่อแม่ bike for mom ๒๐๑๕"   พร้อมกันทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. ซึ่งจังหวัดสกลนครได้ร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าว ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร โดยมีระยะทางปั่นจักรยานจากจุดเริ่มต้นศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร และสิ้นสุดที่ศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร รวมระยะทาง ๒๕ กิโลเมตร

วนิดา
5 ก.ค. 58 17:43

สสจ.สกลนคร มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร นพ.ปรเมษฐ์  กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนครมอลช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่หน่วยงานสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครดังนี้
๑.คปสอ.ที่ผ่านการประเมิน คปสอ.ติดดาวปงบประมาณ ๒๕๕๘
๒.โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองซ้ำ (Reaccreditation)  ได้แก่โรงพยาบาลคำตากล้า
๓.โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ตามมาตรฐาน LA ได้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน โรงพยาบาลส่องดาว โรงพยาบาลเจริญศิลป์ โรงพยาบาลกุดบาก  โรงพยาบาลพังโคน  โรงพยาบาลวาริชภูมิ  โรงพยาบาลเต่างอย โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน

วนิดา
5 ก.ค. 58 17:41

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้แทนองค์กรภาคเอกชน  จังหวัดสกลนคร โดยมีกำหนดการประชุมคัดเลือกใวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทสรังสี ศาลากลางหลังเก่า เปิดลงทะเบียนสำหรับผู้มีสิทธิ์ ตั้งแต่เวลา๐๘.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. ผู้ไม่มาลงทะเบียนในเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ ดูเอกสารแนบ ►►► CLICK

วนิดา
3 ก.ค. 58 15:40

การเตรียมความพร้อมและป้องกัน MERS CoV
เรียนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ขอให้ท่านดำเนินการจัดทำบัตรนี้  สำหรับผู้ที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง  และผู้สัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงจากโรคไวรัสโคโรนา( MERS CoV) สายพันธุ์ ๒๐๑๒ ดูรายละเอียดที่นี่ ►►► CLICK

วนิดา
1 ก.ค. 58 16:40

ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานต่างๆ
►►► สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร อ่านที่นี่
►►► สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร อ่านที่นี่
►►► สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร อ่านที่นี่
►►► มหวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร อ่านที่นี่
►►► วันนัดพบแรงงาน อ่านที่นี่
►►► สถาบันพลังจิตตานุภาพ เปิดรับนักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่ ๓๗ อ่านที่นี่

วนิดา
30 มิ.ย. 58 14:38

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
สสจ.สกลนคร  ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ๑ อัตรา และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๑ อัตรา  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ ►►►  CLICK

วนิดา
26 มิ.ย. 58 10:34
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
83
ระเบียนที่ 1 - 8 / 658    
ข่าวสารสุขภาพ

 ระวังไวรัสเมอร์ส (MERS-CoV)

ทำไมชื่อ เมอร์สคอฟ
มาจากชื่อเต็มภาษาอังกฤษว่า Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) หรือเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ตะวันออกกลาง

ต้นกำเนิดของไวรัสเมอร์สคอฟ
ไวรัสชนิดนี้ต้นกำเนิดจากประเทศซาอุดิอาระเบียและยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่ามีต้นกำเนิดจากคนหรือสัตว์หรือเชื้อใด แต่มีผลวิจัยระบุว่าอาจมีแพะเป็นพาหะนำเชื้อ และเป็นเชื้อไวรัสใกล้เคียงไวรัสในค้างคาวสายพันธุ์หนึ่ง ทั้งนี้วัสเมอร์สเป็นเชื้อไวรัสเดียวกับโรคซาร์ส (Severe Acute Respiratory Syndrome-SARS) ที่แพร่ระบาดอย่างหนักในเอเชียเมื่อปี พ.ศ. 2546

ความร้ายแรงของไวรัสเมอร์สคอฟ
ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสเมอร์สจะมีอาการคล้ายเป็นโรคระบบทางเดินหายใจมีไข้สูงไอ หายใจหอบ หายใจขัด ถ่ายเหลว หากเป็นหนักจะเสียชีวิตทันทีภายใน 3 -4 สัปดาห์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุเพศชาย โดยเชื้อจะอยู่ในละอองน้ำมูกน้ำลายผู้ป่วย ติดต่อได้ง่ายจากการไอจาม โดยผู้ป่วยเกือบทั้งหมดร้อยละ 96 มีโรคประจำตัว 1 โรคหรือมากกว่า ได้แก่เบาหวาน รองลงมาคือความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคไต

การป้องกันเบื้องต้นไวรัสเมอร์สคอฟ
1. กินร้อน- ช้อนกลาง- ล้างมือ|
2. ใช้ผ้าหรือกระดาษปิดปากเมื่อจาม
3. หลีกเลี่ยงไปสถานที่ที่ผู้คนแออัด
4. สวมหน้ากากอนามัยหากต้องไปสถานที่ที่ผู้คนจำนวนมากโดยเฉพาะช่วงพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์
5. หมั่นออกกำลังกายและรักษาสุขภาพให้แข็งแรง
6. มาพบแพทย์พร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่หากมีประวัติเดินทางหรือสัมผัสกับผู้เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดของเชื้อ เช่น ซาอุดีอาระเบีย การ์ตา จอร์แดน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เกาหลีใต้  เป็นต้น
หากสงสัยว่าตนเองมีอาการดังกล่าวให้รีบพบแพทย์ทันที

วนิดา
26 มิ.ย. 58 13:28

อย.แนะเคล็ดลับวิธีการเลือกซื้ออาหารไหว้เจ้าให้ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ช่วงเทศกาลตรุษจีน 

อย. แนะเคล็ดลับวิธีการเลือกซื้ออาหารไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในช่วงเทศกาลตรุษจีนไม่ว่าจะเป็น ทั้งอาหารคาว อาหารหวาน หรือขนม ผักและผลไม้ เพื่อให้ได้อาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ โดยควรเลือกซื้ออาหารที่ปรุงสดใหม่ ไม่มีกลิ่นเปรี้ยว สีไม่ผิดปกติ และเลือกซื้อจาก สถานที่ผลิตและจำหน่ายที่น่าเชื่อถือ ย้ำเตือน ! ผู้ประกอบการอย่าเอาเปรียบผู้บริโภคนำผลิตภัณฑ์อาหาร ที่ไม่ได้มาตรฐานมาจำหน่าย หาก อย.ตรวจพบจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาล ตรุษจีนเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมานาน ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นประเพณีที่คนไทยเชื้อสายจีนมักมีการจับจ่ายซื้ออาหารสำหรับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือนำไปบริโภค เป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นเป็ด ไก่ หมู เครื่องใน ขนมเทียน ขนมเข่ง ขนมถ้วยฟู ส้ม เป็นต้น  อ่านเพิ่มเติม
แหล่งที่มา : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ธิดารัตน์
12 ก.พ. 58 13:28

เฝ้าระวังอีสุกอีใสในหน้าหนาว...!!!

สคร.7 เตือนประชาชนเฝ้าระวังการระบาดของโรคอีสุกอีใสช่วงหน้าหนาว แนะกลุ่มที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ คือ เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เนื่องจากมีภูมิต้านทานโรคต่ำ
          นพ.ศรายุธ อุตตมางคพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี (สคร.7) เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ข้อมูลจากกลุ่มระบาดวิทยา สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 พบผู้ป่วยโรคอีสุกอีใสในพื้นที่รับผิดชอบ 7 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 6087ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต กลุ่มอายุที่ป่วยมากที่สุดคือกลุ่มอายุ 5 - 9 ปี เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 พบมีผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้น จึงต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคมากยิ่งขึ้น   อ่านต่อ...          

ธิดารัตน์
8 ม.ค. 58 10:52


สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา 
     รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola) จากองค์การอนามัยโลก (WHO) พบในประเทศที่มีการระบาดในวงกว้าง จำนวน 3 ประเทศ ได้แก่ กินี ไลบีเรีย และเซียร์ราลีโอน รวมทั้งสิ้น 8,376 ราย เสียชีวิต 4,042 ราย และพบในประเทศที่มีผู้ป่วยรายแรกหรือมีการระบาดในพื้นที่จำกัด จำนวน 4 ประเทศ ได้แก่ ไนจีเรีย เซเนกัล สหรัฐอเมริกา และสเปน รวมทั้งสิ้น 23 ราย เสียชีวิต 9 ราย ข้อมูลเพิ่มเติม           

ธิดารัตน์
15 ต.ค. 57 11:12

ผงบุกแคปซูล อันตรายถึงชีวิต!!!!
ผงบุกแคปซูลเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย   โดยเฉพาะการซื้อขายทางอินเตอร์เนต  ด้วยสรรพคุณที่อวดอ้างว่าสามารถลดน้ำหนักได้จริงและมีความปลอดภัยเนื่องจากมีเลขทะเบียนยา (บางครั้งอ้างเลขทะเบียน อย.)  และแอบอ้างว่าผลิตคิดค้นโดยอาจารย์แพทย์ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม

วนิดา
13 ม.ค. 57 11:43
1
2
ระเบียนที่ 1 - 5 / 7    
ข่าวประกวดราคา
     
เรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 เผยแพร่ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25557 7 ส.ค. 2558
2 2.ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ เพื่อใช้ในราชการโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 8 (ชุด 7/2558) 29 ธ.ค. 2558
3 รายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาร่วมโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 8 ชุด 7/2558 โดยวิธีประกวดราคา 31 ก.ค. 2558
4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ เพื่อใช้ในราชการโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 8 ชุดที่ 6/2558 30 ธ.ค. 2558
5 รายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 8 ชุดที่ 6/2558 โดยวิธีประกวดราคา 31 ก.ค. 2558
6 ประกาศคณะทำงานจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาร่วมโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 8 เรื่อง ประกาศ"ร่างคุณลักษณะเฉพาะของยา สำหรับการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 8" (ชุด 8/2558) 8 ก.ค. 2558
7 สอบราคาวื้อเครื่องช่วยฟัง จำนวน 54 รายการ โรงพยาบาลสกลนคร 13 ก.ค. 2558
8 ประกาศคณะทำงานจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 8 เรื่อง ร่างคุณลักษณะเฉพาะของยา สำหรับการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (ชุด 7/2558) 7 ก.ค. 2558
9 ประกาศคณะทำงานจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาร่วมโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 8 เรื่อง ร่างคุณลักษณะเฉพาะของยา สำหรับการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 8 ชุด 6/2558) 6 ก.ค. 2558
10 สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เครื่องช่วยฟังสำหรับผู้ป่วยประสาทหูพิการ จำนวน 3 รายการ 13 ก.ค. 2558
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
113
ระเบียนที่ 1 - 10 / 1124    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 14 ก.ค. 58
2 รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ 17 ก.ค. 58
3 ขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ 30 มิ.ย. 58
4 ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการ 3 ก.ค. 58
5 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 1 ก.ค. 58
6 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 1 ก.ค. 58
7 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 7 ก.ค. 58
8 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ)และเพื่อย้ายข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 26 มิ.ย. 58
9 การสรรหาพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด ตำแหน่งนิติกร และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 7 ก.ค. 58
10 ขยายเวลา รับย้าย / รับโอน ข้าราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชำนาญการ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 30 มิ.ย. 58
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
54
ระเบียนที่ 1 - 10 / 531    
ศึกษาต่อ
     
ศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
1 ขอความร่วมมือส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี ๒๕๕๘ 31 ธ.ค. 58
2 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 29 พ.ย. 58
3 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 20 พ.ย. 58
4 ขอเชิญร่วมประชุมและส่งผลงานร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ 23 ต.ค. 58
5 การคัดเลือกแพทย์สตรีดีเด่นและมอบทุนสนับสนุนโครงการวิจัย 4 ต.ค. 58
6 ขอเชิญส่งบุคลากรสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ ๑๖/๒๕๕๘ 2 ต.ค. 58
7 ขอความอนุเคราะห์ช่วยประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา ผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ 1 ต.ค. 58
8 เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๕๙ 30 ก.ย. 58
9 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคคลเข้ารับการอบรม 29 ก.ย. 58
10 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมและสอบรับรองคุณสมบัตินักรังสีเทคนิคเฉพาะทาง 6 ก.ย. 58
11 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "แพทย์รุ่นใหม่ใฝ่ใจเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาโรงพยาบาล" รุ่นที่ ๒ ปี พ.ศ.๒๕๕๘ 1 ก.ย. 58
12 ขอเชิญประชุมสัมมนาทศวรรษพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ปี งบประมาณ ๒๕๕๘ 27 ส.ค. 58
13 การนำเสนอผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมฯประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 27 ส.ค. 58
14 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 15 21 ส.ค. 58
15 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 15 และการประชุมวิชาการสาธารณสุขนานาชาติ ครั้งที่ 7 21 ส.ค. 58
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
38
ระเบียนที่ 1 - 15 / 565    
นำเสนอผลงานวิชาการ
     
งานวิชาการ
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 29 พ.ย. 58
2 ขอเชิญร่วมประชุมและส่งผลงานร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ 23 ต.ค. 58
3 ขอความอนุเคราะห์ช่วยประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา ผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ 1 ต.ค. 58
4 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 15 21 ส.ค. 58
5 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 15 และการประชุมวิชาการสาธารณสุขนานาชาติ ครั้งที่ 7 21 ส.ค. 58
6 การประชุมวิชาการ Northeast Regional HA Forum ครั้งที่ 12 : จินตนาการสร้างสรรค์คุณภาพ 17 ก.ค. 58
1
2
3
4
ระเบียนที่ 1 - 6 / 21    
ประชุม อบรม สัมมนา
     
ข่าวประชุม อบรม สัมมนา
ประกาศถึงวันที่
1 เครือข่ายสายสัมพันธ์บัณฑิตอินเตอร์ไทย 30 มิ.ย. 58
2 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปี 2558 ครั้งที่ 4 7 ส.ค. 58
3 ขอความกรุณาประชาสัมพันธ์การอบรมฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีวิทยาสำหรับวิสัญญีพยาบาล 21 ส.ค. 58
4 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้สอนงานภายในองค์กร"Effective Internal Coaching" 29 ก.ค. 58
5 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคคลเข้ารับการอบรม 29 ก.ย. 58
6 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัทพันย์ธครงการศึกษาต่อเนื่อง เรื่อง "Dedaing with the Atrophphic MefrophMaxliio" 30 มิ.ย. 58
7 โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาดซียน"รุ่นที่ 2" 7 ส.ค. 58
8 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมระยะสั้น "From CPG to Pediatric daily Practice" 15 ก.ค. 58
9 การอบรมหลักสูตร ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และการจัดพิธีการ 19 ก.ค. 58
10 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมและสอบรับรองคุณสมบัตินักรังสีเทคนิคเฉพาะทาง 6 ก.ย. 58
11 เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๕๙ 30 ก.ย. 58
12 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ ฯ 7 ส.ค. 58
13 ประชาสัมพันธ์ชมภาพยนต์สารคดีข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี ๒๕๕๗ 30 มิ.ย. 58
14 ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ 13 ก.ค. 58
15 ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมประชุมฟื้นฟูวิชาการ 22 ก.ค. 58
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
32
ระเบียนที่ 1 - 15 / 477    
ปฏิทินการปฏิบัติงาน สสจ.สกลนคร
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
28
สัปดาห์ที่ 26
29
 
- ประชุมผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลตัวชี้วัด QOF ประจำเดือน
- ประชุมติดตามงบ UCเตรียมรับ สตง.
- ประชุม โครงการสร้างเสริมสุขภาพเขตเมือง
30
 
- ประชุมผู้บริหารสาธารณสุข ประจำเดือนมิถุนายน 2558
- ประชุมหัวหน้าฝ่ายทันตสาธารณสุข
- ประชุมสาธารณสุขอำเภอ ประจำเดือนมิถุนายน 2558
1
 
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
- ประชุมกองทุนผู้พิการฯ
2
 
3
 
- ประชุมผู้รับผิดชอบงานอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนอย่างเข้มข้นและทีม SRRT จ.สกลนคร
- VDO Conference การบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
- ตอบแบบสอบถาม ITA
4
 
5
สัปดาห์ที่ 27
6
 
- ประชุม อวช.
- ประชุมบริหารจัดการอาคาร สสจ.สน.
7
 
- งานบริหาร
- ประชุมเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ
8
 
- ประชุมคณะกรรมทำงานมาตรฐานงานสุขศึกษา
9
 
- VDO conference หัวข้อ อาหารสำหรับผู้สูงอายุ
- ประชุมคณะกรรมการ พบส.เภสัชกรรม จังหวัดสกลนคร
- ประชุมผู้รับผิดชอบงานเอดส์ระดับอำเภอ
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 28
13
 
- สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
14
 
15
 
- web conference ชี้แจง/กำกับ/ตามงานตามนโยบายสำคัญและเร่งด่วน กับ คปสอ.
- สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว
16
 
- ประชุมนำเสนอ service plan
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 29
20
 
- ประชุมติดตามผลการดำเนินงานควบคุมโรค
21
 
22
 
- ใช้เป็นสถานที่วิเคราะห์ข้อมูลของคณะตรวจราชการและนิเทศงาน
23
 
- ใช้เป็นสถานที่วิเคราะห์ข้อมูลของคณะตรวจราชการและนิเทศงาน
- ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงาน การตรวจราชการ รอบที่ 2/58
- VDO conference หัวข้อ ข้อเข่าเสื่อม
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 30
27
 
28
 
29
 
- ประชุมผู้บริหารสาธารณสุข ครั้งที่ 7 ประจำเดือนกรกฎาคม 2558
30
 
31
 
1
 
กิจกรรมสาธารณสุขอำเภอในวันนี้
กิจกรรมโรงพยาบาลในวันนี้

นายปรเมษฐ์ กิ่งโก้
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

 ทำเนียบผู้บริหาร
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

 โครงสร้างองค์กร
 องค์กรบทบาทหน้าที่
 แผนที่หน่วยงาน
 นโยบาย นพ.สสจ.สกลนคร

 นโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวง สธ.และรัฐมนตรีช่วย

 นโยบายปลัดกระทรวง สธ.

แผนบริหารความต่อเนื่อง

สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

มอบหมายงาน

งานที่เกี่ยวข้อง

 

Download ชุดติดตั้ง HGIS
Downloadแบบฟอร์มการจัดหาคอมฯ


ลิ้งค์อื่นๆ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗  โทรสาร ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗ ต่อ ๑๐๐๑