หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

เรื่องด่วน
     
หัวข้อเรื่อง
ฝ่าย/งาน
วันประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์

สสจ.สกลนคร จัดประชุมจำแนกประเภทผู้ป่วย
วันนี้ (๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในเรื่องการจำแนกผู้ป่วย ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่เกิดความรู้ความเข้าใจในการจำแนกผู้ป่วย  และนำการจำแนกผู้ป่วยไปใช้ในการประเมินผู้ป่วยตามเกณฑ์ของสำนักการพยาบาล โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล,หัวหน้าหอผูัป่วยใน และหัวหน้าห้องคลอดจากโรงพยาบาลทุกแห่งทั้ง ๑๘ อำเภอ

วนิดา
5 ก.พ. 59 14:51

 นพ.สสจ.สน. เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมผู้ประกอบการผลิตอาหารจังหวัดสกลนคร
วันนี้ (๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗)  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมราชาวดี  โรงแรมอิมพีเรียลสกลนครนพ.ปรเมษฐ์  กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  เป็นประํธานในการเปิดการประชุมผู้ประกอบการผลิตอาหารจังหวัดสกลนคร ตามโครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพจังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ ๒๕๕๙  เพื่อเป็นการส่งเสริมและให้ประชาชนได้รับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ สร้างระบบคุ้มครองและจัดการผลิตภัณฑ์สุขภาพแบบมีส่วนร่วม ส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่จำหน่ายในจังหวัดสกลนครมีคุณภาพได้มาตรฐาน ชี้แจงนโยบายการควบคุมกำกับดูแลมาตรฐานการผลิตอาหารในจังหวัดสกลนคร รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อคิดเห็นระหว่างผู้ประกอบการ  และพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.๒๕๕๒ โดยผู้ร่วมอบรมประกอบด้วย ผู้ประกอบการผลิตอาหาร ประเภทน้ำบริโภค,น้ำแข็ง เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทั้ง ๑๘ อำเภอ รวมทั้งสิ้น ๒๐๐ คน

วนิดา
5 ก.พ. 59 12:01

สมุดภาพ Infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน
ขอประชาสัมพันธ์ สมุดภาพ Infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน แก่เจ้าหน้าที่ ประชาชน และผู้ที่สนใจทั่วไป เพื่อเผยแพร่การแถลงผลการดำเนินงานรัฐบาลรอบ ๑ ปี ดูสมุดภาพ Infographics ได้ที่นี่ ►►► CLICK

วนิดา
4 ก.พ. 59 15:29

นพ.สสจ.สกลนคร แสดงความยินดี
วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นพ.ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดสกลนครครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลกุสุมาลย์ และได้แสดงความยินดีแก่หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๕๘ ที่ได้รับประทานโล่จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ ได้แก่โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร, แสดงความยินดีแก่ นพ.มานพ ฉลาดธัญญกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ ที่ได้รับรางวัลคนดีศรีสาธารณสุข ระดับประเทศ และแสดงความยินดีแก่ นพ.กิตตินาถ ติยะพิบูลไชยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอากาศอำนวย และนางสาวทัศนีย์ แดขุนทด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร ที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี ๒๕๕๘

วนิดา
3 ก.พ. 59 09:58

ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่นๆ
►►► วารสารจัดหางาน
►►► สำนักงานประกันสังคม
►►► ศูนย์การศึกษาพิเศษ

วนิดา
29 ม.ค. 59 09:58

พิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี ๒๕๕๗ สสจ.สกลนคร
วันนี้ (๒๘ มกราคม ๒๕๕๙) เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) ประจำปี ๒๕๕๗  มีนายแพทย์ประวิตร  ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) เป็นประธานในพิธี  ณ ห้องพุทธรักษา สำนักงานสาธาณณสุขจังหวัดสกลนคร เพื่อเป็นเครื่องสรรเสริญและยืนยันได้ว่าตลอดระยะเวลา ๒๕ ปีที่ผ่านมา ข้าราชการผู้นั้นได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความเรียบร้อย โดยเป็นผู้มีความประพฤติ มีความอุตสาหะซื่อสัตย์และเอาใจใส่ต่อหน้าที่

วนิดา
28 ม.ค. 59 14:05

สสจ.สกลนคร  ร่วมต้อนรับ คณะตรวจเยี่ยม สอน.๖๐ พรรษา นวมินทราชินี ประจำปี ๒๕๕๙
วันที่ ๑๙-๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ นายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร คณะสมาคมแม่บ้านมหาดไทย,ทหารบก,ตำรวจ,สาธารณสุข รวมถึงหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับ ท่านผู้หญิงปรียา เกษมสันต์ ณ อยุธยา พร้อมคณะในการตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี ประจำปี ๒๕๕๙  เพื่อติดตามความก้าวหน้า ผลการดำเนินงาน รับทราบและร่วมหาทางแกไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ วางแผนสนับสนุนการพัฒนาให้สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย มีคุณภาพ  ประสิทธิภาพ  และสมพระเกียรติ  รวมทั้งให้กำลังใจแก่คณะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยในวันที่ ๑๙  มกราคม ๒๕๕๙ ได้ตรวจเยี่ยม สอน.โคกแสง อ.วานรนิวาส และวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ ได้ตรวจเยี่ยม สอน.บ้านขาม อ.สว่างแดนดิน

วนิดา
21 ม.ค. 59 16:38

สสจ.สกลนคร ต้อนรับ รมว.สธ. งาน kick off มะเร็งท่อน้ำดี
วันที่ ๑๗-๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โดย นายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  พร้อมด้วยคณะผู้บริการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล  สาธารณสุขอำเภอ ทั้ง ๑๘ อำเภอ และคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  ร่วมต้อนรับ ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ  ในการร่วมพิธีเปิดโครงการกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์ครบ ๗๐ ปีในปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ พร้อมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถจะทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ตลอดจนปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเจริญพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ณ หอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  เพื่อแสดงความร่วมมือกันขับเคลื่อนงานทุกมิติของสังคมให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมผ่านมติสมัชชาสุขภาพและเกิดแผนยุทธศาสตร์ มาตรการการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม  ในการไขปัญหาให้บรรลุตามยุทธศาสตร์ของทศวรรษกำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในปีที่ผ่านมา และผลักดันการดำเนินงานทุกภาคส่วนร่วมแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังในบทบาทของกระทรวงที่เกี่ยวข้องว่าจะเป็นการจัดการสิ่งแวดล้อม การสร้างเสริมความตระหนักและความรู้ในเยาวชน การค้นหากลุ่มเสี่ยงเชิงรุกพร้อมสื่อสารความเสี่ยงแก่ประชาชน การจัดระบบการดูแลรักษาให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด  การจัดการด้านอาหารปลอดพยาธิ ซึ่งจะส่งผลให้บรรลุเป้าหมายคือลดอัตราชุกของพยาธิใบไม้ตับ และลดอัตราเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดีในประชาชนไทยต่อไป โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานเกือบ ๓,๐๐๐  คน

 

วนิดา
21 ม.ค. 59 16:14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
97
ระเบียนที่ 1 - 8 / 775    
ข่าวสารสุขภาพ

 ระวังไวรัสเมอร์ส (MERS-CoV)

ทำไมชื่อ เมอร์สคอฟ
มาจากชื่อเต็มภาษาอังกฤษว่า Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) หรือเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ตะวันออกกลาง

ต้นกำเนิดของไวรัสเมอร์สคอฟ
ไวรัสชนิดนี้ต้นกำเนิดจากประเทศซาอุดิอาระเบียและยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่ามีต้นกำเนิดจากคนหรือสัตว์หรือเชื้อใด แต่มีผลวิจัยระบุว่าอาจมีแพะเป็นพาหะนำเชื้อ และเป็นเชื้อไวรัสใกล้เคียงไวรัสในค้างคาวสายพันธุ์หนึ่ง ทั้งนี้วัสเมอร์สเป็นเชื้อไวรัสเดียวกับโรคซาร์ส (Severe Acute Respiratory Syndrome-SARS) ที่แพร่ระบาดอย่างหนักในเอเชียเมื่อปี พ.ศ. 2546

ความร้ายแรงของไวรัสเมอร์สคอฟ
ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสเมอร์สจะมีอาการคล้ายเป็นโรคระบบทางเดินหายใจมีไข้สูงไอ หายใจหอบ หายใจขัด ถ่ายเหลว หากเป็นหนักจะเสียชีวิตทันทีภายใน 3 -4 สัปดาห์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุเพศชาย โดยเชื้อจะอยู่ในละอองน้ำมูกน้ำลายผู้ป่วย ติดต่อได้ง่ายจากการไอจาม โดยผู้ป่วยเกือบทั้งหมดร้อยละ 96 มีโรคประจำตัว 1 โรคหรือมากกว่า ได้แก่เบาหวาน รองลงมาคือความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคไต

การป้องกันเบื้องต้นไวรัสเมอร์สคอฟ
1. กินร้อน- ช้อนกลาง- ล้างมือ|
2. ใช้ผ้าหรือกระดาษปิดปากเมื่อจาม
3. หลีกเลี่ยงไปสถานที่ที่ผู้คนแออัด
4. สวมหน้ากากอนามัยหากต้องไปสถานที่ที่ผู้คนจำนวนมากโดยเฉพาะช่วงพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์
5. หมั่นออกกำลังกายและรักษาสุขภาพให้แข็งแรง
6. มาพบแพทย์พร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่หากมีประวัติเดินทางหรือสัมผัสกับผู้เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดของเชื้อ เช่น ซาอุดีอาระเบีย การ์ตา จอร์แดน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เกาหลีใต้  เป็นต้น
หากสงสัยว่าตนเองมีอาการดังกล่าวให้รีบพบแพทย์ทันที

วนิดา
26 มิ.ย. 58 13:28

อย.แนะเคล็ดลับวิธีการเลือกซื้ออาหารไหว้เจ้าให้ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ช่วงเทศกาลตรุษจีน 

อย. แนะเคล็ดลับวิธีการเลือกซื้ออาหารไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในช่วงเทศกาลตรุษจีนไม่ว่าจะเป็น ทั้งอาหารคาว อาหารหวาน หรือขนม ผักและผลไม้ เพื่อให้ได้อาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ โดยควรเลือกซื้ออาหารที่ปรุงสดใหม่ ไม่มีกลิ่นเปรี้ยว สีไม่ผิดปกติ และเลือกซื้อจาก สถานที่ผลิตและจำหน่ายที่น่าเชื่อถือ ย้ำเตือน ! ผู้ประกอบการอย่าเอาเปรียบผู้บริโภคนำผลิตภัณฑ์อาหาร ที่ไม่ได้มาตรฐานมาจำหน่าย หาก อย.ตรวจพบจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาล ตรุษจีนเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมานาน ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นประเพณีที่คนไทยเชื้อสายจีนมักมีการจับจ่ายซื้ออาหารสำหรับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือนำไปบริโภค เป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นเป็ด ไก่ หมู เครื่องใน ขนมเทียน ขนมเข่ง ขนมถ้วยฟู ส้ม เป็นต้น  อ่านเพิ่มเติม
แหล่งที่มา : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ธิดารัตน์
12 ก.พ. 58 13:28

เฝ้าระวังอีสุกอีใสในหน้าหนาว...!!!

สคร.7 เตือนประชาชนเฝ้าระวังการระบาดของโรคอีสุกอีใสช่วงหน้าหนาว แนะกลุ่มที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ คือ เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เนื่องจากมีภูมิต้านทานโรคต่ำ
          นพ.ศรายุธ อุตตมางคพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี (สคร.7) เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ข้อมูลจากกลุ่มระบาดวิทยา สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 พบผู้ป่วยโรคอีสุกอีใสในพื้นที่รับผิดชอบ 7 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 6087ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต กลุ่มอายุที่ป่วยมากที่สุดคือกลุ่มอายุ 5 - 9 ปี เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 พบมีผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้น จึงต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคมากยิ่งขึ้น   อ่านต่อ...          

ธิดารัตน์
8 ม.ค. 58 10:52


สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา 
     รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola) จากองค์การอนามัยโลก (WHO) พบในประเทศที่มีการระบาดในวงกว้าง จำนวน 3 ประเทศ ได้แก่ กินี ไลบีเรีย และเซียร์ราลีโอน รวมทั้งสิ้น 8,376 ราย เสียชีวิต 4,042 ราย และพบในประเทศที่มีผู้ป่วยรายแรกหรือมีการระบาดในพื้นที่จำกัด จำนวน 4 ประเทศ ได้แก่ ไนจีเรีย เซเนกัล สหรัฐอเมริกา และสเปน รวมทั้งสิ้น 23 ราย เสียชีวิต 9 ราย ข้อมูลเพิ่มเติม           

ธิดารัตน์
15 ต.ค. 57 11:12
1
2
ระเบียนที่ 1 - 4 / 7    
ข่าวประกวดราคา
     
เรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 สอบราคาเรื่องเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 11 รายการ ของโรงพยาบาลสกลนคร 31 มี.ค. 2559
2 ด้วยงานเภสัชกรรม มีความประสงค์จะขออนุมัติซื้อเครื่องกระตุกหัวใจกึ่งอัตโนมัติ ด้วยไฟฟ้า ชนิดมีจอภาพ เพื่อใช้ในรถตู้พยาบาล(EMS&Refer) ของโรงพยาบาลพังโคน ไว้สำหรับผู้ป่วยฉุกเฉิน จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท โดยวิธีตกลงราคา 12 ก.พ. 2559
3 สอบราคาเรื่องเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ ของโรงพยาบาลสกลนคร 31 มี.ค. 2559
4 ส่งแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง รพ.บ้านม่วง 30 ก.ย. 2559
5 แผนปฏิบัติการงยค่าเส่ือม ปีงบประมาณ 2559 โรงพยาบาลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 30 ก.ย. 2559
6 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน สำหรับหน่วยบริการ 90% ปีงบประมาณ 2559 หน่วยงาน โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร งบที่ได้รับจัดสรร 932,940 บาท 31 มี.ค. 2559
7 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 โรงพยาบาลวาริชภูมิ 30 เม.ย. 2559
8 สอบราคาจ้างเหมาวางระบบเพื่อปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบครั่้งที่ 2 รพร.สว่างแดนดิน 8 มี.ค. 2559
9 ประกาศสอบราคา Circuit Set สำหรับเครื่องช่วยใจ Bird Marle7 จำนวน 22 ชุด โรงพยาบาลสกลนคร 19 ก.พ. 2559
10 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร สอบราคาจ้างเหมาวางระบบเพื่อปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ ครั้งที่ 2 รพร.สว่างแดนดิน 8 มี.ค. 2559
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
106
ระเบียนที่ 1 - 10 / 1058    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 รับย้าย/ รับโอนข้าราชการ ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิัติการ/ชำนาญการ 31 มี.ค. 2559
2 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ 12 ก.พ. 2559
3 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 5 ก.พ. 2559
4 รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 19 ก.พ. 2559
5 รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน 26 ก.พ. 2559
6 รับย้าย/รับโอนข้าราชการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ 26 ก.พ. 2559
7 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝายการแพทย์ 15 ก.พ. 2559
8 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ 3 ก.พ. 2559
9 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) 3 ก.พ. 2559
10 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ)ระดับเชี่ยวชาญ 29 ม.ค. 2559
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
73
ระเบียนที่ 1 - 10 / 728    
ศึกษาต่อ
     
ศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
1 ขอเชิญอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ รุ่นที่1 29 ต.ค. 2559
2 เชิญอบรมหลักสูตรระยะสั้นเรื่องการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื่อในโรงพยาบาล สำหรับแพทย์ พยาบาล เทคนิคการแพทย์ 27 ต.ค. 2559
3 เชิญอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางสาขาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ครั้งที่ 14 17 ต.ค. 2559
4 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการจัดการทางการพยาบาล และขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าอบรมโดยไม่ถือเป็นวันลา 30 ก.ย. 2559
5 เชิญเข้าอบรมสัมมนา 26 ส.ค. 2559
6 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ 8 ส.ค. 2559
7 ประกาศสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทางในวิชาชีพพยาบาลผดุงครรภ์ 31 พ.ค. 2559
8 ขอเรียนเชิญแพทย์ เภสัชกร และพยาบาล เข้าร่วมอบรมวิชาการด้าน Palliative Care 29 เม.ย. 2559
9 ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2559 29 เม.ย. 2559
10 ขอประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี ประจำปี 2559 29 เม.ย. 2559
11 ขอเชิญส่งแพทย์ พยาบาล และผู้สนในเข้ารับการฝึกอบรมระยะสั้น 22 เม.ย. 2559
12 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 21 เม.ย. 2559
13 ขอเชิญอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง 1 เม.ย. 2559
14 สมัครเข้ารับการฝึกอบรม 31 มี.ค. 2559
15 ขอส่งประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯระบบสอบตรง 31 มี.ค. 2559
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
49
ระเบียนที่ 1 - 15 / 724    
ประชุม อบรม สัมมนา
     
ข่าวประชุม อบรม สัมมนา
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทางในวิชาชีพพยาบาลผดุงครรภ์ 31 พ.ค. 2559
2 ขอประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี ประจำปี 2559 29 เม.ย. 2559
3 มาตรฐานการเก็บตัวอย่าง ทักษะการตรวจวินิฉับและแนวโน้มการติดเชื้อพยาธิลำส้ในปัจจุบัน 25 มี.ค. 2559
4 ขอเชิญส่งแพทย์ พยาบาล และผู้สนในเข้ารับการฝึกอบรมระยะสั้น 22 เม.ย. 2559
5 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการจัดการทางการพยาบาล และขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าอบรมโดยไม่ถือเป็นวันลา 30 ก.ย. 2559
6 ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2559 29 เม.ย. 2559
7 ขอเรียนเชิญแพทย์ เภสัชกร และพยาบาล เข้าร่วมอบรมวิชาการด้าน Palliative Care 29 เม.ย. 2559
8 ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมสัญจร ประจำเดือนมีนาคม-เดือนพฤษภาคม 2559 23 มี.ค. 2559
9 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 29 ก.พ. 2559
10 ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2559 ครั้งที่ 7 "MOVE A HEAD ROR ALL ASEAN 2016" 22 ก.พ. 2559
11 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม 31 มี.ค. 2559
12 เชิญเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการ 6 ก.พ. 2559
13 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนจัดระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 15 ก.พ. 2559
14 ขอเชิญอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง 1 เม.ย. 2559
15 ขอเชิญอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง 29 ก.พ. 2559
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
41
ระเบียนที่ 1 - 15 / 610    
ปฏิทินการปฏิบัติงาน สสจ.สกลนคร
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
31
สัปดาห์ที่ 04
1
 
- ตรวจบัญชีเกณฑ์คงค้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2558
- ประชุมโรคหัวใจ
- คัดเลือกผู้อำนวยการโรงพยาบาล ระดับเชี่ยวชาญ
- ประชุมชี้แจงรายละเอียด แนวทางโครงการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน เขตสุขภาพที่ ๘
- vdo conference ร่างโครงสร้างหน่วยงานในสังกัดส่วนภูมิภาค และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2
 
- ชอเชิญประชุมคณะทำงานสร้างทีมเครือข่ายผู้ก่อการดี (MERIT MAKER)
- การประชุมผู้บริหารสาธารณสุข ประจำเดือนมกราคม 2559
- VDO Conference การประชุมคณะกรรมการ R2R เขตสุขภาพที่ 8 ปี 2559
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
3
 
- ประชุมประจำเดือน
- VDO Conฯ ประชุมประสานงานคุ้มครองผู้บริโภคระดับภูมิภาค
4
 
- ประชุมคณะทำงานมาตรฐานสุขศึกษา
5
 
- การจำแนกประเภทผู้ป่วย
- คณะทำงานกลุ่มวัยเรียน
- VDO Conference ประชุมเรื่องไข้ ZIKA
6
 
7
สัปดาห์ที่ 05
8
 
- VDO conference เครือข่ายนักกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย
9
 
- กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานฯตามโครงการ
- วางแนวทางการสอบสวนความรับผิดทางละเมิด
- ประชุมทันตบุคลากรอำเภอเมืองสกลนคร
10
 
- กิจกรรมที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคคลากรด้านชันสูตรในการอ่านสไลด์ด้วยกล้องจุลทรรศน์และแบ่งกลุ่มดำเนินงานปฏ
- อบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินความสามารถทางสติปัญญาเด็ก 2-15 ปี
- VDO conference การเตรียมความพร้อมงบลงทุน ประจำปี 2560 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
11
 
- กิจกรรมที่ 3 จัดอบรมการลงทะเบียน TBCM
- อบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินความสามารถทางสติปัญญาเด็ก 2-15 ปี
- VDO Conference ทฤษฏีการแพทย์แผนไทยว่าด้วยกลุ่มอาการในผู้สูงอายุ(วิงเวียน หน้ามืด ทรงตัวไม่อยู่ ท้องผ
- ประชุมพัฒนางานรังสีวินิฉัย
12
 
- อบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินความสามารถทางสติปัญญาเด็ก 2-15 ปี
- serurity network for admin
- ประชุมเตรียมงานแก้ไขปัญหาโฆษณาวิทยุ
- กิจกรรมที่ 3 จัดอบรมการบันทึกข้อมูลจากโปรแกรม TBCM
13
 
14
สัปดาห์ที่ 06
15
 
- กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานวัํณโรค
16
 
- นิเทศทางการพยาบาล
- ประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานผู้ประกอบการในสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน ป
- ประชุมการพัฒนาโรงพยาบาล
- ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาลจังหวัดสกลนคร 2/2559
- วางแนวทางความรับผิดทางละเมิด
- การประชุมคณะกรรมจัดทำหลักสูตร
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
17
 
- ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาลจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 2/2559
- ประชุม คณก.สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
- ประชุมเกณฑ์คงงค้าง
- ประชุมเตรียมรับเสด็จฯ
18
 
- ประชุมโรคไตเรื้อรัง
19
 
- อบรม พรบ.สุขภาพจิต พ.ศ.2551
- ประชุมหัวหน้าบริหาร รพช.
20
 
21
สัปดาห์ที่ 07
22
 
23
 
- การประชุมคณะทำงาน sp สาขามะเร็งท่อน้ำดี
24
 
25
 
- ประชุมเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสกลนคร
-
26
 
27
 
28
สัปดาห์ที่ 08
29
 
1
 
- ตรวจบัญชีเกณฑ์คงค้าง รอบที่ 1
- ประชุมวิชาการหลักสูตร Basic Palliative Care For Care Team (หลักสูตรเภสัชกร)
- ddddddddddddd
2
 
- ตรวจบัญชีเกณฑ์คงค้าง รอบที่ 1
- ประชุมวิชาการหลักสูตร Basic Palliative Care For Care Team (หลักสูตรเภสัชกร)
3
 
- ตรวจบัญชีเกณฑ์คงค้าง รอบที่ 1
- ประชุมคณะทำงานมาตรฐานสุขศึกษา
4
 
- ตรวจบัญชีเกณฑ์คงค้าง รอบที่ 1
- การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเด็กสกล สมองดี อารมณ์ดี สุขภาพดี ระดับอำเภอ/ตำบล รุ่นที่ 1
5
 
กิจกรรมสาธารณสุขอำเภอในวันนี้
กิจกรรมโรงพยาบาลในวันนี้

งานที่เกี่ยวข้อง


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗  โทรสาร ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗ ต่อ ๑๐๐๑