หน่วยงานภายในสสจ

 +  งานการเงิน
 +  งานพัสดุ
 +  งานธุรการ
 +  ข่าวประกวดราคา
 +  หมวดยานพาหนะ


+  งาน R2R
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  ศูนย์ ICT
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E-Conference
    -  GIS สกลนคร
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร
+  งานประชาสัมพันธ์
+  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)


+  งานสุขภาพประชาชน
+  งาน QA Nures
+  PMQA


+  เภสัชปฐมภูมิ

+ ประมวลผลแพทย์แผนไทย

+  งานกองทุนโลกมาลาเรีย
+  งานระบาดวิทยา
+  งาน EMS
+  งานโรคเอดส์และวัณโรค
+  งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

+  โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค
+  Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี

+  งานอนามัยแม่และเด็ก
+  งานเด็กปฐมวัย
+  งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
+  งานวัยรุ่น
+  งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
+  งานวัยทำงาน
+  งานผู้สูงอายุ
+  งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
+  งานหน่วยแพทย์ และปฐมพยาบาล
+  งานออกกำลังกาย
+  โครงการหมอชวนวิ่ง
+  กีฬาสาธารณสุข

+  งานแรงงานต่างด้าว

+  ศูนย์ดำรงธรรม
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
รับสมัคร/คัดเลือก
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สสจ.สกลนคร 28 ก.พ. 2562
2 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ จำนวน 7 อัตรา 28 ก.พ. 2562
3 รับสมัครลูกจ้างประจำเพื่อคัดเลือกในการเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส.2 /หัวหน้า 20 ก.พ. 2562
4 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ 15 ก.พ. 2562
5 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ 29 มี.ค. 2562
6 ประชาสัมพันธ์ขอนักเทคนิคการแพทย์ชำนายการเข้ารับการอบรม R2R 6 มี.ค. 2562
7 ขยายเวลารับย้าย/รับโอน ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (รอบที่ 2) 27 ก.พ. 2562
8 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 31 ม.ค. 2562
9 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 ก.พ. 2562
10 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์(ด้านเวชกรรมป้องกัน) ระดับเชี่ยวชาญ 2 ก.พ. 2562
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
23
ระเบียนที่ 1 - 10 / 226    

สสจ.สกลนคร จัดประชุมติดตามการดำเนินงานอำเภอต้นแบบ และการดำเนินงานของกลุ่มแปรรูปสมุนไพร จังหวัดสกลนคร
วันศุกร์ ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.  นายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้นางเพ็ญศรี  วิเศษพันธ์พงศ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดประชุม “ติดตามการดำเนินงานอำเภอต้นแบบ และการดำเนินงานของกลุ่มแปรรูปสมุนไพรจังหวัดสกลนคร” ณ ห้องประชุมอดิศร์ ใจดี สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เพื่อติดตามการดำเนินงาน ๑๐ อำเภอต้นแบบเมืองสมุนไพร ซึ่งประกอบด้วย อำเภอเมืองสกลนคร สว่างแดนดิน กุสุมาลย์ กุดบาก พรรณานิคม วาริชภูมิ วานรนิวาส บ้านม่วง โคกศรีสุพรรณและเจริญศิลป์ พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานของกลุ่มแปรรูปสมุนไพรจังหวัดสกลนคร ทั้ง ๗ โซน ประกอบด้วย รพ.สต.โคกศิลา รพ.สต.โคกแสง รพร.สว่างแดนดิน รพ.โคกศรีสุพรรณ รพ.สต.หนองไผ่ รพ.กุสุมาลย์ และรพ.กุดบาก เพื่อเป็นการสนับสนุนให้คนในชุมชนเกิดรายได้ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจากทุกอำเภอเข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๐๐ คน

วนิดา
15 ก.พ. 62 16:19

สสจ.สกลนคร จัดการอบรมโครงการยกระดับมาตรฐานด้านโภชนาการของผลิตภัณฑ์อาหารที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย สำหรับผู้ประกอบการ SME
วันศุกร์ ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นางกิตติยา  จุลวัฒฑะกะ  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการเปิดการอบรมโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานด้านโภชนาการของผลิตภัณฑ์อาหารที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่ายสำหรับผู้ประกอบการผลิตอาหารขนาดกลางและย่อม (SME) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารให้ได้มาตรฐาน ผู้เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขรวมทั้งสิ้น ๑๑๐ คน ►►► ชมภาพ

วนิดา
15 ก.พ. 62 11:36

สสจ.สกลนคร ร่วมกิจกรรม "แยกขยะก่อนทิ้ง" จังหวัดสกลนคร
วันศุกร์ ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ร่วมกิจกรรม "แยกก่อนทิ้ง" จังหวัดสกลนคร ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมืองสกลนคร เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ๓ ช. คือ การใช้น้อย ใช้ซ้ำ การนำกลับมาใช้ใหม่  และให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยมี ดร.สุริยะ  วิริยะสวัสดิ์ รองผู้ว่ราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการเปิดงาน

วนิดา
15 ก.พ. 62 11:21

สสจ.สกลนคร จัดโครงการพัฒนาระบบบริการดูแลระยะกลาง (Intermediate Care) จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ ๒๕๖๒


วันศุกร์ ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.  นายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้มอบหมายให้ แพทย์หญิงธีรารัตน์  พลราชม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการพัฒนาระบบบริการดูแลระยะกลาง (Intermediate Care) จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน Intermediate Care และการจัดตั้ง IMC bed / ward ของโรงพยาบาล ทุกแห่ง สรุปรวบรวมปัญหาการดำเนินงานเพื่อใช้เป็นโอกาสขับเคลื่อนงานและพัฒนางานในจุดที่ต้องแก้ไขร่วมกันทั้งจังหวัด และคัดเลือกรูปแบบที่ดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพของ Intermediate Care เป็นตัวแทนจังหวัดเข้าคัดเลือกในระดับเขตสุขภาพที่ ๘ ต่อไป ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย ผู้รับผิดชอบงาน IMC ทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง และคณะทำงาน รวม ๑๐๐  คน

วนิดา
15 ก.พ. 62 11:04

สสจ.สกลนคร จัดประชุมการพัฒนาระบบบริการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด รุ่นที่ ๒
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายแพทย์สมิต  ประสันนาการ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้  นายแพทย์มานพฉลาดธัญญกิจ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงนโยบายแนวทางการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm Reduction ) และการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง (Community Based Treatment and Care : CBTx) รุ่นที่ ๒  ณ  ห้องประชุมทัศนีย์ โรงพยาบาลพังโคน โดยมี ดร.สุกัญญา กาญจนบัตร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี  เป็นวิทยากร  กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยบุคลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายจาก อำเภอพังโคน พรรณานิคม  กุดบาก  นิคมน้ำอูน  วาริชภูมิ  อากาศอำนวย จำนวน ๑๐๐ คน

วนิดา
14 ก.พ. 62 14:04

นพ.สสจ.สกลนคร เป็นประธานในการเปิดโครงการ วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายแพทย์สมิต  ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  เป็นประธานในการเปิดประชุมวิชาการสัญจร เขต ๗ และเขต ๘ ในโครงการ "วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย (Save Thais from Heart Diseases) " เพื่อเพิ่มพูนวิชาการใหม่ๆ ในการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจให้แก่แพทย์ และพยาบาล ในเขต ๗ และเขต ๘ โดยผูัเข้าร่วมประชุมประกอบด้วยแพทย์โรคหัวใจ  พยาบาลห้องฉุกเฉิน  ห้องไอซียู  ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบการให้ยาสลายลิ่มเลือด และผู้รับผิดชอบการลงข้อมูลผู้ป่วยโรคหัวใจ รวมทั้งสิ้น ๒๐๐ คน

วนิดา
14 ก.พ. 62 13:41

นพ.สสจ.สกลนคร ลงพื้นที่และมอบนโยบาย
วันพุธ ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมคณะผู้บริหารได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะเจ้าหน้าที่ และมอบนโยบายการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ โรงพยาบาลเต่างอย  และ รพ.สต.บ้านดงหลวง  อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร  โดยมีคณะเจ้าหน้าที่ คปสอ.เต่างอยให้การต้อนรับ       

วนิดา
13 ก.พ. 62 14:44

สสจ.สกลนคร จัดประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิชาการ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและยาปรุงเฉพาะราย
วันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.  นายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นายแพทย์ประจักร  เหิกขุนทด  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการเปิดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิชาการ นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรและยาปรุงเฉพาะราย ณ ห้องประชุมอดิศร์ ใจดี สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด เพื่อเป็นการหลอมรวมองค์ความรู้ไปสู่การเติบโตทางงานวิจัย พัฒนาศักยภาพทางวิชาการ รวมถึงเป็นเวทีแสดงผลงานในระดับเริ่มต้นของนักวิจัยที่จะก้าวไปสู่การนำเสนอระดับประเทศในอนาคต ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วยคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนคร และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทยในจังหวัดสกลนคร รวมทั้งสิ้น ๙๐  คน

วนิดา
13 ก.พ. 62 13:52
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
191
ระเบียนที่ 1 - 8 / 1524    
ข่าวสารสุขภาพ

วนิดา
6 ธ.ค. 61 16:01
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
16
ระเบียนที่ 1 - 1 / 16    
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของการประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน 30 มิ.ย. 62
2 รายงานแนวทางการสร้างศูนย์ประชุมและนิทรรศการมาตรฐานในประเทศไทย 28 ก.พ. 62
3 ปัญหาสุขภาพจากการเที่ยวถ้ำ 31 ธ.ค. 61
4 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานหน่วยงานภาครัฐ 29 มิ.ย. 61
5 สรุปมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 31 ส.ค. 61
6 ข่าวประชาสัมพันธ์จัดหางานจังหวัด 30 เม.ย. 61
7 ประชาสัมพันธ์วารสารจัดหางานสัมพันธ์ 30 เม.ย. 61
8 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ปีท่องเที่ยววิถีไทย 31 ธ.ค. 61
9 ขอเชิญชวนสมาชิกสกหรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนครที่ยังไม่เคยเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพสมาชิก สมัครเข้าอบรม ในวันที่ 17 กันยายน 2560 ณ สหกรณ์ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ ภายในวันที่ 8 - 13 กันยายน 2560 13 ก.ย. 60
10 ขอเชิญดาวน์โหลดเอสารเพิ่มเติมความแม่นยำการวินิจฉัยมะเร็งตับ 31 ส.ค. 65
11 ขอเผยแพร่ผลงานวิจัยเครื่องอบแแห้งแบบถังททรงกระบอกหมุนด้วยระบบรังสีอินฟาเหรดร่วมกับลมร้อนปล่อยทิ้งแบบเคลื่อนย้ายได้ 31 ม.ค. 61
12 เชิญชวนหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจจัดประชุม อบรม สัมมนา ในพื้นที่พระราชดำริภายในปีงบประมาณ 2560 30 ก.ย. 60
13 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดซื้อหนังสือเพื่อเผยแพร่สู่โลกกว้าง 31 ธ.ค. 60
14 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดซื้อหนังสือเพื่อเผยแพร่สู่โลกกว้าง 31 ธ.ค. 60
15 แนวทางปฏิบัติของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 30 มิ.ย. 60
16 วารสารจัดหางานจังหวัดสกลนคร 30 มิ.ย. 60
17 วารสารประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร 30 มิ.ย. 60
18 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน Social Media (Facebook) 1 ม.ค. 61
19 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ ๘ 31 พ.ค. 60
20 ประชาสัมพันธ์จัดหางานจังหวัดสกลนคร 31 มี.ค. 60
1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 20 / 48    
ข่าวประกวดราคา
     
เรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ ๒๐ ยูนิต ๖ ชั้น เป็นอาคาร คสล. ๖ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๗๐๒ ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 21 ก.พ. 2562
2 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสาสปอร์ตไลท์พร้อมโคมไฟ 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ก.พ. 2562
3 เผยแพร่สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ไหม Polyester 5/0 ยาว 90 cm. ไม่มี pg 15 มี.ค. 2562
4 เผยแพร่สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ไหม Polyester 5/0 เข็มคู่ 8 mm. Spatula เข็มคู่ Taper 15 มี.ค. 2562
5 เผยแพร่สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ไหม Polyester 5/0 เข็มคู่ 8 mm. Spatula 15 มี.ค. 2562
6 เผยแพร่สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ไหม Polyester 4/0 เข็มคู่ Spatula 15 มี.ค. 2562
7 เผยแพร่สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ไหม Polyester 4/0 เข็มคู่ 17 mm. Tapercut 15 มี.ค. 2562
8 เผยแพร่สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ไหม Polyester 4/0 เข็มคู่ 17 mm. Taper 15 มี.ค. 2562
9 เผยแพร่สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ไหม Polyester 3/0 เข็ม Tapercut 15 มี.ค. 2562
10 เผยแพร่สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ไหม Polyester 3/0 เข็ม Taper 15 มี.ค. 2562
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
488
ระเบียนที่ 1 - 10 / 4874    
ศึกษาต่อ
     
ศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
1 ขอความร่วมมือการดำเนินงานโรงพยาบาลเค็มน้อย อร่อย(๓) ดี 1 ม.ค. 2563
2 มหาวิทยาลัย กำหนดจัดโครงการอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำปี ๒๕๖๒ 31 ธ.ค. 2562
3 การอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี ๒๕๖๒ 31 ธ.ค. 2562
4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน จัดโครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๓๑ หลักสูตร 31 ธ.ค. 2562
5 การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล(การดูแลผู้สูงอายุ) ประจำปี ๒๕๖๒ 2 ธ.ค. 2562
6 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่๓๐ 29 พ.ย. 2562
7 โครงการอบรมระยะสั้นหลักสูตร "การวิจัยระบาดวิทยาคลีนิค" รุ่นที่๕ 8 พ.ย. 2562
8 สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำปี ๒๕๖๒ 30 ก.ย. 2562
9 การฝึกอบรมระยะสั้น ประจำปี ๒๕๖๒ 30 ก.ย. 2562
10 หลักสูตรอบรมพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 13 ก.ย. 2562
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
211
ระเบียนที่ 1 - 10 / 2108    
นำเสนอผลงานวิชาการ
     
งานวิชาการ
วันสิ้นสุดประกาศ
1 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องกลยุทธ์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ประสบผลสำเร็จในกลุ่มโรค NCDs 20 มิ.ย. 62
2 รางวัล DMS Award 26 ม.ค. 62
3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิค จัดทำแผนบริห่ารความเสี่ยง ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานยุทธศาสจร์ขององค์กร" 30 พ.ย. 61
4 ขอเชิญส่งผลงานวิจัยโครงการ การประชุมวิชาการระดับชาติงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่๖ 25 พ.ย. 61
5 ประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง The Internationnal Conference on Health Science : A Mulitidiscipinary Integration for Innovation and Sustainable Health Care in Communities. 20 พ.ย. 61
6 ขอเชิญชวนร่วมการประกวดกิจกรรมเนื่องในวันเบาหวานโลก ประจำปี๒๕๖๑-๒๕๖๒ 30 ก.ย. 61
7 ขอเชิญเสนอผลงานเข้าประกวด TDE Diabetes Patient Care Team Award ๑๐๑๘ 28 ก.ย. 61
8 ขอเชิญส่งบทความวิชาการ/วิจัย ร่วมตีพิมพ์ใน "" 31 ส.ค. 61
9 การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ "การประเมินต้นทุนบริการสุขภาพเพื่อความเป็นธรรมและประสิมธิภาพ" 31 ก.ค. 61
10 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดอบรมหลักสูตรฝึกอบรมทางไกล ปี๒๕๖๑ 31 ก.ค. 61
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
11
ระเบียนที่ 1 - 10 / 106    
ประชุม อบรม สัมมนา
     
ประชุม อบรม สัมมนา
ประกาศถึงวันที่
1 การอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่อนาคตเพื่อรองรับประเทศไทย ๔.๐ 15 มี.ค. 2562
2 โครงการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการภาครัฐ (รุ่นที่๑) 28 ก.พ. 2562
3 โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน" รุ่นที่๘ 22 มี.ค. 2562
4 วารสาร "สารศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม" ปีที่๓ ฉบับที่๔ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ 28 ก.พ. 2562
5 ขยายเวลารับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทารกแรกเกิด รุ่นที่๑ 15 ก.พ. 2562
6 ขอเชิญสูติ-นารีแพทย์เข้าอบรม 31 พ.ค. 2562
7 โครงการอบรมระยะสั้นหลักสูตร "การวิจัยระบาดวิทยาคลีนิค" รุ่นที่๕ 8 พ.ย. 2562
8 หลักสูตรอบรมการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น)(หลักสูตร ๒ เดือน หลังพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต) 9 ก.พ. 2562
9 การรับสมัครพยาบาลเพื่อสอบคัดเลอกเข้าศึกาษาอบรมในหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติและหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ประจำปี ๒๕๖๒ 9 ก.พ. 2562
10 การอบรมฟื้นฟูวิสัญญีวิทยาสำหรับวิสัญญีพยาบาล ครั้งที่๕๙ 22 ก.พ. 2562
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
136
ระเบียนที่ 1 - 10 / 1358    
บุคลากร ศิษย์เก่าดีเด่น
     
คัดเลือกบุคลากรดีเด่น
วันสิ้นสุดประกาศ
1 แจ้งผลการพิจารณาผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๖๑ 28 ก.พ. 2562
2 การคัดเลือกอาจารย์/พยาบาลดีเด่น ของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 15 ก.พ. 2562
3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอความนร่วมมือเสนอชื่อนิสิตเก่าดพ้ฃเด่น คณะเกษตร บุคคล และสถาบัน ที่มีความดีเด่นทางการเกษตร ประจำปี๒๕๖๑ 30 พ.ย. 2561
4 มหาวิทยาลัยมหิดล ขอความร่วมมือเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นพร้อมผลงาน 30 พ.ย. 2561
5 การคัดเลือกศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่น ประจำปี๒๕๖๑ 31 ส.ค. 2561
6 การเสนอชื่อแพทย์เพื่อรับรางวัลแพทย์ดีเด่น กองทุนนายแพทย์กนกศักดิ์ พูลเกษร ปรพจำปี๒๕๖๑ 30 มิ.ย. 2561
1
2
3
4
5
6
ระเบียนที่ 1 - 6 / 33    
ปฏิทินการปฏิบัติงาน สสจ.สกลนคร
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
27
สัปดาห์ที่ 04
28
 
- VDO Conference MOPH CIO Conference ครั้งที่ 4/2562
- ประชุม CFO/แผนเงินจังหวัด
- ประชุมระบบการส่งต่อผู้ป่วย (refer)
- สอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ
29
 
- ประชุมหัวหน้างานประกันสุขภาพ
- VDO Conference (คู่มือขั้นตอนการใช้งาน Gin Conference)
- การประเมินพื้นที่ต้นแบบด้านการแพทย์แผนไทย ระดับเพชร
30
 
- อบรมฟื้นฟูศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการบังคับใช้กฎหมาย ในงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข จังหวัดสกลนคร
- ประชุมคณะกรรมการ NCD Board
- VDO Conference ประชุมเตรียมความพร้อมการบริหารงบประมาณฯ โครงการพัฒนาคุณภาพและบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลระยะเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
- สอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
- สอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
- VDO Conference (คู่มือขั้นตอนการใช้งาน Gin Conference)
- ประชุม คปสจ. ประจำเดือนมกราคม 2562
31
 
- ประชุมนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานพัฒนาระบบคิว เพื่อรองรับ Smart hospital
- ประชุมคณะกรรมการ กวช. สสอ.เมืองสกลนคร
1
 
- ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร
- โครงการพัฒนาการแพทย์ปฐมภูมิ (PCC)
- VDO Conference การบำรุงรักษาคราวเชิร์ฟเวอร์ระบบสารบรรสาสุข สำหรับผูดูแลระบบ
2
 
3
สัปดาห์ที่ 05
4
 
- ประชุมทีมงานพี่เลี้ยง รพ.สต.ติดดาว
5
 
- VDO Conference ชี้แจงแนวทางการสำรวจความต้องการใช้กัญชาในสถานบริการสาธารณสุข
-
- ประชุมหารือการทำข้อตกลงการจัดซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารในโรงพยาบาล
6
 
- อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประการการสถานพยาบาลเรื่องโฆษณาหรือประกาศฯ
- การดูแลต่อเนื่อง จังหวัดสกลนคร
- ประชุมเรื่อง การบูรณางานด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน
- เตรียมการรับเสด็จ
- ประชุมเขตพื้นที่การศึกษา
7
 
- ผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทย
- ประชุมคีโต 2562
- ประชุมประจำเดือน
8
 
- ประชุมคณะกรรมการหมอพื้นบ้าน
9
 
10
สัปดาห์ที่ 06
11
 
- ขอประชุมคณะทำงานส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์จังหวัดสกลนคร ปี2562
- VDO Conference ธรรมนูญพระสงฆ์
12
 
- ประชุมคณะทำงาน ER/EMS จังหวัดสกลนคร
- พิจารณาสอบคัดเลือกหัวหน้ากลุ่มงานพัฒน์ฯ
- ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 1
13
 
- ปิดบัญชี บช 11 GFMIS
- ประชุม NCD Board
- ประชุมติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาระบบเพื่อเชื่อมโยงกับพื้นที่ต้นแบบ OSCC
14
 
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
- ปิดบัญชี บช 11 GFMIS
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (สสจ.สกลนคร)
- การบันทึกข้อมูลเด็ก 12 ปี ฟันดีไม่มีผุ
- ประชุม E-Meeting
15
 
- โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานด้านโภชนาการของผลิตภัณฑ์อาหารที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่ายสำหรับผู้ประกอบการผลิตอาหารขนาดกลางและย่อม (SME)
- การบันทึกข้อมูลเด็ก 12 ปี ฟันดีไม่มีผุ
- VDO Conference คณะกรรมการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพ สาขา การดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care) เขตสุขภาพที่ ๘
- ประชุม IMC
- VDO Conference ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดนิทรรศการโซน Product ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 16
16
 
17
สัปดาห์ที่ 07
18
 
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (สสจ.สกลนคร)
- ประชุมโครงการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพ และการใช้ยาอย่างสมเเหตุผล
- ชี้แจงการเบิกเงินงบประมาณยาเสพติด ปี 2562
19
 
20
 
- ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
- ประชุมเชิงปฏิบัติการคลินิกผู้สูงอายุ
- การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ พชอ./เลขานุการ
- VDO Conference โครงการส่งเสริมผู้ป่าวยจิตเวช
21
 
22
 
- จัดประชุมให้ความรู้และติดตามการดำเนินงานสอนแปรงแหย่ขยี้ขี้ฟันในซอกเหงือก แบบลงมือปฏิบัติ ในกลุ่มอายุ 15-17 ปี
- 1.การป้องกันความรุนแรงในครอบครัวและชุมชน2.การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว3.กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
- VDO Conference ประชุมชี้แจงโครงการใช้ยาปลอดภัยในชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
23
 
24
สัปดาห์ที่ 08
25
 
- การบันทึกข้อมูลเด็ก 12 ปี ฟันดีไม่มีผุ
- ประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานโรคติดเชื้อเอชไอวี ในระบบข้อมูล 43 แฟ้ม
- ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรมแกรม Thai School Lunch
- สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อคัดเลือกในการเปลี่ยนตำแหน่งใหม่(พนักงานขับรถยนต์ ส2/หัวหน้า)
26
 
- อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทีมครู ก ทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker Team) เพื่อป้องกันเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เสียชีวิตจากการจมน้ำ
- ประชุมชี้แจงการเก็บข้อมูล BRFSS
- การบันทึกข้อมูลเด็ก 12 ปี ฟันดีไม่มีผุ
27
 
- การบันทึกข้อมูลเด็ก 12 ปี ฟันดีไม่มีผุ
- ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรมแกรม Thai School Lunch
- ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 2
-
28
 
- การบันทึกข้อมูลเด็ก 12 ปี ฟันดีไม่มีผุ
- ประชุมควบคุมภายใน
- การจัดระบบในการแก้ไขปัญหาสุขภาพแรงงานข้ามชาติและการค้ามนุษย์จังหวัดสกลนคร
1
 
2
 
กิจกรรมสาธารณสุขอำเภอในวันนี้
กิจกรรมโรงพยาบาลในวันนี้


นายสมิต  ประสันนาการ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

รพ.สต.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  
ถนนศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗  โทรสาร ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗ ต่อ ๑๐๐๑
 งานประชาสัมพันธ์ สสจ.สกลนคร    
 สสจ.สกลนคร