หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

เรื่องด่วน
     
หัวข้อเรื่อง
วันประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์

สสจ.สกลนครจัดประชุมวิชาการ "Essential Palliative Care for Community Nures"
วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นพ.ปรเมษฐ์  กิ่งโก้  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  เป็นประธานเปิดประชุมวิชาการ "Essential Palliative Care for Community Nures"  ณ ห้องประชุมธนากโร  อาคารกายภาพบำบัด รพศ.สกลนคร  ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ เพื่อพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วย Palliative Care เครือข่ายสกลนคร  ผู้เข่าร่วมประชุมประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน และ  รพ.สต. ทุกแห่ง  จำนวน ๒๐๐ คน

ธิดารัตน์
23 มิ.ย. 59 09:12

ประกาศ  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป  ดูประกาศ►►► CLICK

คมสันต์
22 มิ.ย. 59 16:23

สสจ.สกลนคร ออกตรวจประเมินผลคุณภาพการให้บริการทางทันตกรรม
วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้ออกตรวจประเมินผลคุณภาพการให้บริการทางทันตกรรม เพื่อประเมินผลการบริการเคลือบหลุมร่องฟันเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และประเมินผลการยึดติดของวัสดุอุดฟันของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ตามกุลยุทธ์ฟันเหลือครบเมื่อจบ ป.๖ ณ โรงเรียนในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนายอ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

ธิดารัตน์
13 มิ.ย. 59 10:51

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ดูประกาศ►►► CLICK

วนิดา
10 มิ.ย. 59 09:40

สสจ.สกลนคร ร่วมงานแถลงข่าวจังหวัด
วันนี้ (๙ มิถุนายน ๒๕๕๙) เวลา ๐๙.๐๐ น. นพ.ปรเมษฐ์  กิ่งโก้  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  ได้มอบหมายให้ นางสาวอนงค์  บังกระโทก  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  ร่วมแถลงข่าวจังหวัดสกลนคร ณ บริเวณโถงชั้น ๑  ศาลากลางจังหวัดสกลนคร เพื่อให้หน่วยงานราชการต่างๆ ได้มีเวทีประชาสัมพันธ์กิจกรรม  การดำเนินงาน แจ้งข่าวโครงการที่สำคัญต่างๆ โดย สำนักงาสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก และโรคไวรัสซิกา และได้แนะนำให้ประชาชนนำมาตรการ  ๓ เก็บ ได้แก่ (เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ ) และกิจกรรม ๕ ส. มาใช้ในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรค

วนิดา
9 มิ.ย. 59 14:46

สสจ.สกลนคร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯครองราชย์ครบ ๗๐ ปี
วันนี้ (๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ) เวลา ๐๖.๐๐ น.  นพ.ปรเมษฐ์  กิ่งโก้  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  ได้มอบหมายให้ นพ.ประวิตร  ศรีบุญรัตน์  นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) และนางกิตติยา  จุลวัฒฑะกะ  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา) พร้อมด้วยหน่วยงายราชการทุกภาคส่วน พ่อค้า นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีตักรบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร หลังจากนั้นได้ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพะเจ้าอยู่หัว ณ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ 

วนิดา
9 มิ.ย. 59 14:04

สสจ.สกลนคร เป็นเจ้าภาพจัดการประกวดพื้นที่ต้นแบบดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทย
วันนี้ (๘ มิถุนายน ๒๕๕๙) เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โดย นพ.ปรเมษฐ์  กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ จัดการประกวดพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี ๒๕๕๙  ณ โรงแรมสกลแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ ๘-๙ มิถุนายน ๒๕๕๙  เพื่อคัดเลือกหน่วยงานบริการสาธารณสุขที่มีการพัฒนางานการขับเคลื่อนงานด้านการแพทย์แผนไทยฯ อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความก้าวหน้าของงาน มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมสร้างเครือข่ายงานด้านการแพทย์แผนไทย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทยฯ จาก 20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมประกวด จำนวน 200 คน โดยแบ่งการประกวดออกเป็น ๔ ระดับ คือ 
๑. ระดับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
๒. ระดับโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป  
๓. ระดับโรงพยาบาลชุมชน
๔. ระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ
โดยได้รับเกียรติจาก นพ.ธำรงค์ สมบุญตนนท์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดในครั้งนี้

วนิดา
8 มิ.ย. 59 14:05

สสจ.สกลนคร จัดสภากาแฟ ครั้งที่ ๖ 
วันนี้ (๘ มิถุนายน ๒๕๕๙) เวลา ๐๗.๐๐ น.   นพ.ปรเมษฐ์  กิ่งโก้  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  ได้มอบหมายให้ นพ.ประวิตร  ศรีบุญรัตน์  นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) และ นางกิตติยา  จุลวัฒฑะกะ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ,โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร  ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดสภากาแฟ ครั้งที่ ๖ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ ขึ้น ณ ห้องมณีเทวา โรงแรมหนองหารดิอิลิแกรนด์ เพื่อเป็นเวทีให้หัวหน้าส่วนราชการต่างๆได้แลกเปลี่ยน  หารือ ข้อราชการต่างๆประชาสัมพันธ์โครงการที่น่าสนใจ ฯลฯ และในวันนี้ ได้จัดทีมพยาบาลมาให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล แก่ผู้ที่มาร่วมงานด้วย

วนิดา
8 มิ.ย. 59 11:58
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
108
ระเบียนที่ 1 - 8 / 860    
ข่าวสารสุขภาพ

มาตรการป้องกันการจมน้ำ เน้นใน 2 กลุ่มสำคัญ ได้แก่

1.มาตรการป้องกันการจมน้ำในเด็กเล็ก (อายุต่ำกว่า 5 ปี) คือ “เทน้ำ กั้นคอก ปิดฝา เฝ้าดูตลอดเวลา” ดังนี้ เทน้ำทิ้งหลังใช้งาน ฝัง/กลบหลุมหรือร่องน้ำที่ไม่ได้ใช้งาน, กั้นคอก จัดให้มีสถานที่เล่นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กซึ่งห่างไกลจากแหล่งน้ำ โดยมีลักษณะแบบคอกกั้นเด็ก มีรั้วล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน ในทุกครัวเรือนที่มีเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปีควรใช้คอกกั้นเด็ก เพราะนอกจากจะช่วยป้องกันเด็กเล็กจมน้ำแล้ว ยังช่วยป้องกันการบาดเจ็บจากสาเหตุอื่นๆ เช่น รถทับ ไฟฟ้าช็อต พลัดตกหกล้ม โดยเฉพาะเมื่อผู้ปกครองทำกิจกรรมอื่นๆชั่วคราว ซึ่งคอกกั้นเด็กสามารถทำได้เองง่าย เช่น ไม้ไผ่ ท่อพีวีซี เป็นต้น, ปิดฝาภาชนะใส่น้ำ กะละมัง โอ่งน้ำ ตุ่มน้ำ, เฝ้าดูตลอดเวลาไม่ปล่อยให้เด็กอยู่ตามลำพังแม้เพียงชั่วขณะ ที่สำคัญเปลี่ยนความคิดว่าคอกกั้นเด็กคือที่ขังเด็ก เพราะเราไม่ได้นำเด็กไว้บริเวณพื้นที่ดังกล่าวตลอดเวลา เพียงแค่ไม่กี่นาทีที่เราติดภารกิจ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเสี้ยวนาทีชีวิตของลูกหลาน

2.มาตรการป้องกันการจมน้ำในเด็กโต (อายุมากกว่า 5 ปี) คือ“ลอยตัว ชูชีพ ช่วยเหลือ ปฐมพยาบาล” ดังนี้ ลอยตัว สอนให้เด็กรู้วิธีการเอาชีวิตรอดในน้ำเมื่อตกน้ำ โดยการลอยตัวเปล่าหรือลอยตัวโดยใช้อุปกรณ์ช่วย, ชูชีพ สอนให้ประชาชนและเด็กรู้จักกฎความปลอดภัยทางน้ำ เช่น ไม่ปล่อยให้เด็กอยู่ใกล้แหล่งน้ำตามลำพัง ไม่ว่ายน้ำคนเดียว ไม่แกล้งจมน้ำ ไม่ดื่มสุรา รวมถึงการใช้ชูชีพทุกครั้งที่เดินทางทางน้ำ, ช่วยเหลือ สอนให้เด็กรู้จักวิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้อง โดยการ “ตะโกน โยน ยื่น” (ตะโกน : เรียกให้ผู้ใหญ่มาช่วย และโทร 1669, โยนอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือคนตกน้ำ เช่น ขวดน้ำพลาสติก ห่วงชูชีพ อุปกรณ์ที่ผูกเชือก, ยื่น : ไม้ เสื้อ กางเกง เข็มขัด เพื่อช่วยเหลือคนตกน้ำ), ปฐมพยาบาล สอนและฝึกปฏิบัติให้ประชาชนและเด็กรู้วิธีการปฐมพยาบาลคนจมน้ำที่ถูกต้อง โดยห้ามจับเด็กอุ้มพาดบ่า แล้วกระแทกเพื่อเอาน้ำออก

จากการสำรวจพฤติกรรมการใช้เสื้อชูชีพของสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค พบว่า ประชาชนทุกกลุ่มอายุใช้เสื้อชูชีพ ขณะเดินทางหรือทำกิจกรรมทางน้ำ ร้อยละ 15.7 ซึ่งมีการใส่ถูกต้องเพียงร้อยละ 4.2 ส่วนเด็กมีการใช้เสื้อชูชีพ ขณะเดินทางหรือทำกิจกรรมทางน้ำ ร้อยละ 18.0 ซึ่งใส่ถูกต้องเพียงร้อยละ 6.0 ผลการสำรวจพบว่าประชาชนยังมีความเข้าใจไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ชูชีพ นั่นคือชูชีพที่ทุกคนเห็นทั่วไปตามเรือคือ เสื้อพยุงตัว ซึ่งออกแบบมาให้ใส่สบาย และเคลื่อนไหวได้คล่องตัว แต่จะไม่ช่วยพลิกตัวผู้สวมใส่ให้หน้าหงายขึ้นเหนือน้ำ ดังนั้นเวลาใช้จึงต้องตีขาช่วย และหากคนที่ใส่ หมดสติ ก็จมน้ำเสียชีวิตได้ ส่วนเสื้อชูชีพจะถูกออกแบบให้พลิกตัวผู้ประสบภัยให้หงายหน้าขึ้นเหนือน้ำ ทำให้คนที่หมดสติไม่จมน้ำ แต่จะเทอะทะ และทำให้เคลื่อนไหวลำบาก

ข้อมูลจาก : สำนักโรคไม่ติดต่อ / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค
โทรศัพท์ 0-2590-3857 วันที่ 3 มีนาคม 2559

วนิดา
8 มี.ค. 59 10:58

 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโรคไข้ซิกา 

1. จากที่มีข่าวการระบาดของโรคไข้ซิกาในกลุ่มประเทศลาตินอเมริกาและแคริบเบียน ซึ่งศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (US-CDC) ประกาศเตือนพลเมืองของสหรัฐที่เป็นหญิงตั้งครรภ์ในทุกระยะของการตั้งครรภ์ ให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่ระบาด 14 ประเทศ ได้แก่ บราซิล โคลอมเบีย เอลซัลวาดอร์ เฟรนช์เกียนา กัวเตมาลา เฮติ ฮอนดูรัส มาร์ตีนิก เม็กซิโก ปานามา ปารากวัย ซูรินาเม เวเนซุเอลา และเครือรัฐเปอร์โตริโก

2. โรคไข้ซิกา (Zika fever) เกิดจากการติดเชื้อไวรัสซิกา อยู่ในตระกูลฟลาวิไวรัส (flavivirus) จำพวกเดียวกับ ไวรัสไข้เหลือง ไวรัสเดงกี ไวรัสเวสต์ไนล์ และไวรัสไข้สมองอักเสบเจอี มียุงลาย เป็นแมลงนำโรค

3. มีระยะฟักตัวเฉลี่ย 4-7 วัน สั้นสุด 3 วัน และยาวสุด 12 วัน อาการที่พบบ่อย ได้แก่ มีไข้ ออกผื่น ตาแดง ปวดข้อ ข้อบวม ปวดหลัง อาจมีอาการอื่นๆ ได้ เช่น อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ ต่อมน้ำเหลืองโต และอุจจาระร่วง ส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง ยกเว้นในหญิงตั้งครรภ์ซึ่งอาจทำให้เด็กทารกที่คลอดมามีสมองเล็ก (microcephaly) หรือมีภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์

อ่านต่อ...

 

คมสันต์
28 ก.พ. 59 13:29

 ระวังไวรัสเมอร์ส (MERS-CoV)

ทำไมชื่อ เมอร์สคอฟ
มาจากชื่อเต็มภาษาอังกฤษว่า Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) หรือเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ตะวันออกกลาง

ต้นกำเนิดของไวรัสเมอร์สคอฟ
ไวรัสชนิดนี้ต้นกำเนิดจากประเทศซาอุดิอาระเบียและยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่ามีต้นกำเนิดจากคนหรือสัตว์หรือเชื้อใด แต่มีผลวิจัยระบุว่าอาจมีแพะเป็นพาหะนำเชื้อ และเป็นเชื้อไวรัสใกล้เคียงไวรัสในค้างคาวสายพันธุ์หนึ่ง ทั้งนี้วัสเมอร์สเป็นเชื้อไวรัสเดียวกับโรคซาร์ส (Severe Acute Respiratory Syndrome-SARS) ที่แพร่ระบาดอย่างหนักในเอเชียเมื่อปี พ.ศ. 2546

ความร้ายแรงของไวรัสเมอร์สคอฟ
ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสเมอร์สจะมีอาการคล้ายเป็นโรคระบบทางเดินหายใจมีไข้สูงไอ หายใจหอบ หายใจขัด ถ่ายเหลว หากเป็นหนักจะเสียชีวิตทันทีภายใน 3 -4 สัปดาห์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุเพศชาย โดยเชื้อจะอยู่ในละอองน้ำมูกน้ำลายผู้ป่วย ติดต่อได้ง่ายจากการไอจาม โดยผู้ป่วยเกือบทั้งหมดร้อยละ 96 มีโรคประจำตัว 1 โรคหรือมากกว่า ได้แก่เบาหวาน รองลงมาคือความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคไต

การป้องกันเบื้องต้นไวรัสเมอร์สคอฟ
1. กินร้อน- ช้อนกลาง- ล้างมือ|
2. ใช้ผ้าหรือกระดาษปิดปากเมื่อจาม
3. หลีกเลี่ยงไปสถานที่ที่ผู้คนแออัด
4. สวมหน้ากากอนามัยหากต้องไปสถานที่ที่ผู้คนจำนวนมากโดยเฉพาะช่วงพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์
5. หมั่นออกกำลังกายและรักษาสุขภาพให้แข็งแรง
6. มาพบแพทย์พร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่หากมีประวัติเดินทางหรือสัมผัสกับผู้เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดของเชื้อ เช่น ซาอุดีอาระเบีย การ์ตา จอร์แดน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เกาหลีใต้  เป็นต้น
หากสงสัยว่าตนเองมีอาการดังกล่าวให้รีบพบแพทย์ทันที

วนิดา
26 มิ.ย. 58 13:28
1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 3 / 9    
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)" 31 ส.ค. 59
2 ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมและสนับสนุนการวิจัยโครงการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2560 31 ก.ค. 59
3 โครงการอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลโรงพยาบาลขั้นพื้นฐานรุ่นที่ 3 และขั้นสูงรุ่นที่ 1 30 ก.ย. 59
4 เวทีวิชาก่ารเพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ และสุขภาพชุมชน 2559 31 ก.ค. 59
5 การประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ผ้าครามธรรมชาติสกลนคร 31 ก.ค. 59
6 จดหมายข่าวเลือกตั้งประจำเดือน พค.59 30 มิ.ย. 59
7 ขอสนับสนุนการแข่งขันโบลิ่งการกุศล 20 มิ.ย. 59
8 การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ 30 มิ.ย. 59
9 วารสารจัดหางาน 30 มิ.ย. 59
10 ข่าวประกันสังคม 30 มิ.ย. 59
11 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด 31 ธ.ค. 60
12 จดหมายข่าวเลือกตั้ง เดือนเมษายน 31 พ.ค. 59
13 ประชาสัมพันธ์สถานที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัด 31 พ.ค. 59
14 ข่าวสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 31 พ.ค. 59
15 ขั้นตอนการยื่นคำขอใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด 31 พ.ค. 59
16 ข่าว กศน. 30 พ.ค. 59
17 สรุปหลักการสำคัญร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น 30 ธ.ค. 60
18 จดหมายข่าวเลือกตั้ง 30 เม.ย. 59
19 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนเกี่ยวกับการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญและการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 30 เม.ย. 59
20 การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 17 มี.ค. 59
ระเบียนที่ 1 - 20 / 20    
ข่าวประกวดราคา
     
เรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ (e-bidding) สำหรับโรงพยาบาลอากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 24 ก.ค. 2559
2 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องรายงานผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ สำหรับโรงพยาบาลอากาศอำนวย 24 ก.ค. 2559
3 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ 26 ก.ค. 2559
4 สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ 21 ก.ค. 2559
5 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ รพร.สว่างแดนดิน 23 ก.ค. 2559
6 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ 8 ก.ค. 2559
7 เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ สำหรับ สสอ.สว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 25 ก.ค. 2559
8 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ 12 ก.ค. 2559
9 สรุปผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร งบค่าบริการทางการแพทย์ฯ(งบค่าเสื่อม) 30 ก.ย. 2559
10 สรุปผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร งบค่าบริการทางการแพทย์ฯ(งบค่าเสื่อม) 30 ก.ย. 2559
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
134
ระเบียนที่ 1 - 10 / 1340    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
รับสมัคร/คัดเลือก
ประกาศถึงวันที่
1 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง จำนวน 22 อัตรา 28 มิ.ย. 2559
2 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) 30 มิ.ย. 2559
3 รับย้ายข้าราชการ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีประเภททั่วไป ระดับปฎิบัติงาน/ชำนาญงาน 8 ก.ค. 2559
4 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตัั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา 24 มิ.ย. 2559
5 การสรรหาพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา 30 มิ.ย. 2559
6 การสรรหาพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา 30 มิ.ย. 2559
7 การรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 23 มิ.ย. 2559
8 ยกเลิกประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 30 มิ.ย. 2559
9 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา 17 มิ.ย. 2559
10 รับสมัครคัดลเือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏฺบัติการ 24 มิ.ย. 2559
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
86
ระเบียนที่ 1 - 10 / 859    
ศึกษาต่อ
     
ศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
1 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการหลักสูตรอบรมระยะสั้นกายภาพบำบัดชุมชน 30 ธ.ค. 2559
2 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ในภาวะเสี่ยงสูง รุ่นที่ ๒ ปี ๒๕๕๙ 18 พ.ย. 2559
3 ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 14 พ.ย. 2559
4 การประชุมวิชาการพร้อมการนำเสนอผลงานทางวิชาการฯ 13 พ.ย. 2559
5 ขอเชิญอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ รุ่นที่1 29 ต.ค. 2559
6 รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 2559 28 ต.ค. 2559
7 เชิญอบรมหลักสูตรระยะสั้นเรื่องการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื่อในโรงพยาบาล สำหรับแพทย์ พยาบาล เทคนิคการแพทย์ 27 ต.ค. 2559
8 เชิญอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางสาขาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ครั้งที่ 14 17 ต.ค. 2559
9 เชิญชวนนักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา ผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ 4 ต.ค. 2559
10 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการจัดการทางการพยาบาล และขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าอบรมโดยไม่ถือเป็นวันลา 30 ก.ย. 2559
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
88
ระเบียนที่ 1 - 10 / 877    
นำเสนอผลงานวิชาการ
     
งานวิชาการ
วันสิ้นสุดประกาศ
1 การประชุมวิชาการพร้อมการนำเสนอผลงานทางวิชาการฯ 13 พ.ย. 59
2 เชิญชวนนักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา ผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ 4 ต.ค. 59
3 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรเข้าประชุมและส่งผลงานวิชาการในการประชุมฯ 26 ส.ค. 59
4 ขอเชิญบุคลากรส่งผลงานวิชาการและเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานานชาติ 26 ส.ค. 59
5 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมในการสร้างเสริมสุขภาพ 31 ก.ค. 59
6 ขอเชิญประชุม R2R Thailand ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 6-9 กรกฎาคม 2559 ณ อิมแพคเมืองทองธานี จ.นนทบุรี 31 ก.ค. 59
7 การสัมมนาวิชาการสาธารณสุข ครั้งที่ ๑ "ก้าวทันสุขภาพในยุคประชาคมอาเซียน" 29 ก.ค. 59
8 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการประชุมวิชาการฯ 20 ก.ค. 59
9 ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการเจ้าพนักงานเภสัชกรรมฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 15 ก.ค. 59
10 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Northeast Regional Ha Forum ครั้งที่ 13 : "คุณภาพในทุกลมหายใน" (Enjoy Quality Moment) 8 ก.ค. 59
1
2
3
4
5
6
ระเบียนที่ 1 - 10 / 52    
ประชุม อบรม สัมมนา
     
ประชุม อบรม สัมมนา
ประกาศถึงวันที่
1 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปี 2559 ครั้งที่ 5 19 ส.ค. 2559
2 ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครอข้าอบรมหลักสูตรพยบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลฉุกเฉิน 8 ส.ค. 2559
3 โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" 27 ก.ค. 2559
4 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 16 ก.ย. 2559
5 อบรมเชิงปฏิบัติการ"การตรวจวินิฉัยเชื้อมาลาเรียและลิชมาเนียที่พบในตัวอย่างส่งตรวจ" 25 มิ.ย. 2559
6 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการกลางปี สมาคมเวชสารสนเทศไทยฯ 8 ก.ค. 2559
7 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ ๕๔ ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหวิทยาลัย 19 ส.ค. 2559
8 ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการ 7 ส.ค. 2559
9 การจัดสัมมนาทางวิชาการ "เหตุละเมิดต้องไม่เกิดในการบริหารงานพัสดุภาครัฐ" 20 ส.ค. 2559
10 ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะบุคลากรฯ 30 ก.ค. 2559
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
72
ระเบียนที่ 1 - 10 / 717    
บุคลากร ศิษย์เก่าดีเด่น
     
คัดเลือกบุคลากรดีเด่น
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเสนอรายนามศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทยเพื่อรับพิจารณาคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2559 19 พ.ค. 2559
2 ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ.2559 18 เม.ย. 2559
3 เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นพร้อมผลงาน 28 ธ.ค. 2558
4 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และคัดเลือกโรงพยาบาลที่จัดกิจกรรมนันทนาการดีเด่น 31 ต.ค. 2558
5 การนำเสนอผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมฯประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 27 ส.ค. 2558
6 ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อผู้สมควรได้รับโล่เกียรติยศ ประจำปี 2557 ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น 31 มี.ค. 2557
1
2
ระเบียนที่ 1 - 6 / 7    
ปฏิทินการปฏิบัติงาน สสจ.สกลนคร
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
29
สัปดาห์ที่ 21
- วิ่งจ้าวสนามระดับจังหวัด โรงพยาบาลโพนนาแก้ว
- ประชุมเครือข่ายบุหรี่-สุรา
30
 
- แลกเปลี่ยนรู้การจัดการเรื่องร้องเรียนและเจรจาไกล่เกลี่ย
- ประชุมเรื่องค่าป่วยการ อสม.
31
 
- ประชุมเรื่องค่าป่วยการ อสม.
- ประชุมผู้บริหารสาธารณสุข ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
1
 
- สอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
- จัดทำแฟ้มประวัติบรรจุข้าราชการใหม่ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการจำนวน 11 ราย
- ประชุมเตรียมนิเทศงานรอบที่2/2559
2
 
3
 
- VDO Conference มะเร็งท่อน้ำดี
- ประชุมคณะทำงานพัฒนาเมืองสมุนไพรสกลนครด้านวิชาการ
- คณะทำงานบูรณการกลุ่มวัย
- ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทางคดี ครั้งที่ 2/2559
4
 
5
สัปดาห์ที่ 22
- วิ่งจ้าวสนามระดับจังหวัด ทต.กุสุมาลย์
6
 
- ประชุมเกณฑ์คงค้าง
- ประชุมงานพัฒนาการเด็ก
- ประชุมการประเมินตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยใน รพช.
- ประชุมการประเมินตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยใน รพช.
- ประชุม หน.บริหาร
7
 
- สอบคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ข้อเขียน)
- VDO Conference การถอดบทเรียน AAR สงกรานต์
- รับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
- ประชุมโครงการพยาธิใบไม้ตับ
8
 
- การคีย์ข้อมูลอีสานโคฮอส
- VDO Conference ประชุมเครือข่ายนักยุทธศาสตร์สาธารณสุข
-
- ประชุมเกณฑ์คงค้าง สสอ.
9
 
- VDO Conference หัตถการสำหรับกลุ่มอาการในผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง (ข้อเข่าเสื่อม อัมพฤกษ์ อัมพาต ฯล
- สอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
10
 
- แนวทางการดำเนินงานการพัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลผู้พิการ
- ประชุมข้าราชการบำเหน็จบำนาญ สสจ.สกลนคร
- VDO Confence นโยบายการดำเนินงานการพัฒนาโรงพยาบาลทุกระดับในระบบ Quality Service Clean (QSC)
11
 
12
สัปดาห์ที่ 23
- VDO Conference เตรียมการซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
13
 
- การประชุมตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน
- VDO Conference เครือข่ายนักกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย
- VDO Conference เตรียมการซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
14
 
- VDO Conference เตรียมการซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
- web conference ประชุมเพื่อชี้แจง/กำกับ/ติดตามงานตามนโยบายสำคัญและเร่งด่วน
15
 
- e-book พยาธิใบไม้ตับ
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม R36
-
-
- VDO Conference เตรียมการซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
- ซักซ้อมความเข้าใจ คณะนิเทศงาน คณะที่ 3
- ประชุม สสอ.
16
 
- ประชุมทันตแพทย์จบใหม่
- สอบพนักงานราชการ สรรพสามิต
- สอบพนักงานราชการ สรรพสามิต
- สอบพนักงานราชการ สรรพสามิต
- จริยธรรมงานวิจัยในมนุษย์(EC)
- VDO Conference ตรวจสอบข้อมูลบุคลากร (ข้อมูลความเชี่ยวชาญ) เขตสุขภาพที่ 8
17
 
- จริยธรรมงานวิจัยในมนุษย์(EC)
- ประชุมงานโมบาย
- นำเสนอผลงานการฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมด้านคุ้มครองผู้บริโภค
18
 
19
สัปดาห์ที่ 24
20
 
- ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบยา บัญชียาจิตเวช
- อบรมฯ ในการใช้งานภาษา JAVA
- ประชุม war Room
- ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายงานอุบัติเหตุและการแพทย์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 4/59
21
 
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
- อบรมฯ ในการใช้งานภาษา JAVA
- ประชุมวางแผนการใช้เครื่อง ultrasound มะเร็งท่อน้ำดี
- ประชุมสอบสวนละเมิด
- VDO Conference ประชุมคณะกรรมการ 5 สาขาหลัก-ลดแออัดและส่งต่อ เขตสุขภาพที่ 8
22
 
- การติดตามและประเมินผลการใช้สมาธิบำบัดในสถานบริการสุขภาพ
- อบรมฯ ในการใช้งานภาษา JAVA
- ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อลดปัญหาการฆ่าตัวตายสำเร็จ ตามโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช จังหว
- VDO Conference โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดและระดับอำเภอ
23
 
- VDO conference ติดตามผลการดำเนินด้านข้อมูลสุขภาพ
- ประชุมงานเบาหวานและความดันโลหิตสูง
- อบรมฯ ในการใช้งานภาษา JAVA
- ประเมินผลการใช้สมาธิบำบัด
- ประชุม R2R
24
 
- ตรวจสอบเอกสารตรวจราชการรอบที่ 2/2559
- อบรมฯ ในการใช้งานภาษา JAVA
- VDO Conference ประชุมชี้แจงการยื่นคำขออนุญาตด้านอาหารผ่านระบบ Auto E-submission
25
 
26
สัปดาห์ที่ 25
- วิ่งจ้าวสนามระดับจังหวัด โรงพยาบาลกุดบาก
27
 
- การพัฒนาบันทึกทางการพยาบาลโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
- ประชุมจัดทำแผนปีงบประมาณ 2560
- ประชุมจัดทำแผนปีงบประมาณ 2560
- ประชุมจัดทำแผนปีงบประมาณ 2560
- ประชุมติดตามงานของ นพ.สสจ.
28
 
- ตรวจบัญชีเกณฑ์คงค้าง
- การพัฒนาบันทึกทางการพยาบาล
- ประชุม Admin ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ประจำเดือน มิถุนายน
29
 
- ตรวจบัญชีเกณฑ์คงค้าง
- ตรวจบัญชีเกณฑ์คงค้าง
- ตรวจสอบเอกสารตรวจราชการรอบที่ 2/2559
- ตรวจค่าป่วยการ อสม.
- web conference เตรียมรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย 4 ช่วงวัย
30
 
- ประชุมผู้บริหารสาธารณสุข ประจำเดือน มิถุนายน 2559
- ตรวจบัญชีเกณฑ์คงค้าง
- ประชุมละเมิด
1
 
- ประชุมเครือข่ายงานขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ
2
 
กิจกรรมสาธารณสุขอำเภอในวันนี้
กิจกรรมโรงพยาบาลในวันนี้

งานที่เกี่ยวข้องสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗  โทรสาร ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗ ต่อ ๑๐๐๑