หน่วยงานภายในสสจ
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
รับสมัคร/คัดเลือก
ประกาศถึงวันที่
1 แจ้งกำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 20 ก.ค. 2561
2 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์)ระดับชำนาญการพิเศษ 24 ก.ค. 2561
3 รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 11 ก.ค. 2561
4 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 9 ก.ค. 2561
5 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง(เลื่อนระดบ/รับย้าย)ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดบชำนาญการ 20 ก.ค. 2561
6 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผุ้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทน์ชำนาญการพิเศษ) 9 ก.ค. 2561
7 รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 11 ก.ค. 2561
8 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 13 ก.ค. 2561
9 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 13 ก.ค. 2561
10 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 9 ก.ค. 2561
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ระเบียนที่ 1 - 10 / 93    

สสจ.สกลนคร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การบันทึก Family Folder 
วันจันทร์ ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้มอบหมายให้ แพทย์หญิงธีรารัตน์ พลราชม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการการเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ การบันทึก Family Folder ณ ห้องประชุมพุทธรักษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบันทึกแฟ้มครอบครัว บันทึกได้อย่างถูกต้องและได้มาตรฐาน เป็นแนวทางเดียวกัน สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อการดูแลครอบครัวได้อย่างครอบคลุม  โดยผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติประกอบด้วย พยาบาล,ตัวแทนจากหน่วยงานปฐมภูมิภายในจังหวัดสกลนคร และผู้รับผิดชอบการบันทึกแฟ้มครอบครัว จำนวนทั้งสิ้น ๙๐ คน

วนิดา
16 ก.ค. 61 13:41

ประชุมเชิงปฏิบัติการ วิชาการสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ปี ๒๕๖๑
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้มอบหมายให้  นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการมหกรรมวิชาการสาธารณสุข  จังหวัดสกลนคร  ประจำปี ๒๕๖๑  มอบโล่เชิดชูเกียรติ ,เกียรติบัตรแก่บุคคล หน่วยงานดีเด่น และผู้ชนะการประกวดวิชาการ ณ ห้องประชุมหนองหารหลวง โรงแรมอิมพีเรียลสกลนคร เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรได้รับความรู้ใหม่ๆ และให้มีการฝึกฝนตนเอง  หาประสบการณ์ จากการนำผลงานที่ได้จากการดำเนินงาน มาวิเคราะห์วิจัย และนำมาเผยแพร่ แลกเปลี่ยน เพื่อเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ทั้งยังเป็นนโยบายหนึ่งของจังหวัดที่กำหนดให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นการดำเนินงานมาเป็นปีที่ ๑๕  โดยปีนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย  บุคลากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ,โรงพยาบาล,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์ สีวะรา จำนวนทั้งสิ้น ๓๐๐ คน  มีการนำเสนอและประกวดผลงานวิชาการ จำนวน ๖ ประเภท คือ ประเภท งานวิจัยในงานประจำ (R๒R) ๓๔ ผลงาน, นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สาธารณสุข ๒๓ ผลงาน , การพัฒนาคุณภาพบริการ เรื่องเล่าจากประสบการณ์ (Story telling) ๑๘ ผลงาน,การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง(CQI)  ๓๐ ผลงาน ,ผลงานภาพถ่ายการให้บริการด้านสาธารณสุข  ๗๐ ภาพ,ภาพยนตร์สั้น ๑๐ เรื่อง  และสปอตโฆษณา ๑๒ ผลงาน รวมจำนวนผลงานทั้งสิ้น  ๑๙๗  ผลงาน  ชมภาพ ►►►CLICK

วนิดา
13 ก.ค. 61 11:48

สสจ.สกลนคร ต้อนรับคณะกรรมการประกวดพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแพทย์แผนไทยฯ ระดับประเทศ
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยนายแพทย์มานพ  ฉลาดธัญญกิจ  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมคณะผู้บริหาร และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประกวดพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๑ ประเภทโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล / สถานีอนามัยเฉลิมพระกียรติ นำโดย นายแพทย์สรรพงษ์ ฤทธิรักษา  รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมคณะ ในการลงพื้นที่รับฟังการนำเสนอการดำเนินงาน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนส้มโฮง และลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้สมุนไพรชุมชน บ้านป่าโจด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

วนิดา
13 ก.ค. 61 11:17

สสจ.สกลนคร แถลงข่าวการจัดมหกรรม“เมืองสมุนไพร ไทสกล”
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ร้านสวีทคอทเทจ  นายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ร่วมกับนายพงศ์ไท แสงจันทร์ ประธานกลุ่มคลัสเตอร์สมุนไพรสกลนคร ร่วมแถลงข่าวการจัดมหกรรมคู่ค้าเมืองสมุนไพรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “เมืองสมุนไพร ไทสกล”  ในวันที่ ๒๔-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ณ ลานกิจกรรม ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยวัตถุประสงค์เพื่อ สนับสนุน ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ทั้งยาสมุนไพร อาหารเสริม เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง และยาสัตว์ ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ พร้อมทั้งมีเวทีวิชาการ เพื่อให้ความรู้ด้านสมุนไพรแก่ประชาชน  โดยภายในงานประกอบด้วย บูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร ของบริษัทเอกชนและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจากจังหวัดสกลนครและจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศจำนวน ๒๐ บูธ  การให้บริการและสาธิตการตรวจรักษาโรคด้วยแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก การบริการนวดรักษาโรคโดยแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้าน การเปิดตัวผลิตภัณฑ์สมุนไพรของโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร  เวทีวิชาการ ประกอบด้วย การเสวนา เรื่อง กัญชาทางการแพทย์ ทิศทางของเมืองสมุนไพรสกลนคร ป่าเศรษฐกิจครอบครัวสมุนไพรเพิ่มสมรรถภาพทางเพศและการรักษามะเร็งของอโรคยศาล วัดคำประมง

วนิดา
13 ก.ค. 61 10:45

สสจ.สกลนคร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บำบัดยาเสพติด
วันอังคาร ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.  นายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้มอบหมายให้ นายศักดิ์ชาย  ซองทุมมินทร์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  เป็นประธานในการเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บำบัดยาเสพติด หลักสูตร การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm Reduction) จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องภูสกล โรงแรมสกลแกรนด์พาเลช อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดจากทุกอำเภอเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น ๒๐๐ คน

วนิดา
10 ก.ค. 61 14:04

สสจ.สกลนคร จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคและผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
วันจันทร์ ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
 นายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคและผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและเฝ้าระวังความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพภายหลังออกสู่ท้องตลาด จังหวัดสกลนคร ปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพ มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผลิต จำหน่าย ในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร และเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ผู้ผลิต ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้มีมาตรฐานและปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎหมาย โดยผู้เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้ประกอบการอาหาร เภสัชกร และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ รวมทั้งสิ้น ๘๐ คน ชมภาพ ►►► CLICK

วนิดา
9 ก.ค. 61 14:23

สสจ.สกลนคร ต้อนรับคณะกรรมการประกวดพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแพทย์แผนไทยฯ ระดับประเทศ
วันเสาร์ ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑  นายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประกวดพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ระดับเพชรและระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๑ นำโดย ดร.ภญ.อัญชลี จูฑะพุทธิ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน กองวิชาการและแผนงานกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมคณะ ในการลงพื้นที่รับฟังการนำเสนอ และตรวจประเมินการดำเนินงานฯ ณ โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

วนิดา
9 ก.ค. 61 11:50

สสจ.สกลนคร จัดประชุม คปสจ.ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑
 วันศุกร์ ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๓๐ น. นายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประสานการพัฒนางานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) ครั้งที่ ๖/ ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลนิคมน้ำอูน อำเภอนิคมน้ำอูน โดยมีวาระก่อนการประชุมดังนี้ 
๑. แสดงความยินดีแก่คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอภูพาน และ รพ.สต.บ้านฮ่องสิม อำเภอภูพาน ที่ได้รับโล่และเกียรติบัตรรางวัลดีเด่น (Best Practice) เรื่องกระโจมอบสมุนไพรที่มีผลต่อระดับเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดของกลุ่มเกษตรกรที่มีความเสี่ยงและไม่ปลอดภัย จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๘ จังหวัดอุดรธานี
๒. มอบป้ายสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) แก่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง จำนวน ๑๘ แห่ง
๓. แสดงความยินดีแก่แพทย์ที่ได้รับตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาล จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ แพทย์หญิงณัฐปภัทร บัวบาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ และนายแพทย์วิษณุ เกษรูน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเต่างอย

วนิดา
6 ก.ค. 61 15:31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
171
ระเบียนที่ 1 - 8 / 1368    
ข่าวสารสุขภาพ

วนิดา
28 ส.ค. 60 16:02

วนิดา
8 ส.ค. 60 17:38

วนิดา
19 เม.ย. 60 15:29
1
2
3
4
5
ระเบียนที่ 1 - 3 / 15    
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานหน่วยงานภาครัฐ 29 มิ.ย. 61
2 สรุปมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 31 ส.ค. 61
3 ข่าวประชาสัมพันธ์จัดหางานจังหวัด 30 เม.ย. 61
4 ประชาสัมพันธ์วารสารจัดหางานสัมพันธ์ 30 เม.ย. 61
5 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ปีท่องเที่ยววิถีไทย 31 ธ.ค. 61
6 ขอเชิญชวนสมาชิกสกหรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนครที่ยังไม่เคยเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพสมาชิก สมัครเข้าอบรม ในวันที่ 17 กันยายน 2560 ณ สหกรณ์ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ ภายในวันที่ 8 - 13 กันยายน 2560 13 ก.ย. 60
7 ขอเชิญดาวน์โหลดเอสารเพิ่มเติมความแม่นยำการวินิจฉัยมะเร็งตับ 31 ส.ค. 65
8 ขอเผยแพร่ผลงานวิจัยเครื่องอบแแห้งแบบถังททรงกระบอกหมุนด้วยระบบรังสีอินฟาเหรดร่วมกับลมร้อนปล่อยทิ้งแบบเคลื่อนย้ายได้ 31 ม.ค. 61
9 เชิญชวนหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจจัดประชุม อบรม สัมมนา ในพื้นที่พระราชดำริภายในปีงบประมาณ 2560 30 ก.ย. 60
10 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดซื้อหนังสือเพื่อเผยแพร่สู่โลกกว้าง 31 ธ.ค. 60
11 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดซื้อหนังสือเพื่อเผยแพร่สู่โลกกว้าง 31 ธ.ค. 60
12 แนวทางปฏิบัติของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 30 มิ.ย. 60
13 วารสารจัดหางานจังหวัดสกลนคร 30 มิ.ย. 60
14 วารสารประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร 30 มิ.ย. 60
15 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน Social Media (Facebook) 1 ม.ค. 61
16 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ ๘ 31 พ.ค. 60
17 ประชาสัมพันธ์จัดหางานจังหวัดสกลนคร 31 มี.ค. 60
18 วารสารจัดหางานสัมพันธ์ 28 ก.พ. 60
19 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน 7 ก.พ. 60
20 ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดสกลนคร เดือน พฤศจิกายน 2559 31 ม.ค. 60
1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 20 / 45    
ข่าวประกวดราคา
     
เรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำตึกร่มฟ้า ชั้น 1,2,3 (39 ห้อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 ก.ค. 2561
2 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร ปีงบประมาณ 2561 1 ส.ค. 2561
3 เผยแพร่ขอบเขตงาน (TOR) เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นแบบสั่นสะเทือน (Shock wave therapy) จำนว 1 รายการ โครงการสร้างเสริมสุขภาพสั่งสมบุญ เดิน วิ่ง ปั่น ก้าวตามฮอย ซอยบ้านเกิด จังหวัดสกลนคร (สำหรับโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร) 31 ก.ค. 2561
4 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นแบบสั่นสะเทือน (Shock wave therapy) วงเงิน 650,000.-บาท โครงการสร้างสุขภาพ สั่งสมบุญเดิน วิ่ง ปั่น ก้าวตามฮอย ซอยบ้านเกิด จังหวัดสกลนคร (สำหรับโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร) 31 ก.ค. 2561
5 เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นแบบสั่นสะเทือน (Shock wave therapy) โครงการสร้างเสริมสุขภาพ สั่งสมบุญเดิน วิ่ง ปั่น ก้าวตามฮอยซอยบ้านเกิด จังหวัดสกลนคร (สำหรับโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร) 31 ก.ค. 2561
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องส่องไฟทารกตัวเหลือง ของโรงพยาบาลสกลนคร 20 ก.ค. 2561
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตัดชิ้นเนื้อ(Microtome) ของโรงพยาบาลสกลนคร 20 ก.ค. 2561
8 เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตัดปาดมดลูกด้วยคลื่นวิทยุพร้อมเครื่องดูดควัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร 18 ก.ค. 2561
9 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดตรวจชนิดฮีโมโกบินในเม็ดเลือดแดง (Hemoglobin Typing) ด้วยเครื่องอัตโนมัติ จำนวน 6 ชุด 20 ก.ค. 2561
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ HbA1c ในเลือดด้วยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ จำนวน 82 ชุดของโรงพยาบาลสกลนคร 20 ก.ค. 2561
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
393
ระเบียนที่ 1 - 10 / 3925    
ศึกษาต่อ
     
ศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
1 ขอความร่วมมือการดำเนินงานโรงพยาบาลเค็มน้อย อร่อย(๓) ดี 1 ม.ค. 2563
2 โรงพยาบาลอุดรธานีเปิดคัดกรองผู้ป่วยที่มีปัญหาทางปอด (IPF) ทุกวันพฤหัสบดี เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 31 ธ.ค. 2561
3 โครงการฝึกอบรมประจำปี๒๕๖๑ 31 ธ.ค. 2561
4 ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนของสถาบันประสาทวิทยา 31 ธ.ค. 2561
5 กรมการแพทย์ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตจุลสาร"สารกรมการแพทย์"จากรูปเล่มเป็น e-book(สารกรมการแพทย์ออนไลน์) เป็นรายปักษ์ 31 ธ.ค. 2561
6 ประชุมวิชาการนานาชาติ Internation conference : innovation,Prevention and Care for NCDs and Global Health 7 ธ.ค. 2561
7 การประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง The 2 International Conference on Health Science. 30 พ.ย. 2561
8 อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ๒ ภาษา รุ่นที่๑๖ 30 พ.ย. 2561
9 ประชุมวิชาการวิสัญญีภูมิภาค ครั้งที่๑๓ 1 พ.ย. 2561
10 การประชุมวิชาการโรคมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่๑๔ 15 ต.ค. 2561
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
185
ระเบียนที่ 1 - 10 / 1842    
นำเสนอผลงานวิชาการ
     
งานวิชาการ
วันสิ้นสุดประกาศ
1 การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ "การประเมินต้นทุนบริการสุขภาพเพื่อความเป็นธรรมและประสิมธิภาพ" 31 ก.ค. 61
2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดอบรมหลักสูตรฝึกอบรมทางไกล ปี๒๕๖๑ 31 ก.ค. 61
3 ขอเชิญชวนส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการ Northeast Regional HA Forum ครั้งที่๑๕ 2 ก.ค. 61
4 ประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน๑๐๐ปี การสาธารณสุขไทย 2 ก.ค. 61
5 ขอเชิญชวนส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๑ 30 มิ.ย. 61
6 ขอเชิญประชุมและส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอหรือประกวดในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่๑๗ 30 มิ.ย. 61
7 ขยายระยะเวลากิจกรรมประกวดบทความวิชาการ"แอลกอฮอล์เพื่อการสาธารณสุข" 29 มิ.ย. 61
8 ขอเชิญร่วมส่งผลงานนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo : Symposium ๒๐๑๘ 24 มิ.ย. 61
9 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับภูมิภาค ครั้งที่๑๙ 15 มิ.ย. 61
10 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมประกวดคลิปวีดีโอเรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อระบบปฐมภูมิเข้มแข็ง 10 มิ.ย. 61
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ระเบียนที่ 1 - 10 / 98    
ประชุม อบรม สัมมนา
     
ประชุม อบรม สัมมนา
ประกาศถึงวันที่
1 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี คณะแพทย์ศาสตร์ ครั้งที่๓๔ 31 ก.ค. 2561
2 ขอเชิญเภสัชกรเข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 1 ส.ค. 2561
3 อบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน 1 ส.ค. 2561
4 โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" รุ่นที่๕ 1 ส.ค. 2561
5 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการตรวจสมรรถภาพปอดชั้นสูง 1 ส.ค. 2561
6 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด 1 ส.ค. 2561
7 โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" รุ่นที่๕ 20 ก.ค. 2561
8 ประชาสัมพันธ์ โครงการจัดหางาน 30 มิ.ย. 2561
9 เชิญชวนแข่งขันกอล์ฟการกุศลสุขภาพจิต 23 มิ.ย. 2561
10 ประชุมวิชาการครบ ๕๐ ปี แพทยสภา 20 มิ.ย. 2561
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
125
ระเบียนที่ 1 - 10 / 1242    
บุคลากร ศิษย์เก่าดีเด่น
     
คัดเลือกบุคลากรดีเด่น
วันสิ้นสุดประกาศ
1 การคัดเลือกศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่น ประจำปี๒๕๖๑ 31 ส.ค. 2561
2 การเสนอชื่อแพทย์เพื่อรับรางวัลแพทย์ดีเด่น กองทุนนายแพทย์กนกศักดิ์ พูลเกษร ปรพจำปี๒๕๖๑ 30 มิ.ย. 2561
3 การประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 29 มิ.ย. 2561
4 การเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี๒๕๖๑ 31 พ.ค. 2561
5 การคัดเลือกอาจารย์ พยาบาลดีเด่น ของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 31 มี.ค. 2561
6 เชิญชวนศิษย์เก่าร่วมงาน MU Blue Night คืนสู่เย้า เรามหิดล ครั้งที่๕ 9 มี.ค. 2561
1
2
3
4
5
ระเบียนที่ 1 - 6 / 29    
ปฏิทินการปฏิบัติงาน สสจ.สกลนคร
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
สัปดาห์ที่ 26
2
 
- ประชุมสรุปผลการประเมิน (e-book)
3
 
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
- ประชุมคณะกรรมการ COC จังหวัดสกลนคร
- ประชุมงานวิจัยงานอนามัยแม่และเด็ก
- การประชุมคณะทำงาน ๓ ก ด้านการโภชนาการ (กิน)
- VDO Conference ประชุมจัดเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการงบลงทุน งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2562
- VDO Conference การประชุมคัดเลือกคลิปวีดีโอการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อระบบปฐมภูมิที่เข้มแข็ง เขตสุขภาพที่ 8
4
 
- อบรมบุคลากรตามโครงการพัฒนาเครือข่ายโรงพยาบาลใช้ยาอย่างสมเหตุผล จ.สกลนคร
- ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2561
5
 
- ตามรอย DHSA
- สารสนเทศพยาบาล
- ประชุมคณะทำงาน 3 ก ด้านการกระตุ้น
- VDO Conference การประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล เขตสุขภาพที่ 8 เพื่อการพิจารณาจัดสรรตำแหน่งว่างพยาบาลวิชาชีพเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ
- ประชุมจัดสรรตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ
- ประชุมกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
6
 
- ประชุมทีมประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก
- พบส.คณะที่ 3
- ประชุมคณะกรรมการ Palliative Care
- ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุรภาพข้อมูล ระดับจังหวัด
- การประเมินภาวะสุขภาพจิตด้วยเครื่อง biofeedback
- ประชุมผู้บริหารสาธารณสุข ประจำเดือนมิถุนายน 2561
7
 
8
สัปดาห์ที่ 27
9
 
- อบรมงานยาเสพติด
- VDO Conference ติดตามผลการดำเนินงาน ด้านข้อมูลสุขภาพ ในระบบ HDC ครั้งที่ 6/2561
- ประชุมการอบรมผู้ประกอบการผลิตอาหารแปรรูปในภาชนะบรรจุพร้อมจำหน่าย(Primary GMP)
- อบรมการปลูกสมุนไพรและพืชผักเศรษฐกิจในโรงเรือนและอันตรายจากสารพิษ
10
 
- ประชุม R2R
- ติดตามความก้าวกน้าการดำเนินโครงการ
- ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการผู้ป่วยประกันตนจังหวัดสกลนคร
- ประชุมทดสอบ VDO Conference
11
 
- VDO Conference การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการดูแลระยะยาว (Long Term Care) เขตสขภาพที่ 8
- ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาลสกลนค
12
 
- ส่ง บช 11 GFMIS
13
 
- ประชุม GFMIS บช.11
- ประชุมผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก ด้านข้อมูลข่าวสาร
- ประชุมคณะทำงาน ER/EMS จังหวัดสกลนคร
- ประชุมจัดสรรตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ
14
 
15
สัปดาห์ที่ 28
16
 
- VDO Conference ารพัฒนาระบบการรักษาและส่งต่อผุ้ป่วยโรคไข้เลือดออกด้วยระบบ Vdo conference ให้กับแพทย์ทั่วประเทศ
- family folder
- ประชุมจัดสรรตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
- ประชุมกลุ่มงาน พนย.
17
 
- เตรียมตรวจคุณภาพบัญชี
- ประชุมงานข้อมูลข่าวสาร
18
 
- เตรียมตรวจคุณภาพบัญชี
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
19
 
- VDO conference การแพทย์พื้นบ้านกับการรักษาโรคสตรีและเด็ก
- คัดเลือกผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ
- คัดเลือกผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ
- ประชุมถอดบทเรียนโครงการเด็กสกล สมองดี อารมณ์ดี สุขภาพดี มีคุณธรรม
20
 
- คัดเลือกผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ
- คัดเลือกผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ
- ติดตามการดำเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออกอำเภอเมือง
21
 
22
สัปดาห์ที่ 29
23
 
- ประชุมรายงานการลงข้อมูลยาเสพติด
24
 
- ประชุมรายงานการลงข้อมูลยาเสพติด
- โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูอายุ จังหวัดสกลนคร เขต ๘ อุดรธานี
25
 
- ประชุมสรุปผลการดำเนินการโรคหนอนพยาธิในพระราชดำริปี2561
- ประชุมนำเสนอการประกวดหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและโรงเรียนสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ
26
 
- ประชุมคณะกรรมการ EC
- ประชุมนำเสนอการประกวดหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและโรงเรียนสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ
- ประชุมคณะกรรมการ พบส.เภสัชกรรม จังหวัดสกลนคร
27
 
28
 
29
สัปดาห์ที่ 30
30
 
31
 
- อบรมการสื่อสารด้วยภาษาเวียดนาม ในงานศูนย์ประสานประชาคมอาเซียนด้านสาธารณสุข
1
 
- อบรมภาษาเวียดนามในงานศูนย์ประสานเครือข่ายอาเซียนด้านสาธารณสุข
2
 
- VDO conference การแพทย์พื้นบ้านกับการรักษาโรคสตรีและเด็ก๒
- ประชุมพัฒนาคุณภาพข้อมูลพื้นฐานและระบยข้อมูล HDC 43 แฟ้ม จังหวัดสกลนคร รุ่นที่ 1
3
 
-
-
- สรุปผลการประเมินและรายงานผลให้คณะกรรมการการดำเนินงานคลินิกทันตกรรมคุณภาพจังหวัดสกลนคร
4
 
กิจกรรมสาธารณสุขอำเภอในวันนี้
กิจกรรมโรงพยาบาลในวันนี้

รพ.สต.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร   Fecebook
ถนนศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗  โทรสาร ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗ ต่อ ๑๐๐๑