หน่วยงานภายในสสจ

บริหารทั่วไป
ประกันสุขภาพ
       -แรงงานต่างด้าวฯ
แพทย์แผนไทย
      -มหกรรมแพทย์แผนไทย
คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
      -ข่าวประชาสัมพันธ์
       -งานบริหารเวชภัณฑ์
       -เรื่องร้องเรียน
พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
        -ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สธ 
        -แผนงาน
        -ห้องประชุม
        -GIS
        -PMQA
        -R2R
        -ICT
        -E-Conference
        -DWARD
        -iReport club
        -JHCISสกลนคร
        -Hosxpสกลนคร
นิติการ
ทรัพยากรบุคคล
ควบคุมโรค
        -ระบาดวิทยา
        -EMS
        -เอดส์และวัณโรค
        -โรคติดต่อทั่วไป
ทันตสาธารณสุข
พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ส่งเสริมสุขภาพ
        -สุขภาพภาคประชาชน
        -งานสุขภาพจิต
        -งานผู้พิการ
        -งานออกกำลังกาย
        -โรคไม่ติดต่อ
        -งานอนามัยแม่และเด็ก
        -หน่วยแพทย์ พอ.สว./หน่วยปฐมพยาบาล
สุขศึกษาแลพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

รพ.สต.

เรื่องด่วน
     
หัวข้อเรื่อง
ฝ่าย/งาน
วันประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์

สสจ.สกลนคร ขอแสดงความยินดี
วันนี้ (๒  ตุลาคม ๒๕๕๘)  นางกิตติยา  จุลวัฒฑะกะ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ นพ.ปรเมษฐ์  กิ่งโก้  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  ที่ได้รับรางวัล  คนดีศรีอีสาน ประจำปี ๒๕๕๘ จากสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดยโสธร 
หลังจากนั้น  นพ.ปรเมษฐ์  กิ่งโก้  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้แสดงความยินดีแก่
    
มอบช่อดอกไม้แก่ทีมทัตนแพทย์ที่ร่วมดำเนินงานโครงการรากฟันเทียมบรรลุเป้าหมายและผ่านเกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วัดระดับดีเยี่ยม จำนวน ๔ ราย ดังนี้
๑. ทพ.กิตติพันธ์ เจนถาวรกุลศักดิ์ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ รพ.พังโคน
๒. ทพญ.อภิญพรรณ เอื้อกิ่งเพชร ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ รพศ.สกลนคร
๓. ทพ.ธีระชัย กสินสันต์ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ รพศ.สกลนคร
๔. ทพญ.สุภาวดี กรีพละ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ รพศ.สกลนคร
    
มอบเกียรติบัตร แก่หน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์ประเมินคลินิกทันตกรรมคุณภาพ (Thai dental safety goals) ระดับดีเยี่ยม จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่
๑. รพร.สว่างแดนดิน
๒. รพ.สต.ขัวก่าย
    
มอบเกียรติบัตร แก่หน่วยบริการที่ดำเนินงานแก้ไขปัญหาทันตสุขภาพเด็กนักเรียนประถมศึกษา ผ่านเกณฑ์ตามตัวชี้วัด : เด็กนักเรียนประถมศึกษามีค่าเฉลี่ยฟันผุที่ยังไม่ได้รับการอุดไม่เกิน ๐.๐๕ ซี่/คน จำนวน ๓ แห่ง ได้แก่
๑. รพร.สว่างแดนดิน
๒. รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร
๓. รพ.สต.บ้านปานเจริญ อาเภอวานรนิวาส
     
มอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการสนับสนุนการดำเนินงานผู้สูงอายุและตำบลต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว,ชมรมผู้สูงอายุและวัดส่งเสริมสุขภาพ จังหวัดสกลนคร ปี ๒๕๕๘ ได้แก่
 ๑. โรงพยาบาลวาริชภูมิ
๒. โรงพยาบาลคำตากล้า
๓. โรงพยาบาลเจริญศิลป์
    
มอบใบรับรองผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ ๑๓ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ แก่
นางสาวอัจฉราภรณ์ สมบัติพล เภสัชกรปฏิบัติการ
    
มอบเงินรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณการประกวดหมู่บ้านต้นแบบด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ แก่
๑. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บ้านบึงโนใน หมู่ ๕ ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน เงินสด ๑๒,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได้แก่ บ้านโนนขมิ้น หมู่ ๔ ต.ต้นผึ้ง อ.พังโคน เงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ได้แก่ บ้านโนนประดู่ หมู่ ๗ ต.เชียงสือ อ.โพนนาแก้ว เงินสด ๘,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
๔. รางวัลชมเชย ๒ รางวัล ได้แก่
    
๔.๑ บ้านสวนสวรรค์ หมู่ ๗ ต.โคกภู อ.ภูพาน เงินสด ๕,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
    
๔.๒ บ้านถ่อน หมู่ ๓ ต.บ้านเหล่า อ.เจริญศิลป์ เงินสด ๕,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
ซึ่งพิธีได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น ๒ อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร (หลังเก่า)

วนิดา
2 ต.ค. 58 11:27

 ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ นางกิตติยา จุลวัฒฑะกะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) นำทีมข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ร่วมต้อนรับ นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ที่เดินทางปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นวันแรก ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

วนิดา
2 ต.ค. 58 10:58

ประกาศผลการคัดเลือบุคคล

- เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการระดับชำนาญการ และประเภททั่วไประดับชำนาญงาน ของข้าราชการสังกัดสำนักงานสาธารณณสุขจังหวัดสกลนคร  << รายละเอียด >>

- เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ ของข้าราชการสังกัดสำนักงานสาธารณณสุขจังหวัดสกลนคร << รายละเอียด >>

ปรางค์ทิพย์
30 ก.ย. 58 09:19

 ขอเชิญชมสารคดี เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์  วัฒนธรรม  และแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย เรื่อง  เส้นทางรัก (Love En Route) ชมสารคดีที่นี่ ►►►CLICK

วนิดา
25 ก.ย. 58 10:07

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดกรองเบื้องต้น โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน
จังหวัดสกลนคร ประจำปีการศึกษา 2559  คลิ๊กดูรายชื่อ

คมสันต์
17 ก.ย. 58 15:27

นพ.สสจ.สกลนคร  ร่วมเวทีอภิปราย
วันนี้ (๑๕ กันยายน ๒๕๕๘) นพ.ปรเมษฐ์  กิ่งโก้  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  ร่วมอภิปรายเรื่อง  "จุดเปลี่ยนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน สู่ความยั่งยืนของระบบสุขภาพ" ร่วมกับ ผศ.(พิเศษ) ดร.นพ.ธวัชชัย  กมลธรรม  อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ,นพ.จักราวุธ  เผือกคง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิภาวดี จังหวัดสุราษฎ์ธานี และ นพ.ขวัญชัย  วิศิษฐานนท์  ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์  กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ ในงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ห้องอีสเทอร์คอนเวนชั่น A โรงแรมแอมบาสเดอร์  ซิตี้  จอมเทียน  พัทยา  จังหวัดชลบุรี 

วนิดา
15 ก.ย. 58 15:31

 สสจ.สกลนคร เสนอรายชื่อสนันสนุนร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
วันนี้ (๑๕  กันยายน  ๒๕๕๗ ) เวลา ๑๓.๓๐  น.  นายศักดิ์ชาย  ซองทุมมินทร์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  นำทีมข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้าง สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง  เข้ายื่นรายชื่อสนันสนุนพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร โดยมีนายคุมพล บรรเทาทุกข์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นตัวแทนในการรับมอบรายชื่อ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปกป้องเด็กเยาวชน จากการ ตกเป็นทาสของบุหรี่ และรัฐบาลยังมิได้มีการพิจารณาเพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมาย ทำให้เครือข่ายภาคประชาสังคม และภาคีเครือข่ายองค์กรสาธารณะประโยชน์  จำนวน ๗๒๑  องค์กร ประกอบด้วย  เครือข่ายองค์กรงดเหล้า  หมออนามัย  อสม.  เครือข่ายพระสงฆ์  เด็กเยาวชน ฯลฯ มีความเห็นร่วมกันและแสดงจุดยืนอย่างแน่วแน่ว่า ในการร่วมกันขับเคลื่อนร่างกฎหมายฉบับนี้

วนิดา
15 ก.ย. 58 14:32

นพ.สสจ.สกลนคร ร่วมพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้
วันนี้ (๑๑ กันยายน ๒๕๕๘)  นายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ซึ่งจังหวัดสกลนครมีพื้นที่ที่มีระบบน้ำประปาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ๒ แห่งได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร อ.เมือง  และระบบประปาเทศบาลตำบลดงมะไฟ ตำบลขมิ้น อ.เมือง โดยประธานในการเปิดงานได้แก่ นายจรัญ  จักรวาลชัยศรี นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ  จากกรมอนามัย, นายบุญส่ง  เตชะมณีสถิตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  และ นายบุญส่ง ธิติกาญจน์พจนา  ผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร  โดยเป็นโครงการโดยความร่วมมือระหว่างการประปาส่วนภูมิภาค และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยสำหรับประชาชน  ได้รับการควบคุมคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานขององค์การอนามัยโลก (WHO) สามารถใช้อุปโภคบริโภคได้อย่างปลอดภัย รวมถึงเป็นการช่วยประชาชนลดค่าใช้จ่าย ในการซื้อน้ำดื่ม ลดปริมาณขยะขวดพลาสติก และลดภาวะโลกร้อนอีกทางหนึ่ง ซึ่งในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองจังหวัดสกลนครมีการติดตั้งก๊อกน้ำประปาดื่มได้เพื่อให้บริการแก่ประชาชน จำนวน ๒ จุด คือ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ (สระพังทอง) และบริเวณสนามมิ่งเมือง หน้าโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อ.เมือง สกลนคร

วนิดา
11 ก.ย. 58 16:12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
88
ระเบียนที่ 1 - 8 / 704    
ข่าวสารสุขภาพ

 ระวังไวรัสเมอร์ส (MERS-CoV)

ทำไมชื่อ เมอร์สคอฟ
มาจากชื่อเต็มภาษาอังกฤษว่า Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) หรือเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ตะวันออกกลาง

ต้นกำเนิดของไวรัสเมอร์สคอฟ
ไวรัสชนิดนี้ต้นกำเนิดจากประเทศซาอุดิอาระเบียและยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่ามีต้นกำเนิดจากคนหรือสัตว์หรือเชื้อใด แต่มีผลวิจัยระบุว่าอาจมีแพะเป็นพาหะนำเชื้อ และเป็นเชื้อไวรัสใกล้เคียงไวรัสในค้างคาวสายพันธุ์หนึ่ง ทั้งนี้วัสเมอร์สเป็นเชื้อไวรัสเดียวกับโรคซาร์ส (Severe Acute Respiratory Syndrome-SARS) ที่แพร่ระบาดอย่างหนักในเอเชียเมื่อปี พ.ศ. 2546

ความร้ายแรงของไวรัสเมอร์สคอฟ
ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสเมอร์สจะมีอาการคล้ายเป็นโรคระบบทางเดินหายใจมีไข้สูงไอ หายใจหอบ หายใจขัด ถ่ายเหลว หากเป็นหนักจะเสียชีวิตทันทีภายใน 3 -4 สัปดาห์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุเพศชาย โดยเชื้อจะอยู่ในละอองน้ำมูกน้ำลายผู้ป่วย ติดต่อได้ง่ายจากการไอจาม โดยผู้ป่วยเกือบทั้งหมดร้อยละ 96 มีโรคประจำตัว 1 โรคหรือมากกว่า ได้แก่เบาหวาน รองลงมาคือความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคไต

การป้องกันเบื้องต้นไวรัสเมอร์สคอฟ
1. กินร้อน- ช้อนกลาง- ล้างมือ|
2. ใช้ผ้าหรือกระดาษปิดปากเมื่อจาม
3. หลีกเลี่ยงไปสถานที่ที่ผู้คนแออัด
4. สวมหน้ากากอนามัยหากต้องไปสถานที่ที่ผู้คนจำนวนมากโดยเฉพาะช่วงพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์
5. หมั่นออกกำลังกายและรักษาสุขภาพให้แข็งแรง
6. มาพบแพทย์พร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่หากมีประวัติเดินทางหรือสัมผัสกับผู้เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดของเชื้อ เช่น ซาอุดีอาระเบีย การ์ตา จอร์แดน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เกาหลีใต้  เป็นต้น
หากสงสัยว่าตนเองมีอาการดังกล่าวให้รีบพบแพทย์ทันที

วนิดา
26 มิ.ย. 58 13:28

อย.แนะเคล็ดลับวิธีการเลือกซื้ออาหารไหว้เจ้าให้ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ช่วงเทศกาลตรุษจีน 

อย. แนะเคล็ดลับวิธีการเลือกซื้ออาหารไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในช่วงเทศกาลตรุษจีนไม่ว่าจะเป็น ทั้งอาหารคาว อาหารหวาน หรือขนม ผักและผลไม้ เพื่อให้ได้อาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ โดยควรเลือกซื้ออาหารที่ปรุงสดใหม่ ไม่มีกลิ่นเปรี้ยว สีไม่ผิดปกติ และเลือกซื้อจาก สถานที่ผลิตและจำหน่ายที่น่าเชื่อถือ ย้ำเตือน ! ผู้ประกอบการอย่าเอาเปรียบผู้บริโภคนำผลิตภัณฑ์อาหาร ที่ไม่ได้มาตรฐานมาจำหน่าย หาก อย.ตรวจพบจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาล ตรุษจีนเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมานาน ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นประเพณีที่คนไทยเชื้อสายจีนมักมีการจับจ่ายซื้ออาหารสำหรับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือนำไปบริโภค เป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นเป็ด ไก่ หมู เครื่องใน ขนมเทียน ขนมเข่ง ขนมถ้วยฟู ส้ม เป็นต้น  อ่านเพิ่มเติม
แหล่งที่มา : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ธิดารัตน์
12 ก.พ. 58 13:28

เฝ้าระวังอีสุกอีใสในหน้าหนาว...!!!

สคร.7 เตือนประชาชนเฝ้าระวังการระบาดของโรคอีสุกอีใสช่วงหน้าหนาว แนะกลุ่มที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ คือ เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เนื่องจากมีภูมิต้านทานโรคต่ำ
          นพ.ศรายุธ อุตตมางคพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี (สคร.7) เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ข้อมูลจากกลุ่มระบาดวิทยา สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 พบผู้ป่วยโรคอีสุกอีใสในพื้นที่รับผิดชอบ 7 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 6087ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต กลุ่มอายุที่ป่วยมากที่สุดคือกลุ่มอายุ 5 - 9 ปี เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 พบมีผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้น จึงต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคมากยิ่งขึ้น   อ่านต่อ...          

ธิดารัตน์
8 ม.ค. 58 10:52


สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา 
     รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola) จากองค์การอนามัยโลก (WHO) พบในประเทศที่มีการระบาดในวงกว้าง จำนวน 3 ประเทศ ได้แก่ กินี ไลบีเรีย และเซียร์ราลีโอน รวมทั้งสิ้น 8,376 ราย เสียชีวิต 4,042 ราย และพบในประเทศที่มีผู้ป่วยรายแรกหรือมีการระบาดในพื้นที่จำกัด จำนวน 4 ประเทศ ได้แก่ ไนจีเรีย เซเนกัล สหรัฐอเมริกา และสเปน รวมทั้งสิ้น 23 ราย เสียชีวิต 9 ราย ข้อมูลเพิ่มเติม           

ธิดารัตน์
15 ต.ค. 57 11:12

ผงบุกแคปซูล อันตรายถึงชีวิต!!!!
ผงบุกแคปซูลเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย   โดยเฉพาะการซื้อขายทางอินเตอร์เนต  ด้วยสรรพคุณที่อวดอ้างว่าสามารถลดน้ำหนักได้จริงและมีความปลอดภัยเนื่องจากมีเลขทะเบียนยา (บางครั้งอ้างเลขทะเบียน อย.)  และแอบอ้างว่าผลิตคิดค้นโดยอาจารย์แพทย์ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม

วนิดา
13 ม.ค. 57 11:43
1
2
ระเบียนที่ 1 - 5 / 7    
ข่าวประกวดราคา
     
เรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Poractant Alfa Vial ๘๐ mg/ml (๑.๕ ml) 27 ก.พ. 2558
2 ตารางเปิดเผยราคากลางครุภัณฑ์สำนักงาน 16 ก.พ. 2558
3 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 26 ม.ค. 2558
4 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลสกลนคร จำนวน 1 หลัง 13 ม.ค. 2558
5 ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกันระดับจังหวัด จำนวน 16 รายการ โรงพยาบาลสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 2 9 ม.ค. 2558
6 ประกวดราคาจ้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๓-๔ พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๗๖ ตารางเมตร โรงพยาบาลอากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ๓ หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 30 ม.ค. 2558
7 ประกวดราคาจ้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๓-๔ พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๗๖ ตารางเมตร โรงพยาบาลพังโคน จังหวัดสกลนคร ๓ หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 30 ม.ค. 2558
8 ประกวดราคาจ้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๓-๔ พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๗๖ ตารางเมตร โรงพยาบาลบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ๓ หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 30 ม.ค. 2558
9 ประกวดราคาจ้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๓-๔ พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๗๖ ตารางเมตร โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จังหวัดสกลนคร ๔ หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 30 ม.ค. 2558
10 (แก้ไขเพิ่มเติม)ประกวดราคาจ้างอาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง (๑๒ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. ๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๗๔๕ ตารางเมตร โรงพยาบาลวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ๑ หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 30 ม.ค. 2558
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
82
ระเบียนที่ 1 - 10 / 811    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 30 ต.ค. 58
2 รับย้ายข้าราชการ 3 ตำแหน่ง ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 30 ต.ค. 58
3 รับย้ายข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา 30 ต.ค. 58
4 รับย้าย/รับโอนข้าราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง ได้แก่เจ้าพนังงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน 15 ต.ค. 58
5 ประกาศขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ 20 ต.ค. 58
6 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ)ระดับชำนาญการพิเศษ 2 ต.ค. 58
7 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อโอนย้ายไปดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ 12 ต.ค. 58
8 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 2 ต.ค. 58
9 การคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายและเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชนก 20 ต.ค. 58
10 รับสมัครคัดเลือกเพื่อสรรหาบุคคลปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ 23 ก.ย. 58
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
62
ระเบียนที่ 1 - 10 / 612    
ศึกษาต่อ
     
ศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
1 ขอความร่วมมือส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี ๒๕๕๘ 31 ธ.ค. 58
2 ขออนุญาตประชาสัมพันธ์และขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมฯ 15 ธ.ค. 58
3 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 12 ธ.ค. 58
4 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชมวิชาการระดับชาติ 30 พ.ย. 58
5 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 29 พ.ย. 58
6 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมะยะสั้นโรคผิวหนัง 27 พ.ย. 58
7 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิสัญญีวิทยาส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 10 27 พ.ย. 58
8 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ฯ 25 พ.ย. 58
9 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 20 พ.ย. 58
10 ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 20 พ.ย. 58
11 ขอความร่วมมือเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ 16 พ.ย. 58
12 แจ้งเลื่อนกำหนดการประชุมและขอเชิญบุคลากรในสังกัดร่วมประชุมวิชาการ 8 พ.ย. 58
13 ขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Cardiac Network Forum ครั้งที่ ๘ : เพื่อคนไทย...หัวใจแข็งแรง@เมืองคนดี 31 ต.ค. 58
14 ขอเชิญบุคลากรเข้าประชุมวิชาการ เรื่องอาชีวอนามัยในโรงพยาบาล 31 ต.ค. 58
15 เชิญชวนแพทย์และผู้สนใจเข้าร่วมอบรมวิชาการระยะสั้น 30 ต.ค. 58
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
42
ระเบียนที่ 1 - 15 / 622    
นำเสนอผลงานวิชาการ
     
งานวิชาการ
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ขออนุญาตประชาสัมพันธ์และขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมฯ 15 ธ.ค. 58
2 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 29 พ.ย. 58
3 แจ้งเลื่อนกำหนดการประชุมและขอเชิญบุคลากรในสังกัดร่วมประชุมวิชาการ 8 พ.ย. 58
4 ขอเชิญร่วมประชุมและส่งผลงานร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ 23 ต.ค. 58
5 ขอความอนุเคราะห์ช่วยประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา ผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ 1 ต.ค. 58
6 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 15 21 ส.ค. 58
1
2
3
4
ระเบียนที่ 1 - 6 / 23    
ประชุม อบรม สัมมนา
     
ข่าวประชุม อบรม สัมมนา
ประกาศถึงวันที่
1 ขอเชิญบุคลากรเข้าประชุมวิชาการ เรื่องอาชีวอนามัยในโรงพยาบาล 31 ต.ค. 58
2 ขอประชาสัมพันธ์การเปิดอบรมหลักสูตร "เทคนิคการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ" รุ่นที่ ๑ 29 ต.ค. 58
3 ขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Cardiac Network Forum ครั้งที่ ๘ : เพื่อคนไทย...หัวใจแข็งแรง@เมืองคนดี 31 ต.ค. 58
4 ขอความร่วมมือเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ 16 พ.ย. 58
5 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเชิญ ประชุมสัญจรครั้งที่ 3/2558 30 ก.ย. 58
6 เชิญพยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมประชุมวิชาการของสถาบันพนะบรมชนกในเรื่อง "4H คุณค่าแห่งการดูแล" 30 ก.ย. 58
7 ขอส่งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งงานเขียนทางการแพทย์เข้าร่วมประกวด 30 ก.ย. 58
8 ขอเชิญเข้าอบรมการรักษาความปลอดภัยในกิจกรรมทางน้ำ 30 ก.ย. 58
9 ขอเชิญร่วมสัมมนาความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ ๑๒ 30 ก.ย. 58
10 ขอเชิญประชุมวิชาการ การส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 30 ก.ย. 58
11 ขอเสนอเส้นทางศึกษาดูงานและท่องเที่ยว 30 ก.ย. 58
12 ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ 15 ต.ค. 58
13 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิสัญญีวิทยาส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 10 27 พ.ย. 58
14 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ฯ 25 พ.ย. 58
15 ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 20 พ.ย. 58
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
35
ระเบียนที่ 1 - 15 / 524    
ปฏิทินการปฏิบัติงาน สสจ.สกลนคร
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
27
สัปดาห์ที่ 39
28
 
- ประชุมผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลตัวชี้วัด QOF ประจำเดือน
- ประชุมหัวหน้าบริหารของโรงพยาบาล
- คัดเลือกสาธารณสุขอำเภอชำนาญการพิเศษ
29
 
- ประชุมคณะกรรมการ 5ส. และสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 3/2558
- นำเสนอผลงานทันตสาธารณสุข
- ประชุมการจัดทำ E-book
30
 
1
 
2
 
- ประชุมกีฬาสาธารณสุข กลุ่ม C ประเภทแบดมินตัน
- วันสมเด็จย่า
- ประชุมผู้บริหารสาธารณสุข ครั้งที่ 9
- โปรแกรมสาธารณสุข on mbile
3
 
4
สัปดาห์ที่ 40
5
 
6
 
- ประชุมถอดบทเรียนหลังการดำเนินงาน
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
7
 
- ขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ, จัดหน่วยปฐมพยาบาลและขอเชิญประชุม
8
 
9
 
10
 
11
สัปดาห์ที่ 41
12
 
13
 
14
 
15
 
- ปิดบัญชี ปีงบประมาณ 2558
16
 
- ปิดบัญชี ปีงบประมาณ 2558
17
 
18
สัปดาห์ที่ 42
19
 
- ปิดบัญชี ปีงบประมาณ 2558
20
 
- ปิดบัญชี ปีงบประมาณ 2558
21
 
- ปิดบัญชี ปีงบประมาณ 2558
22
 
- ประชุมงานแข่งเรือและแห่ปราสาทผึ้งเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสกลนคร
23
 
24
 
25
สัปดาห์ที่ 43
26
 
27
 
- R2R ประชุมเชิงปฏิบัติการ R2R
28
 
29
 
30
 
31
 
กิจกรรมสาธารณสุขอำเภอในวันนี้
กิจกรรมโรงพยาบาลในวันนี้

นายปรเมษฐ์ กิ่งโก้
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

 ทำเนียบผู้บริหาร
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

 โครงสร้างองค์กร
 องค์กรบทบาทหน้าที่
 แผนที่หน่วยงาน
 นโยบาย นพ.สสจ.สกลนคร

 นโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวง สธ.และรัฐมนตรีช่วย

 นโยบายปลัดกระทรวง สธ.

 แผนบริหารความต่อเนื่อง
หอเกียรติยศ (ทดสอบ)

สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

มอบหมายงาน

งานที่เกี่ยวข้อง

 

Download ชุดติดตั้ง HGIS
Downloadแบบฟอร์มการจัดหาคอมฯ


ลิ้งค์อื่นๆ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗  โทรสาร ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗ ต่อ ๑๐๐๑