ประธานโครงการ
TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์

การอัพโหลดไฟล์หรือรูปภาพ
การใช้ text editor
การประชาสัมพันธ์
การทำบทความ

ข่าวประชาสัมพันธ์

30 ต.ค. 63 16:28
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
สำหรับ Admin หน่วยงาน เท่านั้น
     
คำนำหน้า
ชื่อ
นามสกุล
หน่วยงาน
วันที่ลงทะเบียน
1 นางสาว สุุรัสวดี อุบลเลิศ รพ.สต.บ้านโพธิไพศาล 7 เม.ย. 2564
2 นาย ตรงจิตร แสงมณี สำนักงานปศุสัตว์ 7 เม.ย. 2564
3 นาง มณีรัตน์ พั่วโพธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 6 เม.ย. 2564
4 นางสาว ตุ๊กตา ศรีจันทร์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวสร้าง 5 เม.ย. 2564
5 นาย เอนกสรร วงค์สาย เทศบาลตำบลพอกน้อย 2 เม.ย. 2564
6 นาย สิทธิชัย ไชยทองพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดบาก 2 เม.ย. 2564
7 นางสาว ยุพิน ทองลาด บ้านบาก หมู่ที่ 2 2 เม.ย. 2564
8 นาย พงษ์ธนรรถ วิเศษทอง โรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ 2 เม.ย. 2564
9 นาย เฉวย หมั้นจิตร บ้านนาเหมืองน้อย ม.13 ต.พังโคน 2 เม.ย. 2564
10 นาย พรชัย นรสาร บ้านนาเหมืองใหญ่ ม.10 ต.พังโคน 2 เม.ย. 2564
11 นางสาว ชนัญธิดา พรมใจ รพ.สต.บ้านดงนิมิต 2 เม.ย. 2564
12 นางสาว ณัฐฎา แก้วระดี โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา 31 มี.ค. 2564
13 นางสาว นันทิดา บุญหล้า วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคบริหารธุรกิจ 31 มี.ค. 2564
14 นาย บุญเวียน ถึงคำภู รพ.สต.บ้านนาคำ 31 มี.ค. 2564
15 นาง วราภรณ์ สุขเกษม เทศบาลตำบลนาใน 29 มี.ค. 2564
16 นาง รัตนี ทองพันธ์ โรงเรียนบ้านห้วยแคน 26 มี.ค. 2564
17 นาย อาทิตย์ ชานุชิต โรงเรียนบ้านกุดจิก 26 มี.ค. 2564
18 นาง ดาวรุ่ง ปาละสิทธิ์ กศน.อำเภอเจริญศิลป์ 25 มี.ค. 2564
19 นาย ธีรวุฒิ ชมภูแดง โรงเรียนบ้านโคกกลาง 25 มี.ค. 2564
20 นาย อิศราวุธ เพิ่มสุข โรงเรียนร่มไทรวิทยา 23 มี.ค. 2564
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
68
ระเบียนที่ 1 - 20 / 1345    
ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวทาง/คู่มือ
     
ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวทาง/คู่มือ
วันที่ประกาศ
1 เกณฑ์คะแนนการนำเสนอผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ประเภทดีเด่น 16 มี.ค. 64
2 เกณฑ์คะแนนการนำเสนอผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับภาค ประเภทต้นแบบระดับยอดเพชร 2 มี.ค. 64
3 เกณฑ์คะแนนการนำเสนอผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค ระดับภาค ประเภทดีเด่น 2 มี.ค. 64
4 เกณฑ์คะแนนการนำเสนอผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสำนักงานคุมประพฤติ ระดับภาค ประเภทดีเด่น 2 มี.ค. 64
5 เกณฑ์คะแนนการนำเสนอผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจฯ ระดับภาค ประเภทดีเด่น 2 มี.ค. 64
6 เกณฑ์คะแนนการนำเสนอผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในเรือนจำ/ทัณฑสถาน ระดับภาค ประเภทดีเด่น 2 มี.ค. 64
7 เกณฑ์คะแนนการนำเสนอผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ระดับภาค ประเภทดีเด่น 2 มี.ค. 64
8 เกณฑ์คะแนนการนำเสนอผลงานอำเภอ TO BE NUMBER ONE ระดับภาค ประเภทดีเด่น 2 มี.ค. 64
9 เกณฑ์คะแนนการนำเสนอผลงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับภาค ประเภทต้นแบบระดับเงิน 2 มี.ค. 64
10 คู่มือการบันทึกข้อมูลชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 9 พ.ย. 63
11 คู่มือการอบรมอาสาสมัครแกนนำเยาวชนศูนย์เพื่อนใจTO BE NUMBER ONE 25 ก.ย. 63
12 คู่มือการประกวดกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดTO BE NUMBER ONEในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีฉบับปรับปรุงใหม่ปี 2560 25 ก.ย. 63
13 คู่มือการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดTO BE NUMBER ONEกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีฉบับปรับปรุง ปี 2560 25 ก.ย. 63
ระเบียนที่ 1 - 13 / 13    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
วันที่ประกาศ
ไม่พบข้อมูล
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
     
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
วันที่ประกาศ
1 ใบสั่งซื้อเสื้อ TO BE NUMBER ONE 2020 2 มี.ค. 64
2 ใบสมัครสมาชิกนิตยสาร TO BE NUMBER ONE 2 มี.ค. 64
3 ใบสมัครการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021 2 ต.ค. 63
ระเบียนที่ 1 - 3 / 3    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
28
สัปดาห์ที่ 12
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
สัปดาห์ที่ 13
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
สัปดาห์ที่ 14
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
สัปดาห์ที่ 15
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
สัปดาห์ที่ 16
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
ภาพกิจกรรม

 โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ งานยาเสพติดและสุขภาพจิต
ถนนศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
โทร. 042-711157 ต่อ 1301 หรือ 1302