ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม R2R จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2560

7 มิ.ย. 60 20:15

ผลงาน R2R ที่ได้รับรางวัลประจำปีงบประมาณ 2560  
ผลงานระดับประเทศ (R2R Thailand)  --> ดาวน์โหลด
ผลงานระดับเขตสุขภาพที่ 8 --> ดาวน์โหลด

7 มิ.ย. 60 19:29

 ขอเชิญประชุม R2R Thailand "ทศวรรษ R2R พัฒนาคนไทยสู่สังคม 4.0"  ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารศูนย์การประชุมอิมแพค ฟอรัม เมืองทองธานี  จ.นนทบุรี 

   
7 มิ.ย. 60 18:58

ขอเชิญประชุม R2R Thailand ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 6-9 กรกฎาคม 2559 ณ อิมแพคเมืองทองธานี  จ.นนทบุรี

25 พ.ค. 59 09:04

4 เม.ย. 59 16:15

ดาน์วโหลด บทคัดย่อผลงานR2R ปี 2558 ได้ที่นี่ 

10 ม.ค. 59 13:43

ประชาสัมพันธ์ 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานบริหารโครงและทีมพี่เลี้ยงการศึกษาวิจัย และ R2R

เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "R2R for Health" ระยะที่ 2 
ในวันที่ 27 ตุลาคม 2558  เวลา 08.00 - 16.30 น.
ณ  ห้องประชุมอินทนิล  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  
ดาวน์โหลดหนังสือ

19 ต.ค. 58 09:27

ประชาสัมพันธ์

๑.เรื่อง การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัย (NRMS) และการเปิดเผยรายงานฉบับสมบรูณ์ในระบบ NRMS สู่สาธารณะ
ดาวน์โหลดหนังสือ

๒.เรื่อง ขอเชิญเสนอของบประมาณการวิจัยประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ดาวน์โหลดหนังสือ 
รายละเอียดและคู่มือ Web ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ 

๓.เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ ๓
สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและแบบฟอร์มได้ที่นี้ คลิ๊ก 

7 ก.ย. 58 13:31

R2R for Health Phase1 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

วันที่ 18 สิงหาคม 2558  นพ.ประจักร์  เหิกขุนทด  Project manager ด้าน R2R เป็นปนะธานในพิธีเปิดการประชุมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนหลักสูตร “R2R for Health” ระยะที่ 1  ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  และมีการร่วมทำกิจกรรมกลุ่มพร้อมนำเสนอผลงานกลุ่ม  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจาก 18 อำเภอ

20 ส.ค. 58 11:36

ภาพกิจกรรม "R2R For Health" 
วันที่ 7  สิงหาคม 2558 
ณ โรงแรมสกลแกรนด์  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร


13 ส.ค. 58 15:31
1
2
ระเบียนที่ 1 - 10 / 11    
ผลงาน R2R
     
ชื่อผลงาน
download
ชื่อ-สกุล
ผลงานระดับ
ประเภทผลงาน
1 การพัฒนาแนวทางการจัดการอาการปวดในผู้ป่วย Pallitive กุสุมาลย์ download นางสาวสุปานี โคตรวิชาและคณะ ดีเด่น(ปฐมภูมิ) R2R ระดับเขต ปี2559
2 การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะโดยชุมชนมีส่วนร่วม จำปาโมเดล ในเขตบริการของ รพ.สต.บ้านนาถ่อน download นายอิสระ กุลยะณีและนางสมฤดี ดาบลาอำ ดีเด่น R2R ระดับเขต ปี2559
3 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยระยะสุดท้าย download นางสาวอังสุมารินทร์ ไชยราช ดี R2R ระดับเขต ปี2559
4 การพัฒนารูปแบบการให้บริการโรงเรียนเบาหวาน download นางกานดา ภูผิว ดี R2R ระดับเขต ปี2559
5 ประสิทธิผลของการโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกันรอบเอวเกินเกณฑ์มาตรฐานในประชาชนบ้านงิ้ว download น.ส.อัปสร นาคะอินทร์ และคณะ ดี R2R ระดับเขต ปี2559
6 ผลความต่างระหว่างน้ำตาลสะสมในเลือด (HbA1c) ระหว่างการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 download นายแพทย์อังคาร รัตนสีดา และคณะ ดีเด่น(ทุติยภูมิ) R2R ระดับเขต ปี2559
7 ผลของการชักนำการคลอดด้วยการทำให้มีการแยกของถุงน้ำคร่ำจากเยื่อบุโพรงมดลูก (Stripping of Membrane) download นางมณีวรรณ ยุระชัย และคณะ ดีเด่น R2R ระดับเขต ปี2559
8 One Stop Service ANC รพ.บ้านม่วง download นางสาวบุญยัง ขันทะหัดและคณะ ดี R2R ระดับเขต ปี2559
9 ผลการอบสมุนไพรในผู้ป่วยโรคหอบหืด download นางสาวกฤษณา ผาใต้และคณะ ดี R2R ระดับเขต ปี2559
10 โปรแกรมการจัดการผู้ป่วยรายกรณีร่วมกับการประยุกต์ใช้เทคนิคกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม download นางรัตติยา แสดงคงและคณะ ดี R2R ระดับเขต ปี2559
1
2
ระเบียนที่ 1 - 10 / 18    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
27
สัปดาห์ที่ 52
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
สัปดาห์ที่ 53
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
สัปดาห์ที่ 01
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
สัปดาห์ที่ 02
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
สัปดาห์ที่ 03
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
สัปดาห์ที่ 04
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 

ผู้ประสานงาน R2R

โทร.092-4981-552

รพ.สต.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถ.ศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทร. ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗  โทรสาร ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗ ต่อ ๑๐๐๑