หน่วยงานภายในสสจ

 +  งานการเงิน
 +  งานพัสดุ
 +  งานธุรการ
 +  ข่าวประกวดราคา
 +  หมวดยานพาหนะ


+  งาน R2R
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  ศูนย์ ICT
    -  ระบบ UserAuthen
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E-Conference
    -  GIS สกลนคร
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร
+  งานประชาสัมพันธ์
+  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)


+  งานสุขภาพประชาชน
+  งาน Palliative Care
+  PMQA
+  รพ.สต.ติดดาว
+  พํฒนาพฤติกรรมสุขภาพ


+  เภสัชกรรมปฐมภูมิ (MART SURVEY)
+  งานเครื่องสำอาง

+ ประมวลผลแพทย์แผนไทย

+  ระบบรายงานตัวเข้าสกลนคร
+  งานกองทุนโลกมาลาเรีย

+  งานระบาดวิทยา
+  งาน EMS
+  งานโรคเอดส์และวัณโรค
+  งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

+  ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน
+  โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค
+  TO BE NUMBER ONE
+  Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี

+  งานอนามัยแม่และเด็ก
   +  ความเสี่ยงแม่และเด็ก
+  งานเด็กปฐมวัย
   +  ข้อมูล TSH
+  งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
+  งานวัยรุ่น
+  งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
+  งานวัยทำงาน
+  งานผู้สูงอายุ
+  งานพระสงฆ์
+  งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
+  งานหน่วยแพทย์ และปฐมพยาบาล
+  งานออกกำลังกาย
+  โครงการหมอชวนวิ่ง
+  กีฬาสาธารณสุข

+  งานแรงงานต่างด้าว

+  ศูนย์ดำรงธรรม

+  ผลงานวิชาการ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งโอนเงิน โอนวันที่ 15 มกราคม 2564

- โอนเงินค้ำประกันสัญญา ดาวน์โหลดที่นี่

- โอนเงินค่ายาสมุนไพร ให้ รพ. พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ดาวน์โหลดที่นี่

18 ม.ค. 64 08:54

แจ้งโอนเงินงบประมาณ โอนวันที่ 11 มกราคม 2564

- เข้าบัญชี รพ.   ดาวน์โหลดที่นี่

- เข้าบัญชี สสอ. ดาวน์โหลดที่นี่


แจ้งโอนเงินงบประมาณ โอนวันที่ 8 มกราคม 2564

- เข้าบัญชี รพ.   ดาวน์โหลดที่นี่

- เข้าบัญชี สสอ. ดาวน์โหลดที่นี่

11 ม.ค. 64 15:30

แจ้งโอนเงินงบประมาณ โอนวันที่ 30 ธันวาคม 2563

- เข้าบัญชี รพ.   ดาวน์โหลดที่นี่

- เข้าบัญชี สสอ. ดาวน์โหลดที่นี่

4 ม.ค. 64 09:28

แจ้งโอนเงินวันที่ 29 ธันวาคม 2563

- ค่าตอบแทน พ.ต.ส. เดือนธันวาคม 2563  ดาวน์โหลดที่นี่

 

- โอนเงินงบประมาณ เข้าบัญชี รพ.  ดาวน์โหลดที่นี่

- โอนเงินงบประมาณ เข้าบัญชี สสอ. ดาวน์โหลดที่นี่

 

- โอนเงินค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร เข้าบัญชี รพ. ดาวน์โหลดที่นี่

- โอนเงินค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร เข้าบัญชี สสอ. ดาวน์โหลดที่นี่

 

- โอนเงินค้ำประกันสัญญา ดาวน์โหลดที่นี่ 

29 ธ.ค. 63 13:55

แจ้งโอนเงินงบประมาณ โอนวันที่ 25 ธันวาคม 2563

- เข้าบัญชี รพ.   ดาวน์โหลดที่นี่

- เข้าบัญชี สสอ. ดาวน์โหลดที่นี่

28 ธ.ค. 63 11:40

แจ้งโอนเงินโอนวันที่ 17 ธันวาคม 2563

-  โอนเงินค้ำประกันสัญญา  ดาวน์โหลดที่นี่


แจ้งโอนเงินโอนวันที่  18  ธันวาคม  2563

- โอนเงินงบประมาณ เข้าบัญชี รพ. ดาวน์โหลดที่นี่

- โอนเงินงบประมาณ เข้าบัญขี สสอ ดาวน์โหลดที่นี่

- โอนเงินงบ สสส. (พชอ.) เข้าบัญชี สสอ. ดาวน์โหลดที่นี่ 

21 ธ.ค. 63 09:20

แจ้งโอนเงิน โอนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

โอนค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร 

- เข้าบัญชี รพ.   ดาวน์โหลดที่นี่

- เข้าบัญชี สสอ. ดาวน์โหลดที่นี่


โอนเงินงบประมาณ

- เข้าบัญชี รพ.   ดาวน์โหลดที่นี่

- เข้าบัญชี สสอ. ดาวน์โหลดที่นี่


แจ้งโอน พตส.   ดาวน์โหลดที่นี่

1 ธ.ค. 63 08:43

แจ้งโอนเงินงบประมาณ โอนวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

- เข้าบัญชี รพ.   ดาวน์โหลดที่นี่

- เข้าบัญชี สสอ. ดาวน์โหลดที่นี่

 

แจ้งโอนเงิน ค่าตอบแทน ค.ต.ส. และ พ.ต.ส. ประจำเดือน ตุลาคม 2563

ดาวน์โหลดที่นี่

10 พ.ย. 63 14:44

แจ้งโอนเงินค้ำประกันสัญญา โอนวันที่ 28 ตุลาคม 2563   ดาวน์โหลดที่นี่

 

แจ้งโอนเงินค่ายาสมุนไพร โอนวันที่ 28 ตุลาคม 2563 เข้าบัญชี ผลิตยาสมุนไพรฯ รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร   ดาวน์โหลดที่นี่

 

แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร โอนวันที่ 30 ตุลาคม 2563  

- เข้าบัญชี รพ    ดาวน์โหลดที่นี่ 1   ดาวน์โหลดที่นี่ 2

- เข้าบัญชี สสอ. ดาวน์โหลดที่นี่

2 พ.ย. 63 09:19

งบทดลองเดือนกันยายน 2563

หมายเหตุประกอบงบ 

14 ต.ค. 63 14:39

แจ้งโอนเงินงบประมาณ   โอนวันที่ 7 ตุลาคม 2563

- เข้าบัญชี รพ.   ดาวน์โหลดที่นี่

- เข้าบัญชี สสอ. ดาวน์โหลดที่นี่

แจ้งโอนเงิน ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร โอนวันที่ 7 ตุลาคม 2563

- เข้าบัญชี รพ.   ดาวน์โหลดที่นี่

- เข้าบัญชี สสอ. ดาวน์โหลดที่นี่

7 ต.ค. 63 15:59

แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีร้านค้า  ดาวน์โหลดที่นี่

6 ต.ค. 63 09:48

แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีร้านค้า เจ้าหนี้ รพ. ดาวน์โหลดที่นี่

2 ต.ค. 63 11:12

แจ้งโอนเงินงบประมาณ โอนวันที่ 30 กันยายน 2563

- เข้าบัญชี รพ.   ดาวน์โหลดที่นี่

- เข้าบัญชี สสอ. ดาวน์โหลดที่นี่

1 ต.ค. 63 10:18

แจ้งโอนเงิน โอนวันที่   29 กันยายน 2563 

-โอนเงินค่าตอบแทน พ.ต.ส. และ ค.ต.ส. ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลดที่นี่


-โอนเงินงบประมาณ เข้าบัญชี สสอ. ดาวน์โหลดที่นี่

30 ก.ย. 63 08:59

- แจ้งโอนเงินค้ำประกันสัญญา โอนวันที่ 23 กันยายน 2563 เข้าบัญชี รพ. ดาวน์โหลดที่นี่

- แจ้งโอนเงินค่ายาสมุนไพรฯ โอนวันที่ 23 กันยายน 2563  เข้าบัญชี โครงการผลิตยา ฯ รพ.พระอาจารย์ฝั้น    ดาวน์โหลดที่นี่

23 ก.ย. 63 15:18

แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร โอนวันที่ 22 กันยายน 2563

- เข้าบัญชี รพ.   ดาวน์โหลดที่นี่

- เข้าบัญชี สสอ. ดาวน์โหลดที่นี่

22 ก.ย. 63 15:28

แจ้งโอนเงินค่าตอบแทน พ.ต.ส. และ ค.ต.ส. ประจำเดือนสิงหาคม 2563

ดาวน์โหลดที่นี่

11 ก.ย. 63 13:22

แจ้งโอนเงินงบประมาณ โอนวันที่ 3 กันยายน 2563 เข้าบัญชี สสอ.ดาวน์โหลดที่นี่

3 ก.ย. 63 15:28

แจ้งโอนเงินงบประมาณ โอนวันที่ 31 สิงหาคม 2563

- เข้าบัญชี สสอ. ดาวน์โหลดที่นี่

 

แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร โอนวันที่ 31 สิงหาคม 2563

- เข้าบัญชี รพ.   ดาวน์โหลดที่นี่

- เข้าบัญชี สสอ. ดาวน์โหลดที่นี่

31 ส.ค. 63 15:48

แจ้งโอนค่ายาสมุนไพร ให้ รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร  ดาวน์โหลดที่นี่

28 ส.ค. 63 15:04

หนังสือรับรองการหักภาษีข้าราชการบำนาญ  ปี พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลดที่นี้

28 ส.ค. 63 09:15

แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหนี้ โอนวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ดาวน์โหลดที่นี่

25 ส.ค. 63 11:21

โอนเงินงบประมาณ โอนวันที่ 20 สิงหาคม 2563 เข้าบัญชี รพ. ดาวน์โหลดที่นี่

20 ส.ค. 63 15:59

แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี ร้านค้า ดาวน์โหลดที่นี่

14 ส.ค. 63 16:03
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
38
ระเบียนที่ 1 - 25 / 937    
แบบฟอร์มสำหรับดาวน์โหลด
     
เรื่อง
วันประกาศ
1 แบบรายงานการเดินทาง 27 พ.ย. 63
2 แบบสัญญาการยืมเงิน 27 พ.ย. 63
3 แบบคำขอรับรองเงินเดือน 18 ม.ค. 60
4 1. แบบตรวจสอบหลักฐานในการเบิกจ่าย การฝึกอบรม (กรณีหน่วยงานเป็นผู้จัด) 30 ต.ค. 61
5 2. แบบตรวจสอบหลักฐานในการเบิกจ่าย การจัดประชุมราชการ 30 ต.ค. 61
6 3. แบบตรวจสอบหลักฐานในการเบิกจ่าย ในการเดินทางไปฝึกอบรม (โดยเป็นผู้เข้าร่วมอบรมและเบิกต้นสังกัด) 30 ต.ค. 61
7 4. แบบตรวจสอบหลักฐานในการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 30 ต.ค. 61
8 5. แบบตรวจสอบหลักฐานในการเบิกจ่าย ในการเดินทางไปราชการ (ออกตรวจนิเทศประเมิน) 30 ต.ค. 61
9 6. แบบตรวจสอบหลักฐานในการเบิกจ่าย ค่าเบี้ยประชุม 30 ต.ค. 61
10 7. แบบตรวจสอบหลักฐานในการเบิกจ่ายในการจัดงาน จัดประกวด (กรณีหน่วยงานเป็นผู้จัด) 30 ต.ค. 61
11 8. แบบตรวจสอบหลักฐานในการ ยืมเงินทางราชการ 30 ต.ค. 61
ระเบียนที่ 1 - 11 / 11    
ภาพกิจกรรม
ไม่พบข้อมูล

 

 บุคลากรงานการเงินและบัญชี
น.ส.สุทัชชา  วิทยพาณิชกร
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

นางกาญจนา ศรีจันทร์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน
 
 
นางปัญจลักษณ์  อุ่นวิเศษ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน
 
 
 นางสาวศศิธร  ไชยแสง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน
 
นางสาวณัฐธิดา  บุตรโต
นักวิชาการเงินและบัญชี
 
 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบรายงานการเดินทาง

แบบสัญญายืม

แบบขอหนังสือรับรองเงินเดือน

Web link

คู่มือ

E-office

งานการเงิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1140 - 1142