หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งโอนเงิน รพ. 12 ก.ค. 61 เพิ่มเติม

ดาวน์โหลดที่นี่

13 ก.ค. 61 16:36

แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี สสอ. 12 ก.ค. 61

ดาวน์โหลดที่นี่

13 ก.ค. 61 10:24

แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี รพ. 12 ก.ค. 61

ดาวน์โหลดที่นี่

13 ก.ค. 61 10:23

งบทดลองเดือนมิถุนายน 2561

12 ก.ค. 61 12:09

แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี รพ.วานรนิวาส 29 มิ.ย. 61

ดาวน์โหลดที่นี่

10 ก.ค. 61 10:21

แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี สสอ. 5 ก.ค. 61

ดาวน์โหลดที่นี่

4 ก.ค. 61 14:22

แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี สสอ. 29 มิ.ย. 61

ดาวน์โหลดที่นี่

2 ก.ค. 61 15:34

แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี ร.พ. 29 มิ.ย. 61

ดาวน์โหลดที่นี่

2 ก.ค. 61 15:29

แจ้งโอนเงินค่ารักษา-การศึกษาบุตร เข้าบัญชี สสอ. 28 มิ.ย. 61

ดาวน์โหลดที่นี่

28 มิ.ย. 61 14:30

แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี สสอ. 28 มิ.ย. 61

ดาวน์โหลดที่นี่

28 มิ.ย. 61 14:28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
63
ระเบียนที่ 1 - 10 / 625    
แบบฟอร์มสำหรับดาวน์โหลด
     
เรื่อง
วันประกาศ
1 แบบรายงานการเดินทาง 18 ม.ค. 60
2 แบบสัญญการยืมเงิน 18 ม.ค. 60
3 แบบคำขอรับรองเงินเดือน 18 ม.ค. 60
ระเบียนที่ 1 - 3 / 3    
ภาพกิจกรรม
ไม่พบข้อมูล

 

 บุคลากรงานการเงินและบัญชี
น.ส.สุทัชชา  วิทยพาณิชกร
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

นางกาญจนา ศรีจันทร์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน
 
 
นางปัญจลักษณ์  อุ่นวิเศษ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน
 
 
 นางสาวศศิธร  ไชยแสง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน
 
นางสาวณัฐธิดา  บุตรโต
นักวิชาการเงินและบัญชี
 
 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบรายงานการเดินทาง

แบบสัญญายืม

แบบขอหนังสือรับรองเงินเดือน

Web link

คู่มือ

E-office

งานการเงิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1140 - 1142