หน่วยงานภายในสสจ

 +  งานการเงิน
 +  งานพัสดุ
 +  งานธุรการ
 +  ข่าวประกวดราคา
 +  หมวดยานพาหนะ


+  งาน R2R
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  ศูนย์ ICT
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E-Conference
    -  GIS สกลนคร
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร


+  งานสุขภาพประชาชน
+  งานผู้สูงอายุ
+  งานประชาสัมพันธ์
+  งาน QA Nures


+ ประมวลผลแพทย์แผนไทย

+  งานมะเร็ง/กองทุนมาลาเรีย
+  งานระบาดวิทยา
+  งาน EMS
+  งานโรคเอดส์และวัณโรค
+  งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

+  โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค
+  Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี

+  งานอนามัยแม่และเด็ก
+  งานออกกำลังกาย
+  โครงการหมอชวนวิ่ง
+  กีฬาสาธารณสุข
+  PMQA
+  งานสุขภาพจิต
+  หน่วยแพทย์ พอ.สว.

+  งานแรงงานต่างด้าว
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

งบทดลองเดือนตุลาคม2561

13 พ.ย. 61 16:20

แจ้งโอนเงิน สสอ. ประจำเดือนตุลาคม 2561

ดาวน์โหลดที่นี่

2 พ.ย. 61 15:19

แจ้งโอนเงิน รพ. ประจำเดือนตุลาคม 2561

ดาวน์โหลดที่นี่

2 พ.ย. 61 15:18

งบทดลองเดือนกันยายน 2561

12 ต.ค. 61 10:42

แจ้งโอนเงินผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ เข้าบัญชี รพ. 9 ต.ค. 61

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

9 ต.ค. 61 16:26

แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหนี้ รพ. 1-2 ต.ค. 61 (แก้ไข)

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

4 ต.ค. 61 16:02

แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี รพ. 3 ต.ค. 61

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

4 ต.ค. 61 14:29

แจ้งโอนเงินผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิฯ เข้าบัญชี รพ. 2 ต.ค 61

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

4 ต.ค. 61 13:35

แจ้งโอนเงินค่ารักษา-การศึกษาบุตรเข้าบัญชี สสอ. 3 ต.ค. 61

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

4 ต.ค. 61 13:32

แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีค่ารักษา-การศึกษาบุตร เข้าบัญชี รพ. 3 ต.ค. 61

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

4 ต.ค. 61 13:30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
68
ระเบียนที่ 1 - 10 / 673    
แบบฟอร์มสำหรับดาวน์โหลด
     
เรื่อง
วันประกาศ
1 แบบรายงานการเดินทาง 18 ม.ค. 60
2 แบบสัญญการยืมเงิน 18 ม.ค. 60
3 แบบคำขอรับรองเงินเดือน 18 ม.ค. 60
4 1. แบบตรวจสอบหลักฐานในการเบิกจ่าย การฝึกอบรม (กรณีหน่วยงานเป็นผู้จัด) 30 ต.ค. 61
5 2. แบบตรวจสอบหลักฐานในการเบิกจ่าย การจัดประชุมราชการ 30 ต.ค. 61
6 3. แบบตรวจสอบหลักฐานในการเบิกจ่าย ในการเดินทางไปฝึกอบรม (โดยเป็นผู้เข้าร่วมอบรมและเบิกต้นสังกัด) 30 ต.ค. 61
7 4. แบบตรวจสอบหลักฐานในการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 30 ต.ค. 61
8 5. แบบตรวจสอบหลักฐานในการเบิกจ่าย ในการเดินทางไปราชการ (ออกตรวจนิเทศประเมิน) 30 ต.ค. 61
9 6. แบบตรวจสอบหลักฐานในการเบิกจ่าย ค่าเบี้ยประชุม 30 ต.ค. 61
10 7. แบบตรวจสอบหลักฐานในการเบิกจ่ายในการจัดงาน จัดประกวด (กรณีหน่วยงานเป็นผู้จัด) 30 ต.ค. 61
11 8. แบบตรวจสอบหลักฐานในการ ยืมเงินทางราชการ 30 ต.ค. 61
ระเบียนที่ 1 - 11 / 11    
ภาพกิจกรรม
ไม่พบข้อมูล

 

 บุคลากรงานการเงินและบัญชี
น.ส.สุทัชชา  วิทยพาณิชกร
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

นางกาญจนา ศรีจันทร์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน
 
 
นางปัญจลักษณ์  อุ่นวิเศษ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน
 
 
 นางสาวศศิธร  ไชยแสง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน
 
นางสาวณัฐธิดา  บุตรโต
นักวิชาการเงินและบัญชี
 
 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบรายงานการเดินทาง

แบบสัญญายืม

แบบขอหนังสือรับรองเงินเดือน

Web link

คู่มือ

E-office

งานการเงิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1140 - 1142