หน่วยงานภายในสสจ

 +  งานการเงิน
 +  งานพัสดุ
 +  งานธุรการ
 +  ข่าวประกวดราคา
 +  หมวดยานพาหนะ


+  งาน R2R
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  ศูนย์ ICT
    -  ระบบ UserAuthen
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E-Conference
    -  GIS สกลนคร
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร
+  งานประชาสัมพันธ์
+  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)


+  งานสุขภาพประชาชน
+  งาน QA Nures
+  PMQA
+  รพ.สต.ติดดาว
+  พํฒนาพฤติกรรมสุขภาพ


+  เภสัชกรรมปฐมภูมิ (MART SURVEY)
+  งานเครื่องสำอาง

+ ประมวลผลแพทย์แผนไทย

+  งานกองทุนโลกมาลาเรีย
+  งานระบาดวิทยา
+  งาน EMS
+  งานโรคเอดส์และวัณโรค
+  งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

+  ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน
+  โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค
+  To Be Number One
+  Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี

+  งานอนามัยแม่และเด็ก
   +  ความเสี่ยงแม่และเด็ก
+  งานเด็กปฐมวัย
   +  ข้อมูล TSH
+  งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
+  งานวัยรุ่น
+  งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
+  งานวัยทำงาน
+  งานผู้สูงอายุ
+  งานพระสงฆ์
+  งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
+  งานหน่วยแพทย์ และปฐมพยาบาล
+  งานออกกำลังกาย
+  โครงการหมอชวนวิ่ง
+  กีฬาสาธารณสุข

+  งานแรงงานต่างด้าว

+  ศูนย์ดำรงธรรม

+  ผลงานวิชาการ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งโอนเงินงบประมาณ โอนวันที่ 3 กรกฎาคม 2563

- เข้าบัญชี รพ.  ดาวน์โหลด 1      ดาวน์โหลด 2

- เข้าบัญชี สสอ. ดาวน์โหลดที่นี่

3 ก.ค. 63 16:51

แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี เจ้าหนี้ เจ้าหนี้ รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ดาวน์โหลดที่นี่

1 ก.ค. 63 11:12

แจ้งโอนเงิน ค่าตอบแทน พ.ต.ส. และ ค.ต.ส. ประจำเดือนมิถุนายน 2563

ดาวน์โหลดที่นี่

1 ก.ค. 63 10:19

แจ้งงโอนเงินงบประมาณ โอนวันที่ 30 มิถุนายน 2563

- เข้าบัญชี รพ.   ดาวน์โหลดที่นี่

- เข้าบัญชี สสอ. ดาวน์โหลดที่นี่

แจ้งโอนเงินงบกลาง ค่ารักษาพยาบาล +ค่าการศึกษาบุตร โอนวันที่ 30 มิถุนายน 2563

- เข้าบัญชี รพ.   ดาวน์โหลดที่นี่

- เข้าบัญชี สสอ. ดาวน์โหลดที่นี่

30 มิ.ย. 63 16:56

โอนเงินค้ำประกันสัญญา โอนวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดที่นี่

26 มิ.ย. 63 09:25

แจ้งโอนเงินวันที่ 19 มิถุนายน 2563

- โอนเงินงบประมาณ เข้าบัญชี รพ. ดาวน์โหลดที่นี่

- แจ้งโอนเงินค่ายาสมุนไพร ฯ เข้าบัญชี รพ. พระอาจารย์ฝั้น ฯ ดาวน์โหลดที่นี่

19 มิ.ย. 63 15:51

แจ้งโอนเงินงบประมาณ โอนวันที่ 12 มิถุนายน 2563

- เข้าบัญชี รพ.   ดาวน์โหลดที่นี่

- เข้าบัญชี สสอ. ดาวน์โหลดที่นี่

12 มิ.ย. 63 16:56

แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหนี้

- เจ้าหนี้ รพ.พระอาจารย์ฝั้น ดาวน์โหลดที่นี่

7 มิ.ย. 63 11:26

แจ้งโอนเงินงบประมาณ โอนวันที่ 5 มิถุนายน 2563 

- เข้าบัญชี รพ.   ดาวน์โหลดที่นี่

- เข้าบัญชี สสอ. ดาวน์โหลดที่นี่

5 มิ.ย. 63 16:01

แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี เจ้าหนี้  ดาวน์โหลดที่นี่

1 มิ.ย. 63 09:44

แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาล-ค่าการศึกษาบุตร โอนวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

- เข้าบัญชี รพ.   ดาวน์โหลดที่นี่

- เข้าบัญชี สสอ. ดาวน์โหลดที่นี่

29 พ.ค. 63 16:20

แจ้งโอนเงิน ค่าตอบแทน ค.ต.ส. และ พ.ต.ส.

ประจำเดือน เมษายน -พฤษภาคม 2563

ดาวน์โหลดที่นี่

29 พ.ค. 63 16:03

แจ้งโอนเงินงบประมาณ โอนวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 

- เข้าบัญชี รพ.    ดาวน์โหลดที่นี่ 1     ดาวน์โหลดที่นี่ 2

- เข้าบัญชี สสอ.  ดาวน์โหลดที่นี่ 1      ดาวน์โหลดที่นี่ 2

28 พ.ค. 63 16:41

แจ้งโอนเงินเข้าบัญขีเจ้าหนี้ เจ้าหนี้ รพ.พระอาจารย์ฝั้นอาจาโร ดาวน์โหลดที่นี่

22 พ.ค. 63 15:49

แจ้งโอนเงินงบประมาณ โอนวันที่ 19 พฤษภาคม 2563

- เข้าบัญชี รพ.   ดาวน์โหลดที่นี่

- เข้าบัญชี สสอ. ดาวน์โหลดที่นี่


19 พ.ค. 63 16:11

แจ้งโอนเงินงบประมาณ โอนวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

- เข้าบัญชี รพ.   ดาวน์โหลดที่นี่

- เข้าบัญชี สสอ. ดาวน์โหลดที่นี่

15 พ.ค. 63 13:49

แจ้งโอนเงินค่ายาสมุนไพร โอนวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 

- เข้าบัญชีโครงการผลิตยาสุมนไพรฯ รพ. พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ดาวน์โหลดที่นี่

13 พ.ค. 63 14:12

แจ้งโอนเงินงบประมาณ โอนวันที่ 7 พฤษภาคม 2563

- เข้าบัญชี รพ.   ดาวน์โหลดที่นี่

- เข้าบัญชี สสอ. ดาวน์โหลดที่นี่

7 พ.ค. 63 15:51

แจ้งโอนเงินงบประมาณ โอนวันที่ 5 พฤษภาคม 2563

- เข้าบัญชี รพ.   ดาวน์โหลดที่นี่

- เข้าบัญชี สสอ. ดาวน์โหลดที่นี่

5 พ.ค. 63 16:45

แจ้งโอนเงินงบประมาณ  โอนวันที่ 30 เมษายน 2563

- เข้าบัญชี รพ.   ดาวน์โหลดที่นี่

- เข้าบัญชี สสอ. ดาวน์โหลดที่นี่


แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร โอนวันที่ 30 เมษายน 2563

- เข้าบัญชี รพ.   ดาวน์โหลดที่นี่

- เข้าบัญชี สสอ. ดาวน์โหลดที่นี่

30 เม.ย. 63 15:53

แจ้งโอนเงินค้ำประกันสัญญา โอนวันที่ 28 เมษายน 2563   

- เข้าบัญชี รพ. ดาวน์โหลดที่นี่

29 เม.ย. 63 08:53

แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี เจ้าหนี้ 

- เจ้าหนี้ รพ. ดาวน์โหลดที่นี่

27 เม.ย. 63 16:06

แจ้งโอนเงินงบประมาณ โอนวันที่ 22 เมษายน 2563

- เข้าบัญชี รพ. ดาวน์โหลดที่นี่

23 เม.ย. 63 09:16

แจ้งโอนเงิน พ.ต.ส. และ ค.ต.ส. ประจำเดือนมีนาคม 2563  ดาวน์โหลดที่นี่

20 เม.ย. 63 10:48

แจ้งโอนเงินงบประมาณ เข้าบัญชีเจ้าหนี้ 

- เจ้าหนี้ รพ. ดาวน์โหลดที่นี่

20 เม.ย. 63 10:41
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
36
ระเบียนที่ 1 - 25 / 900    
แบบฟอร์มสำหรับดาวน์โหลด
     
เรื่อง
วันประกาศ
1 แบบรายงานการเดินทาง 18 ม.ค. 60
2 แบบสัญญการยืมเงิน 18 ม.ค. 60
3 แบบคำขอรับรองเงินเดือน 18 ม.ค. 60
4 1. แบบตรวจสอบหลักฐานในการเบิกจ่าย การฝึกอบรม (กรณีหน่วยงานเป็นผู้จัด) 30 ต.ค. 61
5 2. แบบตรวจสอบหลักฐานในการเบิกจ่าย การจัดประชุมราชการ 30 ต.ค. 61
6 3. แบบตรวจสอบหลักฐานในการเบิกจ่าย ในการเดินทางไปฝึกอบรม (โดยเป็นผู้เข้าร่วมอบรมและเบิกต้นสังกัด) 30 ต.ค. 61
7 4. แบบตรวจสอบหลักฐานในการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 30 ต.ค. 61
8 5. แบบตรวจสอบหลักฐานในการเบิกจ่าย ในการเดินทางไปราชการ (ออกตรวจนิเทศประเมิน) 30 ต.ค. 61
9 6. แบบตรวจสอบหลักฐานในการเบิกจ่าย ค่าเบี้ยประชุม 30 ต.ค. 61
10 7. แบบตรวจสอบหลักฐานในการเบิกจ่ายในการจัดงาน จัดประกวด (กรณีหน่วยงานเป็นผู้จัด) 30 ต.ค. 61
11 8. แบบตรวจสอบหลักฐานในการ ยืมเงินทางราชการ 30 ต.ค. 61
ระเบียนที่ 1 - 11 / 11    
ภาพกิจกรรม
ไม่พบข้อมูล

 

 บุคลากรงานการเงินและบัญชี
น.ส.สุทัชชา  วิทยพาณิชกร
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

นางกาญจนา ศรีจันทร์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน
 
 
นางปัญจลักษณ์  อุ่นวิเศษ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน
 
 
 นางสาวศศิธร  ไชยแสง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน
 
นางสาวณัฐธิดา  บุตรโต
นักวิชาการเงินและบัญชี
 
 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบรายงานการเดินทาง

แบบสัญญายืม

แบบขอหนังสือรับรองเงินเดือน

Web link

คู่มือ

E-office

งานการเงิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1140 - 1142