กลับหน้าหลักฝ่าย 
กลับหน้าหลักฝ่าย
 

งานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานภายในสสจ

 +  งานการเงิน
 +  งานพัสดุ
 +  งานธุรการ
 +  ข่าวประกวดราคา
 +  หมวดยานพาหนะ


+  งาน R2R
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  ศูนย์ ICT
    -  ระบบ UserAuthen
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E-Conference
    -  GIS สกลนคร
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร
+  งานประชาสัมพันธ์
+  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)


+  งานสุขภาพประชาชน
+  งาน Palliative Care
+  PMQA
+  รพ.สต.ติดดาว
+  พํฒนาพฤติกรรมสุขภาพ


+  เภสัชกรรมปฐมภูมิ (MART SURVEY)
+  งานเครื่องสำอาง

+ ประมวลผลแพทย์แผนไทย

+  ระบบรายงานตัวเข้าสกลนคร
+  งานกองทุนโลกมาลาเรีย

+  งานระบาดวิทยา
+  งาน EMS
+  งานโรคเอดส์และวัณโรค
+  งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

+  ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน
+  โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค
+  TO BE NUMBER ONE
+  Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี

+  งานอนามัยแม่และเด็ก
   +  ความเสี่ยงแม่และเด็ก
+  งานเด็กปฐมวัย
   +  ข้อมูล TSH
+  งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
+  งานวัยรุ่น
+  งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
+  งานวัยทำงาน
+  งานผู้สูงอายุ
+  งานพระสงฆ์
+  งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
+  งานหน่วยแพทย์ และปฐมพยาบาล
+  งานออกกำลังกาย
+  โครงการหมอชวนวิ่ง
+  กีฬาสาธารณสุข

+  งานแรงงานต่างด้าว

+  ศูนย์ดำรงธรรม

+  ผลงานวิชาการ
ข่าวประชาสัมพันธ์

 แนวทางที่ใช้ในการดำเนินงานวัณโรค ปี 2563

   ๐  คำแนะนำวัณโรคระยะแฝง  ดาวน์โหลด
   ๐  คู่มือการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี2563  ดาวน์โหลด
   ๐  เเนวทางยุติปัญหาวัณโรค  ดาวน์โหลด
   ๐  กรอบแนวทางการกำหนดตัวชี้วัด   ดาวน์โหลด  
   ๐  เครือข่ายวัณโรค   ดาวน์โหลด                                                                                                                                                                                                 ๐  แนวทางการบันทึกข้อมูลข้อมูลผู้ป่วย(shorter)STR2562  ดาวน์โหลด                                                                                                                                    ๐  แนวทางการรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานด้วยสูตรยาระยะสั้น 9 เดือน  ดาวน์โหลด                                                                                                   ๐  NTP แนวทางการควบคุมวัณโรคประเทศไทย   ดาวน์โหลด                                                                                                                                                   ๐ การคัดกรองวัณโรคและวัณโรคดื้อยา   ดาวน์โหลด                                                                                                                                                                 ๐  แนวทางการป้องกันควบคุมวัณโรคและโรคติดต่อที่พบบ่อยในสถานศึกษา   ดาวน์โหลด                                                                                                       ๐  แนวปฏิบัติในการดำเนินงานระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ยาเชิงรุก   ดาวน์โหลด                                                                                                  ๐  แนวทางการช่วยเหลือ ทางด้านสังคม เศรษฐกิจสาหรับผู้ป่วยวัณโรค   ดาวน์โหลด                                                                                                                ๐  แนวทางการบริหารจัดการผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา   ดาวน์โหลด

เหรียญทอง
13 ธ.ค. 62 10:17
  • Banner รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์เนื่องในวันวาเลนไทน์ ปี 2562  Download

  • แนวคิดการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์เนื่องในวันวาเลนไทน์ ปี 2562  Download

จำรัส
7 ก.พ. 62 11:23

 แนวทางที่ใช้ในการดำเนินงานวัณโรค ปี 2562

   ๐  แนวทางการควบคุมวัณโรคตามแผนปฏิบัติการระดับชาติปี2560-2564  ดาวน์โหลด
   ๐  แนวทางการดำเนินงานควบคุมโรคและภัยสุขภาพปีงบประมาณ 2562  ดาวน์โหลด
   ๐  คู่มือบริหารกองทุน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2562  ดาวน์โหลด
   ๐  การคัดกรองเพื่อค้นหาวัณโรคและวัณโรคดื้อยา   ดาวน์โหลด  
   ๐  แผนยุทธศาสตร์วัณโรคระดับชาติ ปี2560-2564   ดาวน์โหลด                                                                                                                                                 ๐  คู่มือแนวทางการค้นหาและการรักษาวัณโรคระยะแฝงในผู้ติดเชื้อเอชไอวีด้วยยาไอโซไนอาซิด   ดาวน์โหลด

เหรียญทอง
11 ก.ย. 61 15:49

แนวทางที่ใช้ในการดำเนินงานวัณโรค ปี 2561
   
๐  แนวทางการควบคุมวัณโรคประเทศไทย พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด
   ๐  แนวทางการวินิจฉัยและการดูแลผู้ป่วยวัณโรคในประเทศไทย ปี 2018 ดาวน์โหลด
   ๐  แนวทางการรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานด้วยสูตรยาระยะสั้น 9 เดือน   ดาวน์โหลด
   ๐  การคัดกรองเพื่อค้นหาวัณโรคและวัณโรคดื้อยา   ดาวน์โหลด  
   ๐  แผนยุทธศาสตร์วัณโรคระดับชาติ ปี2560-2564   ดาวน์โหลด

   ๐  แนวทางการรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน ดาวน์โหลด
   ๐  แนวทางการปฏิบัติการผสมผสานวัณโรคและเอส์ปี2560 ดาวน์โหลด
   ๐  แนวทางการสอบสวนและควบคุมวัณโรค   ดาวน์โหลด
   ๐  แนวทางการช่วยเหลือทางด้านสังคม เศรษฐกิจ สำหรับผู้ป่วยวัณโรค   ดาวน์โหลด  
   ๐  คู่มือเรียนรู้ เข้าใจวัณโรคด้วยตัวเอง สำหรับ อสมใ/ผู้นำชุมชน   ดาวน์โหลด

                                                                      

เหรียญทอง
16 พ.ค. 61 14:51

การจัดการเชิงรุกรายบุคคลเพื่อยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกและการเริ่มยาต้านไวรัสแก่ทารกที่ติดเชื้อเอชไอวีให้เร็วที่สุด
  
๐  สไลด์นำเสนอ "บทนำการจัดการเชิงรุกฯ" (โดย พญ.ชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์)  ดาวน์โหลด
   ๐  สไลด์นำเสนอ "ความก้าวหน้าการจัดการเชิงรุกฯ"   ดาวน์โหลด
   ๐  สไลด์นำเสนอ "การบริหารจัดการเชิงรุกฯ" (โดย นพ.สราวุฒิ บุญสุข)   ดาวน์โหลด
   ๐  สไลด์นำเสนอ "THAI Guidelines 2014 ยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก"  (โดย พญ.รังสิมา โล่ห์เลขา)   ดาวน์โหลด  
   ๐  สไลด์นำเสนอ "การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี-1 ในเด็กที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อด้วยวิธี DNR-PCR ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์"  (โดย คุณหรรษา ไทยศรี)   ดาวน์โหลด
   ๐  สไลด์นำเสนอ "แนวทางปฏิบัติ กรณีหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี ด้อยสิทธิ์/ต่างด้าว"  (โดย นพ.สราวุฒิ บุญสุข)   ดาวน์โหลด
   ๐  เอกสาร "แนวปฏิบัติกระทรวงสาธารณสุข ในการจัดการเชิงรุกฯ"   ดาวน์โหลด
  
๐  ตาราง "แนวทางการดำเนินงานป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก สำหรับประเทศไทย พ.ศ.2557"   ดาวน์โหลด
   ๐  แผ่นพับ "โครงการจัดการเชิงรุกฯ"   ดาวน์โหลด
   ๐  เอกสาร "ข้อแนะนำสิทธิประโยชน์และโครงการพิเศษ สำหรับการดูแลรักษาทารกติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่"   ดาวน์โหลด
จำรัส
21 ส.ค. 58 09:26

กำหนดแจ้งความต้องการรับการสนับสนุน Condom ปี 2559 จาก สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์(สอวพ.)  ได้ที่ http://condom.aidsthai.org/index.php
ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2558  เท่านั้น
ดาวน์โหลดหนังสือ

จำรัส
7 ก.ค. 58 15:56

รณรงค์ VCT Day  (Voluntary Counselling and Testing Day)  ปี 2558 (ตลอดเดือน กรกฎาคม 2558)
กำหนด Key Massage คือ
"เอดส์ รู้เร็ว ตรวจฟรี รักษาฟรี ต่ำกว่า 18 ปี ตรวจได้ไม่ต้องขอผู้ปกครอง"

จำรัส
7 ก.ค. 58 15:43

แบบรายงานการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่และการเสียชีวิตจากการติดเชื้อเอชไอวีในเด็กอายุต่ำกว่า 18 เดือน (สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข)
ดาวน์โหลด (หนังสือแจ้งเวียน)
ดาวน์โหลด  (แบบรายงาน)

จำรัส
7 ก.ค. 58 15:22

กำหนดส่งมอบถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น งวดที่ ๒/๒๕๕๘  โดย สอวพ.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สสจ.สน. / รพ.วานรนิวาส / รพ.วาริชภูมิ / รพ.อากาศอำนวย / รพ.กุดบาก / รพ.ส่องดาว / รพ.บ้านม่วง / รพ.คำตากล้า / รพ.เจริญศิลป์ / รพ.เต่างอย
ดาวน์โหลดหนังสือ

จำรัส
7 ก.ค. 58 15:03

ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานเอดส์ รพ.ทุกแห่ง ดังนี้
1.ผู้ประสานงานเอดส์ (HIV Co) แห่งละ 1 คน
2.เจ้าหน้าที่ชันสูตร  แห่งละ 1 คน
เข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเอดส์ ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2558   เวลา 08.30-16.30 น.  ณ ห้องประชุม 1  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร (หลังเก่า)
ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ

จำรัส
7 ก.ค. 58 14:40
1
2
3
4
ระเบียนที่ 1 - 10 / 34    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
28
สัปดาห์ที่ 08
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
สัปดาห์ที่ 09
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
สัปดาห์ที่ 10
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
สัปดาห์ที่ 11
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
สัปดาห์ที่ 12
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
ภาพกิจกรรม

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบนายจำรัส  ประคำมินทร์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
งานโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
E-Mail : chumrus45@gmail.com

 นางมาลี  อนุวงษา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
งานวัณโรค
E-Mail : malee_anu@hotmail.co.th

Web Link

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ

E-office

เอดส์และวัณโรค