โครงสร้างฝ่าย
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
บทบาทหน้าที่
สถิติและข้อมูล

ภารกิจกลุ่มงานควบคุมโรคและระบาดวิทยา

โรคติดต่อทั่วไป
  - โรคคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน
  - โรคติดต่อนำโดยแมลง
  - โรคติดต่ออุบัติใหม่
  - โรคติดต่อที่มีน้ำและอาหารเป็นสื่อ
  - โรคหนอนพยาธิและมะเร็งท่อน้ำดี
  - โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน
  - โรคเรื้อน
เอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
โรคไม่ติดต่อ (NCD)
ระบาดวิทยา (EPID)
การแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)

คู่มือ/สื่อเผยแพร่

คู่มือเวชปฏืบัติโรคพิษสุนัขบ้า CPG 2556
คู่มือระบบรายงานผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า ร.36

แนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคไข้เลือดออกในระดับโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
แนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคไข้เลือดออกในระดับโรงพยาบาลชุมชน
มาตรฐานการดำเนินงาน EPI
คู่มือการประเมินศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค
วิธีการจัดทำรายงานความครอบคลุมวัคซีน 

จดหมายข่าววัคซีน

 
 

หน่วยงานภายในสสจ

 +  งานการเงิน
 +  งานพัสดุ
 +  งานธุรการ
 +  ข่าวประกวดราคา
 +  หมวดยานพาหนะ


+  งาน R2R
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  ศูนย์ ICT
    -  ระบบ UserAuthen
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E-Conference
    -  GIS สกลนคร
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร
+  งานประชาสัมพันธ์
+  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)


+  งานสุขภาพประชาชน
+  งาน Palliative Care
+  PMQA
+  รพ.สต.ติดดาว
+  พํฒนาพฤติกรรมสุขภาพ


+  เภสัชกรรมปฐมภูมิ (MART SURVEY)
+  งานเครื่องสำอาง

+ ประมวลผลแพทย์แผนไทย

+  ระบบรายงานตัวเข้าสกลนคร
+  งานกองทุนโลกมาลาเรีย

+  งานระบาดวิทยา
+  งาน EMS
+  งานโรคเอดส์และวัณโรค
+  งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

+  ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน
+  โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค
+  TO BE NUMBER ONE
+  Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี

+  งานอนามัยแม่และเด็ก
   +  ความเสี่ยงแม่และเด็ก
+  งานเด็กปฐมวัย
   +  ข้อมูล TSH
+  งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
+  งานวัยรุ่น
+  งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
+  งานวัยทำงาน
+  งานผู้สูงอายุ
+  งานพระสงฆ์
+  งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
+  งานหน่วยแพทย์ และปฐมพยาบาล
+  งานออกกำลังกาย
+  โครงการหมอชวนวิ่ง
+  กีฬาสาธารณสุข

+  งานแรงงานต่างด้าว

+  ศูนย์ดำรงธรรม

+  ผลงานวิชาการ
ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนปฏิบัติการและแผนเผชิญเหตุโควิด-19 (กรม คร.)  สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

เหรียญทอง
14 ม.ค. 64 12:17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
33
ระเบียนที่ 1 - 1 / 33    
แนวทาง/ข้อสั่งการกระทรวง/เขต
     
แนวทาง/ข้อสั่งการกระทรวง/เขต
1 แนวทางเฝ้าระวัง ปรับปรุง 23 มีค 63
2 ลักษณะสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตุอาการ(3มีค.63)
3 แนวปฏิบัติการจัดการศพ(6มีค.63)
4 แนวทางเฝ้าระวังสอบสวน(3 มีค.63)
5 แนวทางจัดสถานที่เพื่อสังเกตอาการ 5 มีค.63
6 แนวทางจัดการระบบบริการของ รพ.2 มีค.63
7 แนวทางบริหารจัดการ 2 มีค.63
8 ขอเชิญประชุมผู้บริหารหน่วย
9 ข้อสั่งการ 2-3 มีค.63
10 นิยาม ปรับปรุง 2 มีค.63
11 นิยาม ปรับปรุง 18 กพ.63
12 แนวทางบริหารจัดการทางห้องปฏิบัติการปรับปรุง 2 มีค.63
13 CPG และการป้องกันการติดเชื้อ ปรับปรุง2 มีค.63
14 ข้อสั่งการ COVID-19 ฉ.21 28 ก.พ. 63
15 แนวทางการทำความสะอาดฆ่าเชื้อในสถานที่ไม่ใช่สถานพยาบาล 27 กพ.63
1
2
3
4
ระเบียนที่ 1 - 15 / 51    
หนังสือ/ข้อสั่งการจังหวัด
     
หนังสือ/ข้อสั่งการจังหวัด
1 แจ้งมาตรการสำหรับบุคลาการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
2 แจ้งข้อสสั่งการ วนที่2-3 มีค.63
3 แจ้งข้อสั่งการวันที่19 เรียนทุก รพ.
4 ขอเชิญประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ เรียน ทุก รพ
5 ขอเชิญประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ เรียนทุกอำเภอ
6 แจ้งข้อสั่งการ(24กพ.63) เรียนทุก รพ.ทุกอำเภอ
7 นิยามผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปรับปรุง 18 กพ.63
8 ส่งคิวอาร์โค้ดเอกสาริทศทาง(20กพ.63)เรียน ทุกอำเภอ
9 ส่งคิวอาร์โค้ดเอกสาริทศทาง(20กพ.63)เรียน ทุก รพ.
10 แจ้งการสื่อสารการเฝ้าระวังและคำแนะนำสำหรับ ปชช(20กพ.63) เรียน ทุกรพ.
11 ขอแจ้งข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการ (18 กพ.63)เรียน ทุกอำเภอ
12 ขอแจ้งข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการ (18 กพ.63) เรียน ทุก รพ.
13 แจ้งแนวทางการให้ข้อมูลสถานการณ์โรคปอดติดเชื้อ เรียนทุกอำเภอ
14 แจ้งแนวทางการให้ข้อมูลสถานการณ์โรคปอดติดเชื้อ เรียน ทุก รพ
15 ส่งแนวทางการเข้าระวังสอบสวน(เพิ่มเติมครั้งงที่3)เรียนทุกอำเภอ
1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 15 / 42    
สถานการณ์ประเทศ/เขต
     
สถานการณ์ประเทศ/เขต
1 สถานการณ์ มีค.63
2 สถานการณ์ ก.พ 63
3 สถานการณ์ ม.ค 63
4 13 กพ.63
5 21 กพ.63
6 20 กพ.63
7 19 กพ.63
8 18 กพ.63
9 17 กพ.63
10 16 กพ.63
11 15 กพ.63
12 14 กพ.63
13 12 กพ.63
14 11 กพ.63
15 10 กพ.63
1
2
ระเบียนที่ 1 - 15 / 20    
สถานการณ์จังหวัด
     
สถานการณ์จังหวัด
ไม่พบข้อมูล
คู่มือ/คำแนะนำ
     
คู่มือ/คำแนะนำ
1 คู่มือเจ้าหน้ที่สาธารรสุข6 มีค.63
2 มาตรการสำหรับสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา(4 มีค.63
3 มาตรการสำหรับระบบขนส่งภายในประเทศ(4 มีค.63)
4 มาตรการสำหรับนักศึกษาที่เดินทางกับมาจากพื้นที่เสี่ยง(4 มีค.63)
5 มาตรการป้องกันสำหรับค่ายทหาร(4 มีค.63
6 การป้องกันควบคุมโรค กรณีผู้โดยสารเรือสำราญ เดินทางกลับประเทศ
7 คำแนะนำผู้เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง 25 กพ.63
8 คำแนะนำสถานประกอบการ สถานที่ทำงาน 25 กพ.63
9 คำแนะนำการฝึกทหารนานาชาติ17 กพ.63
10 คำแนะนำผู้ประกอบการคอนโฯอพารตเมนต์ 16 กพ.63
11 คำแนะนำสำหรับการจัดประชุม สัมนา 11 กพ.63
12 G37 คู่มือการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อ COVID-19(ปรับปรุง17 กพ.63)
13 คำแนะนำการป้องกันตนเอง
14 คำแนะนำขนส่งสาธารณะในประเทศ
15 คำแนะนำค่ายทหาร
1
2
ระเบียนที่ 1 - 15 / 28    
เรื่องอื่นๆ
     
เรื่องอื่นๆ
ไม่พบข้อมูล
Flow Chart
     
Flow Chart
1 CPG และการป้องกันการติดเชื้อ ปรับปรุง2 มีค.63
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมรวมงานควบคุมโรค
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
28
สัปดาห์ที่ 08
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
สัปดาห์ที่ 09
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
สัปดาห์ที่ 10
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
สัปดาห์ที่ 11
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
สัปดาห์ที่ 12
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 

หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคนางสาวอนงค์  บังกระโทก
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

บุคลากรในกลุ่มงานควบคุมโรค

นายจำรัส  ประคำมินทร์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
E-mail : chumrus45@gmail.com
รับผิดชอบงานโรคไข้มาลาเรีย
โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

นางสาวตระกูลไทย  ฉายแม้น
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
E-mail : Epid1sk@gmail.com
หัวหน้างานระบาดวิทยา
 

นางสาวเพ็ญศรี  วงศรีลา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
E-mail : ems_sakon@hotmail.com
หัวหน้างาน EMS

 

นางเหรียญทอง  สิทธิ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
E-mail : Epid1sk@gmail.com
รับผิดชอบงานระบาดวิทยา

นางมาลี  อนุวงษา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
E-mail : malee_anu@hotmail.co.th
รับผิดชอบงานวัณโรค

นางอรอุมา  พุ่มพวง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
E-mail : kea_peak@hotmail.com
รับผิดชอบงาน EMS

นางสาวพิมลพร  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
E-mail : Epid1sk@gmail.com
รับผิดชอบงานระบาดวิทยา

นางสุจิตรา  อัคพิน
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
E-mail : big_su@windowlives.com
รับผิดชอบงาน เอดส์ในแม่และเด็ก
และ โรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ

นายวัชรพล  วงศ์สูง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
E-mail : watcharapon.ws@gmail.com
รับผิดชอบงาน โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน
โรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน
(รวมวัคซีนไข้หวัดใหญ่) 
โรคเรื้อน และ โรคมือเท้าปากนางอรุณธร  ลาสุด
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
E-mail : 
Arunthorn6570@gmail.com
รับผิดชอบ : โรคติดต่อนำโดยแมลง
โปรแกรม R506 Dashboard

นางสาวศิรินทรา  อินโกสุม
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
E-mail : sirintra_puii@hotmail.com
รับผิดชอบงานโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ
โปรแกรม R506 Dashboard

นางสาวอ้อมจิต  มะลิรื่น
นักวิชาการสาธารณสุข
E-mail : ems_sakon@hotmail.com
รับผิดชอบงาน EMS

นางสาวฤทัยรัตน์  อุปพงษ์
นักวิชาการสาธารณสุข
E-mail : ruthai13tuk@gmail.com
รับผิดชอบงาน EMS

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงสาธารณสุข 
กรมควบคุมโรค 
สำนักโรคติดต่อทั่วไป 
สำนักโรคไม่ติดต่อ 
สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง 
สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ 
สำนักวัณโรค 
สำนักโรคเอดส์ 
สำนักระบาด 
สำนักจัดการความรู้ 

สพฉ. 
กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน 
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
สปสช.8 อุดรธานี 
สคร.7 อุบลราชธานี 
สคร.6 ขอนแก่น
ศูนย์วิจัย OV,CCa มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1321 - 1325