โครงสร้างฝ่าย
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
บทบาทหน้าที่
สถิติและข้อมูล

ภารกิจกลุ่มงานควบคุมโรคและระบาดวิทยา

โรคติดต่อทั่วไป
  - โรคคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน
  - โรคติดต่อนำโดยแมลง
  - โรคติดต่ออุบัติใหม่
  - โรคติดต่อที่มีน้ำและอาหารเป็นสื่อ
  - โรคหนอนพยาธิและมะเร็งท่อน้ำดี
  - โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน
  - โรคเรื้อน
เอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
โรคไม่ติดต่อ (NCD)
ระบาดวิทยา (EPID)
การแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)

คู่มือ/สื่อเผยแพร่

คู่มือเวชปฏืบัติโรคพิษสุนัขบ้า CPG 2556
คู่มือระบบรายงานผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า ร.36

แนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคไข้เลือดออกในระดับโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
แนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคไข้เลือดออกในระดับโรงพยาบาลชุมชน
มาตรฐานการดำเนินงาน EPI
คู่มือการประเมินศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค
วิธีการจัดทำรายงานความครอบคลุมวัคซีน 

จดหมายข่าววัคซีน

 
 

หน่วยงานภายในสสจ

 +  งานการเงิน
 +  งานพัสดุ
 +  งานธุรการ
 +  ข่าวประกวดราคา
 +  หมวดยานพาหนะ


+  งาน R2R
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  ศูนย์ ICT
    -  ระบบ UserAuthen
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E-Conference
    -  GIS สกลนคร
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร
+  งานประชาสัมพันธ์
+  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)


+  งานสุขภาพประชาชน
+  งาน QA Nures
+  PMQA
+  รพ.สต.ติดดาว
+  พํฒนาพฤติกรรมสุขภาพ


+  เภสัชกรรมปฐมภูมิ (MART SURVEY)
+  งานเครื่องสำอาง

+ ประมวลผลแพทย์แผนไทย

+  งานกองทุนโลกมาลาเรีย
+  งานระบาดวิทยา
+  งาน EMS
+  งานโรคเอดส์และวัณโรค
+  งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

+  ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน
+  โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค
+  To Be Number One
+  Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี

+  งานอนามัยแม่และเด็ก
   +  ความเสี่ยงแม่และเด็ก
+  งานเด็กปฐมวัย
   +  ข้อมูล TSH
+  งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
+  งานวัยรุ่น
+  งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
+  งานวัยทำงาน
+  งานผู้สูงอายุ
+  งานพระสงฆ์
+  งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
+  งานหน่วยแพทย์ และปฐมพยาบาล
+  งานออกกำลังกาย
+  โครงการหมอชวนวิ่ง
+  กีฬาสาธารณสุข

+  งานแรงงานต่างด้าว

+  ศูนย์ดำรงธรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์

 

alt

โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Novel Coronavirus 2019 Pneumonia) ติดตามสถานการณ์   https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/situation.php

    ♦ รายชื่อที่ปรึกษากรณีผู้ป่วยปอดอักเสบจากเชื้อโคโรนาสายพันธุ์ 2019 ดาวน์โหลดalt

                 -  ผังการประสานงาน/แนวทางสำหรับบุคลากรสาธารณสุข/แบบฟอร์ม (ปรับปรุง) althttps://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/guidelines.php

                   - ประกาศแจ้งเตือน (ปรับปรุง) alt  https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php

                 ► แนวทาง/สถานการณ์เขต  ดาวน์โหลด

          

                  

                                                                     

เหรียญทอง
24 ม.ค. 63 08:17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
32
ระเบียนที่ 1 - 1 / 32    
แนวทาง/ข้อสั่งการกระทรวง/เขต
     
แนวทาง/ข้อสั่งการกระทรวง/เขต
1 ข้อสั่งการ25 02 63
2 ข่าวประกาศ COVID-19 โรคติดต่ออันตราย
3 การป้องกันกรณีผูเดินทางโดยเรือสำราญกลับเข้าประเทศ
4 นิยามผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวน(ปรับปรุง11 กพ.63)
5 แนวทางเฝ้าระวังและสอบสวนโรคไวรัสโคโรนา(ปรับปรุง 12 กุมภาพันธ์2563)
6 แนวทางการเฝ้าระวังสอบสวน(ปรับปรุง21 กพ.63)
7 ข้อสั่งการ COVID 2019 24 กพ 63
8 ข้อสั่งการ
9 แนวทางการจัดระบบบริการของโรงพยาบาล(ปรับปรุง16กพ.63)
10 แนวทางการจัดระบบบริการของโรงพยาบาล(ปรับปรุง16กพ.63)
11 นิยาม ผปเข้าเกณฑ์สอบสวน (ปรับปรุง 18 กพ.63)
12 คู่มือการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อ COVID-19(ปรับปรุง17 กพ.63)
13 ข้อสั่งการ120263
14 ข้อสั่งการ31มค63
15 ข้อสั่งการ-8_11 0263
1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 15 / 33    
แนวทาง/สถานการณ์เขต
     
แนวทาง/สถานการณ์เขต
1 4 กพ.63
2 6 กพ.63
3 7 กพ.63
4 8 กพ.63
5 9 กพ.63
6 10 กพ.63
7 11 กพ.63
8 12 กพ.63
9 14 กพ.63
10 15 กพ.63
11 16 กพ.63
12 17 กพ.63
13 18 กพ.63
14 19 กพ.63
15 20 กพ.63
1
2
ระเบียนที่ 1 - 15 / 17    
หนังสือ/ข้อสั่งการจังหวัด
     
หนังสือ/ข้อสั่งการจังหวัด
1 แจ้งข้อสั่งการวันที่19 เรียนทุก รพ.
2 ขอเชิญประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ เรียน ทุก รพ
3 ขอเชิญประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ เรียนทุกอำเภอ
4 แจ้งข้อสั่งการ(24กพ.63) เรียนทุก รพ.ทุกอำเภอ
5 นิยามผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปรับปรุง 18 กพ.63
6 ส่งคิวอาร์โค้ดเอกสาริทศทาง(20กพ.63)เรียน ทุกอำเภอ
7 ส่งคิวอาร์โค้ดเอกสาริทศทาง(20กพ.63)เรียน ทุก รพ.
8 แจ้งการสื่อสารการเฝ้าระวังและคำแนะนำสำหรับ ปชช(20กพ.63) เรียน ทุกรพ.
9 ขอแจ้งข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการ (18 กพ.63)เรียน ทุกอำเภอ
10 ขอแจ้งข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการ (18 กพ.63) เรียน ทุก รพ.
11 แจ้งแนวทางการให้ข้อมูลสถานการณ์โรคปอดติดเชื้อ เรียนทุกอำเภอ
12 แจ้งแนวทางการให้ข้อมูลสถานการณ์โรคปอดติดเชื้อ เรียน ทุก รพ
13 ส่งแนวทางการเข้าระวังสอบสวน(เพิ่มเติมครั้งงที่3)เรียนทุกอำเภอ
14 ส่งแนวทางการเข้าระวังสอบสวน(เพิ่มเติมครั้งงที่3)เรียนทุก รพ.
15 แจ้งข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินวันที่ 7-12กพ63 เรียนทุก รพ.
1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 15 / 40    
เรื่องอื่นๆ
     
เรื่องอื่นๆ
ไม่พบข้อมูล
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมรวมงานควบคุมโรค
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 04
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
สัปดาห์ที่ 05
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
สัปดาห์ที่ 06
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
สัปดาห์ที่ 07
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
สัปดาห์ที่ 08
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 

หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคนางสาวอนงค์  บังกระโทก
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

บุคลากรในกลุ่มงานควบคุมโรค

นายจำรัส  ประคำมินทร์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
E-mail : chumrus45@gmail.com
รับผิดชอบงานโรคไข้มาลาเรีย
โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

นางสาวตระกูลไทย  ฉายแม้น
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
E-mail : Epid1sk@gmail.com
หัวหน้างานระบาดวิทยา
 

นางสาวเพ็ญศรี  วงศรีลา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
E-mail : ems_sakon@hotmail.com
หัวหน้างาน EMS

 

นางเหรียญทอง  สิทธิ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
E-mail : Epid1sk@gmail.com
รับผิดชอบงานระบาดวิทยา

นางมาลี  อนุวงษา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
E-mail : malee_anu@hotmail.co.th
รับผิดชอบงานวัณโรค

นางอรอุมา  พุ่มพวง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
E-mail : kea_peak@hotmail.com
รับผิดชอบงาน EMS

นางสาวพิมลพร  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
E-mail : Epid1sk@gmail.com
รับผิดชอบงานระบาดวิทยา

นางสุจิตรา  อัคพิน
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
E-mail : big_su@windowlives.com
รับผิดชอบงาน เอดส์ในแม่และเด็ก
และ โรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ

นายวัชรพล  วงศ์สูง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
E-mail : watcharapon.ws@gmail.com
รับผิดชอบงาน โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน
โรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน
(รวมวัคซีนไข้หวัดใหญ่) 
โรคเรื้อน และ โรคมือเท้าปากนางอรุณธร  ลาสุด
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
E-mail : 
Arunthorn6570@gmail.com
รับผิดชอบ : โรคติดต่อนำโดยแมลง
โปรแกรม R506 Dashboard

นางสาวศิรินทรา  อินโกสุม
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
E-mail : sirintra_puii@hotmail.com
รับผิดชอบงานโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ
โปรแกรม R506 Dashboard

นางสาวอ้อมจิต  มะลิรื่น
นักวิชาการสาธารณสุข
E-mail : ems_sakon@hotmail.com
รับผิดชอบงาน EMS

นางสาวฤทัยรัตน์  อุปพงษ์
นักวิชาการสาธารณสุข
E-mail : ruthai13tuk@gmail.com
รับผิดชอบงาน EMS

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงสาธารณสุข 
กรมควบคุมโรค 
สำนักโรคติดต่อทั่วไป 
สำนักโรคไม่ติดต่อ 
สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง 
สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ 
สำนักวัณโรค 
สำนักโรคเอดส์ 
สำนักระบาด 
สำนักจัดการความรู้ 

สพฉ. 
กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน 
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
สปสช.8 อุดรธานี 
สคร.7 อุบลราชธานี 
สคร.6 ขอนแก่น
ศูนย์วิจัย OV,CCa มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1321 - 1325

Daha fazla dayanamayan patron seksi porno indir beyaz götü olan asistanı domaltarak onun ıslanan amcığından içeriye doğru uzun yarağını yerleştirerek hemen tezgah önünde git gel yapıyor. bedava porno indir Zevk alarak yaşadığı ayak üstü ilişkiden oldukça memnun olan asistan kadın sex hikayeleri ileride üzerindeki gecelikleri çıkararak banyoda rahat olmayan ama zevk dolu pozisyonlarda cinselliğe imza atarak çılgınlık yaparak patronuyla unutulmaz bir film ortaya koyuyor. Beyaz porno izle götünün güzelliği karşısında etkilenen patron onun belinden tutarak sikmesi sonrasında boşalarak orgazm olmanın mutluluğunu yaşayarak asistanına teşekkür ediyor.