สสจ.สกลนคร

กลับหน้าหลัก


โครงสร้างฝ่าย
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
บทบาทหน้าที่
สถิติและข้อมูล

ภารกิจกลุ่มงานควบคุมโรคและระบาดวิทยา

โรคติดต่อทั่วไป
  - โรคคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน
  - โรคติดต่อนำโดยแมลง
  - โรคติดต่ออุบัติใหม่
  - โรคติดต่อที่มีน้ำและอาหารเป็นสื่อ
  - โรคหนอนพยาธิและมะเร็งท่อน้ำดี
  - โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน
  - โรคเรื้อน
เอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
โรคไม่ติดต่อ (NCD)
ระบาดวิทยา (EPID)
การแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)

คู่มือ/สื่อเผยแพร่

คู่มือเวชปฏืบัติโรคพิษสุนัขบ้า CPG 2556
คู่มือระบบรายงานผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า ร.36

แนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคไข้เลือดออกในระดับโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
แนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคไข้เลือดออกในระดับโรงพยาบาลชุมชน
มาตรฐานการดำเนินงาน EPI
คู่มือการประเมินศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค
วิธีการจัดทำรายงานความครอบคลุมวัคซีน 

จดหมายข่าววัคซีน

 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

เวบไซต์ สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (สอวพ.) เปลี่ยน Domain Name
จากเดิม           http://www.aidsstithai.org.th
เปลี่ยนเป็น      http://aidssti.ddc.moph.go.th

ส่วน Sup Domain สำหรับการรายงานการรับ-จ่าย ถุงยางอนามัย ยังคงใช้ตัวเดิม คือ
http://condom.aidsthai.org/index.php

จำรัส
19 ธ.ค. 57 10:10

การสวมใส่เครื่องป้องกันร่างกาย

               

จำรัส
20 ต.ค. 57 14:08

สื่อประชาสัมพันธ์ โรคอีโบลา

               

จำรัส
15 ต.ค. 57 13:36

แผนปฏิบัติการงานโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ดาวน์โหลดได้ที่เว็ปไซด์    http://thaicd.ddc.moph.go.th

จำรัส
1 ต.ค. 57 08:38

หนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่อง ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยอีโบลา   ดาวน์โหลดที่นี่

จำรัส
25 ก.ย. 57 15:30

ไฟล์การประชุมวัคซีน dT    ดาวน์โหลด

จำรัส
23 ก.ย. 57 10:22

แนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคมือ เท้า ปาก  ดาวน์โหลดที่นี่

ธีระพงษ์
19 ก.ค. 55 14:00

หลักสูตรอบรม  FR 24 ชั่วโมง  จังหวัดสกลนคร  คลิกที่นี่

ธีระพงษ์
8 มิ.ย. 54 11:43

แนวทางเวชปฏิบัติ(CPG)โรคเบาหวาน ปี2554 ดาวน์โหลดที่นี่

ธีระพงษ์
28 ก.พ. 54 15:33

โปรแกรม 506 v.3.10 ดาวน์โหลดที่นี่

เหรียญทอง
27 ธ.ค. 53 11:29
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมรวมงานควบคุมโรค
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
31
สัปดาห์ที่ 52
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
สัปดาห์ที่ 01
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
สัปดาห์ที่ 02
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
สัปดาห์ที่ 03
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
สัปดาห์ที่ 04
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 

หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค



นางสาวอนงค์  บังกระโทก
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

บุคลากรในกลุ่มงานควบคุมโรค

นายจำรัส  ประคำมินทร์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
E-mail : chumrus45@gmail.com
รับผิดชอบงานโรคไข้มาลาเรีย
โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

นางสาวตระกูลไทย  ฉายแม้น
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
E-mail : Epid1sk@gmail.com
หัวหน้างานระบาดวิทยา
 

นางสาวเพ็ญศรี  วงศรีลา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
E-mail : ems_sakon@hotmail.com
หัวหน้างาน EMS

 

นางเหรียญทอง  สิทธิ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
E-mail : Epid1sk@gmail.com
รับผิดชอบงานระบาดวิทยา

นางมาลี  อนุวงษา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
E-mail : malee_anu@hotmail.co.th
รับผิดชอบงานวัณโรค

นางอรอุมา  พุ่มพวง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
E-mail : kea_peak@hotmail.com
รับผิดชอบงาน EMS

นางสาวพิมลพร  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
E-mail : Epid1sk@gmail.com
รับผิดชอบงานระบาดวิทยา

นางสุจิตรา  อัคพิน
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
E-mail : big_su@windowlives.com
รับผิดชอบงาน เอดส์ในแม่และเด็ก
และ โรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ

นายวัชรพล  วงศ์สูง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
E-mail : watcharapon.ws@gmail.com
รับผิดชอบงาน โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน
โรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน
(รวมวัคซีนไข้หวัดใหญ่) 
โรคเรื้อน และ โรคมือเท้าปาก



นางอรุณธร  ลาสุด
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
E-mail : 
Arunthorn6570@gmail.com
รับผิดชอบ : โรคติดต่อนำโดยแมลง
โปรแกรม R506 Dashboard

นางสาวศิรินทรา  อินโกสุม
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
E-mail : sirintra_puii@hotmail.com
รับผิดชอบงานโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ
โปรแกรม R506 Dashboard

นางสาวณัฐติยา  เทพจิตร
นักวิชาการสาธารณสุข
E-mail : ems_sakon@hotmail.com
รับผิดชอบงาน EMS

นางสาวสวิชญา  ลือเลื่อง
นักวิชาการสาธารณสุข
E-mail : sawitmapor@gmail.com
รับผิดชอบงาน EMS

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงสาธารณสุข 
กรมควบคุมโรค 
สำนักโรคติดต่อทั่วไป 
สำนักโรคไม่ติดต่อ 
สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง 
สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ 
สำนักวัณโรค 
สำนักโรคเอดส์ 
สำนักระบาด 
สำนักจัดการความรู้ 

สพฉ. 
กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน 
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
สปสช.8 อุดรธานี 
สคร.7 อุบลราชธานี 
สคร.6 ขอนแก่น
ศูนย์วิจัย OV,CCa มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1321 - 1325