ผู้ประสานงาน สสจ.

นายคมสันต์  รักษาแสง
042-711157 ต่อ 1121

นางสาวกนกกาญจน์  วรคันทักษ์
042-711157 ต่อ 1122

E-mail : ict_sakon@hotmail.com
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์

การประชาสัมพันธ์
การทำบทความ

ข่าวประชาสัมพันธ์


 

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ 

1.ตัวอย่างเอกสารโครงการที่ขอซื้อ ตรงตามเกณฑ์ราคากลาง   Click  
2.ตัวอย่างเอกสารโครงการที่ขอซื้อ ไม่ตรงตามเกณฑ์ราคากลาง   Click  


19 มี.ค. 62 15:33
1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 1 / 3    
คำสั่งแต่งตั้ง
     
คำสั่งแต่งตั้ง
1 ขอแจ้งเปิดการใช้งานระบบบริหารจัดการและรายงานการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงสาธารณสุข (หนังสือแจ้ง สสอ.)
2 ขอแจ้งเปิดการใช้งานระบบบริหารจัดการและรายงานการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงสาธารณสุข (หนังสือแจ้ง รพ.)
3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ ประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ปี 2561
4 หนังสือที่ สธ 0032.002/4787 ลงวันที่ 27 กันยายน 2561 เรื่องขอแจ้งระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2561
5 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2561
6 แจ้งเกณฑ์ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561 (แจ้ง สสอ.)
7 แจ้งเกณฑ์ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561 (แจ้ง รพ.)
8 คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร (21 พ.ย.2560)
9 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ ประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ปี 2560
10 คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจำกระทรวงสาธารณสุข (update 16 พ.ย.60)
11 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (update 16 พ.ย.60)
12 หนังสือแจ้งเวียนเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560 (สสจ.)
13 หนังสือแจ้งเวียนเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560 (Update 21 เม.ย.60)
14 โครงการจัดหาระบบคคอมพิวเตอร์ภาครัฐ (ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560)
15 คำสั่งแต่งตั้งมอบหมายผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมฯ
1
2
ระเบียนที่ 1 - 15 / 17    
ดาวน์โหลดเอกสาร
     
เอกสารดาวน์โหลด
1 แบบฟอร์มใบสมัครผู้ดูแลระบบบริหารจัดการและรายงานการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำหรับ รพศ./รพท. เท่านั้น)
2 ตัวอย่างเอกสารโครงการที่ขอซื้อกรณีไม่ตรงตามเกณฑ์ราคากลาง (อัพเดท 19 มี.ค.2562)
3 ตัวอย่างเอกสารโครงการที่ขอซื้อกรณีตรงตามเกณฑ์ราคากลาง (อัพเดท 19 มี.ค.2562)
4 สรุปรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ไม่ตรงเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เอกสารแนบส่งกระทรวง)
5 คู่มือการใช้งานสำหรับคณะกรรมการฯ
6 คู่มือการใช้งานระบบบรืหารจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ปี 2561 (เริ่มใช้งาน 3 ธันวาคม 2561)
7 คู่มือฝึกอบรมผู้ใช้งานระบบบริหารจัดการและรายงานการจจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)
8 ตัวอย่างใบเสนอราคา (กรณีการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ไม่ตรงตามเกณฑ์ฯ)
9 สรุปผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560
10 ตัวอย่างรายงานผลสรุปการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560
11 แบบฟอร์มรายงานผลการจัดหาระบบคอมฯ (12 กันยายน 2560)
12 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560 New
13 ตัวอย่างโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ รพ.คำตากล้า (7 ก.พ.2561)
14 แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
15 แบบฟอร์มเขียนโครงการตามแบบ สสจ.สกลนครกำหนด (6 ก.พ. 2561)
1
2
ระเบียนที่ 1 - 15 / 19    
รายงานการพิจารณาโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
     
รายการประชุม
วันที่
1 สรุปผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 5/2563 ประจำเดือนมีนาคม 2563 8 เม.ย. 2563
2 สรุปผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 4/2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 26 ก.พ. 2563
3 สรุปผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3/2563 ประจำเดือนมกราคม 2563 30 ม.ค. 2563
4 สรุปผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2/2563 ประจำเดือนธันวาคม 2562 26 ธ.ค. 2562
5 สรุปผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2563 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 4 ธ.ค. 2562
6 สรุปผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 8/2562 ประจำเดือนกันยายน 2562 11 ก.ย. 2562
7 สรุปผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 7/2562 ประจำเดือนสิงหาคม 2562 23 ส.ค. 2562
8 สรุปผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 6/2562 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 18 ก.ค. 2562
9 สรุปผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 5/2562 ประจำเดือนมิถุนายน 2562 13 มิ.ย. 2562
10 สรุปผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 4/2562 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 4 มิ.ย. 2562
11 สรุปผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3/2562 ประจำเดือนเมษายน 2562 25 เม.ย. 2562
12 สรุปผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2/2562 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 26 ก.พ. 2562
13 สรุปผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2562 ประจำเดือนมกราคม 2562 31 ม.ค. 2562
14 สรุปผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนธันวาคม 2561 18 ธ.ค. 2561
15 สรุปผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 (รอบที่ 3) 30 พ.ย. 2561
16 สรุปผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 (รอบที่ 2) 28 พ.ย. 2561
17 สรุปผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 (รอบที่ 1) 20 พ.ย. 2561
18 สรุปผลการพิจารณาโครงการคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนตุลาคม 2561 29 ต.ค. 2561
19 สรุปผลการพิจารณาโครงการคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนกันยายน 2561 17 ก.ย. 2561
20 สรุปผลการพิจารณาโครงการคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนสิงหาคม 2561 14 ส.ค. 2561
21 สรุปผลการพิจารณาโครงการคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (รอบที่ 2) 2 ส.ค. 2561
22 สรุปผลการพิจารณาโครงการคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (รอบที่ 1) 13 ก.ค. 2561
23 สรุปผลการพิจารณาโครงการคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 26 มิ.ย. 2561
24 สรุปผลการพิจารณาโครงการคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนเมษายน 2561 27 เม.ย. 2561
25 สรุปผลการพิจารณาโครงการคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนมีนาคม 2561 27 มี.ค. 2561
1
2
ระเบียนที่ 1 - 25 / 26    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
29
สัปดาห์ที่ 13
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 14
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 15
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 16
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 17
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 
ภาพกิจกรรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถ.ศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทร. ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗  โทรสาร ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗ ต่อ ๑๐๐๑

Daha fazla dayanamayan patron seksi porno indir beyaz götü olan asistanı domaltarak onun ıslanan amcığından içeriye Altyazılı Porno doğru uzun yarağını yerleştirerek hemen tezgah önünde git gel yapıyor. bedava porno indir Zevk alarak yaşadığı ayak porno üstü ilişkiden oldukça memnun olan asistan kadın sex hikayeleri ileride üzerindeki gecelikleri çıkararak banyoda rahat olmayan porno sex ama zevk dolu pozisyonlarda cinselliğe imza atarak çılgınlık yaparak Palyaço Porno patronuyla unutulmaz bir film ortaya koyuyor. Beyaz porno izle götünün güzelliği karşısında etkilenen patron onun belinden tutarak Kasaba HD Porno sikmesi sonrasında boşalarak orgazm olmanın mutluluğunu yaşayarak asistanına teşekkür ediyor.