ผู้ประสานงาน สสจ.

นายคมสันต์  รักษาแสง
0864523312

นางสาวกนกกาญจน์  วรคันทักษ์
0828447071 
E-mail : ict_sakon@hotmail.com

weblink

# ขั้นตอนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ
# หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดหาคอมฯ
# หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์

การประชาสัมพันธ์
การทำบทความ

คำสั่งแต่งตั้ง
     
คำสั่งแต่งตั้ง
1 หนังสือที่ สธ 0032.002/4787 ลงวันที่ 27 กันยายน 2561 เรื่องขอแจ้งระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2561
2 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2561
3 แจ้งเกณฑ์ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561 (แจ้ง สสอ.)
4 แจ้งเกณฑ์ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561 (แจ้ง รพ.)
5 คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร (21 พ.ย.2560)
6 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ ประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ปี 2560
7 คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจำกระทรวงสาธารณสุข (update 16 พ.ย.60)
8 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (update 16 พ.ย.60)
9 หนังสือแจ้งเวียนเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560 (สสจ.)
10 หนังสือแจ้งเวียนเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560 (Update 21 เม.ย.60)
11 โครงการจัดหาระบบคคอมพิวเตอร์ภาครัฐ (ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560)
12 คำสั่งแต่งตั้งมอบหมายผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมฯ
13 คำสั่งแต่งตั้งมอบหมายผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ ในคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมฯ
14 คำสั่งแต่งตั้งมอบหมายผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมฯ
ระเบียนที่ 1 - 14 / 14    
ดาวน์โหลดเอกสาร
     
เอกสารดาวน์โหลด
1 คู่มือฝึกอบรมผู้ใช้งานระบบบริหารจัดการและรายงานการจจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)
2 ตัวอย่างใบเสนอราคา (กรณีการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ไม่ตรงตามเกณฑ์ฯ)
3 สรุปผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560
4 ตัวอย่างรายงานผลสรุปการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560
5 แบบฟอร์มรายงานผลการจัดหาระบบคอมฯ (12 กันยายน 2560)
6 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560 New
7 ตัวอย่างโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ รพ.คำตากล้า (7 ก.พ.2561)
8 แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
9 แบบฟอร์มเขียนโครงการตามแบบ สสจ.สกลนครกำหนด (6 ก.พ. 2561)
10 แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐที่มีมูลค่าไม่เกิน 2 ล้านบาท (24 ก.ย. 2561)
11 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๙
12 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙
13 กระบวนการเสนอขอจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท
ระเบียนที่ 1 - 13 / 13    
บันทึกรายงานการประชุม
     
รายการประชุม
สถานที่
วันที่
1 สรุปผลการพิจารณาโครงการคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนตุลาคม 2561 สสจ.สกลนคร 29 ต.ค. 61
2 สรุปผลการพิจารณาโครงการคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนกันยายน 2561 สสจ.สกลนคร 17 ก.ย. 61
3 สรุปผลการพิจารณาโครงการคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนสิงหาคม 2561 สสจ.สกลนคร 14 ส.ค. 61
4 สรุปผลการพิจารณาโครงการคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (รอบที่ 2) สสจ.สกลนคร 2 ส.ค. 61
5 สรุปผลการพิจารณาโครงการคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (รอบที่ 1) สสจ.สกลนคร 13 ก.ค. 61
6 สรุปผลการพิจารณาโครงการคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 สสจ.สกลนคร 26 มิ.ย. 61
7 สรุปผลการพิจารณาโครงการคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนเมษายน 2561 สสจ.สกลนคร 27 เม.ย. 61
8 สรุปผลการพิจารณาโครงการคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนมีนาคม 2561 สสจ.สกลนคร 27 มี.ค. 61
9 สรุปผลการพิจารณาโครงการคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 สสจ.สกลนคร 27 ก.พ. 61
ระเบียนที่ 1 - 9 / 9    
ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์มการเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ
ประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  ปีงบประมาณ 2561 

1.แบบฟอร์มโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ (ตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการฯ กำหนดเท่านั้น) 
2.แบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ  ที่มีมูลค่าไม่เกิน 2 ล้านบาท (ตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการฯ กำหนดเท่านั้น) 
3.เกณฑ์ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2561 
4.ตัวอย่างของ รพ.ที่เสนอแบบรายงานการจัดหาคอมพิวเตอร์ภาครัฐ (ตรงตามเกณฑ์ฯ) 
5.ตัวอย่างแบบรายงานการจัดหาฯ (ไม่ตรงตามเกณฑ์ฯ) 
6.ตัวอย่างใบเสนอราคารายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กรณีที่ขอซื้อไม่ตรงตามเกณฑ์ฯ) 

 

เอกสารที่ นำส่ง คณะกรรมการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มีดังนี้

1.หนังสือนำส่งโครงการ  เรียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
2.โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (ตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการฯ กำหนดเท่านั้น)
3.แบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ  ที่มีมูลค่าไม่เกิน 2 ล้านบาท (ตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการฯ กำหนดเท่านั้น)
4.กรณีที่โครงการไม่ตรงตามราคากลาง กรุณาแนบใบเสนอราคามาด้วย 
5.ระบุเอกสาร เรื่อง "การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์" และส่งเอกสาร มาที่  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

ขอให้ส่งเอกสารภายใน วันที่ 20 ของเดือนนั้นๆ หากท่านส่งมาเกินวันที่ 20 เอกสารจะถูกพิจารณาในรอบเดือนถัดไป 

หมายเหตุ
กรณีที่ท่านส่งข้อมูลมาไม่ครบ หรือ ไม่ตรงตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการฯ กำหนด  ทางเลขาผู้ตรวจสอบ  ขอให้ท่านแก้ไขตามที่แนะนำและจะส่งโครงการกลับไปยังหน่วยงานของท่าน เพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง  จึงแจ้งเพื่อทราบ


25 พ.ค. 61 08:41

27 ก.ย. 60 15:46

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561
ประกาศ  ณ  วันที่  23 พฤษภาคม 256115 มี.ค. 60 09:58 แผนผังกระบวนการพิจารณาจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ระดับกระทรวงสาธารณสุข

 แผนผังกระบวนการพิจารณาจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

19 ธ.ค. 59 16:10
ระเบียนที่ 1 - 4 / 4    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
28
สัปดาห์ที่ 43
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
สัปดาห์ที่ 44
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
สัปดาห์ที่ 45
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
สัปดาห์ที่ 46
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
สัปดาห์ที่ 47
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
ภาพกิจกรรม
รพ.สต.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถ.ศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทร. ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗  โทรสาร ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗ ต่อ ๑๐๐๑