ผู้ประสานงาน สสจ.

นายคมสันต์  รักษาแสง
0864523312

นางสาวกนกกาญจน์  วรคันทักษ์
0828447071 
E-mail : ict_sakon@hotmail.com

weblink

# ขั้นตอนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ
# หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดหาคอมฯ
# หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์

การประชาสัมพันธ์
การทำบทความ

คำสั่งแต่งตั้ง
     
คำสั่งแต่งตั้ง
1 แจ้งเกณฑ์ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561 (แจ้ง สสอ.)
2 แจ้งเกณฑ์ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561 (แจ้ง รพ.)
3 คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร (21 พ.ย.2560)
4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ ประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ปี 2560
5 คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจำกระทรวงสาธารณสุข (update 16 พ.ย.60)
6 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (update 16 พ.ย.60)
7 หนังสือแจ้งเวียนเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560 (สสจ.)
8 หนังสือแจ้งเวียนเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560 (Update 21 เม.ย.60)
9 โครงการจัดหาระบบคคอมพิวเตอร์ภาครัฐ (ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560)
10 คำสั่งแต่งตั้งมอบหมายผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมฯ
11 คำสั่งแต่งตั้งมอบหมายผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ ในคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมฯ
12 คำสั่งแต่งตั้งมอบหมายผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมฯ
ระเบียนที่ 1 - 12 / 12    
ดาวน์โหลดเอกสาร
     
เอกสารดาวน์โหลด
1 ตัวอย่างใบเสนอราคา (กรณีการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ไม่ตรงตามเกณฑ์ฯ)
2 สรุปผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560
3 ตัวอย่างรายงานผลสรุปการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560
4 แบบฟอร์มรายงานผลการจัดหาระบบคอมฯ (12 กันยายน 2560)
5 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560 New
6 ตัวอย่างโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ รพ.คำตากล้า (7 ก.พ.2561)
7 แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
8 แบบฟอร์มเขียนโครงการตามแบบ สสจ.สกลนครกำหนด (6 ก.พ. 2561)
9 แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท (7 ก.พ. 2561)
10 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๙
11 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙
12 กระบวนการเสนอขอจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท
ระเบียนที่ 1 - 12 / 12    
ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์มการเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ
ประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  ปีงบประมาณ 2561 

1.แบบฟอร์มโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ (ตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการฯ กำหนดเท่านั้น) 
2.แบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ  ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท (ตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการฯ กำหนดเท่านั้น) 
3.เกณฑ์ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2561 (23 พ.ค. 2561) 
4.ตัวอย่างของ รพ.ที่เสนอแบบรายงานการจัดหาคอมพิวเตอร์ภาครัฐ (ตรงตามเกณฑ์ฯ) 
5.ตัวอย่างแบบรายงานการจัดหาฯ (ไม่ตรงตามเกณฑ์ฯ) 
6.ตัวอย่างใบเสนอราคารายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กรณีที่ขอซื้อไม่ตรงตามเกณฑ์ฯ) 

 

เอกสารที่ นำส่ง คณะกรรมการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มีดังนี้

1.หนังสือนำส่งโครงการ  เรียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
2.โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (ตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการฯ กำหนดเท่านั้น)
3.แบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ  ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท (ตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการฯ กำหนดเท่านั้น)
4.กรณีที่โครงการไม่ตรงตามราคากลาง กรุณาแนบใบเสนอราคามาด้วย 
5.ระบุเอกสาร เรื่อง "การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์" และส่งเอกสาร มาที่  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

ขอให้ส่งเอกสารภายใน วันที่ 20 ของเดือนนั้นๆ หากท่านส่งมาเกินวันที่ 20 เอกสารจะถูกพิจารณาในรอบเดือนถัดไป 

หมายเหตุ
กรณีที่ท่านส่งข้อมูลมาไม่ครบ หรือ ไม่ตรงตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการฯ กำหนด  ทางเลขาผู้ตรวจสอบ  ขอให้ท่านแก้ไขตามที่แนะนำและจะส่งโครงการกลับไปยังหน่วยงานของท่าน เพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง  จึงแจ้งเพื่อทราบ


25 พ.ค. 61 08:41

27 ก.ย. 60 15:46

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561
ประกาศ  ณ  วันที่  23 พฤษภาคม 256115 มี.ค. 60 09:58 แผนผังกระบวนการพิจารณาจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ระดับกระทรวงสาธารณสุข

 แผนผังกระบวนการพิจารณาจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

19 ธ.ค. 59 16:10
ระเบียนที่ 1 - 4 / 4    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 34
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
สัปดาห์ที่ 35
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
สัปดาห์ที่ 36
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
สัปดาห์ที่ 37
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
สัปดาห์ที่ 38
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
สัปดาห์ที่ 39
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
ภาพกิจกรรม
รพ.สต.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถ.ศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทร. ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗  โทรสาร ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗ ต่อ ๑๐๐๑