ผู้ประสานงาน สสจ.

นายคมสันต์  รักษาแสง
042-711157 ต่อ 1121

นางสาวกนกกาญจน์  วรคันทักษ์
042-711157 ต่อ 1122

E-mail : ict_sakon@hotmail.com
weblink

# ขั้นตอนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ
# หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดหาคอมฯ
# หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์

การประชาสัมพันธ์
การทำบทความ

ข่าวประชาสัมพันธ์


 

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ 

1.ตัวอย่างเอกสารโครงการที่ขอซื้อ ตรงตามเกณฑ์ราคากลาง   Click  
2.ตัวอย่างเอกสารโครงการที่ขอซื้อ ไม่ตรงตามเกณฑ์ราคากลาง   Click  

19 มี.ค. 62 15:33
1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 1 / 3    
คำสั่งแต่งตั้ง
     
คำสั่งแต่งตั้ง
1 ขอแจ้งเปิดการใช้งานระบบบริหารจัดการและรายงานการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงสาธารณสุข (หนังสือแจ้ง สสอ.)
2 ขอแจ้งเปิดการใช้งานระบบบริหารจัดการและรายงานการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงสาธารณสุข (หนังสือแจ้ง รพ.)
3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ ประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ปี 2561
4 หนังสือที่ สธ 0032.002/4787 ลงวันที่ 27 กันยายน 2561 เรื่องขอแจ้งระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2561
5 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2561
6 แจ้งเกณฑ์ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561 (แจ้ง สสอ.)
7 แจ้งเกณฑ์ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561 (แจ้ง รพ.)
8 คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร (21 พ.ย.2560)
9 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ ประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ปี 2560
10 คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจำกระทรวงสาธารณสุข (update 16 พ.ย.60)
11 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (update 16 พ.ย.60)
12 หนังสือแจ้งเวียนเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560 (สสจ.)
13 หนังสือแจ้งเวียนเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560 (Update 21 เม.ย.60)
14 โครงการจัดหาระบบคคอมพิวเตอร์ภาครัฐ (ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560)
15 คำสั่งแต่งตั้งมอบหมายผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมฯ
1
2
ระเบียนที่ 1 - 15 / 17    
ดาวน์โหลดเอกสาร
     
เอกสารดาวน์โหลด
1 แบบฟอร์มใบสมัครผู้ดูแลระบบบริหารจัดการและรายงานการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำหรับ รพศ./รพท. เท่านั้น)
2 ตัวอย่างเอกสารโครงการที่ขอซื้อกรณีไม่ตรงตามเกณฑ์ราคากลาง (อัพเดท 19 มี.ค.2562)
3 ตัวอย่างเอกสารโครงการที่ขอซื้อกรณีตรงตามเกณฑ์ราคากลาง (อัพเดท 19 มี.ค.2562)
4 สรุปรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ไม่ตรงเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เอกสารแนบส่งกระทรวง)
5 คู่มือการใช้งานสำหรับคณะกรรมการฯ
6 คู่มือการใช้งานระบบบรืหารจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ปี 2561 (เริ่มใช้งาน 3 ธันวาคม 2561)
7 คู่มือฝึกอบรมผู้ใช้งานระบบบริหารจัดการและรายงานการจจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)
8 ตัวอย่างใบเสนอราคา (กรณีการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ไม่ตรงตามเกณฑ์ฯ)
9 สรุปผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560
10 ตัวอย่างรายงานผลสรุปการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560
11 แบบฟอร์มรายงานผลการจัดหาระบบคอมฯ (12 กันยายน 2560)
12 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560 New
13 ตัวอย่างโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ รพ.คำตากล้า (7 ก.พ.2561)
14 แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
15 แบบฟอร์มเขียนโครงการตามแบบ สสจ.สกลนครกำหนด (6 ก.พ. 2561)
1
2
ระเบียนที่ 1 - 15 / 19    
รายงานการพิจารณาโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
     
รายการประชุม
วันที่
1 สรุปผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 5/2562 ประจำเดือนมิถุนายน 2562 13 มิ.ย. 62
2 สรุปผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 4/2562 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 4 มิ.ย. 62
3 สรุปผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3/2562 ประจำเดือนเมษายน 2562 25 เม.ย. 62
4 สรุปผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2/2562 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 26 ก.พ. 62
5 สรุปผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2562 ประจำเดือนมกราคม 2562 31 ม.ค. 62
6 สรุปผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนธันวาคม 2561 18 ธ.ค. 61
7 สรุปผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 (รอบที่ 3) 30 พ.ย. 61
8 สรุปผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 (รอบที่ 2) 28 พ.ย. 61
9 สรุปผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 (รอบที่ 1) 20 พ.ย. 61
10 สรุปผลการพิจารณาโครงการคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนตุลาคม 2561 29 ต.ค. 61
11 สรุปผลการพิจารณาโครงการคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนกันยายน 2561 17 ก.ย. 61
12 สรุปผลการพิจารณาโครงการคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนสิงหาคม 2561 14 ส.ค. 61
13 สรุปผลการพิจารณาโครงการคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (รอบที่ 2) 2 ส.ค. 61
14 สรุปผลการพิจารณาโครงการคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (รอบที่ 1) 13 ก.ค. 61
15 สรุปผลการพิจารณาโครงการคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 26 มิ.ย. 61
16 สรุปผลการพิจารณาโครงการคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนเมษายน 2561 27 เม.ย. 61
17 สรุปผลการพิจารณาโครงการคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนมีนาคม 2561 27 มี.ค. 61
18 สรุปผลการพิจารณาโครงการคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 27 ก.พ. 61
ระเบียนที่ 1 - 18 / 18    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
29
สัปดาห์ที่ 39
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
สัปดาห์ที่ 40
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
สัปดาห์ที่ 41
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
สัปดาห์ที่ 42
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
สัปดาห์ที่ 43
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
ภาพกิจกรรม
รพ.สต.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถ.ศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทร. ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗  โทรสาร ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗ ต่อ ๑๐๐๑