ผู้ประสานงาน สสจ.

นายคมสันต์  รักษาแสง
0864523312

นางสาวกนกกาญจน์  วรคันทักษ์
0828447071 

weblink

# ขั้นตอนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ
# หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดหาคอมฯ
# หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์

การประชาสัมพันธ์
การทำบทความ

คำสั่งแต่งตั้ง
     
คำสั่งแต่งตั้ง
ประกาศถึงวันที่
1 คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร (21 พ.ย.2560) 30 พ.ย. 64
2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ ประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ปี 2560 30 พ.ย. 65
3 คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจำกระทรวงสาธารณสุข (update 16 พ.ย.60) 25 พ.ย. 66
4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (update 16 พ.ย.60) 26 พ.ย. 65
5 หนังสือแจ้งเวียนเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560 (สสจ.) 26 พ.ค. 72
6 หนังสือแจ้งเวียนเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560 (Update 21 เม.ย.60) 10 พ.ค. 67
7 โครงการจัดหาระบบคคอมพิวเตอร์ภาครัฐ (ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560) 25 มี.ค. 65
8 คำสั่งแต่งตั้งมอบหมายผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมฯ 30 ก.ย. 61
9 คำสั่งแต่งตั้งมอบหมายผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ ในคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมฯ 30 ก.ย. 61
10 คำสั่งแต่งตั้งมอบหมายผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมฯ 30 ก.ย. 61
ระเบียนที่ 1 - 10 / 10    
ดาวน์โหลดเอกสาร
     
เอกสารดาวน์โหลด
ประกาศถึงวันที่
1 ตัวอย่างใบเสนอราคา (กรณีการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ไม่ตรงตามเกณฑ์ฯ) 26 พ.ค. 72
2 สรุปผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560 30 ก.ย. 71
3 ตัวอย่างรายงานผลสรุปการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560 30 ก.ย. 70
4 แบบฟอร์มรายงานผลการจัดหาระบบคอมฯ (12 กันยายน 2560) 27 ก.ค. 73
5 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560 New 4 พ.ค. 67
6 ตัวอย่างโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ รพ.คำตากล้า (7 ก.พ.2561) 5 มี.ค. 65
7 แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 28 ก.พ. 62
8 แบบฟอร์มเขียนโครงการตามแบบ สสจ.สกลนครกำหนด (6 ก.พ. 2561) 30 ก.ย. 61
9 แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท (7 ก.พ. 2561) 30 ก.ย. 61
10 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๙ 30 ก.ย. 61
11 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ 30 ก.ย. 61
12 กระบวนการเสนอขอจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท 30 ก.ย. 61
ระเบียนที่ 1 - 12 / 12    
ข่าวประชาสัมพันธ์

27 ก.ย. 60 15:46
15 มี.ค. 60 09:58 แผนผังกระบวนการพิจารณาจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

19 ธ.ค. 59 16:10
ระเบียนที่ 1 - 3 / 3    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
สัปดาห์ที่ 13
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
สัปดาห์ที่ 14
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
สัปดาห์ที่ 15
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
สัปดาห์ที่ 16
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
สัปดาห์ที่ 17
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
ภาพกิจกรรม
รพ.สต.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถ.ศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทร. ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗  โทรสาร ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗ ต่อ ๑๐๐๑