ผู้ประสานงาน สสจ.

นายคมสันต์  รักษาแสง
042-711157 ต่อ 1121

นางสาวกนกกาญจน์  วรคันทักษ์
042-711157 ต่อ 1122

E-mail : ict_sakon@hotmail.com
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์

การประชาสัมพันธ์
การทำบทความ

ข่าวประชาสัมพันธ์


 

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ 

1.ตัวอย่างเอกสารโครงการที่ขอซื้อ ตรงตามเกณฑ์ราคากลาง   Click   (Update 17 ธ.ค..2563)
2.ตัวอย่างเอกสารโครงการที่ขอซื้อ ไม่ตรงตามเกณฑ์ราคากลาง   Click  (Update 17 ธ.ค..2563)19 มี.ค. 62 15:33
1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 1 / 3    
คำสั่งแต่งตั้ง
     
คำสั่งแต่งตั้ง
1 สำคั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ที่ 199/2563 เรื่อง มอบหมายผู้ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
2 หนังสือที่ สธ 0212/ว15594 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง ขอส่งสำเนาระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2563 ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2563
3 หนังสือที่ สน 0032.002/2977 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เรื่อง แจ้งเกณฑ์ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2563
4 หนังสือที่ สธ 0212/ว349 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ขอส่งเกรฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
5 หนังสือที่ สน 0032.27909 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขอแจ้งการเปิดใช้งานระบบบริหารจัดการและรายงานการจัดหาครุภัฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงสาธารณสุข
6 หนังสือที่ สน 0032.002/6116 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขอแจ้งการเปิดใช้งานระบบบริหารจัดการและรายงานการจัดหาครุภัฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงสาธารณสุข
7 หนังสือที่ สน 0032.002/5909 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอส่งคำสั่งคณะกรรมการบริหารจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
8 หนังสือที่ สน 0032.002/4787 ลงวันที่ 27 กันยายน 2561 เรื่อง ขอแจ้งระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2561
9 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2561
10 หนังสือที่ สน 0032/11461 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เรื่อง แจ้งเกณฑ์ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561
11 หนังสือที่ สน 0032.002/2589 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เรื่อง แจ้งเกณฑ์ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561
12 (สำเนา) คำสั่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ที่ 158/2560 เรื่องแต่งตั้งและมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Office : CIO) ประจำกสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
13 หนังสือที่ สน 0032.002/23763 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
14 คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1494/2560 เรื่องแต่งตั้งและมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Office : CIO) ประจำกระทรวงสาธารณสุขและประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
15 คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่1571/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำกระทรวงสาธารณสุข
1
2
ระเบียนที่ 1 - 15 / 21    
ดาวน์โหลดเอกสาร
     
เอกสารดาวน์โหลด
1 แบบฟอร์มใบสมัครผู้ดูแลระบบ ผู้ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบ (Administrator) ของระบบบริหารจัดการและรายงานการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงสาธารณสุข
2 แบบฟอร์มสรุปรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ไม่ตรงเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
3 คู่มือ : คู่มือการใช้งานสำหรับคณะกรรมการระดับกรม/เขต/จังหวัด ระบบบริหารจัดการและรายงานการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
4 คู่มือ : การฝึกอบรมผู้ใช้งานสาหรับเลขาฯและคณะกรรมการระดับกรม/เขต/จังหวัด ระบบบริหารจัดการและรายงานการจจัดหารครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
5 รายงานผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐมีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท และเกิน 5 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2560
6 ตัวอย่าง : แบบรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท
7 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2560
8 ตัวอย่าง : แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท
9 แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามปีงบประมาณ
10 ตัวอย่าง : แบบฟอร์มโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2561
11 ตัวอย่าง : แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐที่มีมูลค่าไม่เกิน 2ล้านบาท
12 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2559
13 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2559
14 ประบวนการเสนอขอจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐระหว่างปีงบประมาณ
ระเบียนที่ 1 - 14 / 14    
รายงานการพิจารณาโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
     
รายการประชุม
วันที่
1 สรุปผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2/2564 ประจำเดือนธันวาคม 2563 29 ธ.ค. 2563
2 สรุปผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 25 พ.ย. 2563
3 สรุปผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 10/2563 ประจำเดือนสิงหาคม 2563 31 ส.ค. 2563
4 สรุปผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 9/2563 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 31 ก.ค. 2563
5 สรุปผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 8/2563 ประจำเดือนมิถุนายน 2563 30 มิ.ย. 2563
6 สรุปผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 7/2563 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 31 พ.ค. 2563
7 สรุปผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 6/2563 ประจำเดือนเมษายน 2563 30 เม.ย. 2563
8 สรุปผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 5/2563 ประจำเดือนมีนาคม 2563 8 เม.ย. 2563
9 สรุปผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 4/2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 26 ก.พ. 2563
10 สรุปผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3/2563 ประจำเดือนมกราคม 2563 30 ม.ค. 2563
11 สรุปผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2/2563 ประจำเดือนธันวาคม 2562 26 ธ.ค. 2562
12 สรุปผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2563 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 4 ธ.ค. 2562
13 สรุปผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 8/2562 ประจำเดือนกันยายน 2562 11 ก.ย. 2562
14 สรุปผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 7/2562 ประจำเดือนสิงหาคม 2562 23 ส.ค. 2562
15 สรุปผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 6/2562 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 18 ก.ค. 2562
16 สรุปผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 5/2562 ประจำเดือนมิถุนายน 2562 13 มิ.ย. 2562
17 สรุปผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 4/2562 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 4 มิ.ย. 2562
18 สรุปผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3/2562 ประจำเดือนเมษายน 2562 25 เม.ย. 2562
19 สรุปผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2/2562 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 26 ก.พ. 2562
20 สรุปผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2562 ประจำเดือนมกราคม 2562 31 ม.ค. 2562
21 สรุปผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนธันวาคม 2561 18 ธ.ค. 2561
22 สรุปผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 (รอบที่ 3) 30 พ.ย. 2561
23 สรุปผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 (รอบที่ 2) 28 พ.ย. 2561
24 สรุปผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 (รอบที่ 1) 20 พ.ย. 2561
25 สรุปผลการพิจารณาโครงการคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนตุลาคม 2561 29 ต.ค. 2561
1
2
ระเบียนที่ 1 - 25 / 33    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
27
สัปดาห์ที่ 52
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
สัปดาห์ที่ 53
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
สัปดาห์ที่ 01
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
สัปดาห์ที่ 02
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
สัปดาห์ที่ 03
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
สัปดาห์ที่ 04
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
ภาพกิจกรรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถ.ศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทร. ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗  โทรสาร ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗ ต่อ ๑๐๐๑