ผู้ประสานงาน สสจ.

นายคมสันต์  รักษาแสง
0864523312

นางสาวกนกกาญจน์  วรคันทักษ์
0828447071 
E-mail : ict_sakon@hotmail.com

weblink

# ขั้นตอนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ
# หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดหาคอมฯ
# หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์

การประชาสัมพันธ์
การทำบทความ

คำสั่งแต่งตั้ง
     
คำสั่งแต่งตั้ง
1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ ประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ปี 2561
2 หนังสือที่ สธ 0032.002/4787 ลงวันที่ 27 กันยายน 2561 เรื่องขอแจ้งระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2561
3 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2561
4 แจ้งเกณฑ์ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561 (แจ้ง สสอ.)
5 แจ้งเกณฑ์ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561 (แจ้ง รพ.)
6 คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร (21 พ.ย.2560)
7 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ ประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ปี 2560
8 คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจำกระทรวงสาธารณสุข (update 16 พ.ย.60)
9 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (update 16 พ.ย.60)
10 หนังสือแจ้งเวียนเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560 (สสจ.)
11 หนังสือแจ้งเวียนเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560 (Update 21 เม.ย.60)
12 โครงการจัดหาระบบคคอมพิวเตอร์ภาครัฐ (ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560)
13 คำสั่งแต่งตั้งมอบหมายผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมฯ
14 คำสั่งแต่งตั้งมอบหมายผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ ในคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมฯ
15 คำสั่งแต่งตั้งมอบหมายผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมฯ
ระเบียนที่ 1 - 15 / 15    
ดาวน์โหลดเอกสาร
     
เอกสารดาวน์โหลด
1 สรุปรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ไม่ตรงเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2 คู่มือการใช้งานสำหรับคณะกรรมการฯ
3 คู่มือการใช้งานระบบบรืหารจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ปี 2561 (เริ่มใช้งาน 3 ธันวาคม 2561)
4 คู่มือฝึกอบรมผู้ใช้งานระบบบริหารจัดการและรายงานการจจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)
5 ตัวอย่างใบเสนอราคา (กรณีการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ไม่ตรงตามเกณฑ์ฯ)
6 สรุปผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560
7 ตัวอย่างรายงานผลสรุปการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560
8 แบบฟอร์มรายงานผลการจัดหาระบบคอมฯ (12 กันยายน 2560)
9 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560 New
10 ตัวอย่างโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ รพ.คำตากล้า (7 ก.พ.2561)
11 แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
12 แบบฟอร์มเขียนโครงการตามแบบ สสจ.สกลนครกำหนด (6 ก.พ. 2561)
13 แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐที่มีมูลค่าไม่เกิน 2 ล้านบาท (24 ก.ย. 2561)
14 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๙
15 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙
1
2
ระเบียนที่ 1 - 15 / 16    
บันทึกรายงานการประชุม
     
รายการประชุม
สถานที่
วันที่
1 สรุปผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนธันวาคม 2561 สสจ.สกลนคร 18 ธ.ค. 61
2 สรุปผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 (รอบที่ 3) สสจ.สกลนคร 30 พ.ย. 61
3 สรุปผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 (รอบที่ 2) สสจ.สกลนคร 28 พ.ย. 61
4 สรุปผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 (รอบที่ 1) สสจ.สกลนคร 20 พ.ย. 61
5 สรุปผลการพิจารณาโครงการคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนตุลาคม 2561 สสจ.สกลนคร 29 ต.ค. 61
6 สรุปผลการพิจารณาโครงการคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนกันยายน 2561 สสจ.สกลนคร 17 ก.ย. 61
7 สรุปผลการพิจารณาโครงการคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนสิงหาคม 2561 สสจ.สกลนคร 14 ส.ค. 61
8 สรุปผลการพิจารณาโครงการคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (รอบที่ 2) สสจ.สกลนคร 2 ส.ค. 61
9 สรุปผลการพิจารณาโครงการคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (รอบที่ 1) สสจ.สกลนคร 13 ก.ค. 61
10 สรุปผลการพิจารณาโครงการคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 สสจ.สกลนคร 26 มิ.ย. 61
11 สรุปผลการพิจารณาโครงการคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนเมษายน 2561 สสจ.สกลนคร 27 เม.ย. 61
12 สรุปผลการพิจารณาโครงการคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนมีนาคม 2561 สสจ.สกลนคร 27 มี.ค. 61
13 สรุปผลการพิจารณาโครงการคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 สสจ.สกลนคร 27 ก.พ. 61
ระเบียนที่ 1 - 13 / 13    
ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์มการเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ
ประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  ปีงบประมาณ 2561 

1.แบบฟอร์มโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ (ตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการฯ กำหนดเท่านั้น) 
2.แบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ  ที่มีมูลค่าไม่เกิน 2 ล้านบาท (ตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการฯ กำหนดเท่านั้น) 
3.เกณฑ์ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2561 
4.ตัวอย่างของ รพ.ที่เสนอแบบรายงานการจัดหาคอมพิวเตอร์ภาครัฐ (ตรงตามเกณฑ์ฯ) 
5.ตัวอย่างแบบรายงานการจัดหาฯ (ไม่ตรงตามเกณฑ์ฯ) 
6.ตัวอย่างใบเสนอราคารายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กรณีที่ขอซื้อไม่ตรงตามเกณฑ์ฯ) 

 

เอกสารที่ นำส่ง คณะกรรมการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มีดังนี้

1.หนังสือนำส่งโครงการ  เรียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
2.โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (ตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการฯ กำหนดเท่านั้น)
3.แบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ  ที่มีมูลค่าไม่เกิน 2 ล้านบาท (ตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการฯ กำหนดเท่านั้น)
4.กรณีที่โครงการไม่ตรงตามราคากลาง กรุณาแนบใบเสนอราคามาด้วย 
5.ระบุเอกสาร เรื่อง "การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์" และส่งเอกสาร มาที่  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

ขอให้ส่งเอกสารภายใน วันที่ 20 ของเดือนนั้นๆ หากท่านส่งมาเกินวันที่ 20 เอกสารจะถูกพิจารณาในรอบเดือนถัดไป 

หมายเหตุ
กรณีที่ท่านส่งข้อมูลมาไม่ครบ หรือ ไม่ตรงตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการฯ กำหนด  ทางเลขาผู้ตรวจสอบ  ขอให้ท่านแก้ไขตามที่แนะนำและจะส่งโครงการกลับไปยังหน่วยงานของท่าน เพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง  จึงแจ้งเพื่อทราบ


25 พ.ค. 61 08:41

27 ก.ย. 60 15:46

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561
ประกาศ  ณ  วันที่  23 พฤษภาคม 256115 มี.ค. 60 09:58 แผนผังกระบวนการพิจารณาจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ระดับกระทรวงสาธารณสุข

 แผนผังกระบวนการพิจารณาจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

19 ธ.ค. 59 16:10
ระเบียนที่ 1 - 4 / 4    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
30
สัปดาห์ที่ 52
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
สัปดาห์ที่ 01
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
สัปดาห์ที่ 02
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
สัปดาห์ที่ 03
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
สัปดาห์ที่ 04
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
ภาพกิจกรรม
รพ.สต.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถ.ศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทร. ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗  โทรสาร ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗ ต่อ ๑๐๐๑