+  งานการเงิน
 +  งานพัสดุ
 +  งานธุรการ
 +  ข่าวประกวดราคา
 +  หมวดยานพาหนะ


+  งาน R2R
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  ศูนย์ ICT
    -  ระบบ UserAuthen
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E-Conference
    -  GIS สกลนคร
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร
+  งานประชาสัมพันธ์
+  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)


+  งานสุขภาพประชาชน
+  งาน QA Nures
+  PMQA
+  รพ.สต.ติดดาว
+  พํฒนาพฤติกรรมสุขภาพ


+  เภสัชกรรมปฐมภูมิ (MART SURVEY)
+  งานเครื่องสำอาง

+ ประมวลผลแพทย์แผนไทย

+  งานกองทุนโลกมาลาเรีย
+  งานระบาดวิทยา
+  งาน EMS
+  งานโรคเอดส์และวัณโรค
+  งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

+  ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน
+  โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค
+  To Be Number One
+  Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี

+  งานอนามัยแม่และเด็ก
   +  ความเสี่ยงแม่และเด็ก
+  งานเด็กปฐมวัย
   +  ข้อมูล TSH
+  งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
+  งานวัยรุ่น
+  งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
+  งานวัยทำงาน
+  งานผู้สูงอายุ
+  งานพระสงฆ์
+  งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
+  งานหน่วยแพทย์ และปฐมพยาบาล
+  งานออกกำลังกาย
+  โครงการหมอชวนวิ่ง
+  กีฬาสาธารณสุข

+  งานแรงงานต่างด้าว

+  ศูนย์ดำรงธรรม
สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย

ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
แบบฟอร์มเข้าระบบ (E-Submission) และจดแจ้งเครื่องสำอาง
     
แบบฟอร์มเข้าระบบ (E-Submission) และจดแจ้งเครื่องสำอาง
1 แบบฟอร์มการขอเปิดสิทธิ์เข้าใช้ระบบยื่นคำขอด้านเครื่องสำอางทางอินเทอร์เน็ต (E-Submission)
2 หนังสือมอบอำนาจ
3 แบบแจ้งความประสงค์ขอเพิ่มข้อมูลว่าจ้างผลิตเครื่องสำอาง
4 แบบขอยกเลิกกิจการหรือใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง
5 แบบ จ.ค.1 คำขอจดแจ้งเครื่องสำอาง
6 แบบ จ.ค.2 คำขอต่ออายุใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง
7 แบบ จ.ค.4 คำขอแก้ไขรายการในใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง
8 แบบ จ.ค.6 คำขอรับใบแทนใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง
9 ขั้นตอนการขอจดแจ้งเครื่องสำอาง
10 หนังสือแจ้งความประสงค์ที่จะดำเนินกิจการผลิต นำเข้าเครื่องสำอาง
ระเบียนที่ 1 - 10 / 10    
แบบฟอร์มเกี่ยวกับสถานที่ผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอาง
     
แบบฟอร์มเกี่ยวกับสถานที่ผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอาง
1 แผนที่ แผนผังของสถานที่ผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอาง
2 แบบติดภาพถ่าย สถานที่ผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอาง
3 ใบรับรองแพทย์ แพทยสภา
4 เอกสารแสดงระบบการผลิตและวิธีการผลิต
5 [สถานที่] - เอกสารวัตถุดิบ (Raw Material)
6 [สถานที่] - เอกสารวัสดุบรรจุ (Packaging)
7 [สถานที่] - เอกสารการผลิต
8 [สถานที่] - เอกสารเครื่องสำอางรอการบรรจุ (Bulk)
9 [สถานที่] - เอกสารการทำความสะอาดและบำรุงรักษา
10 [สถานที่] - เอกสารเกี่ยวกับบุคลากร
11 [สถานที่] - เอกสารเรื่องร้องเรียน
12 PIF - ภาพรวมของเครื่องสำอาง (cosmetic product summary)
13 PIF - ข้อมูลวัตถุดิบ (Data of raw material)
14 PIF - ข้อมูลเครื่องสำอางสำเร็จรูป (Data of cosmetic finished product)
ระเบียนที่ 1 - 14 / 14    
กฏหมายและคู่มือที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสำอาง
     
กฏหมายและคู่มือที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสำอาง
1 คู่มือการสมัครเข้าใช้งานระบบยืนยันตัวบุคคล Open ID
2 คู่มือการใช้งานระบบ E-Submisiion สำหรับผู้ประกอบการ
3 คู่มือจดแจ้งเครื่องสำอางระบบอัตโนมัติ
4 คู่มือการใช้งานระบบสำหรับผู้ประกอบการ การขอต่ออายุใบรับแจ้งเครื่องสำอาง (อย)
5 คู่มือผู้ประกอบการ การปฏิบัติและจัดเตรียมสถานที่ผลิตหรือนำเข้า สถานที่เก็บรักษาเครื่องสำอาง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต หรือนำเข้าเครื่องสำอาง พ.ศ.2561
6 คู่มือแนวทางการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องสำอาง (PIF)
7 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอาง พ.ศ.2561
8 ประกาศกระทรวง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ให้ผู้ผลิตเพื่อขาย ผู้นำเข้าเพื่อขาย หรือผู้รับจ้างผลิต จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องสำอางไว้เพื่อตรวจสอบ พ.ศ. 2560
9 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดชื่อเครื่องสำอางที่ห้ามผลิต นำเข้าหรือขาย พ.ศ.2559
10 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การจดแจ้ง การออกใบรับแจ้ง การต่ออายุใบรับแจ้ง การแก้ไขรายการใบรับแจ้ง และการออกใบแทนใบรับจดแจ้ง พ.ศ.2561
11 ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง เรื่อง ฉลากเครื่องสำอาง พ.ศ.2562
12 พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558
13 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การรับแจ้งและการรายงานอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้เครื่องสำอาง พ.ศ. 2562
14 คู่มือสำหรับผู้ประกอบการ เรื่อง การยื่นขอผลการตรวจสถานที่ เพือประกอบการจดแจ้งเครื่องสำอาง (รายใหม่)
ระเบียนที่ 1 - 14 / 14    
ข่าวประชาสัมพันธ์
ไม่พบข้อมูล
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
28
สัปดาห์ที่ 08
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
สัปดาห์ที่ 09
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
สัปดาห์ที่ 10
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
สัปดาห์ที่ 11
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
สัปดาห์ที่ 12
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
ภาพกิจกรรม

รพ.สต.

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1521 - 1524