รพ.สต.

ประกาศ/ข้อสั่งการ/หนังสือแจ้ง
     
ประกาศ/ข้อสั่งการ/หนังสือแจ้ง
ประกาศ ณ วันที่
1 ข้อสั่งการของผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 ในการเฝ้าวังโรค covid-19 30 มี.ค. 63
2 ตัวอย่างแนวทางการจัดพื้นที่ Cohort Ward-กรณีที่1 27 30 มี.ค. 63
3 ตัวอย่าง cohort ward รูปแบบที่ 2 30 มี.ค. 63
ระเบียนที่ 1 - 3 / 3    
รายงานสถานการณ์ COVID-19 จังหวัดสกลนคร
     
รายงานสถานการณ์ COVID-19 จังหวัดสกลนคร
ประกาศ ณ วันที่
1 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดสกลนคร ประจำวันที่ 30 มีนาคม 2563 30 มี.ค. 63
2 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร วันที่ 29 มีนาคม 2563 29 มี.ค. 63
3 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร วันที่ 26 มีนาคม 2563 26 มี.ค. 63
ระเบียนที่ 1 - 3 / 3    
สื่อประชาสัมพันธ์ประเภทเสียง
     
สื่อประชาสัมพันธ์ประเภทเสียง
ประกาศ ณ วันที่
1 สื่อประเภทเสียง Covid-19 /สปอตวิทยุ 30 มี.ค. 63
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
สื่อสถานการณ์รายวันสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

admin
31 มี.ค. 63 10:00
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
สื่อและความรู้

admin
13 พ.ค. 63 11:26
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
12
ระเบียนที่ 1 - 1 / 12    
ข่าวประชาสัมพันธ์12 มี.ค. 63 10:44
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ภาพกิจกรรม

 

 
 
 
 
 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถ.ศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทร. ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗  โทรสาร ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗ ต่อ ๑๐๐๑