พระแก้วคู่บ้าน ศาลเจ้าปู่คุ้มเมือง งามลือเลื่องผ้ามัดหมี่ ประเพณีไหลเรือไฟ
ปลาใหญ่ลุ่มน้ำยาม สวยงามโย้ยกองเลง

ข้อมูลพื้นฐาน

 

ประชากร 71,474   คน
หลังคาเรือน 22,253   หลัง
จำนวนตำบล 8   ตำบล
หมู่บ้าน 94    หมู่บ้าน
เพศชาย 35,828   คน
เพศหญิง 35,646   คน
 โรงเรียน  43   แห่ง
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  38   แห่ง

ปิระมิดประชากร

วิสัยทัศน์

"คนอากาศอำนวยกินดี อยู่ดี ภาคีเข้มแข็ง"

ประชากร กลางปี

 สิทธิ UC

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รพ

 ข้อมูล 21 แฟ้ม

 ข้อมูล 43 แฟ้ม

ข้อมูล Cockpit

      cockpit 58
      cockpit 59
      
cockpit 60
     
 cockpit 61
      cockpit 62
      cockpit 63
      cockpit 64

 ข้อมูล 506

:) สถานะสุขภาพประชากร

 ส่งรายงาน

หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     @เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

     @เทศบาลตำบลบะหว้า

     @เทศบาลตำบลโพนแพง

     @องค์การบริหารส่วนตำบลอากาศ

QRCODE บันทึกข้อมูลการอบรม

  

คู้มือการจัดสุขภาพกลุ่มวัย

E-office
รพ.สต.

ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 ตำแหน่ง 4 ต.ค. 62
2 รับสมัครแพทย์แผนไทย ปฏิบัติงานที่ รพ.สต. 26 มิ.ย. 62
ระเบียนที่ 1 - 2 / 2    
ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ 20 ก.พ. 2563
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ข่าวประชาสัมพันธ์

การเดินรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่

**********************************************************************************************************************

     วันที่ 25 ธันวาคม 2562  เวลา 09.00 น.  อำเภออากาศอำนวย นำโดยนางสาวจิราภรณ์ เบิกบานดี นายอำเภออากาศอำนวย ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ร่วมกับเทศบาลตำบลอากาศอำนวย สภ.อากาศอำนวย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และภาคีเครือข่าย จากถนนหน้าหอปู่ตาถึงลานรวมใจไทโย้ย(ตลาดสดเทศบาลอากาศ)

18 มี.ค. 63 02:08

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ครั้งที่ 1 ปี2563

****************************************************************************************************************************

      วันที่ 19 ธันวาคม 2562 อำเภออากาศอำนวย นำโดยนางสาวจิราภรณ์ เบิกบานดี นายอำเภออากาศอำนวย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯและคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เพื่อพิจารณาคำสั่งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอและคณะทำงานขับเคลื่อนทั้ง 6 ยุทธศาสตร์  และติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของอำเภออากาศอำนวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามแผนแม่บทการพัฒนาคุณภาพชีวิตของอำเภออากาศอำนวย ปี 2561 -2564 การปรับและทบทวนแผนฯและคำสั่ง. พชอ.ให้เป็นปัจจุบันและให้สอดคล้องกับนโยบาย รัฐบาลปี2563 รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานด้านอนามัยแม่และเด็กอำเภออากาศอำนวย ปี 2563 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลอากาศอำนวย

21 ก.พ. 63 11:33

ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2562 เพื่อสมทบปรับปรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.อากาศอำนวย  จ.สกลนคร

*************************************************************************************************************************************                                                                       

     วันที่  10  ธันวาคม  2562   นายสมิต  ประสันนาการ 
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนครและคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง โรงพยาบาลทุกแห่ง ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบปรับปรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทีประสบอุกภัย ณ รพ.สต.บ้านกลาง  อ.อากาศอำนวย 

13 ธ.ค. 62 07:56

สสอ.อากาศอำนวย ลงนาม MOU กับ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน 

**************************************************************************************************************************

      
       วันที่  4  ธันวาคม  2562  เวลา  13.00 - 16.00 น. 
   นายวิกรานต์  งอธิราช  สาธารณสุขอำเภออากาศอำนวย  ลงนาม MOU  ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน กับ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง  และจัดประชุมเจ้าหน้าที่ประจำเดือน ธันวาคม 2562  ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภออากาศอำนวย

13 ธ.ค. 62 07:46

 อำเภออากาศอำนวย ลงนาม MOU อุบัติเหตุและเดินรณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัตเหตุทางถนน

****************************************************************************************************************************

  วันที่ 2 ธันวาคม 2562  อำเภออากาศอำนวย นำโดย                 
นางสาวจิราภรณ์  เบิกบานดี  นายอำเภออากาศอำนวย
และหัวหน้าส่วนราชการ ลงนาม MOU การป้องกันอุบัติเหตุ
และร่วมเดินรณรงค์การป้องกันอุบัติเหตุร่วมกับ กำนันผู้ใหญ่บ้าน 
ประชาชนชาวอำเภออากาศอำนวย

13 ธ.ค. 62 07:32
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ระเบียนที่ 1 - 5 / 44    
ประชาสัมพันธ์รายวัน
     
หัวเรื่อง
1

ข่าวประชาสัมพันธ์ สสอ.อากาศอำนวย เดือน พฤศจิกายน 2563

2

ข่าวประชาสัมพันธ์ สสอ.อากาศอำนวย เดือน ตุลาคม 2563

ระเบียนที่ 1 - 2 / 2    
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
     
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประกาศถึงวันที่
1 คำสั่้งมาตรการ กลไก ในการกำหนดให้มีการเผยแร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ปี 64 30 ก.ย. 64
2 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวปไซต์หน่วยงานปี 64 30 ก.ย. 64
3 แผนปฏิบัติการประจำปีของสสอ. 30 ก.ย. 64
4 การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 30 ก.ย. 64
5 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่าย 30 ก.ย. 64
6 คู่่้มือการใหบริการประชาชนตามพรบ.อำนวยตวามสะดวก 30 ก.ย. 64
7 คู่มือการปฏิบัติตามภารกิจหลัก และภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน 30 ก.ย. 64
8 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปี 2563 30 ก.ย. 64
9 หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 4 30 ก.ย. 64
10 หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 3 30 ก.ย. 64
11 หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 2 30 ก.ย. 64
12 หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 1 30 ก.ย. 64
13 หนังสือเวียนแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศ สป.ว่าด้วยแนวทางารปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และแบบแสดงคามบริสุทธิ์ใจ 30 ก.ย. 64
14 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ 30 ก.ย. 64
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละรอบเดือน(แบบ สขร.1) ไตรมาส 4 30 ก.ย. 64
1
2
3
4
ระเบียนที่ 1 - 15 / 52    
ข่าวประชุมอบรมสัมนา
     
ข่าวประชุมอบรมสัมนา
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
หนังสือเชิญประชุม
     
หนังสือเชิญประชุม
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
     
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
IT news
     
หัวข้อข่าว
1

การใช้งานอินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย

2

รายงานการประชุมเดือน ตค.60 สสอ.

3

รายงานการประชุมเดือน พย.60 สสอ.อากาศฯ

4

รายงานการประชุมเดือน ธค.60 สสอ.อากาศฯ

ระเบียนที่ 1 - 4 / 4    
ปฏิทินกิจกรรมอำเภออากาศอำนวย
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
29
สัปดาห์ที่ 48
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
สัปดาห์ที่ 49
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
สัปดาห์ที่ 50
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
สัปดาห์ที่ 51
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
สัปดาห์ที่ 52
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 

              

     นายพูลสมบัติ  ติงมหาอินทร์
  สาธารณสุขอำเภออากาศอำนวย
        เบอร์มือถือ 0951695743

  นโยบายผู้บริหาร 

  วิสัยทัศน์ พันธกิจ

  โครงสร้างบริหารงาน

  อำนาจหน้าที่

   ที่ตั้งองค์กร

  ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม

  ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรีอน

  จรรยาข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 
 

งานบริหารงานทั่วไป

   นโยบายและยุทธศาสตร์

   แผนงาน / โครงการ

    สสอ. และ รพ.สต.คุณธรรม

    ชมรมจริยธรรม

    ชมรม STRONG

    บันทึกข่้อตกลงแสดงเจตจำนง ของรพ.สต.และสสอ

    ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

   การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

  การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง

  ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจ้าง

  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

  ้อมูลเรื่องร้องเรียน

  มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน

 รายงานผลการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน

 แผนปฏิบัติการประจำปี

 แผนการใช้งบประมาณประจำปี

  รายงานตรวจสอบพัสดุประจำปี

  การประเมินผลการควบคุมภายใน

 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมสจริยธรรม

 การป้องกันผลโยชน์ทับซ้อน

 การป้องกันการรับสินบน

 การประเมิน ITA

งานวิชาการ

  แผนปฏิบัติการอำเภออากาศอำนวย

 เทคโนโลยีสารสนเทศ

 PMQA

 สรุปผลการดำเนิินงาน

 ระบาดวิทยา

 งานสุขภาพภาคประชาชน

 คู่มือการให้บริการประชาชน

งานสนับสนุนบริการ

 อนามัยแม่และเด็ก

 ส่งเสริมสุขภาพ

 โรคไม่ติดต่อ

 ผู้สูงอาุยุ  ผู้พิการ

 ยาเสพติด

 สุขภาพจิต

 งานคุ้มครองผู้บริโภค

webboard พูดคุย สื่อสาร

        facebook  

        Line : sso akatamnuay

        ร้องเรียนร้องทุกข์  0986194869 , 042798106

        สายด่วน สสอ.  0894194725

ถ้าพบอุบัตเิหตุ หรือบาดเจ็บ ฉุกเฉิน โทรแจ้ง 1669

หรือเบอร์ 042-799000 รพ.อากาศอำนวย

ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Web Link

ลิ้งค์อื่นๆ

คู่มือ

 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภออากาศอำนวย
จังหวัดสกลนคร

เบอร์โทรศัพท์ 042-798106 e-mail : d.akatamnuay@gmail.com    facebook: Sso Akatamnuay

แผนที่ตั้งหน่วยงาน Googlemap