พระแก้วคู่บ้าน ศาลเจ้าปู่คุ้มเมือง งามลือเลื่องผ้ามัดหมี่ ประเพณีไหลเรือไฟ
ปลาใหญ่ลุ่มน้ำยาม สวยงามโย้ยกองเลง

ข้อมูลพื้นฐาน

 

ประชากร 69,676   คน
หลังคาเรือน 16,726   หลัง
จำนวนตำบล 8   ตำบล
หมู่บ้าน 94    หมู่บ้าน
เพศชาย 34,778   คน
เพศหญิง 34,898   คน
 โรงเรียน  41   แห่ง
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  38   แห่ง

ปิระมิดประชากร

วิสัยทัศน์

"คนอากาศอำนวยกินดี อยู่ดี ภาคีเข้มแข็ง"

ประชากร กลางปี

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รพ

 ข้อมูล 21 แฟ้ม

 ข้อมูล 43 แฟ้ม

ข้อมูล Cockpit

      cockpit 58
      cockpit 59
      
cockpit 60
     
 cockpit 61

 ข้อมูล 506

:) สถานะสุขภาพประชากร

 ส่งรายงาน

หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     @เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

     @เทศบาลตำบลบะหว้า

     @เทศบาลตำบลโพนแพง

     @องค์การบริหารส่วนตำบลอากาศ

คู้มือการจัดสุขภาพกลุ่มวัย

E-office
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

         ประชุมงานวิ่งปลุกกระแส
  สร้างสุขภาพ อำเภออากาศอำนวย

 

             วันนี้  รพ.อากาศอำนวย จัดประชุมคณะทำงาน การจัดงานวิ่งปลุกกระแสสร้างสุขภาพ  สนามอำเภอากาศอำนวย  โดยจะจัดวิ่งในวันที่  28  เมษายน 2561  ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภออากาศอำนวย

               ขอเรียนเชิญ ผู้ที่สนใจ และรักในการออกกำลังกาย เข้าร่วมกิจกรรม สอบถามรายละเอียดได้ที่ รพ.อากาศอำนวย โทร 042-799000

17 เม.ย. 61 21:48

                 

   ทุกภาคส่วนมอบของบริจาคแก่
  ผู้ประสบอัคคีภัย บ.เซือม     

            สาธารณสุขอำเภอ เจ้าหน้าที่จาก รพ.สต. 
  เจ้าหน้าที่จาก รพ.อากาศ  และส่วนราชการ  ออกเยี่ยมให้
  กำลังใจประชาชนที่ประสบอัคคีภัย ที่บ้านเซือม  ต.โพน
  แพง  มอบเงินสิ่งของช่วยเหลือสิ่งของเครื่องกิน
  เครื่องใช้ ผ้าห่ม โดยเทศบาลโพนแพงได้จัดตั้ง
  ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยบ้านเซือม ขอเชิญ
  ชวนมอบเงินสิ่งของช่วยเหลือ เครื่องกินเครื่องใช้
  ผ้าห่ม มาบริจาคได้ ที่ทต.โพนแพง

17 เม.ย. 61 21:36

ศูนย์ดำรงธรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภออากาศอำนวย

โทร.042-798106  E-mail :  d_akatamnuay@gmail.com

29 มี.ค. 61 13:07

คู่มือ

       1. คู่มือการจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัย download

       

19 มี.ค. 61 18:01

สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่ายกำลังคนด้านสุขภาพและการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน

ปี 2561 dowload 

19 มี.ค. 61 17:23

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2561 สสอ.อากาศอำนวย

19 มี.ค. 61 16:54

 

 สถานการณ์โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง

    

26 ก.ค. 56 11:03
ประชาสัมพันธ์รายวัน
     
หัวเรื่อง
1

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม สสอ.อากาศอำนวย วันที่ 11 เมย.61

2

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม สสอ.อากาศอำนวย วันที่ 10 เมย.61 (1) (2)

3

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม สสอ.อากาศอำนวย วันที่ 9 เมย.61 (1) (2)

4

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม สสอ.อากาศอำนวย วันที่ 8 เมย.61

5

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม สสอ.อากาศอำนวย วันที่ 3 เมย.61

6

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม สสอ.อากาศอำนวย วันที่ 30 มีค.61

7

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม สสอ.อากาศอำนวย วันที่ 29 มีค.61

8

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม สสอ.อากาศอำนวย วันที่ 28 มีค.61

9

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม สสอ.อากาศอำนวย วันที่ 27 มีค.61

10

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม สสอ.อากาศอำนวย วันที่ 26 มีค.61

1
2
ระเบียนที่ 1 - 10 / 19    
IT news
     
หัวข้อข่าว
1

การใช้งานอินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย

2

รายงานการประชุมเดือน ตค.60 สสอ.

3

รายงานการประชุมเดือน พย.60 สสอ.อากาศฯ

4

รายงานการประชุมเดือน ธค.60 สสอ.อากาศฯ

ระเบียนที่ 1 - 4 / 4    
ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
ไม่พบข้อมูล
ปฏิทินกิจกรรมอำเภออากาศอำนวย
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
สัปดาห์ที่ 13
2
 
3
 
- สสอ.อากาศอำนวย ประชุมคณะกรรมการ พชอ.อำเภออากาศอำนวย
4
 
5
 
- สสอ.อากาศอำนวย สุ่มไขว้ประเมินลูกน้ำ เดือน เมย.61
6
 
7
 
- สสอ.อากาศอำนวย ร่วมกิจกรรมคัดเลือดทหารกองเกิน ปี 61
8
สัปดาห์ที่ 14
- สสอ.อากาศอำนวย ร่วมกิจกรรมคัดเลือดทหารกองเกิน ปี 61
9
 
- สสอ.อากาศอำนวย ออกตรวจให้คำแนะนำร้านค้า ร้านชำ เขตเทศบาลอากาศอำนวยและ อบต.อากาศ
10
 
- สสอ.อากาศอำนวย ออกตรวจให้คำแนะนำร้านค้า ร้านชำ เขตเทศบาลอากาศอำนวยและ อบต.อากาศ
11
 
- สสอ.อากาศอำนวย ประชุมประจำเดิอน เมย.61 และจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว เนื่องในวันส่งกรานต์
12
 
13
 
14
 
15
สัปดาห์ที่ 15
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
สัปดาห์ที่ 16
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
สัปดาห์ที่ 17
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
กิจกรรม รพ.สต. สังกัด สสอ.อากาศอำนวยวันนี้

       

                นายขวน  โทอิ้ง
     สาธารณสุขอำเภออากาศอำนวย

  โครงสร้างบริหาร

  บทบาทหน้าที่

   ที่ตั้งองค์กร

งานบริหาร

    รพ.สต.คุณธรรม
    บันทึกข่้อตกลงแสดงเจตจำนง ของรพ.สต.และสสอ
     แผนการดำเนินการปราบปรามทุจริต
     ผลการวิเคราะห์การปราบปรามทุจริต

            - ปี 2560
    คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
            - ขั้นตอนแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
            - ผลการวิเตราะห์ความเสี่ยงเรื่องผลประโยชน์ทีบซ้อน ปี 2560
    คู่มือรับเรื่องร้องเรียน
         - 
รายงานข้อร้องเรียนประจำเดือน

    ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
         - 2560

                                              

งานวิชาการ

งานสนับสนุนบริการ

webboard พูดคุย สื่อสาร

        facebook

        ร้องเรียนร้องทุกข์

ถ้าพบอุบัตเิหตุ หรือบาดเจ็บ ฉุกเฉิน โทรแจ้ง 1169

หรือเบอร์ 042-799000 รพ.อากาศอำนวย

ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Web Link

ลิ้งค์อื่นๆ

คู่มือ

 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภออากาศอำนวย
จังหวัดสกลนคร

เบอร์โทรศัพท์ 042-798106 e-mail : d.akatamnuay@gmail.com /sso.akatamnuay@gmail.com   facebook: Sso Akatamnuay