ITA ปีงบประมาณ 2564

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

อสม.ดีเด่น

งานควบคุมโรคติดต่อ

    EPI 

ความรู้พื้นฐานการสร้าง

เสริมภูมิคุ้มกัน download

แนวทางการสร้างเสริม

ภูมิคุ้มกัน download

การเตรียมการและการ

ให้บริการวัคซีน download

การบันทึกข้อมูล EPI download

    แนวทางควบุคมป้องกันวัณโรค

 • แนวทางการควบคุมวัณโรค
 • ประเทศไทย พ.ศ.2561 download
 • แนวทางการวินิจฉัยและการดูแลรักษา
 • ผู้ป่วยวัณโรคในประเทศไทย download
 • แนวทางการักษาวัณโรคดื้อยาหลา
 • ยขนานด้วยสูตรยาระยะสั้น ๙ เดือน download
 • การคัดกรองเพื่อค้นหาวัณโรค
 • และวัณโรคดื้อยา download
 • แผนยุทธศาสตร์วัณโรคระดับ
 • ชาติ พ.ศ.2560-2564 download

เกี่ยวกับเว็บไซด์

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
8 ต.ค. 63 14:56

ITA 2563

EB20  หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

- หนังสือแสดงหลักฐาน download

- คำสั่ง download

- รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยง ปี 2562 download

 

EB22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่

- รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรม - ประชุม ดาวน์โหลด


EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ในหน่วยงาน
-  กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน download
 
EB18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
- โครงการ download
- ภาพกิจกรรม ดูภาพ
EB23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
-  แผนปฏิบัติการการป้องกันปราบปรามการทุจริต ปี 2563 download
- หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติลงนามในแผน download
- แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม download
7 มิ.ย. 63 13:14
 • ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำตากล้า ดาวน์โหลด
21 พ.ค. 63 14:01
 • ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำตากล้า เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ดาวน์โหลด
1 พ.ค. 63 13:32
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซ๊ หรือกำลังเครื่องสูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) พร้อมลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด
28 เม.ย. 63 14:12
27 เม.ย. 63 10:14
 • ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำตากล้า เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๒ อัตตรา ดาวน์โหลด
27 เม.ย. 63 10:10
 • เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1  คัน สำหรับ รพ.สต. บ้านโพธิ์ชัย ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 63 15:05
 • เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื่้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซ๊ซ๊ หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กรอนิกส์ (e-bidding)สำหรับ รพ.สต.โพธิ์ชัย  (สสอ.คำตากล้า) ดาวน์โหลด
19 มี.ค. 63 16:11
 • เผยแพร่รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปี 2563 วงเงินระดับจังหวัด ร้อยละ 20 สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์ชัย  ดาวน์โหลด
19 มี.ค. 63 11:10
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
28
สัปดาห์ที่ 08
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
สัปดาห์ที่ 09
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
สัปดาห์ที่ 10
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
สัปดาห์ที่ 11
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
สัปดาห์ที่ 12
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 

เบอร์โทร : 088-3382932

ข้อมูลพื้นฐานหน่อยงาน


บทบาท/ภารกิจ

(เผยแพร่เว็บไซด์ 11 ต.ค.2560)

สายด่วน

แผนยุทธศาสตร์ / แผนปฏิบัติการ

ปี 2562

งาน IT

ข้อมูลบุคลากร

ลิงค์ระบบงานสาธารณสุข

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ใบลากิจ ลาป่วย

แบบเบิกประกันสังคม

แบบฟอร์ม / รายงาน

อื่น ๆ

- จุลสารวินัยและคุณธรรม

(ฉบับที่ 11 ปี 2559)

คู่มือ

Web link

ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์
 • นายอาณัติ ภูลวรรณ
E-office