อสม.ดีเด่น

งานควบคุมโรคติดต่อ

    EPI 

ความรู้พื้นฐานการสร้าง

เสริมภูมิคุ้มกัน download

แนวทางการสร้างเสริม

ภูมิคุ้มกัน download

การเตรียมการและการ

ให้บริการวัคซีน download

การบันทึกข้อมูล EPI download

    แนวทางควบุคมป้องกันวัณโรค

 • แนวทางการควบคุมวัณโรค
 • ประเทศไทย พ.ศ.2561 download
 • แนวทางการวินิจฉัยและการดูแลรักษา
 • ผู้ป่วยวัณโรคในประเทศไทย download
 • แนวทางการักษาวัณโรคดื้อยาหลา
 • ยขนานด้วยสูตรยาระยะสั้น ๙ เดือน download
 • การคัดกรองเพื่อค้นหาวัณโรค
 • และวัณโรคดื้อยา download
 • แผนยุทธศาสตร์วัณโรคระดับ
 • ชาติ พ.ศ.2560-2564 download

เกี่ยวกับเว็บไซด์

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (รพ.สต.โพธิ์ชัย)  ดาวน์โหลด

25 พ.ย. 62 13:50

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอำตากล้า 

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ดาวน์โหลด

8 พ.ย. 62 16:17

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ดาวน์โหลด

7 พ.ย. 62 10:35

ใบสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ดาวน์โหลด

1 พ.ย. 62 17:33

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน ๑ อัตรา  ดาวน์โหลด

1 พ.ย. 62 17:31

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 

ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน ๑ อัตรา  ดาวน์โหลด

1 พ.ย. 62 17:17

ประชาสัมพันธ์

 • แผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน​ ปีงบประมาณ​ 2563  รพ.สต.โพธิ์ชัย​  สสอ.คำตากล้า ดาวน์โหลด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างและ ITA ปี 2562

 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีพ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
 • แผนงาน/โครงการรสุขภาพ ตามภารกิจพื้นฐานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ดาวนโหลด

EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา) 

 • รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 ดาวน์โหลด
 • ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง พ.ศ. 2560  ดาวน์โหลด

EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

 • ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำตากล้า เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำตากล้า ดาวน์โหลด

EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

 • สรุปผลการจัดซื้อจ้างงบดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ปี 2562  ดาวน์โหลด

EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ 

 • สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน   ปีงบประมาณ 2562
 -  ประจำเดือน เดือน  ตุลาคม 61 ดาวน์โหลด
 
-   ประจำเดือน เดือน พฤศจิกายน  61 ดาวน์โหลด
 
-   ประจำเดือน เดือน  ธันวาคม 61 ดาวน์โหลด
 
-   ประจำเดือน มกราคม 62 ดาวน์โหลด
 
-   ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 62 ดาวน์โหลด
 
-  ประจำเดือน มีนาคม 62 ดาวน์โหลด
 
-   ประจำเดือน เมษายน 62 ดาวน์โหลด
 
-  ประจำเดือน พฤษภาคม 62 ดาวน์โหลด
 
-  ประจำเดือน มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลด
 
********************************************************************************************
EB 5  หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร
 • โครงการอำเภอปลอดลูกน้ำยุงลาย คป.สอ.คำตากล้า ปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด
EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่
 •  แผนงาน//โครงการ การดำเนินงานอำเภอปลอดลูกน้ำยุงลายประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด
EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่
 • รายงานผลการดำเนินการตามโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด
EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 • คำสั่ง / หลักเกณฑ์ / ขั้นตอน การเผยแพร่ข้อมูลลงเว็บไซด์ ดาวน์โหลด

                     - ประกาศการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน ดาวน์โหลด

                     - คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด-ปลดและพยานรับรองการปิด-ปลดประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการเผยแพร่ฐานข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างและประกาศกระบวนการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด

                     - ประกาศ แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน  ดาวน์โหลด

                     - คำสั่งผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน  ดาวน์โหลด

EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
(1) ข้อมูลพื้นฐานหน่วยงาน
1.1 นโยบายของผู้บริหาร
1.2 โครงสร้างหน่วยงาน
1.3  บุคลากรหน่วยงาน
1.4 อำนาจหน้าที่หน่วยงาน
1.5 วิสัยทัศน์  พันธกิจ ค่านิยม
1.6 ยุทธศาสตร์ในระดับประเทศ    , แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ปี 2562
1.7 ประมวลกฏหมายจริยธรรม
1.8 ข้อบังคับปลัดกระทรวง ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ ปี 2560
1.9 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข

(2) นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด

(3)  แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561

(4)  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 ดาวน์โหลด  

 • รายงานผลกำกับ การใช้จ่ายงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด
 • ผลการควบคุมกำกับ การปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด

(5)  การจัดการข้อร้องเรียน

 • คู่มือจัดการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ดาวน์โหลด
 • แบบรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และติชม ดาวน์โหลด
 • หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ปัญหากรณีที่มีการร้องเรียน เรื่อง การปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ดาวน์โหลด
 • หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดาวน์โหลด

(6) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

                        -  รายงานผลการดำเนินการข้อร้องเรียน ตรวจสอบเหตุรำคาญ กลิ่นมูลสุกร  ดาวน์โหลด

(7) ข้อมุลการจัดซื้อจัดจ้าง
 • ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
 • แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ดาวน์โหลด 

(8) มาตรฐานหรือคู่มือปฏิบัติงาน ดาวน์โหลด

(9) มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) ดาวน์โหลด

EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี ดาวน์โหลด

EB 12 การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
 • บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจำปี  ดาวน์โหลด
 • การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สสอ.คำตากล้า ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
 • ผลการกำกับติดตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2562 ดาวน์โหลด
EB 13 มาตรการ กลไก หรือการวาง การบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่มีผลสำฤทธิ์ปฏิบัติงานต่ำ
 • รายงานการประชุมชี้แจงมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่มีผลสำฤทธิ์ปฏิบัติงานต่ำ  ดาวน์โหลด
 • กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ดาวน์โหลด
 • มาตรการ กลไก และระบบในการบริหารผลการปฏิบัติราชการและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่มีผลสำฤทธิ์ต่ำ สสอ.คำตากล้า ดาวน์โหลด
....
28 ธ.ค. 61 15:08

EB14 รายงาน การประเมินผลเกี่ยวกับ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ในหน่วยงาน

 • ผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน ในระดับดีเด่นและดีมาก ดาวน์โหลด

EB 15 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

 • ประกาศเจตนารมณ์ ดาวน์โหลด
 • บันทึกข้อตกลงร่วมมือในการแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ดาวน์โหลด

http://www.skko.moph.go.th/dward/document_file/d_khamtakla/common_form_upload_file/20190318160818_777384502.jpg

 • รายงานผลเกี่ยวกับการรับร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และการจัดซื้อจัดจ้าง  downlond
21 ส.ค. 61 14:29

EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

-  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียน  ดาวน์โหลด

-   กรอบ แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน

-  คู่มือการรับเรื่องร้องเรียน ทุจริตประพฤติมิชอบ และฝ่าฝืนจริยธรรม ดาวน์โหลด

-  คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ดาวน์โหลด

- การตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน (Flow chart) ดาวน์โหลด

-  รายงานสรุปการดำเนินการต่อข้อเรื่องร้องเรียน ดาวน์โหลด

-  รายงานสรุปเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดาวน์โหลด

EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

 • คำสั่ง / ข้อสั่งการ ดาวน์โหลด
 • ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ  ดาวน์โหลด
 • บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม / รายงานสรุปผล   ดาวน์โหลด
EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
 • โครงการอบรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม เพื่อความโปร่งใส ในการดำเนินงานสาธารณสุข และป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด
 • โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำตากล้า ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
 • สรุปโครงการคุณธรรมและจริยธรรม ดาวน์โหลด
EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ฯ
 • ข้อมูลชมรมคุณธรรมจริยธรรม (กลุ่มพิทักษ์คุณธรรมเพื่อส่งเสริมการบริหารที่โปร่งใส) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำตากล้า ดาวน์โหลด
 • ปฏิทินดำเนินงานชมรมคุณธรรม จริยธรรม ดาวน์โหลด
 • แนวคิดริเริ่มของกลุ่มพิทักษ์คุณธรรมและความโปร่งในการบริหารงาน ดาวน์โหลด
EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
 • รายงานการประชุม เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลด
 • รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน ดาวน์โหลด
EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไกฯ
 • การดำเนินการจัดทำเอกสารเผยแพร่ตามกระบวนการ ITA 

- บันทึกข้อตกลงในการต่อต้านการทุจริต ดาวน์โหลด

- บันทึกข้อความ ดาวน์โหลด

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยงกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลด

- ประกาศเรื่อง มาตราการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลด

- ประกาศเรื่อง นโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ดาวน์โหลด

- การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  ดาวน์โหลด

- คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลด


EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานฯ
 • ภาพการทำกิจกรรมอบรม สร้างวินัยและคุณธรรมเพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด
 • รายงานการจัดกิจกรรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
   
EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามกบซ้อนารทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
 • แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำตากล้า ดาวนโหลด
 • รายงานผลการวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลด

EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด

EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฯ
 • แนวทางการป้องกันการละเว้นในการปฏิบัติภารกิจหลัก ดาวน์โหลด
 • คู่มือการปฏิบัติงานตามภากิจหลัก - คู้มือควบคุมป้องกันไข้เลือดออก ดาวน์โหลด

EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ฯ
 • คู่มือปฏิบัติงาน จัดการข้อร้องเรียน ดาวน์โหลด
 • คู่มือการจัดการเรื่อง ร้องเรียนเหตุรำคาญ ดาวน์โหลด
 • แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานข้อข้อร้องเรียน ดาวน์โหลด
 • บันทึกข้อความสรุปผลการดำเนินงานข้อข้อร้องเรียน ดาวน์โหลด
   

 

******************************************************************************************************************

 • คู่มือการป้องกัน การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก download
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน download
 • แผนผังการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก download
2 เม.ย. 61 10:13
 
 • ผังการดำเนินงานมาตรการควบคุมไข้เลือดออก 331 download
 • หนังสือสั่งการให้ปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก (งานป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก) download
30 มี.ค. 61 21:58
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
สัปดาห์ที่ 48
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
สัปดาห์ที่ 49
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
สัปดาห์ที่ 50
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
สัปดาห์ที่ 51
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
สัปดาห์ที่ 52
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 

ข้อมูลพื้นฐานหน่อยงาน

 

บทบาท/ภารกิจ

(เผยแพร่เว็บไซด์ 11 ต.ค.2560)

สายด่วน

แผนยุทธศาสตร์ / แผนปฏิบัติการ

ปี 2562

งาน IT

ข้อมูลบุคลากร

ลิงค์ระบบงานสาธารณสุข

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ใบลากิจ ลาป่วย

แบบเบิกประกันสังคม

แบบฟอร์ม / รายงาน

อื่น ๆ

- จุลสารวินัยและคุณธรรม

(ฉบับที่ 11 ปี 2559)

คู่มือ

Web link

ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์
 • นายอาณัติ ภูลวรรณ
E-office