อสม.ดีเด่น

งานควบคุมโรคติดต่อ

    EPI 

ความรู้พื้นฐานการสร้าง

เสริมภูมิคุ้มกัน download

แนวทางการสร้างเสริม

ภูมิคุ้มกัน download

การเตรียมการและการ

ให้บริการวัคซีน download

การบันทึกข้อมูล EPI download

    แนวทางควบุคมป้องกันวัณโรค

 • แนวทางการควบคุมวัณโรค
 • ประเทศไทย พ.ศ.2561 download
 • แนวทางการวินิจฉัยและการดูแลรักษา
 • ผู้ป่วยวัณโรคในประเทศไทย download
 • แนวทางการักษาวัณโรคดื้อยาหลา
 • ยขนานด้วยสูตรยาระยะสั้น ๙ เดือน download
 • การคัดกรองเพื่อค้นหาวัณโรค
 • และวัณโรคดื้อยา download
 • แผนยุทธศาสตร์วัณโรคระดับ
 • ชาติ พ.ศ.2560-2564 download

เกี่ยวกับเว็บไซด์

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างและ ITA

 • สรุปผลการจัดซื้อจ้างงบดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ปี 2562  ดาวน์โหลด
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีพ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
 • ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำตากล้า เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำตากล้า ดาวน์โหลด
 • แผนงาน/โครงการรสุขภาพ ตามภารกิจพื้นฐานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ดาวนโหลด
 • คำสั่ง / หลักเกณฑ์ / ขั้นตอน การเผยแพร่ข้อมูลลงเว็บไซด์ ดาวน์โหลด

                     - ประกาศการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน ดาวน์โหลด

                     - คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด-ปลดและพยานรับรองการปิด-ปลดประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการเผยแพร่ฐานข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างและประกาศกระบวนการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด

                     - ประกาศ แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน  ดาวน์โหลด

                     - คำสั่งผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน  ดาวน์โหลด

สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน   ปีงบประมาณ 2562
 
 -  ประจำเดือน เดือน  ตุลาคม 61 ดาวน์โหลด
 
-   ประจำเดือน เดือน พฤศจิกายน  61 ดาวน์โหลด
 
-   ประจำเดือน เดือน  ธันวาคม 61 ดาวน์โหลด
28 ธ.ค. 61 15:08
 • รายงานผลเกี่ยวกับการรับร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และการจัดซื้อจัดจ้าง  downlond
21 ส.ค. 61 14:29
 • คู่มือการป้องกัน การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก download
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน download
 • แผนผังการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก download
2 เม.ย. 61 10:13
 
 • ผังการดำเนินงานมาตรการควบคุมไข้เลือดออก 331 download
 • หนังสือสั่งการให้ปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก (งานป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก) download
30 มี.ค. 61 21:58
 • รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เรื่องการปฏิบัติงานของบุคลากร และการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 download
 • สรุปการดำเนินงานป้องกันควบคุมไข้เลือดออกประจำเดือน download
30 มี.ค. 61 21:01
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนและข้อแสดงความคิดเห็น   download
29 มี.ค. 61 12:07
 • ขั้นตอนการปฏิบัติงานข้อร้องเรียน  downlond
29 มี.ค. 61 11:47
 • รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนและขออนุญาตเผยแพร่บนเวปไซต์  download
29 มี.ค. 61 10:09
 • การขอใช้คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน download
 • ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูลการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สสอ.คำตากล้า download
28 มี.ค. 61 18:20
 • แผนผังกำกับการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ download
28 มี.ค. 61 17:50
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
27
สัปดาห์ที่ 04
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
สัปดาห์ที่ 05
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
สัปดาห์ที่ 06
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
สัปดาห์ที่ 07
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
สัปดาห์ที่ 08
25
 
26
 
27
 
28
 
1
 
2
 

ติดต่อ

บทบาท/ภารกิจ

(เผยแพร่เว็บไซด์ 11 ต.ค.2560)

สายด่วนผู้บริหาร

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ใบลากิจ ลาป่วย

แบบเบิกประกันสังคม

แบบฟอร์ม / รายงาน

งาน IT

ข้อมูลบุคลากร

ลิงค์ระบบงานสาธารณสุข

อื่น ๆ

- จุลสารวินัยและคุณธรรม

(ฉบับที่ 11 ปี 2559)

คู่มือ

Web link

ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์
 • นายอาณัติ ภูลวรรณ
 • นายกิตติศักดิ์  นวนชุม
E-office