อสม.ดีเด่น

งานควบคุมโรคติดต่อ

    EPI 

ความรู้พื้นฐานการสร้าง

เสริมภูมิคุ้มกัน download

แนวทางการสร้างเสริม

ภูมิคุ้มกัน download

การเตรียมการและการ

ให้บริการวัคซีน download

การบันทึกข้อมูล EPI download

    แนวทางควบุคมป้องกันวัณโรค

 • แนวทางการควบคุมวัณโรค
 • ประเทศไทย พ.ศ.2561 download
 • แนวทางการวินิจฉัยและการดูแลรักษา
 • ผู้ป่วยวัณโรคในประเทศไทย download
 • แนวทางการักษาวัณโรคดื้อยาหลา
 • ยขนานด้วยสูตรยาระยะสั้น ๙ เดือน download
 • การคัดกรองเพื่อค้นหาวัณโรค
 • และวัณโรคดื้อยา download
 • แผนยุทธศาสตร์วัณโรคระดับ
 • ชาติ พ.ศ.2560-2564 download

เกี่ยวกับเว็บไซด์

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

- เผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซี ซี. จำนวน 1 คัน สำหรับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์ชัย ดาวน์โหลด

14 ม.ค. 63 15:41

ITA ปี 2563

 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีพ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด
 • แผนงาน/โครงการรสุขภาพ ตามภารกิจพื้นฐานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ดาวนโหลด

EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา) 

 • รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 ดาวน์โหลด
 • ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง พ.ศ. 2560  ดาวน์โหลด

EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

 • ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำตากล้า เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำตากล้า ดาวน์โหลด
 • แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2563  ดาวน์โหลด

EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

 • สรุปผลการจัดซื้อจ้างงบดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ปี 2563  ดาวน์โหลด
 • บันทึกแจ้ง เรื่อง ความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณ ปี 2563 ดาวน์โหลด

EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ 

 • สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน   ปีงบประมาณ 2563
 -  ประจำเดือน เดือน  ตุลาคม 62 ดาวน์โหลด
 
-   ประจำเดือน เดือน พฤศจิกายน  62 ดาวน์โหลด
 
-   ประจำเดือน เดือน  ธันวาคม 62 ดาวน์โหลด
 
 
 
EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 • คำสั่ง / หลักเกณฑ์ / ขั้นตอน การเผยแพร่ข้อมูลลงเว็บไซด์ ดาวน์โหลด

                     - ประกาศการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน ดาวน์โหลด

                     - คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด-ปลดและพยานรับรองการปิด-ปลดประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการเผยแพร่ฐานข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างและประกาศกระบวนการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด

                     - ประกาศ แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน  ดาวน์โหลด

                     - คำสั่งผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน  ดาวน์โหลด

12 ธ.ค. 62 11:52

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (รพ.สต.โพธิ์ชัย)  ดาวน์โหลด

25 พ.ย. 62 13:50

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอำตากล้า 

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ดาวน์โหลด

8 พ.ย. 62 16:17

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ดาวน์โหลด

7 พ.ย. 62 10:35

ใบสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ดาวน์โหลด

1 พ.ย. 62 17:33

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน ๑ อัตรา  ดาวน์โหลด

1 พ.ย. 62 17:31

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 

ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน ๑ อัตรา  ดาวน์โหลด

1 พ.ย. 62 17:17

ประชาสัมพันธ์

 • แผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน​ ปีงบประมาณ​ 2563  รพ.สต.โพธิ์ชัย​  สสอ.คำตากล้า ดาวน์โหลด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างและ ITA ปี 2562

 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีพ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
 • แผนงาน/โครงการรสุขภาพ ตามภารกิจพื้นฐานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ดาวนโหลด

EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา) 

 • รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 ดาวน์โหลด
 • ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง พ.ศ. 2560  ดาวน์โหลด

EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

 • ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำตากล้า เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำตากล้า ดาวน์โหลด

EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

 • สรุปผลการจัดซื้อจ้างงบดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ปี 2562  ดาวน์โหลด

EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ 

 • สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน   ปีงบประมาณ 2562
 -  ประจำเดือน เดือน  ตุลาคม 61 ดาวน์โหลด
 
-   ประจำเดือน เดือน พฤศจิกายน  61 ดาวน์โหลด
 
-   ประจำเดือน เดือน  ธันวาคม 61 ดาวน์โหลด
 
-   ประจำเดือน มกราคม 62 ดาวน์โหลด
 
-   ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 62 ดาวน์โหลด
 
-  ประจำเดือน มีนาคม 62 ดาวน์โหลด
 
-   ประจำเดือน เมษายน 62 ดาวน์โหลด
 
-  ประจำเดือน พฤษภาคม 62 ดาวน์โหลด
 
-  ประจำเดือน มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลด
 
********************************************************************************************
EB 5  หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร
 • โครงการอำเภอปลอดลูกน้ำยุงลาย คป.สอ.คำตากล้า ปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด
EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่
 •  แผนงาน//โครงการ การดำเนินงานอำเภอปลอดลูกน้ำยุงลายประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด
EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่
 • รายงานผลการดำเนินการตามโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด
EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 • คำสั่ง / หลักเกณฑ์ / ขั้นตอน การเผยแพร่ข้อมูลลงเว็บไซด์ ดาวน์โหลด

                     - ประกาศการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน ดาวน์โหลด

                     - คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด-ปลดและพยานรับรองการปิด-ปลดประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการเผยแพร่ฐานข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างและประกาศกระบวนการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด

                     - ประกาศ แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน  ดาวน์โหลด

                     - คำสั่งผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน  ดาวน์โหลด

EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
(1) ข้อมูลพื้นฐานหน่วยงาน
1.1 นโยบายของผู้บริหาร
1.2 โครงสร้างหน่วยงาน
1.3  บุคลากรหน่วยงาน
1.4 อำนาจหน้าที่หน่วยงาน
1.5 วิสัยทัศน์  พันธกิจ ค่านิยม
1.6 ยุทธศาสตร์ในระดับประเทศ    , แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ปี 2562
1.7 ประมวลกฏหมายจริยธรรม
1.8 ข้อบังคับปลัดกระทรวง ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ ปี 2560
1.9 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข

(2) นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด

(3)  แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561

(4)  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 ดาวน์โหลด  

 • รายงานผลกำกับ การใช้จ่ายงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด
 • ผลการควบคุมกำกับ การปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด

(5)  การจัดการข้อร้องเรียน

 • คู่มือจัดการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ดาวน์โหลด
 • แบบรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และติชม ดาวน์โหลด
 • หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ปัญหากรณีที่มีการร้องเรียน เรื่อง การปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ดาวน์โหลด
 • หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดาวน์โหลด

(6) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

                        -  รายงานผลการดำเนินการข้อร้องเรียน ตรวจสอบเหตุรำคาญ กลิ่นมูลสุกร  ดาวน์โหลด

(7) ข้อมุลการจัดซื้อจัดจ้าง
 • ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
 • แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ดาวน์โหลด 

(8) มาตรฐานหรือคู่มือปฏิบัติงาน ดาวน์โหลด

(9) มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) ดาวน์โหลด

EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี ดาวน์โหลด

EB 12 การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
 • บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจำปี  ดาวน์โหลด
 • การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สสอ.คำตากล้า ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
 • ผลการกำกับติดตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2562 ดาวน์โหลด
EB 13 มาตรการ กลไก หรือการวาง การบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่มีผลสำฤทธิ์ปฏิบัติงานต่ำ
 • รายงานการประชุมชี้แจงมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่มีผลสำฤทธิ์ปฏิบัติงานต่ำ  ดาวน์โหลด
 • กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ดาวน์โหลด
 • มาตรการ กลไก และระบบในการบริหารผลการปฏิบัติราชการและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่มีผลสำฤทธิ์ต่ำ สสอ.คำตากล้า ดาวน์โหลด
....
28 ธ.ค. 61 15:08

EB14 รายงาน การประเมินผลเกี่ยวกับ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ในหน่วยงาน

 • ผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน ในระดับดีเด่นและดีมาก ดาวน์โหลด

EB 15 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

 • ประกาศเจตนารมณ์ ดาวน์โหลด
 • บันทึกข้อตกลงร่วมมือในการแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ดาวน์โหลด

http://www.skko.moph.go.th/dward/document_file/d_khamtakla/common_form_upload_file/20190318160818_777384502.jpg

 • รายงานผลเกี่ยวกับการรับร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และการจัดซื้อจัดจ้าง  downlond
21 ส.ค. 61 14:29
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
29
สัปดาห์ที่ 52
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 01
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 02
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 03
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 04
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 

ข้อมูลพื้นฐานหน่อยงาน

 

บทบาท/ภารกิจ

(เผยแพร่เว็บไซด์ 11 ต.ค.2560)

สายด่วน

แผนยุทธศาสตร์ / แผนปฏิบัติการ

ปี 2562

งาน IT

ข้อมูลบุคลากร

ลิงค์ระบบงานสาธารณสุข

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ใบลากิจ ลาป่วย

แบบเบิกประกันสังคม

แบบฟอร์ม / รายงาน

อื่น ๆ

- จุลสารวินัยและคุณธรรม

(ฉบับที่ 11 ปี 2559)

คู่มือ

Web link

ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์
 • นายอาณัติ ภูลวรรณ
E-office

Daha fazla dayanamayan patron seksi porno indir beyaz götü olan asistanı domaltarak onun ıslanan amcığından içeriye doğru uzun yarağını yerleştirerek hemen tezgah önünde git gel yapıyor. bedava porno indir Zevk alarak yaşadığı ayak üstü ilişkiden oldukça memnun olan asistan kadın sex hikayeleri ileride üzerindeki gecelikleri çıkararak banyoda rahat olmayan ama zevk dolu pozisyonlarda cinselliğe imza atarak çılgınlık yaparak patronuyla unutulmaz bir film ortaya koyuyor. Beyaz porno izle götünün güzelliği karşısında etkilenen patron onun belinden tutarak sikmesi sonrasında boşalarak orgazm olmanın mutluluğunu yaşayarak asistanına teşekkür ediyor.