อสม.ดีเด่น

งานควบคุมโรคติดต่อ

    EPI 

ความรู้พื้นฐานการสร้าง

เสริมภูมิคุ้มกัน download

แนวทางการสร้างเสริม

ภูมิคุ้มกัน download

การเตรียมการและการ

ให้บริการวัคซีน download

การบันทึกข้อมูล EPI download

    แนวทางควบุคมป้องกันวัณโรค

 • แนวทางการควบคุมวัณโรค
 • ประเทศไทย พ.ศ.2561 download
 • แนวทางการวินิจฉัยและการดูแลรักษา
 • ผู้ป่วยวัณโรคในประเทศไทย download
 • แนวทางการักษาวัณโรคดื้อยาหลา
 • ยขนานด้วยสูตรยาระยะสั้น ๙ เดือน download
 • การคัดกรองเพื่อค้นหาวัณโรค
 • และวัณโรคดื้อยา download
 • แผนยุทธศาสตร์วัณโรคระดับ
 • ชาติ พ.ศ.2560-2564 download

เกี่ยวกับเว็บไซด์

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์
 • เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1  คัน สำหรับ รพ.สต. บ้านโพธิ์ชัย ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 63 15:05
 • เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื่้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซ๊ซ๊ หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กรอนิกส์ (e-bidding)สำหรับ รพ.สต.โพธิ์ชัย  (สสอ.คำตากล้า) ดาวน์โหลด
19 มี.ค. 63 16:11
 • เผยแพร่รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปี 2563 วงเงินระดับจังหวัด ร้อยละ 20 สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์ชัย  ดาวน์โหลด
19 มี.ค. 63 11:10
 • เผยแพร่ตารางราคากลางและแสดงวงเงินงบประมาณ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปี 2563 วงเงินระดับจังหวัดร้อยละ 20 สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์ชัย  ดาวน์โหลด
19 มี.ค. 63 11:06
 • เผยแพร่่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนประจำปี 2563 วงเงินระดับจังหวัด ร้อยละ 20 สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์ชัย ดาวน์โหลด
19 มี.ค. 63 10:28

ITA ปี 2563

EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

 • คำสั่งประกาศ/มาตาการบริหารผลการปฏิบัติงาน ดาวน์โหลด
 • กรองแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงาน ดาวน์โหลด

EB16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

-   กรอบ แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน

-  คู่มือการรับเรื่องร้องเรียน ทุจริตประพฤติมิชอบ และฝ่าฝืนจริยธรรม ดาวน์โหลด

-  คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ดาวน์โหลด

- การตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน (Flow chart) ดาวน์โหลด

-  รายงานสรุปการดำเนินการต่อข้อเรื่องร้องเรียน ดาวน์โหลด 

-  หนังสืออนุมัติ ดาวน์โหลด

-  รายงานสรุปเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดาวน์โหลด

 

EB25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 • กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ดาวน์โหลด

EB26 กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

 • คู่มือ กระบวนการอำนวย ความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ดาวนโหลด
 • ขั้นตอนกระบวนการ ดูภาพ

EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

 • บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ ดาวน์โหลด
 • โครงการ ดาวนโหลด
 • รายงานประชุม/โครงการ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ
  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมแสดงความคิดเห็น ตามภารกิจหลัก
  ที่เลือก
 • ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม ดูภาพ
 • หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ

EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่

 

EB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

 

EB17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

 • บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง / ข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาติเผยแพร่ ดาวน์โหลด
 • คำสั่ง / ข้อสั่งการ ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ดาวน์โหลด  
 • 2.1 ค ำสั่งส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอค ำตำกล้ำ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรควบคุม สอดส่อง ก ำกับดูแลกำรรับสินบน ดาวน์โหลด
 • บันทึกข้อความรับทราบการติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศมาตรการ ดาวน์โหลด

 

EB10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

EB11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี(ที่ผ่านมา)

 • บันทึกข้อความรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงาน  ดาวน์โหลด
 • รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา) ดาวน์โหลด

EB12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

 • บันทึกข้อความรับทราบกำกับติดตามงานตามแผนปฏิบัติการ ดาวน์โหลด
 • ผลการกำกับติดตามงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  ดาวน์โหลด

EB14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ

 • บันทึกข้อความลงประกาศ ดาวน์โหลด
 • ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ดาวน์โหลด

EB15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

 • บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ดาวน์โหลด
 • ประกาศเจตจำนงผู้บริหาร ดาวนโหลด
 • ภาพประกอบจัดอบรมประกาศเจตจำนงต้านทุจริต ดาวน์โหลด

EB24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกัน และปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

 • หนังสือนำเสนอผู้บริหาร / สั่งการ ดาวน์โหลด
 • รายงานผลการกำกับติดตามตามแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2563 ดาวน์โหลด

1.1 ไตามาสที่ 1  1.2 ไตรมาสที่ 2

EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 

EB21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนโดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ในหน่วยงาน

 • คำสั่งอนุมัติลงนามเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน บอร์ดประชาสัมพันธ์และเว็บไซด์ ดาวน์โหลด
 • กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลด
11 มี.ค. 63 10:15

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2000 ซีซี จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด

2 มี.ค. 63 11:51
 • เผยแพร่ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการร้อยละ 20 ประจำปีงบประมาณ 2563 สำหรับ รพ.สต. บ้านโพธิ์ชัย อ.คำตากล้า จ.สกลนคร ดาวน์โหลด
19 ก.พ. 63 15:44

- เผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซี ซี. จำนวน 1 คัน สำหรับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์ชัย ดาวน์โหลด

14 ม.ค. 63 15:41

ITA ปี 2563

 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีพ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
 • แผนงาน/โครงการรสุขภาพ ตามภารกิจพื้นฐานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ดาวนโหลด

EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา) 

 • รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 ดาวน์โหลด
 • ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง พ.ศ. 2560  ดาวน์โหลด
 • หนังสือจัดสรรงบประมาณ ดาวน์โหลด

EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

 • ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำตากล้า เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำตากล้า ดาวน์โหลด
 • แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2563  ดาวน์โหลด
 • กรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ดาวน์โหลด
 • คำสั่ง ดาวน์โหลด
 • แผนจัดซื้อจัดจ้าง 63 ดาวน์โหลด

EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

 • สรุปผลการจัดซื้อจ้างงบดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ปี 2563  ดาวน์โหลด
 • บันทึกแจ้ง เรื่อง ความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณ ปี 2563 ดาวน์โหลด
 • เอกสารการเผยแพร่ การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินสูงสุด ดาวน์โหลด
 • การจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน 5000  ขึ้นไป ดาวน์โหลด

EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ 

 • 1) บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณา สั่งการ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ (ต.ค.-ธ.ค.62 ดาวน์โหลด )
 • บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณา สั่งการ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ (ม.ค.-มี.ค.63) ดาวน์โหลด
 • สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน   ปีงบประมาณ 2563
 -  ประจำเดือน เดือน  ตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562 ดาวน์โหลด
-  ประจำเดือน เดือน  มกราคม 2563 - มีนาคม 2563 ดาวน์โหลด
 
 
 
 
EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 • บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฏการขอ อนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด
 • คำสั่ง / หลักเกณฑ์ / ขั้นตอน การเผยแพร่ข้อมูลลงเว็บไซด์ ดาวน์โหลด

                     - ประกาศการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน ดาวน์โหลด

                     - คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด-ปลดและพยานรับรองการปิด-ปลดประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการเผยแพร่ฐานข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างและประกาศกระบวนการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด

                     - ประกาศ แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน  ดาวน์โหลด

                     - คำสั่งผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน  ดาวน์โหลด

12 ธ.ค. 62 11:52
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
29
สัปดาห์ที่ 13
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 14
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 15
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 16
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 17
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 

ข้อมูลพื้นฐานหน่อยงาน

 

บทบาท/ภารกิจ

(เผยแพร่เว็บไซด์ 11 ต.ค.2560)

สายด่วน

แผนยุทธศาสตร์ / แผนปฏิบัติการ

ปี 2562

งาน IT

ข้อมูลบุคลากร

ลิงค์ระบบงานสาธารณสุข

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ใบลากิจ ลาป่วย

แบบเบิกประกันสังคม

แบบฟอร์ม / รายงาน

อื่น ๆ

- จุลสารวินัยและคุณธรรม

(ฉบับที่ 11 ปี 2559)

คู่มือ

Web link

ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์
 • นายอาณัติ ภูลวรรณ
E-office

Daha fazla dayanamayan patron seksi porno indir beyaz götü olan asistanı domaltarak onun ıslanan amcığından içeriye Altyazılı Porno doğru uzun yarağını yerleştirerek hemen tezgah önünde git gel yapıyor. bedava porno indir Zevk alarak yaşadığı ayak porno üstü ilişkiden oldukça memnun olan asistan kadın sex hikayeleri ileride üzerindeki gecelikleri çıkararak banyoda rahat olmayan porno sex ama zevk dolu pozisyonlarda cinselliğe imza atarak çılgınlık yaparak Palyaço Porno patronuyla unutulmaz bir film ortaya koyuyor. Beyaz porno izle götünün güzelliği karşısında etkilenen patron onun belinden tutarak Kasaba HD Porno sikmesi sonrasında boşalarak orgazm olmanın mutluluğunu yaşayarak asistanına teşekkür ediyor.