อสม.ดีเด่น

งานควบคุมโรคติดต่อ

    EPI 

 • ความรู้พื้นฐานการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน download
 • แนวทางการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน download
 • การเตรียมการและการให้บริการวัคซีน download
 • การบันทึกข้อมูล EPI download

    แนวทางควบุคมป้องกันวัณโรค

 • แนวทางการควบคุมวัณโรคประเทศไทย พ.ศ.2561 download
 • แนวทางการวินิจฉัยและการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคในประเทศไทย download
 • แนวทางการักษาวัณโรคดื้อยาหลายขนานด้วยสูตรยาระยะสั้น ๙ เดือน download
 • การคัดกรองเพื่อค้นหาวัณโรคและวัณโรคดื้อยา download
 • แผนยุทธศาสตร์วัณโรคระดับชาติ พ.ศ.2560-2564 download

เกี่ยวกับเว็บไซด์

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์
 • รายงานผลเกี่ยวกับการรับร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และการจัดซื้อจัดจ้าง  downlond
21 ส.ค. 61 14:29

3 พ.ค. 61 09:23
 • คู่มือการป้องกัน การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก download
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน download
 • แผนผังการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก download
2 เม.ย. 61 10:13
 
 • ผังการดำเนินงานมาตรการควบคุมไข้เลือดออก 331 download
 • หนังสือสั่งการให้ปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก (งานป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก) download
30 มี.ค. 61 21:58
 • รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เรื่องการปฏิบัติงานของบุคลากร และการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 download
 • สรุปการดำเนินงานป้องกันควบคุมไข้เลือดออกประจำเดือน download
30 มี.ค. 61 21:01
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนและข้อแสดงความคิดเห็น   download
29 มี.ค. 61 12:07
 • ขั้นตอนการปฏิบัติงานข้อร้องเรียน  downlond
29 มี.ค. 61 11:47
 • รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนและขออนุญาตเผยแพร่บนเวปไซต์  download
29 มี.ค. 61 10:09
 • การขอใช้คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน download
 • ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูลการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สสอ.คำตากล้า download
28 มี.ค. 61 18:20
 • แผนผังกำกับการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ download
28 มี.ค. 61 17:50
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
25
สัปดาห์ที่ 47
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
สัปดาห์ที่ 48
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
สัปดาห์ที่ 49
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
สัปดาห์ที่ 50
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
สัปดาห์ที่ 51
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
สัปดาห์ที่ 52
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 

ติดต่อ

บทบาท/ภารกิจ

(เผยแพร่เว็บไซด์ 11 ต.ค.2560)

สายด่วนผู้บริหาร

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ใบลากิจ ลาป่วย

แบบเบิกประกันสังคม

แบบฟอร์ม / รายงาน

งาน IT

ข้อมูลบุคลากร

ลิงค์ระบบงานสาธารณสุข

อื่น ๆ

- จุลสารวินัยและคุณธรรม

(ฉบับที่ 11 ปี 2559)

คู่มือ

Web link

ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์
 • นายอาณัติ ภูลวรรณ
 • นายกิตติศักดิ์  นวนชุม
E-office