หน้าหลัก http://www.skko.moph.go.th/d_koksri :: สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวทางการดำเนินงาน รพสต.ติดาว 5 ดาว 5 ดี ประจำปี 2560
ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข แจ้งสถานบริการทุกแห่งดาว์นโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาและประเมินตนเองตามแบบประเมิน ให้แล้วเสร็จส่ง สสอ.ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2560 พร้อมส่ง PCU Profile ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2560 ดาว์นโหลด
1. คู่มือแนวทางการพัฒนา รพสต.ติดดาว (ล่าสุด)
2.ถอดบทเรียน รพสต.ติดดาว ประชุม 24/02/2560
3.แนวทางการดำเนินจังหวัดสกลนคร&แผนเยี่ยมเสริมพลัง
4.ไฟล์แบบประเมินตนเอง (เลือกดาว์นโหลดเฉพาะ รพสต.)
    4.1 รพสต.ห้วยหีบรุ่งอรุณ
    4.2 รพสต.โพนค้อ
    4.3 รพสต.ม่วงไข่น้อย
    4.4 รพสต.โคกนาดี
    4.5 รพสต.โพนทองวัฒนา
    4.6 PCU.โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ
5. หลักการเขียน PCU Proflie 60

3 มี.ค. 60 10:45

แจ้งรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 
งานพัสด กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป สสอ.โคกศรีสุพรรณ ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2559 เพื่อวิเคราะห์การดำเนินงานในปีที่ผ่านมา รายละเอียดตามไฟล์แนบ
1) ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559  >>> DOWNLOAD
2) ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมเพื่อป้องกันประโยชน์ทับซ้อน สสอ.โคกศรีสุพรรณ  >>> DOWNLOAD

15 พ.ย. 59 12:01

ประเด็นการนิเทศงาน คปสอ. รอบที่ 1 ปี 2558 อ.โคกศรีสุพรรณ วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เช้า รพสต.ม่วงไข่ บ่าย คปสอ.โคกศรีสุพรรณ (ห้องประชุมเพื่อชัยชนะ) รายละเอียดตามไฟล์แนบ ดูเพิ่มเติมที่งาน พนย.สสจ.สกลนคร http://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=strategy ดาว์นโหลดหนังสือราชการเด้อ  ที่นี่

10 ก.พ. 58 21:48

การประเมิน รพสต./คปสอ.ติดดาว ประจำปี 2558
แจ้ง รพสต.ทุกแห่งประเมินตนเองตามเกณฑ์ รพสต.ติดดาว ตามความเป็นจริงเพื่อการพัฒนา/ปรับปรุงต่อไป โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จแล้วส่งเอกสารประเมินตนเองให้ สสอ.เพื่อรวบรวมข้อมูลและวิเคระห์ปัญหาเพื่อการพัฒนาต่อไปฯ โดยส่งข้อมูลภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 (พิมพ์เอกสารพร้อมแนบไฟล์ด้วย) รายละเอียดตามไฟล์แนบ ดาว์นโหลด

4 ก.พ. 58 13:30

ด่วน...ขอเชิญประชุมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 ในวันพุธ ที่ 5 พ.ย. 2557 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม สสอ.โคกศรีสุพรรณ จึงเรียนมาทราบโดยทั่วกัน

3 พ.ย. 57 14:43

ด่วน...แจ้ง เจ้าหน้าที่การเงิน รพ.สต.ทุกแห่ง แจ้งการโอนเงินงบประมาณ OP/PP Individual รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบค่ะ

3 ต.ค. 57 11:36

ด่วน...ขอเชิญประชุมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2557 ในวันพฤหัสบดี ที่ 2 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม สสอ.โคกศรีสุพรรณ จึงเรียนมาทราบโดยทั่วกัน

1 ต.ค. 57 09:49

ด่วน.. เชิญบุคลากร รพ.สต.โพนทอง,ม่วงไข่ เข้าร่วมประชุมวิชาการพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพด้านการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วันที่ 1-2 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุม 1 สสจ.สกลนคร รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบค่ะ

30 ก.ย. 57 10:10

ด่วน...แจ้งเจ้าหน้าที่การเงิน รพ.สต.ทุกแห่ง แจ้งการจัดสรรและโอนงบประมาณสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สสจ.โอนเงินเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

29 ก.ย. 57 09:50

ประชาสัมพันธ์ เรียนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน รพ.สต.ทุกแห่ง ส่งหนังสือการปรับอายุของเด็กในการให้วัคซีนMMR เข็มที่2จากอายุ7ปีเป็นอายุ2ปีครึ่ง รายละเอียดตามหนังสือที่แนบ

23 ก.ย. 57 15:20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
17
ระเบียนที่ 1 - 10 / 161    
สื่อเผยแพร่
     
ชื่อเรื่อง
1 แบบรายงานความครอบคลุมงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค รายไตรมาส
2 แบบฟอร์มรายงานผลการคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี40ปีขึ้นไป
3 แบบฟอร์มการคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี40ปีขึ้นไป
4 แบบฟอร์มรายงานเบาหวานและความดัน ปรับใหม่ปี 2556
5 เอกสาร"ปิงปอง7สี"
6 แบบสรุปความครอบคลุมการรับวัคซีนโรคคอตีบ/เก็บตก (Catch UP)
7 แบบฟอร์มจัดทำแผนปฏิบัติการสำหรับ รพ.สต.พร้อมตัวอย่าง
8 แบบฟอร์ม ภ 301
9 แบบฟอร์ม ภ 202
10 แบบฟอร์มโครงการแก้ไขปัญหาสายตาผิดปกติ
11 แบบฟอร์มตรวจสุขภาพนักเรียน
12 แบบฟอร์มรายงานการเฝ้าระวังภาวะการเจริญเติบโต
13 แบบฟอร์มรายงานธาลัสซีเมีย
14 แบบฟอร์มสรุปผลภาวะการได้ยินในนักเรียน
15 แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจสุขภาพ
16 แบบฟอร์มประเมินโรงเรียน
17 แบบฟอร์มประเมินโรงเรียน50(เด็กทำได้)
18 แบบฟอร์มการให้ยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก
19 แบบฟอร์มตรวจราชการ
20 แบบสรุปการดำเนินงานควบคุมโรค DM/HT (NCD1-4)
21 แบบฟอร์มรายงานปิงปองจราจร NCD5.1sakon และ NCD1
22 UEแบบคัดกรองวัณโรค สำหรับ HOSXP, HOSXP_PCU
23 แบบรายงานผลการคัดกรอง TB
ระเบียนที่ 1 - 23 / 23    
IT news
ไม่พบข้อมูล
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 12
27
 
- เชิญประชุมเชิงปฎิบัติการ27-31 มีนาคม 60/5227 อินทนิล
- ขอเชิญประชุมข้อมูล QOF ณ ห้องประชุมศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 8.3 /1247
28
 
- ขอเชิญเข้าร่วมประชุมอบรมวิชาการ ยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติกับการนำไปประยุกต์ใช้และการวิจัยทางด้านสมุนไพรสำหรับเภสัชกรและแพทย์แผนไทย ณ ห้องประชุมพุทธรักษา สสจ.สกลนคร/5164
29
 
- ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการควบคุมภายในของหน่วยบริการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ราชาวดี 1 ชั้น6 อิมพีเรียลสกลนคร/4728
- เชิญเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ (Promotion and Prevention Excellence Plan Forum)29-31 มีนาคม 60/5316 หัวหน้า พี่หน้อง
30
 
- ประชุมป้องกันการจมน้ำของเด็ก ณ ห้องประชุมดุสิตา ภูพานเพลชและสระว่ายน้ำม.ราชภัฎสกลนคร/6208
31
 
- เชิญประชุมติดตามงาน QOF รอบที่ 2/256/765
1
 
2
สัปดาห์ที่ 13
3
 
- ประชุมคุณธรรมและความโปร่งใส ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง2 สสจ.อุดรธานี /6215
4
 
- ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ และ R2R (แนบสิ่งที่ส่งมาด้วยใหม่)4-5 เม.ย. 60ณ ห้องประชุมพุทธรักษา/4880
- พัฒนาสักยภาพเครือข่ายสาธารณสุขอำเภอ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น/ว20
5
 
6
 
7
 
8
 
9
สัปดาห์ที่ 14
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
สัปดาห์ที่ 15
17
 
18
 
19
 
- พรบ.โรคติดต่อ
20
 
- ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการอบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทยสำหรับแพทย์แผนไทยและสหวิชาชีพ (Teleconference)ห้องประชุมลีลาวดี /7783
21
 
- ขอเชิญประชุมพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดการขยะต้นทาง ห้องพุทธรักษา/1590
- ประชุมคณะกรรมการ ITA หัวหน้า
22
 
23
สัปดาห์ที่ 16
24
 
25
 
- ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ Care Giver หลักสูตร 70 ชั่วโมง ณ ห้องประชุมอินทนิล/8044
26
 
- ประชุมเพื่อจัดทำอุปกรณ์การส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยในชุมชน /7444
27
 
28
 
29
 
30
สัปดาห์ที่ 17
1
 
2
 
- เชิญเข้าร่วมอบรม การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น4 สว่างแดนดิน/8450
3
 
4
 
5
 
6
 
WEB LINK
>> DATA CENTER:อำเภอ
>> ระบบระบาดวิทยาออนไลน์
>> รพ.โคกศรีสุพรรณ2015
>> สสจ.สกลนคร
>> COCKPIT เขต 8
>> COCKPIT สกลนคร
>> GIS รพสต.โพนทองวัฒนา

>> ฟังเพลงออนไลน์ริมน้ำ
>> ดูทีวีออนไลน์
>> ทีวีสยามสปอร์ต

>> ตรวจล็อตเตอรี่
>> Forrunner
>> คู่มือบันทึกข้อมูลทรัพยากร 
>> โครงการสืบสานปณิธานเต้านม 
>> โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

WEB BLOG & FB
>> KSSRRT FC
>>
KpyoonBlog
>> Facebook รพสต.โพนทองวัฒนา

>> Facebook สสอ.โคกศรีสุพรรณ
>> Facebook ชมรมกรีฑาผู้สูงอายุฯ

ตรวจสอบ GIS สสจ.สน
>>
สถานะการใช้โปรแกรม
>> คุณภาพงาน ฌณห ราย รพสต.
>> สถานะ Basic Data
>> ตรวจสอบ นสค.
>> ตรวจสอบ อสม.

สำหรับผู้บริหาร
>>  ตรวจสอบประชากรกลางปี
>>  ตรวจสอบผลงานแพทย์แผนไทย
>>  ตรวจสอบเงินโอนจาก สปสช.
>>  ตรวจสอบการส่ง21แฟ้ม
>>  ตรวจสอบการจัดหาคอมพิวเตอร์
>>  ตรวจสอบ GISJHCIS_Online
>>  ตรวจสอบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ
>>  ตรวจสอบข้อมูลบำบัดยาเสพติด
>>  ตรวจสอบคัดกรองซึมเศร้า
>>  ตรวจสอบการส่งรายงาน5
>>  ตรวจสอบผลงาน DataCeter

FOR BUDGET
>>  สปสช.ส่วนกลาง
>>
สปสช.อุดรธานี
>> ตรวจสอบกองทุนตำบล
>> ตรวจสอบเงินโอน

>> โปรแกรม OPPP2010

FOR RESEARCH

>> สำนักระบาดวิทยา
>> รายงานเฝ้าระวังโรครายสัปดาห์
>> สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

คู่มือ

บันทึกรายงานการประชุม
รายงานการประชุมครั้งที่1/2558
รายงานการประชุมครั้งที่2/2558
รายงานการประชุมครั้งที่3/2558
รายงานการประชุมครั้งที่4/2558
รายงานการประชุมครั้งที่5/2558
ายงานการประชุมครั้งที่6/2558

E-office