หน้าหลัก http://www.skko.moph.go.th/d_koksri :: สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 
ติดต่อเราได้ที่  โทร.042-766066  โทรสาร 042-766-066 Email: d_koksrisupan@hotmail.com

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง คลิ๊ก

13 พ.ย. 62 11:45

 ประกาศ...สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ 

                        เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสาารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง นักงานช่วยเหลือคนไข้ คลิ๊ก

11 พ.ย. 62 15:08

 

ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกสรีสุพรรณ

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

คลิ๊ก

31 ต.ค. 62 13:02

 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562  คลิ๊ก

2 ส.ค. 62 15:22

 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562  คลิ๊ก

2 ส.ค. 62 15:22

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 1ตำแหน่ง  คลิ๊ก

24 ก.ค. 62 11:40

 à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 3 คน, ข้อความ

15 ก.ค. 62 15:11

ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกสรีสุพรรณ

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

คลิ๊ก

8 ก.ค. 62 11:17

ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

-ตุลาคม ๒๕๖๑ คลิ๊ก

-พฤศจิกายน ๒๕๖๑ คลิ๊ก

-ธันวาคม ๒๕๖๑ คลิ๊ก

-มกราคม ๒๕๖๒ คลิ๊ก

-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คลิ๊ก

-มีนาคม ๒๕๖๒ คลิ๊ก

-พฤษภาคม ๒๕๖๒ คลิ๊ก

-เมษายน ๒๕๖๒ คลิ๊ก

28 มิ.ย. 62 10:45

ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศเจตจำนงการบริหารงานโดยสุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562  คลิก

20 มิ.ย. 62 15:47
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
23
ระเบียนที่ 1 - 10 / 222    
สื่อเผยแพร่
     
ชื่อเรื่อง
1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน สสอ.โคกศรีสุพรรณ
2 ประกาศ สป.สาธารณสุข แนวทางปฏิบัติงาน เรื่องการตรวจสอบบุคลากร ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
3 ข้อมูลพื้นฐาน สสอ.โคกศรีสุพรรณ
4 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข(MOPH Code of Conduct)
5 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2561
6 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 แผนรับจ่ายเงิน UC รพสต./สสอ.2561
8 แผนปฏิบัติการ คปสอ.โคกศรีสุพรรณ ปี 2561
9 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะ กง 4724 สกลนคร จำนวนหนึ่งคัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 แผนปฏิบัติการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ ปีงบประมาณ 2562
12 รายงานการประชุม พชอ.โคกศรีสุพรรณ ครั้งที่ 1/2562
13 ข้อมูลโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ พชอ. ฯ ปีงบประมาณ 2562
14 แบบฟอร์มประเมินโรงเรียน
15 แบบฟอร์มประเมินโรงเรียน50(เด็กทำได้)
16 แบบฟอร์มการให้ยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก
17 แบบฟอร์มตรวจราชการ
18 แบบสรุปการดำเนินงานควบคุมโรค DM/HT (NCD1-4)
19 แบบฟอร์มรายงานปิงปองจราจร NCD5.1sakon และ NCD1
20 เผยแพร่หนังสืออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
21 หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณประจำปี 2561
22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตามแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560-มีนาคม 2561 (แบบ สขร. 1)
23 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศหรือปลดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2560
24 ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่ออตรวจสอบบุคคลในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
25 แผนปฏิบัติการป้องการและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ปี2562
1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 25 / 55    
IT newsเกณฑ์ประเมิน รพสต.ติดดาว 2561
  ดาว์นโหลดคู่มือ

หมวด 1การนำองค์กรและการจัดการที่ดี
ภาวะผู้นำ การนำ ธรรมาภิบาล + แผนกลยุทธ์สุขภาพ
1.1ภาวะผู้นำ การนำ ธรรมาภิบาล
1.2แผนกลยุทธ์สุขภาพ
1.3ระบบงาน/กระบวนการสำคัญ
1.3.1การเงินการบัญชี
1.3.2.1การจัดการอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม
1.3.2.2เกณฑ์ GREEN & CLEAN
1.3.3การจัดสรรทรัพยากร

หมวด 2การให้ความสำคัญกับประชากรเป้าหมาย ชุมชน และ ผู้มีส่วนได้เสีย

หมวด 3การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล

หมวด 4การจัดการระบบบริการครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุ่มวัย
การจัดการระบบบริการ
4.1จัดการตามสภาพปัญหาชุมชน (OTOP)
4.2การบริการในสถานบริการ(บทบาทเจ้าหน้าที่)
4.2.7เภสัชกรรมและ RDU
4.3การบริการในชุมชน
4.3.1คบส
4.4การบริการแพทย์แผนไทย
4.5ระบบสนับสนุน
4.5.1 IT
4.5.2 IC
4.5.3 LAB 

หมวด 5ผลลัพธ์
5.1บทบาทของบุคคลและครอบครัวในการดูแลตนเอง(Self Care)
5.2ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด (KPI)
5.3 นวัตกรรม งานวิจัย การจัดการองค์ความรู้

ดาว์นโหลดแบบรวมZIP >>  เกณฑ์ประเมินรายข้อ  นำเสนอรายละเอียดรายเกณฑ์  
คำสั่งคณะกรรมการพี่เลี้ยง รพสต.ติดดาวระดับอำเภอ

ประยูร
15 พ.ค. 61 07:32

บทบาทหน้าที่ตามกฎหมาย

อาศัย อำนาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑๕ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ
(๒) ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ
(๓) กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

หมายเหตุ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๕

ประยูร
19 มิ.ย. 60 14:59
ระเบียนที่ 1 - 2 / 2    
ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
29
สัปดาห์ที่ 52
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 01
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 02
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 03
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 04
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 

(ITA) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกสรีสุพรรณ ปีงบประมาณ 2563

EB 1-1-1.4

-print screen and web link

---------------------------------------------------

-EB 2

-print screen and web link

---------------------------------------------------

-EB 3

-print screen and web link

--------------------------------------------------

EB 4 ข้อ4.1-4.3

EB 4 ข้อ 4.3-4.4

--------------------------------------------------

Link web site MITAS

-------------------------------------------------

เกี่ยวกับ ITA

1.ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน
 
 
 
 
 
 
7.ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
WEB LINK
>> DATA CENTER:อำเภอ
>> ระบบระบาดวิทยาออนไลน์
>> รพ.โคกศรีสุพรรณ2015
>> สสจ.สกลนคร
>> COCKPIT เขต 8
>> COCKPIT สกลนคร
>> GIS รพสต.โพนทองวัฒนา

>> ฟังเพลงออนไลน์ริมน้ำ
>> ดูทีวีออนไลน์
>> ทีวีสยามสปอร์ต

>> ตรวจล็อตเตอรี่
>> Forrunner
>> คู่มือบันทึกข้อมูลทรัพยากร 
>> โครงการสืบสานปณิธานเต้านม 
>> โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
>> ตรวจสอบตำแหน่งรถ GPSONE

WEB BLOG & FB
>> KSSRRT FC
>>
KpyoonBlog
>> Facebook รพสต.โพนทองวัฒนา

>> Facebook สสอ.โคกศรีสุพรรณ
>> Facebook ชมรมกรีฑาผู้สูงอายุฯ

ตรวจสอบ GIS สสจ.สน
>>
สถานะการใช้โปรแกรม
>> คุณภาพงาน ฌณห ราย รพสต.
>> สถานะ Basic Data
>> ตรวจสอบ นสค.
>> ตรวจสอบ อสม.

สำหรับผู้บริหาร
>>  ตรวจสอบประชากรกลางปี
>>  ตรวจสอบผลงานแพทย์แผนไทย
>>  ตรวจสอบเงินโอนจาก สปสช.
>>  ตรวจสอบการส่ง21แฟ้ม
>>  ตรวจสอบการจัดหาคอมพิวเตอร์
>>  ตรวจสอบ GISJHCIS_Online
>>  ตรวจสอบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ
>>  ตรวจสอบข้อมูลบำบัดยาเสพติด
>>  ตรวจสอบคัดกรองซึมเศร้า
>>  ตรวจสอบการส่งรายงาน5
>>  ตรวจสอบผลงาน DataCeter

FOR BUDGET
>>  สปสช.ส่วนกลาง
>>
สปสช.อุดรธานี
>> ตรวจสอบกองทุนตำบล
>> ตรวจสอบเงินโอน

>> โปรแกรม OPPP2010

FOR RESEARCH

>> สำนักระบาดวิทยา
>> รายงานเฝ้าระวังโรครายสัปดาห์
>> สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

คู่มือ

บันทึกรายงานการประชุม
รายงานการประชุมครั้งที่1/2558
รายงานการประชุมครั้งที่2/2558
รายงานการประชุมครั้งที่3/2558
รายงานการประชุมครั้งที่4/2558
รายงานการประชุมครั้งที่5/2558
ายงานการประชุมครั้งที่6/2558

E-office