หน้าหลัก http://www.skko.moph.go.th/d_koksri :: สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 
ติดต่อเราได้ที่  โทร.042-766066  โทรสาร 042-766-066 Email: d_koksrisupan@hotmail.com

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1(ตค.63-ธค.63) คลิ๊ก    สขร.1(มค.64-มีค.64) คลิ๊ก สขร.1(เม.ย.64-มิย.64) คลิ๊ก  สขร.1(กค.64-กย.64) คลิ๊ก

2 ธ.ค. 63 14:57

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง คลิ๊ก  แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 100000 บาท คลิ๊ก ไม่เกิน 100000 บาท คลิ๊ก ประกาศแนวทางตรวจสอบบุคคลากร สสอ.โคกศรีสุพรรณ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง คลิ๊ก

30 พ.ย. 63 11:03

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ เรื่อง มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ  คลิ๊ก   กรอบแนวทางการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ คลิ๊ก รายงานผลการกำกับติดตาม คลิ๊ก

25 พ.ย. 63 13:22

ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น และดีมาก  คลิ๊ก

9 พ.ย. 63 13:24

 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 2ตำแหน่ง  คลิ๊ก

13 พ.ย. 62 11:45

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 2 อัตรา คลิ๊ก

31 ต.ค. 62 13:02

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 1ตำแหน่ง  คลิ๊ก

24 ก.ค. 62 11:40

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป คลิ๊ก

8 ก.ค. 62 11:17

แจ้งผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง....

              สสอ.โคกศรีสุพรรณ ขอแจ้งประาสัมพันธ์รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน download

21 มี.ค. 61 22:47

ประชาสัมพันธ์  คู่มือการบริหารจัดการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ download

21 มี.ค. 61 22:28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
20
ระเบียนที่ 1 - 10 / 191    
สื่อเผยแพร่
     
ชื่อเรื่อง
1 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะ กง 4724 สกลนคร จำนวนหนึ่งคัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 รายงานการประชุม พชอ.โคกศรีสุพรรณ ครั้งที่ 1/2562
4 ข้อมูลโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ พชอ. ฯ ปีงบประมาณ 2562
5 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.64
6 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศหรือปลดประกาศ สำหรับประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563
7 อำนาจหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
8 เผยแพร่เรื่องราวร้องทุกข์
9 เผยแพร่เรื่องราวร้องทุกข์รอบ6เดือน
10 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง62
11 รายงานผลการกำกับ ติดตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562
12 แนวทางการดำเนินงานเพื่อความโปร่งใส ปี2562 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ
13 คำสั่ง คณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
14 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562
15 คู่มือดำเนินป้องกันอุบัติเหตุจราจร(ภารกิจหลัก)
16 คู่มืออำนวยความสะดวกบริการประชาชน
17 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบค่าเสื่อม ปี 2564
18 แบบรายงานสรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
ระเบียนที่ 1 - 18 / 18    
IT newsเกณฑ์ประเมิน รพสต.ติดดาว 2561
  ดาว์นโหลดคู่มือ

หมวด 1การนำองค์กรและการจัดการที่ดี
ภาวะผู้นำ การนำ ธรรมาภิบาล + แผนกลยุทธ์สุขภาพ
1.1ภาวะผู้นำ การนำ ธรรมาภิบาล
1.2แผนกลยุทธ์สุขภาพ
1.3ระบบงาน/กระบวนการสำคัญ
1.3.1การเงินการบัญชี
1.3.2.1การจัดการอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม
1.3.2.2เกณฑ์ GREEN & CLEAN
1.3.3การจัดสรรทรัพยากร

หมวด 2การให้ความสำคัญกับประชากรเป้าหมาย ชุมชน และ ผู้มีส่วนได้เสีย

หมวด 3การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล

หมวด 4การจัดการระบบบริการครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุ่มวัย
การจัดการระบบบริการ
4.1จัดการตามสภาพปัญหาชุมชน (OTOP)
4.2การบริการในสถานบริการ(บทบาทเจ้าหน้าที่)
4.2.7เภสัชกรรมและ RDU
4.3การบริการในชุมชน
4.3.1คบส
4.4การบริการแพทย์แผนไทย
4.5ระบบสนับสนุน
4.5.1 IT
4.5.2 IC
4.5.3 LAB 

หมวด 5ผลลัพธ์
5.1บทบาทของบุคคลและครอบครัวในการดูแลตนเอง(Self Care)
5.2ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด (KPI)
5.3 นวัตกรรม งานวิจัย การจัดการองค์ความรู้

ดาว์นโหลดแบบรวมZIP >>  เกณฑ์ประเมินรายข้อ  นำเสนอรายละเอียดรายเกณฑ์  
คำสั่งคณะกรรมการพี่เลี้ยง รพสต.ติดดาวระดับอำเภอ

ประยูร
15 พ.ค. 61 07:32

บทบาทหน้าที่ตามกฎหมาย

อาศัย อำนาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑๕ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ
(๒) ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ
(๓) กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

หมายเหตุ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๕

ประยูร
19 มิ.ย. 60 14:59
ระเบียนที่ 1 - 2 / 2    
ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
27
สัปดาห์ที่ 52
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
สัปดาห์ที่ 53
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
สัปดาห์ที่ 01
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
สัปดาห์ที่ 02
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
สัปดาห์ที่ 03
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
สัปดาห์ที่ 04
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 

เกี่ยวกับ ITA

1.ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน
7.ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
>>>7.6 หลักฐานเบิกจ่ายไตรมาส 1(หลักฐาน1 หลักฐาน2)
WEB LINK
>> DATA CENTER:อำเภอ
>> ระบบระบาดวิทยาออนไลน์
>> รพ.โคกศรีสุพรรณ2015
>> สสจ.สกลนคร
>> COCKPIT เขต 8
>> COCKPIT สกลนคร
>> GIS รพสต.โพนทองวัฒนา

>> ฟังเพลงออนไลน์ริมน้ำ
>> ดูทีวีออนไลน์
>> ทีวีสยามสปอร์ต

>> ตรวจล็อตเตอรี่
>> Forrunner
>> คู่มือบันทึกข้อมูลทรัพยากร 
>> โครงการสืบสานปณิธานเต้านม 
>> โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
>> ตรวจสอบตำแหน่งรถ GPSONE

WEB BLOG & FB
>> KSSRRT FC
>>
KpyoonBlog
>> Facebook รพสต.โพนทองวัฒนา

>> Facebook สสอ.โคกศรีสุพรรณ
>> Facebook ชมรมกรีฑาผู้สูงอายุฯ

ตรวจสอบ GIS สสจ.สน
>>
สถานะการใช้โปรแกรม
>> คุณภาพงาน ฌณห ราย รพสต.
>> สถานะ Basic Data
>> ตรวจสอบ นสค.
>> ตรวจสอบ อสม.

สำหรับผู้บริหาร
>>  ตรวจสอบประชากรกลางปี
>>  ตรวจสอบผลงานแพทย์แผนไทย
>>  ตรวจสอบเงินโอนจาก สปสช.
>>  ตรวจสอบการส่ง21แฟ้ม
>>  ตรวจสอบการจัดหาคอมพิวเตอร์
>>  ตรวจสอบ GISJHCIS_Online
>>  ตรวจสอบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ
>>  ตรวจสอบข้อมูลบำบัดยาเสพติด
>>  ตรวจสอบคัดกรองซึมเศร้า
>>  ตรวจสอบการส่งรายงาน5
>>  ตรวจสอบผลงาน DataCeter

FOR BUDGET
>>  สปสช.ส่วนกลาง
>>
สปสช.อุดรธานี
>> ตรวจสอบกองทุนตำบล
>> ตรวจสอบเงินโอน

>> โปรแกรม OPPP2010

FOR RESEARCH

>> สำนักระบาดวิทยา
>> รายงานเฝ้าระวังโรครายสัปดาห์
>> สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

คู่มือ

รายงานการประชุม

การประชุม ตค.2563                                    การประชุม พย.2563                                    การประชุม ธค.2563

10.ช่องทางแสดงความคิดเห็น

E-office