หน้าหลัก http://www.skko.moph.go.th/d_koksri :: สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 
ติดต่อเราได้ที่  โทร.042-766066  โทรสาร 042-766-066 Email: d_koksrisupan@hotmail.com

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ITA 2563

EB 1หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี(ที่ผ่านมา)

1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบ/สั่งการ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซด์

2. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปรงบประมาณ 2562 ที่มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงาน โดยมีข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบใน 5 องค์ประกอบ

3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อการเผยแพร่ในช่องทางอื่นและ. print screen and web link

4.ประกาศฯ แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน ปี 2562 สำหรับหน่วยงานในสังกัด

EB 2หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ

1. บันทึกข้อความ ลงนาม/ข้อสั่งการ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซด์

2. ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ ที่มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ประกาศ

3.  กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วยวิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลาดาเนินการ การกาหนดกลไกการกากับติดตามอย่างต่อเนื่อง และผู้ที่มีหน้าที่ในการดาเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้

3.1ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ภายใน 30 วันทำการ ระบุวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

      -หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ/หรือพิจารณาสั่งการและปรากฏหารขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ฯ

      -หนังสือจัดสรรงบประมาณ

     -แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ2563

       -คำสั่งมอบหมายการปิด/ปลดประกาศ

        -ภาพถ่ายการเผยแพร่แผนฯ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน

        -แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ pritn screen

3.2มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่หน่วยงานรับตรวจกำหนดในกรองแนวทาง

3.2.1หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่

ตุลาคม 62     พฤศจิกายน 62    ธันวาคม 62    มกราคม 63    กุมภาพันธ์ 63   มีนาคม 63

เมษายน 63     พฤษภาคม 63      มิถุนายน 63      กรกฎาคม 63     สิงหาคม 63     กันยายน 63

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.2.2รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่หน่วยรับตรวจกำหนดในกรอบแนวทาง

ตุลาคม 62     พฤศจิกายน 62    ธันวาคม 62    มกราคม 63    กุมภาพันธ์ 63   มีนาคม 63

เมษายน 63     พฤษภาคม 63      มิถุนายน 63      กรกฎาคม 63     สิงหาคม 63     กันยายน 63

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.2..แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่าน web site

ตุลาคม 62     พฤศจิกายน 62    ธันวาคม 62    มกราคม 63    กุมภาพันธ์ 63   มีนาคม 63

เมษายน 63     พฤษภาคม 63      มิถุนายน 63      กรกฎาคม 63     สิงหาคม 63     กันยายน 63

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.2.4 Pritn screen จาก Web site

 ตุลาคม 62     พฤศจิกายน 62    ธันวาคม 62    มกราคม 63    กุมภาพันธ์ 63   มีนาคม 63

เมษายน 63     พฤษภาคม 63      มิถุนายน 63      กรกฎาคม 63     สิงหาคม 63     กันยายน 63

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.3 มีการป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

3.3.1หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ

3.3.2หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

3.3.3หลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ

3.3.4แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site

3.3.5 ผู้ตรวจประเมินขอดูหลักฐานชุดใบสำคัญเบิกจ่ายฯ ปีงบประมาณ 63

ชุดที่ 1

ชุดที่2

3.3.6 Print screen

EB 3หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

1. หลักฐานแสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือขายสารสนเทศของกลมบัญชีกลาง 2โครงการ

1.1 เอกสารการเผยแพร่ในช่องทางทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง(ภาพถ่ายหน้าจอ) การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 5,000บาทขึ้นไป จำนวน 1 โครงการ

1.2 เอกสารการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง(ภาพถ่ายหน้าจอ) การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินสูงสุด จำนวน 1 โครงการ

EB 4หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบ และ/หรือพิจารณษสั่งการและปราฏการขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน

ตุลาคม 62     พฤศจิกายน 62    ธันวาคม 62    มกราคม 63    กุมภาพันธ์ 63   มีนาคม 63

เมษายน 63     พฤษภาคม 63      มิถุนายน 63      กรกฎาคม 63     สิงหาคม 63     กันยายน 63

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุแต่ละรอบเดือน(แบบ สขร.1)

 ตุลาคม 62     พฤศจิกายน 62    ธันวาคม 62    มกราคม 63    กุมภาพันธ์ 63   มีนาคม 63

เมษายน 63     พฤษภาคม 63      มิถุนายน 63      กรกฎาคม 63     สิงหาคม 63     กันยายน 63

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.2..แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่าน web site

ตุลาคม 62     พฤศจิกายน 62    ธันวาคม 62    มกราคม 63    กุมภาพันธ์ 63   มีนาคม 63

เมษายน 63     พฤษภาคม 63      มิถุนายน 63      กรกฎาคม 63     สิงหาคม 63     กันยายน 63

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.2.4 Pritn screen จาก Web site

 ตุลาคม 62 -  กุมภาพันธ์ 63   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานอย่างไร

1.บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงกา

2.โครงการ/กิจกรรม

3.รายงานประชุม/โครงการ กิจกรรม ที่แสดงชื่อผู้มาใช้บริการ ฯ

4.ภาพถ่ายประกอบหรือสื่อในรูปแบบอื่นฯ

5.หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการฯ

6.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่าน web site

7.pritn screen

EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานฯ

1.บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

2.โครงการ

3.รายงานประชุม/โครงการกิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ

4แผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักที่เลือก

5.ภาพถ่ายประกอบ หรือสื่อในรูปแบบอื่นฯ

6.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการและปรากฎการอนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

7แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site

8 print screen

EB 7ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

1.บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

2.โครงการ

3.รายงานประชุม/โครงการกิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ

4..ภาพถ่ายประกอบ หรือสื่อในรูปแบบอื่นฯ

5.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการและปรากฎการอนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

6.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site

7. print screen

EB 8 หน่วยงานมีกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1.บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ฯ

2.ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ ที่มีลักษณะเป็นคำสั่งฯ

3.กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

4.รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะฯ

5.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site

6.print screen

EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

 1.ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน

 
 
 
 
 
7.ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

 EB10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

1.บัทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

2.แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3.Print Screen จาก Web site หลักฐานที่แสดงถึงการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซด์ ของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน โดยให้ใช้หลักฐาน Print screen จากข้อ EB9 มาเป็นหลักฐาน

EB11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี(ที่ผ่านมา)

1.บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี(ที่ผ่านมา)

2.รายงานการประเมินผลปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)

3.Print Screen จาก Web site หลักฐานที่แสดงถึงการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซด์ ของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน โดยให้ใช้หลักฐาน Print screen จากข้อ EB9 มาเป็นหลักฐาน

EB12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

1.บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจำปี

2.ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจำปี

3.Print Screen จาก Web site หลักฐานที่แสดงถึงการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซด์ ของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน โดยให้ใช้หลักฐาน Print screen จากข้อ EB9 มาเป็นหลักฐาน

EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลปฏิบัตงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

 

3.กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการ กับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ จะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดัง

 4.หลักฐานการประชุมชี้แจง สื่อสารทำความเข้าใจให้ทราบทั่วองค์กร

5.หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

6.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านweb site -v'soj;p'ko

7.pritn screen

EB14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานและเปิดเผยการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ

1.บันทึกข้อความลงนามประกาศ และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน

2.


 


 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Link web site MITAS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

16 มี.ค. 63 09:59

 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง คลิ๊ก

13 พ.ย. 62 11:45

 ประกาศ...สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ 

                        เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสาารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง นักงานช่วยเหลือคนไข้ คลิ๊ก

11 พ.ย. 62 15:08

 

ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกสรีสุพรรณ

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

คลิ๊ก

31 ต.ค. 62 13:02

 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562  คลิ๊ก

2 ส.ค. 62 15:22

 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562  คลิ๊ก

2 ส.ค. 62 15:22

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 1ตำแหน่ง  คลิ๊ก

24 ก.ค. 62 11:40

 à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 3 คน, ข้อความ

15 ก.ค. 62 15:11

ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกสรีสุพรรณ

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

คลิ๊ก

8 ก.ค. 62 11:17

ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

-ตุลาคม ๒๕๖๑ คลิ๊ก

-พฤศจิกายน ๒๕๖๑ คลิ๊ก

-ธันวาคม ๒๕๖๑ คลิ๊ก

-มกราคม ๒๕๖๒ คลิ๊ก

-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คลิ๊ก

-มีนาคม ๒๕๖๒ คลิ๊ก

-พฤษภาคม ๒๕๖๒ คลิ๊ก

-เมษายน ๒๕๖๒ คลิ๊ก

28 มิ.ย. 62 10:45
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
23
ระเบียนที่ 1 - 10 / 223    
สื่อเผยแพร่
     
ชื่อเรื่อง
1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน สสอ.โคกศรีสุพรรณ
2 ประกาศ สป.สาธารณสุข แนวทางปฏิบัติงาน เรื่องการตรวจสอบบุคลากร ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
3 ข้อมูลพื้นฐาน สสอ.โคกศรีสุพรรณ
4 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข(MOPH Code of Conduct)
5 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2561
6 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 แผนรับจ่ายเงิน UC รพสต./สสอ.2561
8 แผนปฏิบัติการ คปสอ.โคกศรีสุพรรณ ปี 2561
9 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะ กง 4724 สกลนคร จำนวนหนึ่งคัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 แผนปฏิบัติการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ ปีงบประมาณ 2562
12 รายงานการประชุม พชอ.โคกศรีสุพรรณ ครั้งที่ 1/2562
13 ข้อมูลโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ พชอ. ฯ ปีงบประมาณ 2562
14 แบบฟอร์มประเมินโรงเรียน
15 แบบฟอร์มประเมินโรงเรียน50(เด็กทำได้)
16 แบบฟอร์มการให้ยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก
17 แบบฟอร์มตรวจราชการ
18 แบบสรุปการดำเนินงานควบคุมโรค DM/HT (NCD1-4)
19 แบบฟอร์มรายงานปิงปองจราจร NCD5.1sakon และ NCD1
20 เผยแพร่หนังสืออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
21 หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณประจำปี 2561
22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตามแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560-มีนาคม 2561 (แบบ สขร. 1)
23 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศหรือปลดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2560
24 ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่ออตรวจสอบบุคคลในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
25 แผนปฏิบัติการป้องการและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ปี2562
1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 25 / 55    
IT newsเกณฑ์ประเมิน รพสต.ติดดาว 2561
  ดาว์นโหลดคู่มือ

หมวด 1การนำองค์กรและการจัดการที่ดี
ภาวะผู้นำ การนำ ธรรมาภิบาล + แผนกลยุทธ์สุขภาพ
1.1ภาวะผู้นำ การนำ ธรรมาภิบาล
1.2แผนกลยุทธ์สุขภาพ
1.3ระบบงาน/กระบวนการสำคัญ
1.3.1การเงินการบัญชี
1.3.2.1การจัดการอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม
1.3.2.2เกณฑ์ GREEN & CLEAN
1.3.3การจัดสรรทรัพยากร

หมวด 2การให้ความสำคัญกับประชากรเป้าหมาย ชุมชน และ ผู้มีส่วนได้เสีย

หมวด 3การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล

หมวด 4การจัดการระบบบริการครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุ่มวัย
การจัดการระบบบริการ
4.1จัดการตามสภาพปัญหาชุมชน (OTOP)
4.2การบริการในสถานบริการ(บทบาทเจ้าหน้าที่)
4.2.7เภสัชกรรมและ RDU
4.3การบริการในชุมชน
4.3.1คบส
4.4การบริการแพทย์แผนไทย
4.5ระบบสนับสนุน
4.5.1 IT
4.5.2 IC
4.5.3 LAB 

หมวด 5ผลลัพธ์
5.1บทบาทของบุคคลและครอบครัวในการดูแลตนเอง(Self Care)
5.2ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด (KPI)
5.3 นวัตกรรม งานวิจัย การจัดการองค์ความรู้

ดาว์นโหลดแบบรวมZIP >>  เกณฑ์ประเมินรายข้อ  นำเสนอรายละเอียดรายเกณฑ์  
คำสั่งคณะกรรมการพี่เลี้ยง รพสต.ติดดาวระดับอำเภอ

ประยูร
15 พ.ค. 61 07:32

บทบาทหน้าที่ตามกฎหมาย

อาศัย อำนาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑๕ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ
(๒) ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ
(๓) กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

หมายเหตุ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๕

ประยูร
19 มิ.ย. 60 14:59
ระเบียนที่ 1 - 2 / 2    
ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
29
สัปดาห์ที่ 13
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 14
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 15
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 16
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 17
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 

เกี่ยวกับ ITA

1.ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน
 
 
 
 
 
7.ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
WEB LINK
>> DATA CENTER:อำเภอ
>> ระบบระบาดวิทยาออนไลน์
>> รพ.โคกศรีสุพรรณ2015
>> สสจ.สกลนคร
>> COCKPIT เขต 8
>> COCKPIT สกลนคร
>> GIS รพสต.โพนทองวัฒนา

>> ฟังเพลงออนไลน์ริมน้ำ
>> ดูทีวีออนไลน์
>> ทีวีสยามสปอร์ต

>> ตรวจล็อตเตอรี่
>> Forrunner
>> คู่มือบันทึกข้อมูลทรัพยากร 
>> โครงการสืบสานปณิธานเต้านม 
>> โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
>> ตรวจสอบตำแหน่งรถ GPSONE

WEB BLOG & FB
>> KSSRRT FC
>>
KpyoonBlog
>> Facebook รพสต.โพนทองวัฒนา

>> Facebook สสอ.โคกศรีสุพรรณ
>> Facebook ชมรมกรีฑาผู้สูงอายุฯ

ตรวจสอบ GIS สสจ.สน
>>
สถานะการใช้โปรแกรม
>> คุณภาพงาน ฌณห ราย รพสต.
>> สถานะ Basic Data
>> ตรวจสอบ นสค.
>> ตรวจสอบ อสม.

สำหรับผู้บริหาร
>>  ตรวจสอบประชากรกลางปี
>>  ตรวจสอบผลงานแพทย์แผนไทย
>>  ตรวจสอบเงินโอนจาก สปสช.
>>  ตรวจสอบการส่ง21แฟ้ม
>>  ตรวจสอบการจัดหาคอมพิวเตอร์
>>  ตรวจสอบ GISJHCIS_Online
>>  ตรวจสอบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ
>>  ตรวจสอบข้อมูลบำบัดยาเสพติด
>>  ตรวจสอบคัดกรองซึมเศร้า
>>  ตรวจสอบการส่งรายงาน5
>>  ตรวจสอบผลงาน DataCeter

FOR BUDGET
>>  สปสช.ส่วนกลาง
>>
สปสช.อุดรธานี
>> ตรวจสอบกองทุนตำบล
>> ตรวจสอบเงินโอน

>> โปรแกรม OPPP2010

FOR RESEARCH

>> สำนักระบาดวิทยา
>> รายงานเฝ้าระวังโรครายสัปดาห์
>> สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

คู่มือ

บันทึกรายงานการประชุม
รายงานการประชุมครั้งที่1/2558
รายงานการประชุมครั้งที่2/2558
รายงานการประชุมครั้งที่3/2558
รายงานการประชุมครั้งที่4/2558
รายงานการประชุมครั้งที่5/2558
ายงานการประชุมครั้งที่6/2558

E-office