หน้าหลัก http://www.skko.moph.go.th/d_koksri :: สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 
ติดต่อเราได้ที่  โทร.042-766066  โทรสาร 042-766-066 Email: d_koksrisupan@hotmail.com

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

 แจ้งคู่มือและมาตรฐานการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2560

งานควบคุมป้องกันโรค สสอ.โคกศรีสุพรรณ ขอแจ้งเอกสารการดำเนินงานตามโครงการอำเภอปลอดลูกน้ำยุงแบบภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม  อำเภอโคกศรีสุพรรณ ปี 2560  

 1) คู่มือและมาตรฐานการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2560   ดาวน์โหลดที่นี่

 2) แผนผังการปฏิบัติงานโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก  ดาวน์โหลดที่นี่

23 มิ.ย. 60 21:15

ด่วนมาก   ขอเชิญเข้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่การเงินและคณะกรรมการการเงินของ รพ.สต.ทุกแห่งเข้าประชุมหารือซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในวันที่  26  มิถุนายน 2560  เวลา  13.00 - 16.30  น.  ณ  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ  

23 มิ.ย. 60 15:09

ด่วนมาก

         ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ  รพ.สต.เข้าประชุมโครงการพัฒนาระบบและติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบและติกตามผลการดำเนินงานการบริหารจัดการระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง  ในวันที่  22  มิถุนายน  2560  เวลา  08.00 น เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลลูน โรงแรมสกลแกรนด์พาเลช อ.เมือง สกลนคร  ดาวน์โหลดที่นี่

19 มิ.ย. 60 15:15

แจ้ง รพ.สต.ทุกแห่งขอให้ส่งผลการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ข้อตกลงของหมู่บ้านให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฯเพื่อใช้เป็นข้อมูลในวางแผนการดำเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออกตามโครงการอำเภอปลอดลูกน้ำยุงลายฯ ภายในวันที่  22  มิถุนายน 2560

19 มิ.ย. 60 14:50

ด่วนมาก แจ้งผู้รับผิดชอบงานภาคประชาชน ส่งหลักฐานเบิกเงินอบรม อสค.ประจำปี 2560 (ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม) ตามแบบลงทะเบียนที่แนบมา โดยให้จัดทำทะเบียน อสค. สถานบริการละ= 31 คนยกเว้น PCU และ ม่วงไข่=32 คน  รวมทั้งสิ้น 188 คน ประกอบด้วย อสค. CKD/NCD(DM/HT) และ LTC โดยส่งหลักฐานใบลงทะเบียนที่มีลายเซ็นต์ อสค.ให้ สสอ.เพื่อส่งฎีกาเบิก ก่อนเที่ยงวันพรุ่งนี้ 16/06/2560 รายละเอียดตามไฟล์แนบ
1. โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.(รวม อสค.)
2. แบบลงทะเบียน อสค. (ลายเซ็นต์ อสค.ส่งคืนเป็นเอกสาร)
3. ข้อมูลขึ้นทะเบียน อสค.2559-2560 (ส่งคืนเป็ไฟล์ Excel)
4. คู่มืิอ อสค. CKD
5. คู่มือ อสค.NCD
6. คู่มือ อสค. LTC
7. คู่มืออบรม อสค. และ แนวทางการอบรม อสค.ปี 2560

15 มิ.ย. 60 13:32
เอกสารเพิ่มเติมรับประเมินเกณฑ์ รพสต.ติดดาว 5 ดาว 5ดี ประจำปี 2560
  • CUP Profile 2560
  • PCU Profile รพสต.ห้วยหีบ
  • PCU Profile รพสต.โพนค้อ
  • PCU Profile รพสต.ม่วงไข่น้อย
  • PCU Profile รพสต.โคกนาดี
  • PCU Profile รพสต.โพนทองวัฒนา
  • PCU Profile ศสม.รพ.โคกศรีสุพรรณ

รายละเอียดการจัดแฟ้ม  
ไฟล์นำเสนอติดดาว รพสต.ห้วยหีบ

20 พ.ค. 60 11:50

เอกสารประกอบแฟ้มรับประเมินเกณฑ์ รพสต.ติดดาว 5 ดาว 5ดี ประจำปี 2560

หมวด 1 การนำองค์กรและการจัดการที่ดี
1.1 ภาวะผู้นำ การนำ ธรรมภิบาล
1.1.1 ภาวะผู้นำของผู้บริหารองค์กร        
1.1.1.1 การทำงานร่วมกันของคณะกรรมการสุขภาพอาเภอ(DHS)/ คณะกรรมการสุขภาพตาบล คำสั่งสภาสุขภาพอำเภอ/DHS
-รายงานการประชุมสภาสุขภาพอำเภอ/DHS
-คำสั่งแต่งตั้งกรรมการ คปสอ.
1.1.1.2 การกำหนดและถ่ายทอดทิศทาง
1.1.1.3 การกำกับดูแล
1.1.1.4 การจัดการข้อร้องเรียน
-Flow chart เรื่องร้องเรียน
1.1.1.5 การทบทวนผลการดาเนินการ
1.1.2 ความรับผิดชอบต่อสังคม
1.1.2.1 การดำเนินการอย่างมีจริยธรรม
1.1.2.2 การให้การสนับสนุนต่อชุมชนที่สาคัญ

1.2 แผนกลยุทธ์สุขภาพ
1.2.1 การจัดทำยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
1.2.1.1 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
-แผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์อำเภอ
1.2.2 การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
1.2.2.2 การจัดทำแผนปฏิบัติการ ถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัติ
-แผนปฏิบัติการ คปสอ.โคกศรีสุพรรณ

1.3 ระบบงาน/กระบวนการที่สำคัญ
1.3.1 การจัดการการเงินและบัญชี
-คำสั่งการเงินบัญชี/พัสดุ
1.3.2 การจัดการอาคาร สถานที่ สภาพแวดล้อม
-คำสั่ง 5 ส.
1.3.3 การจัดระบบบริการสนับสนุน
1.3.3.1 การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (IC)
1.3.3.2 ระบบคุณภาพและมาตรฐานทางห้อง ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (LAB)
1.3.3.3 เภสัชกรรม/ คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ(คบส.)
1.3.3.4 ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ (IT)

หมวด 2 การให้ความสำคัญกับ ประชากรเป้าหมาย ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสีย
2.1 การได้มาซึ่งปัญหาของชุมชน (ODOP/OTOP) ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ฐานข้อมูลผู้รับบริการ
2.2 ประสานงานภายในเครือข่าย
2.3 ประสานงานภายนอก และภาคีเครือข่าย
2.4 ภาคีเครือข่ายสุขภาพมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพ
2.5 ความสัมพันธ์ความพึงพอใจ ของประชากรกลุ่มเป้าหมายชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการจัดการข้อร้องเรียน
-แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ  
-แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการในชุมชน

หมวด 3 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
3.1 มีการจัดการอัตรากาลังด้านสุขภาพ
-แผนการจัดอัตรากำลังคน CUP
3.2 มีการสร้างความผาสุกและความพึงพอใจแก่บุคลากร
3.3 มีระบบพัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากรและการประเมินผลการการปฏิบัติงาน
-แผนพัฒนาการเรียนรู้บุคลากร Training Need 
-ข้อตกลงปฏิบัติราชการ MOU 
-คำสั่งกลั่นกรองผลปฏิบัติงาน&รายงานการประชุม
-หนังสืออ้างอิงการพิจารณาความดีความชอบ
3.4 มีการเสริมพลังประชาชนและครอบครัวให้มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเอง (self care)

หมวด 4 การจัดการระบบบริการครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุ่มวัย
4.1 จัดการตามสภาพปัญหาชุมชน (ODOP/OTOP)
4.2 การบริการในสถานบริการ
4.2.1 OPD
4.2.2 ER
4.2.3 ANC
4.2.4 WCC
4.2.5 NCD
4.2.6 แผนไทย
4.2.7 ทันตกรรม

4.3 การบริการในชุมชน
4.3.1 การดูแลบริการสุขภาพที่บ้าน (Home Health Care)/ LTC และ Palliative care
4.3.2 การควบคุมและป้องกันโรค (SRRT)
4.3.3 คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คบส.)

หมวด 5 ผลลัพธ์
5.1 บทบาทของบุคคลและครอบครัวในการดูแลตนเอง (Self Care)
5.1.1 ODOP/OTOP
5.1.2 การบริการในสถานบริการ
5.1.3 การบริการในชุมชน

5.2 ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด (KPI)
5.2.1 ตัวชี้วัดตาม QOF ประเทศ
5.2.2 ตัวชี้วัดระดับกระทรวง/เขต/จังหวัด/อำเภอ
รายละเอียด KPI Template

5.3 นวัตกรรม งานวิจัย การจัดการองค์ความรู้
5.3.1 มีนวัตกรรม งานวิจัย การจัดการองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับปัญหาชุมชน
-แบบฟอร์มหัวข้อการเขียน R2R
-แบบฟอร์มหัวข้อการเขียนนวัตกรรม/CQI
5.3.2 มีผลลัพธ์และมีการเผยแพร่ เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
5.3.3 มีการใช้ประโยชน์ของผลงาน นำไปสู่การดูแลตนเองได้

20 พ.ค. 60 11:43

แนวทางการดำเนินงาน รพสต.ติดาว 5 ดาว 5 ดี ประจำปี 2560
ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข แจ้งสถานบริการทุกแห่งดาว์นโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาและประเมินตนเองตามแบบประเมิน ให้แล้วเสร็จส่ง สสอ.ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2560 พร้อมส่ง PCU Profile ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2560 ดาว์นโหลด
1. คู่มือแนวทางการพัฒนา รพสต.ติดดาว (ล่าสุด)
2.ถอดบทเรียน รพสต.ติดดาว ประชุม 24/02/2560
3.แนวทางการดำเนินจังหวัดสกลนคร&แผนเยี่ยมเสริมพลัง
4.ไฟล์แบบประเมินตนเอง (เลือกดาว์นโหลดเฉพาะ รพสต.)
    4.1 รพสต.ห้วยหีบรุ่งอรุณ
    4.2 รพสต.โพนค้อ
    4.3 รพสต.ม่วงไข่น้อย
    4.4 รพสต.โคกนาดี
    4.5 รพสต.โพนทองวัฒนา
    4.6 PCU.โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ
5. หลักการเขียน PCU Proflie 60

3 มี.ค. 60 10:45

แจ้งรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 
งานพัสด กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป สสอ.โคกศรีสุพรรณ ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2559 เพื่อวิเคราะห์การดำเนินงานในปีที่ผ่านมา รายละเอียดตามไฟล์แนบ
1) ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559  >>> DOWNLOAD
2) ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมเพื่อป้องกันประโยชน์ทับซ้อน สสอ.โคกศรีสุพรรณ  >>> DOWNLOAD

15 พ.ย. 59 12:01

ประเด็นการนิเทศงาน คปสอ. รอบที่ 1 ปี 2558 อ.โคกศรีสุพรรณ วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เช้า รพสต.ม่วงไข่ บ่าย คปสอ.โคกศรีสุพรรณ (ห้องประชุมเพื่อชัยชนะ) รายละเอียดตามไฟล์แนบ ดูเพิ่มเติมที่งาน พนย.สสจ.สกลนคร http://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=strategy ดาว์นโหลดหนังสือราชการเด้อ  ที่นี่

10 ก.พ. 58 21:48
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
17
ระเบียนที่ 1 - 10 / 168    
สื่อเผยแพร่
     
ชื่อเรื่อง
1 แบบรายงานความครอบคลุมงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค รายไตรมาส
2 แบบฟอร์มรายงานผลการคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี40ปีขึ้นไป
3 แบบฟอร์มการคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี40ปีขึ้นไป
4 แบบฟอร์มรายงานเบาหวานและความดัน ปรับใหม่ปี 2556
5 เอกสาร"ปิงปอง7สี"
6 แบบสรุปความครอบคลุมการรับวัคซีนโรคคอตีบ/เก็บตก (Catch UP)
7 แบบฟอร์มจัดทำแผนปฏิบัติการสำหรับ รพ.สต.พร้อมตัวอย่าง
8 แบบฟอร์ม ภ 301
9 แบบฟอร์ม ภ 202
10 แบบฟอร์มโครงการแก้ไขปัญหาสายตาผิดปกติ
11 แบบฟอร์มตรวจสุขภาพนักเรียน
12 แบบฟอร์มรายงานการเฝ้าระวังภาวะการเจริญเติบโต
13 แบบฟอร์มรายงานธาลัสซีเมีย
14 แบบฟอร์มสรุปผลภาวะการได้ยินในนักเรียน
15 แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจสุขภาพ
16 แบบฟอร์มประเมินโรงเรียน
17 แบบฟอร์มประเมินโรงเรียน50(เด็กทำได้)
18 แบบฟอร์มการให้ยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก
19 แบบฟอร์มตรวจราชการ
20 แบบสรุปการดำเนินงานควบคุมโรค DM/HT (NCD1-4)
21 แบบฟอร์มรายงานปิงปองจราจร NCD5.1sakon และ NCD1
22 UEแบบคัดกรองวัณโรค สำหรับ HOSXP, HOSXP_PCU
23 แบบรายงานผลการคัดกรอง TB
ระเบียนที่ 1 - 23 / 23    
IT news

บทบาทหน้าที่ตามกฎหมาย

อาศัย อำนาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑๕ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ
(๒) ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ
(๓) กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

หมายเหตุ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๕

ประยูร
19 มิ.ย. 60 14:59
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
28
สัปดาห์ที่ 21
29
 
- ขอเชิญประชุมและส่งผลงานวิชาการโรคเลปโตสไปโลสิส ประจำปี 2560 29 -30มิ.ย.60 ณ โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช/9616
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
สัปดาห์ที่ 22
5
 
- ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการในการตรวจ วินิจฉัย การบำบัดรักษาโรคทางการแพทย์แผนไทยตามแนวทาง CPG เขตสุขภาพที่ 8 จ.หนองคาย แพทย์แผนไทย/1029
6
 
- ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนงานพยาบาลอาชีวอนามัยโรงแรมเอเชีย กทม./10203
7
 
- ขอเชิญคณะทำงานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพอำเภอประชุม รพ.สต.แร่/2485
8
 
9
 
- ประชุมเครือข่ายสหวิชาชีพ สาขาการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพิง ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น2 อาคารเก่า/11257
10
 
11
สัปดาห์ที่ 23
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
- ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการผลิตสารสกัดจากพืชสมุนไพรโดยใช้เครื่องสกัดอย่างง่าย/12239 ณ ห้อประชุมอินทนิล
17
 
18
สัปดาห์ที่ 24
19
 
- ประชุมพัฒนาสถานประกอบการแม่ข่ายผลิตอาหารที่แปรรูปภาชนะพร้อมจำหน่าย ณ ห้องภูสกลแกรนด์ /11833
20
 
- ประชุมงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ / 11670 ห้อ อดิศใจดี สหกรณ์ออมทรัพย์
- ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูล zณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 2 ตึกใหม่/12666
21
 
- พี่หน่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโรคหลอดเลือดสมอง จังหวัดสกลนคร (เฉพาะคณะทำงานทีมนำ) ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น2 หลัใหม่ สสจ.สกลนคร/11657
22
 
23
 
- ขอเชิญร่วมรับการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ณ หอประชุมโรเรียนสกลนครพัฒนศึกษา/12247
24
 
25
สัปดาห์ที่ 25
26
 
- พี่ยูร เยี่ยมให้คำแนะนำ รพ.สต.บ้านปลาโหล/11659
27
 
- ขอเชิญประชุม/ติดตามผลการประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพ ณ วัดดอนสวรรค์ ต.วานรนิวาส /12064
- ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒจนาศักยภาพทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ระดับอำเภอ ณ ห้องภูสกลแกนด์ /12757
- ขอเชิญประชุมสร้างยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ป่าเศรษฐกิจครอบครัวจังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น6 อิมพีเรียล/12764
28
 
29
 
30
 
- ประชุมวิชาการระกดับชาติ ครั้งที่ 13 ประชากรและสังคม กทม/11245
1
 
WEB LINK
>> DATA CENTER:อำเภอ
>> ระบบระบาดวิทยาออนไลน์
>> รพ.โคกศรีสุพรรณ2015
>> สสจ.สกลนคร
>> COCKPIT เขต 8
>> COCKPIT สกลนคร
>> GIS รพสต.โพนทองวัฒนา

>> ฟังเพลงออนไลน์ริมน้ำ
>> ดูทีวีออนไลน์
>> ทีวีสยามสปอร์ต

>> ตรวจล็อตเตอรี่
>> Forrunner
>> คู่มือบันทึกข้อมูลทรัพยากร 
>> โครงการสืบสานปณิธานเต้านม 
>> โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

WEB BLOG & FB
>> KSSRRT FC
>>
KpyoonBlog
>> Facebook รพสต.โพนทองวัฒนา

>> Facebook สสอ.โคกศรีสุพรรณ
>> Facebook ชมรมกรีฑาผู้สูงอายุฯ

ตรวจสอบ GIS สสจ.สน
>>
สถานะการใช้โปรแกรม
>> คุณภาพงาน ฌณห ราย รพสต.
>> สถานะ Basic Data
>> ตรวจสอบ นสค.
>> ตรวจสอบ อสม.

สำหรับผู้บริหาร
>>  ตรวจสอบประชากรกลางปี
>>  ตรวจสอบผลงานแพทย์แผนไทย
>>  ตรวจสอบเงินโอนจาก สปสช.
>>  ตรวจสอบการส่ง21แฟ้ม
>>  ตรวจสอบการจัดหาคอมพิวเตอร์
>>  ตรวจสอบ GISJHCIS_Online
>>  ตรวจสอบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ
>>  ตรวจสอบข้อมูลบำบัดยาเสพติด
>>  ตรวจสอบคัดกรองซึมเศร้า
>>  ตรวจสอบการส่งรายงาน5
>>  ตรวจสอบผลงาน DataCeter

FOR BUDGET
>>  สปสช.ส่วนกลาง
>>
สปสช.อุดรธานี
>> ตรวจสอบกองทุนตำบล
>> ตรวจสอบเงินโอน

>> โปรแกรม OPPP2010

FOR RESEARCH

>> สำนักระบาดวิทยา
>> รายงานเฝ้าระวังโรครายสัปดาห์
>> สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

คู่มือ

บันทึกรายงานการประชุม
รายงานการประชุมครั้งที่1/2558
รายงานการประชุมครั้งที่2/2558
รายงานการประชุมครั้งที่3/2558
รายงานการประชุมครั้งที่4/2558
รายงานการประชุมครั้งที่5/2558
ายงานการประชุมครั้งที่6/2558

E-office