หน้าหลัก http://www.skko.moph.go.th/d_koksri :: สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 
ติดต่อเราได้ที่  โทร.042-766066  โทรสาร 042-766-066 Email: d_koksrisupan@hotmail.com

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์  ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560 ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณและ รพ.สต.ในสังกัด  ดาวน์โหลดที่นี่

25 ธ.ค. 60 14:28

แจ้งประชาสัมพันธ์ .....ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ  เรื่องการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน  ดาวน์โหลดที่นี่

2 ก.ค. 60 11:10

แจ้งผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง......

      สสอ.โคกศรีสุพรรณ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน    ดาวน์โหลดที่นี่

29 มิ.ย. 60 16:30

ประชาสัมพันธ์    แจ้งแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของสำนักงานสาธารรสุขอำเภอฯโคหศรีสุพรรณและหน่วยบริการสาธารณสุข (รพ.สต.)ในสังกัด  ดาวน์โหลดที่นี่

28 มิ.ย. 60 22:37

ประชาสัมพันธ์... ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมเพื่อป้องกันประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับรถของทางราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณและ รพ.สต.ในสังกัด ดาวน์โหลดที่นี่

28 มิ.ย. 60 22:22

แจ้งประชาสัมพันธ์ ................คณะทำงานเครือข่ายบังคับใช้กฏหมายเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์และขั้นตอนการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน

1)  คำสังคณะทำงานบังคับใช้กฎหมายเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ฯ  ดาวน์โหลดที่นี่

2)  ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ฯ  ดาวน์โหลดที่นี่

28 มิ.ย. 60 11:19

ประชาสัมพันธ์ ......แจ้งเพื่อการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมประชุมและการ รวมกลุ่มเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสในหน่วยงาน   ดาวน์โหลดที่นี่

27 มิ.ย. 60 15:50

ประชาสัมพันธ์  ......แจ้งสรุปผลการประชุมถอดบทเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับงานพัสดุและงานการเงินการบัญชี ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ และ รพ.สต.ทุกแห่งในสังกัด  ดาวน์โหลดที่นี่

27 มิ.ย. 60 13:04

ด่วนมาก.......ขอเชิญเจ้าหน้าที่ พกส./ลูกจ้างชั่วคราวในระบบประกันสังคม เข้าประชุมรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับข้อปฏิบัติและสิทธิประโยชน์  ในวันที่  27  มิถุนายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมเพื่อชัยชนะ รพ.โคกศรีสุพรรณ

27 มิ.ย. 60 09:30

ประชาสัมพันธ์   คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอฯ และสถานบริการสาธารณสุข (รพ.สต.)ในสังกัด ดาวน์โหลดที่นี่

26 มิ.ย. 60 23:23
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
18
ระเบียนที่ 1 - 10 / 179    
สื่อเผยแพร่
     
ชื่อเรื่อง
1 แบบรายงานความครอบคลุมงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค รายไตรมาส
2 แบบฟอร์มรายงานผลการคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี40ปีขึ้นไป
3 แบบฟอร์มการคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี40ปีขึ้นไป
4 แบบฟอร์มรายงานเบาหวานและความดัน ปรับใหม่ปี 2556
5 เอกสาร"ปิงปอง7สี"
6 แบบสรุปความครอบคลุมการรับวัคซีนโรคคอตีบ/เก็บตก (Catch UP)
7 แบบฟอร์มจัดทำแผนปฏิบัติการสำหรับ รพ.สต.พร้อมตัวอย่าง
8 แบบฟอร์ม ภ 301
9 แบบฟอร์ม ภ 202
10 แบบฟอร์มโครงการแก้ไขปัญหาสายตาผิดปกติ
11 แบบฟอร์มตรวจสุขภาพนักเรียน
12 แบบฟอร์มรายงานการเฝ้าระวังภาวะการเจริญเติบโต
13 แบบฟอร์มรายงานธาลัสซีเมีย
14 แบบฟอร์มสรุปผลภาวะการได้ยินในนักเรียน
15 แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจสุขภาพ
16 แบบฟอร์มประเมินโรงเรียน
17 แบบฟอร์มประเมินโรงเรียน50(เด็กทำได้)
18 แบบฟอร์มการให้ยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก
19 แบบฟอร์มตรวจราชการ
20 แบบสรุปการดำเนินงานควบคุมโรค DM/HT (NCD1-4)
21 แบบฟอร์มรายงานปิงปองจราจร NCD5.1sakon และ NCD1
22 UEแบบคัดกรองวัณโรค สำหรับ HOSXP, HOSXP_PCU
23 แบบรายงานผลการคัดกรอง TB
ระเบียนที่ 1 - 23 / 23    
IT news

บทบาทหน้าที่ตามกฎหมาย

อาศัย อำนาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑๕ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ
(๒) ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ
(๓) กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

หมายเหตุ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๕

ประยูร
19 มิ.ย. 60 14:59
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
25
สัปดาห์ที่ 08
26
 
27
 
- ขอเชิญประชุม เพื่อพิจารณาเร่งรัดการดำเนินงานวัณโรคจังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 2 สสจ.สกลนคร/3827
28
 
1
 
2
 
3
 
4
สัปดาห์ที่ 09
5
 
6
 
- ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 2 อาคารหลังเก่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร/3828
7
 
8
 
9
 
10
 
11
สัปดาห์ที่ 10
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
สัปดาห์ที่ 11
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
สัปดาห์ที่ 12
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
WEB LINK
>> DATA CENTER:อำเภอ
>> ระบบระบาดวิทยาออนไลน์
>> รพ.โคกศรีสุพรรณ2015
>> สสจ.สกลนคร
>> COCKPIT เขต 8
>> COCKPIT สกลนคร
>> GIS รพสต.โพนทองวัฒนา

>> ฟังเพลงออนไลน์ริมน้ำ
>> ดูทีวีออนไลน์
>> ทีวีสยามสปอร์ต

>> ตรวจล็อตเตอรี่
>> Forrunner
>> คู่มือบันทึกข้อมูลทรัพยากร 
>> โครงการสืบสานปณิธานเต้านม 
>> โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

WEB BLOG & FB
>> KSSRRT FC
>>
KpyoonBlog
>> Facebook รพสต.โพนทองวัฒนา

>> Facebook สสอ.โคกศรีสุพรรณ
>> Facebook ชมรมกรีฑาผู้สูงอายุฯ

ตรวจสอบ GIS สสจ.สน
>>
สถานะการใช้โปรแกรม
>> คุณภาพงาน ฌณห ราย รพสต.
>> สถานะ Basic Data
>> ตรวจสอบ นสค.
>> ตรวจสอบ อสม.

สำหรับผู้บริหาร
>>  ตรวจสอบประชากรกลางปี
>>  ตรวจสอบผลงานแพทย์แผนไทย
>>  ตรวจสอบเงินโอนจาก สปสช.
>>  ตรวจสอบการส่ง21แฟ้ม
>>  ตรวจสอบการจัดหาคอมพิวเตอร์
>>  ตรวจสอบ GISJHCIS_Online
>>  ตรวจสอบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ
>>  ตรวจสอบข้อมูลบำบัดยาเสพติด
>>  ตรวจสอบคัดกรองซึมเศร้า
>>  ตรวจสอบการส่งรายงาน5
>>  ตรวจสอบผลงาน DataCeter

FOR BUDGET
>>  สปสช.ส่วนกลาง
>>
สปสช.อุดรธานี
>> ตรวจสอบกองทุนตำบล
>> ตรวจสอบเงินโอน

>> โปรแกรม OPPP2010

FOR RESEARCH

>> สำนักระบาดวิทยา
>> รายงานเฝ้าระวังโรครายสัปดาห์
>> สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

คู่มือ

บันทึกรายงานการประชุม
รายงานการประชุมครั้งที่1/2558
รายงานการประชุมครั้งที่2/2558
รายงานการประชุมครั้งที่3/2558
รายงานการประชุมครั้งที่4/2558
รายงานการประชุมครั้งที่5/2558
ายงานการประชุมครั้งที่6/2558

E-office