หน้าหลัก http://www.skko.moph.go.th/d_koksri :: สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 
ติดต่อเราได้ที่  โทร.042-766066  โทรสาร 042-766-066 Email: d_koksrisupan@hotmail.com

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

EB23-24(1) แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน

 EB11(2) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 ของหน่วยงาน (ที่ผ่านมา)

 EB12(2) ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน

EB23(1) แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน

EB24(2.1) รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (แบบฟอร์ม2 และแบบฟอร์ม3)

7 มิ.ย. 63 16:50

EB14(2) ประกาศรายงานการประเมิน ผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณประกาศผลการปฏิบัติราชการฯ

EB16(1) คำสั่งผู้รับผิดชอบโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจเปิดลิงค์

EB16 (3) คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ปรากฏหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

EB16 (4) แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนของผู้ใช้บริการของหน่วยงาน ทั้งที่เป็นคู่มือ และ/หรือเป็น Chart ที่ติด บริเวณหน่วยงาน และภาพถ่ายกรณีเป็น Chart ที่ติดบริเวณหน่วยงาน

EB15(2) ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด

EB17(2) คำสั่ง/ข้อสั่งการ หรือประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบตามที่หน่วยงานกำหนดที่มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม

EB18(2) โครงการ/กิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมหรือค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

EB19(3) ปฏิทิน หลักฐานกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น

EB20(1) หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

EB20(3) รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

EB21(2) กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ให้สอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ในข้อ EB 20

7 มิ.ย. 63 15:45

EB2 (3.1)การประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

EB2 (3.2)การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

EB2 (3.3) การป้องกันผู้มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง

EB3.1เอกสารการเผยแพร่ในช่องทางทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (ภาพถ่ายหน้าจอ) การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 5,000บาทขึ้นไป จำนวน 1 โครงการ

EB3 .2 เอกสารการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (ภาพถ่ายหน้าจอ) การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินสูงสุด จำนวน 1 โครงการ

EB4รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (สขร.1)

EB5-6-7 โครงการ/กิจกรรม

EB5-6-7 รายงานประชุมกิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมแสดงความคิดเห็นตามภารกิจหลักที่เลือก

EB8.คำสั่ง/ข้อสั่งการ มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

EB8.กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB13.กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

7 มิ.ย. 63 12:02

 EB4 รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (สขร.1) ตุลาคม 62- พฤษภาคม 63

EB24 (1.1) รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการใน 2ไตรมาส คือ ไตรมาสที่ 2และไตรมาสที่ 4

EB11(1) บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ของหน่วยงาน(ที่ผ่านมา)

(2) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562ของหน่วยงาน (ที่ผ่านมา)

EB1(2.) รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปรงบประมาณ 2562 ที่มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงาน โดยมีข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบใน 4 องค์ประกอบ

EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบ ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

EB 25(2) กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

EB 25 รายงานผลการดำเนินงาน

 EB26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

(1) เนื้อหาที่แสดงถึงประเภทงานบริการซึ่งเป็นกระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน

(1.1) ประเภทงานบริการ

(1.2) ขั้นตอน

(1.3) ระยะเวลาที่ใช้

(3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หรือช่องทางอื่น

5 มิ.ย. 63 16:18

EB22 หน่วยงานมีการประชุม หรือ อบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ต้านทุจริต จิตพอเพียง แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน    

 (1) หลักฐานการจัดการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานเพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 (2) รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งต้องเป็นเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน กรณีสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จะต้องนำเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ความรับผิดชอบเข้าร่วมประชุม หรืออบรม/สัมมนาด้วย

 (3) ภาพถ่ายประกอบ หรือสื่อในรูปแบบอื่น ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน   (4) หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบรายงานสรุปผลการจัดการประชุม หรืออบรม/สัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

(4) หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบรายงานสรุปผลการจัดการประชุม หรืออบรม/สัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 (5)แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่าน Web site หรือช่องทางอื่น และ Print screen จาก Web site

EB23 (1) แผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำของหน่วยงานและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน

(2) หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนฯ ปีงบประมาณ 2563และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 (3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็ปไซต์ ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่นและ Print Screen

EB16 (1) คำสั่งผู้รับผิดชอบโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ

(2) หลักฐานช่องทางผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์/ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต/ผ่านระบบไปรษณีย์/Application หรือช่องทางอื่นๆ ที่หน่วยงานกำหนดตามความเหมาะสม

 (3) คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ปรากฏหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

(4) แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนของผู้ใช้บริการของหน่วยงาน ทั้งที่เป็นคู่มือ และ/หรือเป็น Chart ที่ติด บริเวณหน่วยงาน และภาพถ่ายกรณีเป็น Chart ที่ติดบริเวณหน่วยงาน

(5) หนังสือรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15วัน

(6) ถ้ามีระบบการตอบสนองให้ Print Screen หรือ Capture หน้าจอ หรือ Link แสดงระบบการตอบสนอง 

 (7) บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั้ง 2ประเภท จำนวน 2รอบ การประเมิน คือ รอบ 6เดือน และรอบ 12เดือน

 (8) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน

5 มิ.ย. 63 12:48
undefined
16 มี.ค. 63 09:59

 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง คลิ๊ก

13 พ.ย. 62 11:45

 ประกาศ...สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ 

                        เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสาารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง นักงานช่วยเหลือคนไข้ คลิ๊ก

11 พ.ย. 62 15:08

 

ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกสรีสุพรรณ

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

คลิ๊ก

31 ต.ค. 62 13:02

 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562  คลิ๊ก

2 ส.ค. 62 15:22
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
23
ระเบียนที่ 1 - 10 / 228    
สื่อเผยแพร่
     
ชื่อเรื่อง
1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน สสอ.โคกศรีสุพรรณ
2 ประกาศ สป.สาธารณสุข แนวทางปฏิบัติงาน เรื่องการตรวจสอบบุคลากร ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
3 ข้อมูลพื้นฐาน สสอ.โคกศรีสุพรรณ
4 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข(MOPH Code of Conduct)
5 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2561
6 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 แผนรับจ่ายเงิน UC รพสต./สสอ.2561
8 แผนปฏิบัติการ คปสอ.โคกศรีสุพรรณ ปี 2561
9 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะ กง 4724 สกลนคร จำนวนหนึ่งคัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 แผนปฏิบัติการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ ปีงบประมาณ 2562
12 รายงานการประชุม พชอ.โคกศรีสุพรรณ ครั้งที่ 1/2562
13 ข้อมูลโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ พชอ. ฯ ปีงบประมาณ 2562
14 แบบฟอร์มประเมินโรงเรียน
15 แบบฟอร์มประเมินโรงเรียน50(เด็กทำได้)
16 แบบฟอร์มการให้ยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก
17 แบบฟอร์มตรวจราชการ
18 แบบสรุปการดำเนินงานควบคุมโรค DM/HT (NCD1-4)
19 แบบฟอร์มรายงานปิงปองจราจร NCD5.1sakon และ NCD1
20 เผยแพร่หนังสืออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
21 หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณประจำปี 2561
22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตามแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560-มีนาคม 2561 (แบบ สขร. 1)
23 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศหรือปลดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2560
24 ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่ออตรวจสอบบุคคลในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
25 แผนปฏิบัติการป้องการและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ปี2562
1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 25 / 55    
IT newsเกณฑ์ประเมิน รพสต.ติดดาว 2561
  ดาว์นโหลดคู่มือ

หมวด 1การนำองค์กรและการจัดการที่ดี
ภาวะผู้นำ การนำ ธรรมาภิบาล + แผนกลยุทธ์สุขภาพ
1.1ภาวะผู้นำ การนำ ธรรมาภิบาล
1.2แผนกลยุทธ์สุขภาพ
1.3ระบบงาน/กระบวนการสำคัญ
1.3.1การเงินการบัญชี
1.3.2.1การจัดการอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม
1.3.2.2เกณฑ์ GREEN & CLEAN
1.3.3การจัดสรรทรัพยากร

หมวด 2การให้ความสำคัญกับประชากรเป้าหมาย ชุมชน และ ผู้มีส่วนได้เสีย

หมวด 3การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล

หมวด 4การจัดการระบบบริการครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุ่มวัย
การจัดการระบบบริการ
4.1จัดการตามสภาพปัญหาชุมชน (OTOP)
4.2การบริการในสถานบริการ(บทบาทเจ้าหน้าที่)
4.2.7เภสัชกรรมและ RDU
4.3การบริการในชุมชน
4.3.1คบส
4.4การบริการแพทย์แผนไทย
4.5ระบบสนับสนุน
4.5.1 IT
4.5.2 IC
4.5.3 LAB 

หมวด 5ผลลัพธ์
5.1บทบาทของบุคคลและครอบครัวในการดูแลตนเอง(Self Care)
5.2ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด (KPI)
5.3 นวัตกรรม งานวิจัย การจัดการองค์ความรู้

ดาว์นโหลดแบบรวมZIP >>  เกณฑ์ประเมินรายข้อ  นำเสนอรายละเอียดรายเกณฑ์  
คำสั่งคณะกรรมการพี่เลี้ยง รพสต.ติดดาวระดับอำเภอ

ประยูร
15 พ.ค. 61 07:32

บทบาทหน้าที่ตามกฎหมาย

อาศัย อำนาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑๕ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ
(๒) ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ
(๓) กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

หมายเหตุ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๕

ประยูร
19 มิ.ย. 60 14:59
ระเบียนที่ 1 - 2 / 2    
ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 30
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
สัปดาห์ที่ 31
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
สัปดาห์ที่ 32
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
สัปดาห์ที่ 33
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
สัปดาห์ที่ 34
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
สัปดาห์ที่ 35
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 

เกี่ยวกับ ITA

1.ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน
 
 
 
 
 
7.ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
WEB LINK
>> DATA CENTER:อำเภอ
>> ระบบระบาดวิทยาออนไลน์
>> รพ.โคกศรีสุพรรณ2015
>> สสจ.สกลนคร
>> COCKPIT เขต 8
>> COCKPIT สกลนคร
>> GIS รพสต.โพนทองวัฒนา

>> ฟังเพลงออนไลน์ริมน้ำ
>> ดูทีวีออนไลน์
>> ทีวีสยามสปอร์ต

>> ตรวจล็อตเตอรี่
>> Forrunner
>> คู่มือบันทึกข้อมูลทรัพยากร 
>> โครงการสืบสานปณิธานเต้านม 
>> โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
>> ตรวจสอบตำแหน่งรถ GPSONE

WEB BLOG & FB
>> KSSRRT FC
>>
KpyoonBlog
>> Facebook รพสต.โพนทองวัฒนา

>> Facebook สสอ.โคกศรีสุพรรณ
>> Facebook ชมรมกรีฑาผู้สูงอายุฯ

ตรวจสอบ GIS สสจ.สน
>>
สถานะการใช้โปรแกรม
>> คุณภาพงาน ฌณห ราย รพสต.
>> สถานะ Basic Data
>> ตรวจสอบ นสค.
>> ตรวจสอบ อสม.

สำหรับผู้บริหาร
>>  ตรวจสอบประชากรกลางปี
>>  ตรวจสอบผลงานแพทย์แผนไทย
>>  ตรวจสอบเงินโอนจาก สปสช.
>>  ตรวจสอบการส่ง21แฟ้ม
>>  ตรวจสอบการจัดหาคอมพิวเตอร์
>>  ตรวจสอบ GISJHCIS_Online
>>  ตรวจสอบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ
>>  ตรวจสอบข้อมูลบำบัดยาเสพติด
>>  ตรวจสอบคัดกรองซึมเศร้า
>>  ตรวจสอบการส่งรายงาน5
>>  ตรวจสอบผลงาน DataCeter

FOR BUDGET
>>  สปสช.ส่วนกลาง
>>
สปสช.อุดรธานี
>> ตรวจสอบกองทุนตำบล
>> ตรวจสอบเงินโอน

>> โปรแกรม OPPP2010

FOR RESEARCH

>> สำนักระบาดวิทยา
>> รายงานเฝ้าระวังโรครายสัปดาห์
>> สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

คู่มือ

บันทึกรายงานการประชุม
รายงานการประชุมครั้งที่1/2558
รายงานการประชุมครั้งที่2/2558
รายงานการประชุมครั้งที่3/2558
รายงานการประชุมครั้งที่4/2558
รายงานการประชุมครั้งที่5/2558
ายงานการประชุมครั้งที่6/2558

E-office