นายพลนาภา
             นายพลนาภา นนสุราช
         สาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์

facebook

นโยบายการดำเนินงานนายแพทย์ สสจ.สกลนคร

หน้าหลัก
สสอ.กุสุมาลย์
สสจ.สกลนคร


หน่วยงานในสังกัด
HISO–พิกัดสถานพยาบาล คะแนน

 เบอร์โทรศัพท์  เบอร์โทรศัพท์
เครือข่ายเฝ้าระวังและเตือนภัย
ด้านสาธารณสุข


ตารางวิ่ง
ประชาสัมพันธ์วิ่งจ้าวสนาม ปี 2557
วันที 7 มิถุนายน 2557
ณ เทศบาลตำบลกุสุมาลย์

Takis
RANKING
LTC
Cockpit57
Cockpit58
เว็บไซต์ธนาคารขยะ
กองทุนฯ

ข่าว

สถานีโทรทัศน์

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

19-10-57

19 ต.ค. 57 13:47

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2558 ระหว่างวันที่ 24-27 กันยายน 2557  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ  และทักษะในการจัดทำแผนปฏิบัติการแก่บุคลากรในสังกัด, เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะแก่บุคลากรในสังกัด  ในการพัฒนาองค์กรและเครือข่ายบริการ  สู่เป้าหมายหน่วยบริการ และเครือข่ายคุณภาพ ,เพื่อพัฒนาศักยภาพงานสาธารณสุขเชิงรุกของชุมชน,เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ และพัฒนามาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายบริการคุณภาพ และพร้อมนี้ได้มีการศึกษาดูงาน ที่ ศูนย์อนามัยที่ 4 จังหวัดราชบุรี เรื่องของระบบการบริหารจัดการขยะ,การเลี้ยงใส้เดือน,การใช้พลังงานจาก Biogas .เป็นเชื้อเพลิงในการหุงต้ม,ระบบการบำบัดน้ำเสีย และพร้อมนี้ ได้จัดงานมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ 57 แก่นายรัตน์ นาโควงค์ และแสดงความยินดีกับนางสาวพัชรินทร์ วงตา ที่ย้ายไปรับราชการในตำแหน่งใหม่

1 ต.ค. 57 10:25

23-09-57

 วันที่  23 กันยายน 2557 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ ร่วมจัดนิทรรศการ การประชุมวิชาการ 2 ทศวรรษ “สกลนครน่าอยู่  สู่สกลนครสร้างสุข”งานเชิดชูความดีภาคีเครือข่ายสกลนครน่าอยู่ประจำปี 2557 ระหว่าง วันที่ 22-23 กันยายน  2557  ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

23 ก.ย. 57 15:29

15-09-57

16 ก.ย. 57 09:22

 12-9-57

วันที่ 12 กันยายน 2557 เวลา 13.00 น. สภาสุขภาพอำเภออำเภอกุสุมาลย์ประชุมคณะทำงานเมืองน่าอยู่ โดยนายกเทศมนตรีตำบลกุสุมาลย์ เป็นประธาน การดำเนินงาน เปิดประชุม ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลกุสุมาลย์ โดยการนำเสนอผลการดำเนินงานเมืองน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ 2557 การดำเนินงานเครือข่ายการเรียนรู้ระบบสุขภาพอำเภอ DHML การดำเนินงานข้าวฮางงอก พร้อมถอดบทเรียนการดำเนินงานเมืองน่าอยู่ และกำหนดแผนการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ 2558

12 ก.ย. 57 13:51

12-09-57

วันที่ 12 กันยายน 2557 เวลา 09.30-12.00 น. นายอำเภอกุสุมาลย์,สาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์,นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมต้อนรับนายกเหล่ากาชาติ จังหวัดสกลนคร ออกเยี่ยม ผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ในพื้นที่บ้านนิรมัย ม.5,บ้านหนองหอย ม.4ตำบลกุสุมาลย์ ,บ้านนาดีม.1,บ้านห้วยกอกม.8,บ้านโคกกลางม.13ตำบลโพธิไพศาล และพร้อมนี้ได้มอบผ้าห่ม ถุงยังชีพ และสำรวจความต้องการของคนไข้

12 ก.ย. 57 13:18

10-09-57

11 ก.ย. 57 10:19

 08-09-57

วันที่ 8 กันยายน 2557 อำเภอกุสุมาลย์โดยนายบดินทร์ เกษมศานต์ นายอำเภอกุสุมาลย์ เปิดประชุมการนำเสนอและติดตามการดำเนินงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมการดำเนินงานโครงการ ของอำเภอกุสุมาลย์

8 ก.ย. 57 11:48

หน่วยแพทย์

วันที่ 5 กันยายน 2557 นายพลนาภา นนสุราช สาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ ร่วมปฏิบัติงาน หน่วยแพทย์เคลื่อนที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ซึ่งร่วมกับนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 27 มูลนิธิแสง-ไชกี เหตระกูล หนังสือพิมพ์เดลินิวส์  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฝผ.) กรมการแพทย์ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จังหวัดสกลนคร และจังหวัดนครพนม ณ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม อำเภอกุสุมาย์ จังหวัดสกลนคร (หน่วยแพทย์ ชุดใหญ่ ผู้ป่วยประมาณ 7,000 คน) โดยทำการตรวจรักษา ส่องกล้องทางเดินอาหาร,ริดสีดวง,อัลตร้าซาวด์ค้นหารมะเร็งตับ,มะเร็งเต้านม,อัลตร้าซาวต่อมไร่ท่อ,โรคเด็กทั่วไปผู้ป่วยเด็ก,โรคตาทั่วไป,โรคจอประสาทตา,โรคต้อกระจะตา,โครงการแว่นแก้ว,โรคต้อหิน,โรคผิวหนัง,มะเร็งผิวหนัง,ทันตกรรม,ตรวจรักษาหู,โรคหัวใจ,ความดันโลหิตสูงตรวจระดับน้ำตาลไขมันในเลือด,สูตินรีเวช,โรคการดูกและมวลกระดูก,โรคนิ้วล็อค,ฝังเข็ม (โรคเอ็นกล้ามเนื้อ) เอ็กเซอเรย์ปอดตรวจระบบหายใจ ตรวจสภาพปอดและโรคทั่วไป โรคทั่วไปแพทย์ตะวันออก

7 ก.ย. 57 19:33

รพ.สต.ติดดาววันที่ 28 สิงหาคม 2557 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์  รับคณะกรรมการประเมินคุณภาพเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอ คปสอ./รพ.สต.ติดดาว เครือข่ายบริการ สุขภาพที่ 8 ณ รพ..สต.บ้านแสนพัน ตำบลอุ่มจาน โดยรับการประเมินด้านต่างๆ ดังนี้
-ประเมิน รพสต. 3 ดี ประเมิน Health work place, 5 ส
-ประเมินPCA หมวด 3 ความรู้เกี่ยวกับประชากรเป้าหมาย ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ตามกระบวนการ  PCA 
-ประเมินPCA หมวด 6 เกณฑ์การประเมินระบบโดยรวม
-ประเมินระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสารสนเทศรพ.สต.ติดดาวเขตสุขภาพที่ 8
-ประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
-ประเมินระบบคุณภาพและมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับหน่วยบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)
-ประเมินมาตรฐานงานเภสัชกรรม

28 ส.ค. 57 13:46
สื่อเผยแพร่
     
ชื่อเรื่อง
1 ทดสอบ
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
IT news

DWARD

admin
15 ม.ค. 57 10:32

Family Folder Collector (FFC)

 ทีมนักวิจัยเนคเทค คว้ารางวัลรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนระบบ ปฏิบัติการ แอนดรอยด์  ในงาน Thailand Game Show 2011
 ณ ศูนย์ การประชุมแห่งชาติสิริ กิตติ์ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา โดยผลงานที่ได้รับรางวัลคือ
โปรแกรมเก็บข้อมูลระดับหลังคาเรือนแบบพกพา (Family Folder Collector) โดยมีพื้นฐานบนฐานข้อมูลโปรแกรม JHCIS

ffc

พัชระ
26 มิ.ย. 57 14:44
ระเบียนที่ 1 - 2 / 2    
ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ทดสอบ1 28 พ.ย. 53
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ปฏิทินกิจกรรม อ.กุสุมาลย์
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
สัปดาห์ที่ 09
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
สัปดาห์ที่ 10
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
สัปดาห์ที่ 11
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
สัปดาห์ที่ 12
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
สัปดาห์ที่ 13
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 

               สภาสุขภาพอำเภอ
สภาสุขภาพฯ

   

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับสภาสุขภาพฯ

การบริหารงานในองค์กร

  1. คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล(กวป.)
    -ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 1/2556 
    -ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 2/2556
  2. คณะกรรมการวิชาการ (กวช.)
  3. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการ(กพค.)

การแก้ไขปัญหาในพื้นที่

  • โครงการพบหมอหลังแต่งงาน
  • การพัฒนาระบบปฐมภูมิ
  • PCA

กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กรมบัญชีกลาง
สภาการพยาบาล
สำนักงานหลักประกันสุจภาพแห่งชาติ


 

คำรับรองปฏิบัติราชการ

Down Loads เอกสาร

รายงาน

  >> ความรู้เบื้องต้นเรื่อง
โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009
  <<

สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ

Web link

คู่มือเกณฑ์คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ
(Primary Care Award )

E-office

หนังสือประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังเตือนภัยด้านสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์

 

 

04-02-2556แจ้งรายงานข่าวกรอง เรื่องการพอเชื้อไวรัส เอช๑เอ็น๑ ในเขตตะวันออกกลาง
01-02-2556แจ้งรายงานข่าวกรอง เรื่อง พบผู้ติดเชื้อโรคไข้หวัดนก ๕ ราย ในประเทศกัมพูชา ในปี ๒๕๕๖
23-01-2556ขอเชิญประชุมเพื่อทบทวนนโยบายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในงานโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
22-01-2556แจ้งประเด็นสื่อสารและความคืบหน้ากรณีโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H3N2 ประเทศสหรัฐอเมริกา
18-01-2556การเตรียมความพร้อมรับการระบาดของโรคมาลาเรีย
09-01-2556การดำเนินการเก็บตัวอย่าง (Throat swab) และส่งตัวอย่างตรวจทางห้องปฏิบัติการผู้ป่วยที่มีอาการสงสัยโรคคอตีบ

506

 

หมายเหตุ  0 = Zero,ตัวเลข=จำนวน

การวิ่งนิเทศงานและวิ่งอำลาตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ของ รศ.(พิเศษ) ทพ.ดร.สุขสมัย สมพงษ์ นักวิชาการเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)  เขตพื้นที่อำเภอกุสุมาลย์  9-14 มิถุนายน 2555

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ ยินดีต้อนรับ

 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 042-769074
E-mail : d_kusuman@skko.moph.go.th