นายพลนาภา นนสุราช สาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์

facebook

นโยบายการดำเนินงานนายแพทย์ สสจ.สกลนคร

หน้าหลัก
สสอ.กุสุมาลย์
สสจ.สกลนคร


หน่วยงานในสังกัด
HISO–พิกัดสถานพยาบาล คะแนน

 เบอร์โทรศัพท์  เบอร์โทรศัพท์
เครือข่ายเฝ้าระวังและเตือนภัย
ด้านสาธารณสุข


ตารางวิ่ง
ตารางวิ่งปี 2556

ข่าว

สถานีโทรทัศน์

รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์
ผักปลอดสารพิษ

     สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ ร่วมจัดกิจกรรมแสดงผลผลิตผักปลอดสารพิษ โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบอน และชุมชนบ้านนาดี (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิไพศาล) ร่วมจัดบูทในงานกิจกรรม โครงการ “จากใจถึงใจแม่บ้านสาธารณสุขสกลนครห่วงใยผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ปีงบประมาณ 2556” ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิไพศาล โดยนำผักผลไม้ตามฤดูกาล ที่ปลูกเองเป็นผักปลอดสารพิษปราศจากการใช้ยาฆ่าแมลงซึ่งนอกจากจะไม่ทำให้เกิดสารพิษทำร้ายโลกแล้ว ยังไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค อีกด้วยและการเลือกซื้อผลไม้ที่ปลูกเองนอกจากจะช่วยสนับสนุนเกษตรกรแล้วยังจะช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการขนส่ง ลดพลังงานจากการต้องแช่แข็ง เรายังได้กินของสดด้วย

6 ก.พ. 57 10:20

แจ้งสถานบริการบันทึกข้อมูล ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557

ระบบข้อมูลสิ่งก่อสร้างของหน่วยงานสาธารณสุข เขตบริการที่ 8

31 ม.ค. 57 08:48

วันที่ 17 มกราคม 2557 อำเภอกุสุมาลย์โดยนายบดินทร์ เกษมศานต์ นายอำเภอกุสุมาลย์ เปิดประชุมสภาสุขภาพอำเภอ อำเภอกุสุมาลย์ ครั้งที่ 1/2557 เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานสภาสุขภาพอำเภอ 10 คณะทำงาน และมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียน ที่ผ่านเกณฑ์โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง,และกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นที่ผ่านมาตรฐานระดับสูง A+ พร้อมทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน ร่างประเด็นแผนการดำเนินงานสภาสุขภาพอำเภอ ปี 2557 และรวบรวมแผนงานที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานต่างๆเพื่อบูรณาการแผนสภาสุขภาพอำเภอ

สภาสุขภาพอำเภอ1/57
20 ม.ค. 57 09:19

14 ม.ค.57

วันที่ 14 มกราคม 2557 สภาสุขภาพอำเภอ โดยนายพลนาภา นนสุราช สาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ ประชุมคณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล เพื่อติดตามการดำเนินงาน และขับเคลื่อนการดำเนินงาน และประชุมคณะทำงาน ด้านการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ด้านศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ และศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ด้านอำเภอควบคุมโรคแข้มแข็ง

14 ม.ค. 57 10:44

 

วันที่ 2 มกราคม 2557 วันแรกของการทำงาน ปี 2557 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ โดยนายพลนาภา นนสุราช สาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดและตัวแทน เข้ามอบกระเช้าของขวัญปีใหม่และของพรจากนายอำเภอกุสุมาลย์

2 ม.ค. 57 12:20

โครงการขยะชุมชน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ ขับเคลื่อนการดำเนินงาน ด้านเมืองน่าอยู่ โดยการจัดตั้งธนาคารขยะชุมชน ทุกตำบลในเขตอำเภออำกุสุมาลย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ลดโลกร้อน  นำขยะที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้มาขาย เพื่อทำฌาปนกิจสงเคราะห์ ให้แก่สมาชิก โดยกิจกรรมเริ่มที่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และสมาชิกที่สนใจ การดำเนินงานเริ่มตั้งแต่ เดือนกันยายน 2556 และมีการขับเคลื่อนกิจกรรมทุกเดือน

25 พ.ย. 56 17:40

รูป      เอกสารประกอบการประชุม วันที่ 17-18 กันยายน 2556

ตัวอย่างโครงการหรือกิจกรรมการดำเนินงานของกองทุนปี 2556

1เอกสารหมายเลข1(การวางแผน)
2เอกสารหมายเลข 2(แบบประเมินตนเอง)
3การจัดทำแผนกลยุทธ์ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล
ตัวอย่างSWOT ANALYSIS

สปสช.เขต 8 ร่วมกับ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อบรมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล จ.สกลนคร รุ่นที่ 1 วันที่17 -18 กันยายน 2556 (รพ.วานรนิวาส)

18 ก.ย. 56 15:29

สภาสุขภาพอำเภอ
วันที่ ๔-๖ กันยายน ๒๕๕๖ นายพลนาภา นนสุราช สาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ รับโล่องค์กรต้นแบบด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมประจำปี ๒๕๕๕ และร่วมสัมมนาในหัวข้อ “เรื่องเล่าดี๊ดีจากพื้นที่คุณภาพ” ดำเนินรายการโดยพิธีการจากรายการกบนอกกะลา ในงานประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 6 “อำเภอสุขภาพดี นวัตกรรมดี 878 อำเภอ One District One Best Practice”และร่วมจัดบู๊ทผลการดำเนินงานสภาสุขภาพในพื้นที่อำเภอกุสุมาลย์ ณ Hall 9, Impact Arena Muang Thong Thani


 

18 ก.ย. 56 09:32

ขอให้ผู้รับผิดชอบงาน ข้อมูลส่ง ฐานข้อมูลอุบัติเหตุ (43แฟ้ม/21แฟ้ม)

มาที่ mail -  MORAKY_TD@hotmail.com

ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 255

11 ก.ค. 56 11:35

วันที่ 5 กรกฏาคม 2556 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร นิเทศงาน 66 ตัวชี้วัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ (รพ.สต.บ้านห้วยกอก ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์) และโรงยาบาลกุสุมาลย์

นิเทศงาน 66

10 ก.ค. 56 14:23
สื่อเผยแพร่
     
ชื่อเรื่อง
1 ทดสอบ
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
IT news

DWARD

admin
15 ม.ค. 57 10:32

GIS-JHCIS สารสนเทศภูมิศาสตร์สุขภาพ ต้องใช้คู่กับโปรแกรม JHCIS

GIS-JHCIS

พัชระ
12 ก.ค. 55 19:11
ระเบียนที่ 1 - 2 / 2    
ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ทดสอบ1 28 พ.ย. 53
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ปฏิทินกิจกรรม อ.กุสุมาลย์
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
30
สัปดาห์ที่ 13
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
สัปดาห์ที่ 14
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
สัปดาห์ที่ 15
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
สัปดาห์ที่ 16
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
สัปดาห์ที่ 17
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 

               สภาสุขภาพอำเภอ
สภาสุขภาพฯ

   

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับสภาสุขภาพฯ

การบริหารงานในองค์กร

  1. คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล(กวป.)
    -ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 1/2556 
    -ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 2/2556
  2. คณะกรรมการวิชาการ (กวช.)
  3. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการ(กพค.)

การแก้ไขปัญหาในพื้นที่

  • โครงการพบหมอหลังแต่งงาน
  • การพัฒนาระบบปฐมภูมิ
  • PCA

กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กรมบัญชีกลาง
สภาการพยาบาล
สำนักงานหลักประกันสุจภาพแห่งชาติ


 

คำรับรองปฏิบัติราชการ

Down Loads เอกสาร

รายงาน

  >> ความรู้เบื้องต้นเรื่อง
โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009
  <<

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ

Web link

คู่มือเกณฑ์คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ
(Primary Care Award )

หนังสือประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังเตือนภัยด้านสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์

 

 

04-02-2556แจ้งรายงานข่าวกรอง เรื่องการพอเชื้อไวรัส เอช๑เอ็น๑ ในเขตตะวันออกกลาง
01-02-2556แจ้งรายงานข่าวกรอง เรื่อง พบผู้ติดเชื้อโรคไข้หวัดนก ๕ ราย ในประเทศกัมพูชา ในปี ๒๕๕๖
23-01-2556ขอเชิญประชุมเพื่อทบทวนนโยบายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในงานโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
22-01-2556แจ้งประเด็นสื่อสารและความคืบหน้ากรณีโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H3N2 ประเทศสหรัฐอเมริกา
18-01-2556การเตรียมความพร้อมรับการระบาดของโรคมาลาเรีย
09-01-2556การดำเนินการเก็บตัวอย่าง (Throat swab) และส่งตัวอย่างตรวจทางห้องปฏิบัติการผู้ป่วยที่มีอาการสงสัยโรคคอตีบ

506

 

หมายเหตุ  0 = Zero,ตัวเลข=จำนวน

การวิ่งนิเทศงานและวิ่งอำลาตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ของ รศ.(พิเศษ) ทพ.ดร.สุขสมัย สมพงษ์ นักวิชาการเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)  เขตพื้นที่อำเภอกุสุมาลย์  9-14 มิถุนายน 2555

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ ยินดีต้อนรับ

 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 042-769074
E-mail : d_kusuman@skko.moph.go.th