นายพลนาภา
             นายพลนาภา นนสุราช
         สาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์

facebook

นโยบายการดำเนินงานนายแพทย์ สสจ.สกลนคร

หน้าหลัก
สสอ.กุสุมาลย์
สสจ.สกลนคร


หน่วยงานในสังกัด
HISO–พิกัดสถานพยาบาล คะแนน

 เบอร์โทรศัพท์  เบอร์โทรศัพท์
เครือข่ายเฝ้าระวังและเตือนภัย
ด้านสาธารณสุข


ตารางวิ่ง
ประชาสัมพันธ์วิ่งจ้าวสนาม ปี 2557
วันที 7 มิถุนายน 2557
ณ เทศบาลตำบลกุสุมาลย์

Takis
RANKING
LTC
Cockpit57
Cockpit58
เว็บไซต์ธนาคารขยะ
กองทุนฯ

ข่าว

สถานีโทรทัศน์

รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

รพ.สต.ติดดาววันที่ 28 สิงหาคม 2557 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์  รับคณะกรรมการประเมินคุณภาพเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอ คปสอ./รพ.สต.ติดดาว เครือข่ายบริการ สุขภาพที่ 8 ณ รพ..สต.บ้านแสนพัน ตำบลอุ่มจาน โดยรับการประเมินด้านต่างๆ ดังนี้
-ประเมิน รพสต. 3 ดี ประเมิน Health work place, 5 ส
-ประเมินPCA หมวด 3 ความรู้เกี่ยวกับประชากรเป้าหมาย ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ตามกระบวนการ  PCA 
-ประเมินPCA หมวด 6 เกณฑ์การประเมินระบบโดยรวม
-ประเมินระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสารสนเทศรพ.สต.ติดดาวเขตสุขภาพที่ 8
-ประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
-ประเมินระบบคุณภาพและมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับหน่วยบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)
-ประเมินมาตรฐานงานเภสัชกรรม

28 ส.ค. 57 13:46

2

6 ส.ค. 57 12:22

31

6 ส.ค. 57 12:22

แบบรายงานการดำเนินการตาม ม.177/7(ป.ป.ท.003,ป.ป.ท.005)

4 ส.ค. 57 09:34

23-07-2557

23 ก.ค. 57 13:11

17-18.ก.ค.-57

21 ก.ค. 57 11:07

17-06-57

21 ก.ค. 57 11:04

17-06-57

21 ก.ค. 57 11:02

บริจาคโลหิต

16 ก.ค. 57 10:51

09-07-57

วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์   เชิญโรงเรียนทุกแห่งในอำเภอกุสุมาลย์ ประชุมสาธิตการผสม หัวอาหารไก่กับสารไอโอดี premix ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ (พร้อมรับสาร premixไปดำเนินการ)

9 ก.ค. 57 15:46
สื่อเผยแพร่
     
ชื่อเรื่อง
1 ทดสอบ
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
IT news

DWARD

admin
15 ม.ค. 57 10:32

Family Folder Collector (FFC)

 ทีมนักวิจัยเนคเทค คว้ารางวัลรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนระบบ ปฏิบัติการ แอนดรอยด์  ในงาน Thailand Game Show 2011
 ณ ศูนย์ การประชุมแห่งชาติสิริ กิตติ์ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา โดยผลงานที่ได้รับรางวัลคือ
โปรแกรมเก็บข้อมูลระดับหลังคาเรือนแบบพกพา (Family Folder Collector) โดยมีพื้นฐานบนฐานข้อมูลโปรแกรม JHCIS

ffc

พัชระ
26 มิ.ย. 57 14:44
ระเบียนที่ 1 - 2 / 2    
ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ทดสอบ1 28 พ.ย. 53
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ปฏิทินกิจกรรม อ.กุสุมาลย์
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
31
สัปดาห์ที่ 35
1
 
2
 
3
 
- รพ.สต.บ้านนาเพียง งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (EPI) เด็กอายุ 0-5 ปี
4
 
5
 
6
 
7
สัปดาห์ที่ 36
8
 
9
 
10
 
- รพ.สต.บ้านนาเพียง งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (EPI) เด็กอายุ 0-5 ปี
- รพ.สต.บ้านห้วยกอก ฉีดวัคซีนเด็ก0-5 ปี
11
 
12
 
13
 
14
สัปดาห์ที่ 37
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
- รพ.สต.บ้านนาเพียง คลินิกผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
20
 
21
สัปดาห์ที่ 38
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
สัปดาห์ที่ 39
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 

               สภาสุขภาพอำเภอ
สภาสุขภาพฯ

   

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับสภาสุขภาพฯ

การบริหารงานในองค์กร

  1. คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล(กวป.)
    -ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 1/2556 
    -ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 2/2556
  2. คณะกรรมการวิชาการ (กวช.)
  3. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการ(กพค.)

การแก้ไขปัญหาในพื้นที่

  • โครงการพบหมอหลังแต่งงาน
  • การพัฒนาระบบปฐมภูมิ
  • PCA

กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กรมบัญชีกลาง
สภาการพยาบาล
สำนักงานหลักประกันสุจภาพแห่งชาติ


 

คำรับรองปฏิบัติราชการ

Down Loads เอกสาร

รายงาน

  >> ความรู้เบื้องต้นเรื่อง
โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009
  <<

สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ

Web link

คู่มือเกณฑ์คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ
(Primary Care Award )

E-office

หนังสือประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังเตือนภัยด้านสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์

 

 

04-02-2556แจ้งรายงานข่าวกรอง เรื่องการพอเชื้อไวรัส เอช๑เอ็น๑ ในเขตตะวันออกกลาง
01-02-2556แจ้งรายงานข่าวกรอง เรื่อง พบผู้ติดเชื้อโรคไข้หวัดนก ๕ ราย ในประเทศกัมพูชา ในปี ๒๕๕๖
23-01-2556ขอเชิญประชุมเพื่อทบทวนนโยบายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในงานโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
22-01-2556แจ้งประเด็นสื่อสารและความคืบหน้ากรณีโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H3N2 ประเทศสหรัฐอเมริกา
18-01-2556การเตรียมความพร้อมรับการระบาดของโรคมาลาเรีย
09-01-2556การดำเนินการเก็บตัวอย่าง (Throat swab) และส่งตัวอย่างตรวจทางห้องปฏิบัติการผู้ป่วยที่มีอาการสงสัยโรคคอตีบ

506

 

หมายเหตุ  0 = Zero,ตัวเลข=จำนวน

การวิ่งนิเทศงานและวิ่งอำลาตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ของ รศ.(พิเศษ) ทพ.ดร.สุขสมัย สมพงษ์ นักวิชาการเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)  เขตพื้นที่อำเภอกุสุมาลย์  9-14 มิถุนายน 2555

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ ยินดีต้อนรับ

 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 042-769074
E-mail : d_kusuman@skko.moph.go.th