นายพลนาภา
             นายพลนาภา นนสุราช
         สาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์

facebook

นโยบายการดำเนินงานนายแพทย์ สสจ.สกลนคร

หน้าหลัก
สสอ.กุสุมาลย์
สสจ.สกลนคร


หน่วยงานในสังกัด
HISO–พิกัดสถานพยาบาล คะแนน

 เบอร์โทรศัพท์  เบอร์โทรศัพท์
เครือข่ายเฝ้าระวังและเตือนภัย
ด้านสาธารณสุข


ตารางวิ่ง
ประชาสัมพันธ์วิ่งจ้าวสนาม ปี 2557
วันที 7 มิถุนายน 2557
ณ เทศบาลตำบลกุสุมาลย์

RANKING
LTC
Cockpit57
Cockpit58
เว็บไซต์ธนาคารขยะ
กองทุนฯ

ข่าว

สถานีโทรทัศน์

รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

23-07-2557

23 ก.ค. 57 13:11

17-18.ก.ค.-57

21 ก.ค. 57 11:07

17-06-57

21 ก.ค. 57 11:04

17-06-57

21 ก.ค. 57 11:02

บริจาคโลหิต

16 ก.ค. 57 10:51

09-07-57

วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์   เชิญโรงเรียนทุกแห่งในอำเภอกุสุมาลย์ ประชุมสาธิตการผสม หัวอาหารไก่กับสารไอโอดี premix ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ (พร้อมรับสาร premixไปดำเนินการ)

9 ก.ค. 57 15:46

 

08-08-57

วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30 น. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์  ร่วมงาน "ระมูด ระแมน กรวงขะมาน" ตามโครงการสร้างความปรองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปคืนความสุขอย่างยั่งยืนให้กับประชาชนของอำเภอกุสุมาลย์ ณ บริเวณโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำ บ้านโคกสว่าง ต.นาโพธิ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านบอน ตำบลนาโพธิ์  :ซึ่งมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิเช่นพิธีลงนามแสดงความจงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์และร่วมกันปกป้องสถาบันของชาติ, พิธีลงนามแสดงเจตนารมณ์ของผู้นำทางการเมืองในการยุติความขัดแย้ง,พิธีลงนามความร่วมมือกันแก้ไขปัญหาและไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด, การเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอแนวทางในการปฏิรูป,การร่วมแรงร่วมใจกันทำประโยชน์เพื่อชุมชนและสังคมส่วนรวม ด้วยการปลูกป่า, ปลูกหญ้าแฝก, และรับพันธุ์ไม้ไปปลูกในครัวเรือน ทั้งนี้ เพื่อฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,การทำประโยชน์เพื่อชุมชนและสังคมส่วนรวม ด้วยการปล่อยปลา จำนวน 20,000 ตัว คืนสู่ธรรมชาติ,กิจกรรมสร้างความสุขและความสัมพันธ์อันดีภายในชุมชนของชาวกุสุมาลย์ ประกอบไปด้วย การละเล่นกีฬาพื้นบ้าน, การจับหมู, การจับกบ, การแสดงดนตรี, และการรับประทานอาหารร่วมกันร่วมงานประมาณ 1,500 คน

9 ก.ค. 57 15:35

04-07-57

7 ก.ค. 57 09:34

3 ก.ค.57

4 ก.ค. 57 09:46

3ก.ค.57

4 ก.ค. 57 09:45
สื่อเผยแพร่
     
ชื่อเรื่อง
1 ทดสอบ
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
IT news

DWARD

admin
15 ม.ค. 57 10:32

Family Folder Collector (FFC)

 ทีมนักวิจัยเนคเทค คว้ารางวัลรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนระบบ ปฏิบัติการ แอนดรอยด์  ในงาน Thailand Game Show 2011
 ณ ศูนย์ การประชุมแห่งชาติสิริ กิตติ์ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา โดยผลงานที่ได้รับรางวัลคือ
โปรแกรมเก็บข้อมูลระดับหลังคาเรือนแบบพกพา (Family Folder Collector) โดยมีพื้นฐานบนฐานข้อมูลโปรแกรม JHCIS

ffc

พัชระ
26 มิ.ย. 57 14:44
ระเบียนที่ 1 - 2 / 2    
ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ทดสอบ1 28 พ.ย. 53
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ปฏิทินกิจกรรม อ.กุสุมาลย์
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
29
สัปดาห์ที่ 26
30
 
- สสอ.กุสุมาลย์ ประชุมพัฒนาศักยภาพทีมตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการระดับอำเภอและชี้แจ้งแนวทางการตรวจประเมิน ประจำปี 2558
- สสอ.กุสุมาลย์ ประชุมพิจารณาแนวทางการพัฒนาเครือข่ายสาธารณสุขอำเภอ
- รพ.สต.บ้านโพธิไพศาล อบรมโครงการเล็ปโตสไปโรซีส
1
 
2
 
3
 
- สสอ.กุสุมาลย์ ประชุมประจำเดือน
4
 
- สสอ.กุสุมาลย์ ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558- 2560 )
- สสอ.กุสุมาลย์ ประชุมผุ้แลระบบคอมพิวเตอร์และข้อมุลระดับอำเภอ
5
 
6
สัปดาห์ที่ 27
7
 
- รพ.สต.บ้านนาเพียง งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (EPI) โดยออกให้บริการวัคซีน แก่นักเรียนชั้น ป.1 และ ป.6
- รพ.สต.บ้านโพธิไพศาล คลีนิคเบาหวาน/ความดันฯ
- รพ.สต.บ้านบอน คลินิกเบาหวานและความดันโลหิตสูง
8
 
- สสอ.กุสุมาลย์ อบรมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโครงการรณรงค์ป้องกันและลดรุนแรงจากอุบัติเหตุจราจร
- รพ.สต.บ้านนาเพียง งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (EPI) โดยออกให้บริการวัคซีน แก่นักเรียนชั้น ป.1 และ ป.6
- รพ.สต.บ้านบอน ร่วมงานปรองดองสมานฉันท์อำเภอกุสุมาลย์
9
 
- สสอ.กุสุมาลย์ อบรมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโครงการรณรงค์ป้องกันและลดรุนแรงจากอุบัติเหตุจราจร
- สสอ.กุสุมาลย์ ประชุมใช้โปรแกรม Takis. เพื่อเตรียมความพร้อมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของหน่วยบริการ
- รพ.สต.บ้านนาเพียง งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (EPI) โดยออกให้บริการวัคซีน แก่นักเรียนชั้น ป.1 และ ป.6
- รพ.สต.บ้านโพธิไพศาล คลีนิควัคซีนประจำเดือน ก.ค.57
- รพ.สต.บ้านบอน คลินิกให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
- รพ.สต.บ้านห้วยกอก ให้บริการวัคซีนเด็ก 0-5 ปี
10
 
- สสอ.กุสุมาลย์ ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเข้าพรรษาและบรรจุวัตถุมงคลลงในฐานองค์พระประธานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
- สสอ.กุสุมาลย์ บริจาคโลหิต
- สสอ.กุสุมาลย์ อบรมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโครงการรณรงค์ป้องกันและลดรุนแรงจากอุบัติเหตุจราจร
- รพ.สต.บ้านแสนพัน ออกร่วมรณรงค์ คว่ำ ทำลายและใส่ทรายทีมีฟอส ปล่อยปลาหางนกยุงในหมู่บ้าน 11 หมู่บ้านร่วมกับ อสม.ในพื้นที่
- รพ.สต.บ้านโพธิไพศาล เปิดโรงเรียน อสม.ประจำเดือน กรกฎาคม 2557
- รพ.สต.บ้านห้วยกอก เปิดโรงเรียน อสม.ในตำบล
11
 
12
 
13
สัปดาห์ที่ 28
14
 
- สสอ.กุสุมาลย์ รับประเมินตำบลจัดการสุขภาพ ต.โพธิไพศาล
- รพ.สต.บ้านโพธิไพศาล รับการประเมินตำบลจัดการสุขภาพวิสาหกิจชุมชน
- รพ.สต.บ้านห้วยกอก รับประเมินตำบลจัดการสุขภาพ
15
 
- รพ.สต.บ้านห้วยกอก คลีนิคเบาหวานและความกันโลหิตสูง
16
 
17
 
- รพ.สต.บ้านโพธิไพศาล นำเสนอผลงานและจัดนิทรรศการตำบลจัดการสุขภาพวิสาหกิจชุมชน/เรื่องเล่าฯ
18
 
- สสอ.กุสุมาลย์ ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
- รพ.สต.บ้านโพธิไพศาล นำเสนอผลงานและจัดนิทรรศการตำบลจัดการสุขภาพวิสาหกิจชุมชน/เรื่องเล่าฯ
19
 
20
สัปดาห์ที่ 29
21
 
22
 
23
 
- สสอ.กุสุมาลย์ ประชุมจัดเตรียมงานออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
- สสอ.กุสุมาลย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นติดตามเยี่ยมการดำเนินงานธนาคารขยะชุมชน
24
 
25
 
- รพ.สต.บ้านนาเพียง คลินิกโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
26
 
27
สัปดาห์ที่ 30
28
 
29
 
30
 
31
 
- สสอ.กุสุมาลย์ ประชุมผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ครั้ง ที่ 7/2557
1
 
- สสอ.กุสุมาลย์ ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพการคัดกรองและการจัดการกลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง จังหวัดสกลนคร
- สสอ.กุสุมาลย์ รับนิเทศ วัณโรค
2
 

               สภาสุขภาพอำเภอ
สภาสุขภาพฯ

   

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับสภาสุขภาพฯ

การบริหารงานในองค์กร

  1. คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล(กวป.)
    -ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 1/2556 
    -ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 2/2556
  2. คณะกรรมการวิชาการ (กวช.)
  3. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการ(กพค.)

การแก้ไขปัญหาในพื้นที่

  • โครงการพบหมอหลังแต่งงาน
  • การพัฒนาระบบปฐมภูมิ
  • PCA

กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กรมบัญชีกลาง
สภาการพยาบาล
สำนักงานหลักประกันสุจภาพแห่งชาติ


 

คำรับรองปฏิบัติราชการ

Down Loads เอกสาร

รายงาน

  >> ความรู้เบื้องต้นเรื่อง
โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009
  <<

สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ

Web link

คู่มือเกณฑ์คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ
(Primary Care Award )

E-office

หนังสือประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังเตือนภัยด้านสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์

 

 

04-02-2556แจ้งรายงานข่าวกรอง เรื่องการพอเชื้อไวรัส เอช๑เอ็น๑ ในเขตตะวันออกกลาง
01-02-2556แจ้งรายงานข่าวกรอง เรื่อง พบผู้ติดเชื้อโรคไข้หวัดนก ๕ ราย ในประเทศกัมพูชา ในปี ๒๕๕๖
23-01-2556ขอเชิญประชุมเพื่อทบทวนนโยบายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในงานโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
22-01-2556แจ้งประเด็นสื่อสารและความคืบหน้ากรณีโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H3N2 ประเทศสหรัฐอเมริกา
18-01-2556การเตรียมความพร้อมรับการระบาดของโรคมาลาเรีย
09-01-2556การดำเนินการเก็บตัวอย่าง (Throat swab) และส่งตัวอย่างตรวจทางห้องปฏิบัติการผู้ป่วยที่มีอาการสงสัยโรคคอตีบ

506

 

หมายเหตุ  0 = Zero,ตัวเลข=จำนวน

การวิ่งนิเทศงานและวิ่งอำลาตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ของ รศ.(พิเศษ) ทพ.ดร.สุขสมัย สมพงษ์ นักวิชาการเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)  เขตพื้นที่อำเภอกุสุมาลย์  9-14 มิถุนายน 2555

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ ยินดีต้อนรับ

 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 042-769074
E-mail : d_kusuman@skko.moph.go.th