สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดบาก

ที่ตั้ง: ๑๕ หมู่ ๑ ต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร

โทร 042-784025 

ข้อมูลพื้นฐาน

 • นโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดบาก

 • แผนปฏิบัติการ

 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

 • หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน

 • รายงานผลการดำเนินการร้องเรียน

 • ห้องร้องเรียน ร้องทุกข์

ข้อมูลการจัดชื้อจัดจ้าง

คู่มือการปฏิบัติงาน

   - คู่มือ 3 ก
 
  - คู่มือกระบวนการผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งอำเภอกุดบาก เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานออกตรวจจุดตรวจ/จุดบริการ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 คลิ๊ก

คำสั่งอำเภอกุดบาก เรื่องให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา อสม. เข้าเวรประจำจุดตรวจ/จุดบริการ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 คลิ๊ก

คำสั่งอำเภอกุดบาก เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจหลัก เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 (จุดตรวจหลักบริเวณสี่แยกตู้ยามตำรวจและบริเวณศาลาสามแยกบ้านโพนงาม) คลิ๊ก

การแต่งตั้ง อสม.จิตอาสา ประจำจุดตรวจ/จุดบริการ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 คลิ๊ก

คำสั่ง อำเภอกุดบาก เรื่องแต่งตั้งอาสาสมัครสาธารณสุขแระจำหมู่บ้าน จิตอาสาร่วมปฏิบัติงานจุดตรวจหลัก จุดตรวจรอง ด่านหมู่บ้าน/ชุมชน คลิ๊ก

คำสั่ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดบาก เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานประชาสัมพันธ์ คลิ๊ก

สรุปผลการกำกับติดตาม การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดบาก ประจำปีงบประมาณ 2562 คลิ๊ก

สรุปผลการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม การทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม สสอ.กุดบาก ไตรมาสที่ 3 ปี 2562 คลิ๊ก

ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดบาก เรื่องการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน คลิ๊ก 

รายละเอียดกิจกรรมวัน อสม.แห่งชาติ ปี 2562 คลิ๊ก

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
38
ระเบียนที่ 1 - 10 / 376    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
31
สัปดาห์ที่ 13
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
สัปดาห์ที่ 14
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
สัปดาห์ที่ 15
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
สัปดาห์ที่ 16
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
สัปดาห์ที่ 17
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 


นายภุชพงศ์ สุพัฒนกุล
สาธารณสุขอำเภอกุดบาก
สายด่วนผู้บริหาร 09-0237-7391

สถานบริการในสังกัด

 1. รพ.สต.บ้านกุดแฮดสามัคคี
 2. รพ.สต.บ้านค้อน้อย
 3. รพ.สต.บ้านกลาง
 4. รพ.สต.บ้านโพนงาม
 5. รพ.สต.บ้านดงนิมิต

คำสั่งปฏิบัติหน้าที่ประจำปี 2561
  - มกราคม
  - กุมภาพันธ์
  - มีนาคม
  - เมษายน
  - พฤษภาคม
  - มิถุนายน
  - กรกฎาคม
  - สิงหาคม
  - กันยนยน
  - ตุลาคม
  - พฤศจิกายน
 
 - ธันวาคม
ำสั่งปฏิบัติหน้าที่ประจำปี 2562
  - มกราคม
 
 - กุมภาพันธ์
 
 - มีนาคม
 
 - เมษายน

รายงานการประชุม

- มกราคม 62
-
 กุมภาพันธ์ 62
-
 มีนาคม 62
-
 เมษายน 62

แบบฟอร์มต่างๆ
แบบฟอร์มลากิจคลิ๊ก
แบบฟอร์มลาพักผ่อน  คลิ๊ก

บบสอบถามงานศพปลอดเหล้าปลอดการพนัน
คลิ๊ก
แบบขออนุญาตไปราชการ
คลิ๊ก
แบบฟอร์มใบขอย้ายข้าราชการ
คลิ๊ก
แบบฟอร์มใบขอย้ายพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
คลิ๊ก
แบบฟอร์มใบลาศึกาษาต่อ ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือศึกษาดูงาน คลิ๊ก

Web link

คู่มือ

E-office

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดบาก