สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดบาก

ที่ตั้ง: ๑๕ หมู่ ๑ ต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร

โทร 042-784025 

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลการจัดชื้อจัดจ้าง

คู่มือการปฏิบัติงาน

   - คู่มือการปฏิบัติงานร้องเรียน ร้องทุกข์ 
   - คู่มือการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุจราจรทางถนน

มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน วงเงินหน่วยบริการ ร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2564 สำหรับหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดบาก คลิ๊ก

สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม คลิ๊ก

รายงานผลการดำเนินงานร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของศูนย์ดำรงธรรม คลิ๊ก

รายงานผลการกำกับติดตาม และสรุปผลการประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน คลิ๊ก

แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563 คลิ๊ก

แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563 คลิ๊ก

ผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม คลิ๊ก/สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดบาก คลิ๊ก

รายงานผลการดำเนินงานร้องเรียน ร้องทุกข์ คลิ๊ก

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563 คลิ๊ก

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 คลิ๊ก

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
46
ระเบียนที่ 1 - 10 / 451    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
29
สัปดาห์ที่ 48
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
สัปดาห์ที่ 49
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
สัปดาห์ที่ 50
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
สัปดาห์ที่ 51
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
สัปดาห์ที่ 52
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 

 

 

 

 


นายภุชพงศ์ สุพัฒนกุล
               สาธารณสุขอำเภอกุดบาก
                                     สายด่วนผู้บริหาร 09-0237-7391

สถานบริการในสังกัด

  1. รพ.สต.บ้านกุดแฮดสามัคคี
  2. รพ.สต.บ้านค้อน้อย
  3. รพ.สต.บ้านกลาง
  4. รพ.สต.บ้านโพนงาม
  5. รพ.สต.บ้านดงนิมิต

คำสั่งปฏิบัติหน้าที่ประจำปี 2561
  - มกราคม
  - กุมภาพันธ์
  - มีนาคม
  - เมษายน
  - พฤษภาคม
  - มิถุนายน
  - กรกฎาคม
  - สิงหาคม
  - กันยนยน
  - ตุลาคม
  - พฤศจิกายน
 
 - ธันวาคม
ำสั่งปฏิบัติหน้าที่ประจำปี 2562
  - มกราคม
 
 - กุมภาพันธ์
 
 - มีนาคม
 
 - เมษายน
 
 - พฤษภาคม
 
 - มิถุนายน
 
 - กรกฎาคม
 
 - สิงหาคม
 
 - กันยายน
 
 - ตุลาคม
 
 - พฤศจิกายน
 
 - ธันวาคม
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่ประจำปี 2563 
  - มกราคม
 
 - กุมภาพันธ์
  - มีนาคม
 
 - เมษายน
 
 - พฤษภาคม
 
 - มิถุนายน
 
 - กรกฎาคม 
  - สิงหาคม
 
 - กันยายน
 
 - ตุลาคม
 
 - พฤศจิกายน
 
 -  ธันวาคม

รายงานการประชุม

- มกราคม 62
-
 กุมภาพันธ์ 62
-
 มีนาคม 62
-
 เมษายน 62
-
 พฤษภาคม 62
-
 มิถุนายน 62
-
 กรกฎาคม 62
-
 สิงหาคม 62
กันยายน 62
-
 ตุลาคม 62
-
 พฤศจิกายน
-
 ธันวาคม

- มกราคม 63
-
 กุมภาพันธ์ 63
-
 มีนาคม 63
-
 เมษายน
- พฤษภาคม
-
 มิถุนายน
-
 สิงหาคม
-
 กันยายน
-
 ตุลาคม

แบบฟอร์มต่างๆ
แบบฟอร์มลากิจคลิ๊ก
แบบฟอร์มลาพักผ่อน  คลิ๊ก

บบสอบถามงานศพปลอดเหล้าปลอดการพนัน
คลิ๊ก
แบบขออนุญาตไปราชการ
คลิ๊ก
แบบฟอร์มใบขอย้ายข้าราชการ
คลิ๊ก
แบบฟอร์มใบขอย้ายพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
คลิ๊ก
แบบฟอร์มใบลาศึกาษาต่อ ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือศึกษาดูงาน คลิ๊ก

Web link

คู่มือ

E-office

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดบาก