สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดบาก

ที่ตั้ง: ๑๕ หมู่ ๑ ต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร

โทร 042-784025 

ข้อมูลพื้นฐาน

 • นโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดบาก

 • แผนปฏิบัติการ

 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

 • หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน

 • รายงานผลการดำเนินการร้องเรียน

 • ห้องร้องเรียน ร้องทุกข์

ข้อมูลการจัดชื้อจัดจ้าง

คู่มือการปฏิบัติงาน

   - คู่มือ 3 ก
 
  - คู่มือกระบวนการผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสแรก ปีงบประมาณ 2563 คลิ๊ก

เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดบาก ประจำปีงบประมาณ 2563 คลิ๊ก

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 คลิ๊ก

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 คลิ๊ก

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 คลิ๊ก

รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร คลิ๊ก

ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง รายการซ่อมแซมชั้นล่างอาคารบริการ รพ.สต.บ้านโพนงาม อำเภอกุดบาก จังหวักสกลนคร งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนวงเงินระดับจังหวัด ร้อยละ๒๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ CKILK

ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง รายการซ่อมแซมหลังคาบริการและฝ้าเพดานอาคารบริการ รพ.สต.บ้านค้อน้อย อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนวงเงินระดับจังหวัด ร้อยละ ๒๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ CLICK

ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง รายการซ่อมแซมหลังคาอาคารบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ.สต.บ้านกลาง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนวงเงินระดับจังหวัด ร้อยละ ๒๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ CLICK

ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง รายการซ่อมแซมถนนภายใน รพ.สต. ๒๕๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ.สต.บ้านกุดแฮดสามัคคี อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน วงเงินระดับจังหวัด ร้อยละ ๒๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ CLICK

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
41
ระเบียนที่ 1 - 10 / 405    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
สัปดาห์ที่ 48
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
สัปดาห์ที่ 49
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
สัปดาห์ที่ 50
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
สัปดาห์ที่ 51
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
สัปดาห์ที่ 52
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 


นายภุชพงศ์ สุพัฒนกุล
สาธารณสุขอำเภอกุดบาก
สายด่วนผู้บริหาร 09-0237-7391

สถานบริการในสังกัด

 1. รพ.สต.บ้านกุดแฮดสามัคคี
 2. รพ.สต.บ้านค้อน้อย
 3. รพ.สต.บ้านกลาง
 4. รพ.สต.บ้านโพนงาม
 5. รพ.สต.บ้านดงนิมิต

คำสั่งปฏิบัติหน้าที่ประจำปี 2561
  - มกราคม
  - กุมภาพันธ์
  - มีนาคม
  - เมษายน
  - พฤษภาคม
  - มิถุนายน
  - กรกฎาคม
  - สิงหาคม
  - กันยนยน
  - ตุลาคม
  - พฤศจิกายน
 
 - ธันวาคม
ำสั่งปฏิบัติหน้าที่ประจำปี 2562
  - มกราคม
 
 - กุมภาพันธ์
 
 - มีนาคม
 
 - เมษายน
 
 - พฤษภาคม
 
 - มิถุนายน
 
 - กรกฎาคม
 
 - สิงหาคม
 
 - กันยายน
 
 - ตุลาคม
 
 - พฤศจิกายน
 
 - ธันวาคม

รายงานการประชุม

- มกราคม 62
-
 กุมภาพันธ์ 62
-
 มีนาคม 62
-
 เมษายน 62
-
 พฤษภาคม 62
-
 มิถุนายน 62
-
 กรกฎาคม 62
-
 สิงหาคม 62
กันยายน 62
-
 ตุลาคม 62
-
 พฤศจิกายน
-
 ธันวาคม

แบบฟอร์มต่างๆ
แบบฟอร์มลากิจคลิ๊ก
แบบฟอร์มลาพักผ่อน  คลิ๊ก

บบสอบถามงานศพปลอดเหล้าปลอดการพนัน
คลิ๊ก
แบบขออนุญาตไปราชการ
คลิ๊ก
แบบฟอร์มใบขอย้ายข้าราชการ
คลิ๊ก
แบบฟอร์มใบขอย้ายพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
คลิ๊ก
แบบฟอร์มใบลาศึกาษาต่อ ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือศึกษาดูงาน คลิ๊ก

Web link

คู่มือ

E-office

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดบาก