นายณัฐวุฒิ  อุตนาม
สาธารณสุขอำเภอกุดบาก
 

โทร ๐ ๔๒๗๘ ๔๐๒๕

แบบฟอร์มต่างๆ
แบบฟอร์มลากิจ
แบบฟอร์มลาพักผ่อน  คลิ๊ก

บบสอบถามงานศพปลอดเหล้าปลอดการพนัน
แบบขออนุญาตไปราชการ
แบบฟอร์มใบขอย้ายข้าราชการ
แบบฟอร์มใบขอย้ายพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

คำสั่งปฏิบัติหน้าที่ประจำเดือนปี 2557
  - กรกฎาคม
  - สิงหาคม
  - กันยายน
  - ตุลาคม
  - พฤศจิกายน 
  - ธันวาคม 
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่ประจำเดือนปี 2558
  - มกราคม

  - กุมภาพันธ์
  - มีนาคม
 
  - เมษายน
  - พฤษภาคม
  - มิถุนายน
  - สิงหาคม
  - กันยายน
  - ตุลาคม
  - พฤศจิกายน

  - ธันวาคม
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่ประจำปี 2559
  - มกราคม
  - กุมภาพันธ์
  - มีนาคม
  - เมษายน
  - พฤษภาคม
  - มิถุนายน
  - กรกฎาคม
  - กันยายน
  - ตุลาคม
  - พฤศจิกายน
  - ธันวาคม
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่ประจำปี 2560
  - มกราคม
  - กุมภาพันธ์
  - มีนาคม
  - พฤษภาคม
  - มิถุนายน
  - กรกฎาคม
  - สิงหาคม
  - กันยายน
  - ตุลาคม
  - พฤศจิกายน
  - ธันวาคม
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่ประจำปี 2561
  - มกราคม
  - กุมภาพันธ์
  - มีนาคม
  - เมษายน

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งอำเภอกุดบาก เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ประจำจุดตรวจหลักเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาสสงกรานต์ ปี 2561 จุดบริการประชาชนจุดตรวจที่ 2 บริเวณศาลาสามแยกบ้านโพนงาม ดาวห์โหลด คลิ๊ก

12 เม.ย. 61 08:29

คำสั่งอำเภอกุดบาก เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ประจำจุดตรวจหลักเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 จุดบริการประชาชนจุดตรวจหลักที่1 บริเวณสี่แยกตู้ยามตำรวจ ดาวห์โหลด คลิ๊ก

11 เม.ย. 61 10:36

หลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มค่าจ้าง และต่อสัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขในวันที่ 1 เมษายน 2561 ดาวห์โหลด คลิ๊ก

4 เม.ย. 61 09:38

สำเนาคู่ฉบับ คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เรื่อง ให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปที่ค่าจ้างยังไม่ถึงขั้นต่ำ ตามบัญชีค่าจ้างที่คณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุขกำหนด ได้รับเงินเพิ่มเพื่อเป็นเงินค่าจ้าง ดาวห์โหลด คลิ๊ก

2 เม.ย. 61 10:43

สรุปผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการดำเนินงานคณะกรรมการ พชอ. อำเภอกุดบาก

29 มี.ค. 61 02:12

โครงสร้างการแบ่งงานภายในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดบาก

21 มี.ค. 61 11:22

บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น่ ระหว่างสาธารณสุขอำเภอกุดบาก กับ ผอ.รพ.สต.

19 มี.ค. 61 14:19

อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดบาก

19 มี.ค. 61 12:20

โครงการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับพื้นที่(พชอ.) อำเภอกุดบาก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

19 มี.ค. 61 12:16

โครงการอบรมพัฒนาการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ อำเภอกุดบาก ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

19 มี.ค. 61 09:42
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
28
ระเบียนที่ 1 - 10 / 276    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
สัปดาห์ที่ 13
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
สัปดาห์ที่ 14
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
สัปดาห์ที่ 15
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
สัปดาห์ที่ 16
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
สัปดาห์ที่ 17
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
ภาพกิจกรรม
E-office