สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดบาก

ที่ตั้ง: ๑๕ หมู่ ๑ ต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร

โทร 042-784025 

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลการจัดชื้อจัดจ้าง

คู่มือการปฏิบัติงาน

   - คู่มือการปฏิบัติงานร้องเรียน ร้องทุกข์ 
   - คู่มือการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุจราจรทางถนน

   - คู่มือปฏิบัติงานด้านพัสดุ ปี 2564

   - ระเบียบค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ.2552

มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบรายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อ จัดจ้าง เดือน ธันวาคม 63

ประกาศ จังหวัดสกลนคร เรื่องข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติงานในระดีบดีเด่น ดีมาก 

แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง และจัดหาพัสดุ สสอ.กุดบาก ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดบาก ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน พ.ศ.2564 คลิ๊ก

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 คลิ๊ก

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (งบลงทุน) คลิ๊ก

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563 คลิ๊ก

แบบรายงานสรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 คลิ๊ก

กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ วิธีการและขั้นตอนเปิดเผยข้อมูลสำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ผ่านเว็บไซต์ระดับหน่วยงานในราชการบริหารภูมิภาค คลิ๊ก

เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน วงเงินหน่วยบริการ ร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2564 สำหรับหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดบาก คลิ๊ก

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
46
ระเบียนที่ 1 - 10 / 460    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
28
สัปดาห์ที่ 08
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
สัปดาห์ที่ 09
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
สัปดาห์ที่ 10
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
สัปดาห์ที่ 11
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
สัปดาห์ที่ 12
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 

นายสิทธิชัย  ไชยทองพันธ์

   รก. สาธารณสุขอำเภอกุดบาก

                           สายด่วนผู้บริหาร ๐-๔๒๗๘-๔๐๒๕ 9-0237-7391

สถานบริการในสังกัด

  1. รพ.สต.บ้านกุดแฮดสามัคคี
  2. รพ.สต.บ้านค้อน้อย
  3. รพ.สต.บ้านกลาง
  4. รพ.สต.บ้านโพนงาม
  5. รพ.สต.บ้านดงนิมิต

คำสั่งปฏิบัติหน้าที่ประจำปี 2561
  - มกราคม
  - กุมภาพันธ์
  - มีนาคม
  - เมษายน
  - พฤษภาคม
  - มิถุนายน
  - กรกฎาคม
  - สิงหาคม
  - กันยนยน
  - ตุลาคม
  - พฤศจิกายน
 
 - ธันวาคม
ำสั่งปฏิบัติหน้าที่ประจำปี 2562
  - มกราคม
 
 - กุมภาพันธ์
 
 - มีนาคม
 
 - เมษายน
 
 - พฤษภาคม
 
 - มิถุนายน
 
 - กรกฎาคม
 
 - สิงหาคม
 
 - กันยายน
 
 - ตุลาคม
 
 - พฤศจิกายน
 
 - ธันวาคม
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่ประจำปี 2563 
  - มกราคม
 
 - กุมภาพันธ์
  - มีนาคม
 
 - เมษายน
 
 - พฤษภาคม
 
 - มิถุนายน
 
 - กรกฎาคม 
  - สิงหาคม
 
 - กันยายน
 
 - ตุลาคม
 
 - พฤศจิกายน
 
 -  ธันวาคม
ำสั่งปฏิบัติหน้าที่ประจำปี 2564
  - มกราคม 
  - กุมพาพันธ์
 
 - มีนาคม

รายงานการประชุม

- มกราคม 62
-
 กุมภาพันธ์ 62
-
 มีนาคม 62
-
 เมษายน 62
-
 พฤษภาคม 62
-
 มิถุนายน 62
-
 กรกฎาคม 62
-
 สิงหาคม 62
กันยายน 62
-
 ตุลาคม 62
-
 พฤศจิกายน
-
 ธันวาคม

- มกราคม 63
-
 กุมภาพันธ์ 63
-
 มีนาคม 63
-
 เมษายน
- พฤษภาคม
-
 มิถุนายน
-
 สิงหาคม
-
 กันยายน
-
 ตุลาคม

- มีนาคม 64

แบบฟอร์มต่างๆ
แบบฟอร์มลากิจคลิ๊ก
แบบฟอร์มลาพักผ่อน  คลิ๊ก

บบสอบถามงานศพปลอดเหล้าปลอดการพนัน
คลิ๊ก
แบบขออนุญาตไปราชการ
คลิ๊ก
แบบฟอร์มใบขอย้ายข้าราชการ
คลิ๊ก
แบบฟอร์มใบขอย้ายพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
คลิ๊ก
แบบฟอร์มใบลาศึกาษาต่อ ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือศึกษาดูงาน คลิ๊ก

Web link

คู่มือ

E-office

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดบาก