สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดบาก

ที่ตั้ง: ๑๕ หมู่ ๑ ต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร

โทร 042-784025 

ข้อมูลพื้นฐาน

 • นโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดบาก

 • แผนปฏิบัติการ

 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

 • หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน

 • รายงานผลการดำเนินการร้องเรียน

 • ห้องร้องเรียน ร้องทุกข์

ข้อมูลการจัดชื้อจัดจ้าง

คู่มือการปฏิบัติงาน

   - คู่มือ 3 ก
 
  - คู่มือกระบวนการผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครแพทย์แผนไทย

******************************************************************************************************

             ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดบาก เรื่องรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณเงินบำรุง รายเดือน (สายวิชาชีพ) ตำแหน่งแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงนิมิต ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ดูรายละเอียด คลิ๊ก

******************************************************************************************************

             คำสั่ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดบาก เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ดูรายละเอียด คลิ๊ก

ประกาศรับสมัครแพทย์แผนไทย

*************************************************************************************

          ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดบาก เรื่องรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณเงินบำรุง รายเดือน (สายวิชาชีพ) ตำแหน่งแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดูรายละเอียด คลิ๊ก

*************************************************************************************

            คำสั่ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดบาก เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ดูรายละเอียด คลิ๊ก

*************************************************************************************

            ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดบาก เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ เงินบำรุง รายเดือน (สายวิชาชีพ) ตำแหน่งแพทย์แผนไทย ดูรายละเอียด คลิ๊ก

*************************************************************************************

           ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดบาก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย คลิ๊ก

*************************************************************************************

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ.2562 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดบาก คลิ๊ก

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดบาก คลิ๊ก

การย้ายพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562 ดูรายละเอียด คลิ๊ก

การย้ายข้าราชการภายในจังหวัดสกลนครประจำปี 2562 รอบที่ 2 ดูรายละเอียด คลิ๊ก

คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ที่ ๒๐๘/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอกุดบาก คลิ๊ก

ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการดีเด่น และดีมาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดบาก คลิ๊ก

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดบาก คลิ๊ก

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดบาก คลิ๊ก

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
40
ระเบียนที่ 1 - 10 / 392    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
29
สัปดาห์ที่ 39
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
สัปดาห์ที่ 40
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
สัปดาห์ที่ 41
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
สัปดาห์ที่ 42
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
สัปดาห์ที่ 43
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 


นายภุชพงศ์ สุพัฒนกุล
สาธารณสุขอำเภอกุดบาก
สายด่วนผู้บริหาร 09-0237-7391

สถานบริการในสังกัด

 1. รพ.สต.บ้านกุดแฮดสามัคคี
 2. รพ.สต.บ้านค้อน้อย
 3. รพ.สต.บ้านกลาง
 4. รพ.สต.บ้านโพนงาม
 5. รพ.สต.บ้านดงนิมิต

คำสั่งปฏิบัติหน้าที่ประจำปี 2561
  - มกราคม
  - กุมภาพันธ์
  - มีนาคม
  - เมษายน
  - พฤษภาคม
  - มิถุนายน
  - กรกฎาคม
  - สิงหาคม
  - กันยนยน
  - ตุลาคม
  - พฤศจิกายน
 
 - ธันวาคม
ำสั่งปฏิบัติหน้าที่ประจำปี 2562
  - มกราคม
 
 - กุมภาพันธ์
 
 - มีนาคม
 
 - เมษายน
 
 - พฤษภาคม
 
 - มิถุนายน
 
 - กรกฎาคม
 
 - สิงหาคม
 
 - กันยายน
 
 - ตุลาคม

รายงานการประชุม

- มกราคม 62
-
 กุมภาพันธ์ 62
-
 มีนาคม 62
-
 เมษายน 62
-
 พฤษภาคม 62
-
 มิถุนายน 62
-
 กรกฎาคม 62
-
 สิงหาคม 62
กันยายน 62
-
 ตุลาคม 62

แบบฟอร์มต่างๆ
แบบฟอร์มลากิจคลิ๊ก
แบบฟอร์มลาพักผ่อน  คลิ๊ก

บบสอบถามงานศพปลอดเหล้าปลอดการพนัน
คลิ๊ก
แบบขออนุญาตไปราชการ
คลิ๊ก
แบบฟอร์มใบขอย้ายข้าราชการ
คลิ๊ก
แบบฟอร์มใบขอย้ายพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
คลิ๊ก
แบบฟอร์มใบลาศึกาษาต่อ ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือศึกษาดูงาน คลิ๊ก

Web link

คู่มือ

E-office

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดบาก