สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดบาก

ที่ตั้ง: ๑๕ หมู่ ๑ ต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร

โทร 042-784025 

ข้อมูลพื้นฐาน

 • โครงสร้างหน่วยงาน
 • อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
 • นโยบาย
 • วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ค่านิยม MOPH
 • ยุทธศาสตร์ในระดับประเทศ
 • ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
 • ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
 • จรรยสบรรณกระทรวงสาธารณสุข
 • นโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดบาก

 • แผนปฏิบัติการ

 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

 • หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน

 • รายงานผลการดำเนินการร้องเรียน

 • ห้องร้องเรียน ร้องทุกข์

ข้อมูลการจัดชื้อจัดจ้าง

คู่มือการปฏิบัติงาน

มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ระเบียบวาระการประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดบาก ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดแฮดสามัคคี ดาวห์โหลด คลิ๊ก 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต ปีงบประมาณ 2562 ดูรายละเอียด คลิ๊ก

ระเบียบวาระการประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดบาก ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 3 เดือนมกราคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมต้นบาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดบาก ดาวห์โหลด คลิ๊ก

ประกาศ

แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ แนวทาง คลิ๊กวิธีการและขั้นตอน คลิ๊ก

คำสั่งอำเภอกุดบาก ที่ ๔๒๑/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจหลัก เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒ คลิ๊ก

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดบาก คลิ๊ก

แผนปฏิบัติการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดบาก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ คลิ๊ก

ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดบาก ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง คลิ๊ก

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนธันวาคม พ.ศ.2561 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดบาก คลิ๊ก

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดบาก คลิ๊ก

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
36
ระเบียนที่ 1 - 10 / 351    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
27
สัปดาห์ที่ 04
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
สัปดาห์ที่ 05
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
สัปดาห์ที่ 06
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
สัปดาห์ที่ 07
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
สัปดาห์ที่ 08
25
 
26
 
27
 
28
 
1
 
2
 


นายภุชพงศ์ สุพัฒนกุล
สาธารณสุขอำเภอกุดบาก
สายด่วนผู้บริหาร 09-0237-7391

สถานบริการในสังกัด

 1. รพ.สต.บ้านกุดแฮดสามัคคี
 2. รพ.สต.บ้านค้อน้อย
 3. รพ.สต.บ้านกลาง
 4. รพ.สต.บ้านโพนงาม
 5. รพ.สต.บ้านดงนิมิต

คำสั่งปฏิบัติหน้าที่ประจำปี 2561
  - มกราคม
  - กุมภาพันธ์
  - มีนาคม
  - เมษายน
  - พฤษภาคม
  - มิถุนายน
  - กรกฎาคม
  - สิงหาคม
  - กันยนยน
  - ตุลาคม
  - พฤศจิกายน
 
 - ธันวาคม
ำสั่งปฏิบัติหน้าที่ประจำปี 2562
  - มกราคม
 
 - กุมภาพันธ์

รายงานการประชุม

มกราคม 62

แบบฟอร์มต่างๆ
แบบฟอร์มลากิจคลิ๊ก
แบบฟอร์มลาพักผ่อน  คลิ๊ก

บบสอบถามงานศพปลอดเหล้าปลอดการพนัน
คลิ๊ก
แบบขออนุญาตไปราชการ
คลิ๊ก
แบบฟอร์มใบขอย้ายข้าราชการ
คลิ๊ก
แบบฟอร์มใบขอย้ายพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
คลิ๊ก
แบบฟอร์มใบลาศึกาษาต่อ ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือศึกษาดูงาน คลิ๊ก

Web link

คู่มือ

E-office

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดบาก