หน่วยงานภายในสสจ
ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนงบประมาณ ปี 2564 (รพ.สต.บ้านโนนสุวรรณ)

30 ก.ย. 63 11:45

แผนงบประมาณ ปี 2564 (รพ.สต.บ้านหนองบัวบาน)

30 ก.ย. 63 11:44

แผนงบประมาณ 2564 (รพ.สต.บ้านหนองหลวง)

30 ก.ย. 63 11:43

แผนงประมาณ  ปี 2564 (รพ.สต.บ้านนาคำ)

30 ก.ย. 63 11:42

แผนงบประมาณ ปี 2564 (สสอ.นิคมน้ำอูน)

30 ก.ย. 63 11:40

สมาชิก   วัตถุประสงค์   ระเบียบแนวทางการดำเนินงาน   MOU

17 มิ.ย. 63 13:51

แผนงบประมาณ ปี 2564 (รพ.สต.บ้านโนนสุวรรณ)

7 ต.ค. 62 22:42

แผนงบประมาณ ปี 2564 (รพ.สต.บ้านหนองบัวบาน)

7 ต.ค. 62 22:41

แผนงบประมาณ 2564 (รพ.สต.บ้านนาคำ)

7 ต.ค. 62 22:39

แผนงบประมาณ ประจำปี 2564 (สสอ.นิคมน้ำอูน)

30 ก.ย. 62 17:03
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ข่าวประชุมอบรมสัมนา
     
ข่าวประชุมอบรมสัมนา
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ข่าวการศึกษาต่อ
     
ข่าวการศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ประกวดผลงานวิชาการ
     
ข่าวประกวดผลงานวิชาการ
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
บันทึกรายงานการประชุม
     
รายการประชุม
สถานที่
วันที่
1 รายงานการประชุม พชอ.ครั้งที่ 1/2561 รพ.นิคมน้ำอูน 16 ก.พ. 61
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
IT news
ไม่พบข้อมูล
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
29
สัปดาห์ที่ 48
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
สัปดาห์ที่ 49
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
สัปดาห์ที่ 50
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
สัปดาห์ที่ 51
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
สัปดาห์ที่ 52
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
ภาพกิจกรรม

นายพัฒนา  ไชยชมภู

นายเสริมสุข  แก้วเคน

สาธารณสุขอำเภอนิคมน้ำอูน

นโยบายผู้บริหาร

โครงสร้างหน่วยงาน

อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน

วิสัยทัศน์ พันธกิจค่านิยม MOPH

ยุทธศาสตร์ประเทศที่เกี่ยวข้อง

พรบ. มาตรฐานทางจริยธรรม 2562

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ข้อบังคับ สป พ.ศ. 2560

จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข

กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ

อินโฟกราฟฟิก คณะกรรมการจริยธรรม กสธ.

อเผยแพร่ข้อมูล

การประเมิน ITA 2563

EB1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2562

EB2 การกำหนดมาตรการ กลไก
หรือวางระบบในการดำเนินการ
ส่งเสริมความโปร่งใส

EB 3 การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

EGP1   EGP2

EB 4 การเผยแพร่บันทึกรายละเอียด
วิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

EB 5 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

EB 6 ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน

EB 7 ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

EB 8 มีการกำหนดมาตรการกลไกล หรือวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูล

 

EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลตามแผนปฏิบัติการประจำปี

EB 12 การเผยแพร่กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผน

            รายงานผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 2/2563

EB 13 มีการกำหนดมาตรการ กลไกล วางระบบกับเจ้าหน้าที่ ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ

EB 14 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

EB 15 แสดงเจตน์จำนงผู้บริหาร

EB 16  การวางระบบเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

บันทึกขออนุญาต

คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป,  คู่มือปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ของหน่วยงาน

ช่องทางการสื่อสาร

แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนฯ

สรุปการร้องเรียน รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน

คู่มือการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

EB 17  มาตรการ กลไกล การวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

EB 18  หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมสุจริต

EB 19  มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงาน

สมาชิกกลุ่ม

วัตถุประสงค์

กิจกรรมที่แสดงถึงความพยายาม

ความคิดริเริมของกลุ่ม

บันทึกเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

EB 20  มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

EB 21  มีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

การวิเคราะห์ผลประโยชน์ทับซ้อน

คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน

EB 22 มีการแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่องการป้องกันผลประโยน์ทับซ้อน 

EB 23  มีการจัดทำแผนป้องกันปราบปรามการทุจริต และแผนคุณธรรม

บันทึกขออนุมัติแผน

แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต

แผนส่งเสริมคุณธรรม

EB 24  มีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันปราบปรามการทุจริต และแผนคุณธรรม

รายงานกำกับการติดตามแผนป้องกันปราบปรามการทุจริต ไตรมาส 4

รายงานกำกับการติดตามงชมรมจริยธรรม  ไตรมาส 4

EB 25  มีการกำหนดมาตราการ กลไกล วางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน

มาตรการกลไกล

คู่มือเรื่องราวร้องทุกข์

ผังปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์

            รายงานผลการดำเนินงานตามคู้มือ

EB 26  มีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก

กระบวนการให้บริการประชาชน

พรบ. อำนวยความสะดวก

Web link

แบบสอบถาม

กราฟความพึงพอใจ

สถิติการเข้าชม

E-office
รพ.สต.

สสอ.นิคมน้ำอูน