หน่วยงานภายในสสจ
ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนงบประมาณ ปี 2563 (รพ.สต.บ้านโนนสุวรรณ)

7 ต.ค. 62 22:42

แผนงบประมาณ ปี 2563 (รพ.สต.บ้านหนองบัวบาน)

7 ต.ค. 62 22:41

แผนงบประมาณ 2563 (รพ.สต.บ้านนาคำ)

7 ต.ค. 62 22:39

แผนงบประมาณ ประจำปี 2563 (สสอ.นิคมน้ำอูน)

30 ก.ย. 62 17:03

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง มิถุนายน 2562

20 มิ.ย. 62 15:07

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2562

20 มิ.ย. 62 15:06

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2562

20 มิ.ย. 62 15:05

การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันปราบปรามการทุจริต (EB24)

26 มี.ค. 62 11:36

การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (EB21)

26 มี.ค. 62 11:34

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (EB20)

26 มี.ค. 62 11:33
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ข่าวประชุมอบรมสัมนา
     
ข่าวประชุมอบรมสัมนา
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ข่าวการศึกษาต่อ
     
ข่าวการศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ประกวดผลงานวิชาการ
     
ข่าวประกวดผลงานวิชาการ
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
บันทึกรายงานการประชุม
     
รายการประชุม
สถานที่
วันที่
1 รายงานการประชุม พชอ.ครั้งที่ 1/2561 รพ.นิคมน้ำอูน 16 ก.พ. 61
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
IT news
ไม่พบข้อมูล
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
29
สัปดาห์ที่ 13
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 14
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 15
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 16
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 17
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 
ภาพกิจกรรม

นายพัฒนา ไชยชมภู

นายพัฒนา  ไชยชมภู

รักษาการในตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ

../document_file/d_nikomnamoun/common_form_upload_file/20200317103214_829925407.pdfนโยบายผู้บริหาร

โครงสร้างหน่วยงาน

อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน

วิสัยทัศน์ พันธกิจค่านิยม MOPH

ยุทธศาสตร์ประเทศที่เกี่ยวข้อง

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ข้อบังคับ สป พ.ศ. 2560

จรรยาบรรกระทรวงสาธารณสุข

การประเมิน ITA 2563

EB1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2562

EB2 การกำหนดมาตรการ กลไก
หรือวางระบบในการดำเนินการ
ส่งเสริมความโปร่งใส

EB 3 การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

EB 4 การเผยแพร่บันทึกรายละเอียด
วิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

EB 5 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

EB 6 ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน

 • MOU เบาหวาน

EB 7 ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

 • โครงการ พชอ.
 • ภายถ่ายการดำเนินงาน กิจกรรม

EB 8 มีการกำหนดมาตรการกลไกล หรือวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูล

 • บันทึกข้อความข้อสั่งการและปรากฏการณ์ขออนุญาตเผยแพร่บนเวปไซด์
 • ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ
 • กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูล
 • รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน

EB 9 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นปัจจุบัน

EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปี

EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลตามแผนปฏิบัติการประจำปี

EB 12 การเผยแพร่กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผน

EB 13 มีการกำหนดมาตรการ กลไกล หรือวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน

EB 14 มีการรายงานการประเมินผลเกี่วกับการปฏิบัติราชการในรอบปีงบประมาณ

EB 15 มีการเผยแพร่เจตจำนงของผู้บริหารต่อสาธารณชน

EB 16  มีการกำหนดการมาตรการ กลไกล หรือวางระบบในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์

 • รายงานเรื่องราวรองเรียน ตค.62 พย 62 ธค 62  มค 63  กพ 63

EB 17 การกำหนดมาตรการ กลไกล หรือการวาระบบในการป้องกันการรับสินบน

 • มาตรการป้องกันการทุจริตและรับสินบน 
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และรายงานมาตรการ

EB 18 การเสริมสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

EB 19 การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสและแสดงความพยายาม

           ที่จะปรับปรุงการบริหารงานในหน่วยงานให้โปร่งใสยิ่งขึ้น

EB 20 การวิเคราะห์ความเสี่ยงกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

EB 21 การจัดการความเสี่ยงและผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

EB 22  หน่วยงานมีการประชุมหรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน

            ในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจิตพอเพียงต้านทุจริตเจ้าหน้าที่

EB 23 การจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

EB 24 การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

           หรือแผนที่เกี่ยวข้อง

EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบ 

           การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

EB 26 มีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน 

             ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้


Web link

แบบสอบถาม

กราฟความพึงพอใจ

สถิติการเข้าชม

E-office
รพ.สต.

สสอ.นิคมน้ำอูน

Daha fazla dayanamayan patron seksi porno indir beyaz götü olan asistanı domaltarak onun ıslanan amcığından içeriye Altyazılı Porno doğru uzun yarağını yerleştirerek hemen tezgah önünde git gel yapıyor. bedava porno indir Zevk alarak yaşadığı ayak porno üstü ilişkiden oldukça memnun olan asistan kadın sex hikayeleri ileride üzerindeki gecelikleri çıkararak banyoda rahat olmayan porno sex ama zevk dolu pozisyonlarda cinselliğe imza atarak çılgınlık yaparak Palyaço Porno patronuyla unutulmaz bir film ortaya koyuyor. Beyaz porno izle götünün güzelliği karşısında etkilenen patron onun belinden tutarak Kasaba HD Porno sikmesi sonrasında boşalarak orgazm olmanın mutluluğunu yaşayarak asistanına teşekkür ediyor.