ศูนย์รับเรื่อง ร้องเรียน ร้องทุกข์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนิคมน้ำอูน

โทร 042789016

สาธารณสุขอำเภอนิคมน้ำอูน

   นายเทอดศักดิ์  จุลนีย์
สาธารณสุขอำเภอนิคมน้ำอูน
หน่วยงานภายในสสจ
ข่าวประชาสัมพันธ์

การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันปราบปรามการทุจริต (EB24)

26 มี.ค. 62 11:36

การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (EB21)

26 มี.ค. 62 11:34

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (EB20)

26 มี.ค. 62 11:33

มีการรวมกลุ่มเจ้าหน้าที่่ เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส (EB19)

26 มี.ค. 62 11:30

การสร้างเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตของหน่วยงาน (EB18)

26 มี.ค. 62 11:29

การจัดการเรื่องร้องเรียน (EB16)

24 มี.ค. 62 11:19

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (EB15) 

23 มี.ค. 62 23:35

ประกาศข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการดีเด่น และดีมาก

23 มี.ค. 62 17:43

ประกาศมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับบุคลากรผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

23 มี.ค. 62 16:40

การดำเนินงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (EB22)

19 มี.ค. 62 23:13
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ข่าวประชุมอบรมสัมนา
     
ข่าวประชุมอบรมสัมนา
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ข่าวการศึกษาต่อ
     
ข่าวการศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ประกวดราคา/สอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 30 ก.ย. 2561
2 แนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา 30 ก.ย. 2561
3 แผนจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร 30 ก.ย. 2561
ระเบียนที่ 1 - 3 / 3    
ประกวดผลงานวิชาการ
     
ข่าวประกวดผลงานวิชาการ
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
บันทึกรายงานการประชุม
     
รายการประชุม
สถานที่
วันที่
1 รายงานการประชุม พชอ.ครั้งที่ 1/2561 รพ.นิคมน้ำอูน 16 ก.พ. 61
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
IT news
ไม่พบข้อมูล
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 21
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
สัปดาห์ที่ 22
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
สัปดาห์ที่ 23
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
สัปดาห์ที่ 24
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
สัปดาห์ที่ 25
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
สัปดาห์ที่ 26
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
ภาพกิจกรรม
พัฒนา
นายพัฒนา  ไชยชมภู
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผช.สสอ. ด้านบริหาร
กาญ
นางกาญจนา  เทพิน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผช.สสอ.ด้านวิชาการ

นุ่ม

นางพัชรินทร์  ตงศิริ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ผ๙งสสอ. ด้านส่งเสริมสุขภาพ

นายประครอง  วาริคิด
เจ้าพนักงานธุรการ

Web link

แบบสอบถาม

กราฟความพึงพอใจ

สถิติการเข้าชม

E-office
รพ.สต.

สสอ.นิคมน้ำอูน