นายพงษ์ศักดิ์  หัสกรรจ์
สาธารณสุขอำเภอพังโคน

หมายเลขโทรศัพท์ 089-8434565

นโยบายผู้บริหาร

  1.  สร้างองค์กรด้วยความรัก สามัคคี ให้มีความเข้มแข็ง เป็นปึกแผ่นที่มั่นคง (Unity)
  2. บุคลากรมีขวัญกำลังใจ เจริญก้าวหน้า รักษาหน้าที่และเกียรติศักดิ์แห่งราชการ   (Good  Bureaucrat)
  3. บริหาร บริการและวิชาการ ยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นที่ตั้ง (Good Governance)
  4.  สสอ., รพ.สต.และรพ. คือเลือดเนื้อเดียวกัน สัมพันธ์ไร้รอยต่อ  ( Seamless)
  5. บูรณาการงานร่วมกันทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของประชาชน  (Integration)

 

วิสัยทัศน์ 

สาธารณสุขอำเภอพังโคน

 

 ที่ตั้งหน่วยงาน 

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

            

  

เอกสารประกอบการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการปี ๒๕๖๓ คปสอ.พังโคน

http://bps.moph.go.th/new_bps/policy_doc2563

>>> นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 >>> ทิศทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายเร่งรัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563

>>> นโยบายเร่งรัดของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

>>> นโยบายทิศทางการทำงานเขตสุขภาพ 8

>>> เเนวทางการบริหารงานของ นพ.สสจ.สกลนคร ปี 2563

>>> สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และแนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

>>> แนวทางขับเคลื่อน การดำเนินงานนโยบายเร่งรัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
>>> ​ด้านบริหาร >>แนวทางขับเคลื่อน การดำเนินงานนโยบายเร่งรัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
>>> ด้านพัฒนาการแพทย์ >>แนวทางขับเคลื่อน การดำเนินงานนโยบายเร่งรัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
>>> ด้านพัฒนาการสาธารณสุข >>แนวทางขับเคลื่อน การดำเนินงานนโยบายเร่งรัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

>>> ด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ>>แนวทางขับเคลื่อน การดำเนินงานนโยบายเร่งรัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

>>> แผนปฏิบัติการ คปสอ.พังโคน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

7 ต.ค. 62 09:25

ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประมูลราคาขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้าง

13 ก.ย. 62 14:06

 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพังโคนประกาศสอบคัดเลือกพกส. 2 ตำแหน่ง  ปฏิบัติงานที่ รพ.สต.สุขเกษม และ โพนสวางรายละเอีด >>>> คลิก ดาวน์โหลด

1 มี.ค. 62 10:17

เอกสารงานสุขภาพภาคประชาชน

- แบบฟอร์มใบลาออกของ อสม.     - แบบรายงานค่าป่วยการ อสม.( อสม.๑)  - แบบฟอร์มการบันทึก E-Book อสม.ดีเด่น ๒๕๖๒

29 พ.ย. 61 08:40

หนังสือ ที่ กค ๐๔๑๖.๔/ว๔๐๘ เรื่องการเป็นสถานพยาบาลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

21 มิ.ย. 61 20:09

เอกสาร ITA  สสอ.พังโคน 

EB 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ เเละวางระบบการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 1.2 คำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

 1.3. กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหาในข้อ 2) ข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.3

 1.4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ต้องเป็นรายงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

EB 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

2.1.1 ข้อมูลผู้บริหาร  

2.1.2 นโยบายของผู้บริหาร 

2.1.3 โครงสร้างหน่วยงาน  

2.1.4 หน้าที่เเละอำนาจของหน่วยงานตามกฏหมายจัดตั้ง  

2.1.5 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน  

2.1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์  

2.1.7 ข้อมูลการติดต่อ  

2.1.8 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH 

2.1.9 ยุทธศาสตร์ของประเทศ  

2.1.10 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมพ.ศ.2562 

2.1.11 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2562  

2.1.12 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 

2.1.13 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน 

2.1.14 รรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข

2.3. แผนุุปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน สสอ.พังโคน ปีงบประมาณ พ.ศ 2564

2.4แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน พ.ศ.2564

2.5-2.6 หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการเเก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริต

2.7-2.8 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ

2.9.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างเเละแผนการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา , 

2.9.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างเเละการจัดหาพัสดุประจำปี

2.9.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างเเละการจัดหาพัสดุประจำปี 2564

2.9.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อ ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

2.9.5 แบบสรุปผลการจัดการจัดหาพัสดุในเเต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แบบ สขร.1) >>> เดือนตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ.2563                                             

2.10 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักเเละภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

2.11 คู่มือขั้นตอนการให้บริการ                      

EB 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างเเละการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2363

3.2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

EB 4 หน่วยงานมีมาตรการ เเละวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเเละการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบเเละสังการ 

1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ

1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างเเละการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน

1.4 คำสั้งมอบหมายการปิดประกาศ หรือ ปลดประกาศ

1.5 แบบฟอร์มการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

1.6 Link เเสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงานในระบบ MITAS

2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างเเละการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

2.3 แบบฟอร์มการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2.5 Link เเสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงานในระบบ MITAS

3.1 หนังสือเเจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับเเนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

3.2 หนังสือขออนุญาตนำเผยเเพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

3.3 เเสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

3.3.1 หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ชุดที่ 1

3.3.2 หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ชุดที่ 2

 

EB 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

3.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบเเละสั่งการ

3.2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในเเต่ละเดือน( แบบ สขร.1 )

>>> ไตรมาสที่ 1 เเสดงแบบ สขร.1 เดือน ตุลาคม 2563 , เดือน พฤศจิกายน 2563 , เดือน ธันวาคม 2563

3.3 แบบฟอร์มการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 6 ผู้บริหารเเสดงนโยบายการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

EB 7 หน่วยงานมีกำหนดมาตรการ เเละระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเเละการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ   

 

EB 8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินเเละเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคคลในหน่วยงาน เเละเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น เเละระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา เเละรอบปีงบประมาณ    

8.1 บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

8.2 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก

8.3 ไตรมาสที่ 1 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผล ฯ - รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เมษายน 2563 - กันยายน 2563)

EB 9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้เเก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างเเละพัฒนาทางด้านจริยธรรมเเละการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

 

EB 10 หน่วยงานมีเเนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน เเละช่องทางการร้องเรียน

 

EB 11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน  


EB 12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน    


EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการการเเละระบบในการป้องกันการรับสินบน


EB 14 หน่วยงานมีการจัดทำเเนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง


EB 15 หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน


EB 16 หน่วยงานมีการเผยเเพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน


EB 17 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ เเละแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ป       


EB 18  หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน เเละแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน


EB 19  หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน


EB 20 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ 

เเละวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อนของหน่วยงาน


EB 21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อ


EB 22 หน่วยงานมีการการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตเเละต่อต้านการทุจริตภายใต้เเนวคิด "จิตพอเพียงต้านทุจริต"


EB 23 หน่วยงาน มีการร่วมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม "ชมรม STRONG..."


EB 24 หน่วยงานมีนโยบายเเละมีเเนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนเเละศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

27 พ.ค. 61 22:28

ดาวน์โหลด >>> คู่มือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว(รพ.สต.ติดดาว)ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

16 พ.ค. 61 16:29

กิจกรรมการประชาสัมพันธ์อำนาจหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

ในการออกปฏิบัติงานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่อำเภอพังโคน

  กิจกรรมการประชาสัมพันธ์อำนาจหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

ในการประชุมสภาสุขภาพอำเภอ

 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์อำนาจหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

ในการประชุมเจ้าหน้าที่ดูแลระบบของ รพ.สต.ในเขตรับผิดชอบ

31 มี.ค. 61 16:15

ศูนย์ดำรงธรรม สสอ.พังโคน  คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์

29 มี.ค. 61 16:45

ผลการดำเนินงานมะเร็งท่อน้ำดี

สรุปผลการดำเนินงานมะเร็งท่อน้ำดี

29 มี.ค. 61 13:22
IT news

รวมกฎหมาย ICT

>>> รวมสคริปสำหรับ JHCIS

>>> I-Report สำหรับแสดงข้อมูลจากJHCIS

admin
14 ก.ค. 61 08:26

คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดเก็บและการจัดส่งข้อมูลตามโครงสร้างมาตราฐานข้อมูลด้านสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข  Verson 2.0 (1 ตุลาคม 2557) ปีงบประมาณ 2558  
ดาวน์โหลด 

admin
13 ก.ค. 60 11:28

ดาวน์โหลด :>>> แบบบันทึกข้อมูลการประเมินคุณภาพข้อมูลสำหรับ รพ.และ รพ.สต

admin
13 ก.ค. 60 11:22
ระเบียนที่ 1 - 3 / 3    
ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนครุภัณฑ์ที่ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนเซินกา เพิ่มเติม 2 สรุปการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อน 29 ธ.ค. 2560
2 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนครุภัณฑ์ที่ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนเซินกา เพิ่มเติม 2 สรุปการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อน 29 ธ.ค. 2560
3 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนครุภัณฑ์ที่ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนเซินกา (เพิ่มเติม)1 แผนการจักซื้อจัดจ้าง ปี 2561 29 ธ.ค. 2560
4 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนครุภัณฑ์ที่ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนเซินกา เพิ่มเติม 2 คุณลักษณะเฉพาะของตู้เย็น 29 ธ.ค. 2560
5 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนครุภัณฑ์ที่ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนเซินกา เพิ่มเติม 2 คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 29 ธ.ค. 2560
6 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนครุภัณฑ์ที่ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนเซินกา เพิ่มเติม 1 ประกาศ เรื่องการจัดหาครุภัณฑ์ฯ 29 ธ.ค. 2560
7 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนครุภัณฑ์ที่ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนเซินกา (เพิ่มเติม) 29 ธ.ค. 2560
8 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนครุภัณฑ์ที่ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนเซินกา 29 ธ.ค. 2560
ระเบียนที่ 1 - 8 / 8    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
ไม่พบข้อมูล
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
27
สัปดาห์ที่ 52
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
สัปดาห์ที่ 53
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
สัปดาห์ที่ 01
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
สัปดาห์ที่ 02
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
- รพ.สต.โคกสะอาด คาด เปิด รรอสม มกราคม๖๔
23
 
24
สัปดาห์ที่ 03
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
สัปดาห์ที่ 04
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 

 ช่องทางเเสดงความคิดเห็น

>>> กดปุ่มคลิกได้ที่นี้

กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

พรบ.ลักษณะปกครองท้องที่ ๒๔๗๕

โครงสร้าง สสอ.พังโคน  

ผังการแบ่งงานรับผิดชอบสสอ.พังโคน

อำนาจหน้าที่สสอ.พังโคน

ช่องทางติดต่อสสอ.พังโคน

ข้อมูลการเผยเเผร่

>>> แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข

>>> พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒

>>> Infographic แนะนำคณะกรรมการจริยธรรมประจำ

>>> สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

>>> แผนุุปฏิบัติการ สสอ.พังโคน ปีงบประมาณ 2564

สนง.เลขา พชอ.พังโคน

COVID-19 สสจ.สน.

COVID-19 WatchOut

R8-EOC COVID-19

งานที่เกี่ยวข้อง

ระบบสารบรรณ'สาสุข


 
 
 
 

 

Web link

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ

E-office

ที่อยู่สำหรับติดต่อ 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพังโคน  ศูนย์ราชการอำเภอพังโคน  หมู่ที่ ๙ ตำบลพังโคน  อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ๔๗๑๖๐