นายพงษ์ศักดิ์  หัสกรรจ์
สาธารณสุขอำเภอพังโคน

นโยบายผู้บริหาร

  1.  สร้างองค์กรด้วยความรัก สามัคคี ให้มีความเข้มแข็ง เป็นปึกแผ่นที่มั่นคง (Unity)
  2. บุคลากรมีขวัญกำลังใจ เจริญก้าวหน้า รักษาหน้าที่และเกียรติศักดิ์แห่งราชการ   (Good  Bureaucrat)
  3. บริหาร บริการและวิชาการ ยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นที่ตั้ง (Good Governance)
  4.  สสอ., รพ.สต.และรพ. คือเลือดเนื้อเดียวกัน สัมพันธ์ไร้รอยต่อ  ( Seamless)
  5. บูรณาการงานร่วมกันทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของประชาชน  (Integration)

 

วิสัยทัศน์ 

สาธารณสุขอำเภอพังโคน

 

 ที่ตั้งหน่วยงาน 

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารประกอบการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการปี ๒๕๖๓ คปสอ.พังโคน

http://bps.moph.go.th/new_bps/policy_doc2563

>>> นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 >>> ทิศทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายเร่งรัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563

>>> นโยบายเร่งรัดของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

>>> นโยบายทิศทางการทำงานเขตสุขภาพ 8

>>> เเนวทางการบริหารงานของ นพ.สสจ.สกลนคร ปี 2563

>>> สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และแนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

>>> แนวทางขับเคลื่อน การดำเนินงานนโยบายเร่งรัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
>>> ​ด้านบริหาร >>แนวทางขับเคลื่อน การดำเนินงานนโยบายเร่งรัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
>>> ด้านพัฒนาการแพทย์ >>แนวทางขับเคลื่อน การดำเนินงานนโยบายเร่งรัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
>>> ด้านพัฒนาการสาธารณสุข >>แนวทางขับเคลื่อน การดำเนินงานนโยบายเร่งรัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

>>> ด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ>>แนวทางขับเคลื่อน การดำเนินงานนโยบายเร่งรัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

>>> แผนปฏิบัติการ คปสอ.พังโคน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

7 ต.ค. 62 09:25

ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประมูลราคาขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้าง

13 ก.ย. 62 14:06

 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพังโคนประกาศสอบคัดเลือกพกส. 2 ตำแหน่ง  ปฏิบัติงานที่ รพ.สต.สุขเกษม และ โพนสวางรายละเอีด >>>> คลิก ดาวน์โหลด

1 มี.ค. 62 10:17

เอกสารงานสุขภาพภาคประชาชน

- แบบฟอร์มใบลาออกของ อสม.     - แบบรายงานค่าป่วยการ อสม.( อสม.๑)  - แบบฟอร์มการบันทึก E-Book อสม.ดีเด่น ๒๕๖๒

29 พ.ย. 61 08:40

หนังสือ ที่ กค ๐๔๑๖.๔/ว๔๐๘ เรื่องการเป็นสถานพยาบาลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

21 มิ.ย. 61 20:09

เอกสาร ITA  สสอ.พังโคน 

EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 

>>> วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.พังโคน ปีงบประมาณ 2563  , ๒๕๖๑ , ๒๕๖๒ ๒๕๖๓

EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

>>>  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๖๐แผนปฏิบัติการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพังโคนประจำปี , 3)คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ  >>คำสั่ง สสอ.พังโคน ที่ ๕๑/๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายการปิดหรือปลดประกาศข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ,  5.)รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๓ รอบเดือน ต.ค.๖๒ - พ.ค.๖๓  , แนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาในการจัดซื้อ จัดจ้าง สสอ.พังโคน  ,  แผนจัดซื้อ-จัดหาพัสดุปี 63 

EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำ

>>>  หลักฐานแสดงการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลาง วงเงินสูงสุด , หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง วงเงิน 5000 บาท , บันทึกเสนอเรื่องการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ 

>>> บันทึกข้อความ  , แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.๑) >>> ต.ค.61 ,  พ.ย.61 ธ.ค.61 ,  ม.ค.62 ,  ก.พ.62 ,  มี.ค.62 ,  เม.ย.62 ,  พ.ค.62  , มิ.ย.62 ,  ก.ค.62 , ส.ค.62 , ก.ย.62 , ต.ค.62 , พ.ย.62 , ธ.ค.62 , ม.ค.63 , ก.พ.63 , มี.ค.63 , เม.ย.63 , พ.ค.63 , มิ.ย.63 , ก.ค.63 , ส.ค.63

>>> แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  >>> รายงานการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

>>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 ถึง สิงหาคม 2563 

EB 5 ท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วม ในการดำเนินงานตามภารกิจ หลักของหน่วยงาน

>>>  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) ปีงบประมาณ 2563 รายงานการประชุม พชอ.ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563

EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/ โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 

>>> โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังรายงานการประชุม พชอ.อำเภอพังโคน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๓ , แผนงาน-โครงการตามภารกิจที่เลือก

EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี ส่วนร่วมในการดำเนินการ โครงการตามภารกิจหลักของ หน่วยงาน   

 >>>  โครงการพัมนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง คปสอ.พังโคน ปี ๒๕๖๓รายงานการประชุม พชอ.อำเภอพังโคน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ , ภาพถ่ายกิจกรรมโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน     

>>>  คำสั่ง/ข้อสั่งการ มาตรการ กลไก , แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ ฯ  , รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน  

EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผย ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

>>> นโยบายของผู้บริหาร , ยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ระยะ 20ปี  , ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  ,  แนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) , ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ,สรุปผลการจัดประชุม เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๒๕๖๒ , แผนปฏิบัติการ คปสอ.พังโคน ประจำปีงบประมาณปี 2563 ,  แผนจัดซื้อ-จัดหาพัสดุปี 63  , ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 , คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนคู่มือกระบวนการขอรับหนังสือรับรองสิทธ อสมคู่มือการจัดการเรื่องราวร้องเรียนทั่วไป

EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

>>> แผนปฏิบัติงาน คปสอ.พังโคน ปีงบประมาณ 2562 , แผนเงินบำรุงและแผนจัดซื้อจัดจ้างฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ , ๒๕๖๒ ,  แผนปฏิบัติการ คปสอ.พังโคน ประจำปีงบประมาณปี 2563

EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี   

 >>> สรุปประเมินผลตาม แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  , สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ๒๕๖๒   , สรุปผลงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน คปสอ.พังโคน ปี ๒๕๖๓

EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี    

>>> ผลกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีสสอ.พังโคนปีงบประมาณ 2563

EB 13 หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวาง ระบบในการบริหารผลการ ปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

>>> ประกาศเรื่องกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ , ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นเพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรณีข้าราชหารมีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับต้องปรับปรุง , ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ

EB 14 หน่วยงานมีการรายงาน การประเมินผลเกี่ยวกับ การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับ ดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผย ให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ

>>> ประกาศ สสอ.พังโคน เรื่อง ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในรับดับดีเด่นเเละดีมาก รอบการประเมินที่ ๒/๒๕๖๒ (ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒) ,  ประกาศ สสอ.พังโคน เรื่อง ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในรับดับดีเด่นเเละดีมาก รอบการประเมินที่ ๑/๒๕๖๓ (ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓)

EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อ สาธารณชน

>>> หนังสือแจ้งเรื่องการแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง , ประกาศเจตจำนงคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานฯ ,  คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ สสอ.พังโคน

EB 16 หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่อง ร้องเรียนของหน่วยงาน 

>>>ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เดือน ต.ค.๖๐ ,พ.ย.๖๐, ธ.ค.๖๐ ,ม.ค.๖๑ ,ก.พ.๖๑ ,มี.ค.๖๑,  เม.ย.๖๑ ,พ.ค.๖๑ ,มิ,ย,๖๑ ,ก.ค.๖๑ ,ส.ค.๖๑ ,ก.ย.๖๑  

>>>ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เดือน  ต.ค.๖๑ ,พ.ย.๖๑ธ.ค.๖๑ ,ม.ค.๖๒ ,ก.พ.๖๒ ,มี.ค.๖๒,เม.ย.๖๒ ,พ.ค.๖๒ ,มิ,ย,๖๒ ,ก.ค.๖๒ ,ส.ค.๖๒ ,ก.ย.๖๒ 

>>>ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เดือน ต.ค.๖๒ , พ.ย.๖๒ , ธ.ค.๖๒ , ม.ค.๖๓ , ก.พ.๖๓ , มี.ค.๖๓ , เม.ย.๖๓ , พ.ค.๖๓ , มิย.๖๓ ,ก.ค.๖๓ , ส.ค.๖๓ ,ก.ย.๖๓  

 >>> สรุปผลการดำเนินการต่อข้อร้องเรียนในรอบ ๖ เดือน , รายงานสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพังโคน ในช่วงวันที่ ๑ ต.ค.๖๒-๓๑ พ.ค.๖๓  บันทึกเสนอรายงานการจัดการเรื่องร้องเรียนในช่วง ต.ค.62 ถึง ส.ค.63  คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต , คู่มือการจัดการเรื่องราวร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

EB 17 หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวาง ระบบในการป้องกันการรับสินบน         

>>>ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ , นโยบายต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ , ประกาศสานักงานสาธารณสุขอำเภอพังโคนเรื่อง นโยบายต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

EB 18  หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

>>>รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม , โครงการอบรมวินัยคุณธรรมและความโปร่งใสรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการอบรมวินัยเเละคุณธรรม

EB 19  หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส และกลุ่ม ดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงาน ให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น

>>> ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพังโคน เรื่อง การจัดตั้งชมรมจริยธรรม STRONG สาธารณสุขพังโคนซื่อสัตย์  ตื่นรู้  สู้ทุจริต  จิตพอเพียงหลักฐานที่สะท้อนความริเริ่มของกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและพัฒนาความโปร่งใส

EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

>>> รายงานผลการวิเคราะห์ความเสียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนฯ

EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวาง ระบบในการป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนในหน่วยงาน

>>>กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน >>> ระเบียบ สสอ.พังโคน ว่าด้วยผลประโยชน์ทับซ้อนฯ ปี ๒๕๖๑ , คู่มือการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน สสอ.พังโคน พ.ศ.๒๕๖๓ , บันทึกข้อความเสนอคู่มือการปฏิบัติงานกรอบเเนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือ แลกเปลี่ยนความรู้ภายใน หน่วยงานในการให้ความรู้เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

>>>หลักฐานการจัดการประชุม , อบรม/สัมมนา , แลกเปลี่ยนความรู้ ภายในหน่วยงาน >>>รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

>>>ภาพถ่ายประกอบ หรือสื่อในรูปแบบอื่น ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่ จัดกิจกรรมที่ชัดเจน  , สรุปผลการจัดประชุมเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจิตพอเพียง 

EB 23 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติป้องกันปราบปรามการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ,แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

>>> แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตเเละประพฤติมิตชอบ แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน เเละแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของชมรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน

>>> รายงานผลการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันเเละปราบปรามการทุจริต , รายงานผลการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม

EB 25 หน่วยงานที่กำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบ ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานปฏิบัติงาน

>>> ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพังโคนเรื่อง วิธีปฏิบัติงานการลงทะเบียนควบคุมคำสั่งเเละประกาศประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพังโคนเรื่อง วิธีปรฏิบัติงานควบคุม เก็บรักษา คลังวัสดุทั่วไปประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพังโคน เรื่อง วิธีปฏิบัติงานการลงทะเบียนรับหนังสือราชการ ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพังโคน เรื่อง วิธีปฏิบัติงานการเกษียนหนังสือเสนอต่อสาธารณสุขอำเภอพังโคนประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพังโคน เรื่อง วิธีปฏิบัติงานการจัดทำเเผนจัดซื้อจัดหาวัสดุสำนักงานประจำปี 63

EB 26 หน่วยงานมีการเผยเเพร่กระบวนการอำนวยความสะสวดหรือการให้บริการประชาชนด้วยการเเดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

>>> คู่มือการให้บริการประชาชนรับเรื่องราวรร้องทุกข์ตามข้อตกลงระดับการบริการ , คู่มือกระบวนการขอรับหนังสือรับรองสิทธ อสม

27 พ.ค. 61 22:28

ดาวน์โหลด >>> คู่มือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว(รพ.สต.ติดดาว)ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

16 พ.ค. 61 16:29

กิจกรรมการประชาสัมพันธ์อำนาจหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

ในการออกปฏิบัติงานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่อำเภอพังโคน

  กิจกรรมการประชาสัมพันธ์อำนาจหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

ในการประชุมสภาสุขภาพอำเภอ

 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์อำนาจหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

ในการประชุมเจ้าหน้าที่ดูแลระบบของ รพ.สต.ในเขตรับผิดชอบ

31 มี.ค. 61 16:15

ศูนย์ดำรงธรรม สสอ.พังโคน  คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์

29 มี.ค. 61 16:45

ผลการดำเนินงานมะเร็งท่อน้ำดี

สรุปผลการดำเนินงานมะเร็งท่อน้ำดี

29 มี.ค. 61 13:22
IT news

รวมกฎหมาย ICT

>>> รวมสคริปสำหรับ JHCIS

>>> I-Report สำหรับแสดงข้อมูลจากJHCIS

admin
14 ก.ค. 61 08:26

คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดเก็บและการจัดส่งข้อมูลตามโครงสร้างมาตราฐานข้อมูลด้านสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข  Verson 2.0 (1 ตุลาคม 2557) ปีงบประมาณ 2558  
ดาวน์โหลด 

admin
13 ก.ค. 60 11:28

ดาวน์โหลด :>>> แบบบันทึกข้อมูลการประเมินคุณภาพข้อมูลสำหรับ รพ.และ รพ.สต

admin
13 ก.ค. 60 11:22
ระเบียนที่ 1 - 3 / 3    
ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนครุภัณฑ์ที่ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนเซินกา เพิ่มเติม 2 สรุปการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อน 29 ธ.ค. 2560
2 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนครุภัณฑ์ที่ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนเซินกา เพิ่มเติม 2 สรุปการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อน 29 ธ.ค. 2560
3 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนครุภัณฑ์ที่ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนเซินกา (เพิ่มเติม)1 แผนการจักซื้อจัดจ้าง ปี 2561 29 ธ.ค. 2560
4 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนครุภัณฑ์ที่ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนเซินกา เพิ่มเติม 2 คุณลักษณะเฉพาะของตู้เย็น 29 ธ.ค. 2560
5 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนครุภัณฑ์ที่ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนเซินกา เพิ่มเติม 2 คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 29 ธ.ค. 2560
6 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนครุภัณฑ์ที่ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนเซินกา เพิ่มเติม 1 ประกาศ เรื่องการจัดหาครุภัณฑ์ฯ 29 ธ.ค. 2560
7 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนครุภัณฑ์ที่ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนเซินกา (เพิ่มเติม) 29 ธ.ค. 2560
8 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนครุภัณฑ์ที่ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนเซินกา 29 ธ.ค. 2560
ระเบียนที่ 1 - 8 / 8    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
ไม่พบข้อมูล
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
27
สัปดาห์ที่ 39
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
สัปดาห์ที่ 40
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
สัปดาห์ที่ 41
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
สัปดาห์ที่ 42
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
สัปดาห์ที่ 43
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

พรบ.ลักษณะปกครองท้องที่ ๒๔๗๕

โครงสร้าง สสอ.พังโคน  

ผังการแบ่งงานรับผิดชอบสสอ.พังโคน

อำนาจหน้าที่สสอ.พังโคน

ช่องทางติดต่อสสอ.พังโคน

ข้อมูลการเผยเเผร่

>>> แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข

>>> พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒

>>> Infographic แนะนำคณะกรรมการจริยธรรมประจำ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สนง.เลขา พชอ.พังโคน

COVID-19 สสจ.สน.

COVID-19 WatchOut

R8-EOC COVID-19

งานที่เกี่ยวข้อง

ระบบสารบรรณ'สาสุข


 
 
 
 

 

Web link

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ

E-office

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพังโคน 

ศูนย์ราชการอำเภอพังโคน  หมู่ที่ ๙ 

ตำบลพังโคน  อำเภอพังโคน  จังหวัดสกลนคร

๔๗๑๖๐