นายพงษ์ศักดิ์  หัสกรรจ์
สาธารณสุขอำเภอพังโคน

 

วิสัยทัศน์ 

พังโคนน่าอยู่  ผู้คนสุขภาพดี  ภาคีเข้มแข็ง 

 ที่ตั้งหน่วยงาน 

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารงานสุขภาพภาคประชาชน

- แบบฟอร์มใบลาออกของ อสม.

- แบบรายงานค่าป่วยการ อสม.( อสม.๑)

- แบบฟอร์มการบันทึก E-Book อสม.ดีเด่น ๒๕๖๒

29 พ.ย. 61 08:40

หนังสือ ที่ กค ๐๔๑๖.๔/ว๔๐๘ เรื่องการเป็นสถานพยาบาลของ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

21 มิ.ย. 61 20:09

เอกสาร ITA  สสอ.พังโคน

>>รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง สสอ.พังโคน ปี ๒๕๖๑

>>ระเบียบ สสอ.พังโคน ว่าด้วยผลประโยชน์ทับซ้อนฯ ปี ๒๕๖๑

>>วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.พังโคน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐  

>>สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สสอ.พังโคน

เดือน ต.ค.๖๐ ,พ.ย.๖๐, ธ.ค.๖๐ ,ม.ค.๖๑ ,ก.พ.๖๑ ,มี.ค.๖๑

        เม.ย.๖๑ ,พ.ค.๖๑ ,มิ.ย.๖๑ ,ก.ค.๖๑ ,ส.ค.๖๑ ,ก.ย.๖๑

>>สรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สสอ.พังโคน

เดือน ต.ค.๖๐ ,พ.ย.๖๐, ธ.ค.๖๐ ,ม.ค.๖๑ ,ก.พ.๖๑ ,มี.ค.๖๑

        เม.ย.๖๑ ,พ.ค.๖๑ ,มิ,ย,๖๑ ,ก.ค.๖๑ ,ส.ค.๖๑ ,ก.ย.๖๑

>>โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปี ๒๕๖๑

       ภาพกิจกรรม  ๑  , 

>> หนังสือแจ้งเรื่องการแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง

27 พ.ค. 61 22:28

แผนปฏิบัติการ สสอ.พังโคน ปีงบประมาณ 2561  

ดาวน์โหลด >>>  แผ่นที่  , , 3-4

27 พ.ค. 61 21:55

สสอ.พังโคนประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว รายวัน

ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย ปฏิบัติงานที่ รพ.สต.บ้านต้นผึ้งใหม่พัฒนา

ดาวน์โหลดประกาศไดัที่นี่ >>> แผ่นที่ ๑  ,    ,

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว 

ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย   ดาวน์โหลดได้ที่นีี่ >>>  ประกาศ

สสอ.พังโคนประกาศผลการสอบคัดเลือก

ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย ดาวน์โหลด  >>> ที่นี่

18 พ.ค. 61 15:12

ดาวน์โหลด >>> คู่มือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว(รพ.สต.ติดดาว)

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

16 พ.ค. 61 16:29

กิจกรรมการประชาสัมพันธ์อำนาจหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

ในการออกปฏิบัติงานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่อำเภอพังโคน

  กิจกรรมการประชาสัมพันธ์อำนาจหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

ในการประชุมสภาสุขภาพอำเภอ

 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์อำนาจหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

ในการประชุมเจ้าหน้าที่ดูแลระบบของ รพ.สต.ในเขตรับผิดชอบ

31 มี.ค. 61 16:15

กลุ่มป้องกันการทุจริต สสอ.พังโคน

ข้อตกลงการป้องกันการทุจริต สสอ.พังโคน

29 มี.ค. 61 17:35

ผลประโยชน์ทับซ้อน

คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน สสอ.พังโคน

รายงานผลการดำเนินงานผลประโยชน์ทับซ้อน

สสอ.พังโคน

29 มี.ค. 61 17:00

ศูนย์ดำรงธรรม สสอ.พังโคน

คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์

29 มี.ค. 61 16:45
IT news

รวมกฎหมาย ICT

>>> รวมสคริปสำหรับ JHCIS

>>> I-Report สำหรับแสดงข้อมูลจากJHCIS

admin
14 ก.ค. 61 08:26

คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดเก็บและการจัดส่งข้อมูลตามโครงสร้างมาตราฐานข้อมูลด้านสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข  Verson 2.0 (1 ตุลาคม 2557) ปีงบประมาณ 2558  
ดาวน์โหลด 

admin
13 ก.ค. 60 11:28

ดาวน์โหลด :>>> แบบบันทึกข้อมูลการประเมินคุณภาพข้อมูลสำหรับ รพ.และ รพ.สต

admin
13 ก.ค. 60 11:22
ระเบียนที่ 1 - 3 / 3    
ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนครุภัณฑ์ที่ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนเซินกา เพิ่มเติม 2 สรุปการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อน 29 ธ.ค. 2560
2 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนครุภัณฑ์ที่ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนเซินกา เพิ่มเติม 2 สรุปการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อน 29 ธ.ค. 2560
3 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนครุภัณฑ์ที่ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนเซินกา (เพิ่มเติม)1 แผนการจักซื้อจัดจ้าง ปี 2561 29 ธ.ค. 2560
4 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนครุภัณฑ์ที่ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนเซินกา เพิ่มเติม 2 คุณลักษณะเฉพาะของตู้เย็น 29 ธ.ค. 2560
5 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนครุภัณฑ์ที่ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนเซินกา เพิ่มเติม 2 คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 29 ธ.ค. 2560
6 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนครุภัณฑ์ที่ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนเซินกา เพิ่มเติม 1 ประกาศ เรื่องการจัดหาครุภัณฑ์ฯ 29 ธ.ค. 2560
7 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนครุภัณฑ์ที่ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนเซินกา (เพิ่มเติม) 29 ธ.ค. 2560
8 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนครุภัณฑ์ที่ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนเซินกา 29 ธ.ค. 2560
ระเบียนที่ 1 - 8 / 8    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
ไม่พบข้อมูล
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
25
สัปดาห์ที่ 47
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
สัปดาห์ที่ 48
3
 
4
 
- รพ.สต.โคกสะอาด เปิด รรอสม พยุุ61
5
 
6
 
7
 
8
 
9
สัปดาห์ที่ 49
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
สัปดาห์ที่ 50
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
สัปดาห์ที่ 51
24
 
- รพ.สต.โคกสะอาด นว อบ ov สสจ
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
สัปดาห์ที่ 52
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 

กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ  คู่มือ

>> พรบ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.๒๔๕๗

>>พรบ.เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖

>>พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕

>>พรบ.สภาตำบลและอบต.ฯ พ.ศ.๒๕๓๗

>>พรบ.กำหนดแผนและกระจายอำนาจฯ พ.ศ.๒๕๔๒

>>พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕

>> พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุม กก. ฉ.๗ พ.ศ. ๒๕๕๕

>>  พรบ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ , ๒๕๕๘

>> ประกาศ คปสช.เรื่องการสนับสนุนกองทุนฯ พ.ศ.๒๕๕๗

>>  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สป.สธ. ฉ.๒ พ.ศ.๒๕๖๐

โครงสร้าง สสอ.พังโคน  

ผังการแบ่งงานรับผิดชอบสสอ.พังโคน

อำนาจหน้าที่สสอ.พังโคน

ช่องทางติดต่อสสอ.พังโคน

 

งานที่เกี่ยวข้อง

 


 
 
 
 

 

Web link

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ

E-office

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพังโคน 

ศูนย์ราชการอำเภอพังโคน  หมู่ที่ ๙ 

ตำบลพังโคน  อำเภอพังโคน  จังหวัดสกลนคร

๔๗๑๖๐