นายพงษ์ศักดิ์  หัสกรรจ์
สาธารณสุขอำเภอพังโคน

นโยบายผู้บริหาร

  1.  สร้างองค์กรด้วยความรัก สามัคคี ให้มีความเข้มแข็ง เป็นปึกแผ่นที่มั่นคง (Unity)
  2. บุคลากรมีขวัญกำลังใจ เจริญก้าวหน้า รักษาหน้าที่และเกียรติศักดิ์แห่งราชการ   (Good  Bureaucrat)
  3. บริหาร บริการและวิชาการ ยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นที่ตั้ง (Good Governance)
  4.  สสอ., รพ.สต.และรพ. คือเลือดเนื้อเดียวกัน สัมพันธ์ไร้รอยต่อ  ( Seamless)
  5. บูรณาการงานร่วมกันทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของประชาชน  (Integration)

 

วิสัยทัศน์ 

สาธารณสุขอำเภอพังโคน

 

 ที่ตั้งหน่วยงาน 

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารประกอบการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการปี ๒๕๖๓ คปสอ.พังโคน

http://bps.moph.go.th/new_bps/policy_doc2563

>>> นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 >>> ทิศทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายเร่งรัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563

>>> นโยบายเร่งรัดของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

>>> นโยบายทิศทางการทำงานเขตสุขภาพ 8

>>> เเนวทางการบริหารงานของ นพ.สสจ.สกลนคร ปี 2563

>>> สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และแนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

>>> แนวทางขับเคลื่อน การดำเนินงานนโยบายเร่งรัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
>>> ​ด้านบริหาร >>แนวทางขับเคลื่อน การดำเนินงานนโยบายเร่งรัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
>>> ด้านพัฒนาการแพทย์ >>แนวทางขับเคลื่อน การดำเนินงานนโยบายเร่งรัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
>>> ด้านพัฒนาการสาธารณสุข >>แนวทางขับเคลื่อน การดำเนินงานนโยบายเร่งรัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

>>> ด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ>>แนวทางขับเคลื่อน การดำเนินงานนโยบายเร่งรัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

>>> แผนปฏิบัติการ คปสอ.พังโคน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

7 ต.ค. 62 09:25

ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประมูลราคาขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้าง

13 ก.ย. 62 14:06

 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพังโคนประกาศสอบคัดเลือกพกส. 2 ตำแหน่ง  ปฏิบัติงานที่ รพ.สต.สุขเกษม และ โพนสวางรายละเอีด >>>> คลิก ดาวน์โหลด

1 มี.ค. 62 10:17

เอกสารงานสุขภาพภาคประชาชน

- แบบฟอร์มใบลาออกของ อสม.     - แบบรายงานค่าป่วยการ อสม.( อสม.๑)  - แบบฟอร์มการบันทึก E-Book อสม.ดีเด่น ๒๕๖๒

29 พ.ย. 61 08:40

หนังสือ ที่ กค ๐๔๑๖.๔/ว๔๐๘ เรื่องการเป็นสถานพยาบาลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

21 มิ.ย. 61 20:09

เอกสาร ITA  สสอ.พังโคน 

EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 

>>> วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.พังโคน ปีงบประมาณ 2563  , ๒๕๖๑ , ๒๕๖๒ ๒๕๖๓

EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

>>>  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๖๐แผนปฏิบัติการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพังโคนประจำปี , 3)คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ  >>คำสั่ง สสอ.พังโคน ที่ ๕๑/๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายการปิดหรือปลดประกาศข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ,  5.)รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๓ รอบเดือน ต.ค.๖๒ - พ.ค.๖๓  , แนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาในการจัดซื้อ จัดจ้าง สสอ.พังโคน  ,  แผนจัดซื้อ-จัดหาพัสดุปี 63 

EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำ

>>> บันทึกแจ้งไม่มีโครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำ

EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ 

>>> บันทึกข้อความ  , แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.๑) >>> ต.ค.61 ,  พ.ย.61 ธ.ค.61 ,  ม.ค.62 ,  ก.พ.62 ,  มี.ค.62 ,  เม.ย.62 ,  พ.ค.62  , มิ.ย.62 ,  ก.ค.62 , ส.ค.62 , ก.ย.62 , ต.ค.62 , พ.ย.62 , ธ.ค.62 , ม.ค.63 , ก.พ.63 , มี.ค.63 , เม.ย.63 , พ.ค.63 

>>> แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  >>> รายงานการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม , แบบฟอร์มการขอเผยแพร่แบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ทางเว็บไซต์ สสอ.พังโคน(เดี่ยว)

EB 5 ท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วม ในการดำเนินงานตามภารกิจ หลักของหน่วยงาน

>>>  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) ปีงบประมาณ 2563 รายงานการประชุม พชอ.ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563

EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/ โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 

>>> โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังรายงานการประชุม พชอ.อำเภอพังโคน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๓ , แผนงาน-โครงการตามภารกิจที่เลือก

EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี ส่วนร่วมในการดำเนินการ โครงการตามภารกิจหลักของ หน่วยงาน   

 >>>  โครงการพัมนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง คปสอ.พังโคน ปี ๒๕๖๓รายงานการประชุม พชอ.อำเภอพังโคน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ , ภาพถ่ายกิจกรรมโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน     

>>>  คำสั่ง/ข้อสั่งการ มาตรการ กลไก , แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ ฯ  , รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน  

EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผย ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

>>> นโยบายของผู้บริหาร , ยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ระยะ 20ปี  , ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  ,  แนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) , ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ,สรุปผลการจัดประชุม เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๒๕๖๒ , แผนปฏิบัติการ คปสอ.พังโคน ประจำปีงบประมาณปี 2563 ,  แผนจัดซื้อ-จัดหาพัสดุปี 63  , ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 , คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนคู่มือกระบวนการขอรับหนังสือรับรองสิทธ อสมคู่มือการจัดการเรื่องราวร้องเรียนทั่วไป

EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

>>> แผนปฏิบัติงาน คปสอ.พังโคน ปีงบประมาณ 2562 , แผนเงินบำรุงและแผนจัดซื้อจัดจ้างฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ , ๒๕๖๒ ,  แผนปฏิบัติการ คปสอ.พังโคน ประจำปีงบประมาณปี 2563

EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี   

 >>> สรุปประเมินผลตาม แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  , สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ๒๕๖๒   , สรุปผลงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน คปสอ.พังโคน ปี ๒๕๖๓

EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี    

>>> ผลกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีสสอ.พังโคนปีงบประมาณ 2563

EB 13 หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวาง ระบบในการบริหารผลการ ปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

>>> ประกาศเรื่องกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ , ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นเพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรณีข้าราชหารมีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับต้องปรับปรุง , ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ

EB 14 หน่วยงานมีการรายงาน การประเมินผลเกี่ยวกับ การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับ ดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผย ให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ

>>> ประกาศ สสอ.พังโคน เรื่อง ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในรับดับดีเด่นเเละดีมาก รอบการประเมินที่ ๒/๒๕๖๒ (ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒) ,  ประกาศ สสอ.พังโคน เรื่อง ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในรับดับดีเด่นเเละดีมาก รอบการประเมินที่ ๑/๒๕๖๓ (ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓)

EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อ สาธารณชน

>>> หนังสือแจ้งเรื่องการแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง , ประกาศเจตจำนงคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานฯ ,  คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ สสอ.พังโคน

EB 16 หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่อง ร้องเรียนของหน่วยงาน 

>>>ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เดือน ต.ค.๖๐ ,พ.ย.๖๐, ธ.ค.๖๐ ,ม.ค.๖๑ ,ก.พ.๖๑ ,มี.ค.๖๑,  เม.ย.๖๑ ,พ.ค.๖๑ ,มิ,ย,๖๑ ,ก.ค.๖๑ ,ส.ค.๖๑ ,ก.ย.๖๑  

>>>ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เดือน  ต.ค.๖๑ ,พ.ย.๖๑ธ.ค.๖๑ ,ม.ค.๖๒ ,ก.พ.๖๒ ,มี.ค.๖๒,เม.ย.๖๒ ,พ.ค.๖๒ ,มิ,ย,๖๒ ,ก.ค.๖๒ ,ส.ค.๖๒ ,ก.ย.๖๒ 

>>>ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เดือน ต.ค.๖๒ , พ.ย.๖๒ , ธ.ค.๖๒ , ม.ค.๖๓ , ก.พ.๖๓ , มี.ค.๖๓ , เม.ย.๖๓ , พ.ค.๖๓ ,มิย.๖๓ ,ก.ค.๖๓,ส.ค.๖๓,ก.ย.๖๓  

 >>> สรุปผลการดำเนินการต่อข้อร้องเรียนในรอบ ๖ เดือน , รายงานสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพังโคน ในช่วงวันที่ ๑ ต.ค.๖๒-๓๑ พ.ค.๖๓   คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต , คู่มือการจัดการเรื่องราวร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

EB 17 หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวาง ระบบในการป้องกันการรับสินบน         

>>>ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ , นโยบายต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ , ประกาศสานักงานสาธารณสุขอำเภอพังโคนเรื่อง นโยบายต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

EB 18  หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

>>>รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม , โครงการอบรมวินัยคุณธรรมและความโปร่งใสรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการอบรมวินัยเเละคุณธรรม

EB 19  หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส และกลุ่ม ดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงาน ให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น

>>> ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพังโคน เรื่อง การจัดตั้งชมรมจริยธรรม STRONG สาธารณสุขพังโคนซื่อสัตย์  ตื่นรู้  สู้ทุจริต  จิตพอเพียงหลักฐานที่สะท้อนความริเริ่มของกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและพัฒนาความโปร่งใส

EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

>>> รายงานผลการวิเคราะห์ความเสียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนฯ

EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวาง ระบบในการป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนในหน่วยงาน

>>>กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน >>> ระเบียบ สสอ.พังโคน ว่าด้วยผลประโยชน์ทับซ้อนฯ ปี ๒๕๖๑ , คู่มือการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน สสอ.พังโคน พ.ศ.๒๕๖๓ , บันทึกข้อความเสนอคู่มือการปฏิบัติงานกรอบเเนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือ แลกเปลี่ยนความรู้ภายใน หน่วยงานในการให้ความรู้เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

>>>หลักฐานการจัดการประชุม , อบรม/สัมมนา , แลกเปลี่ยนความรู้ ภายในหน่วยงาน >>>รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

>>>ภาพถ่ายประกอบ หรือสื่อในรูปแบบอื่น ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่ จัดกิจกรรมที่ชัดเจน  , สรุปผลการจัดประชุมเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจิตพอเพียง 

EB 23 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติป้องกันปราบปรามการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ,แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

>>> แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตเเละประพฤติมิตชอบ แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน เเละแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของชมรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน

>>> รายงานผลการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันเเละปราบปรามการทุจริต , รายงานผลการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม

EB 25 หน่วยงานที่กำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบ ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานปฏิบัติงาน

>>> ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพังโคนเรื่อง วิธีปฏิบัติงานการลงทะเบียนควบคุมคำสั่งเเละประกาศประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพังโคนเรื่อง วิธีปรฏิบัติงานควบคุม เก็บรักษา คลังวัสดุทั่วไปประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพังโคน เรื่อง วิธีปฏิบัติงานการลงทะเบียนรับหนังสือราชการ ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพังโคน เรื่อง วิธีปฏิบัติงานการเกษียนหนังสือเสนอต่อสาธารณสุขอำเภอพังโคนประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพังโคน เรื่อง วิธีปฏิบัติงานการจัดทำเเผนจัดซื้อจัดหาวัสดุสำนักงานประจำปี 63

EB 26 หน่วยงานมีการเผยเเพร่กระบวนการอำนวยความสะสวดหรือการให้บริการประชาชนด้วยการเเดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

>>> คู่มือการให้บริการประชาชนรับเรื่องราวรร้องทุกข์ตามข้อตกลงระดับการบริการ , คู่มือกระบวนการขอรับหนังสือรับรองสิทธ อสม

27 พ.ค. 61 22:28

ดาวน์โหลด >>> คู่มือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว(รพ.สต.ติดดาว)ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

16 พ.ค. 61 16:29

กิจกรรมการประชาสัมพันธ์อำนาจหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

ในการออกปฏิบัติงานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่อำเภอพังโคน

  กิจกรรมการประชาสัมพันธ์อำนาจหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

ในการประชุมสภาสุขภาพอำเภอ

 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์อำนาจหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

ในการประชุมเจ้าหน้าที่ดูแลระบบของ รพ.สต.ในเขตรับผิดชอบ

31 มี.ค. 61 16:15

ศูนย์ดำรงธรรม สสอ.พังโคน  คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์

29 มี.ค. 61 16:45

ผลการดำเนินงานมะเร็งท่อน้ำดี

สรุปผลการดำเนินงานมะเร็งท่อน้ำดี

29 มี.ค. 61 13:22
IT news

รวมกฎหมาย ICT

>>> รวมสคริปสำหรับ JHCIS

>>> I-Report สำหรับแสดงข้อมูลจากJHCIS

admin
14 ก.ค. 61 08:26

คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดเก็บและการจัดส่งข้อมูลตามโครงสร้างมาตราฐานข้อมูลด้านสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข  Verson 2.0 (1 ตุลาคม 2557) ปีงบประมาณ 2558  
ดาวน์โหลด 

admin
13 ก.ค. 60 11:28

ดาวน์โหลด :>>> แบบบันทึกข้อมูลการประเมินคุณภาพข้อมูลสำหรับ รพ.และ รพ.สต

admin
13 ก.ค. 60 11:22
ระเบียนที่ 1 - 3 / 3    
ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนครุภัณฑ์ที่ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนเซินกา เพิ่มเติม 2 สรุปการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อน 29 ธ.ค. 2560
2 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนครุภัณฑ์ที่ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนเซินกา เพิ่มเติม 2 สรุปการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อน 29 ธ.ค. 2560
3 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนครุภัณฑ์ที่ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนเซินกา (เพิ่มเติม)1 แผนการจักซื้อจัดจ้าง ปี 2561 29 ธ.ค. 2560
4 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนครุภัณฑ์ที่ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนเซินกา เพิ่มเติม 2 คุณลักษณะเฉพาะของตู้เย็น 29 ธ.ค. 2560
5 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนครุภัณฑ์ที่ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนเซินกา เพิ่มเติม 2 คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 29 ธ.ค. 2560
6 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนครุภัณฑ์ที่ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนเซินกา เพิ่มเติม 1 ประกาศ เรื่องการจัดหาครุภัณฑ์ฯ 29 ธ.ค. 2560
7 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนครุภัณฑ์ที่ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนเซินกา (เพิ่มเติม) 29 ธ.ค. 2560
8 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนครุภัณฑ์ที่ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนเซินกา 29 ธ.ค. 2560
ระเบียนที่ 1 - 8 / 8    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
ไม่พบข้อมูล
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 30
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
สัปดาห์ที่ 31
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
สัปดาห์ที่ 32
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
สัปดาห์ที่ 33
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
สัปดาห์ที่ 34
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
สัปดาห์ที่ 35
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 

กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

พรบ.ลักษณะปกครองท้องที่ ๒๔๗๕

โครงสร้าง สสอ.พังโคน  

ผังการแบ่งงานรับผิดชอบสสอ.พังโคน

อำนาจหน้าที่สสอ.พังโคน

ช่องทางติดต่อสสอ.พังโคน

ข้อมูลการเผยเเผร่

>>> แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข

>>> พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒

>>> Infographic แนะนำคณะกรรมการจริยธรรมประจำ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สนง.เลขา พชอ.พังโคน

COVID-19 สสจ.สน.

COVID-19 WatchOut

R8-EOC COVID-19

งานที่เกี่ยวข้อง

ระบบสารบรรณ'สาสุข


 
 
 
 

 

Web link

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ

E-office

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพังโคน 

ศูนย์ราชการอำเภอพังโคน  หมู่ที่ ๙ 

ตำบลพังโคน  อำเภอพังโคน  จังหวัดสกลนคร

๔๗๑๖๐