นายพงษ์ศักดิ์  หัสกรรจ์
สาธารณสุขอำเภอพังโคน

นโยบายผู้บริหาร

  1.  สร้างองค์กรด้วยความรัก สามัคคี ให้มีความเข้มแข็ง เป็นปึกแผ่นที่มั่นคง (Unity)
  2. บุคลากรมีขวัญกำลังใจ เจริญก้าวหน้า รักษาหน้าที่และเกียรติศักดิ์แห่งราชการ   (Good  Bureaucrat)
  3. บริหาร บริการและวิชาการ ยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นที่ตั้ง (Good Governance)
  4.  สสอ., รพ.สต.และรพ. คือเลือดเนื้อเดียวกัน สัมพันธ์ไร้รอยต่อ  ( Seamless)
  5. บูรณาการงานร่วมกันทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของประชาชน  (Integration)

วิสัยทัศน์ 

พังโคนน่าอยู่  ผู้คนสุขภาพดี  ภาคีเข้มแข็ง 

undefined

 ที่ตั้งหน่วยงาน 

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประมูลราคาขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้าง

13 ก.ย. 62 14:06

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพังโคน เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุขรายละเอียด>>>>คลิก ดาวน์โหลด

19 มี.ค. 62 13:27

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  ตำเเหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

18 มี.ค. 62 10:39

 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพังโคนประกาศสอบคัดเลือกพกส. 2 ตำแหน่ง  ปฏิบัติงานที่ รพ.สต.สุขเกษม และ โพนสวางรายละเอีด >>>> คลิก ดาวน์โหลด

1 มี.ค. 62 10:17

เอกสารงานสุขภาพภาคประชาชน

- แบบฟอร์มใบลาออกของ อสม.     - แบบรายงานค่าป่วยการ อสม.( อสม.๑)  - แบบฟอร์มการบันทึก E-Book อสม.ดีเด่น ๒๕๖๒

29 พ.ย. 61 08:40

หนังสือ ที่ กค ๐๔๑๖.๔/ว๔๐๘ เรื่องการเป็นสถานพยาบาลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

21 มิ.ย. 61 20:09

เอกสาร ITA  สสอ.พังโคน 

EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  >>>บันทึกข้อความ   ,รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดชื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   ๑. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง, ๒.  การวิเคราะห์ความเสี่ยง  ,๓.  การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด  >>วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.พังโคน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐  , ๒๕๖๑  , ๔.  การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ  ,๕.  แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะนำ ไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  >>รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง สสอ.พังโคน ปี ๒๕๖๑  , ๒๕๖๒

EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง >>>บันทึกข้อความ    ,  ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ >>>1)ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี,2)แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี,3)คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ>>คำสั่ง สสอ.พังโคน ที่ ๕๑/๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายการปิดหรือปลดประกาศข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง,4)ภาพถ่ายการเผยแพร่แผน ฯ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน,5)รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจักซื้อจัดจ้างประจำปี  ,6)หนังสือรายงาน  ,7)รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  (สขร.1)  >>>การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา  1)หนังสือแจ้งเวียน  , ,2) หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  ,3)หลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบ >>แนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาในการจัดซื้อ จัดจ้าง สสอ.พังโคน  

EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี >>>หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (ภาพถ่ายหน้าจอ) จำนวน 2 โครงการ >>>วงเงิน 5,000บาท ขึ้นไป จำนวน 1โครงการ , วงเงินสูงสุด จำนวน 1 โครงการ

EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ   >>>บันทึกข้อความ  , แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.๑) ต.ค.61 พ.ย.61 ธ.ค.61 ม.ค.62 ก.พ.62 มี.ค.62 เม.ย.62 พ.ค.62  มิ.ย.62 ก.ค.62>>>>> แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  >> รายงานการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

EB 5 ท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วม ในการดำเนินงานตามภารกิจ หลักของหน่วยงานบันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ  1) ขออนุมัติดำเนินโครงการ2) ขอเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์3) ขอสื่อสาร เผยแพร่ในช่องทางอื่น  >>>โครงการ/กิจกรรม  ,       รายงานประชุม/โครงการ กิจกรรม 

EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/ โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน  >>>บันทึกข้อความ 1) ขออนุมัติดำเนินกิจกรรม , 2) ขอเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์>>>โครงการ   , รายงานประชุม/โครงการ  ,แผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักที่เลือก>>>ภาพถ่ายประกอบ   ,   1)บันทึกข้อความรายงาน 2) ขออนุญาตนำเผยแพร่

EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี ส่วนร่วมในการดำเนินการ โครงการตามภารกิจหลักของ หน่วยงาน     >>>บันทึกข้อความ1) ขออนุมัติดำเนินโครงการ , 2) ขอเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ >>>โครงการ ,  รายงานประชุม/โครงการ , ภาพถ่ายกิจกรรมดำเนินโครงการ  >>>หนังสือรายงาน

EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน      >>>บันทึกข้อความ , ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ , คำสั่ง/ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูล แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ ฯ  >>>รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน >>>รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน 

EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผย ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน>> นโยบายของผู้บริหาร >> ยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ระยะ 20ปี  , ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  ,  แนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) , ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ,สรุปผลการจัดประชุม เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๒๕๖๒

EB 10หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี >>>บันทึกข้อความ 1) ลงนามขออนุมัติ , 2) ขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน , 3) ขอสื่อสารในช่องทางอื่น ,แผนปฏิบัติงาน คปสอ.พังโคน ปีงบประมาณ 2562,แผนปฏิบัติการ สสอ.พังโคน ปีงบประมาณ 2561  ดาวน์โหลด  แผ่นที่  1  , 2  , 3-4      ปีงบประมาณ 2562  ดาวน์โหลด   >>แผนเงินบำรุงและแผนจัดซื้อจัดจ้างฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ , ๒๕๖๒

EB 11หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี     >>>บันทึกข้อความ 1) ลงนามขออนุมัติ , 2) ขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน ,3) ขอสื่อสารในช่องทางอื่น>>>สรุปประเมินผลตาม แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี    >>>แผนกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี สสอ.พังโคน ปีงบประมาณ 2561   , ปีงบประมาณ 2562  

EB 13 หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวาง ระบบในการบริหารผลการ ปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ>> ประกาศเรื่องกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

EB 14 หน่วยงานมีการรายงาน การประเมินผลเกี่ยวกับ การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับ ดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผย ให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ>> รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ ๑ ปี ๒๕๖๒

EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อ สาธารณชน>> หนังสือแจ้งเรื่องการแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง>> ประกาศเจตจำนงคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานฯ>> คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ สสอ.พังโคน

EB 16 หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่อง ร้องเรียนของหน่วยงาน                                         คำสั่งผู้รับผิดชอบ,  บันทึกข้อความ 1) ลงนามขออนุมัติ , 2) ขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน ,3) ขอสื่อสารในช่องทางอื่น  >>>หลักฐาน(ภาพถ่าย) >>>คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (เล่มคู่มือ) >>>Flow Chart  >>>การกำกับติดตาม รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน  1)รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป 2)รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ >>สรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียน สสอ.พังโคน  ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เดือน ต.ค.๖๐ ,พ.ย.๖๐, ธ.ค.๖๐ ,ม.ค.๖๑ ,ก.พ.๖๑ ,มี.ค.๖๑,  เม.ย.๖๑ ,พ.ค.๖๑ ,มิ,ย,๖๑ ,ก.ค.๖๑ ,ส.ค.๖๑ ,ก.ย.๖๑   ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เดือน  ต.ค.๖๑ ,พ.ย.๖๑ธ.ค.๖๑ ,ม.ค.๖๒ ,ก.พ.๖๒ ,มี.ค.๖๒,เม.ย.๖๒ ,พ.ค.๖๒ ,มิ,ย,๖๒ ,ก.ค.๖๒ ,ส.ค.๖๒ ,ก.ย.๖๒  >>>สรุปผลการดำเนินการต่อข้อร้องเรียนในรอบ ๖ เดือน>>>หลักฐานช่องทางผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ ฯ(ภาพถ่าย)  >>>คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต

EB 17 หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวาง ระบบในการป้องกันการรับสินบน                                                       >>>บันทึกข้อความ 1) ลงนามขออนุมัติ และ- 2) ขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน และ 3) ขอสื่อสารในช่องทางอื่น                    >>>คำสั่ง/ข้อสั่งการ หรือประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน  , >>>คำสั่ง/ข้อสั่งการ หรือประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนม,ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ,นโยบายต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ, บันทึกข้อความ 1) ลงนามขออนุมัติ และ 2) ขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน และ 3) ขอสื่อสารในช่องทางอื่น                                  >>>หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน   >>>บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศ ฯ

EB 18  หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน>>>บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ/กิจกรรม 1) ลงนามขออนุมัติ และ2) ขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน และ 3) ขอสื่อสารในช่องทางอื่น>>>โครงการหรือกิจกรรม >>>ภาพถ่ายประกอบ >>>บันทึกข้อความรับทราบการรายงานตามโครงการ/กิจกรรม >>>รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม

EB 19  หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส และกลุ่ม ดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงาน ให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น>>>หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เป็นทางการ  ข้อตกลงการป้องกันการทุจริต สสอ.พังโคน>>>หลักฐานกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงาน , สรุปรายงานการประชุม

EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน>>>บันทึกข้อความ 1) ลงนามขออนุมัติ และ - 2) ขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน และ-3) ขอสื่อสารในช่องทางอื่น 

EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวาง ระบบในการป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนในหน่วยงาน>>>กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน >>>หลักฐานการจัดการความเสี่ยงตามกรอบแนวทางในข้อ 1) แบบ ปค. 4รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน สสอ.พังโคน 2) แบบ ปค. 5  รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สสอ.พังโคน     >>>หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน 5) บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผล การดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เดือน ต.ค.๖๐ ,พ.ย.๖๐, ธ.ค.๖๐ ,ม.ค.๖๑ ,ก.พ.๖๑ ,มี.ค.๖๑,เม.ย.๖๑ ,พ.ค.๖๑ ,มิ.ย.๖๑ ,ก.ค.๖๑ ,ส.ค.๖๑ ,ก.ย.๖๑   ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  เดือน ต.ค.๖๑ , พ.ย.๖๑ ,ธ.ค.๖๑  ระเบียบ สสอ.พังโคน ว่าด้วยผลประโยชน์ทับซ้อนฯ ปี ๒๕๖๑ , คู่มือการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน สสอ.พังโคน พ.ศ.๒๕๖๒

EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือ แลกเปลี่ยนความรู้ภายใน หน่วยงานในการให้ความรู้เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน>>>หลักฐานการจัดการประชุม , อบรม/สัมมนา , แลกเปลี่ยนความรู้ ภายในหน่วยงาน >>>รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม  >>>ภาพถ่ายประกอบ หรือสื่อในรูปแบบอื่น ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่ จัดกิจกรรมที่ชัดเจน            สรุปผลการประชุมเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต  

EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปราม การทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง>>>หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนฯ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562,การขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน       >>>แผนปฏิบัติการการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หรือแผนที่เกี่ยวข้อง แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม การทุจริต ๑  ,   ,   ,   ,    ,   ,   ,    >>>ขออนุมัติรโครงการ   ,  , ,

EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปราม การทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง>>>หนังสือบันทึกข้อความ 1) ลงนามขออนุมัติ และ 2) ขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และ3) ขอสื่อสารในช่องทางอื่น >>> รายงานผลการกำกับติดตามฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส ๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ , ใบลงทะเบียน ชื่อ ตำแหน่ง ลายเซ็นผู้เข้าร่วมโครงการกิจกรรม   ,  ภาพถ่ายกิจกรรม     -ไตรมาส ๔  รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ , ใบลงทะเบียน ชื่อ ตำแหน่ง ลายเซ็นผู้เข้าร่วมโครงการกิจกรรม   ,  ภาพถ่ายกิจกรรม

EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน>>>คำสั่ง/ข้อสั่งการ>>>มาตรฐานการปฏิบัติงาน หรือแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 3เรื่อง>>>แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ (แบบสอบทาน / คำอธิบายตัวชี้วัด).>>>รายงานประชุม/โครงการ กิจกรรม ที่แสดงว่ามีการสื่อสารให้ทราบทั้งองค์กร>>>หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน>>>บันทึกข้อความรับทราบผลการกำกับติดตาม และ รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทาง หรือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน >>แนวทางการดำเนินงาน GREEN & CLEAN  HOSPITAL >>คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง >> คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต

EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้>>> คู่มือกระบวนการอำนวยความสะดวก หรือ การบริการประชาชน (เลือกมา 1 การบริการประชาชน)   ประกอบด้วย 1.1 ประเภทงานบริการ 1.2 ขั้นตอน 1.3 ระยะเวลาที่ใช้  คู่มือปฎิบัติมาตรฐานบริการฝากครรภ์รายใหม่ คปสอ.พังโคน  >> คู่มือปฎิบัติมาตรฐานบริการฝากครรภ์รายเก่า คปสอ.พังโคน>>>ภาพถ่ายประกอบการให้บริการ  

>>โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปี ๒๕๖๑        ภาพกิจกรรม  ๑  , 

27 พ.ค. 61 22:28

ดาวน์โหลด >>> คู่มือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว(รพ.สต.ติดดาว)ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

16 พ.ค. 61 16:29

กิจกรรมการประชาสัมพันธ์อำนาจหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

ในการออกปฏิบัติงานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่อำเภอพังโคน

  กิจกรรมการประชาสัมพันธ์อำนาจหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

ในการประชุมสภาสุขภาพอำเภอ

 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์อำนาจหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

ในการประชุมเจ้าหน้าที่ดูแลระบบของ รพ.สต.ในเขตรับผิดชอบ

31 มี.ค. 61 16:15

ศูนย์ดำรงธรรม สสอ.พังโคน  คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์

29 มี.ค. 61 16:45
IT news

รวมกฎหมาย ICT

>>> รวมสคริปสำหรับ JHCIS

>>> I-Report สำหรับแสดงข้อมูลจากJHCIS

admin
14 ก.ค. 61 08:26

คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดเก็บและการจัดส่งข้อมูลตามโครงสร้างมาตราฐานข้อมูลด้านสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข  Verson 2.0 (1 ตุลาคม 2557) ปีงบประมาณ 2558  
ดาวน์โหลด 

admin
13 ก.ค. 60 11:28

ดาวน์โหลด :>>> แบบบันทึกข้อมูลการประเมินคุณภาพข้อมูลสำหรับ รพ.และ รพ.สต

admin
13 ก.ค. 60 11:22
ระเบียนที่ 1 - 3 / 3    
ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนครุภัณฑ์ที่ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนเซินกา เพิ่มเติม 2 สรุปการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อน 29 ธ.ค. 2560
2 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนครุภัณฑ์ที่ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนเซินกา เพิ่มเติม 2 สรุปการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อน 29 ธ.ค. 2560
3 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนครุภัณฑ์ที่ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนเซินกา (เพิ่มเติม)1 แผนการจักซื้อจัดจ้าง ปี 2561 29 ธ.ค. 2560
4 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนครุภัณฑ์ที่ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนเซินกา เพิ่มเติม 2 คุณลักษณะเฉพาะของตู้เย็น 29 ธ.ค. 2560
5 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนครุภัณฑ์ที่ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนเซินกา เพิ่มเติม 2 คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 29 ธ.ค. 2560
6 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนครุภัณฑ์ที่ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนเซินกา เพิ่มเติม 1 ประกาศ เรื่องการจัดหาครุภัณฑ์ฯ 29 ธ.ค. 2560
7 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนครุภัณฑ์ที่ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนเซินกา (เพิ่มเติม) 29 ธ.ค. 2560
8 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนครุภัณฑ์ที่ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนเซินกา 29 ธ.ค. 2560
ระเบียนที่ 1 - 8 / 8    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
ไม่พบข้อมูล
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
สัปดาห์ที่ 35
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
สัปดาห์ที่ 36
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
สัปดาห์ที่ 37
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
- รพ.สต.โคกสะอาด เปิด รรอสม
21
 
- รพ.สต.โคกสะอาด วิ่ง รรอสม บ้านหนิงไฮน้อย
22
สัปดาห์ที่ 38
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
สัปดาห์ที่ 39
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
E-office

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพังโคน 

ศูนย์ราชการอำเภอพังโคน  หมู่ที่ ๙ 

ตำบลพังโคน  อำเภอพังโคน  จังหวัดสกลนคร

๔๗๑๖๐