นายพงษ์ศักดิ์  หัสกรรจ์
สาธารณสุขอำเภอพังโคน

นโยบายผู้บริหาร

  1.  สร้างองค์กรด้วยความรัก สามัคคี ให้มีความเข้มแข็ง เป็นปึกแผ่นที่มั่นคง (Unity)
  2. บุคลากรมีขวัญกำลังใจ เจริญก้าวหน้า รักษาหน้าที่และเกียรติศักดิ์แห่งราชการ   (Good  Bureaucrat)
  3. บริหาร บริการและวิชาการ ยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นที่ตั้ง (Good Governance)
  4.  สสอ., รพ.สต.และรพ. คือเลือดเนื้อเดียวกัน สัมพันธ์ไร้รอยต่อ  ( Seamless)
  5. บูรณาการงานร่วมกันทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของประชาชน  (Integration)

 

วิสัยทัศน์ 

สาธารณสุขอำเภอพังโคน

 

 ที่ตั้งหน่วยงาน 

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารประกอบการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการปี ๒๕๖๓ คปสอ.พังโคน

http://bps.moph.go.th/new_bps/policy_doc2563

>>> นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 >>> ทิศทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายเร่งรัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563

>>> นโยบายเร่งรัดของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

>>> นโยบายทิศทางการทำงานเขตสุขภาพ 8

>>> เเนวทางการบริหารงานของ นพ.สสจ.สกลนคร ปี 2563

>>> สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และแนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

>>> แนวทางขับเคลื่อน การดำเนินงานนโยบายเร่งรัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
>>> ​ด้านบริหาร >>แนวทางขับเคลื่อน การดำเนินงานนโยบายเร่งรัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
>>> ด้านพัฒนาการแพทย์ >>แนวทางขับเคลื่อน การดำเนินงานนโยบายเร่งรัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
>>> ด้านพัฒนาการสาธารณสุข >>แนวทางขับเคลื่อน การดำเนินงานนโยบายเร่งรัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

>>> ด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ>>แนวทางขับเคลื่อน การดำเนินงานนโยบายเร่งรัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

>>> แผนปฏิบัติการ คปสอ.พังโคน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

7 ต.ค. 62 09:25

ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประมูลราคาขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้าง

13 ก.ย. 62 14:06

 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพังโคนประกาศสอบคัดเลือกพกส. 2 ตำแหน่ง  ปฏิบัติงานที่ รพ.สต.สุขเกษม และ โพนสวางรายละเอีด >>>> คลิก ดาวน์โหลด

1 มี.ค. 62 10:17

เอกสารงานสุขภาพภาคประชาชน

- แบบฟอร์มใบลาออกของ อสม.     - แบบรายงานค่าป่วยการ อสม.( อสม.๑)  - แบบฟอร์มการบันทึก E-Book อสม.ดีเด่น ๒๕๖๒

29 พ.ย. 61 08:40

หนังสือ ที่ กค ๐๔๑๖.๔/ว๔๐๘ เรื่องการเป็นสถานพยาบาลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

21 มิ.ย. 61 20:09

เอกสาร ITA  สสอ.พังโคน 

EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  >>>บันทึกข้อความ   ,รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดชื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   ๑. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง, ๒.  การวิเคราะห์ความเสี่ยง  ,๓.  การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด  >>วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.พังโคน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐  , ๒๕๖๑ , ๒๕๖๒ , ๔.  การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ  ,๕.  แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะนำ ไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  >>รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง สสอ.พังโคน ปี ๒๕๖๑  , ๒๕๖๒

EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง >>>บันทึกข้อความ    ,  ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ >>>1)ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี,2) , ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๖๐ ,แผนปฏิบัติการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพังโคนประจำปี,3)คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ>>คำสั่ง สสอ.พังโคน ที่ ๕๑/๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายการปิดหรือปลดประกาศข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง , 4)ภาพถ่ายการเผยแพร่แผน ฯ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน , 5)รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจักซื้อจัดจ้างประจำปี  , 6)หนังสือรายงาน  , 7)รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  (สขร.1)  >>> การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา  1)หนังสือแจ้งเวียน  , 2) หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน , 3)หลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบ >>> แนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาในการจัดซื้อ จัดจ้าง สสอ.พังโคน , บันทึกขออนุมัติเผยแพร่แนวทางการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง , แบบฟอร์มขอเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2563 (ฉบับเดี่ยว) , แบบฟอร์มการเผยแพร่หนังสือแจ้งการจัดสรรงบประมาณ ปี 2563 ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ฉบับเดี่ยว) , บันทึกเสนอหนังสือแจ้งการจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๖๓ และขออนุมัติเผยแพร่ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพังโคน(ฉบับรวม)บันทึกเสนอรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2563และขออนุญาตเผยแพร่ทางเว็บไซต์ สสอ.พังโคน(ฉบับรวม) , แผนจัดซื้อ-จัดหาพัสดุปี 63 , รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน

EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี >>>หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (ภาพถ่ายหน้าจอ) จำนวน 2 โครงการ >>>วงเงิน 5,000บาท ขึ้นไป จำนวน 1โครงการ , วงเงินสูงสุด จำนวน 1 โครงการ , แบบขอเผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัอจ้างในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง(ฉบับเดี่ยว)  , บันทึกเสนอเรื่องการเผยแพร่หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง(ฉบับรวม)

EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ   >>>บันทึกข้อความ  , แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.๑) ต.ค.61 พ.ย.61 ธ.ค.61 ม.ค.62 ก.พ.62 มี.ค.62 เม.ย.62 พ.ค.62  มิ.ย.62 ก.ค.62 ,ส.ค.62, ก.ย.62 , ต.ค.62 , พ.ย.62 , ธ.ค.62 >>>>> แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  >> รายงานการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม , แบบฟอร์มการขอเผยแพร่แบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ทางเว็บไซต์ สสอ.พังโคน(เดี่ยว)

EB 5 ท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วม ในการดำเนินงานตามภารกิจ หลักของหน่วยงานบันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ  1) ขออนุมัติดำเนินโครงการ2) ขอเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์3) ขอสื่อสาร เผยแพร่ในช่องทางอื่น  >>>โครงการ/กิจกรรม  ,       รายงานประชุม/โครงการ กิจกรรม , รายงานการประชุม-พชอ.๑๗-๑๒-๒๕๖๒

EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/ โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน  >>>บันทึกข้อความ 1) ขออนุมัติดำเนินกิจกรรม , 2) ขอเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์>>>โครงการ   , รายงานประชุม/โครงการ  ,แผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักที่เลือก>>>ภาพถ่ายประกอบ   ,   1)บันทึกข้อความรายงาน 2) ขออนุญาตนำเผยแพร่

EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี ส่วนร่วมในการดำเนินการ โครงการตามภารกิจหลักของ หน่วยงาน     >>>บันทึกข้อความ1) ขออนุมัติดำเนินโครงการ , 2) ขอเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ >>>โครงการ ,  รายงานประชุม/โครงการ , ภาพถ่ายกิจกรรมดำเนินโครงการ  >>>หนังสือรายงาน

EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน      >>>บันทึกข้อความ , ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ , คำสั่ง/ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูล แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ ฯ  >>>รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน >>>รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน 

EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผย ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน>> นโยบายของผู้บริหาร >> ยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ระยะ 20ปี  , ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  ,  แนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) , ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ,สรุปผลการจัดประชุม เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๒๕๖๒ , แผนปฏิบัติการ คปสอ.พังโคน ประจำปีงบประมาณปี 2563 ,  แผนจัดซื้อ-จัดหาพัสดุปี 63  , ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

EB 10หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี >>>บันทึกข้อความ 1) ลงนามขออนุมัติ , 2) ขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน , 3) ขอสื่อสารในช่องทางอื่น ,แผนปฏิบัติงาน คปสอ.พังโคน ปีงบประมาณ 2562,แผนปฏิบัติการ สสอ.พังโคน ปีงบประมาณ 2561  ดาวน์โหลด  แผ่นที่  1  , 2  , 3-4      ปีงบประมาณ 2562  ดาวน์โหลด   >>แผนเงินบำรุงและแผนจัดซื้อจัดจ้างฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ , ๒๕๖๒ ,  แผนปฏิบัติการ คปสอ.พังโคน ประจำปีงบประมาณปี 2563

EB 11หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี     >>>บันทึกข้อความ 1) ลงนามขออนุมัติ , 2) ขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน ,3) ขอสื่อสารในช่องทางอื่น>>>สรุปประเมินผลตาม แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ,สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ๒๕๖๒  ,>>>สรุปผลงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน คปสอ.พังโคน ปี ๒๕๖๓

EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี    >>>แผนกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี สสอ.พังโคน ปีงบประมาณ 2561   , ปีงบประมาณ 2562  ,ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

EB 13 หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวาง ระบบในการบริหารผลการ ปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ>> ประกาศเรื่องกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

EB 14 หน่วยงานมีการรายงาน การประเมินผลเกี่ยวกับ การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับ ดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผย ให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ>> รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ ๑ ปี ๒๕๖๒

EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อ สาธารณชน>> หนังสือแจ้งเรื่องการแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง>> ประกาศเจตจำนงคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานฯ>> คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ สสอ.พังโคน

EB 16 หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่อง ร้องเรียนของหน่วยงาน                                         คำสั่งผู้รับผิดชอบ,  บันทึกข้อความ 1) ลงนามขออนุมัติ , 2) ขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน ,3) ขอสื่อสารในช่องทางอื่น  >>>หลักฐาน(ภาพถ่าย) >>>คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (เล่มคู่มือ) >>>Flow Chart  >>>การกำกับติดตาม รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน  1)รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป 2)รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ >>สรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียน สสอ.พังโคน  ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เดือน ต.ค.๖๐ ,พ.ย.๖๐, ธ.ค.๖๐ ,ม.ค.๖๑ ,ก.พ.๖๑ ,มี.ค.๖๑,  เม.ย.๖๑ ,พ.ค.๖๑ ,มิ,ย,๖๑ ,ก.ค.๖๑ ,ส.ค.๖๑ ,ก.ย.๖๑   ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เดือน  ต.ค.๖๑ ,พ.ย.๖๑ธ.ค.๖๑ ,ม.ค.๖๒ ,ก.พ.๖๒ ,มี.ค.๖๒,เม.ย.๖๒ ,พ.ค.๖๒ ,มิ,ย,๖๒ ,ก.ค.๖๒ ,ส.ค.๖๒ ,ก.ย.๖๒  >>>สรุปผลการดำเนินการต่อข้อร้องเรียนในรอบ ๖ เดือน>>>หลักฐานช่องทางผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ ฯ(ภาพถ่าย)  >>>คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต

EB 17 หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวาง ระบบในการป้องกันการรับสินบน                                                       >>>บันทึกข้อความ 1) ลงนามขออนุมัติ และ- 2) ขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน และ 3) ขอสื่อสารในช่องทางอื่น                    >>>คำสั่ง/ข้อสั่งการ หรือประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน  , >>>คำสั่ง/ข้อสั่งการ หรือประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนม,ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ,นโยบายต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ, บันทึกข้อความ 1) ลงนามขออนุมัติ และ 2) ขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน และ 3) ขอสื่อสารในช่องทางอื่น                                  >>>หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน   >>>บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศ ฯ

EB 18  หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน>>>บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ/กิจกรรม 1) ลงนามขออนุมัติ และ2) ขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน และ 3) ขอสื่อสารในช่องทางอื่น>>>โครงการหรือกิจกรรม >>>ภาพถ่ายประกอบ >>>บันทึกข้อความรับทราบการรายงานตามโครงการ/กิจกรรม >>>รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม

EB 19  หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส และกลุ่ม ดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงาน ให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น>>>หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เป็นทางการ  ข้อตกลงการป้องกันการทุจริต สสอ.พังโคน>>>หลักฐานกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงาน , สรุปรายงานการประชุม , แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม Strong สาธารณสุขพังโคน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตื่นรู้ สู้ทุจริต จิตพอเพียง , ประกาศเรื่องการจัดตั้งชมรมจริยธรรม Strong , ข้อบังคับชมรมรมจริยธรรม Strong สาธารณสุขพังโคนซื่อสัตย์ โปร่งใส ตื่นรู้ สู้ทุจริต จิตพอเพียง  


EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน>>>บันทึกข้อความ 1) ลงนามขออนุมัติ และ - 2) ขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน และ-3) ขอสื่อสารในช่องทางอื่น 

EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวาง ระบบในการป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนในหน่วยงาน>>>กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน >>>หลักฐานการจัดการความเสี่ยงตามกรอบแนวทางในข้อ 1) แบบ ปค. 4รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน สสอ.พังโคน 2) แบบ ปค. 5  รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สสอ.พังโคน     >>>หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน 5) บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผล การดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เดือน ต.ค.๖๐ ,พ.ย.๖๐, ธ.ค.๖๐ ,ม.ค.๖๑ ,ก.พ.๖๑ ,มี.ค.๖๑,เม.ย.๖๑ ,พ.ค.๖๑ ,มิ.ย.๖๑ ,ก.ค.๖๑ ,ส.ค.๖๑ ,ก.ย.๖๑   ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  เดือน ต.ค.๖๑ , พ.ย.๖๑ ,ธ.ค.๖๑  ระเบียบ สสอ.พังโคน ว่าด้วยผลประโยชน์ทับซ้อนฯ ปี ๒๕๖๑ , คู่มือการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน สสอ.พังโคน พ.ศ.๒๕๖๒

EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือ แลกเปลี่ยนความรู้ภายใน หน่วยงานในการให้ความรู้เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน>>>หลักฐานการจัดการประชุม , อบรม/สัมมนา , แลกเปลี่ยนความรู้ ภายในหน่วยงาน >>>รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม  >>>ภาพถ่ายประกอบ หรือสื่อในรูปแบบอื่น ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่ จัดกิจกรรมที่ชัดเจน  , สรุปผลการจัดประชุมเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจิตพอเพียง 

EB 23

EB 24

EB 25  ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพังโคนเรื่อง วิธีปฏิบัติงานการลงทะเบียนควบคุมคำสั่งเเละประกาศประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพังโคนเรื่อง วิธีปรฏิบัติงานควบคุม เก็บรักษา คลังวัสดุทั่วไปประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพังโคน เรื่อง วิธีปฏิบัติงานการลงทะเบียนรับหนังสือราชการ ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพังโคน เรื่อง วิธีปฏิบัติงานการเกษียนหนังสือเสนอต่อสาธารณสุขอำเภอพังโคนประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพังโคน เรื่อง วิธีปฏิบัติงานการจัดทำเเผนจัดซื้อจัดหาวัสดุสำนักงานประจำปี 63

EB 26 คู่มือการให้บริการประชาชนรับเรื่องราวรร้องทุกข์ตามข้อตกลงระดับการบริการ

27 พ.ค. 61 22:28

ดาวน์โหลด >>> คู่มือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว(รพ.สต.ติดดาว)ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

16 พ.ค. 61 16:29

กิจกรรมการประชาสัมพันธ์อำนาจหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

ในการออกปฏิบัติงานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่อำเภอพังโคน

  กิจกรรมการประชาสัมพันธ์อำนาจหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

ในการประชุมสภาสุขภาพอำเภอ

 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์อำนาจหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

ในการประชุมเจ้าหน้าที่ดูแลระบบของ รพ.สต.ในเขตรับผิดชอบ

31 มี.ค. 61 16:15

ศูนย์ดำรงธรรม สสอ.พังโคน  คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์

29 มี.ค. 61 16:45

ผลการดำเนินงานมะเร็งท่อน้ำดี

สรุปผลการดำเนินงานมะเร็งท่อน้ำดี

29 มี.ค. 61 13:22
IT news

รวมกฎหมาย ICT

>>> รวมสคริปสำหรับ JHCIS

>>> I-Report สำหรับแสดงข้อมูลจากJHCIS

admin
14 ก.ค. 61 08:26

คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดเก็บและการจัดส่งข้อมูลตามโครงสร้างมาตราฐานข้อมูลด้านสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข  Verson 2.0 (1 ตุลาคม 2557) ปีงบประมาณ 2558  
ดาวน์โหลด 

admin
13 ก.ค. 60 11:28

ดาวน์โหลด :>>> แบบบันทึกข้อมูลการประเมินคุณภาพข้อมูลสำหรับ รพ.และ รพ.สต

admin
13 ก.ค. 60 11:22
ระเบียนที่ 1 - 3 / 3    
ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนครุภัณฑ์ที่ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนเซินกา เพิ่มเติม 2 สรุปการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อน 29 ธ.ค. 2560
2 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนครุภัณฑ์ที่ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนเซินกา เพิ่มเติม 2 สรุปการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อน 29 ธ.ค. 2560
3 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนครุภัณฑ์ที่ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนเซินกา (เพิ่มเติม)1 แผนการจักซื้อจัดจ้าง ปี 2561 29 ธ.ค. 2560
4 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนครุภัณฑ์ที่ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนเซินกา เพิ่มเติม 2 คุณลักษณะเฉพาะของตู้เย็น 29 ธ.ค. 2560
5 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนครุภัณฑ์ที่ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนเซินกา เพิ่มเติม 2 คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 29 ธ.ค. 2560
6 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนครุภัณฑ์ที่ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนเซินกา เพิ่มเติม 1 ประกาศ เรื่องการจัดหาครุภัณฑ์ฯ 29 ธ.ค. 2560
7 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนครุภัณฑ์ที่ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนเซินกา (เพิ่มเติม) 29 ธ.ค. 2560
8 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนครุภัณฑ์ที่ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนเซินกา 29 ธ.ค. 2560
ระเบียนที่ 1 - 8 / 8    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
ไม่พบข้อมูล
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
29
สัปดาห์ที่ 13
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 14
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
- รพ.สต.โคกสะอาด คลินิกฉีดวัคซีนประจำเดือน เมษายน
11
 
12
สัปดาห์ที่ 15
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 16
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 17
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 

กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

พรบ.ลักษณะปกครองท้องที่ ๒๔๗๕

โครงสร้าง สสอ.พังโคน  

ผังการแบ่งงานรับผิดชอบสสอ.พังโคน

อำนาจหน้าที่สสอ.พังโคน

ช่องทางติดต่อสสอ.พังโคน

ข้อมูลการเผยเเผร่

>>> แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข

>>> พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒

>>> Infographic แนะนำคณะกรรมการจริยธรรมประจำ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สนง.เลขา พชอ.พังโคน

งานที่เกี่ยวข้อง

ระบบสารบรรณ'สาสุข


 
 
 
 

 

Web link

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ

E-office

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพังโคน 

ศูนย์ราชการอำเภอพังโคน  หมู่ที่ ๙ 

ตำบลพังโคน  อำเภอพังโคน  จังหวัดสกลนคร

๔๗๑๖๐

Daha fazla dayanamayan patron seksi porno indir beyaz götü olan asistanı domaltarak onun ıslanan amcığından içeriye Altyazılı Porno doğru uzun yarağını yerleştirerek hemen tezgah önünde git gel yapıyor. bedava porno indir Zevk alarak yaşadığı ayak porno üstü ilişkiden oldukça memnun olan asistan kadın sex hikayeleri ileride üzerindeki gecelikleri çıkararak banyoda rahat olmayan porno sex ama zevk dolu pozisyonlarda cinselliğe imza atarak çılgınlık yaparak Palyaço Porno patronuyla unutulmaz bir film ortaya koyuyor. Beyaz porno izle götünün güzelliği karşısında etkilenen patron onun belinden tutarak Kasaba HD Porno sikmesi sonrasında boşalarak orgazm olmanın mutluluğunu yaşayarak asistanına teşekkür ediyor.