นายพงษ์ศักดิ์  หัสกรรจ์
สาธารณสุขอำเภอพังโคน

 

วิสัยทัศน์ 

พังโคนน่าอยู่  ผู้คนสุขภาพดี  ภาคีเข้มแข็ง 

 ที่ตั้งหน่วยงาน 

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารงานสุขภาพภาคประชาชน

- แบบฟอร์มใบลาออกของ อสม.

- แบบรายงานค่าป่วยการ อสม.( อสม.๑)

- แบบฟอร์มการบันทึก E-Book อสม.ดีเด่น ๒๕๖๒

29 พ.ย. 61 08:40

หนังสือ ที่ กค ๐๔๑๖.๔/ว๔๐๘ เรื่องการเป็นสถานพยาบาลของ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

21 มิ.ย. 61 20:09

เอกสาร ITA  สสอ.พังโคน

>>คำสั่ง สสอ.พังโคน ที่ ๕๑/๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายการปิดหรือปลดประกาศข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

>>ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพังโคน เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ ฯ

>>กลุ่มป้องกันการทุจริต สสอ.พังโคน       ข้อตกลงการป้องกันการทุจริต สสอ.พังโคน

>>ผลประโยชน์ทับซ้อน  คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน สสอ.พังโคน

>>แนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาในการจัดซื้อ จัดจ้าง สสอ.พังโคน

>>รายงานผลการดำเนินงานผลประโยชน์ทับซ้อนสสอ.พังโคน  ปี ๒๕๖๑ , ๒๕๖๒ 

>>แผนปฏิบัติการ สสอ.พังโคน ปีงบประมาณ 2561  ดาวน์โหลด  แผ่นที่  1  , 2  , 3-4      ปีงบประมาณ 2562  ดาวน์โหลด  แผ่นที่  1  , 2  , 3-4

>>แผนเงินบำรุงและแผนจัดซื้อจัดจ้างฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ , ๒๕๖๒

>>รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง สสอ.พังโคน ปี ๒๕๖๑  , ๒๕๖๒

>>ระเบียบ สสอ.พังโคน ว่าด้วยผลประโยชน์ทับซ้อนฯ ปี ๒๕๖๑ 

>>วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.พังโคน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐  , ๒๕๖๑ 

>>สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  สสอ.พังโคน 

 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เดือน ต.ค.๖๐ ,พ.ย.๖๐, ธ.ค.๖๐ ,ม.ค.๖๑ ,ก.พ.๖๑ ,มี.ค.๖๑,เม.ย.๖๑ ,พ.ค.๖๑ ,มิ.ย.๖๑ ,ก.ค.๖๑ ,ส.ค.๖๑ ,ก.ย.๖๑ 

 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  เดือน ต.ค.๖๑ , พ.ย.๖๑ ,ธ.ค.๖๑

>>สรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียน สสอ.พังโคน 

 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เดือน ต.ค.๖๐ ,พ.ย.๖๐, ธ.ค.๖๐ ,ม.ค.๖๑ ,ก.พ.๖๑ ,มี.ค.๖๑,  เม.ย.๖๑ ,พ.ค.๖๑ ,มิ,ย,๖๑ ,ก.ค.๖๑ ,ส.ค.๖๑ ,ก.ย.๖๑

 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เดือน  ต.ค.๖๑ ,พ.ย.๖๑, ธ.ค.๖๑ ,ม.ค.๖๒ ,ก.พ.๖๒ ,มี.ค.๖๒,เม.ย.๖๒ ,พ.ค.๖๒ ,มิ,ย,๖๒ ,ก.ค.๖๒ ,ส.ค.๖๒ ,ก.ย.๖๒

>>โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปี ๒๕๖๑        ภาพกิจกรรม  ๑  , 

>> หนังสือแจ้งเรื่องการแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง

27 พ.ค. 61 22:28

แผนปฏิบัติการ สสอ.พังโคน ปีงบประมาณ 2561  

ดาวน์โหลด >>>  แผ่นที่  , , 3-4

27 พ.ค. 61 21:55

สสอ.พังโคนประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว รายวัน

ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย ปฏิบัติงานที่ รพ.สต.บ้านต้นผึ้งใหม่พัฒนา

ดาวน์โหลดประกาศไดัที่นี่ >>> แผ่นที่ ๑  ,    ,

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว 

ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย   ดาวน์โหลดได้ที่นีี่ >>>  ประกาศ

สสอ.พังโคนประกาศผลการสอบคัดเลือก

ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย ดาวน์โหลด  >>> ที่นี่

18 พ.ค. 61 15:12

ดาวน์โหลด >>> คู่มือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว(รพ.สต.ติดดาว)

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

16 พ.ค. 61 16:29

กิจกรรมการประชาสัมพันธ์อำนาจหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

ในการออกปฏิบัติงานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่อำเภอพังโคน

  กิจกรรมการประชาสัมพันธ์อำนาจหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

ในการประชุมสภาสุขภาพอำเภอ

 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์อำนาจหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

ในการประชุมเจ้าหน้าที่ดูแลระบบของ รพ.สต.ในเขตรับผิดชอบ

31 มี.ค. 61 16:15

กลุ่มป้องกันการทุจริต สสอ.พังโคน

ข้อตกลงการป้องกันการทุจริต สสอ.พังโคน

29 มี.ค. 61 17:35

ผลประโยชน์ทับซ้อน

คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน สสอ.พังโคน

รายงานผลการดำเนินงานผลประโยชน์ทับซ้อน

สสอ.พังโคน

29 มี.ค. 61 17:00

ศูนย์ดำรงธรรม สสอ.พังโคน

คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์

29 มี.ค. 61 16:45
IT news

รวมกฎหมาย ICT

>>> รวมสคริปสำหรับ JHCIS

>>> I-Report สำหรับแสดงข้อมูลจากJHCIS

admin
14 ก.ค. 61 08:26

คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดเก็บและการจัดส่งข้อมูลตามโครงสร้างมาตราฐานข้อมูลด้านสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข  Verson 2.0 (1 ตุลาคม 2557) ปีงบประมาณ 2558  
ดาวน์โหลด 

admin
13 ก.ค. 60 11:28

ดาวน์โหลด :>>> แบบบันทึกข้อมูลการประเมินคุณภาพข้อมูลสำหรับ รพ.และ รพ.สต

admin
13 ก.ค. 60 11:22
ระเบียนที่ 1 - 3 / 3    
ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนครุภัณฑ์ที่ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนเซินกา เพิ่มเติม 2 สรุปการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อน 29 ธ.ค. 2560
2 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนครุภัณฑ์ที่ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนเซินกา เพิ่มเติม 2 สรุปการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อน 29 ธ.ค. 2560
3 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนครุภัณฑ์ที่ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนเซินกา (เพิ่มเติม)1 แผนการจักซื้อจัดจ้าง ปี 2561 29 ธ.ค. 2560
4 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนครุภัณฑ์ที่ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนเซินกา เพิ่มเติม 2 คุณลักษณะเฉพาะของตู้เย็น 29 ธ.ค. 2560
5 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนครุภัณฑ์ที่ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนเซินกา เพิ่มเติม 2 คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 29 ธ.ค. 2560
6 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนครุภัณฑ์ที่ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนเซินกา เพิ่มเติม 1 ประกาศ เรื่องการจัดหาครุภัณฑ์ฯ 29 ธ.ค. 2560
7 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนครุภัณฑ์ที่ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนเซินกา (เพิ่มเติม) 29 ธ.ค. 2560
8 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนครุภัณฑ์ที่ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนเซินกา 29 ธ.ค. 2560
ระเบียนที่ 1 - 8 / 8    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
ไม่พบข้อมูล
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
27
สัปดาห์ที่ 04
28
 
29
 
30
 
31
 
- รพ.สต.โคกสะอาด นิสิตลงทำประชาคมปัญหาสุขภาพ
1
 
2
 
3
สัปดาห์ที่ 05
4
 
5
 
6
 
- รพ.สต.โคกสะอาด รับส่งตลับ ov งวดท้าย ๖๗๘ กพ
7
 
- รพ.สต.โคกสะอาด นิสิต/นว/ ออกประชาคมสุขภาพ หนองไฮใหญ่--แอโรคบิก-ยางยืด-คลายกล้ามเนื้อ
8
 
9
 
10
สัปดาห์ที่ 06
11
 
- รพ.สต.โคกสะอาด คลินิกวัคซีน
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
สัปดาห์ที่ 07
18
 
19
 
20
 
- รพ.สต.โคกสะอาด คลินิกเบาหวานความดัน
21
 
22
 
23
 
24
สัปดาห์ที่ 08
25
 
26
 
27
 
28
 
1
 
2
 

กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ  คู่มือ

>> พรบ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.๒๔๕๗

>>พรบ.เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖

>>พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕

>>พรบ.สภาตำบลและอบต.ฯ พ.ศ.๒๕๓๗

>>พรบ.กำหนดแผนและกระจายอำนาจฯ พ.ศ.๒๕๔๒

>>พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕

>> พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุม กก. ฉ.๗ พ.ศ. ๒๕๕๕

>>  พรบ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ , ๒๕๕๘

>> ประกาศ คปสช.เรื่องการสนับสนุนกองทุนฯ พ.ศ.๒๕๕๗

>>  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สป.สธ. ฉ.๒ พ.ศ.๒๕๖๐

โครงสร้าง สสอ.พังโคน  

ผังการแบ่งงานรับผิดชอบสสอ.พังโคน

อำนาจหน้าที่สสอ.พังโคน

ช่องทางติดต่อสสอ.พังโคน

 

งานที่เกี่ยวข้อง

 


 
 
 
 

 

Web link

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ

E-office

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพังโคน 

ศูนย์ราชการอำเภอพังโคน  หมู่ที่ ๙ 

ตำบลพังโคน  อำเภอพังโคน  จังหวัดสกลนคร

๔๗๑๖๐