สำนักงานสาธารณอำเภอภูพาน
        โทรศัพท์  : 042-708164
           (Fax) : 042-708252

             หน้าหลัก
          ข้อมูลทั่วไป
          วิสัยทัศน์
          ติดต่อเรา
          ระบบรายงาน
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

**แจ้ง**

ผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสาร 1   เอกสาร 2

 

ชนันท์วัลย์  ผู้แจ้งข่าว

9 ธ.ค. 57 11:43

**แจ้ง**

         แบบประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพ ให้คณะกรรมการประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพให้แล้วสร็จและส่งแบบประเมินไม่เกิน วันที่ 22 ธ.ค. 57 (ดาวน์โหลดเอกสาร)

 

          ชนันท์วัลย์  แจ้งข่าว

4 ธ.ค. 57 11:46

**แจ้ง**

            ขอให้ผู้รับผิดชอบงาน NCD ทุก รพ.สต. ดาวน์โหลดแนวทางการพัฒนาคุณภาพงานเบาหวานและความดันโลหิต ปี 2558 (ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่)

 

            ทวีศักดิ์  กุละนาม  ผู้แจ้งข่าว

2 ธ.ค. 57 10:24

** แจ้ง **

           แจ้งโอนเงินค่าป่วยการ อสม.ประจำเดือนกันยายน ปี 2557    ( ดาวน์โหลดหนังสือได้ที่นี่ค่ะ)

 

                พี่เปเป้   ผู้แจ้งข่าว

24 ต.ค. 57 10:42

**แจ้ง**

              ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่งดาวน์โหลดแนวทางการรณรงค์ให้วัคซีน dT แก่กลุ่มเป้าหมายอายุ 20 - 50 ปี ในพื้นที่ และแบบฟอร์มรายงานขอให้ดำเนินการและจัดรายงาน dTc 2 ตามเอกสารที่แนบมาแล้วจัดส่งที่ สสอ.ภูพาน ภายในวันที่ 30 พ.ย. 57 (ดาวน์โหลดเอกสาร)

 

              ทวีศักดิ์  ผู้แจ้งข่าว

22 ต.ค. 57 10:40

**แจ้ง**

              ขอให้ผู้รับผิดชอบงาน EPI ทุก รพ.สต. ดาวน์โหลดการใช้นิยามการเฝ้าระวังอาการภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรค ในระบบเฝ้าระวังเชิงรับ เนื่องจากมีการส่งรายงาน AEFI เป็นจำนวนน้อยมาก จึงขอให้ดาวน์โหลดเอกสารมาศึกษา (ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่)

              ทวีศักดิ์  ผู้แจ้งข่าว

15 ต.ค. 57 11:16

**แจ้งเพื่อทราบ**

              แนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาการฟ้องร้องเกี่ยวกับการทำคลอดในโรงพยาบาลรัฐ (ตามเอกสารที่แนบ)

               ชนันท์วัลย์  แจ้งข่าว

17 ก.ย. 57 13:58

**แจ้ง**

  1. การเร่งดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนางานสาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุข ตามรายละเอียดตามที่แนบมา (ดาวน์โหลดเอกสาร)
  2. ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามรายละเอียดที่แนบมา (ดาวน์โหลดเอกสาร)

          สสอ.ภูพาน  ผู้แจ้ง

20 มิ.ย. 57 14:01

**แจ้ง**

              อัตราค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรมสัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.skko.moph.go.th งานบริหารทั่วไป/งานการเงิน  รายละเอียดหนังสือที่แนบมา (ดาวน์โหลดเอกสาร)

                สสอ.ภูพาน ผู้แจ้งข่าว

19 มิ.ย. 57 14:32

** แจ้ง แนวทางการดำเนินงานข้อร้องเรียนเรื่องเหตุรำคาญ**

      เนื่องจาก สสจ.สน ได้แจ้งแนวทางการดำเนินงานข้อร้องเรียนเรื่องเหตุรำคาญ และให้รายงานผลการดำเนินงานไปยัง สสจ.สน.ทราบทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน ดังนั้น ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานสิ่งแวดล้อมทุก รพสต.แจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ตนเองทราบโดยทั่วกัน ถ้ามีเรื่องร้องเรียนให้แจ้งตามแบบรายงาน แล้วส่งมาที่ สสอ.ภูพาน ศึกษาแนวทางตามเอกสารแนบมา((ดาวน์โหลดเอกสาร))

                ชนันท์วัลย์ ผู้แจ้งข่าว

24 มี.ค. 57 11:14
1
2
ระเบียนที่ 1 - 10 / 12    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
30
สัปดาห์ที่ 48
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
สัปดาห์ที่ 49
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
สัปดาห์ที่ 50
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
สัปดาห์ที่ 51
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
สัปดาห์ที่ 52
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 

>>เอกสารที่น่าสนใจ<<

                            

                      นำสนอรับนิเทศกกปลาซิว ปี 55                               นำเสนออำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง รพ.สต.นายอ

>>ข่าวหนังสือพิมพ์<<<
                         
 
 
 
 
           
             นายวิกรานต์  งอธิราช
           สาธารณสุขอำเภอภูพาน

       Update JHCIS

Web link

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ

        
        นายทวีศักดิ์ กุละนาม
          ผู้ดูแลระบบเวบไซต์
 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน