สำนักงานสาธารณอำเภอภูพาน
        โทรศัพท์  : 042-708164
           (Fax) : 042-708252

             หน้าหลัก
          ข้อมูลทั่วไป
          วิสัยทัศน์
          ติดต่อเรา
          ระบบรายงาน
พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ปี 2542
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

**แจ้ง**

          ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์มการคัดกรองตรวจสุขภาพ อสม. ตามเอกสารที่แนบมา (ดาวน์โหลดเอกสาร)

 

         ทวีศักดิ์  ผู้แจ้ง

26 พ.ค. 58 10:59

**แจ้ง**

           ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ดาวน์โหลดแนวทางและแบบฟอร์มรายงานการรณรงค์วัคซีนป้องโรคหัด - หัดเยอรมัน (MR) กลุ่มอายุ 2 ปี 6 เดือน - 7 ปี โดยรณรงค์ระหว่างเดือน พ.ค. - ก.ย. 58 รายละเอียดตามที่แนบมา (ดาวน์โหลดเอกสาร)

            ทวีศักดิ์  (ผู้แจ้งข่าว)

11 พ.ค. 58 10:32

**แจ้ง**

             ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ดาวน์โหลดแนวทางการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2558 ระหว่างวันที่ 1 พ.ค - 31 ก.ค. 58 พร้อมคีย์ข้อมูลลงในโปรกแกรม JHCIS ภายใน 31 ส.ค. 58 รายละเอียดตามที่แนบมา(ดาวน์โหลดเอกสาร)

            ทวีศักดิ์  ผู้แจ้งข่าว

11 พ.ค. 58 10:29

**แจ้ง**

 

            ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ดาวน์โหลดหลักสูตรการฝึกอบรม อสม. และแบบประเมินผลการพัฒนาศักยภาพ อสม. โดยให้ดำเนินการฝึกอบรมผ่านโรงเรียน อสม.ประจำเดือน พ.ค. -มิ.ย 58 (ดาวน์โหลดเอกสาร)

 

ทวีศักดิ์  แจ้ง

8 เม.ย. 58 15:27

**แจ้ง**

            ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ดาวน์โหลดหลักสูตร อบรม.อสม.กับการคัดกรองภาวะตาบอดโดยใช้ประกอบการฝึกอบรมในโรงเรียน อสม. (ดาวน์โหลดเอกสาร)

            ทวีศักดิ์  แจ้ง

8 เม.ย. 58 15:23

**แจ้ง**

             ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง สำรวจเด็กอายุ 2.5 ปี ถึง 7 ปี เด็กที่เกิดระหว่าง 1 มิ.ย. 51 ถึง 31 ม.ค.55 ในพื้นที่รับผิดชอบแยกรายหมู่บ้าน เพื่อเตรียมกลุ่มเป้าหมายในการบริการให้วัคซีน MR ลงในเอกสารหมายเลข 1 ส่งภายในวันที่ 5 มี.ค 58 ณ สสอ.ภูพาน และดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา

(โหลดเอกสาร1)

(โหลดเอกสาร2)

             ทวีศักดิ์  ผู้แจ้ง

27 ก.พ. 58 14:08

**แจ้ง ผู้รับผิดชอบงาน NCD**

              ขอให้ผูรับผิดชอบงาน NCD ทุก รพ.สต. ดาวน์โหลดเอกสาร การแจ้งผลการประเมินดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงประจำปี 2557 ตามเอกสารที่แนบมา  (ดาวน์โหลดเอกสาร)

               ทวีศักดิ์  ผู้แจ้งข่าว

14 ม.ค. 58 13:17

**แจ้ง**

              ขอให้ผู้รับผิดชอบงาน EPI ทุก รพ.สต. ดาวน์โหลดการใช้นิยามการเฝ้าระวังอาการภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรค ในระบบเฝ้าระวังเชิงรับ เนื่องจากมีการส่งรายงาน AEFI เป็นจำนวนน้อยมาก จึงขอให้ดาวน์โหลดเอกสารมาศึกษา (ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่)

              ทวีศักดิ์  ผู้แจ้งข่าว

15 ต.ค. 57 11:16

**แจ้ง**

              อัตราค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรมสัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.skko.moph.go.th งานบริหารทั่วไป/งานการเงิน  รายละเอียดหนังสือที่แนบมา (ดาวน์โหลดเอกสาร)

                สสอ.ภูพาน ผู้แจ้งข่าว

19 มิ.ย. 57 14:32

19 ก.ค. 55 11:57
ระเบียนที่ 1 - 10 / 10    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
28
สัปดาห์ที่ 26
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 27
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 28
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 29
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 30
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 

>>เอกสารที่น่าสนใจ<<

                            

                      นำสนอรับนิเทศกกปลาซิว ปี 55                               นำเสนออำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง รพ.สต.นายอ

>>ข่าวหนังสือพิมพ์<<<
                         
 
 
 
 
           
              นายพลนาภา นนสุราช
           สาธารณสุขอำเภอภูพาน
 

       Update JHCIS

Web link

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ

        
        นายทวีศักดิ์ กุละนาม
          ผู้ดูแลระบบเวบไซต์
 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน