สำนักงานสาธารณอำเภอภูพาน
        โทรศัพท์  : 042-708164
           (Fax) : 042-708252

             หน้าหลัก
          ข้อมูลทั่วไป
          วิสัยทัศน์
          ระบบรายงาน
พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ปี 2542
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

7 พ.ค. 62 15:31

ขอประชาสัมพันธ์  เนื่องจาก  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฮ่องสิม ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน  จะจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถ ขนาด ๓ ช่องจอด สำหรับจอดรถยนต์ จำนวน ๖ คัน  งบในการก่อสร้าง ๗๑,๔๐๐ บาท เชิญบริษัทรับเหมาก่อสร้างสนใจ  มาเสนอราคางานก่อสร้างต่อไป  ดาวน์โหลดแบบประมาณการก่อสร้างที่นี่

ผู้ประชาสัมพันธ์ น.ส.ศรีสุดา  ยังแสนภู จนท.พัสดุ รพ.สต.บ้านฮ่องสิม


29 เม.ย. 62 13:08

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประมูลขายทอดตลาดของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน ในวันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน โหลดรายละเอียดที่นี่

22 ก.พ. 62 14:24

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพานแจ้งแนวทางประเมินผลการปฏิบัติราชการพลเรือนสามัญ สังกัดราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร จึงขอให้หน่วยบริการทุกแห่งปฏิบัติตามหนังสือที่แจ้ง ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

22 ก.พ. 62 14:20

***การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วงงานภาครัฐ (ITA)***

EB8 การกำหนดแนวทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์หน่วยงาน

        - แนวทางเผยแพร่เว็ปไซต์

        - คำสั่งนำข้อมูลเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

        - วิธีการขั้นตอนเปิดเผยข้อมูลระดับหน่วยงาน

        - แบบฟอร์มเผยแพร่เว็ปไซต์

EB1 การวิเคราะห์ผลการจัดการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี(ที่ผ่านมา)

        - การวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561

        - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 (แบบ สขร.1)

        - ทะเบียนคุมการเบิกงบประมาณ สสอ.ปีงบประมาณ 2561

EB2  การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการกำหนดการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

        - โครงการงบประมาณพื้นฐาน สสอ.ภูพาน ปีงบประมาณ 2562

        - ประกาศแผนหน้าเว็ปไซต์

        - แนวทางการตรวจสอบบุคลากรผลประโยชน์ทับซ้อน

        - สรุปผลการตรวจสอบบุคลากร ผลประโยชน์ทับซ้อนปีงบประมาณ 2561

        - หนังสือใช้แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ

        - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินการ ไตรมาสที่ 1/2562

EB4 การเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

        - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ขสร.1)ปีงบประมาณ 2562

EB5 การเปิดโอกาสให้มีผู้ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลัก

         -  โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพอำเภอภูพานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน   จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2562

          - สรุปโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/ โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 

         -  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ปีงบ 2562

          - สรุปโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี ส่วนร่วมในการดำเนินการ โครงการตามภารกิจหลักของ หน่วยงาน

         -  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปีงบ2562

          - สรุปโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผย ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

         - การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเวปไซต์

EB 10หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

        - ขออนุญาตเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562

        - แผนปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน ประจำปีงบประมาณ 2562

        - แผนปฏิบัติงาน คปสอ.ภูพาน ปี 2562

EB 11หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)พ.ศ.2561

        - บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี(ที่ผ่านมา)พ.ศ.2561

        - รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี(ที่ผ่านมา)พ.ศ.2561

        - รายงานสรุปการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ( 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61)

EB12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

        - ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562

        - รายงานสรุปการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 (ต.ค.61 - มี.ค.62)

EB13 หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวาง ระบบในการบริหารผลการ ปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

        - คำสั่งเลื่อนเงินเดือน ณ 1 เม.ย.62

EB 14 หน่วยงานมีการรายงาน การประเมินผลเกี่ยวกับ การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับ ดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผย ให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ

        - บันทึกข้อความลงนามประกาศ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่

        - ผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ สังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน

        - บัญชีรายชื่อผู้ที่ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือน

        - คำสั่งจังหวัดสกลนคร ให้ข้าราชการได้รับการครองชีพชั่วคราว

        - คำสั่งเลื่อนเงินเดือน ณ 1 เม.ย.62

EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อ สาธารณชน

        - บันทึกข้อความ ลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสาร

EB 16 หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่อง ร้องเรียนของหน่วยงาน

        - คำสั่งผู้รับผิดชอบและกรอบแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน 

        - สรุปข้อร้องเรียนประจำปีงบประมาณ 2562

EB 17 หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวาง ระบบในการป้องกันการรับสินบน

EB 18  หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

        - บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ/กิจกรรม และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่  และรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม

EB 19  หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส

       - การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เป็นทางการเพื่อดำเนินกิจกรรมการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน และการบริหารงานที่โปร่งใส    

EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 

       - หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง สรุปผลรายงานการประชุม และรายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวาง ระบบในการป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนในหน่วยงาน

        - บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ และปรากฏการ ขออนุญาต นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ 

EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือ แลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน

        - หลักฐานการจัดการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ ภายในหน่วยงาน เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แก่เจ้าหน้าที่ 

EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปราม การทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

        - แผนปฏิบัติการการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

        - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site  ของหน่วยงาน 

EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปราม การทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อ

         - หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ/ประกาศ และปรากฏการขออนุญาต นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

         - รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

         - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของ หน่วยงาน 

EB 25 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

         - มาตรฐานการปฏิบัติงาน หรือแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ พร้อมกับบันทึกข้อความรับทราบผลการกำกับติดตาม และ รายงานผลการดำเนินงาน

EB 26หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

         - คู่มือกระบวนการอำนวยความสะดวก หรือ การบริการประชาชน

                               สสอ.ภูพาน  ผู้แจ้งข่าว

26 ธ.ค. 61 23:09

ตามที่ จังหวัดสกลนคร (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชมภูพานเหนือ) ได้มีโครงการ ซื้อรถจักรยานยนต์ 120 ซีซี เกียร์ธรรมดา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บัดนี้ได้ดำเนินการดังกล่าวฯ เรียบร้อยแล้ว  ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้


น.ส.ทิพวรรณ แฮนเกตุ ผู้แจ้งข่าว

14 ธ.ค. 61 16:11

ตามที่ ประกาศจังหวัดสกลนคร (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชมภูพานเหนือ) ได้มีโครงการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บัดนี้ได้ดำเนินการดังกล่าวฯ เรียบร้อยแล้ว  ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

น.ส.ทิพวรรณ แฮนเกตุ ผู้แจ้งข่าว

14 ธ.ค. 61 15:53

***ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน***

      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความารู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะบุคคลที่เหมาะสมกับตำแหน่ง รายละเอียดดาวน์โหลดที่นี่

14 ธ.ค. 61 15:40

***ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุงเพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน ตั้งแต่วันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2561 ในวันเวลาราชการ รายละเอียดดาวน์โหลดที่นี่

                             สสอ.ภูพาน  ผู้แจ้งข่าว

14 ธ.ค. 61 15:34

ตามที่ ประกาศจังหวัดสกลนคร (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฮ่องสิม) ได้มีโครงการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล จำวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บัดนี้ได้ดำเนินการดังกล่าวฯ เรียบร้อยแล้ว  ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

น.ส.ศรีสุดา  ยังแสนภู  (จนท.พัสดุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฮ่องสิม) ***ผู้แจ้งข่าว***

4 ธ.ค. 61 15:59
1
2
3
4
ระเบียนที่ 1 - 10 / 35    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
สัปดาห์ที่ 35
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
สัปดาห์ที่ 36
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
สัปดาห์ที่ 37
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
สัปดาห์ที่ 38
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
สัปดาห์ที่ 39
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 

>>เอกสารที่น่าสนใจ<<

                            

                      นำสนอรับนิเทศกกปลาซิว ปี 55                               นำเสนออำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง รพ.สต.นายอ

>>ข่าวหนังสือพิมพ์<<<
                         
 
 
 
 
                   
                  นายณัฐวุฒิ  อุตนาม
             สาธารณสุขอำเภอภูพาน
    Tel.086-2351514  ตลอด 24 ชั่วโมง

ส่ง Dashboard

       Update JHCIS
 
      

Web link

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ

        
        นายทวีศักดิ์ กุละนาม
          ผู้ดูแลระบบเวบไซต์
 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน