สำนักงานสาธารณอำเภอภูพาน
        โทรศัพท์  : 042-708164
           (Fax) : 042-708252

             หน้าหลัก
          ข้อมูลทั่วไป
          วิสัยทัศน์
          ติดต่อเรา
          ระบบรายงาน
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

**แจ้ง**

             ขอเชิญ รพ.สต. ทุกแห่ง จัดกิจกรรมรณรงค์วันหัวใจโลก ประจำปี 2557  โดยสมาพันธ์หัวใจโลกได้กำหนดวันที่ 29 ก.ย. ของทุกปี จึงขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ดำเนินการจัดกิจกรรม รายละเอียดตามที่แนบมา (ดาวน์โหลดเอกสาร)

             ทวีศักดิ์  ผู้แจ้งข่าว

23 ก.ย. 57 09:52

**แจ้งเพื่อทราบ**

              แนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาการฟ้องร้องเกี่ยวกับการทำคลอดในโรงพยาบาลรัฐ (ตามเอกสารที่แนบ)

               ชนันท์วัลย์  แจ้งข่าว

17 ก.ย. 57 13:58

**แจ้งด่วน**

          ขอให้ผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียนส่งรายงานภายในวันนี้ ที่ 15 ก.ย. 57 (แบบฟอร์มรายงาน)

          ชนันท์วัลย์  แจ้งข่าว

15 ก.ย. 57 09:34

**แจ้งข่าวด่วน**

         ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง สำรวจจำนวนประชากร อายุ 20 -50 ปี ในพื้นที่ เพื่อเตรียมการรณงค์ให้วัคซีน  dT  ในกลุ่มเป้าหมาย โดยให้รวบรวมส่งที่ กลุ่มงานเวชฯ รพ.พระอาจารบ์แบน ธนากโร ในวันที่ 12 ก.ย. 57 (ดาวน์โหลดเอกสาร)

     ทวีศักดิ์  ผู้แจ้งข่าว

11 ก.ย. 57 11:47

**แจ้งงานสุขศึกษา**

            ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ดาวน์โหลดคำสั่งสุขศึกษาของปี 56 และ ปี 57 ตามเอกสารที่แนบมา (ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่)

             ทวีศักดิ์  ผู้แจ้งข่าว

5 ส.ค. 57 10:34

**แจ้ง**

  1. ขอความร่วมมือในการประเมินผลจัดบริการคลินิกสุขภาพเกษตรกร ปี 2557  (ดาวน์โหลดเอกสาร)
  2. ขอความร่วมมือค้นหาบุคคลต้นแบบเลิกเหล้าและเชิญชวนบุคลากรสาธารณสุขเข้าร่วมกิจกรรม "พิธีกล่าวคำปฎิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษาและมอบใบประกาศเกียรติบัตรแก่บุคคลต้นแบบเลิกเหล้า (ดาวน์โหลดเอกสาร)
  3. ขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2557  (ดาวน์โหลดเอกสาร)

          ปัญญา  แจ้งข่าว

1 ก.ค. 57 10:00

**แจ้ง**

  1. การเร่งดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนางานสาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุข ตามรายละเอียดตามที่แนบมา (ดาวน์โหลดเอกสาร)
  2. ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามรายละเอียดที่แนบมา (ดาวน์โหลดเอกสาร)

          สสอ.ภูพาน  ผู้แจ้ง

20 มิ.ย. 57 14:01

**แจ้ง**

              อัตราค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรมสัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.skko.moph.go.th งานบริหารทั่วไป/งานการเงิน  รายละเอียดหนังสือที่แนบมา (ดาวน์โหลดเอกสาร)

                สสอ.ภูพาน ผู้แจ้งข่าว

19 มิ.ย. 57 14:32

**แจ้ง**

Template ตัวชี้วัด PCA หมวด 1 - 6 เขต 8 (ดาวน์โหลดเอกสาร)

          สสอ.ภูพาน  แจ้งข่าว

16 มิ.ย. 57 09:48

**แจ้ง**

           สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มีประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2557 กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการเพื่อเป็นกลไกรองรับกระบวนการบริหารงานบุคคลของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตามรายละเอียดที่แนบมา (ดาวน์โหลดเอกสาร)

           สสอ.ภูพาน 

6 มิ.ย. 57 14:03
1
2
ระเบียนที่ 1 - 10 / 19    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
28
สัปดาห์ที่ 39
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 40
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 41
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 42
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 43
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 

>>เอกสารที่น่าสนใจ<<

                            

                      นำสนอรับนิเทศกกปลาซิว ปี 55                               นำเสนออำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง รพ.สต.นายอ

>>ข่าวหนังสือพิมพ์<<<
                         
 
 
 
 
           
             นายวิกรานต์  งอธิราช
           สาธารณสุขอำเภอภูพาน

       Update JHCIS

Web link

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ

        
        นายทวีศักดิ์ กุละนาม
          ผู้ดูแลระบบเวบไซต์
 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน