สำนักงานสาธารณอำเภอภูพาน
โทรศัพท์  : 042-708164
        (Fax) : 042-708252

             หน้าหลัก
          ข้อมูลทั่วไป
          วิสัยทัศน์
          ติดต่อเรา
          ระบบรายงาน
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

**แจ้งสรุปผลงาน KPI  8 ตัว** (ตามเกณฑ์รพ.สต.ติดดาว)

                  ขอให้ ผู้รับผิดชอบ KPI จำนวน 8 ตัว ของ รพ.สต.ทุกแห่ง สรุปผลงานส่ง ตามไฟล์ที่แนบให้นี้  นับผลงานถึง เมษายน 57 (ตามที่เตรียมไว้เพื่อรับการประเมินจาก อ.กุดบาก)  และขอให้อ่านแนวทางการคิดเป้าหมาย และสรุปผลงาน ก่อนจึงค่อยคีย์ลงไฟล์   ส่งที่ อีเมลย์ sarawut_papa@hotmail.com  ภายในศุกร์วันที่ 25 เมษายน 57 นี้   (((ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่)))

                     สราวุธ  จันทะวงศ์   ผู้แจ้ง

23 เม.ย. 57 15:09

**แจ้ง**

                ขอเชิญเจ้าหน้าที่ และนักวิ่งทุกท่าน ร่วมวิ่งจ้าวสนาม สนามที่ 4 ในวันเสาร์ ที่ 26 เม.ย. 57 ลงทะเบียน เวลา 05.00 น. ปล่อยตัว เวลา 06.00 น. ณ รพ.สต.ชมภูพานเหนือ  ต.สร้างค้อ  อ.ภูพาน จ.สกลนคร 

                สสอ.ภูพาน  แจ้งข่าว

23 เม.ย. 57 10:43

***แจ้งข่าวให้เบิกเงิน ฉ.8***

                   แจ้งเรื่องการเบิกเงิน ฉบับที่ 8 ให้กับลูกจ้าง นร.ทุน+ตามวุฒิ ขอให้ รพ.สต. ที่มีลูกจ้างกลุ่มดังกล่าวเบิกเงิน ฉบับที่ 8 ต้้งแต่ ต.ค.56-มี.ค.57  ซึ่งได้ตรวจสอบตามแผนการโอนเงิน ทางCup ได้โอนเข้าไปในแผนเงินแล้ว รายละเอียดยอดเงินตามเอกสารที่แนบนี้  (((ดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี่)))

                           สราวุธ  จันทะวงศ์  ผู้แจัง

23 เม.ย. 57 10:17

**แจ้ง**

             ขอให้ผู้รับผิดชอบงานอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง รายโรคต่อไปนี้ส่งข้อมูลโรคให้ศูนย์ระบาด ภายในวันพุธที่ 23 เม.ย. 57 นี้

  1. วัคซีน
  2. อุบัติเหตุ
  3. แอลกอฮอล์
  4. ไข้เลือดออก

           **เอกสารแฟ้ม 5 และแฟ้ม 3 รบกวนส่งตามวัน เวลา ดังกล่าว ด้วยเพื่อจะได้รวบรวมส่ง สสจ. ต่อไป**

             สสอ.ภูพาน ผู้แจ้งข่าว

21 เม.ย. 57 14:27

**แจ้งผลการจัดลำดับ รพ.สต. ปี57** รอบ 6 เดือน

               ขอแจังผลสรุปสรุปการจัดลำดับ รพ.สต. ปี 57 รอบ 6 เดือน (ผลงาน ต.ค.56-มี.ค.57) และจะจัดลำดับอย่างนี้ตามผลงานแต่ละเดือน...ทุกเดือน เริ่มเม.ย. 57 (ถ้าสงสัยตัวชี้วัดใดให้สอบถามผู้รับผอดชอบโดยตรง)   (((ดาวน์โหลดผลลำดับที่นี่่)))

                              สราวุธ  จันทะวงศ์

17 เม.ย. 57 15:08

**แจ้งสรุปผลการบันทึกประหยัดพลังงาน**

               ขอแจ้งผลการบันทึกมาตรการประหยัดพลังงานผ่านเว็บไซต์ http://www.e-report.energy.go.th ขอให้เร่งรัดการบันทึกข้อมูลให้เรียบร้อยโดยเร่งด่วน  (((ดาวน์โหลดที่นี่)))

                        สราวุธ  จันทะวงศ์   ผู้แจ้งข่าว

17 เม.ย. 57 15:08

**แจ้ง**

            แจ้ง พนักงานสาธารณสุข ทุก รพ.สต. ที่ประสงค์จะสมัครเป็นตัวแทนจังหวัดสกลนคร เข้ารับการคัดเลือกในระดับเขต  และเป็นตัวแทนเขตบริการที่ 8 ยืนความจำนงสมัครเข้ารับการคัดเลือก ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สสจ.สน ตั้งแต่วันที่ 18 - 25 เม.ย. 57 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา (ดาวน์โหลดเอกสาร)

            สสอ.ภูพาน  ผู้แจ้งข่าว

17 เม.ย. 57 10:26

**แจ้ง**

               สสจ.สน.ได้แจ้งการจัดสรรงบประมาณค่าการสื่อสารและโทรคมนาคม ให้รพ.สต.แห่งละ 9072.60 บาท ดังนั้น ขอให้รพ.สต.ทุกแห่ง ส่งใบแจ้งหนี้ค่าโทรศัพท์ /อินเตอร์เน็ต ที่ยังไม่เบิกจ่าย ส่ง สสอ. ทุกเดือน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   (ไม่เกินวันที่10ของทุกเดือน) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา (ดาวน์โหลดเอกสาร)

             สสอ.ภูพาน  ผู้แจ้งข่าว

11 เม.ย. 57 15:17

**แจ้ง**

             เกณฑ์ราคามาตรฐานกลางคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ปี 2557 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา (ดาวน์โหลดเอกสาร)

             สสอ.ภูพาน  ผู้แจ้ง

3 เม.ย. 57 11:37

** แจ้ง แนวทางการดำเนินงานข้อร้องเรียนเรื่องเหตุรำคาญ**

      เนื่องจาก สสจ.สน ได้แจ้งแนวทางการดำเนินงานข้อร้องเรียนเรื่องเหตุรำคาญ และให้รายงานผลการดำเนินงานไปยัง สสจ.สน.ทราบทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน ดังนั้น ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานสิ่งแวดล้อมทุก รพสต.แจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ตนเองทราบโดยทั่วกัน ถ้ามีเรื่องร้องเรียนให้แจ้งตามแบบรายงาน แล้วส่งมาที่ สสอ.ภูพาน ศึกษาแนวทางตามเอกสารแนบมา((ดาวน์โหลดเอกสาร))

                ชนันท์วัลย์ ผู้แจ้งข่าว

24 มี.ค. 57 11:14
1
2
ระเบียนที่ 1 - 10 / 19    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
30
สัปดาห์ที่ 13
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
สัปดาห์ที่ 14
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
สัปดาห์ที่ 15
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
สัปดาห์ที่ 16
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
สัปดาห์ที่ 17
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 

>>เอกสารที่น่าสนใจ<<

                            

                      นำสนอรับนิเทศกกปลาซิว ปี 55                               นำเสนออำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง รพ.สต.นายอ

>>ข่าวหนังสือพิมพ์<<<
                         
 
 
 
 
               
           นายณัฐวุฒิ  อุตนาม
       สาธารณสุขอำเภอภูพาน

       Update JHCIS

Web link

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ

        
        นายทวีศักดิ์ กุละนาม
          ผู้ดูแลระบบเวบไซต์
 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน