สำนักงานสาธารณอำเภอภูพาน
        โทรศัพท์  : 042-708164
           (Fax) : 042-708252

             หน้าหลัก
          ข้อมูลทั่วไป
          วิสัยทัศน์
          ระบบรายงาน
พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ปี 2542
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

****ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร

    -  ในวันที่   19  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.2561

    -  เวลา  10.00 น. (ในเวลาราชการ)

ณ. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน   จังหวัดสกลนคร

****ดาวโหลดรายละเอียดได้ที่นี้****

15 มิ.ย. 61 09:58

***การป้องกันการทุจริตผ่านกระบวการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน   ( Integrity and Transparency Assessment : ITA )

EB1 การมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ITA

      -โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพอำเภอภูพาน ปี 2561

    -โครงสร้างภารกิจหลักและบทบาทของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน

    -สรุปผลการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพอำเภอภูพาน ปี 2561

EB2 คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน ITA

     -คู่มือการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพอำเภอภูพาน ปี 2561

     -คณะทำงานเพื่อการวางแผนการดำเนินงานการตรวจสอบภายในด้านการทุจริตและคณะทำงานจัดทำคู่มือการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพอำเภอภูพาน ปี 2561

       -คณะทำงานการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพอำเภอภูพาน ปี 2561

     -สรุปผลการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพอำเภอ

EB3 การปฏิบัติงาน/การบริการตามภารกิจหลัก

     -คู่มือระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข

     -ประกาศสำนักงานสาธารณศุขอำเภอภูพาน เรื่อง การป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน

EB4 การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใส

     -การตรวจสอบผลประโยชน์ซับซ้อน

     -แผนปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานสาธารณขอำเภอภูพาน

     -แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ค.2561

EB6 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

     -การวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560

EB8 การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน/การให้บริการ

     -คำสั่งกรรมการรับร้องเรียนร้องทุกข์

     -คู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการจัดซื้อจัดการข้อร้องเรียน

     -โครงสร้างสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน (จัดการข้อร้องเรียน)

     -รายงานสรุปผลการดำเนินการต่อข้อร้องเรียน

EB9 การดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

     -คู่มือการบริหารจัดการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน

     -โครงการอบรมการป้องกันการสร้างเครือข่ายป้องกันการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2561

     -ผลการดำเนินงานโครงการอบรมการป้องกันการสร้างเครือข่ายป้องกันการทุจริตและการมีผลประโยชน์

     -รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีงบประมาณ 2561

EB10 การดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

     -ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต

     -ประกาศตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

     -แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2561 - 2564

     -แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

     -รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2560

EB11 การมีส่วนร่วมตรวจสอบการบริหารงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

     -แต่งตั้งกลุ่มบุคลากรรณรงค์เพื่อเสริมสร้างการบริหารงานที่โปร่งใส (กลุ่มภูพานขาวสะอาด)

     -แนวทางการให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพานเป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานประจำปีงบประมาณ 2561

     -ปฏิทินการดำเนินงาน "กลุ่มภูพานขาวสะอาด" ประจำปีงบประมาณ 2561

 

 


5 มิ.ย. 61 15:30

***ประกาศ  รายชื่อผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ตำแหน่ง  พนักงานช่วยเหลือคนไข้  ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ผู้สอบได้

1.น.ส.สกุณา  พิมราช

สำรอง

1.น.ส.พรรนิภา  ทิพมณี

2.นายสุนทร   กิกาโล

3.น.ส.วรรณภา  คำชมพู

***ให้ผู้มีรายชื่อสอบได้ไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน  ในวันที่ 30 เมษายน 2561 ระหว่างวันที่ 09.00 -12.00 น. ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภุพาน  หากไม่มารายงานตัวในวันเวลาที่กำหนดจะถือ

ว่าสละสิทธ์

27 เม.ย. 61 14:02

****ประกาศ   รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรับการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ดังรายชื่อต่อไปนี้

1.น.ส.สกุณา   พิมราช         

2.นายสุนทร    กิกาโล   

3.น.ส.สกุณา   แดนคำมี

4.น.ส.วรรณภา   คำชมพู

5.น.ส.พรรนิภา   ทิพมณี

6.น.ส.เสาคนธ์     ฉ่ำสบาย

***มาทำการสอบ  ในวันที่  ๒๖  เมษายน  ๒๕๖๑  เวลา 09.00 น.  เป็นต้นไป

ณ.ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน  

***โดยให้เตรียมอุปกรณ์มาในวันสอบ  ดังนี้

1.คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (ถ้ามี)http://www.skko.moph.go.th/dward/document_file/d_phupan/common_form_upload_file/20180425131502_1319344185.pdf

2.ชุดกีฬา (สำหรับใช้สอบวิ่งภาคบ่าย)

25 เม.ย. 61 13:32

ประชาสัมพันธ์  เรืองการประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชมภูพานเหนือ ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

จำนวน 1 อัตรา   ตำแหน่ง  พนักงานช่วยเหลือคนไข้  

- รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน  2561 ถึง 24 เมษายน  2561 

ในเวลาราชการ  ตั้งแต่เวลา 09.00น.-16.00น.  ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพานหรือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชมภูพานเหนือ

***ดาวโหลดรายละเอียดที่นี้***

19 เม.ย. 61 16:14

เผยแพร่สรุปผลรายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2560และการตรวจสอบการจัดชื้อจัดจ้างงบลงทุน

ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน ปีงบประมาณ 2560

(1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน)

22 ธ.ค. 60 15:11

เผยแพร่แบบส่งข้อมูลผู้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อใช้ในการสำรวจITA  ตามแบบประเมิน Internal ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

22 ธ.ค. 60 14:29

แนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาในการจัดชื้อ จัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน

22 ธ.ค. 60 14:20

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์  เรืองแผนปฏิบัติการจัดชื้อจัดจ้าง  หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำปี2561 

22 ธ.ค. 60 13:58

           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

                                                ตำแหน่ง   แพทย์แผนไทย

                       ามที่  สำนักงานสาธารสุขอำเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร  ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลส่งเสริ่มสุขภาพตำบลบ้านนางเติ่ง  ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร ตั้งแต่วันที่  ๔ - ๑๒  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  ตำแหน่งแพทย์แผนไทย  ผู้มีสิทธิ์สอบมีรายชื่อจำนวน  ๑  ราย  ดังต่อไปนี้

                        ๑.  นายวีระชัย  นามูล  เลขที่สอบ  ๐๐๒

                        ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นเข้าสอบ  คัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง  ในวันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  เริ่มสอบเวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  สถานที่สอบ  ณ  ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

13 ก.ค. 60 14:15
ระเบียนที่ 1 - 10 / 10    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
30
สัปดาห์ที่ 39
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
สัปดาห์ที่ 40
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
สัปดาห์ที่ 41
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
สัปดาห์ที่ 42
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
สัปดาห์ที่ 43
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 

>>เอกสารที่น่าสนใจ<<

                            

                      นำสนอรับนิเทศกกปลาซิว ปี 55                               นำเสนออำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง รพ.สต.นายอ

>>ข่าวหนังสือพิมพ์<<<
                         
 
 
 
 
                   
              นายพงษ์ศักดิ์  หัสกรรจ์
           สาธารณสุขอำเภอภูพาน
  Tel.089-8434565  ตลอด 24 ชั่วโมง

ส่ง Dashboard

       Update JHCIS
 
      

Web link

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ

        
        นายทวีศักดิ์ กุละนาม
          ผู้ดูแลระบบเวบไซต์
 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน