สำนักงานสาธารณอำเภอภูพาน
        โทรศัพท์  : 042-708164
           (Fax) : 042-708252

             หน้าหลัก
          ข้อมูลทั่วไป
          วิสัยทัศน์
          ติดต่อเรา
          ระบบรายงาน
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

** แจ้ง **

           แจ้งโอนเงินค่าป่วยการ อสม.ประจำเดือนกันยายน ปี 2557    ( ดาวน์โหลดหนังสือได้ที่นี่ค่ะ)

 

                พี่เปเป้   ผู้แจ้งข่าว

24 ต.ค. 57 10:42

**แจ้ง**

              ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่งดาวน์โหลดแนวทางการรณรงค์ให้วัคซีน dT แก่กลุ่มเป้าหมายอายุ 20 - 50 ปี ในพื้นที่ และแบบฟอร์มรายงานขอให้ดำเนินการและจัดรายงาน dTc 2 ตามเอกสารที่แนบมาแล้วจัดส่งที่ สสอ.ภูพาน ภายในวันที่ 30 พ.ย. 57 (ดาวน์โหลดเอกสาร)

 

              ทวีศักดิ์  ผู้แจ้งข่าว

22 ต.ค. 57 10:40

**แจ้ง**

              ขอให้ผู้รับผิดชอบงาน EPI ทุก รพ.สต. ดาวน์โหลดการใช้นิยามการเฝ้าระวังอาการภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรค ในระบบเฝ้าระวังเชิงรับ เนื่องจากมีการส่งรายงาน AEFI เป็นจำนวนน้อยมาก จึงขอให้ดาวน์โหลดเอกสารมาศึกษา (ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่)

              ทวีศักดิ์  ผู้แจ้งข่าว

15 ต.ค. 57 11:16

**แจ้งเพื่อทราบ**

              แนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาการฟ้องร้องเกี่ยวกับการทำคลอดในโรงพยาบาลรัฐ (ตามเอกสารที่แนบ)

               ชนันท์วัลย์  แจ้งข่าว

17 ก.ย. 57 13:58

**แจ้ง**

  1. การเร่งดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนางานสาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุข ตามรายละเอียดตามที่แนบมา (ดาวน์โหลดเอกสาร)
  2. ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามรายละเอียดที่แนบมา (ดาวน์โหลดเอกสาร)

          สสอ.ภูพาน  ผู้แจ้ง

20 มิ.ย. 57 14:01

**แจ้ง**

              อัตราค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรมสัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.skko.moph.go.th งานบริหารทั่วไป/งานการเงิน  รายละเอียดหนังสือที่แนบมา (ดาวน์โหลดเอกสาร)

                สสอ.ภูพาน ผู้แจ้งข่าว

19 มิ.ย. 57 14:32

** แจ้ง แนวทางการดำเนินงานข้อร้องเรียนเรื่องเหตุรำคาญ**

      เนื่องจาก สสจ.สน ได้แจ้งแนวทางการดำเนินงานข้อร้องเรียนเรื่องเหตุรำคาญ และให้รายงานผลการดำเนินงานไปยัง สสจ.สน.ทราบทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน ดังนั้น ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานสิ่งแวดล้อมทุก รพสต.แจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ตนเองทราบโดยทั่วกัน ถ้ามีเรื่องร้องเรียนให้แจ้งตามแบบรายงาน แล้วส่งมาที่ สสอ.ภูพาน ศึกษาแนวทางตามเอกสารแนบมา((ดาวน์โหลดเอกสาร))

                ชนันท์วัลย์ ผู้แจ้งข่าว

24 มี.ค. 57 11:14

<<<แจ้งข่าวด่วน>>>

               เนื่องจากทางโรงพยาบาลปรับแผนการตรวจใหม่เป็นวันละ 5 คน จึงขอให้ ผู้รับผิดชอบงานมะเร็งท่อน้ำดีทุก รพ.สต. ดาวน์โหลดรายชื่อตรวจอัลตร้าซาวด์ในกลุ่มเสี่ยงมะเร็งท่อน้ำดีใหม่ด้วยนะคับ จะเริ่มตรวจตั้งแต่เดือน ก.พ.57 เป็นต้นไป ตรวจเวลา 13.00 น. - 16.00 น. ณ รพ.พระอาจารย์แบน ธนากโร (ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่)

                         รพ.สต.นางเติ่ง                    3 ก.พ. - 9 มิ.ย.57

                   รพ.สต.นายอ                      12 มิ.ย. - 24 ก.ค.57

                   รพ.สต.ชมภูพานเหนือ         28 ก.ค. - 1 ก.ย.57

                   รพ.สต.ฮ่องสิม                    4 ก.ย. - 25 ก.ย. 57

                   รพ.สต.บ้านต้อน                 29 ก.ย. -  6 ต.ค.57

                   รพ.สต.หลุบเลา                  9 ต.ค. - 30 ต.ค.57

                   รพ.สต.กกปลาซิว               3 พ.ย.57 - 22 ม.ค.58

                   รพ.สต.บ่อเดือนห้า                     26 ม.ค.58

                    เขต รพ.                            29 ม.ค.58 - 2 ก.พ.58

            ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่งนัดคนไข้มาตรวจอัลตร้าซาวด์ ตาม วัน เวลา ที่กำหนดด้วยนะคับ

                                  ทวีศักดิ์  ผู้แจ้งข่าว

                    

3 ก.พ. 57 21:26
>>ข่าวสารน่ารู้ด้านสุขภาพ<<
 
                                                                                                      
ตารางการวิ่งปลุกกระแสการออกกำลังกาย ปี 2557                                               อย่าตระหนก “โรคมือ เท้า ปาก” ล้างมือช่วยได้
19 ก.ค. 55 11:57
ระเบียนที่ 1 - 9 / 9    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 43
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
สัปดาห์ที่ 44
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
สัปดาห์ที่ 45
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
สัปดาห์ที่ 46
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
สัปดาห์ที่ 47
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
สัปดาห์ที่ 48
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 

>>เอกสารที่น่าสนใจ<<

                            

                      นำสนอรับนิเทศกกปลาซิว ปี 55                               นำเสนออำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง รพ.สต.นายอ

>>ข่าวหนังสือพิมพ์<<<
                         
 
 
 
 
           
             นายวิกรานต์  งอธิราช
           สาธารณสุขอำเภอภูพาน

       Update JHCIS

Web link

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ

        
        นายทวีศักดิ์ กุละนาม
          ผู้ดูแลระบบเวบไซต์
 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน