สำนักงานสาธารณอำเภอภูพาน
        โทรศัพท์  : 042-708164
           (Fax) : 042-708252

             หน้าหลัก
          ข้อมูลทั่วไป
          วิสัยทัศน์
          ติดต่อเรา
          ระบบรายงาน
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

**แจ้ง**

              สสจ.สน. ขอความร่วมมือแจ้งเจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูลประชากรที่มีความพิการแต่กำเนิดและความพิการจากอุบัติเหตุทั่วไป รอบ 2 ขอให้ทุก รพ.สต.สำรวจและดำเนินการแจ้งเพื่อเข้าร่วมโครงการ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา(ดาวน์โหลดเอกสาร)

             ชนันท์วัลย์ แจ้ง

25 ก.ค. 57 15:36

**แจ้งข่าวด่วน**

             แจ้งเจ้าหน้าที่ท่านใดที่มีความจำนงศึกษาต่อ(ภาคปกติ) หรือฝึกอบรมระยะสั้นระยะยาวภายในประเทศ ขอให้กรอกใบแสดงความจำนง ตามรายละเอียดที่แนบมา ส่ง สสอ.ภูพาน ภายในวันนี้ วันที่ 28ก.ค 57 ไม่เกินเที่ยง (ดาวน์โหลดเอกสาร)

             สสอ.ภูพาน  ผู้แจ้งข่าว

25 ก.ค. 57 09:41

**แจ้งงาน EPI**

                ขอให้ผู้รับผิดชอบงาน EPI ทุก รพ.สต. ดาวน์โหลดเอกสารการปรับอายุเด็กในการให้วัคซีน MMR เข็มที่ 2 จากอายุ 7 ปี เป็นอายุ 2 ปีครึ่ง และขอให้ รพ.สต.ส่งจำนวนเด็กอายุ 2 ปี ครึ่ง มาที่คุณทวีศักดิ์ ภายใน 29 ก.ค. 57 รายละเอียดส่งเข้าอีเมล์ของทุก รพ.สต. แล้ว               

                ทวีศักดิ์  ผู้แจ้งข่าว

22 ก.ค. 57 11:08

**แจ้ง**

              แจ้งผู้ที่ยังไม่ตรวจสุขภาพประจำปี 2557  ขอให้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2557 ภายใน 30 กรกฎาคม 2557 นี้ด้วยนะคะและขอเชิญเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ร่วมตรวจสมรรถภาพร่างกาย ระหว่างวันที่ 21 - 25 กรกฎาคม 2557 นี้ ประสานนักกายภาพที่ห้องแพทย์แผนไทย และทดสอบสมรรถภาพได้ที่ห้องฝังเข็มค่ะ แต่งกายด้วยชุดแต่งกาย ชุดวอร์ม (ดาวน์โหลดเอกสาร)

            สสอ.ภูพาน  แจ้ง

                                                                                                                                                                                                             
21 ก.ค. 57 15:35

**แจ้ง**

        ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่งที่ทำฐานข้อมูลคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีหายให้ดาวน์โหลดข้อมูลตามเอกสารที่แนบมาและทำตามขั้นตอนดังนี้

(ดาวน์โหลดฐานข้อมูลที่นี่)

       1.Copy File Risk ที่โหลดมาไปวางที่ Disk D

       2.ให้ลงทะเบียน Active X ในโปรแกรม Access 2003

       3.ติดตั้งโปรแกรมคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี Version 2014 ที่โพสบนหน้าเวบ สสอ.ไว้แล้ว

       4.นำเข้าเข้ามูล Person ในโปรแกรมแล้วสามารถคีย์ข้อมูลคัดกรองได้เลยคับ

***หมายเหตุ หากมีข้อสงสัยสอบถามมาที่ ทวีศักดิ์  กุละนาม Tel 093-0144709

                                                            ทวีศักดิ์  ผู้แจ้งข่าว

7 ก.ค. 57 16:14

**แจ้ง**

              ขอให้ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชน ทุก รพ.สต. ประเมินผลการพัฒนาศักยภาพ อสม. โดยสุ่มประเมิน ร้อยละ 10 ของ อสม. ในเขต ส่งภายในวันที่ 21 ก.ค. 57 เข้าอีเมล์ สสอ.ภูพาน รายละเอียดและแบบประเมินตามเอกสารที่แนบมา (ดาวน์โหลดเอกสาร)

              สสอ.ภูพาน ผู้แจ้งข่าว

1 ก.ค. 57 15:54

**แจ้ง**

  1. ขอความร่วมมือในการประเมินผลจัดบริการคลินิกสุขภาพเกษตรกร ปี 2557  (ดาวน์โหลดเอกสาร)
  2. ขอความร่วมมือค้นหาบุคคลต้นแบบเลิกเหล้าและเชิญชวนบุคลากรสาธารณสุขเข้าร่วมกิจกรรม "พิธีกล่าวคำปฎิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษาและมอบใบประกาศเกียรติบัตรแก่บุคคลต้นแบบเลิกเหล้า (ดาวน์โหลดเอกสาร)
  3. ขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2557  (ดาวน์โหลดเอกสาร)

          ปัญญา  แจ้งข่าว

1 ก.ค. 57 10:00

**แจ้ง**

            ขอให้ผู้รับผิดชอบงานมะเร็งทอน้ำดี ทุก รพ.สต. ดาวน์โหลดเอกสารโปรแกรมมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อ Update Version จากนั้นให้นำเข้าข้อมูล person ของแต่ละ รพ.สต. และให้ทำการคัดกรอง Verbal Screeing กลุ่ม ประชากรอายุ 40 ปี ขึ้นไป ในโปรแกรม ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 18 ก.ค. 57 (ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี้)

          **หมายเหตุ  หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ คุณทวีศักดิ์  กุละนาม**

             ทวีศักดิ์  ผู้แจ้งข่าว

24 มิ.ย. 57 16:27

**แจ้ง**

  1. การเร่งดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนางานสาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุข ตามรายละเอียดตามที่แนบมา (ดาวน์โหลดเอกสาร)
  2. ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามรายละเอียดที่แนบมา (ดาวน์โหลดเอกสาร)

          สสอ.ภูพาน  ผู้แจ้ง

20 มิ.ย. 57 14:01

**แจ้ง**

              อัตราค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรมสัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.skko.moph.go.th งานบริหารทั่วไป/งานการเงิน  รายละเอียดหนังสือที่แนบมา (ดาวน์โหลดเอกสาร)

                สสอ.ภูพาน ผู้แจ้งข่าว

19 มิ.ย. 57 14:32
1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 10 / 22    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
29
สัปดาห์ที่ 26
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
สัปดาห์ที่ 27
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
สัปดาห์ที่ 28
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
สัปดาห์ที่ 29
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
สัปดาห์ที่ 30
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 

>>เอกสารที่น่าสนใจ<<

                            

                      นำสนอรับนิเทศกกปลาซิว ปี 55                               นำเสนออำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง รพ.สต.นายอ

>>ข่าวหนังสือพิมพ์<<<
                         
 
 
 
 
           
             นายวิกรานต์  งอธิราช
           สาธารณสุขอำเภอภูพาน

       Update JHCIS

Web link

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ

        
        นายทวีศักดิ์ กุละนาม
          ผู้ดูแลระบบเวบไซต์
 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน