สำนักงานสาธารณอำเภอภูพาน
        โทรศัพท์  : 042-708164
           (Fax) : 042-708252

             หน้าหลัก
          ข้อมูลทั่วไป
          วิสัยทัศน์
          ติดต่อเรา
          ระบบรายงาน
พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ปี 2542
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

***ประกาศ  รายชื่อผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ตำแหน่ง  พนักงานช่วยเหลือคนไข้  ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ผู้สอบได้

1.น.ส.สกุณา  พิมราช

สำรอง

1.น.ส.พรรนิภา  ทิพมณี

2.นายสุนทร   กิกาโล

3.น.ส.วรรณภา  คำชมพู

***ให้ผู้มีรายชื่อสอบได้ไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน  ในวันที่ 30 เมษายน 2561 ระหว่างวันที่ 09.00 -12.00 น. ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภุพาน  หากไม่มารายงานตัวในวันเวลาที่กำหนดจะถือ

ว่าสละสิทธ์

27 เม.ย. 61 14:02

****ประกาศ   รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรับการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ดังรายชื่อต่อไปนี้

1.น.ส.สกุณา   พิมราช         

2.นายสุนทร    กิกาโล   

3.น.ส.สกุณา   แดนคำมี

4.น.ส.วรรณภา   คำชมพู

5.น.ส.พรรนิภา   ทิพมณี

6.น.ส.เสาคนธ์     ฉ่ำสบาย

***มาทำการสอบ  ในวันที่  ๒๖  เมษายน  ๒๕๖๑  เวลา 09.00 น.  เป็นต้นไป

ณ.ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน  

***โดยให้เตรียมอุปกรณ์มาในวันสอบ  ดังนี้

1.คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (ถ้ามี)http://www.skko.moph.go.th/dward/document_file/d_phupan/common_form_upload_file/20180425131502_1319344185.pdf

2.ชุดกีฬา (สำหรับใช้สอบวิ่งภาคบ่าย)

25 เม.ย. 61 13:32

ประชาสัมพันธ์  เรืองการประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชมภูพานเหนือ ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

จำนวน 1 อัตรา   ตำแหน่ง  พนักงานช่วยเหลือคนไข้  

- รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน  2561 ถึง 24 เมษายน  2561 

ในเวลาราชการ  ตั้งแต่เวลา 09.00น.-16.00น.  ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพานหรือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชมภูพานเหนือ

***ดาวโหลดรายละเอียดที่นี้***

19 เม.ย. 61 16:14

***งาน ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน*** 

      ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล งาน ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

               1.ระกาศตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

               2.คำสั่งกรรมการ

               3.คู่มือคณะกรรมการ จัดการข้อร้องเรียน

               4.คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน

               5.แนวทางการเงินและพัสดุ

               6.รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการ

               7.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตปี 2561 - 2564

               8.แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต ปี 2561

               9.คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรรณรงค์เพื่อเสริมสร้างการบริหารงานที่โปร่งใส

              10.แนวทางการดำเนินงานเพื่อความโปร่งใส 2561

              11.ปฏิทินการดำเนินงาน

22 มี.ค. 61 14:14

เผยแพร่สรุปการวิเคราะห์การจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2560

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน (คลิกดูได้ที่นี้นะคะ)

22 ธ.ค. 60 15:20

เผยแพร่สรุปผลรายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2560และการตรวจสอบการจัดชื้อจัดจ้างงบลงทุน

ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน ปีงบประมาณ 2560

(1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน)

22 ธ.ค. 60 15:11

เผยแพร่แบบส่งข้อมูลผู้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อใช้ในการสำรวจITA  ตามแบบประเมิน Internal ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

22 ธ.ค. 60 14:29

แนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาในการจัดชื้อ จัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน

22 ธ.ค. 60 14:20

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์  เรืองแผนปฏิบัติการจัดชื้อจัดจ้าง  หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำปี2561 

22 ธ.ค. 60 13:58

           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

                                                ตำแหน่ง   แพทย์แผนไทย

                       ามที่  สำนักงานสาธารสุขอำเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร  ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลส่งเสริ่มสุขภาพตำบลบ้านนางเติ่ง  ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร ตั้งแต่วันที่  ๔ - ๑๒  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  ตำแหน่งแพทย์แผนไทย  ผู้มีสิทธิ์สอบมีรายชื่อจำนวน  ๑  ราย  ดังต่อไปนี้

                        ๑.  นายวีระชัย  นามูล  เลขที่สอบ  ๐๐๒

                        ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นเข้าสอบ  คัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง  ในวันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  เริ่มสอบเวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  สถานที่สอบ  ณ  ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

13 ก.ค. 60 14:15
ระเบียนที่ 1 - 10 / 10    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
29
สัปดาห์ที่ 17
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
สัปดาห์ที่ 18
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
สัปดาห์ที่ 19
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
สัปดาห์ที่ 20
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
สัปดาห์ที่ 21
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 

>>เอกสารที่น่าสนใจ<<

                            

                      นำสนอรับนิเทศกกปลาซิว ปี 55                               นำเสนออำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง รพ.สต.นายอ

>>ข่าวหนังสือพิมพ์<<<
                         
 
 
 
 
                   
              นายพงษ์ศักดิ์  หัสกรรจ์
           สาธารณสุขอำเภอภูพาน

ส่ง Dashboard

       Update JHCIS
 
      

Web link

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ

        
        นายทวีศักดิ์ กุละนาม
          ผู้ดูแลระบบเวบไซต์
 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน