สำนักงานสาธารณอำเภอภูพาน
        โทรศัพท์  : 042-708164
           (Fax) : 042-708252

             หน้าหลัก
          ข้อมูลทั่วไป
          วิสัยทัศน์
          ติดต่อเรา
          ระบบรายงาน
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

**แจ้ง**

             ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง สำรวจเด็กอายุ 2.5 ปี ถึง 7 ปี เด็กที่เกิดระหว่าง 1 มิ.ย. 51 ถึง 31 ม.ค.55 ในพื้นที่รับผิดชอบแยกรายหมู่บ้าน เพื่อเตรียมกลุ่มเป้าหมายในการบริการให้วัคซีน MR ลงในเอกสารหมายเลข 1 ส่งภายในวันที่ 5 มี.ค 58 ณ สสอ.ภูพาน และดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา

(โหลดเอกสาร1)

(โหลดเอกสาร2)

             ทวีศักดิ์  ผู้แจ้ง

27 ก.พ. 58 14:08

**แจ้งผู้รับผิดชอบงาน Asthma และ COPD ทุก รพ.สต.**

             ขอให้ผู้รับผิดชอบงาน Asthma และ COPD ทุก รพ.สต ดำเนินการคัดกกรองโรค Asthma และ COPD ในกลุ่มเป้าหมายอายุต่ำกว่า 5 ปี, เด็กอายุมากกว่า 5 ปี และผู้ใหญ่อายุมากกว่า 60 ปี ตามรายละเอียดที่แนบมาและให้คัดกรองให้มากที่สุด ภายใน 10 ก.พ. 58 

- ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

- แบบฟอร์มExcel

 

             ทวีศักดิ์  ผู้แจ้งข่าว

2 ก.พ. 58 10:38

**แจ้ง ผู้รับผิดชอบงาน NCD**

              ขอให้ผูรับผิดชอบงาน NCD ทุก รพ.สต. ดาวน์โหลดเอกสาร การแจ้งผลการประเมินดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงประจำปี 2557 ตามเอกสารที่แนบมา  (ดาวน์โหลดเอกสาร)

               ทวีศักดิ์  ผู้แจ้งข่าว

14 ม.ค. 58 13:17

**แจ้ง**

         แบบประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพ ให้คณะกรรมการประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพให้แล้วสร็จและส่งแบบประเมินไม่เกิน วันที่ 22 ธ.ค. 57 (ดาวน์โหลดเอกสาร)

 

          ชนันท์วัลย์  แจ้งข่าว

4 ธ.ค. 57 11:46

**แจ้ง**

              ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่งดาวน์โหลดแนวทางการรณรงค์ให้วัคซีน dT แก่กลุ่มเป้าหมายอายุ 20 - 50 ปี ในพื้นที่ และแบบฟอร์มรายงานขอให้ดำเนินการและจัดรายงาน dTc 2 ตามเอกสารที่แนบมาแล้วจัดส่งที่ สสอ.ภูพาน ภายในวันที่ 30 พ.ย. 57 (ดาวน์โหลดเอกสาร)

 

              ทวีศักดิ์  ผู้แจ้งข่าว

22 ต.ค. 57 10:40

**แจ้ง**

              ขอให้ผู้รับผิดชอบงาน EPI ทุก รพ.สต. ดาวน์โหลดการใช้นิยามการเฝ้าระวังอาการภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรค ในระบบเฝ้าระวังเชิงรับ เนื่องจากมีการส่งรายงาน AEFI เป็นจำนวนน้อยมาก จึงขอให้ดาวน์โหลดเอกสารมาศึกษา (ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่)

              ทวีศักดิ์  ผู้แจ้งข่าว

15 ต.ค. 57 11:16

**แจ้ง**

              อัตราค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรมสัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.skko.moph.go.th งานบริหารทั่วไป/งานการเงิน  รายละเอียดหนังสือที่แนบมา (ดาวน์โหลดเอกสาร)

                สสอ.ภูพาน ผู้แจ้งข่าว

19 มิ.ย. 57 14:32

19 ก.ค. 55 11:57
ระเบียนที่ 1 - 8 / 8    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
สัปดาห์ที่ 09
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
สัปดาห์ที่ 10
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
สัปดาห์ที่ 11
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
สัปดาห์ที่ 12
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
สัปดาห์ที่ 13
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 

>>เอกสารที่น่าสนใจ<<

                            

                      นำสนอรับนิเทศกกปลาซิว ปี 55                               นำเสนออำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง รพ.สต.นายอ

>>ข่าวหนังสือพิมพ์<<<
                         
 
 
 
 
           
              นายพลนาภา นนสุราช
           สาธารณสุขอำเภอภูพาน
 

       Update JHCIS

Web link

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ

        
        นายทวีศักดิ์ กุละนาม
          ผู้ดูแลระบบเวบไซต์
 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน