สำนักงานสาธารณอำเภอภูพาน
        โทรศัพท์  : 042-708164
           (Fax) : 042-708252

             หน้าหลัก
          ข้อมูลทั่วไป
          วิสัยทัศน์
          ระบบรายงาน
พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ปี 2542
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประมูลขายทอดตลาดของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน ในวันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน โหลดรายละเอียดที่นี่

22 ก.พ. 62 14:24

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพานแจ้งแนวทางประเมินผลการปฏิบัติราชการพลเรือนสามัญ สังกัดราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร จึงขอให้หน่วยบริการทุกแห่งปฏิบัติตามหนังสือที่แจ้ง ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

22 ก.พ. 62 14:20

***การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วงงานภาครัฐ (ITA)***

EB8 การกำหนดแนวทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์หน่วยงาน

        - แนวทางเผยแพร่เว็ปไซต์

        - คำสั่งนำข้อมูลเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

        - วิธีการขั้นตอนเปิดเผยข้อมูลระดับหน่วยงาน

        - แบบฟอร์มเผยแพร่เว็ปไซต์

EB1 การวิเคราะห์ผลการจัดการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี(ที่ผ่านมา)

        - การวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561

        - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 (แบบ สขร.1)

        - ทะเบียนคุมการเบิกงบประมาณ สสอ.ปีงบประมาณ 2561

EB2  การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการกำหนดการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

        - โครงการงบประมาณพื้นฐาน สสอ.ภูพาน ปีงบประมาณ 2562

        - ประกาศแผนหน้าเว็ปไซต์

        - แนวทางการตรวจสอบบุคลากรผลประโยชน์ทับซ้อน

        - สรุปผลการตรวจสอบบุคลากร ผลประโยชน์ทับซ้อนปีงบประมาณ 2561

        - หนังสือใช้แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ

        - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินการ ไตรมาสที่ 1/2562

EB4 การเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

        - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ขสร.1)ปีงบประมาณ 2562

 

                                 สสอ.ภูพาน  ผู้แจ้งข่าว

26 ธ.ค. 61 23:09

ตามที่ จังหวัดสกลนคร (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชมภูพานเหนือ) ได้มีโครงการ ซื้อรถจักรยานยนต์ 120 ซีซี เกียร์ธรรมดา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บัดนี้ได้ดำเนินการดังกล่าวฯ เรียบร้อยแล้ว  ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้


น.ส.ทิพวรรณ แฮนเกตุ ผู้แจ้งข่าว

14 ธ.ค. 61 16:11

ตามที่ ประกาศจังหวัดสกลนคร (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชมภูพานเหนือ) ได้มีโครงการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บัดนี้ได้ดำเนินการดังกล่าวฯ เรียบร้อยแล้ว  ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

น.ส.ทิพวรรณ แฮนเกตุ ผู้แจ้งข่าว

14 ธ.ค. 61 15:53

***ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน***

      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความารู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะบุคคลที่เหมาะสมกับตำแหน่ง รายละเอียดดาวน์โหลดที่นี่

14 ธ.ค. 61 15:40

***ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุงเพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน ตั้งแต่วันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2561 ในวันเวลาราชการ รายละเอียดดาวน์โหลดที่นี่

                             สสอ.ภูพาน  ผู้แจ้งข่าว

14 ธ.ค. 61 15:34

ตามที่ ประกาศจังหวัดสกลนคร (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฮ่องสิม) ได้มีโครงการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล จำวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บัดนี้ได้ดำเนินการดังกล่าวฯ เรียบร้อยแล้ว  ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

น.ส.ศรีสุดา  ยังแสนภู  (จนท.พัสดุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฮ่องสิม) ***ผู้แจ้งข่าว***

4 ธ.ค. 61 15:59

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) จำนวน 1 รายการ งบค่าบริการทางการแพทย์ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2562 สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อเดือนห้า อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร  ดังรายละเอียดที่แนบมานี้

                                                                                                                                                                                                                               นางภัชรพร  ทาบโลหะ

                                                                                                                                                                                                                                          ผู้แจ้งข่าว

1 ธ.ค. 61 11:51

ตามที่ประกาศจังหวัดสกลนคร (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชมภูพานเหนือ) ได้มีโครงการซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บัดนี้ ได้ดำเนินารเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาดังกล่าว ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

น.ส.ทิพวรรณ แฮนเกตุ

ผู้แจ้งข่าว

 http://www.skko.moph.go.th/dward/document_file/d_phupan/common_form_upload_file/20181130184328_453141535.pdf

30 พ.ย. 61 18:51
1
2
3
4
ระเบียนที่ 1 - 10 / 33    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
24
สัปดาห์ที่ 08
25
 
26
 
27
 
28
 
1
 
2
 
3
สัปดาห์ที่ 09
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
สัปดาห์ที่ 10
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
สัปดาห์ที่ 11
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
สัปดาห์ที่ 12
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
สัปดาห์ที่ 13
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 

>>เอกสารที่น่าสนใจ<<

                            

                      นำสนอรับนิเทศกกปลาซิว ปี 55                               นำเสนออำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง รพ.สต.นายอ

>>ข่าวหนังสือพิมพ์<<<
                         
 
 
 
 
                   
                  นายณัฐวุฒิ  อุตนาม
             สาธารณสุขอำเภอภูพาน
    Tel.086-2351514  ตลอด 24 ชั่วโมง

ส่ง Dashboard

       Update JHCIS
 
      

Web link

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ

        
        นายทวีศักดิ์ กุละนาม
          ผู้ดูแลระบบเวบไซต์
 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน