ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

ยุทธศาสตร์ของประเทศ

 พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562

 นโยบายและยุทธศาตร์ของหน่วยงาน

แผนปฏิบัติงานประจำปีและผลการดำเนินงาน

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข กำหนดมาตรการ 3ป. 1ค. ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริธรรม ประจำ สป.

รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

***การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ (ITA) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ.2563***

EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)

         1.วิเคราะห์ผลการจัดชื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

         2.ขออนุมัติชื่อผู้ที่จะอบรมความรู้จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ ๒๕๖๓

EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบ ในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

         1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

         2.มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ

         3.รายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการปิดประกาศ

         4.1 สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1/63

         4.2 สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2/63

         4.3 สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3/63

         5.แนวทางการตรวจสอบบุคลากร ผลประโยชน์ทับซ้อน

         6.แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ

EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

         1.ชี้แจงการจัดสรรเงินงบประมาณ สสอ.ปี2563

EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

         1.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)ปี2563

EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

         1.ภารกิจหลัก สสอ.ภูพาน

         2.กฎกระทรวง สนง.ปลัดกระทรวงด้วยการแบ่งส่วนราชการ

 

         3.โครงสร้างภารกิจ สสอ.ภูพาน

 

         4.ขออนุมัติโครงการ

         5.โครงการเฝ้าระวังสารเคมีตกค้างในเลือดของเกษตรกรในเขตพื้นที่ตำบลโคกภู ปีงบประมาณ 2563

         6.คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาสุขภาพอำเภอ ปี 2563

         7.รายงานการประชุม

EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

         1.ขออนุมัติโครงการ

         2.โครงการเฝ้าระวังสารเคมีตกค้างในเลือดของเกษตรกรในเขตพื้นที่ตำบลโคกภู ปีงบประมาณ 2563

         3.คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาสุขภาพอำเภอปี 2563

         4.รายงานการประชุม 2-63 (25 ธ.ค.62)

EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

         1.ขออนุมัติโครงการ

         2.โครงการเฝ้าระวังสารเคมีตกค้างในเลือดของเกษตรกรในเขตพื้นที่ตำบลโคกภู ปีงบประมาณ2563

         3.คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาสุขภาพอำเภอปี 2563

         4.บันทึกชี้แจงผลการดำเนินโครงการ

EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

         1.หนังสือแจ้งการเผยแพร่แนวทางเผยแพร่เวบไซต์

         2.คำสั่งนำข้อมูลเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

         1.ขออนุมัติแผนปฎิบัติราชการประจำปี 2563

         2.แผนปฎิบัติงาน สสอ.ภูพาน ปี 2563

EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีที่ผ่านมา

         1.หนังสือสรุปการติดตามและประเมินผลแผนปฎิบัติการประจำปี 2562

         2.หนังสือสรุปการติดตามและประเมินผลแผนปฎิบัติการประจำปี 2562

EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

         1.หนังสือแจ้งรับทราบการกำกับตือตามแผนปฎิบัติการปี 2563

         2.แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563

         3.สรุปผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563

EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

         1.หนังสือประกาศการประเมินผลการปฎิบัติราชการ

EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ

         1.บันทึกข้อความลงนามประกาศ

         2.ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน

         3.บันทึกข้อประกาศผู้ได้ดีเด่น ดีมาก

EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

         1.ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด

EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

         คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป

         คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต

         รายงานสรุปผลการดำเนินการต่อข้อร้องเรียน (รานเดือน)

         ข้อร้องเรียนทั่วไป รอบ 6 เดือน

         ข้อร้องเรียนการทุจริต รอบ 6 เดือน

 

EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

         1.มาตรการจริยธรรมในการจัดซื้อจัดหายา

         2.มาตรการทุจริตการใช้รถยนต์ราชการและการเบิกค่าตอบแทน

         3.ประกาศรับสินบนเกี่ยวกับการบริจาค

         4.ประกาศการรับสินบนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

         5.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อน

         6.คำสั่งกรรมการ (รับข้อร้องเรียน)

EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

         1.โครงการต่อต้านการทุจริตปี 2563

         2.คำสั่งแต่งตั้งกลุ่มบุคลากรรณรงค์เสริมสร้างวัฒนธรรมหรือค่านิยม

         3.ปฎิทินการดำเนินงานกลุ่มรณรงค์

         4.รายงานสรุปผลการดำเนินงาน

EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส

         1.คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน "STRONG ภูพาน"

         2.วัตถุประสงค์เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสของหน่วยงาน

         3.ระเบียบหรือแนวทางการดำเนินงานของกลุ่ม STRONG ภูพาน

         4.แผนปฏิบัติงานกลุ่ม "STRONG ภูพาน"

         5.รายงานแผนปฏิบัติการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม Strong ภูพาน

EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

         1.คำสั่งผู้รับผิดชอบงานวิเคราะห์ความเสี่ยง

         2.รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฎิบัติงานปี 2563

EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

         1.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

         2.คู่มือแนวทางผลประโยชน์ทับซ้อน

         3.แบบ ปค 4 สสอ.ภูพาน

         4.แบบ ปค 5 สสอ.ภูพาน

         5.ประกาศมาตรการแนวทางป้องกัน

EB 22 หน่วยงานมีการประชุมหรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

          1.หนังสือเสนอรายงานประชุม

          2.สรุปรายงานการประชุม

          3.ภาพการประชุม

          4.สรุปผลการดำเนินโครงการ

EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

          1.แผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตปี 2563

          2.แบบรายงานผลการติตามการดำเนินงาน

         3.การดำเนินงานของชมรมจริยธรรม

EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

          1.รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต

          2.รายงานผลกำกับติดตามการส่งเสริมคุณธรรม

EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

           1.แต่งตั้งประเมินผลควบคุมภายใน

           2.ประกาศมาตรการตรวจสอบการปฎิบัติของเจ้าหน้าที่

           3.แนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้อง

           4.หนังสือแจ้งมาตรการตรวจสอบการปฎิบัติงานขอลเจ้าหน้าที่

           5.คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงานป้องกันการละเว้น

           6.แผนการกำกับติดตาม แนวทางการตรวจสอบการปฎิบัติงาน

           7.ผลการกำกับติดตาม

           8.ผลการกำกับติดตาม แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงาน

EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

           1.คู่มือกระบวนการอำนวยความสะดวก

           2.แผนผังกระบวนการทำงานของระบบการอำนวนความสะดวก

5 มี.ค. 63 10:28
ทวีศักดิ์
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 30
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
สัปดาห์ที่ 31
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
สัปดาห์ที่ 32
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
สัปดาห์ที่ 33
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
สัปดาห์ที่ 34
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
สัปดาห์ที่ 35
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
ภาพกิจกรรม

              Login             

คู่มือ

คู่มือการร้องเรียน

http://www.skko.moph.go.th/dward/document_file/d_phupan_ita/common_form_upload_file/20200602135510_1674576650.7zข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

  1. แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา
  2. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
  3. ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

            สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1/63

            สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2/63

            สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3/63

        4.แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1)

 

 งาน ITA