ข้อมูลพื้นฐาน

 >ผู้บริหารหน่วยงาน

>นโยบายผู้บริหาร

>โครงสร้างหน่วยงาน

>วิสัยทัศย์ ค่านิยม MOPH

>อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน

>ยุทธศาสตร์  พันธกิจ

>ประมวลจริยธรรมข้าราชการ

พลเรือน

>ข้อบังคับสำนักปลัดกระทรวง

สาธารณสุข

>จรรยาบรรณกระทรวง

สาธารณสุข

>ยุทธศาสตร์ในระดับประเทศ

 

 

หน่วยบริการในสังกัด

         * 05580 รพ.สต.บ้านใหม่ไชยา

         * 05581 รพ.สต.บ้านใหม่หนองผือ

         * 05582 รพ.สต.บ้านนาแก้วน้อย

         * 05583 รพ.สต.บ้านโพนแคน้อย

         * 05584 รพ.สต.บ้านน้ำพุ

         * 05585 รพ.สต.บ้านโพนบก

         * 05586 รพ.สต.บ้านโนนสามัคคี

นโยบาย

แผนปฏิบัติ

>ปี 2561     >ปี 2562

แผนจ่ายเงิน

แผนร้องเรียน

รง.ผลร้องเรียน

ประเมิน ขรชก

>ปี 2562

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี 2562 รอบที่ 1  รายละเอียด

19 มิ.ย. 62 10:08

โครงการยกระดับไอคิวและคุณภาพชีวิตของเด็ก ในเขตอำเภอโพนนาแก้ว  รายละเอียด

31 มี.ค. 62 12:02

รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ“พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)โพนนาแก้ว” รายละเอียด

31 มี.ค. 62 11:31

คู่มือปฏิบัติงานตรวจคุณภาพน้ำ  รายละเอียด

25 มี.ค. 62 13:12

คำรับรองปฏิบัติราชการ 62  รายละเอียด

25 มี.ค. 62 13:02

สรุปรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิขอบและส่งเสริมจริยธรรม   รายละเอียด

21 มี.ค. 62 15:24

แผนปฏิบัติการปราบปรามป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ สสอ.โพนนาแก้ว ปี 2562   รายละเอียด

21 มี.ค. 62 15:10

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนนาแก้ว เรื่อง  เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต รายละเอียด

21 มี.ค. 62 14:20

ผลการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ คปสอ.โพนนาแก้วประจำปี 2562 รายละเอียด

21 มี.ค. 62 14:08

มาตรการป้องกันการทุจริต การเรียกรับสินบน และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนนาแก้วประจำปีงบประมาณ 2562  รายละเอียด

21 มี.ค. 62 13:32
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
30
สัปดาห์ที่ 26
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
สัปดาห์ที่ 27
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
สัปดาห์ที่ 28
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
สัปดาห์ที่ 29
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
สัปดาห์ที่ 30
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
ทดสอบ1
     
test.test_id
test.test_name
test.test_type_id
1 1 จันทร์สุดา 0
2 2 พรทวี 0
3 3 ประยูง 0
4 5 วิรุฬห์ 2
5 6 พัรนทร์ 1
ระเบียนที่ 1 - 5 / 5    
ทดสอบ
     
test.test_id
test.test_name
test.test_type_id
1 1 จันทร์สุดา 0
2 2 พรทวี 0
3 3 ประยูง 0
4 5 วิรุฬห์ 2
5 6 พัรนทร์ 1
ระเบียนที่ 1 - 5 / 5    


นายวิรัตน์  จำปาวัน

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอโพนนาแก้ว

ข้อมูลจัดจ้าง

>แผนการวิเคราะห์ผลที่ผ่านมา

>แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

 

>สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ปีงบประมาณ  2562

ประจำเดือน   ต.ค.61   พ.ย.61    ธ.ค.61

ประจำเดือน    ม.ค.62   ก.พ.62   มี.ค.62

ประจำเดือน    เม.ย.62  พ.ค.62   มิ.ย.62

>สรุปวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562

   - ไตรมาสที่ 1   รายละเอียด

   - ไตรมาสที่  2  รายละเอียด

   -  ไตรมาสที่ 3  รายละเอียด

>ประกาศแนวทางการปฏิบัติและ

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ

>แบบสรุปผลการจัดหาวัสดุ

>คู่มือการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่

>>กระบวนการรับเรื่องร้องเรียน

    รายงานการจัดการข้อร้องเรียน 62  รายละเอียด

>>คำรับรองปฏิบัติราชการ 2562

>>กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

> รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 62 

>มาตรฐานขั้นตอนบริการ

สรุปผลงาน

>ปี 2561     >ปี 2562

Web link

สรุป พชอ.

>ปี2562

*รายงานการประชุม พชอ.

   (ครั้งที่ 1)  (ครั้งที่ 2) 

*(โครงการ 3ก. กิน กระตุ้น กระตุก)

คู่มือบริการประชาชน

>พรบ.การอำนวยความสะดวก

ของทางราชการ พ.ศ.2558

>คู่มือตรวจวิเคราห์น้ำดื่ม

คู่มือ

E-office

สสอ.โพนนาแก้ว