หน่วยบริการในสังกัด

         * 05580 รพ.สต.บ้านใหม่ไชยา

         * 05581 รพ.สต.บ้านใหม่หนองผือ

         * 05582 รพ.สต.บ้านนาแก้วน้อย

         * 05583 รพ.สต.บ้านโพนแคน้อย

         * 05584 รพ.สต.บ้านน้ำพุ

         * 05585 รพ.สต.บ้านโพนบก

         * 05586 รพ.สต.บ้านโนนสามัคคี

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

การวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อนำมาปรับแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  รายละเอียด

30 มิ.ย. 61 00:12

คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนนาแก้ว

ประจำปี พ.ศ. 2561 รายละเอียด

29 มิ.ย. 61 23:55

รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน  รายละเอียด

29 มิ.ย. 61 22:03

การปรับปรุงขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2561 รายละเอียด

12 มิ.ย. 61 12:03

รายงานการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการร้องเรียน และการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานปี 2561  รายละเอียด

12 มิ.ย. 61 11:36

ภาพกิจกรรมการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือในการแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสาธารณสุขอำเภอโพนนาแก้วกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสาธารณสุขอำเภอโพนนาแก้ว   รายละเอียด

27 พ.ค. 61 16:32

บันทึกข้อตกลงร่วมมือในการแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสาธารณสุขอำเภอโพนนาแก้วกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสาธารณสุขอำเภอโพนนาแก้ว รายละเอียด

27 พ.ค. 61 16:32

คำสั่งคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียน สสอ.โพนนาแก้ว  รายละเอียด

22 เม.ย. 61 10:44

สรุปผลโครงการอบรมพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของหน่วยงานภาครัฐสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ปี งบประมาณ 2561  รายละเอียด

31 มี.ค. 61 22:56

อำนาจหน้าที่ของสาธารณสุขอำเภอกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐   รายละเอียด

29 มี.ค. 61 13:43
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
สัปดาห์ที่ 26
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
สัปดาห์ที่ 27
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
สัปดาห์ที่ 28
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
สัปดาห์ที่ 29
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
สัปดาห์ที่ 30
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
ทดสอบ1
     
test.test_id
test.test_name
test.test_type_id
1 1 จันทร์สุดา 0
2 2 พรทวี 0
3 3 ประยูง 0
4 5 วิรุฬห์ 2
5 6 พัรนทร์ 1
ระเบียนที่ 1 - 5 / 5    
ทดสอบ
     
test.test_id
test.test_name
test.test_type_id
1 1 จันทร์สุดา 0
2 2 พรทวี 0
3 3 ประยูง 0
4 5 วิรุฬห์ 2
5 6 พัรนทร์ 1
ระเบียนที่ 1 - 5 / 5    

นายพูลธวรรธน์  ภัทรธำรงกุล

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอโพนนาแก้ว

Web link

คู่มือ

E-office

สสอ.โพนนาแก้ว