หน่วยบริการในสังกัด

         * 05580 รพ.สต.บ้านใหม่ไชยา

         * 05581 รพ.สต.บ้านใหม่หนองผือ

         * 05582 รพ.สต.บ้านนาแก้วน้อย

         * 05583 รพ.สต.บ้านโพนแคน้อย

         * 05584 รพ.สต.บ้านน้ำพุ

         * 05585 รพ.สต.บ้านโพนบก

         * 05586 รพ.สต.บ้านโนนสามัคคี

ข้อมูลพื้นฐาน

 >ผู้บริหารหน่วยงาน

>นโยบายของผู้บริหาร

>โครงสร้างหน่วยงาน

>วิสัยทัศน์   ค่านิยม

>อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน

>ยุทธศาสตร์ , พันธกิจ

>ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

>ข้อบังคับสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข

>จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข

นโยบาย

แผนปฏิบัติ

>ปี 2561     >ปี 2562

แผนจ่ายเงิน

แผนร้องเรียน

รง.ผลร้องเรียน

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสรรหาและคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงตำแหน่งแพทย์แผนไทย  รายละเอียด

5 มี.ค. 62 13:18

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย  รายละเอียด

1 มี.ค. 62 12:57

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนนาแก้ว เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือก

เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย  รายละเอียด

25 ก.พ. 62 14:26

ข่าวประชาสัมพันธ์ สสอ.โพนนาแก้ว ฉบับที่ 3เดือน มกราคม 2562

16 ม.ค. 62 16:15

ข่าวประชาสัมพันธ์ สสอ.โพนนาแก้ว ฉบับ 1 และ ฉบับที่ 2เดือน มกราคม 2562

15 ม.ค. 62 13:51

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนนาแก้วเรื่อง นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนนาแก้ว  รายละเอียด

27 ธ.ค. 61 11:15

แนวทางการตรวจสอบบุคลากร ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง  รายละเอียด

27 ธ.ค. 61 10:11

สรุปผลการจัดซื้อจ้างงบดำเนินงาน

 - ไตรมาสที่ 1 รายละเอียด

 - ไตรมาสที่ 2 รายละเอียด

26 ธ.ค. 61 21:23

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  พ.ศ. 2562 รายละเอียด

26 ธ.ค. 61 19:38

สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน   ปีงบประมาณ 2562

ประจำเดือน เดือน  ตุลาคม 61

ประจำเดือน เดือน พฤศจิกายน  61

ประจำเดือน เดือน  ธันวาคม 61

 ประจำเดือน เดือน  มกราคม 62

ประจำเดือน เดือน  กุมภาพันธ์ 62

26 ธ.ค. 61 14:31
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
24
สัปดาห์ที่ 08
25
 
26
 
27
 
28
 
1
 
2
 
3
สัปดาห์ที่ 09
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
สัปดาห์ที่ 10
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
สัปดาห์ที่ 11
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
สัปดาห์ที่ 12
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
สัปดาห์ที่ 13
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
ทดสอบ1
     
test.test_id
test.test_name
test.test_type_id
1 1 จันทร์สุดา 0
2 2 พรทวี 0
3 3 ประยูง 0
4 5 วิรุฬห์ 2
5 6 พัรนทร์ 1
ระเบียนที่ 1 - 5 / 5    
ทดสอบ
     
test.test_id
test.test_name
test.test_type_id
1 1 จันทร์สุดา 0
2 2 พรทวี 0
3 3 ประยูง 0
4 5 วิรุฬห์ 2
5 6 พัรนทร์ 1
ระเบียนที่ 1 - 5 / 5    


นายวิรัตน์  จำปาวัน

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอโพนนาแก้ว

ข้อมูลจัดจ้าง

>แผนการวิเคราะห์ผลที่ผ่านมา

>แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

>ประกาศแนวทางการปฏิบัติและ

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ

>แบบสรุปผลการจัดหาวัสดุ

>คู่มือการปฏิบัติงาน

>มาตรฐานขั้นตอนบริการ

สรุปผลงาน

>ปี 2561     >ปี 2562

Web link

คู่มือ

E-office

สสอ.โพนนาแก้ว