หน่วยบริการในสังกัด

         * 05580 รพ.สต.บ้านใหม่ไชยา

         * 05581 รพ.สต.บ้านใหม่หนองผือ

         * 05582 รพ.สต.บ้านนาแก้วน้อย

         * 05583 รพ.สต.บ้านโพนแคน้อย

         * 05584 รพ.สต.บ้านน้ำพุ

         * 05585 รพ.สต.บ้านโพนบก

         * 05586 รพ.สต.บ้านโนนสามัคคี

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปผลโครงการอบรมพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของหน่วยงานภาครัฐสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ปี งบประมาณ 2561  รายละเอียด

31 มี.ค. 61 22:56

อำนาจหน้าที่ของสาธารณสุขอำเภอกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐   รายละเอียด

29 มี.ค. 61 13:43

รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  รายละเอียด

29 มี.ค. 61 12:53

แนวทางการป้องกัน/การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก  รายละเอียด

28 มี.ค. 61 22:17

คู่มือปฏิบัคิงานภารกิจหลักสสอ.โพนนาแก้ว  รายละเอียด

28 มี.ค. 61 22:16

รายงานผลการปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก :โครงการ “ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตำบลต้นแบบอำเภอโพนนาแก้ว” รายละเอียด

28 มี.ค. 61 21:51

แนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับชุมชน (อสม.ปปช.)  รายละเอียด

21 มี.ค. 61 21:46

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายละเอียด

21 มี.ค. 61 20:53

รายงานผลการวิเคราะห์การปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน  รายละเอียด

21 มี.ค. 61 20:51

สรุปรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  รายละเอียด

21 มี.ค. 61 20:41
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
สัปดาห์ที่ 13
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
สัปดาห์ที่ 14
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
สัปดาห์ที่ 15
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
สัปดาห์ที่ 16
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
สัปดาห์ที่ 17
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
ทดสอบ1
     
test.test_id
test.test_name
test.test_type_id
1 1 จันทร์สุดา 0
2 2 พรทวี 0
3 3 ประยูง 0
4 5 วิรุฬห์ 2
5 6 พัรนทร์ 1
ระเบียนที่ 1 - 5 / 5    
ทดสอบ
     
test.test_id
test.test_name
test.test_type_id
1 1 จันทร์สุดา 0
2 2 พรทวี 0
3 3 ประยูง 0
4 5 วิรุฬห์ 2
5 6 พัรนทร์ 1
ระเบียนที่ 1 - 5 / 5    

นายพูลธวรรธน์  ภัทรธำรงกุล

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอโพนนาแก้ว

Web link

คู่มือ

E-office

สสอ.โพนนาแก้ว