หน่วยบริการในสังกัด

         * 05580 รพ.สต.บ้านใหม่ไชยา

         * 05581 รพ.สต.บ้านใหม่หนองผือ

         * 05582 รพ.สต.บ้านนาแก้วน้อย

         * 05583 รพ.สต.บ้านโพนแคน้อย

         * 05584 รพ.สต.บ้านน้ำพุ

         * 05585 รพ.สต.บ้านโพนบก

         * 05586 รพ.สต.บ้านโนนสามัคคี

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑   รายละเอียด

26 ส.ค. 61 12:54

โครงสร้างงานประชาสัมพันธุ์ สสอ.โพนนาแก้ว  รายละเอียด

26 ส.ค. 61 12:28

 แนวทางการตรวจสอบบุคลากร ผลประโยชน์ทับซ้อน รายละเอียด

24 ส.ค. 61 12:59

สรุปผลการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2560 รายละเอียด

24 ส.ค. 61 12:25

สรุปผลการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2561 รายละเอียด

24 ส.ค. 61 12:10

รายงานผลการปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก :โครงการ “ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตำบลต้นแบบอำเภอโพนนาแก้ว” รายละเอียด

20 ส.ค. 61 10:17

การวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อนำมาปรับแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  รายละเอียด

30 มิ.ย. 61 00:12

คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนนาแก้ว

ประจำปี พ.ศ. 2561 รายละเอียด

29 มิ.ย. 61 23:55

รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน  รายละเอียด

29 มิ.ย. 61 22:03

การปรับปรุงขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2561 รายละเอียด

12 มิ.ย. 61 12:03
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
25
สัปดาห์ที่ 47
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
สัปดาห์ที่ 48
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
สัปดาห์ที่ 49
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
สัปดาห์ที่ 50
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
สัปดาห์ที่ 51
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
สัปดาห์ที่ 52
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
ทดสอบ1
     
test.test_id
test.test_name
test.test_type_id
1 1 จันทร์สุดา 0
2 2 พรทวี 0
3 3 ประยูง 0
4 5 วิรุฬห์ 2
5 6 พัรนทร์ 1
ระเบียนที่ 1 - 5 / 5    
ทดสอบ
     
test.test_id
test.test_name
test.test_type_id
1 1 จันทร์สุดา 0
2 2 พรทวี 0
3 3 ประยูง 0
4 5 วิรุฬห์ 2
5 6 พัรนทร์ 1
ระเบียนที่ 1 - 5 / 5    


นายวิรัตน์  จำปาวัน

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอโพนนาแก้ว

Web link

คู่มือ

E-office

สสอ.โพนนาแก้ว