รพ.สต.

เรื่องด่วน
     
หัวข้อเรื่อง
ฝ่าย/งาน
วันประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปรายงานผลการจัดซื้อ  จัดจ้าง ในรอบปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลด

22 ธ.ค. 60 14:17

ขออนุญาตเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบปีงบประมาณ  2560  ดาวน์โหลด

22 ธ.ค. 60 13:48

ขออนุญาตนำเผยแพร่แนวทางการตรวจสอบเจ้าหน้าที่พัสดุเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  ดาวน์โหลด

22 ธ.ค. 60 11:57

BE 2 (1) ขออนุญาตนำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่บนบอร์ดประชาสัมพันธ์และบนเว็บไซต์  ดาวน์โหลด

22 ธ.ค. 60 11:27

เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลด

29 พ.ย. 60 10:58

คิวรี่ตรวจสอบผลงานเบื้องต้น ปี 61 ดาวน์โหลด

14 พ.ย. 60 15:42

แนวทางการคีย์ข้อมูล ดาวน์โหลด

6 พ.ย. 60 13:51

โปรแกรม strokeGIS_win_v1  ดาวน์โหลด

3 พ.ย. 60 09:11

บันทึกการรับบริการ ดาวน์โหลด

9 ต.ค. 60 08:30

เอกสาร และ แบบฟอร์มแผน ปฏิบัติการ 61 ดาวน์โหลด

5 ต.ค. 60 11:15
1
2
ระเบียนที่ 1 - 10 / 14    
ปฏิทินกิจกรรม
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
31
สัปดาห์ที่ 52
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
สัปดาห์ที่ 01
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
สัปดาห์ที่ 02
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
สัปดาห์ที่ 03
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
สัปดาห์ที่ 04
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
ภาพกิจกรรม

 

นายเมธี  ปัญญารัตน์
สาธารณสุขอำเภอสว่างแดนดิน

รพ.สต.สังกัด สสอ.สว่างแดนดิน
การรับหน้งสือราชการ
     
รหัส
หนังสือส่ง
รับแล้ว
ร้อยละ
1 05542 1954 1940 99.28
2 05543 1963 1957 99.69
3 05544 1954 1937 99.13
4 05545 1947 1938 99.54
5 05546 1918 1902 99.17
6 05547 1949 1528 78.40
7 05548 1958 1949 99.54
8 05549 1953 1944 99.54
9 05550 1940 1932 99.59
10 05551 1976 1912 96.76
11 05552 1970 1962 99.59
12 05553 1968 1957 99.44
13 05554 1948 1929 99.02
14 05555 1947 1939 99.59
15 05556 1938 1906 98.35
16 05557 1944 1935 99.54
17 05558 1956 1949 99.64
18 05559 1957 1942 99.23
19 05560 1958 1949 99.54
20 13977 1942 1931 99.43

 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างแดนดิน
Power by DWARD TEAM@skko.moph.go.th