สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างแดนดิน

ที่ตั้ง หมู่ 21 ต.สว่างแดนดิน

อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110

โทร 042-721112

ข้อมูลพื้นฐาน

 • โครงสร้างหน่วยงาน
 • อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
 • นโยบาย
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
 • ยุทธศาสตร์ในระดับประเทศ
 • ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
 • ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ
 • จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
 • นโยบายและยุทธศาสตร์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างแดนดิน
 • แผนปฏิบัติการ
 • แผนการใช้จ่ายงบระมาณ
 • หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ปัญหา
รพ.สต.

เรื่องด่วน
     
หัวข้อเรื่อง
ฝ่าย/งาน
วันประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจังหวัดสกลนคร  เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด  เสื่อมสภาพ  ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างแดนดิน  ดาวน์โหลด

18 มี.ค. 62 11:25

คำสั่ง พชอ. 62 และ คำสั่ง อนุฯ พชอ. 62 ดาวน์โหลด

11 ก.พ. 62 08:34

คำสั่ง รพ.สต.ติดดาว คปสอ.สว่างฯ + เกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว 62 ดาวน์โหลด

5 ก.พ. 62 09:51

แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบ 2562 ดาวน์โหลด

5 ก.พ. 62 09:25

แผนการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2562 รายละเอียด

11 ธ.ค. 61 14:45

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างแดนดิน  เรื่องรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุงเพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  ดาวน์โหลด

7 ธ.ค. 61 14:27

หลักสูตรจินตคณิตสกลนคร ดาวน์โหลด

4 ธ.ค. 61 08:25

ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคไอคิว ดาวน์โหลด

4 ธ.ค. 61 08:24

แนวทางการดำเนินงาน MCH ดาวน์โหลด

4 ธ.ค. 61 08:23

นโยบาย ๓ ก.(กิน กระตุ้น กระตุก) ดาวน์โหลด

4 ธ.ค. 61 08:21
1
2
3
4
5
ระเบียนที่ 1 - 10 / 50    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ประกวดผลงานวิชาการ
     
ข่าวประกวดผลงานวิชาการ
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
เอกสารดาวน์โหลด
     
จดหมายข่าว
ประกาศถึงวันที่
1 เอกสารงานพัฒนาการเด็ก 20 ก.พ. 63
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
หนังสือเชิญประชุม
     
หนังสือเชิญประชุม
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ITA/สอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการบริหารงานที่โปร่งใส ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างแดนดิน ประจำปีพ.ศ.2562 7 ธ.ค. 2562
2 ขออนุมัติดำเนินการจัดประชุมกิจกรรมให้ความรู้ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและสร้างเสริมวัฒนธรรมค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2562 25 ธ.ค. 2562
3 การหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน ประจำปี 2562 7 ม.ค. 2563
4 กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2562 6 ม.ค. 2563
5 คู่มือความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนการระบุความรู้ 31 มี.ค. 2563
6 กำกับติดตามการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการประจำปี สสอ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ปีงบประมาณ 2562 1 ต.ค. 2563
7 สรุปประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี สสอ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ปีงบประมาณ 2561 1 ต.ค. 2562
8 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 22 พ.ย. 2562
9 แผนปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2562 1 ต.ค. 2562
10 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างแดนดิน เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต 3 ธ.ค. 2562
11 แผนปฏิบัติการ ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ 2562 1 ต.ค. 2562
12 ขอรายงานสรุปผลการดำเนินการต่อข้อร้องเรียนรอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562) 28 ก.พ. 2562
13 รายงานข้อร้องเรียน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 29 ก.พ. 2563
14 รายงานข้อร้องเรียน ประจำเดือน มกราคม 2562 31 ม.ค. 2563
15 รายงานข้อร้องเรียน ประจำเดือน ธันวาคม 2561 31 ธ.ค. 2562
16 รายงานข้อร้องเรียน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 30 พ.ย. 2562
17 รายงานข้อร้องเรียน ประจำเดือน ตุลาคม 2561 31 ต.ค. 2562
18 รายงานติดตามผลสรุปการดำเนินการต่อข้อร้องเรียน 29 ก.พ. 2563
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินการ ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 26 มี.ค. 2563
20 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 29 ก.พ. 2563
21 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 31 ม.ค. 2563
22 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 31 ธ.ค. 2562
23 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 30 พ.ย. 2562
24 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 31 ต.ค. 2562
25 แผน/โครงการตามภารกิจพื้นฐานของ สสอ.สว่างแดนดิน 26 ก.พ. 2563
26 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 2562 27 พ.ย. 2562
27 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 2561 27 พ.ย. 2562
28 ผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2561 27 พ.ย. 2562
29 สรุปแผน 31 ม.ค. 2562
30 คำสั่ง/หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลลงบนเว็บไซต์ 27 ธ.ค. 2562
1
2
ระเบียนที่ 1 - 30 / 31    
ข่าวการศึกษาต่อ
     
ข่าวการศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
     
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
ประกาศถึงวันที่
1 คำสั่ง พชอ.+คำสั่ง อนุฯ พชอ. 62 30 ก.ย. 62
2 แบบบันทึกกิจกรรมจิตอาสา 7 ม.ค. 62
ระเบียนที่ 1 - 2 / 2    
ปฏิทินกิจกรรม
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
24
สัปดาห์ที่ 08
25
 
26
 
27
 
28
 
1
 
2
 
3
สัปดาห์ที่ 09
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
สัปดาห์ที่ 10
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
สัปดาห์ที่ 11
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
สัปดาห์ที่ 12
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
สัปดาห์ที่ 13
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
ภาพกิจกรรม

 

นายชวน  โทอิ้ง
สาธารณสุขอำเภอสว่างแดนดิน

สายด่วนผู้บริหาร 089-4194725

การรับหน้งสือราชการ
     
รหัส
หนังสือส่ง
รับแล้ว
ร้อยละ
1 05542 2223 2215 99.64
2 05543 2233 2228 99.78
3 05544 2221 2212 99.59
4 05545 2213 2205 99.64
5 05546 2187 1935 88.48
6 05547 2215 1856 83.79
7 05548 2229 2221 99.64
8 05549 2219 2211 99.64
9 05550 2206 2199 99.68
10 05551 2248 2162 96.17
11 05552 2236 2229 99.69
12 05553 2236 2227 99.60
13 05554 2213 2201 99.46
14 05555 2212 2205 99.68
15 05556 2204 2192 99.46
16 05557 2210 2202 99.64
17 05558 2223 2216 99.69
18 05559 2225 2214 99.51
19 05560 2226 2216 99.55
20 13977 2210 2200 99.55

 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างแดนดิน
Power by DWARD TEAM@skko.moph.go.th