สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างแดนดิน

ที่ตั้ง หมู่ 21 ต.สว่างแดนดิน

อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110

โทร 042-721112

สสจ.สกลนคร

ข้อมูลพื้นฐาน

รพ.สต.

เรื่องด่วน
     
หัวข้อเรื่อง
ฝ่าย/งาน
วันประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารให้ความรู้ประชาชน COVID-19 ดาวน์โหลด

24 มี.ค. 63 15:54

การรับสมัครสอบคัดเลือกและคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งแพทย์แผนไทย ดาวน์โหลด

18 มี.ค. 63 16:41

 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรายงานรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ขับเคลื่อน ๒ ล้อแบบมีวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างแดนดิน ดาวน์โหลด

18 มี.ค. 63 15:16

แผนการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างแดนดิน  ปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลด

12 มี.ค. 63 09:22

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ดาวน์โหลด

5 ก.พ. 63 15:37

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (พกส.)  ดาวน์โหลด

3 ก.พ. 63 10:52

การรับสมัครสอบคัดเลือกและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (พกส.) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข  ดาวน์โหลด

24 ม.ค. 63 10:51

เผยแพร่แผนปฏิบัติการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๒ คัน ด้วยวธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สาธารณสุขอำเภอสว่างแดนดิน ดาวน์โหลด

9 ธ.ค. 62 14:12

ขออนุมัติและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลด

24 ต.ค. 62 14:05

ประกาศจังหวัดสกลนคร  เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด  เสื่อมสภาพ  ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างแดนดิน  ดาวน์โหลด

18 มี.ค. 62 11:25
1
2
3
4
5
6
ระเบียนที่ 1 - 10 / 59    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ประกวดผลงานวิชาการ
     
ข่าวประกวดผลงานวิชาการ
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
หนังสือเชิญประชุม
     
หนังสือเชิญประชุม
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ITA/สอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 สุรปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 30 ก.ย. 2563
2 แนวทางการดำเนินงานเพื่อความโปร่งใส 2563 30 ก.ย. 2563
3 รายงานโครงการอบรมพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 30 ก.ย. 2563
4 ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต รับสินบนทุกรูปแบบ 2563 30 ก.ย. 2563
5 รายงานสรุปผลการดำเนินการต่อข้อร้องเรียน ไตรมาส 1-2 ปีงบประมาณ 2563 30 ก.ย. 2563
6 กรอบแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2563 30 ก.ย. 2563
7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรังเบาหวานและความดันโลหิตสูง อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2563 30 ก.ย. 2563
8 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด 30 ก.ย. 2563
9 รายงานผลการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2563 30 ก.ย. 2563
10 กำหนดมาตรการ กลไก ในการบริการผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ 30 ก.ย. 2563
11 ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบ63 30 ก.ย. 2563
12 กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานให้สอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานในข้อ 30 ก.ย. 2563
13 แผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 30 ก.ย. 2563
14 กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 30 ก.ย. 2563
15 คู่มือกระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนมีเนื้อหาที่แสดงถึงประเภทงานบริการซึ่งเป็นกระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน 30 ก.ย. 2563
16 รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 30 ก.ย. 2563
17 กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 30 ก.ย. 2563
18 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา) 30 ก.ย. 2563
19 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562-มีนาคม2563 30 ก.ย. 2563
20 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 30 ก.ย. 2563
21 วิธีการและขั้นตอนเปิดเผยข้อมูลสำหรับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอผ่านเว็บไซต์ระดับหน่วยงานในราชการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างแดนดิน 30 ก.ย. 2563
22 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 30 ก.ย. 2563
23 สรุปการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 30 ก.ย. 2563
24 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ 2560 30 ก.ย. 2563
25 รายงานสรุปข้อร้องเรียน รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2563 30 ก.ย. 2563
26 รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียน 30 ก.ย. 2563
27 คู่มือและขั้นตอนการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติ ตามภารกิจหลัก 30 ก.ย. 2563
28 หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีการร้องเรียนการปฎิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 30 ก.ย. 2563
29 ผลการจัดกิจกรรมให้ความรู้ จนท.เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2563 30 ก.ย. 2563
30 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน 30 ก.ย. 2563
1
2
3
4
ระเบียนที่ 1 - 30 / 104    
ข่าวการศึกษาต่อ
     
ข่าวการศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
     
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
ประกาศถึงวันที่
1 คำสั่ง พชอ.+คำสั่ง อนุฯ พชอ. 62 30 ก.ย. 62
2 แบบบันทึกกิจกรรมจิตอาสา 7 ม.ค. 62
ระเบียนที่ 1 - 2 / 2    
ปฏิทินกิจกรรม
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
29
สัปดาห์ที่ 13
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 14
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 15
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 16
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 17
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 

 

นายชวน  โทอิ้ง
สาธารณสุขอำเภอสว่างแดนดิน

สายด่วนผู้บริหาร 089-4194725

การรับหน้งสือราชการ
     
รหัส
หนังสือส่ง
รับแล้ว
ร้อยละ
1 05542 2452 2442 99.59
2 05543 2459 2454 99.80
3 05544 2446 2431 99.39
4 05545 2437 2430 99.71
5 05546 2411 2122 88.01
6 05547 2439 2430 99.63
7 05548 2453 2445 99.67
8 05549 2444 2434 99.59
9 05550 2429 2422 99.71
10 05551 2474 2238 90.46
11 05552 2460 2450 99.59
12 05553 2467 2456 99.55
13 05554 2438 2412 98.93
14 05555 2437 2430 99.71
15 05556 2429 2419 99.59
16 05557 2433 2423 99.59
17 05558 2447 2440 99.71
18 05559 2453 2441 99.51
19 05560 2453 2445 99.67
20 13977 2435 2425 99.59

 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างแดนดิน
Power by DWARD TEAM@skko.moph.go.th

 
Daha fazla dayanamayan patron seksi porno indir beyaz götü olan asistanı domaltarak onun ıslanan amcığından içeriye Altyazılı Porno doğru uzun yarağını yerleştirerek hemen tezgah önünde git gel yapıyor. bedava porno indir Zevk alarak yaşadığı ayak porno üstü ilişkiden oldukça memnun olan asistan kadın sex hikayeleri ileride üzerindeki gecelikleri çıkararak banyoda rahat olmayan porno sex ama zevk dolu pozisyonlarda cinselliğe imza atarak çılgınlık yaparak Palyaço Porno patronuyla unutulmaz bir film ortaya koyuyor. Beyaz porno izle götünün güzelliği karşısında etkilenen patron onun belinden tutarak Kasaba HD Porno sikmesi sonrasında boşalarak orgazm olmanın mutluluğunu yaşayarak asistanına teşekkür ediyor.