รพ.สต.

เรื่องด่วน
     
หัวข้อเรื่อง
ฝ่าย/งาน
วันประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์

การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก  ดาวน์โหลด

19 มี.ค. 61 14:36

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก  ดาวน์โหลด

19 มี.ค. 61 14:35

คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก  ดาวน์โหลด

19 มี.ค. 61 14:33

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  ดาวน์โหลด

17 มี.ค. 61 14:06

คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  ดาวน์โหลด

17 มี.ค. 61 14:04

ขอเชิญร่วมประชุมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  ดาวน์โหลด

17 มี.ค. 61 14:03

เอกสารการประเมิน อวช.&สวล. ปี 61 ดาวน์โหลด

16 มี.ค. 61 10:19

IQ ดาวน์โหลด

14 มี.ค. 61 11:06

แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน 61 ดาวน์โหลด

5 มี.ค. 61 10:51

แบบบักทึกการวัดความดันโลหิต และ แบบตรวจประเมินเท้าในผู้เป็นเบาหวาน ดาวน์โหลด

16 ก.พ. 61 07:45
1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 10 / 25    
ปฏิทินกิจกรรม
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
25
สัปดาห์ที่ 08
26
 
27
 
28
 
1
 
2
 
3
 
4
สัปดาห์ที่ 09
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
สัปดาห์ที่ 10
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
สัปดาห์ที่ 11
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
สัปดาห์ที่ 12
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
ภาพกิจกรรม

 

นายเมธี  ปัญญารัตน์
สาธารณสุขอำเภอสว่างแดนดิน


รพ.สต.สังกัด สสอ.สว่างแดนดิน
การรับหน้งสือราชการ
     
รหัส
หนังสือส่ง
รับแล้ว
ร้อยละ
1 05542 1989 1978 99.45
2 05543 1996 1991 99.75
3 05544 1987 1979 99.60
4 05545 1980 1973 99.65
5 05546 1952 1922 98.46
6 05547 1982 1559 78.66
7 05548 1993 1985 99.60
8 05549 1986 1978 99.60
9 05550 1973 1966 99.65
10 05551 2010 1912 95.12
11 05552 2004 1997 99.65
12 05553 2002 1993 99.55
13 05554 1981 1966 99.24
14 05555 1980 1973 99.65
15 05556 1971 1936 98.22
16 05557 1977 1966 99.44
17 05558 1989 1982 99.65
18 05559 1992 1971 98.95
19 05560 1992 1984 99.60
20 13977 1977 1969 99.60

 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างแดนดิน
Power by DWARD TEAM@skko.moph.go.th