สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างแดนดิน

ที่ตั้ง หมู่ 21 ต.สว่างแดนดิน

อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110

โทร 042-721112

D_swangdandin@hotmail.com 

สสจ.สกลนคร

ข้อมูลพื้นฐาน

รพ.สต.

เรื่องด่วน
     
หัวข้อเรื่อง
ฝ่าย/งาน
วันประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขออนุมัติและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลด

1 ธ.ค. 63 11:29

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2000 ซีซี.  หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์  ขับเคลื่อน 2 ล้อ  แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ดาวน์โหลด

19 มิ.ย. 63 09:00

 เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา รายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2000 ซีซี  ขับเคลื่อน 2 ล้อ  แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของสำนักงานสาธารณสุขอเภอสว่างแดนดิน ดาวน์โหลด

14 พ.ค. 63 10:43

เผยแพร่ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง รายการครุภัณฑ์ (ผ่านการพิจารณาอนุกรรมาธิการฯ) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2000 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก  จำนวน 2 คัน  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างแดนดิน  ดาวน์โหลด

13 เม.ย. 63 16:13

เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๒ คัน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างแดนดิน ดาวน์โหลด

13 เม.ย. 63 16:07

เอกสารให้ความรู้ประชาชน COVID-19 ดาวน์โหลด

24 มี.ค. 63 15:54

การรับสมัครสอบคัดเลือกและคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งแพทย์แผนไทย ดาวน์โหลด

18 มี.ค. 63 16:41

 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรายงานรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ขับเคลื่อน ๒ ล้อแบบมีวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างแดนดิน ดาวน์โหลด

18 มี.ค. 63 15:16

แผนการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างแดนดิน  ปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลด

12 มี.ค. 63 09:22

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ดาวน์โหลด

5 ก.พ. 63 15:37
1
2
3
4
5
6
7
ระเบียนที่ 1 - 10 / 64    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ประกวดผลงานวิชาการ
     
ข่าวประกวดผลงานวิชาการ
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
หนังสือเชิญประชุม
     
หนังสือเชิญประชุม
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ITA/สอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 กรอบแนวทางการนเปิดเผยข้อมูลระดับหน่วยงาน 30 ก.ย. 2564
2 ผลการวิเคราะห์ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบปีงบประมาณ 2563 30 ก.ย. 2564
3 รายงานสรุปผลการดำเนินการต่อข้อร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการรอบไตรมาส 1 ประจำปี 2564 30 ก.ย. 2564
4 รายงานสรุปผลการดำเนินการต่อข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบไตรมาส 1 ประจำปี 2564 30 ก.ย. 2564
5 สขร.1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 30 ก.ย. 2564
6 สขร.1 ประจำเดือนตุลาคม 2563 30 ก.ย. 2564
7 ข้อมูลวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปี 2563 30 ก.ย. 2564
8 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 30 ก.ย. 2564
9 รายงานสรุปผลการดำเารเรื่องร้องเรียนรอบ12เดือน(1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2563 30 ก.ย. 2563
10 รายงานการวิเคราะห์การเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 30 ก.ย. 2563
11 รายงานผลฯ ตามแผน ปี 63 รอบ 12 เดือน 30 ก.ย. 2563
12 แบบรายการสรุปผลการประกาศการป้องกันการรับสินบน ไตรมาส 4 30 ก.ย. 2563
13 รายงานสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบตามที่หน่วยงานกำหนด ไตรมาส 4 30 ก.ย. 2563
14 รายงานการวิเคราะห์การเผยแพร่ ไตรมาส 3 30 ก.ย. 2563
15 รายงานผลการดำเนินการตามโครงการ ไตรมาส4 30 ก.ย. 2563
16 สขร.1ประจำเดือนกันยายน 2563 30 ก.ย. 2563
17 สขร.1ประจำเดือนสิงหาคม 2563 30 ก.ย. 2563
18 สขร.1ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 30 ก.ย. 2563
19 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด 30 ก.ย. 2563
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2000 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ก.ค. 2563
21 สขร.1ประจำเดือนมิถุนายน 2563 30 ก.ย. 2563
22 ปฏิทินการดำเนินงานการดำเนินการเพื่อความโปร่งใส 30 ก.ย. 2563
23 แบบฟอร์มการขออนุญาตขึ้นเว็บไซต์เผยแพร่แนวทางการดำเนินการเพื่อความโปร่งใส 30 ก.ย. 2563
24 ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มรณรงค์เพื่อบริหารความโปร่งใส ปี 63 30 ก.ย. 2563
25 แนวทางการดำเนินงานเพื่อความโปร่งใส 2563 30 ก.ย. 2563
26 ประกาศเรื่องข้าราชการผู้ปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก 30 ก.ย. 2563
27 สขร.1ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 30 ก.ย. 2563
28 เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา รายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2000 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของสำนักงานสาธารณสุขอเภอสว่างแดนดิน 22 พ.ค. 2563
29 ตารางสรุปการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 30 ก.ย. 2563
30 สขร.1ประจำเดือนเมษายน 2563 30 ก.ย. 2563
1
2
3
4
5
ระเบียนที่ 1 - 30 / 139    
ข่าวการศึกษาต่อ
     
ข่าวการศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
     
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
ประกาศถึงวันที่
1 คำสั่ง พชอ.+คำสั่ง อนุฯ พชอ. 62 30 ก.ย. 62
2 แบบบันทึกกิจกรรมจิตอาสา 7 ม.ค. 62
ระเบียนที่ 1 - 2 / 2    
ปฏิทินกิจกรรม
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
29
สัปดาห์ที่ 48
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
สัปดาห์ที่ 49
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
สัปดาห์ที่ 50
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
สัปดาห์ที่ 51
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
สัปดาห์ที่ 52
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 

 

นายวิกรานต์  งอธิราช
สาธารณสุขอำเภอสว่างแดนดิน

สายด่วนผู้บริหาร 080-183-1562

การรับหน้งสือราชการ
     
รหัส
หนังสือส่ง
รับแล้ว
ร้อยละ
1 05542 2582 2572 99.61
2 05543 2589 2582 99.73
3 05544 2577 2546 98.80
4 05545 2566 2558 99.69
5 05546 2540 2230 87.80
6 05547 2567 2557 99.61
7 05548 2584 2575 99.65
8 05549 2573 2560 99.49
9 05550 2557 2549 99.69
10 05551 2604 2286 87.79
11 05552 2589 2581 99.69
12 05553 2596 2582 99.46
13 05554 2567 2456 95.68
14 05555 2567 2559 99.69
15 05556 2557 2486 97.22
16 05557 2562 2553 99.65
17 05558 2575 2567 99.69
18 05559 2583 2441 94.50
19 05560 2583 2574 99.65
20 13977 2563 2432 94.89

 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างแดนดิน
Power by DWARD TEAM@skko.moph.go.th