สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างแดนดิน

ที่ตั้ง หมู่ 21 ต.สว่างแดนดิน

อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110

โทร 042-721112

ข้อมูลพื้นฐาน

 • โครงสร้างหน่วยงาน
 • อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
 • นโยบาย
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
 • ยุทธศาสตร์ในระดับประเทศ
 • ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
 • ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ
 • จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
 • นโยบายและยุทธศาสตร์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างแดนดิน
 • แผนปฏิบัติการ
 • แผนการใช้จ่ายงบระมาณ
 • หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ปัญหา
รพ.สต.

เรื่องด่วน
     
หัวข้อเรื่อง
ฝ่าย/งาน
วันประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจังหวัดสกลนคร  เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด  เสื่อมสภาพ  ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างแดนดิน  ดาวน์โหลด

18 มี.ค. 62 11:25

คำสั่ง พชอ. 62 และ คำสั่ง อนุฯ พชอ. 62 ดาวน์โหลด

11 ก.พ. 62 08:34

คำสั่ง รพ.สต.ติดดาว คปสอ.สว่างฯ + เกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว 62 ดาวน์โหลด

5 ก.พ. 62 09:51

แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบ 2562 ดาวน์โหลด

5 ก.พ. 62 09:25

แผนการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2562 รายละเอียด

11 ธ.ค. 61 14:45

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างแดนดิน  เรื่องรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุงเพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  ดาวน์โหลด

7 ธ.ค. 61 14:27

หลักสูตรจินตคณิตสกลนคร ดาวน์โหลด

4 ธ.ค. 61 08:25

ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคไอคิว ดาวน์โหลด

4 ธ.ค. 61 08:24

แนวทางการดำเนินงาน MCH ดาวน์โหลด

4 ธ.ค. 61 08:23

นโยบาย ๓ ก.(กิน กระตุ้น กระตุก) ดาวน์โหลด

4 ธ.ค. 61 08:21
1
2
3
4
5
ระเบียนที่ 1 - 10 / 50    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ประกวดผลงานวิชาการ
     
ข่าวประกวดผลงานวิชาการ
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
เอกสารดาวน์โหลด
     
จดหมายข่าว
ประกาศถึงวันที่
1 เอกสารงานพัฒนาการเด็ก 20 ก.พ. 63
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
หนังสือเชิญประชุม
     
หนังสือเชิญประชุม
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ITA/สอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2562 31 ก.ค. 2562
2 ขออนุญาตเผยแพร่รายงานเรื่องร้องเรียน เดือน มิถุนายน 2562 31 ก.ค. 2562
3 ขออนุญาตเผยแพร่รายงานเรื่องร้องเรียน เดือน พฤษภาคม 2562 17 มิ.ย. 2562
4 ขออนุญาตเผยแพร่รายงานเรื่องร้องเรียน เดือน เมษายน 2562 31 พ.ค. 2562
5 ขออนุญาตเผยแพร่รายงานเรื่องร้องเรียน เดือน มี.ค. 2562 30 เม.ย. 2562
6 ผลการจัดกิจกรรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนปี62 18 มี.ค. 2562
7 สรุปการจัดการข้อร้องเรียนรอบ 6 เดือน(ตุลาคม2561-มีนาคม 2562) 1 มี.ค. 2562
8 คู่มือปฏิบัติงานการจัดการข้อร้องเรียน 1 ต.ค. 2562
9 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียน 1 ต.ค. 2562
10 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 1 ต.ค. 2562
11 สรุปผลการดำเนินงานจัดการข้อร้องเรียนรายเดือน ปี 2562 1 ต.ค. 2562
12 คู่มือและขั้นตอนการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติ ตามภารกิจหลัก 26 มี.ค. 2563
13 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบิตงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านดารจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 26 มี.ค. 2563
14 คู่มือและขั้นตอนการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติ ตามภารกิจหลัก 26 มี.ค. 2563
15 คู่มือการปฏิบัติตามภารกิจหลัก การคัดกรอง วินิจฉัย และการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 26 มี.ค. 2563
16 ขั้นตอนแก้ไขปัญหากรณีมีข้อรองเรียนการบริหาร การทุจริต 29 มี.ค. 2563
17 สรุปประเมินผลตาม แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 1 ต.ค. 2562
18 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการบริหารงานที่โปร่งใส ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างแดนดิน ประจำปีพ.ศ.2562 7 ธ.ค. 2562
19 ขออนุมัติดำเนินการจัดประชุมกิจกรรมให้ความรู้ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและสร้างเสริมวัฒนธรรมค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2562 25 ธ.ค. 2562
20 การหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน ประจำปี 2562 7 ม.ค. 2563
21 กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2562 6 ม.ค. 2563
22 คู่มือความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนการระบุความรู้ 31 มี.ค. 2563
23 กำกับติดตามการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการประจำปี สสอ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ปีงบประมาณ 2562 1 ต.ค. 2563
24 สรุปประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี สสอ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ปีงบประมาณ 2561 1 ต.ค. 2562
25 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 22 พ.ย. 2562
26 แผนปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2562 1 ต.ค. 2562
27 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างแดนดิน เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต 3 ธ.ค. 2562
28 แผนปฏิบัติการ ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ 2562 1 ต.ค. 2562
29 ขอรายงานสรุปผลการดำเนินการต่อข้อร้องเรียนรอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562) 28 ก.พ. 2562
30 รายงานข้อร้องเรียน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 29 ก.พ. 2563
1
2
ระเบียนที่ 1 - 30 / 48    
ข่าวการศึกษาต่อ
     
ข่าวการศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
     
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
ประกาศถึงวันที่
1 คำสั่ง พชอ.+คำสั่ง อนุฯ พชอ. 62 30 ก.ย. 62
2 แบบบันทึกกิจกรรมจิตอาสา 7 ม.ค. 62
ระเบียนที่ 1 - 2 / 2    
ปฏิทินกิจกรรม
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
สัปดาห์ที่ 35
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
สัปดาห์ที่ 36
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
สัปดาห์ที่ 37
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
สัปดาห์ที่ 38
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
สัปดาห์ที่ 39
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 

 

นายชวน  โทอิ้ง
สาธารณสุขอำเภอสว่างแดนดิน

สายด่วนผู้บริหาร 089-4194725

การรับหน้งสือราชการ
     
รหัส
หนังสือส่ง
รับแล้ว
ร้อยละ
1 05542 2336 2326 99.57
2 05543 2345 2339 99.74
3 05544 2333 2325 99.66
4 05545 2324 2316 99.66
5 05546 2298 2015 87.68
6 05547 2327 1970 84.66
7 05548 2340 2332 99.66
8 05549 2331 2322 99.61
9 05550 2317 2310 99.70
10 05551 2361 2162 91.57
11 05552 2347 2339 99.66
12 05553 2352 2336 99.32
13 05554 2325 2299 98.88
14 05555 2324 2315 99.61
15 05556 2316 2304 99.48
16 05557 2321 2311 99.57
17 05558 2335 2327 99.66
18 05559 2338 2321 99.27
19 05560 2339 2329 99.57
20 13977 2323 2300 99.01

 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างแดนดิน
Power by DWARD TEAM@skko.moph.go.th