สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างแดนดิน

ที่ตั้ง หมู่ 21 ต.สว่างแดนดิน

อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110

โทร 042-721112

สสจ.สกลนคร

ข้อมูลพื้นฐาน

 • โครงสร้างหน่วยงาน
 • อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
 • นโยบาย
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
 • ยุทธศาสตร์ในระดับประเทศ
 • ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
 • ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ
 • จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
 • นโยบายและยุทธศาสตร์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างแดนดิน
 • แผนปฏิบัติการ
 • แผนการใช้จ่ายงบระมาณ
 • หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ปัญหา
รพ.สต.

เรื่องด่วน
     
หัวข้อเรื่อง
ฝ่าย/งาน
วันประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครสอบคัดเลือกและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (พกส.) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข  ดาวน์โหลด

24 ม.ค. 63 10:51

เผยแพร่แผนปฏิบัติการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๒ คัน ด้วยวธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สาธารณสุขอำเภอสว่างแดนดิน ดาวน์โหลด

9 ธ.ค. 62 14:12

ขออนุมัติและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลด

24 ต.ค. 62 14:05

ประกาศจังหวัดสกลนคร  เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด  เสื่อมสภาพ  ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างแดนดิน  ดาวน์โหลด

18 มี.ค. 62 11:25

คำสั่ง พชอ. 62 และ คำสั่ง อนุฯ พชอ. 62 ดาวน์โหลด

11 ก.พ. 62 08:34

คำสั่ง รพ.สต.ติดดาว คปสอ.สว่างฯ + เกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว 62 ดาวน์โหลด

5 ก.พ. 62 09:51

แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบ 2562 ดาวน์โหลด

5 ก.พ. 62 09:25

แผนการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2562 รายละเอียด

11 ธ.ค. 61 14:45

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างแดนดิน  เรื่องรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุงเพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  ดาวน์โหลด

7 ธ.ค. 61 14:27

หลักสูตรจินตคณิตสกลนคร ดาวน์โหลด

4 ธ.ค. 61 08:25
1
2
3
4
5
6
ระเบียนที่ 1 - 10 / 53    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ประกวดผลงานวิชาการ
     
ข่าวประกวดผลงานวิชาการ
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
เอกสารดาวน์โหลด
     
จดหมายข่าว
ประกาศถึงวันที่
1 คู่มือบริหารกองทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 1 ต.ค. 63
2 STEMI Fast track Care map รพสต. 31 ต.ค. 62
3 เอกสารงานพัฒนาการเด็ก 20 ก.พ. 63
ระเบียนที่ 1 - 3 / 3    
หนังสือเชิญประชุม
     
หนังสือเชิญประชุม
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ITA/สอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 หลักฐานการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 30 ก.ย. 2563
2 การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 30 ก.ย. 2563
3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างแดนดินเรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2562 30 ก.ย. 2563
4 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ต.ค. 61-ธ.ค.61 30 ก.ย. 2563
5 ขออนุญาตนำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 เผยแพร่ 30 ก.ย. 2563
6 แนวทางการตรวจสอบบุคคลากร 30 ก.ย. 2563
7 หนังสือเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเห้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง 30 ก.ย. 2563
8 หนังสือจัดสรรงบประมาณ 30 ก.ย. 2563
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ ตุลาคม 2561-กันยายน 2562 30 ก.ย. 2563
10 มาตรการและกรอบแนวทางการดำเนินการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 30 ก.ย. 2563
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบ 62 ไตรมาส 4 30 เม.ย. 2563
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบ 62 ไตรมาส 3 30 ก.ย. 2563
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบ 62 ไตรมาส 2 30 ก.ย. 2563
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบ 62 ไตรมาส 1 30 ก.ย. 2563
15 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบ62 30 ก.ย. 2563
16 แนวทางการตรวจสอบบุคลากรฯการจัดซื้อจัดจ้างปีงบ 2562 30 ก.ย. 2563
17 วิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562 30 ก.ย. 2563
18 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562 30 ก.ย. 2563
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2562 31 ก.ค. 2562
20 ขออนุญาตเผยแพร่รายงานเรื่องร้องเรียน เดือน มิถุนายน 2562 31 ก.ค. 2562
21 ขออนุญาตเผยแพร่รายงานเรื่องร้องเรียน เดือน พฤษภาคม 2562 17 มิ.ย. 2562
22 ขออนุญาตเผยแพร่รายงานเรื่องร้องเรียน เดือน เมษายน 2562 31 พ.ค. 2562
23 ขออนุญาตเผยแพร่รายงานเรื่องร้องเรียน เดือน มี.ค. 2562 30 เม.ย. 2562
24 ผลการจัดกิจกรรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนปี62 18 มี.ค. 2562
25 สรุปการจัดการข้อร้องเรียนรอบ 6 เดือน(ตุลาคม2561-มีนาคม 2562) 1 มี.ค. 2562
26 คู่มือปฏิบัติงานการจัดการข้อร้องเรียน 1 ต.ค. 2562
27 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียน 1 ต.ค. 2562
28 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 1 ต.ค. 2562
29 สรุปผลการดำเนินงานจัดการข้อร้องเรียนรายเดือน ปี 2562 1 ต.ค. 2562
30 คู่มือและขั้นตอนการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติ ตามภารกิจหลัก 26 มี.ค. 2563
1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 30 / 66    
ข่าวการศึกษาต่อ
     
ข่าวการศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
     
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
ประกาศถึงวันที่
1 คำสั่ง พชอ.+คำสั่ง อนุฯ พชอ. 62 30 ก.ย. 62
2 แบบบันทึกกิจกรรมจิตอาสา 7 ม.ค. 62
ระเบียนที่ 1 - 2 / 2    
ปฏิทินกิจกรรม
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
29
สัปดาห์ที่ 52
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 01
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 02
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 03
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 04
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 

 

นายชวน  โทอิ้ง
สาธารณสุขอำเภอสว่างแดนดิน

สายด่วนผู้บริหาร 089-4194725

การรับหน้งสือราชการ
     
รหัส
หนังสือส่ง
รับแล้ว
ร้อยละ
1 05542 2404 2394 99.58
2 05543 2413 2407 99.75
3 05544 2401 2391 99.58
4 05545 2392 2383 99.62
5 05546 2366 2122 89.69
6 05547 2395 2384 99.54
7 05548 2408 2398 99.58
8 05549 2399 2388 99.54
9 05550 2385 2376 99.62
10 05551 2429 2196 90.41
11 05552 2415 2406 99.63
12 05553 2420 2409 99.55
13 05554 2393 2367 98.91
14 05555 2392 2385 99.71
15 05556 2384 2370 99.41
16 05557 2389 2377 99.50
17 05558 2403 2394 99.63
18 05559 2407 2396 99.54
19 05560 2407 2398 99.63
20 13977 2391 2300 96.19

 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างแดนดิน
Power by DWARD TEAM@skko.moph.go.th

 
Daha fazla dayanamayan patron seksi porno indir beyaz götü olan asistanı domaltarak onun ıslanan amcığından içeriye doğru uzun yarağını yerleştirerek hemen tezgah önünde git gel yapıyor. bedava porno indir Zevk alarak yaşadığı ayak üstü ilişkiden oldukça memnun olan asistan kadın sex hikayeleri ileride üzerindeki gecelikleri çıkararak banyoda rahat olmayan ama zevk dolu pozisyonlarda cinselliğe imza atarak çılgınlık yaparak patronuyla unutulmaz bir film ortaya koyuyor. Beyaz porno izle götünün güzelliği karşısında etkilenen patron onun belinden tutarak sikmesi sonrasında boşalarak orgazm olmanın mutluluğunu yaşayarak asistanına teşekkür ediyor.