สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างแดนดิน

ที่ตั้ง หมู่ 21 ต.สว่างแดนดิน

อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110

โทร 042-721112

ข้อมูลพื้นฐาน

 • โครงสร้างหน่วยงาน
 • อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
 • นโยบาย
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
 • ยุทธศาสตร์ในระดับประเทศ
 • ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
 • ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ
 • จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
 • นโยบายและยุทธศาสตร์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างแดนดิน
 • แผนปฏิบัติการ
 • แผนการใช้จ่ายงบระมาณ
 • หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ปัญหา
รพ.สต.

เรื่องด่วน
     
หัวข้อเรื่อง
ฝ่าย/งาน
วันประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานระดับดีเด่นและดีมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

31 มี.ค. 62 10:36

ประกาศจังหวัดสกลนคร  เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด  เสื่อมสภาพ  ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างแดนดิน  ดาวน์โหลด

18 มี.ค. 62 11:25

คำสั่ง พชอ. 62 และ คำสั่ง อนุฯ พชอ. 62 ดาวน์โหลด

11 ก.พ. 62 08:34

คำสั่ง รพ.สต.ติดดาว คปสอ.สว่างฯ + เกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว 62 ดาวน์โหลด

5 ก.พ. 62 09:51

แผนปฏิบัติการ คปสอ.สว่างแดนดิน ปีงบ 2562 ดาวน์โหลด

5 ก.พ. 62 09:25

แผนการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2562 รายละเอียด

11 ธ.ค. 61 14:45

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างแดนดิน  เรื่องรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุงเพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  ดาวน์โหลด

7 ธ.ค. 61 14:27

หลักสูตรจินตคณิตสกลนคร ดาวน์โหลด

4 ธ.ค. 61 08:25

ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคไอคิว ดาวน์โหลด

4 ธ.ค. 61 08:24

แนวทางการดำเนินงาน MCH ดาวน์โหลด

4 ธ.ค. 61 08:23
1
2
3
4
5
6
ระเบียนที่ 1 - 10 / 51    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ประกวดผลงานวิชาการ
     
ข่าวประกวดผลงานวิชาการ
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
เอกสารดาวน์โหลด
     
จดหมายข่าว
ประกาศถึงวันที่
1 เอกสารงานพัฒนาการเด็ก 20 ก.พ. 63
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
หนังสือเชิญประชุม
     
หนังสือเชิญประชุม
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ITA/สอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ผลการจัดกิจกรรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนปี62 18 มี.ค. 2562
2 สรุปการจัดการข้อร้องเรียนรอบ 6 เดือน(ตุลาคม2561-มีนาคม 2562) 1 มี.ค. 2562
3 คู่มือปฏิบัติงานการจัดการข้อร้องเรียน 1 ต.ค. 2562
4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียน 1 ต.ค. 2562
5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 1 ต.ค. 2562
6 สรุปผลการดำเนินงานจัดการข้อร้องเรียนรายเดือน ปี 2562 1 ต.ค. 2562
7 คู่มือและขั้นตอนการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติ ตามภารกิจหลัก 26 มี.ค. 2563
8 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบิตงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านดารจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 26 มี.ค. 2563
9 คู่มือและขั้นตอนการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติ ตามภารกิจหลัก 26 มี.ค. 2563
10 คู่มือการปฏิบัติตามภารกิจหลัก การคัดกรอง วินิจฉัย และการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 26 มี.ค. 2563
11 ขั้นตอนแก้ไขปัญหากรณีมีข้อรองเรียนการบริหาร การทุจริต 29 มี.ค. 2563
12 สรุปประเมินผลตาม แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 1 ต.ค. 2562
13 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการบริหารงานที่โปร่งใส ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างแดนดิน ประจำปีพ.ศ.2562 7 ธ.ค. 2562
14 ขออนุมัติดำเนินการจัดประชุมกิจกรรมให้ความรู้ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและสร้างเสริมวัฒนธรรมค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2562 25 ธ.ค. 2562
15 การหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน ประจำปี 2562 7 ม.ค. 2563
16 กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2562 6 ม.ค. 2563
17 คู่มือความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนการระบุความรู้ 31 มี.ค. 2563
18 กำกับติดตามการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการประจำปี สสอ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ปีงบประมาณ 2562 1 ต.ค. 2563
19 สรุปประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี สสอ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ปีงบประมาณ 2561 1 ต.ค. 2562
20 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 22 พ.ย. 2562
21 แผนปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2562 1 ต.ค. 2562
22 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างแดนดิน เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต 3 ธ.ค. 2562
23 แผนปฏิบัติการ ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ 2562 1 ต.ค. 2562
24 ขอรายงานสรุปผลการดำเนินการต่อข้อร้องเรียนรอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562) 28 ก.พ. 2562
25 รายงานข้อร้องเรียน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 29 ก.พ. 2563
26 รายงานข้อร้องเรียน ประจำเดือน มกราคม 2562 31 ม.ค. 2563
27 รายงานข้อร้องเรียน ประจำเดือน ธันวาคม 2561 31 ธ.ค. 2562
28 รายงานข้อร้องเรียน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 30 พ.ย. 2562
29 รายงานข้อร้องเรียน ประจำเดือน ตุลาคม 2561 31 ต.ค. 2562
30 รายงานติดตามผลสรุปการดำเนินการต่อข้อร้องเรียน 29 ก.พ. 2563
1
2
ระเบียนที่ 1 - 30 / 43    
ข่าวการศึกษาต่อ
     
ข่าวการศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
     
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
ประกาศถึงวันที่
1 คำสั่ง พชอ.+คำสั่ง อนุฯ พชอ. 62 30 ก.ย. 62
2 แบบบันทึกกิจกรรมจิตอาสา 7 ม.ค. 62
ระเบียนที่ 1 - 2 / 2    
ปฏิทินกิจกรรม
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
28
สัปดาห์ที่ 17
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 18
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 19
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 20
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 21
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 

 

นายชวน  โทอิ้ง
สาธารณสุขอำเภอสว่างแดนดิน

สายด่วนผู้บริหาร 089-4194725

การรับหน้งสือราชการ
     
รหัส
หนังสือส่ง
รับแล้ว
ร้อยละ
1 05542 2260 2251 99.60
2 05543 2268 2262 99.74
3 05544 2256 2247 99.60
4 05545 2248 2240 99.64
5 05546 2222 2013 90.59
6 05547 2250 1891 84.04
7 05548 2264 2255 99.60
8 05549 2254 2240 99.38
9 05550 2241 2231 99.55
10 05551 2284 2162 94.66
11 05552 2271 2263 99.65
12 05553 2274 2264 99.56
13 05554 2248 2230 99.20
14 05555 2247 2234 99.42
15 05556 2239 2219 99.11
16 05557 2245 2236 99.60
17 05558 2258 2250 99.65
18 05559 2260 2241 99.16
19 05560 2262 2253 99.60
20 13977 2245 2226 99.15

 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างแดนดิน
Power by DWARD TEAM@skko.moph.go.th