ข้อมูลพื้นฐาน

ตำบล 4   ตำบล
หมู่บ้าน 32   หมู่บ้าน
หลังคาเรือน     6,182   หลังคา
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

พย.61

7 พ.ย. 61 10:55

ตค.61

7 พ.ย. 61 10:52

ข่าว

26 มิ.ย. 61 12:02

รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

กฎกระทรวง การแบ่งส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คลิ๊ก

โครงสร้างหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  คลิ๊ก

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเต่างอย 

อาศัยกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 ให้ไว้ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2560 บัญญัติไว้ว่าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(1) จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ

(2) ดำเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ

(3) กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุข ในเขตพื้นที่อำเภอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

(4) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง

(5)  พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพ ในเขตพื้นที่อำเภอ

(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

23 มิ.ย. 61 23:56

ข่าว

13 มิ.ย. 61 14:25

  1669

13 มิ.ย. 61 13:08

งาน ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเต่างอย 

- แจ้งสั่งการให้รพ.สต.ทุกแห่ง ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติตามงานภารกิจหลัก ในโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี อำเภอเต่างอย

- คำสั่งคำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือมาตราฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เครื่อข่ายบริการสุขภาพอำเภอเต่างอย 

- ขอเชิญประชุม

- คู่มือการปฏิบัติงานโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี อำเภอเต่างอย

- ขออนุญาตนำผลการปกิบัติงานตามภารกิจหลักเผยแพร่บนบอร์ดประชาสัมพันธ์และบนเวปไซด์

- แจ้งสั่งการให้ รพ.สต.ทุกแห่งปฏิบัติตาม CPG และ คู่มือการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเวปไซด์

- ขอส่งแนวปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน/การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก

- ขอส่งประกาศสำนักงานกระทรวงสาะารรสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๖๐

- ขออนุญาตเผยแพร่แนวทางการตรวจสอบเจ้าหน้าที่พัสดุเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

- ผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐

- เอกสารประกอบการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ปี ๒๕๖๑

- แจ้งสั่งการให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามคำสั่งมอบหมายงานแบ่งหน้าที่รับผิดชอบตามโครงสร้างหนาวยงานในราชการ และขออนุญาตนำคำสั่งเผยแพร่บนเวปไซด์

- การจัดตั้งศูนย์รับข้อร้องเรียนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเต่างอย(ศูนย์ดำรงธรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเต่างอย)

- คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการข้อร่้องเรียน

- คำสั่งแต่งต้งคณะทำงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

-รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน เดือน ตุลาคม 60-มีนาคม 61

- สรุปผลการดำเนินการต่อข้อร้องเรียน เดือน ตุลาคม 60 - มีนาคม 61

- ขอเชิญประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโชน์ทับซ้อน

- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

- ขออนุญาตเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

- คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

- รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน

- ขอเชิญเข้าร่วมอบรมพัฒนาการประเมินคุณธรรมและวามโปร่งใส ( ITA )

-สรุปผลการอบรมพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)

- แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

- รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

- แนวทางการดำเนินงานเพื่อความโปร่งใส ปี ๒๕๖๑

- ปฏิทินการดำเนินงานกลุ่มรณรงค์เพื่อบริหารความโปร่งใส ปี ๒๕๖๑

- ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านสุจริต "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๐

- ขออนุมัติให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินงานบริหารความโปร่งใส ปี ๒๕๖๑

29 มี.ค. 61 17:18
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
28
สัปดาห์ที่ 43
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
- ประชุม หน.ส่วนราชการ
- ประชุมประจำเดือน
3
 
4
สัปดาห์ที่ 44
5
 
6
 
- ประชุมหมอชวนวิ่ง
7
 
8
 
- ประชุม คป.สอ.
9
 
10
 
11
สัปดาห์ที่ 45
12
 
13
 
- ประชุมกองทุนสุขภาพ
14
 
- นพ.สสจ.มาเยี่ยม อ.เต่างอย
15
 
16
 
- กิจกรรมหมอชวนวิ่ง
17
 
- กิจกรรมหมอชวนวิ่ง
18
สัปดาห์ที่ 46
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
สัปดาห์ที่ 47
26
 
- -อบรมคุณธรรมและการบริหารความเสี่ยง
27
 
28
 
29
 
- ประชุม คป.สจ.
30
 
1
 
ภาพกิจกรรม

นายประยูร  แก้วคำแสน
สาธารณสุขอำเภอเต่างอย

วิสัยทัศน์

บริหารจัดการดี 
มีมาตรฐาน 
บริการแบบองค์รวม 
มีส่วนร่วมของชุมชน

รพ.สต.ในเขตรับผิดชอบ
รพ.สต.บ้านโพนปลาโหล
รพ.สต. บ้านดงหลวง
รพ.สต.บ้านนาหลวง
รพ.สต.บ้านคำข่า

Web link

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ

E-office

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเต่างอย  โทร.042-761031 , 042-761298   E-mail : d_toungoi@hotmail.com