ข้อมูลพื้นฐาน

ตำบล 4   ตำบล
หมู่บ้าน 32   หมู่บ้าน
หลังคาเรือน     6,182   หลังคา
 • แบบฟอร์ม

แบบจัดซื้อจัดจ้าง(pdf)

เอกสารเยี่ยมเสริมพลัง_130362

เอกสารเสริมพลังโพนปลาโหล

นำเสนอเสริมพลังโพนปลาโหล

นำเสนอนาหลวง_040762

รูปเล่มนาหลวง_040762

รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานรัฐ(ITA)สสอ.เต่างอย
ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 2

ดัชนีความโปร่งใส (EB 1 - EB 9)
EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)

    EB1-01 บันทึกรายงานผลวิเคราะห์การจัดซื้อจ้าง ปีงบประมาณ 2562 Download
    EB1-02 บันทึกรายงานผู้บริหารรับทราบ  แจ้งสั่งการ  อนุญาตเผยแพร่ Download
    EB1-03 รายงานการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 Download
    EB1-04 บันทึกขออนุมัติเผยแพร่ผลวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง  Download
    EB1-05 แบบฟอร์มการขออนุญาตเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์  Download
    EB1-06 ภาพขึ้นบอร์ดรายงานผลวิเคราะห์ปีงบประมาณ 2562 Download
    Print screen  Download
EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบ ในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
   
EB 2   แบบฟอร์มขอเผยแพร่  ไตรมาส 1_2563 Download
    EB 2 บันทึก เต่างอย ไตรมาส  1_2563  Download
    EB 2 สรุปผลการจัดซื้อจ้างงบดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1_63  Download
    EB 2-4 ขออนุญาตเผยแพร่กรอบแนวทางฯสสอ.เต่างอย  Download
    EB2-1 บันทึกกยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2563  Download
    EB2-1 บันทึกขออนุมัติลงนามคำสั่ง ประกาศ สสอ.เต่างอย 2563  Download
    EB2-1.1 ประกาศมอบหมายให้ปิดและปลดประกาศ 2563  Download
    EB2-1.2 ปิดและปลดประกาศ 2563  Download
    EB2-1.3คำสั่งผู้รับผิดชอบนำข้อมูลเผยแพร่ฯ เต่างอย  2563 Download
    EB2-3 กรอบแนวทางฯเพื่อส่งเสริมโปร่งใสจัดซื้อจัดจ้าง  2563  Download
    EB2-3.1แบบ  ITA 002-003 ตรวจสอบบุคลากร ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  Download
    EB2-3.2ประกาศ สป.แนวทางตรวจสอบบุลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พศ2560  Download
    EB2-3.3แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100000 บาท Download
    EB2-3.4แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจวงเงินเกิน 100000 บาท Download
    EB2-4.1แจ้ง รพ.สต.กรอบแนวทางการตรวจสอบ  Download
    EB2-4.2แบบฟอร์มขอเผยแพร่กรอบแนวทาง  สสอ.เต่างอย  Download
    Print screen Download 
EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
    EB3 หนังสือสนับสนุนงบประมาณ งวดที่ 1-2563  Download
   
EB3-1 บันทึกยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2563  Download
    EB3-2 บันทึกเผยแพร่แผน ปี  2563  ของ สสอ.เต่างอย  Download
    EB3-3 แผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้าง  เต่างอย  ปี 2563  Download
    EB3-4 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ แผนปฏิบัติการปี  2563 สสอ.เต่างอย  Download
    Print screen  download
EB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
   
EB4 แบบขอเผยแพร่  กพ.63  Download
    EB4 แบบขอเผยแพร่  ตค.62  Download
    EB4 แบบขอเผยแพร่  ธค.62  Download
    EB4 แบบขอเผยแพร่  พย.62  Download
    EB4 แบบขอเผยแพร่  มค.63  Download
    EB4แบบ สขร.1_กุมภาพันธ์  2563  Download
    EB4แบบ สขร.1_ตุลาคม  2562  Download
    EB4แบบ สขร.1_ธันวาคม  2562  Download
    EB4แบบ สขร.1_พฤศจิกายน  2562  Download
    EB4แบบ สขร.1_มกราคม  2563  Download
    EB4-บันทึกรายงานผู้บริหาร ขออนุญาตเผยแพร่  ก.พ.  63  Download
    EB4-บันทึกรายงานผู้บริหาร ขออนุญาตเผยแพร่  ต.ค.  62  Download
    EB4-บันทึกรายงานผู้บริหาร ขออนุญาตเผยแพร่  ธ.ค.  62  Download
    EB4-บันทึกรายงานผู้บริหาร ขออนุญาตเผยแพร่  พ.ย.  62   Download
    EB4-บันทึกรายงานผู้บริหาร ขออนุญาตเผยแพร่  ม.ค.  63  Download  
    Print Screen Download
EB 5
หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน                               
EB 6
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
EB 7
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
EB 8 
หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB 9
หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน                             
ดัชนีความพร้อมรับผิด (EB 10 - EB 16)
EB 10
หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี                               
EB 11
หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
EB 12
หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี                       
EB 13
หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ                            
EB 14
หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ  
    EB 14 แบบฟอร์มการขออนุญาตเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ สสอ.เต่างอย  Download
    EB 14 บันทึกขออนุญาตเผยแพร่ ของ สสอ.เต่างอย  Download
    EB 14 ประกาศรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติร าชการ 1 ตค. 62  Download
    EB 14 หนังสือประเมิน  ขรก. ณ  1 ตุลาคม  2562  Download
    EB 14 หนังสือประเมิน  พกส  ณ  1 ตุลาคม  2562  Download
    EB 14 หนังสือประเมิน  ลจช. ณ  1 ตุลาคม  2562  Download 
   
Print Screen Download           
EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน  
    EB 15 แบบการขออนุญาตเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์  Download
    EB 15 บันทึกขออนุญาตเผยแพร่ ของ สสอ.เต่างอย  Download  
    EB 15 รูปภาพประกาศเจตนารมณ์ 2563  Download
    บันทึกข้อตกลง MOU ปี 63  Download
    ประกาศเจตจำนงบริหารงานด้วยความสุจริต  2563  Download
   
Print Screen Download             
EB 16  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน   
    EB 16 บันทึกข้อความ รายงานข้อร้องเรียน และขออนุญาตเผยแพร่ กพ. 63  Download
    EB 16 บันทึกข้อความ รายงานข้อร้องเรียน และขออนุญาตเผยแพร่ ตค. 62  Download
    EB 16 บันทึกข้อความ รายงานข้อร้องเรียน และขออนุญาตเผยแพร่ ธค. 62  Download
    EB 16 บันทึกข้อความ รายงานข้อร้องเรียน และขออนุญาตเผยแพร่ พย. 62  Download
    EB 16 บันทึกข้อความ รายงานข้อร้องเรียน และขออนุญาตเผยแพร่ มค. 63  Download 
    EB16 แบบขอเผยแพร่  กพ.63  Download
    EB16 แบบขอเผยแพร่  ตค.62  Download
    EB16 แบบขอเผยแพร่  ธค.62  Download
    EB16 แบบขอเผยแพร่  พย.62  Download
    EB16 แบบขอเผยแพร่  มค.63  Download
    EB16 รายงานสรุปผลการดำเนินการต่อข้อร้องเรียน กพ.63 เต่างอย  Download
    EB16 รายงานสรุปผลการดำเนินการต่อข้อร้องเรียน ตค.62 เต่างอย  Download
    EB16 รายงานสรุปผลการดำเนินการต่อข้อร้องเรียน ธค.62 เต่างอย  Download
    EB16 รายงานสรุปผลการดำเนินการต่อข้อร้องเรียน พย.62 เต่างอย  Download
    EB16 รายงานสรุปผลการดำเนินการต่อข้อร้องเรียน มค.63 เต่างอย  Download
    คำสั่งกรรมการจัดการข้อร้องเรียน สนง.สสอ.เต่างอย 2563  Download
    EB 16 กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนที่ไม่อยู่(1)  Download
    EB 16 กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนที่ไม่อยู่  Download
    EB 16 ผังการเข้าถึงการร้องเรียน  เต่างอย  Download
    แบบบันทึกข้อร้องเรียน 1  Download
    แบบบันทึกข้อร้องเรียน 2  Download
    แบบบันทึกข้อร้องเรียน 3  Download
    Print Screen  Download
ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (EB 17 - EB 24)
EB 17
หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน                          
ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (EB 18 - EB 24)
EB 18
หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน                   
EB 19
หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น                     
EB 20
หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน                        
EB 21
หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนโดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
EB 22
หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน     
EB 23
หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง          
EB 24
หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน (EB 25 - EB 26)
EB 25
หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน                             
EB 26
หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้
25 มี.ค. 63 16:10
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานรัฐ(ITA)สสอ.เต่างอย
ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 1

EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)
        EB1-01บันทึกแจ้งสรุปผลการซื้อจ้าง สขร.1 ปี 2562
EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบ ในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
EB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
16 ธ.ค. 62 15:13

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส ที่ 1

4 ส.ค. 62 13:03

เผยแพร่ประกาศ ผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ รอบการประเมินครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562

28 มิ.ย. 62 12:22

งาน ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเต่างอย ปีงบประมาณ 2562

 • คู่มือกระบวนการอำนวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน
 • รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ปีงบประมาณ 2562
 • แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ปีงบประมาณ 2562
 • สรุปผลการอบรมและแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจิตพอเพียงต้านทุจริต
 • กรอบแนวทางการป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
 • ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
 • ผลการดำเนินงานชมรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม คปสอ.เต่างอย
 • ผลการดำเนินงานการสร้างเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
 • รายงานสรุปผลการดำเนินอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม
 • รายงานสรุปผลมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ รอบ  6 เดือน (ตุลาคม 61-มีนาคม 62)
 • สรุปผลการดำเนินการต่อข้อร้องเรียน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 61-มีนาคม 62)
 • ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • ประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร ระดับดีเด่นและดีมาก
 • กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
 • ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอ (พชอ.) ประเด็น ถนนปลอดภัย การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางจราจร
 • แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอ (พชอ.) ประเด็น ถนนปลอดภัย การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติทางจราจร
 • หนังสือขออนุมัติดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เต่างอย
 • หนังสือขออนุมัติดำเนินการตามแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอ (พชอ.) ประเด็นถนนปลอดภัยหนังสือรายงานการจัดกิจกรรมตามแผน พชอ. (ตามภารกิจหลัก)ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site หน่วยงาน
 • แผนปฏิบัติการ คปสอ.เต่างอย ปี 2562
 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการอำเภอเต่างอย ปี 2562
 • สรุปผลตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562
 • รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 • หลักเกณฑ์ขั้นตอนการประเมินผลปฏิบัติราชการ ( ขรก,พรก,พกส,ลจ.ประจำ )
 • รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2
 • ประกาศเจนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต ปี 2562
 • คำสั่งศูนย์ดำรงธรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเต่างอย
 • หนังสือแจ้งเวียน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริต
 • เผยแพร่แนวทาง/กิจกรรมการส่งเสริมจริยธรรมแก่ข้าราชการพลเรือน
 • กิจกรรมการลงนามMOU
 • หนังสือเสนอผู้บริหารรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง
 • แนวทางการป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
 • สรุปประเมินผลโครงการอบรม ITA (งบประมาณ 4000 บาท)
 • แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม
 • รายงานผลการปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต
 • หนังสือแจ้งเวียนคู่มือการปฏิบัติงานใน พชอ.เต่างอย
 • ขั้นตอนการติดต่อ/ประสานงานการให้บริการประชาชนด้านการรับเรื่องร้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค
20 มิ.ย. 62 14:35

พย.61

7 พ.ย. 61 10:55

ตค.61

7 พ.ย. 61 10:52

ข่าว

26 มิ.ย. 61 12:02

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2561 ถึง กรกฎาคม 2562 (สขร.1)

ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2562

แนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง

คำสั่งคณะกรรมการปิด/ปลดประกาศ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.เต่างอย

กรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.เต่างอย

นโยบายสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเต่างอย เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2562

รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างในปี งบประมาณ 2561

รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)

ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวง พ.ศ.2560

ยุทธศาสตร์ในระดับประเทศที่เกี่ยวข้อง

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

กฎกระทรวง การแบ่งส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คลิ๊ก

โครงสร้างหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  คลิ๊ก

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเต่างอย 

อาศัยกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 ให้ไว้ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2560 บัญญัติไว้ว่าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(1) จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ

(2) ดำเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ

(3) กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุข ในเขตพื้นที่อำเภอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

(4) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง

(5)  พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพ ในเขตพื้นที่อำเภอ

(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

23 มิ.ย. 61 23:56

ข่าว

13 มิ.ย. 61 14:25
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
29
สัปดาห์ที่ 13
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 14
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 15
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 16
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 17
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 
ภาพกิจกรรม


 

นายประยูร  แก้วคำแสน
สาธารณสุขอำเภอเต่างอย

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน 042-761031
ติดต่อ-สอบถาม (เวลาราชการ)
รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์/เรื่องทั่วไป
สายด่วนผู้บริหาร ตลอด24ชม.
089-2790335

-นโยบายผู้บริหาร

-โครงสร้างหน่วยงาน

-อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน

-วิสัยทัศน์

บริหารจัดการดี 
มีมาตรฐาน 
บริการแบบองค์รวม 
มีส่วนร่วมของชุมชน

-พันธกิจ

-ค่านิยม MOPH

รพ.สต.ในเขตรับผิดชอบ

Web link

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ

E-office

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเต่างอย  โทร.042-761031 , 042-761298   E-mail : d_toungoi@hotmail.com

Daha fazla dayanamayan patron seksi porno indir beyaz götü olan asistanı domaltarak onun ıslanan amcığından içeriye Altyazılı Porno doğru uzun yarağını yerleştirerek hemen tezgah önünde git gel yapıyor. bedava porno indir Zevk alarak yaşadığı ayak porno üstü ilişkiden oldukça memnun olan asistan kadın sex hikayeleri ileride üzerindeki gecelikleri çıkararak banyoda rahat olmayan porno sex ama zevk dolu pozisyonlarda cinselliğe imza atarak çılgınlık yaparak Palyaço Porno patronuyla unutulmaz bir film ortaya koyuyor. Beyaz porno izle götünün güzelliği karşısında etkilenen patron onun belinden tutarak Kasaba HD Porno sikmesi sonrasında boşalarak orgazm olmanın mutluluğunu yaşayarak asistanına teşekkür ediyor.