ข้อมูลพื้นฐาน

ตำบล 4   ตำบล
หมู่บ้าน 32   หมู่บ้าน
หลังคาเรือน     6,182   หลังคา
 • แบบฟอร์ม

แบบจัดซื้อจัดจ้าง(pdf)

เอกสารเยี่ยมเสริมพลัง_130362

เอกสารเสริมพลังโพนปลาโหล

นำเสนอเสริมพลังโพนปลาโหล

นำเสนอนาหลวง_040762

รูปเล่มนาหลวง_040762

รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส ที่ 1

4 ส.ค. 62 13:03

เผยแพร่ประกาศ ผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ รอบการประเมินครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562

28 มิ.ย. 62 12:22

งาน ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเต่างอย ปีงบประมาณ 2562

 • คู่มือกระบวนการอำนวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน
 • รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ปีงบประมาณ 2562
 • แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ปีงบประมาณ 2562
 • สรุปผลการอบรมและแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจิตพอเพียงต้านทุจริต
 • กรอบแนวทางการป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
 • ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
 • ผลการดำเนินงานชมรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม คปสอ.เต่างอย
 • ผลการดำเนินงานการสร้างเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
 • รายงานสรุปผลการดำเนินอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม
 • รายงานสรุปผลมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ รอบ  6 เดือน (ตุลาคม 61-มีนาคม 62)
 • สรุปผลการดำเนินการต่อข้อร้องเรียน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 61-มีนาคม 62)
 • ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • ประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร ระดับดีเด่นและดีมาก
 • กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
 • ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอ (พชอ.) ประเด็น ถนนปลอดภัย การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางจราจร
 • แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอ (พชอ.) ประเด็น ถนนปลอดภัย การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติทางจราจร
 • หนังสือขออนุมัติดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เต่างอย
 • หนังสือขออนุมัติดำเนินการตามแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอ (พชอ.) ประเด็นถนนปลอดภัยหนังสือรายงานการจัดกิจกรรมตามแผน พชอ. (ตามภารกิจหลัก)ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site หน่วยงาน
 • แผนปฏิบัติการ คปสอ.เต่างอย ปี 2562
 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการอำเภอเต่างอย ปี 2562
 • สรุปผลตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562
 • รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 • หลักเกณฑ์ขั้นตอนการประเมินผลปฏิบัติราชการ ( ขรก,พรก,พกส,ลจ.ประจำ )
 • รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2
 • ประกาศเจนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต ปี 2562
 • คำสั่งศูนย์ดำรงธรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเต่างอย
 • หนังสือแจ้งเวียน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริต
 • เผยแพร่แนวทาง/กิจกรรมการส่งเสริมจริยธรรมแก่ข้าราชการพลเรือน
 • กิจกรรมการลงนามMOU
 • หนังสือเสนอผู้บริหารรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง
 • แนวทางการป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
 • สรุปประเมินผลโครงการอบรม ITA (งบประมาณ 4000 บาท)
 • แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม
 • รายงานผลการปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต
 • หนังสือแจ้งเวียนคู่มือการปฏิบัติงานใน พชอ.เต่างอย
 • ขั้นตอนการติดต่อ/ประสานงานการให้บริการประชาชนด้านการรับเรื่องร้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค
20 มิ.ย. 62 14:35

พย.61

7 พ.ย. 61 10:55

ตค.61

7 พ.ย. 61 10:52

ข่าว

26 มิ.ย. 61 12:02

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2561 ถึง กรกฎาคม 2562 (สขร.1)

ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2562

แนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง

คำสั่งคณะกรรมการปิด/ปลดประกาศ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.เต่างอย

กรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.เต่างอย

นโยบายสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเต่างอย เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2562

รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างในปี งบประมาณ 2561

รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)

ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวง พ.ศ.2560

ยุทธศาสตร์ในระดับประเทศที่เกี่ยวข้อง

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

กฎกระทรวง การแบ่งส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คลิ๊ก

โครงสร้างหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  คลิ๊ก

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเต่างอย 

อาศัยกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 ให้ไว้ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2560 บัญญัติไว้ว่าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(1) จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ

(2) ดำเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ

(3) กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุข ในเขตพื้นที่อำเภอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

(4) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง

(5)  พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพ ในเขตพื้นที่อำเภอ

(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

23 มิ.ย. 61 23:56

ข่าว

13 มิ.ย. 61 14:25

  1669

13 มิ.ย. 61 13:08

งาน ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเต่างอย 

- แจ้งสั่งการให้รพ.สต.ทุกแห่ง ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติตามงานภารกิจหลัก ในโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี อำเภอเต่างอย

- คำสั่งคำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือมาตราฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เครื่อข่ายบริการสุขภาพอำเภอเต่างอย 

- ขอเชิญประชุม

- คู่มือการปฏิบัติงานโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี อำเภอเต่างอย

- ขออนุญาตนำผลการปกิบัติงานตามภารกิจหลักเผยแพร่บนบอร์ดประชาสัมพันธ์และบนเวปไซด์

- แจ้งสั่งการให้ รพ.สต.ทุกแห่งปฏิบัติตาม CPG และ คู่มือการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเวปไซด์

- ขอส่งแนวปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน/การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก

- ขอส่งประกาศสำนักงานกระทรวงสาะารรสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๖๐

- ขออนุญาตเผยแพร่แนวทางการตรวจสอบเจ้าหน้าที่พัสดุเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

- ผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐

- เอกสารประกอบการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ปี ๒๕๖๑

- แจ้งสั่งการให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามคำสั่งมอบหมายงานแบ่งหน้าที่รับผิดชอบตามโครงสร้างหนาวยงานในราชการ และขออนุญาตนำคำสั่งเผยแพร่บนเวปไซด์

- การจัดตั้งศูนย์รับข้อร้องเรียนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเต่างอย(ศูนย์ดำรงธรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเต่างอย)

- คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการข้อร่้องเรียน

- คำสั่งแต่งต้งคณะทำงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

-รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน เดือน ตุลาคม 60-มีนาคม 61

- สรุปผลการดำเนินการต่อข้อร้องเรียน เดือน ตุลาคม 60 - มีนาคม 61

- ขอเชิญประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโชน์ทับซ้อน

- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

- ขออนุญาตเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

- คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

- รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน

- ขอเชิญเข้าร่วมอบรมพัฒนาการประเมินคุณธรรมและวามโปร่งใส ( ITA )

-สรุปผลการอบรมพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)

- แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

- รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

- แนวทางการดำเนินงานเพื่อความโปร่งใส ปี ๒๕๖๑

- ปฏิทินการดำเนินงานกลุ่มรณรงค์เพื่อบริหารความโปร่งใส ปี ๒๕๖๑

- ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านสุจริต "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๐

- ขออนุมัติให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินงานบริหารความโปร่งใส ปี ๒๕๖๑

29 มี.ค. 61 17:18
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
27
สัปดาห์ที่ 43
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
สัปดาห์ที่ 44
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
สัปดาห์ที่ 45
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
สัปดาห์ที่ 46
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
สัปดาห์ที่ 47
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
ภาพกิจกรรม

นายประยูร  แก้วคำแสน
สาธารณสุขอำเภอเต่างอย
สายด่วนผู้บริหาร
089-2790335

-นโยบายผู้บริหาร

-โครงสร้างหน่วยงาน

-อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน

-วิสัยทัศน์

บริหารจัดการดี 
มีมาตรฐาน 
บริการแบบองค์รวม 
มีส่วนร่วมของชุมชน

-พันธกิจ

-ค่านิยม MOPH

รพ.สต.ในเขตรับผิดชอบ
รพ.สต.บ้านโพนปลาโหล
รพ.สต. บ้านดงหลวง
รพ.สต.บ้านนาหลวง
รพ.สต.บ้านคำข่า

Web link

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ

E-office

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเต่างอย  โทร.042-761031 , 042-761298   E-mail : d_toungoi@hotmail.com