ข้อมูลพื้นฐาน

ตำบล 4   ตำบล
หมู่บ้าน 32   หมู่บ้าน
หลังคาเรือน     6,182   หลังคา
 • แบบฟอร์ม

แบบจัดซื้อจัดจ้าง(pdf)

เอกสารเยี่ยมเสริมพลัง_130362

เอกสารเสริมพลังโพนปลาโหล

นำเสนอเสริมพลังโพนปลาโหล

นำเสนอนาหลวง_040762

รูปเล่มนาหลวง_040762

รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส ที่ 1

4 ส.ค. 62 13:03

เผยแพร่ประกาศ ผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ รอบการประเมินครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562

28 มิ.ย. 62 12:22

งาน ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเต่างอย ปีงบประมาณ 2562

 • คู่มือกระบวนการอำนวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน
 • รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ปีงบประมาณ 2562
 • แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ปีงบประมาณ 2562
 • สรุปผลการอบรมและแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจิตพอเพียงต้านทุจริต
 • กรอบแนวทางการป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
 • ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
 • ผลการดำเนินงานชมรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม คปสอ.เต่างอย
 • ผลการดำเนินงานการสร้างเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
 • รายงานสรุปผลการดำเนินอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม
 • รายงานสรุปผลมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ รอบ  6 เดือน (ตุลาคม 61-มีนาคม 62)
 • สรุปผลการดำเนินการต่อข้อร้องเรียน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 61-มีนาคม 62)
 • ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • ประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร ระดับดีเด่นและดีมาก
 • กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
 • ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอ (พชอ.) ประเด็น ถนนปลอดภัย การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางจราจร
 • แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอ (พชอ.) ประเด็น ถนนปลอดภัย การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติทางจราจร
 • หนังสือขออนุมัติดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เต่างอย
 • หนังสือขออนุมัติดำเนินการตามแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอ (พชอ.) ประเด็นถนนปลอดภัยหนังสือรายงานการจัดกิจกรรมตามแผน พชอ. (ตามภารกิจหลัก)ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site หน่วยงาน
 • แผนปฏิบัติการ คปสอ.เต่างอย ปี 2562
 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการอำเภอเต่างอย ปี 2562
 • สรุปผลตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562
 • รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 • หลักเกณฑ์ขั้นตอนการประเมินผลปฏิบัติราชการ ( ขรก,พรก,พกส,ลจ.ประจำ )
 • รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2
 • ประกาศเจนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต ปี 2562
 • คำสั่งศูนย์ดำรงธรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเต่างอย
 • หนังสือแจ้งเวียน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริต
 • เผยแพร่แนวทาง/กิจกรรมการส่งเสริมจริยธรรมแก่ข้าราชการพลเรือน
 • กิจกรรมการลงนามMOU
 • หนังสือเสนอผู้บริหารรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง
 • แนวทางการป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
 • สรุปประเมินผลโครงการอบรม ITA (งบประมาณ 4000 บาท)
 • แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม
 • รายงานผลการปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต
 • หนังสือแจ้งเวียนคู่มือการปฏิบัติงานใน พชอ.เต่างอย
 • ขั้นตอนการติดต่อ/ประสานงานการให้บริการประชาชนด้านการรับเรื่องร้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค
20 มิ.ย. 62 14:35

พย.61

7 พ.ย. 61 10:55

ตค.61

7 พ.ย. 61 10:52

ข่าว

26 มิ.ย. 61 12:02

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2561 ถึง กรกฎาคม 2562 (สขร.1)

ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2562

แนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง

คำสั่งคณะกรรมการปิด/ปลดประกาศ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.เต่างอย

กรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.เต่างอย

นโยบายสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเต่างอย เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2562

รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างในปี งบประมาณ 2561

รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)

ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวง พ.ศ.2560

ยุทธศาสตร์ในระดับประเทศที่เกี่ยวข้อง

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

กฎกระทรวง การแบ่งส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คลิ๊ก

โครงสร้างหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  คลิ๊ก

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเต่างอย 

อาศัยกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 ให้ไว้ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2560 บัญญัติไว้ว่าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(1) จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ

(2) ดำเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ

(3) กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุข ในเขตพื้นที่อำเภอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

(4) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง

(5)  พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพ ในเขตพื้นที่อำเภอ

(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

23 มิ.ย. 61 23:56

ข่าว

13 มิ.ย. 61 14:25

  1669

13 มิ.ย. 61 13:08

งาน ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเต่างอย 

- แจ้งสั่งการให้รพ.สต.ทุกแห่ง ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติตามงานภารกิจหลัก ในโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี อำเภอเต่างอย

- คำสั่งคำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือมาตราฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เครื่อข่ายบริการสุขภาพอำเภอเต่างอย 

- ขอเชิญประชุม

- คู่มือการปฏิบัติงานโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี อำเภอเต่างอย

- ขออนุญาตนำผลการปกิบัติงานตามภารกิจหลักเผยแพร่บนบอร์ดประชาสัมพันธ์และบนเวปไซด์

- แจ้งสั่งการให้ รพ.สต.ทุกแห่งปฏิบัติตาม CPG และ คู่มือการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเวปไซด์

- ขอส่งแนวปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน/การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก

- ขอส่งประกาศสำนักงานกระทรวงสาะารรสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๖๐

- ขออนุญาตเผยแพร่แนวทางการตรวจสอบเจ้าหน้าที่พัสดุเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

- ผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐

- เอกสารประกอบการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ปี ๒๕๖๑

- แจ้งสั่งการให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามคำสั่งมอบหมายงานแบ่งหน้าที่รับผิดชอบตามโครงสร้างหนาวยงานในราชการ และขออนุญาตนำคำสั่งเผยแพร่บนเวปไซด์

- การจัดตั้งศูนย์รับข้อร้องเรียนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเต่างอย(ศูนย์ดำรงธรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเต่างอย)

- คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการข้อร่้องเรียน

- คำสั่งแต่งต้งคณะทำงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

-รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน เดือน ตุลาคม 60-มีนาคม 61

- สรุปผลการดำเนินการต่อข้อร้องเรียน เดือน ตุลาคม 60 - มีนาคม 61

- ขอเชิญประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโชน์ทับซ้อน

- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

- ขออนุญาตเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

- คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

- รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน

- ขอเชิญเข้าร่วมอบรมพัฒนาการประเมินคุณธรรมและวามโปร่งใส ( ITA )

-สรุปผลการอบรมพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)

- แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

- รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

- แนวทางการดำเนินงานเพื่อความโปร่งใส ปี ๒๕๖๑

- ปฏิทินการดำเนินงานกลุ่มรณรงค์เพื่อบริหารความโปร่งใส ปี ๒๕๖๑

- ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านสุจริต "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๐

- ขออนุมัติให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินงานบริหารความโปร่งใส ปี ๒๕๖๑

29 มี.ค. 61 17:18
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
สัปดาห์ที่ 35
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
สัปดาห์ที่ 36
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
สัปดาห์ที่ 37
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
สัปดาห์ที่ 38
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
สัปดาห์ที่ 39
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
ภาพกิจกรรม

นายประยูร  แก้วคำแสน
สาธารณสุขอำเภอเต่างอย
สายด่วนผู้บริหาร
089-2790335

-นโยบายผู้บริหาร

-โครงสร้างหน่วยงาน

-อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน

-วิสัยทัศน์

บริหารจัดการดี 
มีมาตรฐาน 
บริการแบบองค์รวม 
มีส่วนร่วมของชุมชน

-พันธกิจ

-ค่านิยม MOPH

รพ.สต.ในเขตรับผิดชอบ
รพ.สต.บ้านโพนปลาโหล
รพ.สต. บ้านดงหลวง
รพ.สต.บ้านนาหลวง
รพ.สต.บ้านคำข่า

Web link

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ

E-office

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเต่างอย  โทร.042-761031 , 042-761298   E-mail : d_toungoi@hotmail.com