ข้อมูลพื้นฐาน

ตำบล 4   ตำบล
หมู่บ้าน 32   หมู่บ้าน
หลังคาเรือน     6,182   หลังคา
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

งาน ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเต่างอย 

- แจ้งสั่งการให้รพ.สต.ทุกแห่ง ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติตามงานภารกิจหลัก ในโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี อำเภอเต่างอย

- ขอส่งคำสั่งคำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือมาตราฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เครื่อข่ายบริการสุขภาพอำเภอเต่างอย 

- ขอเชิญประชุม

- ขอส่งคู่มือการปฏิบัติงานโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี อำเภอเต่างอย

- ขออนุญาตนำผลการปกิบัติงานตามภารกิจหลักเผยแพร่บนบอร์ดประชาสัมพันธ์และบนเวปไซด์

- แจ้งสั่งการให้ รพ.สต.ทุกแห่งปฏิบัติตาม CPG และ คู่มือการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเวปไซด์

- ขอส่งแนวปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน/การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก

- ขอส่งประกาศสำนักงานกระทรวงสาะารรสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๖๐

- ขออนุญาตเผยแพร่แนวทางการตรวจสอบเจ้าหน้าที่พัสดุเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

- ขออนุญาตเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๐

- แจ้งสั่งการให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามคำสั่งมอบหมายงานแบ่งหน้าที่รับผิดชอบตามโครงสร้างหนาวยงานในราชการ และขออนุญาตนำคำสั่งเผยแพร่บนเวปไซด์

- แจ้งเรื่องการจัดตั้งศูนย์รับข้อร้องเรียนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเต่างอย(ศูนย์ดำรงธรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเต่างอย)

- ขอส่งคู่มือการปฏิบัติงานการจัดการข้อร่้องเรียน

- ขอส่งเผยแพร่คำสั่งแต่งต้งคณะทำงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

- ขอส่งสรุปผลรายงานข้อร้องเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

- ขอเชิญประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสีี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโชน์ทับซ้อน

- ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

- ขออนุญาตเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

- ขออนุญาตเผยแพร่เอกสารรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน

- ขอเชิญเข้าร่วมอบรมพัฒนาการประเมินคุณธรรมและวามโปร่งใส ( ITA )

- ขอส่งเอกสารแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

- ขอเผยแพร่รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

- ขออนุญาตเผยแพร่แนวทางการดำเนินงานเพื่อความโปร่งใส ปี ๒๕๖๑

- ขออนุญาตเผยแพร่ปฏิทินการดำเนินงานกลุ่มรณรงค์เพื่อบริหารความโปร่งใส ปี ๒๕๖๑

- ขอส่งประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านสุจริต "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๐

- ขออนุมัติให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินงานบริหารความโปร่งใส ปี ๒๕๖๑

29 มี.ค. 61 17:18
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
สัปดาห์ที่ 13
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
สัปดาห์ที่ 14
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
สัปดาห์ที่ 15
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
สัปดาห์ที่ 16
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
สัปดาห์ที่ 17
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
ภาพกิจกรรม

นายพูลสมบัติ  ติงมหาอินทร์

สาธารณสุขอำเภอเต่างอย

วิสัยทัศน์

บริหารจัดการดี  มีมาตรฐาน 

บริการแบบองค์รวม  มีส่วนร่วมของชุมชน

รพ.สต.ในเขตรับผิดชอบ
รพ.สต.บ้านโพนปลาโหล
รพ.สต. บ้านดงหลวง
รพ.สต.บ้านนาหลวง
รพ.สต.บ้านคำข่า

Web link

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ

E-office

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเต่างอย  โทร.042-761031 , 042-761298   E-mail : d_toungoi@hotmail.com