ข้อมูลพื้นฐาน

ตำบล 4   ตำบล
หมู่บ้าน 32   หมู่บ้าน
หลังคาเรือน     6,182   หลังคา

ข้อมูลพื้นฐานหน่วยงาน

 

นโยบายผู้บริหาร

โครงสร้างหน่วยงาน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

 

หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมาย

 
 

กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

 

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

 

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552

 

ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560

 

อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม

 

จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)

 

นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

  • แบบฟอร์ม

แบบจัดซื้อจัดจ้าง(pdf)

เอกสารเยี่ยมเสริมพลัง_130362

เอกสารเสริมพลังโพนปลาโหล

นำเสนอเสริมพลังโพนปลาโหล

นำเสนอนาหลวง_040762

รูปเล่มนาหลวง_040762

รพ.สต.

การจัดซื้อจัดจ้าง
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 จัดซื้อจัดจ้าง1 4 ธ.ค. 2563
2 ทดสอบประกวดราคา 31 ธ.ค. 2563
ระเบียนที่ 1 - 2 / 2    
ข่าวประชาสัมพันธ์
25.การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1) บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ     Download
2) กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ที่แสดงถึง  Download  
     2.1การตรวจสอบ
     2.2ขั้นตอนการตรวจสอบ
     2.3กำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง
3) หลักฐานการประชุมชี้แจง  Download
4) หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน   Download
5) บันทึกข้อความรับทราบผลการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน   Download
6) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น   Download
                            
26.การเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้
1) คู่มือกระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนมีเนื้อหาที่แสดงถึงประเภทงานบริการซึ่งเป็นกระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ประกอบด้วย Download  Download
             1.1ประเภทงานบริการ
             1.2ขั้นตอน
             1.3ระยะเวลาที่ใช้
2) ภาพถ่ายประกอบ (ถ้ามี)  Download
3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น  Download
         1) บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ/กิจกรรมและปรากฏการขออนุญาตนำผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
         2) โครงการ/กิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมหรือค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต เช่น
             - กิจกรรมการสร้างจิตสำนึก ปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต แยกแยะเรื่องส่วนตัวกับส่วนรวมจิตพอเพียงต้านทุจริต (STRONG)
             - No Gift Policy
             - ชมรมจริยธรรมขับเคลื่อนคุณธรรมนำไทย 4ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา การเป็นหน่วยงาน/องค์กรคุณธรรม ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกองค์กรคุณธรรมภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) ของกรมการศาสนา ที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขกำหนด                       - ขับเคลื่อนค่านิยมของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข “MOPH” MOPH Code of Conduct
             - ขับเคลื่อนข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพ.ศ. 2560เมื่อวันที่ 4ตุลาคม พ.ศ. 2560
             - แนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและตามระเบียบสำนักนา            
             - แนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด และตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544
             - มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ มาตรการการใช้รถราชการ มาตรการการเบิกค่าตอบแทนมาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาตามที่กฎหมายกำหนดและมาตรการการจัดหาพัสดุและ/หรือมาตรการอื่นๆ ตามที่ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ตามข้อ EB 20
             - นโยบายการตรวจเยี่ยมของปลัดกระทรวงสาธารณสุข
         3) ภาพถ่ายประกอบ หรือสื่อในรูปแบบอื่น ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
         4) บันทึกข้อความรับทราบการรายงานตามโครงการ/กิจกรรม ต้องระบุวิธีการดำเนินกิจกรรมวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
         5) รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ต้องระบุวิธีการดำเนินกิจกรรม วันเวลา สถานที่ที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
         6) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
17 มิ.ย. 63 16:06

17.การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน 
 1) บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซตของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น  Download  
2) คำสั่ง/ข้อสั่งการ หรือประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบตามที่หน่วยงานกำหนด ที่มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม 
-การให้และรับของขวัญของ ขรก.ชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชา ในโอกาสต่างๆ Downlaod
-มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐฯ  Downlaod
-มาตรการการรับสินบน ของ สสอ.เต่างอย  Download
-เต่างอยประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน 2563  Downlaod    
3) หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน Downlaod
4) บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม Downlaod
และสรุปรายงานมาตรการป้องกันการทุจริต รับสินสินบนฯ 2563 Download
รายงานสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบตามที่หน่วยงานกำหนด Downlaod
5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน แบบฟอร์ม 1 downlaod  แบบฟอร์ม 2 downlaod หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen
                         
ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (EB 18 - EB 24)
18. การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

1) บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ/กิจกรรมและปรากฏการขออนุญาตนำผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น  Downlaod
2) โครงการ/กิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมหรือค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต เช่น Downlaod
- กิจกรรมการสร้างจิตสำนึก ปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต แยกแยะเรื่องส่วนตัวกับส่วนรวมจิตพอเพียงต้านทุจริต (STRONG)
- No Gift Policy
- ชมรมจริยธรรมขับเคลื่อนคุณธรรมนำไทย 4ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสาการเป็นหน่วยงาน/องค์กรคุณธรรม ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกองค์กรคุณธรรมภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) ของกรมการศาสนา ที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
- ขับเคลื่อนค่านิยมของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข “MOPH” MOPH Code of Conduct
-ขับเคลื่อนข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพ.ศ. 2560เมื่อวันที่ 4ตุลาคม พ.ศ. 2560
- แนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและตามระเบียบสำนักนา            
- แนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด และตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544
- มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ มาตรการการใช้รถราชการ มาตรการการเบิกค่าตอบแทนมาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาตามที่กฎหมายกำหนดและมาตรการการจัดหาพัสดุและ/หรือมาตรการอื่นๆ ตามที่ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ตามข้อ EB 20
- นโยบายการตรวจเยี่ยมของปลัดกระทรวงสาธารณสุข
3) ภาพถ่ายประกอบ หรือสื่อในรูปแบบอื่น ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน  Downlaod
4) บันทึกข้อความรับทราบการรายงานตามโครงการ/กิจกรรม ต้องระบุวิธีการดำเนินกิจกรรมวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน   Downlaod
5) รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ต้องระบุวิธีการดำเนินกิจกรรม วันเวลา สถานที่ที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน  Downlaod
6) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น   
 
                
19. 
การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น

1) หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เป็นทางการเพื่อดำเนินกิจกรรมการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน และการบริหารงานที่โปร่งใส ในนามชมรม STRONG Download  
2) การรวมกลุ่ม ชมรม STRONG .... Download มีการกำหนด
2.1 สมาชิกกลุ่มอย่างชัดเจน  Download
2.2 วัตถุประสงค์เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสของหน่วยงาน  Download
2.3 ระเบียบ หรือแนวทางการดำเนินงานของกลุ่มที่ชัดเจน  Download
3) หลักฐานกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น  Download 
4) หลักฐานสะท้อนความริเริ่มของกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาความโปร่งใส  Download
5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสาร
เผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen  Download
                     
20.
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

1) หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 
- บันทึกขออนุมัติจัดประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยง 2563 Download
- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ เต่างอย 2563  Download
- บันทึกข้อความเชิญประชุม 2ครั้ง วิเคราะห์ความเสี่ยงฯ เต่างอย 2563  Download
2) สรุปผลรายงานการประชุมฯ Download
3) รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์ทับซ้อนใน หน่วยงานยกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544  
- บันทึกรายงานผลวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เต่างอย 2563 Download
- รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เต่างอย 2563 Download
- เอกสารรูปเล่มรายงานการวิเคราะห๋ความเสี่ยง สสอ.เต่างอย Download
4) หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน Download
5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสาร  Download
เผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen 
- การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำความผิดวินัย Download
การพัฒนาระบบควบคุมภายใน 5มิติ ; EIA   Download
- ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติการใช้รถส่วนกลาง  Download
- หลักเกณฑ์บริหารความเสี่ยง Download
              
21.การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนโดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
1) บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น  Download
2) กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานให้สอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานในข้อ EB 20  Download
3) หลักฐานการจัดการความเสี่ยงตามกรอบแนวทางในข้อ 2)  Download
4) หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน Download
5) บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน  Download
6) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสาร
เผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen  Download

22.การประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
1) หลักฐานการจัดการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานเพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ (ตั้งแต่ต้นกระบวนการจนถึงสิ้นสุดกระบวนการ) ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download
2) รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งต้องเป็นเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน กรณีสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จะต้องนำเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ความรับผิดชอบเข้าร่วมประชุม หรืออบรม/สัมมนาด้วย  Download
3) ภาพถ่ายประกอบ หรือสื่อในรูปแบบอื่น ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน  Download
4) หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบรายงานสรุปผลการจัดการประชุม หรืออบรม/สัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  Download
5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site  Download
   
23.หน่วยงานมีการจัดทำแผผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
ของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน
1) แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หรือแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม  Download
2)หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห้นชอบอนุมัติและลงนาม ในแผนฯ ปีงบประมาณ 2563 และปรากฎการขออนุญาต นำเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน  Download
3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen  Download
        
24.หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณ 

1) แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน  Download   Download   Download
    1.1 รายงานผลงานบำบัดติดตามการดำเนินการใน 2 ไตรมาส คือ ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 4   Download Download
    1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน   Download
    1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน   Download   
2) แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน   Download   Download
     2.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามขอกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน  Download  Download  Downlond Download
     2.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ และปรากฏ การขออนุญาตินำเผยแพร่บนเว็บไซด์  Download
17 มิ.ย. 63 16:04
ดัชนีความพร้อมรับผิด (EB 10 - EB 16)
10.หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี 

1) บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 Download      
2) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  Download
3) Print Screen จาก Web site  Download
                             
11.การเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

1) บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี   Download
2) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี  Download
3) Print Screen  Download

12.การเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

1) บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจำปี   Download       
2) ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจำปี  Download     
3) Print Screen จาก Web site   Download
                
13.การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
1) บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น  Download
2) คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ  Download
3) กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ดังนี้   Download
  (1) หลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน  
  (2) หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คุณหรือให้โทษต่อผู้ปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับต่างๆ รวมถึงวิธีการพัฒนาผู้ที่มีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์  
  (3) วิธีการ ขั้นตอน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารผลการปฏิบัติงาน รายงานผลการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำต่อผู้บังคับบัญชา  
  (4) มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง
4) หลักฐานการประชุมชี้แจง สื่อสารทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร Download
5) หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน Download
6) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen  Download
                          
14.การรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ  
1.แบบฟอร์มการขออนุญาตเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ สสอ.เต่างอย  Download
2.บันทึกขออนุญาตเผยแพร่ ของ สสอ.เต่างอย  Download
3.ประกาศรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติร าชการ 1 ตค. 62  Download  Download2
4.หนังสือประเมิน  ขรก. ณ  1 ตุลาคม  2562  Download
5.หนังสือประเมิน  พกส  ณ  1 ตุลาคม  2562  Download
6.หนังสือประเมิน  ลจช. ณ  1 ตุลาคม  2562  Download 
   
Print Screen Download          
 
15.การเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน  
1.แบบการขออนุญาตเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์  Download
2.บันทึกขออนุญาตเผยแพร่ ของ สสอ.เต่างอย  Download  
3.รูปภาพประกาศเจตนารมณ์ 2563  Download
4.บันทึกข้อตกลง MOU ปี 63  Download
5.ประกาศเจตจำนงบริหารงานด้วยความสุจริต  2563  Download
   
Print Screen Download    
        
16.การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน   
-บันทึกข้อความ รายงานข้อร้องเรียน และขออนุญาตเผยแพร่ รอบ  6  เดือน 2563  Download
-บันทึกข้อความ รายงานข้อร้องเรียน และขออนุญาตเผยแพร่ พ.ค. 63  Downlaod
-บันทึกข้อความ รายงานข้อร้องเรียน และขออนุญาตเผยแพร่ เมย. 63  Downlaod
-บันทึกข้อความ รายงานข้อร้องเรียน และขออนุญาตเผยแพร่ มี.ค. 63  Downlaod
1.บันทึกข้อความ รายงานข้อร้องเรียน และขออนุญาตเผยแพร่ กพ. 63  Download
2.บันทึกข้อความ รายงานข้อร้องเรียน และขออนุญาตเผยแพร่ ตค. 62  Download
3.บันทึกข้อความ รายงานข้อร้องเรียน และขออนุญาตเผยแพร่ ธค. 62  Download
4.บันทึกข้อความ รายงานข้อร้องเรียน และขออนุญาตเผยแพร่ พย. 62  Download
5.บันทึกข้อความ รายงานข้อร้องเรียน และขออนุญาตเผยแพร่ มค. 63  Download 
6.แบบขอเผยแพร่  กพ.63  Download
7.แบบขอเผยแพร่  ตค.62  Download
8.แบบขอเผยแพร่  ธค.62  Download
9.แบบขอเผยแพร่  พย.62  Download
10.แบบขอเผยแพร่  มค.63  Download
11.รายงานสรุปผลการดำเนินการต่อข้อร้องเรียน กพ.63 เต่างอย  Download
12.รายงานสรุปผลการดำเนินการต่อข้อร้องเรียน ตค.62 เต่างอย  Download
13.รายงานสรุปผลการดำเนินการต่อข้อร้องเรียน ธค.62 เต่างอย  Download
14.รายงานสรุปผลการดำเนินการต่อข้อร้องเรียน พย.62 เต่างอย  Download
15.รายงานสรุปผลการดำเนินการต่อข้อร้องเรียน มค.63 เต่างอย  Download
16.คำสั่งกรรมการจัดการข้อร้องเรียน สนง.สสอ.เต่างอย 2563  Download
17กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนที่ไม่อยู่(1)  Download
18.กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนที่ไม่อยู่  Download
19.ผังการเข้าถึงการร้องเรียน  เต่างอย  Download
20.แบบบันทึกข้อร้องเรียน 1  Download
21.แบบบันทึกข้อร้องเรียน 2  Download
22.แบบบันทึกข้อร้องเรียน 3  Download
คู่มือคณะกรรมการ จัดการข้อร้องเรียน  Downlaod
บันทึกช่องทางเผยแพร่ สสอ.เต่างอย 2563  Downlaod
รูปภาพ ศูนย์ดำรงธรรม บอร์ดประชาสัมพันธ์ 2563  Downlaod
ขั้นตอนและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน เต่างอย 2563  Downlaod
คำสั่งกรรมการจัดการข้อร้องเรียน สนง.สสอ.เต่างอย 2563  Downlaod
โครงสร้างงานของ สสอ.เต่างอย 2563  Downlaod
    Print Screen  Download
17 มิ.ย. 63 16:00

9.2 นโยบาย/ยุทธศาตร์/แผน/การจัดซื้อจัดจ้าง

 • นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  Donwload
 • แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  Donwload
 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน  Donwload
 • หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และหลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องทุจริตและพฤติกรรมมิชอบ  Donwload   Donwload2
 • รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน   Donwload   Download2
 • ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
  -แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา  Donwload
  -แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี   Donwload
  -ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง  Donwload
  -ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560   Donwload
  -แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1)   Donwload
 • มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน  Donwload  Download2   Download3
 • มาตราฐานขั้นตอนการให้บริการ(ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558  Donwload

  Print Screen   PS2  PS3  PS4
17 มิ.ย. 63 15:54
9.1 ข้อมูลพื้นฐานสาธารณสุขอำเภอเต่างอย
17 มิ.ย. 63 15:53

กิจกรรมจิตอาสารณรงค์ควบคุมป้องกันไข้เลือดออก ปี 2563 รอบที่1
นายกฤษฏิ์ โสมปัดทุม นายอำเภอเต่างอย มอบนโยบาย Kick Off การรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามแผนเดือนละ2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 วันที่ 12 มิถุนายน 2563 พร้อมกันทั้ง 32 หมู่บ้าน โดยได้รับคาวมร่วมมือด้วยดีจากผู้นำชุมชน อสม. ประชาชนและภาคีเครือข่ายทุกระดับ ร่วมด้วยช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย/ใส่ทรายอะเบท และการให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออก

12 มิ.ย. 63 11:49
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานรัฐ(ITA)สสอ.เต่างอย
ปีงบประมาณ 2563 

ดัชนีความโปร่งใส
1.การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 

1.บันทึกรายงานผลวิเคราะห์การจัดซื้อจ้าง ปีงบประมาณ 2562 Download
2.บันทึกรายงานผู้บริหารรับทราบ  แจ้งสั่งการ  อนุญาตเผยแพร่ Download
3.รายงานการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 Download
4.บันทึกขออนุมัติเผยแพร่ผลวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง  Download
5.แบบฟอร์มการขออนุญาตเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์  Download
6.ภาพขึ้นบอร์ดรายงานผลวิเคราะห์ปีงบประมาณ 2562 Download
    Print screen  Download
2.การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบ ในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
1.แบบฟอร์มขอเผยแพร่  ไตรมาส 1_2563 Download
2.บันทึก เต่างอย ไตรมาส  1_2563  Download
3.สรุปผลการจัดซื้อจ้างงบดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1_63  Download
4.ขออนุญาตเผยแพร่กรอบแนวทางฯสสอ.เต่างอย  Download
5.บันทึกกยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2563  Download
6.บันทึกขออนุมัติลงนามคำสั่ง ประกาศ สสอ.เต่างอย 2563  Download
7.ประกาศมอบหมายให้ปิดและปลดประกาศ 2563  Download
8.ปิดและปลดประกาศ 2563  Download
9.คำสั่งผู้รับผิดชอบนำข้อมูลเผยแพร่ฯ เต่างอย  2563 Download
10.กรอบแนวทางฯเพื่อส่งเสริมโปร่งใสจัดซื้อจัดจ้าง  2563  Download
11.แบบ  ITA 002-003 ตรวจสอบบุคลากร ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  Download
12.ประกาศ สป.แนวทางตรวจสอบบุลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พศ2560  Download
13.แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100000 บาท Download
14.แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจวงเงินเกิน 100000 บาท Download
15.แจ้ง รพ.สต.กรอบแนวทางการตรวจสอบ  Download
16.แบบฟอร์มขอเผยแพร่กรอบแนวทาง  สสอ.เต่างอย  Download
-EB 2  หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายฯ โครงการที่ 2  ปี  2563  Download
-EB 2  หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายฯ โครงการที่ 1  ปี  2563 
 Download
-EB 2 สรุปผลการจัดซื้อจ้างงบดำเนินงาน ไตรมาส รวม 1-2-3_2563  
  Download
-EB 2 แผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้าง เต่างอย รวม 2 งวด ปี 2563  
 Download
Print screen Download
3.การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
1.หนังสือสนับสนุนงบประมาณ งวดที่ 1-2563  Download
2.
บันทึกยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2563  Download
3.บันทึกเผยแพร่แผน ปี  2563  ของ สสอ.เต่างอย  Download
4.แผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้าง  เต่างอย  ปี 2563  Download
5.แบบฟอร์มขอเผยแพร่ แผนปฏิบัติการปี  2563 สสอ.เต่างอย  Download
6.ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(E-GP) สสอ.เต่างอย  Download
7.เอกสารชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายฯ โครงการที่ 1ปี 2563 Download
8.เอกสารชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายฯ โครงการที่ 2ปี 2563
Download
Print screen  download
4.การเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
1.
แบบขอเผยแพร่  กพ.63  Download
2.แบบขอเผยแพร่  ตค.62  Download
3.แบบขอเผยแพร่  ธค.62  Download
4.แบบขอเผยแพร่  พย.62  Download
5.แบบขอเผยแพร่  มค.63  Download
6.แบบ สขร.1_มิถุนายน 2563  Download
7.แบบ สขร.1_พฤษภาคม 2563  Download
8.แบบ สขร.1_เมษายน 2563  Download
9.แบบ สขร.1_มีนาคม 2563  Download
10.แบบ สขร.1_กุมภาพันธ์  2563  Download
11.แบบ สขร.1_ตุลาคม  2562  Download
12.แบบ สขร.1_ธันวาคม  2562  Download
13.แบบ สขร.1_พฤศจิกายน  2562  Download
14.แบบ สขร.1_มกราคม  2563  Download
15.บันทึกรายงานผู้บริหาร ขออนุญาตเผยแพร่  มิ.ย.  63  Download
16.บันทึกรายงานผู้บริหาร ขออนุญาตเผยแพร่  พ.ค.  63  Download
17.บันทึกรายงานผู้บริหาร ขออนุญาตเผยแพร่  เม.ย.  63  Download
18.บันทึกรายงานผู้บริหาร ขออนุญาตเผยแพร่  มี.ค.  63  Download
19.บันทึกรายงานผู้บริหาร ขออนุญาตเผยแพร่  ก.พ.  63  Download
20.บันทึกรายงานผู้บริหาร ขออนุญาตเผยแพร่  ต.ค.  62  Download
21.บันทึกรายงานผู้บริหาร ขออนุญาตเผยแพร่  ธ.ค.  62  Download
22.บันทึกรายงานผู้บริหาร ขออนุญาตเผยแพร่  พ.ย.  62   Download
23.บันทึกรายงานผู้บริหาร ขออนุญาตเผยแพร่  ม.ค.  63  Download  
   
Print Screen Download
25 มี.ค. 63 16:105.การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 
1. บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ  Download
2. โครงการ  Download
3. รายงานประชุม/โครงการ กิจกรรมฯ Download
4. ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบ   Download
5. หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ/สั่งการ   Download
6. แบบการเผยแพร่ข้อมูล   Download
7. Link แสดงหลักฐานเว็บไซต์หน่วยงาน  Download

6.ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
1. บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ  Download
2. โครงการ   Download
3. รายงานประชุม/โครงการ กิจกรรมฯ   Download
4. แผนงาน/โครงการตามภาระกิจเลือก   Download
5. ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบ   Download
5. หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ/สั่งการ   Download
6. แบบการเผยแพร่ข้อมูล  Download
7. Link แสดงหลักฐานเว็บไซต์หน่วยงาน   Download

7.ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
1. บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ  Download
2. โครงการ  Download 
3. รายงานประชุม/โครงการ กิจกรรมฯ Download
4. ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบ Download
5. หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ/สั่งการ   Download
6. แบบการเผยแพร่ข้อมูล Download
7. Link แสดงหลักฐานเว็บไซต์หน่วยงาน   Download

8.หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ  Download
2. คำสั่ง/ข้อสั่งการ มาตรการ กลไก   Download
3. กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   
    - ลักษณะ/ประเภทข้อมูล  Download
    - วิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงาน  Download
    - การกำกับติดตาม/สรุปปัญหาอุปสรรค  Download
4. รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน   Download
5. แบบการเผยแพร่ข้อมูล  Download
6. Link แสดงหลักฐานเว็บไซต์หน่วยงาน   Download
4 ส.ค. 62 13:03

เผยแพร่ประกาศ ผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ รอบการประเมินครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562

28 มิ.ย. 62 12:22

งาน ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเต่างอย ปีงบประมาณ 2562

 • คู่มือกระบวนการอำนวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน
 • รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ปีงบประมาณ 2562
 • แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ปีงบประมาณ 2562
 • สรุปผลการอบรมและแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจิตพอเพียงต้านทุจริต
 • กรอบแนวทางการป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
 • ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
 • ผลการดำเนินงานชมรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม คปสอ.เต่างอย
 • ผลการดำเนินงานการสร้างเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
 • รายงานสรุปผลการดำเนินอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม
 • รายงานสรุปผลมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ รอบ  6 เดือน (ตุลาคม 61-มีนาคม 62)
 • สรุปผลการดำเนินการต่อข้อร้องเรียน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 61-มีนาคม 62)
 • ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • ประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร ระดับดีเด่นและดีมาก
 • กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
 • ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอ (พชอ.) ประเด็น ถนนปลอดภัย การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางจราจร
 • แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอ (พชอ.) ประเด็น ถนนปลอดภัย การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติทางจราจร
 • หนังสือขออนุมัติดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เต่างอย
 • หนังสือขออนุมัติดำเนินการตามแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอ (พชอ.) ประเด็นถนนปลอดภัยหนังสือรายงานการจัดกิจกรรมตามแผน พชอ. (ตามภารกิจหลัก)ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site หน่วยงาน
 • แผนปฏิบัติการ คปสอ.เต่างอย ปี 2562
 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการอำเภอเต่างอย ปี 2562
 • สรุปผลตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562
 • รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 • หลักเกณฑ์ขั้นตอนการประเมินผลปฏิบัติราชการ ( ขรก,พรก,พกส,ลจ.ประจำ )
 • รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2
 • ประกาศเจนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต ปี 2562
 • คำสั่งศูนย์ดำรงธรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเต่างอย
 • หนังสือแจ้งเวียน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริต
 • เผยแพร่แนวทาง/กิจกรรมการส่งเสริมจริยธรรมแก่ข้าราชการพลเรือน
 • กิจกรรมการลงนามMOU
 • หนังสือเสนอผู้บริหารรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง
 • แนวทางการป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
 • สรุปประเมินผลโครงการอบรม ITA (งบประมาณ 4000 บาท)
 • แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม
 • รายงานผลการปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต
 • หนังสือแจ้งเวียนคู่มือการปฏิบัติงานใน พชอ.เต่างอย
 • ขั้นตอนการติดต่อ/ประสานงานการให้บริการประชาชนด้านการรับเรื่องร้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค
20 มิ.ย. 62 14:35
คำสั่ง/ประกาศ
     
คำสั่ง/ประกาศ
ประกาศ ณ วันที่
1 ทดสอบ 4 ธ.ค. 63
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
ประกาศ ณ วันที่
1 222 31 ธ.ค. 63
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ประกวดราคา/สอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
     
หัวเรื่อง
ประกาศ ณ วันที่
1 ทดสอบประกวดราคา 31 ธ.ค. 2563
2 จัดซื้อจัดจ้าง1 4 ธ.ค. 2563
ระเบียนที่ 1 - 2 / 2    
ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวทาง/คู่มือ
     
ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวทาง/คู่มือ
ประกาศ ณ วันที่
1 ทดสอบ 2 ธ.ค. 63
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
     
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
ประกาศ ณ วันที่
1 ทดสอบ 9 ธ.ค. 63
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
รายงานโครงการ/รายงานกิจกรรม
     
รายงานโครงการ/รายงานกิจกรรม
ประกาศ ณ วันที่
1 ทดสอบ 4 ธ.ค. 63
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ข่าวประชุมอบรมสัมนา
     
ข่าวประชุมอบรมสัมนา
ประกาศ ณ วันที่
1 ทดสอบ 11 ธ.ค. 63
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
29
สัปดาห์ที่ 48
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
สัปดาห์ที่ 49
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
สัปดาห์ที่ 50
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
สัปดาห์ที่ 51
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
สัปดาห์ที่ 52
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 


 

นายประยูร  แก้วคำแสน

สาธารณสุขอำเภอเต่างอย

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน 042-761031
ติดต่อ-สอบถาม (เวลาราชการ)
รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์/เรื่องทั่วไป
สายด่วนผู้บริหาร ตลอด24ชม.
089-2790335

รพ.สต.ในเขตรับผิดชอบ

Web link

E-office

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเต่างอย
เลขที่ 80 ม.3 ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร
โทร.042-761031, 042-761298  E-mail : d_toungoi@hotmail.com

แผนที่ตั้งของหน่วยงาน