ข้อมูลพื้นฐาน

ตำบล 4   ตำบล
หมู่บ้าน 32   หมู่บ้าน
หลังคาเรือน     6,182   หลังคา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยงาน
นโยบายผู้บริหาร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

แบบฟอร์ม
คำสั่ง/ประกาศ
     
คำสั่ง/ประกาศ
ประกาศ ณ วันที่
1 หลักฐานการประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่นและดีมาก 3 พ.ย. 63
2 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่นและดีมาก 3 พ.ย. 63
3 ขออนุญาตรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี ในระดับดีเด่น และดีมาก ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 2 3 พ.ย. 63
4 ประกาศ สป.แนวทางตรวจสอบบุลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พศ2560 17 พ.ย. 63
5 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจวงเงินเกิน 100000 บาท 17 ธ.ค. 63
6 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100000 บาท 17 พ.ย. 63
7 กรอบแนวทางฯเพื่อส่งเสริมโปร่งใสจัดซื้อจัดจ้าง 17 พ.ย. 63
8 หนังสือเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง 31 ม.ค. 64
9 แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564 1 ธ.ค. 63
10 งบจัดสรร ปีงบประมาณ2564 1 ธ.ค. 63
11 บันทึกข้อความการเผยแพร่การจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ2564 1 ธ.ค. 63
12 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 12 ต.ค. 63
13 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบ และสั่งการให้นำรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 12 ต.ค. 63
14 รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง 1 ธ.ค. 63
15 บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริการรับทราบ และสั่งการให้วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ 12 ต.ค. 63
1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 15 / 32    
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการ ศปถ.เต่างอย ครั้งที่ 12/2563
วันที่ 2 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอเต่างอย ได้ประชุมหารือประเด็นปัญหาอุบัติเหตุทางถนน/ถอดบทเรียนกรณีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจำนวน 2 ราย ที่ประชุมให้เสนอแนะแนวทางการแก้ไขและเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อสั่งการตามลำดับต่อไป คลิ๊ก

7 ธ.ค. 63 16:17

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเต่างอย (พชอ.)ครั้งที่4/2563 
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 โดยนายกฤษฎิ์ โสมปัดทุม นายอำเภอเต่างอยเป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการ พชอ.และคณะกรรมการสภาสุขภาพอำเภอเต่างอย มีการสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในปี 2563 และพิจารณาประเด็นปัญหาที่จะแก้ไขร่วมกัน 8 ประเด็น ได้แก่ 1.RTI  2.OV&CHCA 3.NCD 4.ยาเสพติด&จิตเวช 5.การช่วยเหลือกลุ่มด้อยโอกาส 6.โรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ 7.อนามัยแม่และเด็ก และ 8.การแก้ปัญหาการใช้ความรุนแรงในเด็กและสตรี คลิ๊ก

7 ธ.ค. 63 15:47
25.การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1) บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ     Download
2) กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ที่แสดงถึง  Download  
     2.1การตรวจสอบ
     2.2ขั้นตอนการตรวจสอบ
     2.3กำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง
3) หลักฐานการประชุมชี้แจง  Download
4) หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน   Download
5) บันทึกข้อความรับทราบผลการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน   Download
6) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น   Download
                            
26.การเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้
1) คู่มือกระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนมีเนื้อหาที่แสดงถึงประเภทงานบริการซึ่งเป็นกระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ประกอบด้วย Download  Download
             1.1ประเภทงานบริการ
             1.2ขั้นตอน
             1.3ระยะเวลาที่ใช้
2) ภาพถ่ายประกอบ (ถ้ามี)  Download
3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น  Download
         1) บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ/กิจกรรมและปรากฏการขออนุญาตนำผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
         2) โครงการ/กิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมหรือค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต เช่น
             - กิจกรรมการสร้างจิตสำนึก ปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต แยกแยะเรื่องส่วนตัวกับส่วนรวมจิตพอเพียงต้านทุจริต (STRONG)
             - No Gift Policy
             - ชมรมจริยธรรมขับเคลื่อนคุณธรรมนำไทย 4ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา การเป็นหน่วยงาน/องค์กรคุณธรรม ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกองค์กรคุณธรรมภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) ของกรมการศาสนา ที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขกำหนด                       - ขับเคลื่อนค่านิยมของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข “MOPH” MOPH Code of Conduct
             - ขับเคลื่อนข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพ.ศ. 2560เมื่อวันที่ 4ตุลาคม พ.ศ. 2560
             - แนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและตามระเบียบสำนักนา            
             - แนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด และตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544
             - มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ มาตรการการใช้รถราชการ มาตรการการเบิกค่าตอบแทนมาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาตามที่กฎหมายกำหนดและมาตรการการจัดหาพัสดุและ/หรือมาตรการอื่นๆ ตามที่ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ตามข้อ EB 20
             - นโยบายการตรวจเยี่ยมของปลัดกระทรวงสาธารณสุข
         3) ภาพถ่ายประกอบ หรือสื่อในรูปแบบอื่น ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
         4) บันทึกข้อความรับทราบการรายงานตามโครงการ/กิจกรรม ต้องระบุวิธีการดำเนินกิจกรรมวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
         5) รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ต้องระบุวิธีการดำเนินกิจกรรม วันเวลา สถานที่ที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
         6) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
17 มิ.ย. 63 16:06
1
2
3
4
5
6
7
ระเบียนที่ 1 - 3 / 19    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
ประกาศ ณ วันที่
1 222 31 ธ.ค. 63
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวทาง/คู่มือ
     
ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวทาง/คู่มือ
ประกาศ ณ วันที่
1 ทดสอบ 2 ธ.ค. 63
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
     
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
ประกาศ ณ วันที่
ไม่พบข้อมูล
รายงานโครงการ/รายงานกิจกรรม
     
รายงานโครงการ/รายงานกิจกรรม
ประกาศ ณ วันที่
ไม่พบข้อมูล
ข่าวประชุมอบรมสัมนา
     
ข่าวประชุมอบรมสัมนา
ประกาศ ณ วันที่
1 ทดสอบ 11 ธ.ค. 63
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
28
สัปดาห์ที่ 08
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
สัปดาห์ที่ 09
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
สัปดาห์ที่ 10
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
สัปดาห์ที่ 11
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
สัปดาห์ที่ 12
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 


 

นายประยูร  แก้วคำแสน

สาธารณสุขอำเภอเต่างอย

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน 042-761031
ติดต่อ-สอบถาม (เวลาราชการ)
รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์/เรื่องทั่วไป
สายด่วนผู้บริหาร ตลอด24ชม.
089-2790335

 

ติดต่อ  ร้องเรียน คลิ๊ก

 

กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน

การจัดการร้องเรียน  ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

การจัดการร้องเรียน  ม.ค.  ก.พ. มี.ค.

การจัดการร้องเรียน เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.

การจัดการร้องเรียน  ก.ค.  ส.ค. กย. 

รพ.สต.ในเขตรับผิดชอบ

Web link

บันทึกรายงานการประชุม

ปีงบประมาณ 2563 
ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม
เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน
กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน

ปีงบประมาณ 2564 
ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม 
เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน
กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน
 

E-office
รพ.สต.

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเต่างอย
เลขที่ 80 ม.3 ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร
โทร.042-761031, 042-761298  E-mail : d_toungoi@hotmail.com

แผนที่ตั้งของหน่วยงาน