หน่วยงานภายในสสจ
เรื่องแจ้ง ประกาศ ทั่วไป

สสอ.
7 ก.พ. 62 11:44
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดซื้อจัดจ้าง - งาน ITA

1. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562  คลิ๊ก

2. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง พ.ศ.2562  คลิ๊ก

3. แจ้งการจัดสรรงบประมาณดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน  คลิ๊ก

4. กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส คลิ๊ก

5. ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ 2560 คลิ๊ก

6. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562 - เดือนพฤษภาคม 2563 คลิ๊ก

7. ขออนุมัติดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ "ขับเคลื่อน นโยบาย 3ก "เพื่อยกระดับไอคิวและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนวานรนิวาส คลิ๊ก

8. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง พ.ศ.2563 คลิ๊ก

9.ขออนุมัตินำการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ คปสอ.วานรนิวาส ประจำปี 2562 คลิ๊ก

10.ประกาศ เรื่องมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับบุคลากรผู้มีผลสัมฤทธิ์ปฏิบัติงานต่ำ คลิ๊ก

11.ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน  คลิ๊ก

12.ประกาศ เรื่องอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ปีงบประมาณ 2562  คลิ๊ก

13.ขออนุมัติลงนามประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต สสอ.วานรนิวาส ปีงบประมาณ 2563  คลิ๊ก

14.คำสั่งและขออนุญาตเผยแพร่ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต การเรียกรับสินบน และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของบุคลากรในสังกัด สสอ.วานรนิวาส ปีงบประมาณ 2563 คลิ๊ก

15.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2562 คลิ๊ก

16.คำสั่ง คปสอ.วานรนิวาส ที่ 60/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการรับและแก้ไขเรื่องร้องเรียน คลิ๊ก

17.ขออนุญาตเผยแพร่แนวทางการดำเนินงานเพื่อความโปร่งใส และปฏิทินการดำเนินงานกลุ่มรณรงค์เพื่อความโปร่งใส ปี 2563  คลิ๊ก

18.รายงานการประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ 2563 คลิ๊ก

19.รายงานการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยช์ทับซ้อน สสอ.วานรนิวาส ประจำปีงบประมาณ 2563 คลิ๊ก

20.โครงการอบรมพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ คลิ๊ก

21.อนุมัติแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สสอ.วานรนิวาส ปีงบประมาณ2563 คลิ๊ก

22.ขอรายงานผลและขอนุญาตเผยแพร่ผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตพฤติกรรมมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม สสอ.วานรนิวาส ปีงบประมาณ 2563 คลิ๊ก

23.รายงานสรุปผลการดำเนินการต่อข้อร้องเรียนรอบ 6 เดือน คลิ๊ก

24.คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำหนดมาตรการ กลไกล หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน สสอ.วานรนิวาส ปีงบประมาณ 2563  คลิ๊ก

25.คู่มือการปฏบัติงานการจัดการข้อร้องเรียน สสอ.วานรนิวาส  คลิ๊ก

11 มิ.ย. 63 18:35

11 ก.ย. 62 09:02

ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำด่านคัดกรอง COVID–19 พร้อมให้กำลังใจกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ

วันอาทิตย์ ที่ 29 เดือนมีนาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ว่าที่ ร.ต.รวยรุ่ง ใครบุตร นายอำเภอวานรนิวาส พร้อมด้วยนายสมพงษ์พันธ์คุ้มเก่า สาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำด่านคัดกรอง COVID – 19 ตำบลเดื่อศรีคันไชย พร้อมให้คำแนะนำตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID – 19) ทั้งนี้นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ว่าที่ ร.ต.รวยรุ่ง ใครบุตร นายอำเภอวานรนิวาส พร้อมด้วยนายสมพงษ์พันธ์คุ้มเก่า สาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ลงพื้นที่ให้กำลังใจกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ พร้อมให้ความรู้และคำแนะนำในการกักตัวเองในที่พักอาศัยเพื่อดูอาการในระยะเวลา 14 วัน นับตั้งแต่วันที่เดินทางมาถึงภูมิลำเนา ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID – 19) พื้นที่อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

23 ส.ค. 62 09:05

สาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส ออกติดตามเยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มเสี่ยงพร้อมทั้งมอบชุดธารน้ำใจช่วยผู้ประสบภัยจากสภากาชาดไทย

วันพฤหัสบดี ที่ 16 เดือนเมษายน 2563 เวลา 13.00 น. นายสมพงษ์พันธุ์คุ้มเก่า สาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังเยี่ยม และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ออกติดตามเยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มเสี่ยงที่กลับมาจากต่างประเทศ และต่างจังหวัด พร้อมทั้งมอบชุดธารน้ำใจช่วยผู้ประสบภัยจากสภากาชาดไทยให้กับผู้ที่กักตัวยังไม่ครบ14 วัน จำนวน 17 ชุด และให้คำแนะนำในการป้องกันตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID – 19) พื้นที่ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร


15 ส.ค. 62 10:13

สาธารณสุขอำเภอ รับมอบเฟรชชิล(face shield) หรือโล่ใบหน้า จากโรงงานเกลือสกล

วันศุกร์ ที่ 10 เดือนเมษายน 2563 เวลา 15.00 น. นายสมพงษ์พันธุ์คุ้มเก่า สาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส รับมอบเฟรชชิล(face shield) หรือโล่ใบหน้า จากโรงงานเกลือสกล หจก.สินธุกาญจน์เกลือไทย ร้านเล็ก บรบือจำนวน 100 ชิ้น ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

14 มี.ค. 62 09:54

ประชุม พชอ.( การดำเนินงานการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ) ครั้งที่ 3 / 2562 

วันพุธ ที่ 27เดือนกุมภาพันธ์ เวลา 09.00 น. นายสมพงษ์ พันธุ์คุ้มเก่า สาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ( การดำเนินงานการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ) ครั้งที่ 3/ 2562 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา โรงพยาบาลวานรนิวาส ►►►ชมภาพ

14 มี.ค. 62 09:36

โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่บ้านวังเวิน    

วันศุกร์ ที่ 22เดือนกุมภาพันธ์ เวลา 10.00 น. ว่าที่ ร.ต.รวยรุ่ง ใครบุตร นายอำเภอวานรนิวาส ประธานเปิดโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ โดยมีส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ออกหน่วยบริการให้กับประชาชนในพื้นที่โรงเรียนบ้านวังเวินตำบลขัวก่าย ในการนี้ ว่าที่ ร.ต.รวยรุ่ง ใครบุตร นายอำเภอวานรนิวาส นางสุภาลักษณ์ ใครบุตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส นายสมพงษ์ พันธุ์คุ้มเก่า สาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส คณะกิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ยากไร้ และออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วย จำนวน 2ราย  ในพื้นที่ตำบลขัวก่าย อำเภอวานรนิวาส  ►►► ชมภาพ


25 ก.พ. 62 10:32

วิ่งจ้าวสนามพญาวานร 2019 ก้าวสู่ปีที่ 11 อำเภอวานรนิวาส สนามที่ 4 รพ.สต.นาซอ

  วันเสาร์ ที่ 16เดือนกุมภาพันธ์ เวลา 06.00 น. นายสมพงษ์ พันธุ์คุ้มเก่า สาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส และ อสม.อำเภอวานรนิวาส ร่วมกับชมรมวิ่งอำเภอวานรนิวาส ร่วมกิจกรรมวิ่งจ้าวสนามพญาวานร 2019 ก้าวสู่ปีที่ 11อำเภอวานรนิวาส สนามที่ 4  พร้อมทั้งจับสลากมอบรางวัล ผู้เข้าร่วมจำนวน 570คน ณ รพ.สต.บ้านนาซอ ตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ►►► ชมภาพ 

18 ก.พ. 62 09:57

เวที “คนดีศรีวานร ปี 2562 ” 

วันพฤหัสบดี ที่ 14เดือนกุมภาพันธ์ เวลา 09.00 น. นายสมพงษ์  พันธุ์คุ้มเก่า สาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส รับมอบเกียรติบัตรในเวที “คนดีศรีวานร ปี2562” โดยมี ว่าที่ ร.ต.รวยรุ่ง ใครบุตร นายอำเภอวานรนิวาส เป็นประธาน ณ  ห้องประชุมพุทธรักษา  โรงพยาบาลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ►►► ชมภาพ

15 ก.พ. 62 09:42

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วันจันทร์ ที่ 11 เดือนกุมภาพันธ์ เวลา 13.30 น. นายสมพงษ์ พันธุ์คุ้มเก่า สาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และนักศึกษาคณะแพทย์ศาสตร์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

12 ก.พ. 62 09:43
ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

14 เม.ย. 63 15:03
คำสั่ง/ประกาศ
     
คำสั่ง/ประกาศ
ประกาศถึงวันที่
1 คำสั่งการปฎิบัติงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัวเดือนกรกฎาคม 63 6 ส.ค. 63
2 คำสั่งการให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการเดือนกรกฏาคม63 6 ส.ค. 63
3 คำสั่งการให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการเดือนมิถุนายน63 30 มิ.ย. 63
4 คำสั่งการปฎิบัติงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพและเวชปฎิบัติครอบครัวเดือนมิถุนายน63 30 มิ.ย. 63
5 คำสั่งการปฏิบัติงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว เดือนเมษายน 63 14 เม.ย. 63
6 คำสั่งการให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ เดือนเมษายน 63 14 เม.ย. 63
7 คำสั่งการให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ เดือนมีนาคม 63 31 มี.ค. 63
8 คำสั่งการปฏิบัติงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว เดือนมีนาคม 63 31 มี.ค. 63
9 คำสั่งการให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ เดือนกุมภาพันธ์ 63 31 มี.ค. 63
10 คำสั่งการปฏิบัติงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว เดือนกุมภาพันธ์ 63 31 มี.ค. 63
11 คำสั่งการให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ เดือนมกราคม 63 31 มี.ค. 63
12 คำสั่งการปฏิบัติงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว เดือนมกราคม 63 31 มี.ค. 63
13 สรุปผลการดำเนินงาน คปสอ.วานรนิวาส ปีงบประมาณ 2562 9 มี.ค. 63
14 แนวทางการดำเนินงานเพื่อความโปร่งใส 2563 8 มี.ค. 63
15 รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 8 มี.ค. 63
1
2
3
4
5
6
7
ระเบียนที่ 1 - 15 / 99    
ข่าวประชุมอบรมสัมนา
     
ข่าวประชุมอบรมสัมนา
ประกาศถึงวันที่
1 การบาดเจ็บแล้วเสียชีวิตจากฟ้าผ่า 31 ต.ค. 62
2 โรคเมลิออยโดสิส 31 ต.ค. 62
3 โรคมือเท้าปาก 31 ต.ค. 62
4 บุหรี่ไฟฟ้า ปีศาจร้ายในคราบนางงาม 31 ต.ค. 62
5 โรคไข้หูดับ 31 ต.ค. 61
6 Green clean Hospital 60 30 ก.ย. 62
ระเบียนที่ 1 - 6 / 6    
ประกวดราคา/สอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 กรอบแนวทางการจัดซื้อ 11 ธ.ค. 2563
2 แบบรายงานผลการจัดซื้อ สขร.1 ปี 2563 11 ธ.ค. 2563
3 การวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 11 ธ.ค. 2563
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน - พฤษภาคม 62 12 มิ.ย. 2562
5 ขอรายงานผลดำเนินงานข้อจัดการการร้องเรียน ร้องทุกข์ ในการปฎิบัติงานและการจัดซื้อจัดจ้าง 31 ต.ค. 2562
6 ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)และขออนุมัติเผยแพร่บนเว็บไซต์ 31 ต.ค. 2562
7 ชุดอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 30 ก.ย. 2561
8 ขออนุญาตเผยแพร่ข้อจัดการการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ปีงบประมาณ 2561 30 ก.ย. 2561
9 รายงานผลการดำเนินงานข้อจัดการการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ปีงบประมาณ 2561 30 ก.ย. 2561
10 ขออนุมัติจัดอบรมงานพัสดุและการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 30 ก.ย. 2561
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 30 ก.ย. 2561
12 สรุปผลรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 30 ก.ย. 2561
13 แนวทางการตรวจสอบเจ้าหน้าที่พัสดุเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 30 ก.ย. 2561
14 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2561 30 ก.ย. 2561
15 รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 30 ก.ย. 2561
ระเบียนที่ 1 - 15 / 15    
บันทึกรายงานการประชุม
     
รายการประชุม
สถานที่
วันที่
1 ตารางวิ่งจ้าวสนามอำเภอวานรนิวาส ปีที่ 10 อำเภอวานรนิวาส 31 ธ.ค. 61
2 ตารางวิ่งจ้าวสนามอำเภอวานรนิวาส ปีที่ 11 สสอ.วานรนิวาส 7 ม.ค. 63
ระเบียนที่ 1 - 2 / 2    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวทาง
     
ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวทาง
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ประกวดผลงานวิชาการ
     
ข่าวประกวดผลงานวิชาการ
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ข่าวการศึกษาต่อ
     
ข่าวการศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ตารางวิ่ง คปสอ.วานรนิวาส

สสอ.
10 ต.ค. 52 08:50
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
30
สัปดาห์ที่ 35
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
สัปดาห์ที่ 36
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
สัปดาห์ที่ 37
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
สัปดาห์ที่ 38
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
สัปดาห์ที่ 39
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
ภาพกิจกรรม

Web link

โปรแกรม Cockpit

โปรแกรม/HDC/43แฟ้ม

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ

E-office
รพ.สต.

ติดต่อประสานงาน : งานประชาสัมพันธ์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส จ.สกลนคร 
โทร. 0-4279-1172    E-mail : sso.wanon@gmail.com