หน่วยงานภายในสสจ
เรื่องแจ้ง ประกาศ ทั่วไป

สสอ.
7 ก.พ. 62 11:44
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ข่าวประชาสัมพันธ์

เวที “คนดีศรีวานร ปี 2562 ” 

วันพฤหัสบดี ที่ 14เดือนกุมพาพันธ์ เวลา 09.00 น. นายสมพงษ์  พันธุ์คุ้มเก่า สาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส รับมอบเกียรติบัตรในเวที “คนดีศรีวานร ปี2562” โดยมี ว่าที่ ร.ต.รวยรุ่ง ใครบุตร นายอำเภอวานรนิวาส เป็นประธาน ณ  ห้องประชุมพุทธรักษา  โรงพยาบาลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ►►► ชมภาพ

15 ก.พ. 62 09:42

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วันจันทร์ ที่ 11 เดือนกุมภาพันธ์ เวลา 13.30 น. นายสมพงษ์ พันธุ์คุ้มเก่า สาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และนักศึกษาคณะแพทย์ศาสตร์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

12 ก.พ. 62 09:43

ประชุม ผอ.รพ.สต.และคณะเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์

วันพุธ ที่ 6เดือนกุมพาพันธ์ เวลา 13.30 น. นายสมพงษ์ พันธุ์คุ้มเก่า สาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส ประชุม ผอ.รพ.สต.และคณะเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนมกราคม ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส 

7 ก.พ. 62 11:22

     บริจาคโลหิตอำเภอวานรนิวาส

       วันอังคาร ที่ 5เดือนกุมพาพันธ์ เวลา 08.00 น. ว่าที่ ร.ต.รวยรุ่ง ใครบุตร นายอำเภอวานรนิวาส นางสุภาลักษณ์ ใครบุตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส และนายสมพงษ์  พันธุ์คุ้มเก่า สาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมกับโรงพยาบาลสกลนคร และโรงพยาบาลวานรนิวาส ออกให้บริการประชาชนที่มาบริจาคโลหิต มีผู้บริจาคทั้งสิ้น 403 คน ณ หอประชุมอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  ►►► ชมภาพ

 

        

6 ก.พ. 62 09:41

ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นระดับชาติ ปี 2562

วันพฤหัสบดี ที่ 31เดือนมกราคม เวลา 10.00 น. ว่าที่ ร.ต.รวยรุ่ง ใครบุตร นายอำเภอวานรนิวาส ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร และนายแพทย์ประจักร์เหิกขุนทด ปฏิบัติราชการแทนสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร หัวหน้าส่วนราชการ และชมรม อสม.อำเภอวานรนิวาส จำนวน 400คน ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นระดับชาติ สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน โดยนายไกรทอง สาริวงศ์สา อาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น สาขาการป้องกันและแก้ไขโรคเอดส์ในชุมชน นำเสนอผลงานเพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นระดับชาติ ปี 2562 ณ รพ.สต.บ้านปานเจริญ ตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
►►► ชมภาพ

1 ก.พ. 62 08:45

การฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ใหม่/ทดแทน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562

 วันอังคาร ที่ 22 เดือนมกราคม เวลา 10.00น.นายสมพงษ์ พันธุ์คุ้มเก่า สาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ใหม่/ทดแทน รุ่นที่ 1ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 21 - 25 เดือนมกราคม จำนวน 54 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส ►►► ชมภาพ


30 ม.ค. 62 15:35

ต้อนรับคณะนิเทศ ติดตาม การปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข รอบที่ 1

วันจันทร์ ที่ 28เดือนมกราคม เวลา 10.00 น. นายสมพงษ์ พันธุ์คุ้มเก่า สาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส กล่าวต้อนรับ นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) และคณะนิเทศ ติดตาม การปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข รอบที่ 1 ณ ห้องประชุม รพ.สต.บ้านส้งเปือย ตำบลขัวก่าย อำเภอวานรนิวาส

เวลา 14.00 น. นายแพทย์สมชาย พรหมจักร ผู้อำนวยการโพยาบาลวานรนิวาส กล่าวต้อนรับนายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) และคณะนิเทศ ติดตาม การปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขรอบที่ 1 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา โรงพยาบาลวานรนิวาส ►►► ชมภาพ 

29 มี.ค. 61 15:18
ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

15 ก.พ. 62 09:48
คำสั่ง/ประกาศ
     
คำสั่ง/ประกาศ
ประกาศถึงวันที่
1 แบบรายงานผลการจัดซื้อ สขร.1 ปี 2562 28 ธ.ค. 61
2 หนังสือกำหนดราคากลาง 28 ธ.ค. 61
3 หนังสือกรมบัญชีกลาง 28 ธ.ค. 61
4 ระเบียบกระทรวงการคลัง - ว่าด้วยการจัดซื้อ 28 ธ.ค. 61
5 กฏกระทรวง 7 ฉบับ 28 ธ.ค. 61
6 พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 28 ธ.ค. 61
7 หนังสือการจัดซื้อระบบ e-GP 28 ธ.ค. 61
8 แบบแสดงความบริสุทธิใจ (กรณีเกิน 100,000 บาท) 28 ธ.ค. 61
9 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ (กรณีไม่เกิน 100,000บาท) 28 ธ.ค. 61
10 กรอบแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง 28 ธ.ค. 61
11 แบบรายงานผลการจัดซื้อ สขร.1 27 ธ.ค. 61
12 การวิเครราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 27 ธ.ค. 61
13 บันทึกข้อความเว็บไซต์ 27 ธ.ค. 61
14 วิธีการและขั้นตอนเปิดเผยข้อมูล 27 ธ.ค. 61
15 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส 27 ธ.ค. 61
1
2
3
4
ระเบียนที่ 1 - 15 / 48    
ข่าวประชุมอบรมสัมนา
     
ข่าวประชุมอบรมสัมนา
ประกาศถึงวันที่
1 การบาดเจ็บแล้วเสียชีวิตจากฟ้าผ่า 31 ต.ค. 62
2 โรคเมลิออยโดสิส 31 ต.ค. 62
3 โรคมือเท้าปาก 31 ต.ค. 62
4 บุหรี่ไฟฟ้า ปีศาจร้ายในคราบนางงาม 31 ต.ค. 62
5 โรคไข้หูดับ 31 ต.ค. 61
6 Green clean Hospital 60 30 ก.ย. 62
ระเบียนที่ 1 - 6 / 6    
ประกวดราคา/สอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ขอรายงานผลดำเนินงานข้อจัดการการร้องเรียน ร้องทุกข์ ในการปฎิบัติงานและการจัดซื้อจัดจ้าง 31 ต.ค. 2562
2 ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)และขออนุมัติเผยแพร่บนเว็บไซต์ 31 ต.ค. 2562
3 ชุดอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 30 ก.ย. 2561
4 ขออนุญาตเผยแพร่ข้อจัดการการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ปีงบประมาณ 2561 30 ก.ย. 2561
5 รายงานผลการดำเนินงานข้อจัดการการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ปีงบประมาณ 2561 30 ก.ย. 2561
6 ขออนุมัติจัดอบรมงานพัสดุและการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 30 ก.ย. 2561
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 30 ก.ย. 2561
8 สรุปผลรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 30 ก.ย. 2561
9 แนวทางการตรวจสอบเจ้าหน้าที่พัสดุเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 30 ก.ย. 2561
10 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2561 30 ก.ย. 2561
11 รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 30 ก.ย. 2561
ระเบียนที่ 1 - 11 / 11    
บันทึกรายงานการประชุม
     
รายการประชุม
สถานที่
วันที่
1 ตารางวิ่งจ้าวสนามอำเภอวานรนิวาส ปีที่ 10 อำเภอวานรนิวาส 31 ธ.ค. 61
2 ตารางวิ่งจ้าวสนามอำเภอวานรนิวาส ปีที่ 11 สสอ.วานรนิวาส 7 ม.ค. 63
ระเบียนที่ 1 - 2 / 2    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวทาง
     
ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวทาง
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
     
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ประกวดผลงานวิชาการ
     
ข่าวประกวดผลงานวิชาการ
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ข่าวการศึกษาต่อ
     
ข่าวการศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ตารางวิ่ง คปสอ.วานรนิวาส

สสอ.
10 ต.ค. 52 08:50
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
27
สัปดาห์ที่ 04
28
 
- ต้อนรับ นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) และคณะนิเทศ ติดตาม การปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข รอบที่ 1
- ต้อนรับ นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) และคณะนิเทศ ติดตาม การปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข รอบที่ 1
29
 
30
 
31
 
- ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นระดับชาติ สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
1
 
2
 
- วิ่งจ้าวสนามพญาวานร 2019 ก้าวสู่ปีที่ 11 อำเภอวานรนิวาส สนามที่ 3
3
สัปดาห์ที่ 05
4
 
5
 
- บริจาคโลหิตอำเภอวานรนิวาส
6
 
7
 
8
 
9
 
10
สัปดาห์ที่ 06
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
สัปดาห์ที่ 07
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
สัปดาห์ที่ 08
25
 
26
 
27
 
28
 
1
 
2
 
ภาพกิจกรรม
E-office
รพ.สต.

ติดต่อประสานงาน : งานประชาสัมพันธ์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส จ.สกลนคร 
โทร. 0-4279-1172    E-mail : sasukwanon00500@gmail.com