นายสมพงษ์  พันธุ์คุ้มเก่า
สาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส

เบอร์โทรศัพท์ 089 - 5769587

หน่วยงานภายในสสจ
ข่าวประชาสัมพันธ์

31 มี.ค. 61 13:10

 

29 มี.ค. 61 15:18

14 มี.ค. 61 09:24

 

25 ธ.ค. 60 14:08
คำสั่ง/ประกาศ
     
คำสั่ง/ประกาศ
ประกาศถึงวันที่
1 คำสั่งคณะกรรรมการสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส 31 ต.ค. 62
2 คำสั่งคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดสกลนครทที่ 2/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 31 ต.ค. 62
3 ประกาศคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เรื่อง การจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร 31 ต.ค. 62
4 ขอรายงานผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 30 ก.ย. 65
5 ขอรายงานผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 30 ก.ย. 65
6 หนังสือขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลกาารปรับปรุงผลประโยชน์ทับซ้อน 30 ก.ย. 65
7 ใบสมัครเข้าเป็น อสม. 30 ก.ย. 62
8 ใบลาออก อสม. 30 ก.ย. 62
9 รับรองสิทธิ์ อสม.ปี 61 30 ก.ย. 65
10 ขอรับรองสิทธิ์ - ครอบครัว อสม.มากกว่า 10 ปี (ฉบับที่ 4) 30 ก.ย. 65
11 ขอรับรองสิทธิ์ - ครอบครัว อสม.น้อยกว่า 10 ปี (ฉบับ 6) 30 ก.ย. 65
12 คำสั่งสภาสุขภาพอำเภอวานรนิวาส ปี 61 30 ก.ย. 62
13 คำสั่ง พชอ.วานรนิวาส ปี 61 30 ก.ย. 62
14 แบบสอบถามหอกระจายข่าว 30 ก.ย. 62
15 กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 30 ก.ย. 62
1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 15 / 32    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ข่าวการศึกษาต่อ
     
ข่าวการศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ข่าวประชุมอบรมสัมนา
     
ข่าวประชุมอบรมสัมนา
ประกาศถึงวันที่
1 การบาดเจ็บแล้วเสียชีวิตจากฟ้าผ่า 31 ต.ค. 62
2 โรคเมลิออยโดสิส 31 ต.ค. 62
3 โรคมือเท้าปาก 31 ต.ค. 62
4 บุหรี่ไฟฟ้า ปีศาจร้ายในคราบนางงาม 31 ต.ค. 62
5 โรคไข้หูดับ 31 ต.ค. 61
6 Green clean Hospital 60 30 ก.ย. 62
ระเบียนที่ 1 - 6 / 6    
ประกวดราคา/สอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ขอรายงานผลดำเนินงานข้อจัดการการร้องเรียน ร้องทุกข์ ในการปฎิบัติงานและการจัดซื้อจัดจ้าง 31 ต.ค. 2562
2 ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)และขออนุมัติเผยแพร่บนเว็บไซต์ 31 ต.ค. 2562
3 ชุดอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 30 ก.ย. 2561
4 ขออนุญาตเผยแพร่ข้อจัดการการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ปีงบประมาณ 2561 30 ก.ย. 2561
5 รายงานผลการดำเนินงานข้อจัดการการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ปีงบประมาณ 2561 30 ก.ย. 2561
6 ขออนุมัติจัดอบรมงานพัสดุและการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 30 ก.ย. 2561
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 30 ก.ย. 2561
8 สรุปผลรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 30 ก.ย. 2561
9 แนวทางการตรวจสอบเจ้าหน้าที่พัสดุเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 30 ก.ย. 2561
10 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2561 30 ก.ย. 2561
11 รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 30 ก.ย. 2561
ระเบียนที่ 1 - 11 / 11    
ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวทาง
     
ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวทาง
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
     
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ประกวดผลงานวิชาการ
     
ข่าวประกวดผลงานวิชาการ
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
บันทึกรายงานการประชุม
     
รายการประชุม
สถานที่
วันที่
1 ตารางวิ่งจ้าวสนามอำเภอวานรนิวาส ปีที่ 10 อำเภอวานรนิวาส 31 ธ.ค. 61
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
25
สัปดาห์ที่ 47
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
สัปดาห์ที่ 48
3
 
4
 
- มหกรรมวิ่งจ้าวสนามวานรนิวาส ปีที่ 10
5
 
6
 
7
 
8
 
9
สัปดาห์ที่ 49
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
สัปดาห์ที่ 50
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
สัปดาห์ที่ 51
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
สัปดาห์ที่ 52
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
ภาพกิจกรรม
E-office
รพ.สต.

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส  เลขที่    อำเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร
โทร.     E-mail :