นายชวน  โทอิ้ง
สาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส

เบอร์โทรศัพท์ 089 - 4194725

นโยบายของผู้บริหาร

โครงสร้างหน่วยงาน

กลุ่มงานภายใน (อำนาจ/หน้าที่)

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและรูปแบบบริการ

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

กลุ่มงานประสานงานและกิจการพิเศษ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการของหน่วยงาน

แผนงบประมาณและรายจ่ายประจำปีของหน่วยงาน

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการ ปี 2562

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการป้องกันการทุจริต

การปฏิบัติงาน/การให้บริการของเจ้าหน้าที่

การทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต

รายงานผลการปฏิบัติงาน/การให้บริการของเจ้าหน้าที่

รายงานผลการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)

คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)

กฏกระทรวงสาธารณสุข

ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

หน่วยงานภายในสสจ
เรื่องแจ้ง ประกาศ ทั่วไป

สสอ.
26 พ.ย. 63 09:08
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

1. การขออนุญาตนำเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. คำสั่งเกี่ยวข้องกับการนำเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

3. กรอบแนวทางการนำเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

4. รายงานผลการนำเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

5. แบบฟอร์มการนำเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

6. นโยบายเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

7. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

8. คณะกรรมการจริยธรรม  ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

9. บันทึกรายงานเสนอการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563

10. รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563

11. แบบฟอร์มการเผยแพร่การวิเคราะห์ผล ปี 2563

11 มิ.ย. 63 18:35

พิธีปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง รุ่นที่ 1 

         วันศุกร์ ที่ 6เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น.นายชวน โทอิ้ง สาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เข้าร่วมพิธีปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง รุ่นที่ 1 อำเภอวานรนิวาส อำเภอบ้านม่วง และอำเภอตำตากล้า โดยมีนางสาวจิราภรณ์เบิกบานดี นายอำเภอวานรนิวาส เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมพุทธรักษา โรงพยาบาลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร


23 ส.ค. 62 09:05

 ประชุม ผอ.รพ.สต.และคณะเจ้าหน้าที่ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

         วันศุกร์ ที่ 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 13.30 น.นายชวน โทอิ้งสาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 18 แห่ง และคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส เข้าร่วมประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 40 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

 

15 ส.ค. 62 10:13

การประชุมคณะกรรมการสภาสุขภาพอำเภอวานรนิวาส และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) ครั้งที่ 3 / 2563

     วันอังคาร ที่ 17 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น.นางสาวจิราภรณ์เบิกบานดี นายอำเภอวานรนิวาส พร้อมด้วยนายชวน โทอิ้ง สาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส และคณะกรรมการสภาสุขภาพอำเภอวานรนิวาส เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสภาสุขภาพอำเภอวานรนิวาส และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) ครั้งที่ 3 ผู้เข้าร่วมจำนวน 75 คน ณ ห้องประชุมพุทธรักษา โรงพยาบาลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

14 มี.ค. 62 09:54

สสอ.วานรนิวาส และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

      วันจันทร์  ที่ 23  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563  เวลา 08.00 น. นายชวน โทอิ้งสาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส พร้อมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส เข้าร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการจัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารณ โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารตำบลกุดเรือคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร


14 มี.ค. 62 09:36

ประชุมการต่อต้านทุจริตในองค์กร (ITA)สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส

       วันอังคาร ที่ 8 เดือนธันวาคม เวลา 09.00 น. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและโรงพยาบาลวานรนิวาส เข้าร่วมประชุมการต่อต้านทุจริตในองค์กร (ITA) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส ผู้เข้าร่วมจำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

25 ก.พ. 62 10:32

วิ่งจ้าวสนามพญาวานร 2019 ก้าวสู่ปีที่ 11 อำเภอวานรนิวาส สนามที่ 4 รพ.สต.นาซอ

  วันเสาร์ ที่ 16เดือนกุมภาพันธ์ เวลา 06.00 น. นายสมพงษ์ พันธุ์คุ้มเก่า สาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส และ อสม.อำเภอวานรนิวาส ร่วมกับชมรมวิ่งอำเภอวานรนิวาส ร่วมกิจกรรมวิ่งจ้าวสนามพญาวานร 2019 ก้าวสู่ปีที่ 11อำเภอวานรนิวาส สนามที่ 4  พร้อมทั้งจับสลากมอบรางวัล ผู้เข้าร่วมจำนวน 570คน ณ รพ.สต.บ้านนาซอ ตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ►►► ชมภาพ 

18 ก.พ. 62 09:57

เวที “คนดีศรีวานร ปี 2562 ” 

วันพฤหัสบดี ที่ 14เดือนกุมภาพันธ์ เวลา 09.00 น. นายสมพงษ์  พันธุ์คุ้มเก่า สาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส รับมอบเกียรติบัตรในเวที “คนดีศรีวานร ปี2562” โดยมี ว่าที่ ร.ต.รวยรุ่ง ใครบุตร นายอำเภอวานรนิวาส เป็นประธาน ณ  ห้องประชุมพุทธรักษา  โรงพยาบาลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ►►► ชมภาพ

15 ก.พ. 62 09:42

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วันจันทร์ ที่ 11 เดือนกุมภาพันธ์ เวลา 13.30 น. นายสมพงษ์ พันธุ์คุ้มเก่า สาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และนักศึกษาคณะแพทย์ศาสตร์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

12 ก.พ. 62 09:43

ประชุม ผอ.รพ.สต.และคณะเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์

วันพุธ ที่ 6เดือนกุมภาพันธ์ เวลา 13.30 น. นายสมพงษ์ พันธุ์คุ้มเก่า สาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส ประชุม ผอ.รพ.สต.และคณะเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนมกราคม ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส 

7 ก.พ. 62 11:22
ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

19 ก.พ. 64 14:41
คำสั่ง/ประกาศ
     
คำสั่ง/ประกาศ
ประกาศถึงวันที่
1 คำสั่งการปฏิบัติงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว เดือนกุมภาพันธ์ 2564 31 ธ.ค. 64
2 คำสั่งการให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 31 ธ.ค. 64
3 คำสั่งออกปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ประจำเดือน มกราคม 2564 31 ธ.ค. 64
4 คำสั่งเวรรักษาพยาบาล ประจำเดือน มกราคม 2564 31 ธ.ค. 64
5 คำสั่งอยู่เวรรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ ประจำเดือน มกราคม 2564 31 ธ.ค. 64
6 สำเนาคำสั่งจุดตรวจเทศกาลปีใหม่ 2564 31 ธ.ค. 64
7 คำสั่งการให้บริการส่งเสริมป้องกันโรค (PP) ประจำเดือนธันวาคม 2563 31 ธ.ค. 64
8 คำสั่งการให้บริการรักษาพยาบาลนอกเวลาราชการ (OT) ประจำเดือนธันวาคม 2563 31 ธ.ค. 64
9 การขอเผยแพร่ผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 31 ธ.ค. 64
10 ประกาศผลข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น และดีมาก รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 31 ธ.ค. 64
11 อัตราร้อยละของฐานเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือน รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 31 ธ.ค. 64
12 คำสั่งการปฏิบัติงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว เดือนพฤศจิกายน 63 30 พ.ย. 63
13 คำสั่งการให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ เดือนพฤศจิกายน 63 30 พ.ย. 63
14 คำสั่งเลื่อนเงินเดือน ลูกจ้างชั่วคราว สสอ.วานรนิวาส ปีงบ 64 30 พ.ย. 63
15 คำสั่งเลื่อนเงินเดือน พกส.สสอ.วานรนิวาส ปีงบประมาณ64 30 พ.ย. 63
1
2
3
4
5
6
7
8
ระเบียนที่ 1 - 15 / 120    
ข่าวประชุมอบรมสัมนา
     
ข่าวประชุมอบรมสัมนา
ประกาศถึงวันที่
1 การบาดเจ็บแล้วเสียชีวิตจากฟ้าผ่า 31 ต.ค. 62
2 โรคเมลิออยโดสิส 31 ต.ค. 62
3 โรคมือเท้าปาก 31 ต.ค. 62
4 บุหรี่ไฟฟ้า ปีศาจร้ายในคราบนางงาม 31 ต.ค. 62
5 โรคไข้หูดับ 31 ต.ค. 61
6 Green clean Hospital 60 30 ก.ย. 62
ระเบียนที่ 1 - 6 / 6    
ประกวดราคา/สอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 บันทึกข้อความสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 31 ธ.ค. 2564
2 แบบ สขร.1 เดือน ธันวาคม 2563 31 ธ.ค. 2564
3 แบบ สขร.1 เดือน พฤศจิกายน 2563 31 ธ.ค. 2564
4 แบบ สขร.1 เดือน ตุลาคม 2563 31 ธ.ค. 2564
5 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่ประกาศ สป.สธ. ปี 2560 บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 31 ธ.ค. 2564
6 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 31 ธ.ค. 2564
7 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564 31 ธ.ค. 2564
8 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 31 ธ.ค. 2564
9 หนังสือรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564 31 ธ.ค. 2564
10 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564 31 ธ.ค. 2564
11 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ ปี 2564 31 ธ.ค. 2564
12 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 31 ธ.ค. 2564
13 หนังสือจัดสรรงบประมาณ ปี 2564 31 ธ.ค. 2564
14 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564 31 ธ.ค. 2564
15 กรอบแนวทางการจัดซื้อ 11 ธ.ค. 2563
16 แบบรายงานผลการจัดซื้อ สขร.1 ปี 2563 11 ธ.ค. 2563
17 การวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 11 ธ.ค. 2563
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน - พฤษภาคม 62 12 มิ.ย. 2562
19 ขอรายงานผลดำเนินงานข้อจัดการการร้องเรียน ร้องทุกข์ ในการปฎิบัติงานและการจัดซื้อจัดจ้าง 31 ต.ค. 2562
20 ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)และขออนุมัติเผยแพร่บนเว็บไซต์ 31 ต.ค. 2562
21 ชุดอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 30 ก.ย. 2561
22 ขออนุญาตเผยแพร่ข้อจัดการการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ปีงบประมาณ 2561 30 ก.ย. 2561
23 รายงานผลการดำเนินงานข้อจัดการการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ปีงบประมาณ 2561 30 ก.ย. 2561
24 ขออนุมัติจัดอบรมงานพัสดุและการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 30 ก.ย. 2561
25 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 30 ก.ย. 2561
26 สรุปผลรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 30 ก.ย. 2561
27 แนวทางการตรวจสอบเจ้าหน้าที่พัสดุเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 30 ก.ย. 2561
28 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2561 30 ก.ย. 2561
29 รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 30 ก.ย. 2561
ระเบียนที่ 1 - 29 / 29    
บันทึกรายงานการประชุม
     
รายการประชุม
สถานที่
วันที่
1 รายงานการประชุมประจำเดือนตุลาคม63 สสอ.วานรนิวาส 6 พ.ย. 63
2 รายงานการประชุมประจำเดือนกันยายน63 สสอ.วานรนิวาส 3 ก.ย. 63
ระเบียนที่ 1 - 2 / 2    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวทาง
     
ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวทาง
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ประกวดผลงานวิชาการ
     
ข่าวประกวดผลงานวิชาการ
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ข่าวการศึกษาต่อ
     
ข่าวการศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ตารางวิ่ง คปสอ.วานรนิวาส


 

สสอ.
10 ต.ค. 52 08:50
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
28
สัปดาห์ที่ 08
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
สัปดาห์ที่ 09
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
สัปดาห์ที่ 10
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
สัปดาห์ที่ 11
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
สัปดาห์ที่ 12
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
ภาพกิจกรรม

Web link

โปรแกรม Cockpit

โปรแกรม/HDC/43แฟ้ม

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ

E-office
รพ.สต.

ติดต่อประสานงาน : งานประชาสัมพันธ์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส จ.สกลนคร 
โทร. 0-4279-1172    E-mail : sso.wanon@gmail.com

แผนที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส