นายสมพงษ์  พันธ์คุ้มเก่า
สาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส

เบอร์โทรศัพท์ 089 - 5769587

หน่วยงานภายในสสจ
ข่าวประชาสัมพันธ์

31 มี.ค. 61 13:10

 

29 มี.ค. 61 15:18

 

 

 

14 มี.ค. 61 09:24

 

25 ธ.ค. 60 14:08
คำสั่ง/ประกาศ
     
คำสั่ง/ประกาศ
ประกาศถึงวันที่
1 ใบสมัครเข้าเป็น อสม. 30 ก.ย. 62
2 ใบลาออก อสม. 30 ก.ย. 62
3 รับรองสิทธิ์ อสม.ปี 61 30 ก.ย. 65
4 ขอรับรองสิทธิ์ - ครอบครัว อสม.มากกว่า 10 ปี (ฉบับที่ 4) 30 ก.ย. 65
5 ขอรับรองสิทธิ์ - ครอบครัว อสม.น้อยกว่า 10 ปี (ฉบับ 6) 30 ก.ย. 65
6 คำสั่งสภาสุขภาพอำเภอวานรนิวาส ปี 61 30 ก.ย. 62
7 คำสั่ง พชอ.วานรนิวาส ปี 61 30 ก.ย. 62
8 แบบสอบถามหอกระจายข่าว 30 ก.ย. 62
9 กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 30 ก.ย. 62
10 การป้องกันการละเว้นในการปฏิบัติหน้าที่ ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน 30 ก.ย. 61
11 การสร้างกลุ่มเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินกิจกรรมการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน 30 ก.ย. 65
12 CPG HT คปสอ.วานรนิวาส ปี 2560 30 ก.ย. 61
13 CPG DM คปสอ.วานรนิวาส ปี2560 30 ก.ย. 61
14 โครงสร้างหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 30 ก.ย. 62
15 ขออนุมัติส่งคู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ คปสอ.วานรนิวาส 30 ก.ย. 61
1
2
ระเบียนที่ 1 - 15 / 26    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ข่าวการศึกษาต่อ
     
ข่าวการศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ข่าวประชุมอบรมสัมนา
     
ข่าวประชุมอบรมสัมนา
ประกาศถึงวันที่
1 Green clean Hospital 60 30 ก.ย. 62
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ประกวดราคา/สอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ชุดอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 30 ก.ย. 2561
2 ขออนุญาตเผยแพร่ข้อจัดการการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ปีงบประมาณ 2561 30 ก.ย. 2561
3 รายงานผลการดำเนินงานข้อจัดการการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ปีงบประมาณ 2561 30 ก.ย. 2561
4 ขออนุมัติจัดอบรมงานพัสดุและการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 30 ก.ย. 2561
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 30 ก.ย. 2561
6 สรุปผลรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 30 ก.ย. 2561
7 แนวทางการตรวจสอบเจ้าหน้าที่พัสดุเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 30 ก.ย. 2561
8 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2561 30 ก.ย. 2561
9 รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 30 ก.ย. 2561
ระเบียนที่ 1 - 9 / 9    
ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวทาง
     
ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวทาง
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
     
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ประกวดผลงานวิชาการ
     
ข่าวประกวดผลงานวิชาการ
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
บันทึกรายงานการประชุม
     
รายการประชุม
สถานที่
วันที่
1 ตารางวิ่งจ้าวสนามอำเภอวานรนิวาส ปีที่ 10 อำเภอวานรนิวาส 31 ธ.ค. 61
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
27
สัปดาห์ที่ 21
28
 
- ประชุมเตรียมการรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
29
 
30
 
- รับรางวัลเชิดชูเกียรติสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ที่มีผลงานดีเด่น ระดับเขตประจำปี 2561
31
 
- ประเมินรับรอง รพ.สต.ติดดาว
1
 
- ประเมินรับรอง รพ.สต.ติดดาว
- ประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพดีเด่นระดับเขต
2
 
- กิจกรรมเดิน - วิ่ง จ้าวสนามปีที่ 10 (สนามที่ 10)
3
สัปดาห์ที่ 22
4
 
- นำเสนอประเมินมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
- ดำเนินการกิจกรรม 3 ดี วิสาขบูชา
5
 
6
 
7
 
- ประเิินรับรองระบบสุขภาพอำเภอ
8
 
- ประเมินรับรองระบบสุขภาพอำเภอ
9
 
10
สัปดาห์ที่ 23
11
 
- อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลภัยพิบัติชุมชน อำเภอวานรนิวาส
- ประชุมเตรียมความพร้อมรับประเมินมาตรฐานทีม SRRT ระดับอำเภอ
- ออกแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนโรงงานปาล์มนำมัน
12
 
- โครงการโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
- ประเมินรับรอง รพ.สต.ติดดาว กลุ่มอำเภอที่ 3
- ประชุมคณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
13
 
14
 
15
 
16
 
- กิจกรรมเดิน - วิ่ง จ้าวสนามปีที่ 10 (สนามที่ 11)
17
สัปดาห์ที่ 24
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
สัปดาห์ที่ 25
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
ภาพกิจกรรม
E-office
รพ.สต.

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส  เลขที่    อำเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร
โทร.     E-mail :