หน่วยงานภายในสสจ
เรื่องแจ้ง ประกาศ ทั่วไป

สสอ.
7 ก.พ. 62 11:44
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ข่าวประชาสัมพันธ์

11 ก.ย. 62 09:02

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ลดโรคไข้เลือดออก

วันพฤหัสบดี ที่ 22เดือนสิงหาคม เวลา 08.30 น. นายสมพงษ์พันธุ์คุ้มเก่า สาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ทั้ง 18 แห่ง ชมรม อสม. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม  กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย  ลดโรคไข้เลือดออกอำเภอวานรนิวาส เพื่อสร้างการรับรู้ และตระหนักต่อสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ในพื้นที่อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ►►►ชมภาพ


23 ส.ค. 62 09:05

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการเยี่ยมประเมินคุณภาพ  รพ.สต.ติดดาว เขตบริการที่ 8

วันพุธ ที่ 14เดือนสิงหาคม เวลา 08.00 น. นายสมพงษ์พันธุ์คุ้มเก่า สาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ คปสอ.วานรนิวาส และเครือข่าย รพ.สต.ติดดาว อำเภอวานรนิวาส ร่วมต้อนรับคณะกรรมการเยี่ยมประเมินคุณภาพระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพอำเภอ รพ.สต.ติดดาวเขตบริการที่ 8 และทีมพี่เลี้ยงจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โดยมีแพทย์หญิงธีรารัตน์ พลราชม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เป็นประธาน ณ รพ.สต.บ้านขัวก่าย ตำบลขัวก่าย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ►►► ชมภาพ

15 ส.ค. 62 10:13

ประชุม (พชอ.)ครั้งที่ 4/ 2561( การดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก และพัฒนาการสมวัย ) 

 

วันจันทร์ ที่ 11 เดือนมีนาคม เวลา 09.00 น. นายสมพงษ์ พันธุ์คุ้มเก่า สาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส เป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ครั้งที่ 4 / 2562 (การดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก และพัฒนาการสมวัย) ณ ห้องประชุมพุทธรักษา โรงพยาบาลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  ►►►ชมภาพ

14 มี.ค. 62 09:54

ประชุม พชอ.( การดำเนินงานการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ) ครั้งที่ 3 / 2562 

วันพุธ ที่ 27เดือนกุมภาพันธ์ เวลา 09.00 น. นายสมพงษ์ พันธุ์คุ้มเก่า สาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ( การดำเนินงานการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ) ครั้งที่ 3/ 2562 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา โรงพยาบาลวานรนิวาส ►►►ชมภาพ

14 มี.ค. 62 09:36

โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่บ้านวังเวิน    

วันศุกร์ ที่ 22เดือนกุมภาพันธ์ เวลา 10.00 น. ว่าที่ ร.ต.รวยรุ่ง ใครบุตร นายอำเภอวานรนิวาส ประธานเปิดโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ โดยมีส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ออกหน่วยบริการให้กับประชาชนในพื้นที่โรงเรียนบ้านวังเวินตำบลขัวก่าย ในการนี้ ว่าที่ ร.ต.รวยรุ่ง ใครบุตร นายอำเภอวานรนิวาส นางสุภาลักษณ์ ใครบุตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส นายสมพงษ์ พันธุ์คุ้มเก่า สาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส คณะกิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ยากไร้ และออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วย จำนวน 2ราย  ในพื้นที่ตำบลขัวก่าย อำเภอวานรนิวาส  ►►► ชมภาพ


25 ก.พ. 62 10:32

วิ่งจ้าวสนามพญาวานร 2019 ก้าวสู่ปีที่ 11 อำเภอวานรนิวาส สนามที่ 4 รพ.สต.นาซอ

  วันเสาร์ ที่ 16เดือนกุมภาพันธ์ เวลา 06.00 น. นายสมพงษ์ พันธุ์คุ้มเก่า สาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส และ อสม.อำเภอวานรนิวาส ร่วมกับชมรมวิ่งอำเภอวานรนิวาส ร่วมกิจกรรมวิ่งจ้าวสนามพญาวานร 2019 ก้าวสู่ปีที่ 11อำเภอวานรนิวาส สนามที่ 4  พร้อมทั้งจับสลากมอบรางวัล ผู้เข้าร่วมจำนวน 570คน ณ รพ.สต.บ้านนาซอ ตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ►►► ชมภาพ 

18 ก.พ. 62 09:57

เวที “คนดีศรีวานร ปี 2562 ” 

วันพฤหัสบดี ที่ 14เดือนกุมภาพันธ์ เวลา 09.00 น. นายสมพงษ์  พันธุ์คุ้มเก่า สาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส รับมอบเกียรติบัตรในเวที “คนดีศรีวานร ปี2562” โดยมี ว่าที่ ร.ต.รวยรุ่ง ใครบุตร นายอำเภอวานรนิวาส เป็นประธาน ณ  ห้องประชุมพุทธรักษา  โรงพยาบาลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ►►► ชมภาพ

15 ก.พ. 62 09:42

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วันจันทร์ ที่ 11 เดือนกุมภาพันธ์ เวลา 13.30 น. นายสมพงษ์ พันธุ์คุ้มเก่า สาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และนักศึกษาคณะแพทย์ศาสตร์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

12 ก.พ. 62 09:43

ประชุม ผอ.รพ.สต.และคณะเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์

วันพุธ ที่ 6เดือนกุมภาพันธ์ เวลา 13.30 น. นายสมพงษ์ พันธุ์คุ้มเก่า สาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส ประชุม ผอ.รพ.สต.และคณะเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนมกราคม ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส 

7 ก.พ. 62 11:22
ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

24 ต.ค. 62 10:34
คำสั่ง/ประกาศ
     
คำสั่ง/ประกาศ
ประกาศถึงวันที่
1 วิธีการบันทึกการคัดกรองการสูบบุหรี่และประเมินเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 11 ก.ค. 62
2 การบันทึกข้อมูลผู้รับบริการแพทย์แผนไทยในหน่วยบริการปฐมภูมิ 11 ก.ค. 62
3 แบบรายงานผลโครงการประเมินคุณธรรม ปี 62 12 มิ.ย. 62
4 แนวทางการคัดกรองบุหรี่ 22 เม.ย. 62
5 แผนยุทธศาสตร์ คปสอ.วานรนิวาส ปี 2562 31 มี.ค. 62
6 แผนเงินบำรุง CUP วานรนิวาส ปีงบประมาณ2562 31 มี.ค. 62
7 แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 31 มี.ค. 62
8 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 31 มี.ค. 62
9 แบบรายงานผลการจัดซื้อ สขร.1 ปี 2562 31 มี.ค. 62
10 บันทึกสรุปข้อร้องเรียน 6 เดือน 27 มี.ค. 62
11 คู่มือป้องกันการละเว้น สสอ.วานรนิวาส 27 มี.ค. 62
12 รายงานผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามแผน ปี62 สสอ.วานรนิวาส 27 มี.ค. 62
13 แผนปฏิบัติการปราบปรามทุจริต สสอ.วานรนิวาส 27 มี.ค. 62
14 คู่มือการป้องกันประโยชน์ทับซ้อน สสอ.วานรนิวาส 27 มี.ค. 62
15 ปฏิทินการดำเนินงานกลุ่มรณรงค์เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส 27 มี.ค. 62
1
2
3
4
5
ระเบียนที่ 1 - 15 / 72    
ข่าวประชุมอบรมสัมนา
     
ข่าวประชุมอบรมสัมนา
ประกาศถึงวันที่
1 การบาดเจ็บแล้วเสียชีวิตจากฟ้าผ่า 31 ต.ค. 62
2 โรคเมลิออยโดสิส 31 ต.ค. 62
3 โรคมือเท้าปาก 31 ต.ค. 62
4 บุหรี่ไฟฟ้า ปีศาจร้ายในคราบนางงาม 31 ต.ค. 62
5 โรคไข้หูดับ 31 ต.ค. 61
6 Green clean Hospital 60 30 ก.ย. 62
ระเบียนที่ 1 - 6 / 6    
ประกวดราคา/สอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 กรอบแนวทางการจัดซื้อ 11 ธ.ค. 2563
2 แบบรายงานผลการจัดซื้อ สขร.1 ปี 2563 11 ธ.ค. 2563
3 การวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 11 ธ.ค. 2563
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน - พฤษภาคม 62 12 มิ.ย. 2562
5 ขอรายงานผลดำเนินงานข้อจัดการการร้องเรียน ร้องทุกข์ ในการปฎิบัติงานและการจัดซื้อจัดจ้าง 31 ต.ค. 2562
6 ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)และขออนุมัติเผยแพร่บนเว็บไซต์ 31 ต.ค. 2562
7 ชุดอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 30 ก.ย. 2561
8 ขออนุญาตเผยแพร่ข้อจัดการการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ปีงบประมาณ 2561 30 ก.ย. 2561
9 รายงานผลการดำเนินงานข้อจัดการการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ปีงบประมาณ 2561 30 ก.ย. 2561
10 ขออนุมัติจัดอบรมงานพัสดุและการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 30 ก.ย. 2561
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 30 ก.ย. 2561
12 สรุปผลรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 30 ก.ย. 2561
13 แนวทางการตรวจสอบเจ้าหน้าที่พัสดุเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 30 ก.ย. 2561
14 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2561 30 ก.ย. 2561
15 รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 30 ก.ย. 2561
ระเบียนที่ 1 - 15 / 15    
บันทึกรายงานการประชุม
     
รายการประชุม
สถานที่
วันที่
1 ตารางวิ่งจ้าวสนามอำเภอวานรนิวาส ปีที่ 10 อำเภอวานรนิวาส 31 ธ.ค. 61
2 ตารางวิ่งจ้าวสนามอำเภอวานรนิวาส ปีที่ 11 สสอ.วานรนิวาส 7 ม.ค. 63
ระเบียนที่ 1 - 2 / 2    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวทาง
     
ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวทาง
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ประกวดผลงานวิชาการ
     
ข่าวประกวดผลงานวิชาการ
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ข่าวการศึกษาต่อ
     
ข่าวการศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ตารางวิ่ง คปสอ.วานรนิวาส

สสอ.
10 ต.ค. 52 08:50
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
29
สัปดาห์ที่ 52
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 01
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 02
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 03
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 04
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
ภาพกิจกรรม
E-office
รพ.สต.

ติดต่อประสานงาน : งานประชาสัมพันธ์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส จ.สกลนคร 
โทร. 0-4279-1172    E-mail : sasukwanon00500@gmail.com

Daha fazla dayanamayan patron seksi porno indir beyaz götü olan asistanı domaltarak onun ıslanan amcığından içeriye doğru uzun yarağını yerleştirerek hemen tezgah önünde git gel yapıyor. bedava porno indir Zevk alarak yaşadığı ayak üstü ilişkiden oldukça memnun olan asistan kadın sex hikayeleri ileride üzerindeki gecelikleri çıkararak banyoda rahat olmayan ama zevk dolu pozisyonlarda cinselliğe imza atarak çılgınlık yaparak patronuyla unutulmaz bir film ortaya koyuyor. Beyaz porno izle götünün güzelliği karşısında etkilenen patron onun belinden tutarak sikmesi sonrasında boşalarak orgazm olmanın mutluluğunu yaşayarak asistanına teşekkür ediyor.