นายสมพงษ์  พันธ์คุ้มเก่า
สาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส

เบอร์โทรศัพท์ 089 - 5769587

หน่วยงานภายในสสจ
ข่าวประชาสัมพันธ์

31 มี.ค. 61 13:10

29 มี.ค. 61 15:18

14 มี.ค. 61 09:24

 

25 ธ.ค. 60 14:08
คำสั่ง/ประกาศ
     
คำสั่ง/ประกาศ
ประกาศถึงวันที่
1 การป้องกันการละเว้นในการปฏิบัติหน้าที่ ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน 30 ก.ย. 61
2 การสร้างกลุ่มเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินกิจกรรมการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน 30 ก.ย. 65
3 CPG HT คปสอ.วานรนิวาส ปี 2560 30 ก.ย. 61
4 CPG DM คปสอ.วานรนิวาส ปี2560 30 ก.ย. 61
5 โครงสร้างหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 30 ก.ย. 62
6 ขออนุมัติส่งคู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ คปสอ.วานรนิวาส 30 ก.ย. 61
7 ขออนุมัติส่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ คปสอ.วานรนิวาส 30 ก.ย. 61
8 ขออนุมัตส่งและเผยแพร่บนเว็ปไซต์บันทึกข้อตกลงการแสดงเจตนารมณ์และบันทึกความร่วมมือต่อต่านทุจริต 30 ก.ย. 61
9 ขออนุมัติส่งและเผยแพร่บนเว็ปไซต์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 30 ก.ย. 61
10 ขออนุมัติส่งรายงานผลการวิเคราะห์และเผยแพร่บนเว็ปไซต์ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหนว่ยงาน 30 ก.ย. 61
11 คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 30 ก.ย. 61
12 ขออนุมัติส่งและเผยแพร่บนเว็ปไซด์บันทึกข้อตกลงการแสดงเจตนารมณ์และบันทึกความร่วมมือต่อต้านทุจริต 30 ก.ย. 61
13 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 30 ก.ย. 61
14 บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 30 ก.ย. 61
15 การวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 30 ก.ย. 61
1
2
ระเบียนที่ 1 - 15 / 17    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ข่าวการศึกษาต่อ
     
ข่าวการศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ข่าวประชุมอบรมสัมนา
     
ข่าวประชุมอบรมสัมนา
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ประกวดราคา/สอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ชุดอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 30 ก.ย. 2561
2 ขออนุญาตเผยแพร่ข้อจัดการการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ปีงบประมาณ 2561 30 ก.ย. 2561
3 รายงานผลการดำเนินงานข้อจัดการการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ปีงบประมาณ 2561 30 ก.ย. 2561
4 ขออนุมัติจัดอบรมงานพัสดุและการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 30 ก.ย. 2561
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 30 ก.ย. 2561
6 สรุปผลรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 30 ก.ย. 2561
7 แนวทางการตรวจสอบเจ้าหน้าที่พัสดุเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 30 ก.ย. 2561
8 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2561 30 ก.ย. 2561
9 รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 30 ก.ย. 2561
ระเบียนที่ 1 - 9 / 9    
ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวทาง
     
ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวทาง
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
     
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ประกวดผลงานวิชาการ
     
ข่าวประกวดผลงานวิชาการ
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
บันทึกรายงานการประชุม
     
รายการประชุม
สถานที่
วันที่
1 ตารางวิ่งจ้าวสนามอำเภอวานรนิวาส ปีที่ 10 อำเภอวานรนิวาส 31 ธ.ค. 61
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
สัปดาห์ที่ 13
2
 
- ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนเมษายน
- ประชุมแนวทางโครงการเมืองสมุนไพรสกลนคร
- ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
3
 
- บริการปฐมพยาบาลทหารกองเกิน
- ประชุม ผอ.รพ.สต. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ประจำเดือนเมษายน
4
 
- ทอดผ้าป่าสามัคคี สถานีตำรวจภูธรวานรนิวาส
5
 
- ซ้อมแผนอุบัติเหตุ
6
 
7
 
8
สัปดาห์ที่ 14
9
 
10
 
- คณะติดตาม Focus Group โครงการเด็กสกล อารมณ์ดี สมองดี สุขภาพดี
11
 
12
 
13
 
14
 
15
สัปดาห์ที่ 15
- ประชุมป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์
16
 
17
 
- พิธีเปิดโครงการก่อสร้างฝายมีชีวิต 90 ฝาย ถวายในหลวง
18
 
- ประชุมงาน อสม. สุขภาพภาคประชาชน
19
 
20
 
21
 
- กิจกรรมเดิน - วิ่ง จ้าวสนามปีที่ 10 (สนามที่ 6)
22
สัปดาห์ที่ 16
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
สัปดาห์ที่ 17
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
- กิจกรรมเดิน - วิ่ง จ้าวสนามปีที่ 10 (สนามที่ 7)
ภาพกิจกรรม
E-office
รพ.สต.

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส  เลขที่    อำเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร
โทร.     E-mail :