หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ลูกจ้างรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

16 มี.ค. 63 11:31

EB26

1.ขออนุมัติเผยแพร่บนเว็ปไซ  และช่องทางอื่น26

2.คู่มือการให้บริการประชาชน สสอ.วาริชภูมิ 2

3.บทบาทหน้าที่ สสอ.

แบบฟอร์มการขออนุญาตขึ้นเว็บไซต์26

16 มี.ค. 63 10:58

EB25

1.ขออนุมัติเผยแพร่บนเว็ปไซ  และช่องทางอื่น

2.การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

3.หนังสือเวียน

4.รายงานผลการปฏิบัติราชการรอบที่ 1

แบบฟอร์มการขออนุญาตขึ้นเว็บไซต์

16 มี.ค. 63 10:56

EB24

1.รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ  63

2.บันทึกขออนุมัติเผยแพร่บนเว็ปไซ  และช่องทางอื่น.(21)

3.แบบฟอร์มการขออนุญาตขึ้นเว็บไซต์

16 มี.ค. 63 10:52

EB23

1..แผนปฏิบัติการปี 63

2.บันทึกข้อความ ขออนุมัติแผน

แบบฟอร์มการขออนุญาตขึ้นเว็บไซต์(22)

16 มี.ค. 63 10:49

EB22

1.บันทึกข้อความเชิญประชุม วิเคราะห์

2.รายงานการประชุม  20

แบบฟอร์มการขออนุญาตขึ้นเว็บไซต์(20)

16 มี.ค. 63 10:46

EB21

1.บันทึกขออนุมัติเผยแพร่บนเว็ปไซ  และช่องทางอื่น.

2.กรอบคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 

3.หนังสือเวียน

4.กรอบแนวทางหนังสือส่งคู่มือ

แบบฟอร์มการขออนุญาตขึ้นเว็บไซต์(21)

16 มี.ค. 63 10:39

EB20

1.บันทึกข้อความเชิญประชุม วิเคราะห์ความเสี่ยง

2.รายงานการประชุม  20

แบบฟอร์มการขออนุญาตขึ้นเว็บไซต์(20)

16 มี.ค. 63 10:36

EB19

1.รายงานการประชุมชมรมจริยธรรม

2.ข้อมูลชมรมจริยธรรมเพื่อความโปร่งใสในการทำงาน

แบบฟอร์มการขออนุญาตขึ้นเว็บไซต์(19)

16 มี.ค. 63 10:33

EB18

1.บันทึกขออนุมัติเผยแพร่บนเว็ปไซ  เสริมสร้างวัฒนธรรมโปร่งใส

2.โครงการจริยธรรม 18

3.ภาพกิจกรรมประชุม จริยธรรม

4.หนังสือ  แจ้ง เวียน

แบบฟอร์มการขออนุญาตขึ้นเว็บไซต์(18)

16 มี.ค. 63 10:27

EB17

1.บันทึกข้อความขออนุมัติเผยแพร่บนเว็ปไซต์ กลไกลป้องกันรับสินบน

2.ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต  รับสินบนทุกรูปแบบ  2563

3.หนังสือแจ้งเวียนผลประโยชน์ทับซ้อน

4.รายงานมาตรการป้องกันรับสินบน

แบบฟอร์มการขออนุญาตขึ้นเว็บไซต์(17)

16 มี.ค. 63 10:23

EB16

1. คำสั่งผู้รับผิดชอบ ข้อร้องเรียน

3 คู่มือคณะกรรมการ จัดการข้อร้องเรียน

4.แผนผังข้อร้องเรียน

5.รายงานสรุปผลการดำเนินการต่อข้อร้องเรียน  ไตรมาส 1

แบบฟอร์มการขออนุญาตขึ้นเว็บไซต์(16)

16 มี.ค. 63 10:18

EB15

1.ขออนุมัติเผยแพร่บนเว็ปไซ  และช่องทางอื่น.(15)

2.ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

3.ภาพถ่ายประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต 63

แบบฟอร์มการขออนุญาตขึ้นเว็บไซต์ (15)

15 มี.ค. 63 18:40

EB14

1. ขออนุมัติเผยแพร่บนเว็ปไซต์ ผลปฏิบัติราชการดีเด่น ดีมาก

2.1.ประกาศผลพิจารณาความชอบ ตุลาคม ๒๕๖๒_วาริชภูมิ

2.ประกาศ การปฏิบัติงานระดับดีเด่น ดีมาก 1 63

3.ภาพติดประกาศ  ผลปฏิบัติราชการระดับดีเด่น

แบบฟอร์มการขออนุญาตขึ้นเว็บไซต์(14)

15 มี.ค. 63 18:34

EB13

1. บันทึกขออนุญาตเผยแพร่ จนท.มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ

2.ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ 

2.1บันทึกข้อความ โปรดลงนาม คำสั่ง

3.ปกกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับ

3.1แนวทางการประเมิน ความดีความชอบ

3.2แนวทางปฏิบัติ ปรับปรุงตัวเอง ลูกจ้างประจำ

3.3ประกาศ สำนักปลัด ด้านการรับผิด

3.4ปรับปรุงตัวเอง ข้าราชการ

3.5หลักเกณฑ์ประเมินผลงาน

4.หนังสือ  แจ้ง เวียน

แบบฟอร์มการขออนุญาตขึ้นเว็บไซต์

15 มี.ค. 63 16:02

EB11,EB12

1.บันทึกข้อความรายงานผลปฏิบัติการปี 2562

2.ผลปฏิบัติการ ปี ที่ผ่านมา 2562

3.บันทึกข้อความรายงานผลปฏิบัติการปี 2563

4.ผลปฏิบัติการ ตามแผน2563

15 มี.ค. 63 15:50

EB10

1.บันทึกขออนุัติแผนฯ ปีงบ 63

2.แผนปฏิบัติการ 63

3. แผนปฏิบัติการปี 63

15 มี.ค. 63 15:46

EB9

1.ปริ้นสกรีนข้อมูลพื้นฐาน สสอ.วาริชภูมิ

2.ยุทธศาสตร์ สาสุข

3.ค่านิยม

4.โครงสร้างองค์กร (1)

5.พันธกิจ

6.วิสัยทัศน์ (Visson)

7.แบบฟอร์มการขออนุญาตขึ้นเว็บไซต์

15 มี.ค. 63 15:23

EB 8

1.บันทึกข้อความ การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

2. คำสั่งต่างๆ เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ

3. ประกาศกรอบแนวทางเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

4.รายงานการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

5.รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน 

6.แบบฟอร์มเผยแพร่บนเว็ปไซต์ การเปิดเผยข้อมูล

7 มี.ค. 63 14:57

EB5,EB6,EB7

1.บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ปี 2563

2.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ปี 2563

3.รายงานการประชุม  พชอ.ครั้ง 4 ปี 62

4.ภาพประกอบการประชุม พชอ. ครั้งที่ 1 ปี 63

5.แบบฟอร์มเผยแพร่บนเว็ปไซ พชอ. 1 63

6.แผนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ปี 2563

7.ขออนุญาตเผนแพร่ แผนโครงการพัฒนาคุณภาพชีิวิตระดับอำเภอ ปี 2563

8.แบบฟอร์มเผยแพร่บนเว็ปไซต์ แผน พชอ.

6 มี.ค. 63 17:25

ประกาศ จังหวัดสกลนคร 

เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันซีซี., เอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  และรายละเอียดคุณลักษณะของรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

2 มี.ค. 63 15:08

ร่างประกาศ  ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

เอกสารประกวดราคา ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

รายละเอียดคุณลักษณะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

25 ก.พ. 63 17:42

EB3

1.หลักฐานภาพถ่ายหน้าจอ การเผยแพร่ในช่องทางเครื่อข่ายฯ ของกรมบัญชีกลาง จำนวน 2 โครง โครงการ 5,000 บ. และ โครงการวงเงินสูงสุด ของ สสอ.วาริชภูมิ

2.หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลว.24 ส.ค.60

13 ธ.ค. 62 15:56

EB2,EB4

1.หนังสือขออนุญาติเผยแพร่แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบในการจัดซื้อจัดจ้าง 63

2.คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ เรื่องแต่งตั้งคณะจัดทำคู่มือตามภารกิจหลัก 63

3.กรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 63

4.ขออนุญาตเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 63

4.1 หนังสือขอเผยแพร่จัดสรรงบประมาณ (บันทึกเรื่องยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ)

4.2 หนังสือขอเผยแพร่จัดสรรงบประมาณ 63

4.3 หนังสือเวียน จาก สสจ.เรื่องจัดสรรงบประะมาณ 63

4.3.1หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ ได้รับจัดสรรงบประมาณ 63

5.ภาพติดประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 63

6.คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ เรื่องแต่งตั้ง จนท.ปิดและปลดประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง 63

7.แบบฟอร์มการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 63

8.หนังสือขออนุญาตเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค. - พ.ย.62

9.แบบ สขร.1 เดือน ต.ค.62

10.แบบ สขร.1 เดือน พ.ย.62

11.แบบฟอร์มการเผยแพร่แผนการผลจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค.-พ.ย. 63

12 หนังสือขออนุญาตเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ธ.ค.62 - ก.พ.63

13.แบบฟอร์มการเผยแพร่แผนการผลจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค.-พ.ย. 63

13.1สำเนาใบสำคัญการเบิกจ่าย ปี 2563

14.แบบ สขร.1 เดือน ธ.ค.62

15.แบบ สขร.1 เดือน มค.63

16.แบบ สขร.1 เดือน ก.พ.63

17.หนังสือแจ้งเวียนแนวทางการปฏิบัติเพื่อตรวจสอบในการจัดซื้อจัดจ้าง

18.ประกาศสำนักปลัดฯ แนวทางการปฏิบัติเพื่อตอบสอบในการจัดซื้อจัดจ้าง

19หนังสือขออนุญาตเผยแพร่แนวทางการปฏิบัติเพื่อตอบสอบในการจัดซื้อจัดจ้าง

20.แบบฟอร์มการเผยแพร่แนวทางการปฏิบัติเพื่อตอบสอบในการจัดซื้อจัดจ้าง

9 ธ.ค. 62 17:21

แผนจัดซื้องบอุดหนุน 63

9 ธ.ค. 62 15:37

EB1

1.บันทึกขออนุญาตเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบปีงบประมาณ 2562 

2.บันทึกรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ จัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

3.การวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

4.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

25 พ.ย. 62 10:50

เผยแพร่แผน รายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2563 (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

งบ 70 ปี 63

22 ต.ค. 62 15:20

เผยแพร่แผนรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนระดับหน่วยบริการร้อยละ 20 ปี งบประมาณ 2563 (คลิกดูรายละเอียด)

งบ 20 ปี 63

22 ต.ค. 62 15:11

เผยแพร่จริยธรรม

ชมรมจริยธรรมเพื่อความโปร่งใส่ในองค์กร

21 มี.ค. 62 06:48

1.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินสนับสนุนภาระกิจพื้นฐาน สสอ.วาริชภูมิ 2562

2.แผนรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน 2562

e2

26 ธ.ค. 61 15:55
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
29
สัปดาห์ที่ 13
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 14
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 15
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 16
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 17
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 
ภาพกิจกรรม
E-office

สสอ.วาริชภูมิ

Daha fazla dayanamayan patron seksi porno indir beyaz götü olan asistanı domaltarak onun ıslanan amcığından içeriye Altyazılı Porno doğru uzun yarağını yerleştirerek hemen tezgah önünde git gel yapıyor. bedava porno indir Zevk alarak yaşadığı ayak porno üstü ilişkiden oldukça memnun olan asistan kadın sex hikayeleri ileride üzerindeki gecelikleri çıkararak banyoda rahat olmayan porno sex ama zevk dolu pozisyonlarda cinselliğe imza atarak çılgınlık yaparak Palyaço Porno patronuyla unutulmaz bir film ortaya koyuyor. Beyaz porno izle götünün güzelliği karşısında etkilenen patron onun belinden tutarak Kasaba HD Porno sikmesi sonrasında boşalarak orgazm olmanın mutluluğunu yaşayarak asistanına teşekkür ediyor.