หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

1.หนังสือขออนุญาติเผยแพร่แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบในการจัดซื้อจัดจ้าง 63

2.คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ เรื่องแต่งตั้งคณะจัดทำคู่มือตามภารกิจหลัก 63

3.กรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 63

4.ขออนุญาตเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 63

5.ภาพติดประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 63

6.คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ เรื่องแต่งตั้ง จนท.ปิดและปลดประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง 63

7.แบบฟอร์มการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 63

8.หนังสือขออนุญาตเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค. - พ.ย.62

9.แบบ สขร.1 เดือน ต.ค.62

10.แบบ สขร.1 เดือน พ.ย.62

11.แบบฟอร์มการเผยแพร่แผนการผลจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค.-พ.ย. 63

12.หนังสือแจ้งเวียนแนวทางการปฏิบัติเพื่อตรวจสอบในการจัดซื้อจัดจ้าง

13.ประกาศสำนักปลัดฯ แนวทางการปฏิบัติเพื่อตอบสอบในการจัดซื้อจัดจ้าง

14หนังสือขออนุญาตเผยแพร่แนวทางการปฏิบัติเพื่อตอบสอบในการจัดซื้อจัดจ้าง

15.แบบฟอร์มการเผยแพร่แนวทางการปฏิบัติเพื่อตอบสอบในการจัดซื้อจัดจ้าง

9 ธ.ค. 62 17:21

แผนจัดซื้องบอุดหนุน 63

9 ธ.ค. 62 15:37

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1.ขออนุญาตเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบปีงบประมาณ 2562 

2.รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ จัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 และขออนุญาตเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ในเว็บไซต์หน่วยงาน

3.การวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

25 พ.ย. 62 10:50

เผยแพร่แผน รายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2563 (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

งบ 70 ปี 63

22 ต.ค. 62 15:20

เผยแพร่แผนรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนระดับหน่วยบริการร้อยละ 20 ปี งบประมาณ 2563 (คลิกดูรายละเอียด)

งบ 20 ปี 63

22 ต.ค. 62 15:11

ประกาศ ผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายเดือน ตำแหน่งพนักงานบริการประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้

7 ต.ค. 62 10:33

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานบริการ 2 อัตรา  (รายละเอียด รับสมัคร คลิก)

27 ก.ย. 62 14:27

เผยแพร่จริยธรรม

ชมรมจริยธรรมเพื่อความโปร่งใส่ในองค์กร

21 มี.ค. 62 06:48

1.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินสนับสนุนภาระกิจพื้นฐาน สสอ.วาริชภูมิ 2562

2.แผนรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน 2562

e2

26 ธ.ค. 61 15:55

1.ประกาศ เรื่องแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

 2.คำสั่ง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบนำข้อมูลเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

 3.การวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561

แบบขอเผยแพร่e1

26 ธ.ค. 61 14:05

เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการร้อยละ ๗๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

29 ต.ค. 61 16:04

บทบาทหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอมีอํานาจหน้าที่พันธกิจ ตามกฏหมาย
(๑) จัดทําแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อําเภอ 
(๒) ดําเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่อําเภอ
(๓) กํากับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุข ในเขตพื้นที่อําเภอ เพื่อให้การ ปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและ มีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ  
(๔) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง
(๕) พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้ รับมอบ
14 มิ.ย. 61 12:51

ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับข้อร้องเรียนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ

13 มิ.ย. 61 17:12

  21-หมวด 5.2 ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด KPI      KPI ติดดาวเขต ข้อที่ 1 diarea      KPI ติดดาวเขต ข้อที่ 2 DF     KPI ตืดดาวเขต ข้อที่ 3 accident      KPI ติดดาวจังหวัด(จัดการขยะต้นทาง)      

21 เม.ย. 60 22:17

ผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง  ในรอบปี 2560 (คลิกเพื่อเปิด)

31 มี.ค. 60 16:07

คำสั่ง มีนาคม 60 (แก้ไข)   OT มีนาคม 60,  PP มีนาคม 60,  เวรรักษาสถานที่  มีนาคม 60

29 มี.ค. 60 10:44

     สสอ.วาริชภูมิ  ขอส่งแบบรายงานการดำเนินงานจัดบริการอาชีวอนามัย  และเกณฑ์การประเมิน  ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อม ไฟล์  สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑  และสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

21 มี.ค. 60 10:30

         สสอ.วาริชภูมิของส่ง  หนังสือ พิจารณาความดีความชอบ  พกส.  เพื่อให้ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งประเมินแล้วกรุณาส่งกลับ สสอ.ภายในวันที่  20  มีนาคม  2560  เพื่อจะได้รวบรวมส่ง จังหวัดต่อไป  รายละเอียดแนบมาพร้อมไฟล์นี้   ตัวอย่างฟอร์ม

17 มี.ค. 60 15:16

ส่ง รพ.สต.ติตดาว  ของแต่ละ  รพสต.  รายละเอียดแนบไฟล์มาพร้อมนี้

13 มี.ค. 60 21:53

     สสอ.วาริชภูมิ  ขอส่ง  KPI  ของแต่ละ  รพ.สต.ทุกแห่ง  แล้วกรอกรายละเอียดให้เรียบร้อย  ส่งคืน  สสอ.เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป 1. KPI  คำบิด 2. KPI ภูวงน้อย 3. KPI  ปลาโหล  4.KPI  หนองท่ม 5. KPI ดงคำโพธิ์  6.KPI ตาดโพนไผ่  7.KPI จำปาทอง  8.KPI ดอนยาวใหญ่  9.KPI ดอนส้มโฮง

7 มี.ค. 60 15:14

สสอ.วาริชภูมิ  ขอส่งเกณฑ์  รพ.สต.ติดดาว  60  รายละเอียดแนบไฟล์มาพร้อมนี้

7 มี.ค. 60 13:40

สสอ.วาริชภูมิ  ขอส่งหนังสือ  ขอปรับแบบรายงานค่าดัชสีความชุกของลูกน้ำยุงลาย (HI CI)  ประจำเดือน

28 ก.พ. 60 16:04

ให้ รพ.สต.ดอนยาว, จำปา  เก็บตัวอย่างปลา หอย ส่งตรวจ สสจ.ในวันที่ 27 กพ.60

14 ก.พ. 60 16:09

ให้ รพ.สต. แจ้งรายละเอียดส่งรับจ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่มีมอบให้ราชการ  ส่ง สสอ.วันที่ 17 ก.พ.60

14 ก.พ. 60 16:05

แนวทางการจัดการโครงการพัฒนาระบบผู้สูงอายุระยะยาวภาวะพึ่งพิง

14 ก.พ. 60 14:11

แบบเก็บข้อมูลตำบลจัดการสุขภาพบูรณาการณ์

6 ก.พ. 60 15:56

คำสั่ง กพ.60   1.คำสั่ง PP    2. คำสั่ง OT    3.คำสั่งอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ

31 ม.ค. 60 12:19

  สสอ.วาริชภูมิ  ส่งแผนปีงบ 60    รายละเอียดแนบไฟล์พร้อมนี้

24 ม.ค. 60 15:24

ด่วนที่สุด  ขอให้ทุก รพ.สต.ส่ง รายละเอียด ฉ.11  ขอให้รวบรวมส่งภานในวันจันทร์ ที่  ๒๓  มกราคม  ๒๕๖๐  ทาง  สสอ.จะได้ทำเรื่องส่งจังหวัด ต่อไป  รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้

20 ม.ค. 60 14:08

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดการแข่งขันจักรยานสนามจังหวัดที่ 1/60

12 ม.ค. 60 10:06
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
สัปดาห์ที่ 48
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
สัปดาห์ที่ 49
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
สัปดาห์ที่ 50
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
สัปดาห์ที่ 51
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
สัปดาห์ที่ 52
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
ภาพกิจกรรม
E-office

สสอ.วาริชภูมิ