หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

EB26

1.ขออนุมัติเผยแพร่บนเว็ปไซ  และช่องทางอื่น26

2.คู่มือการให้บริการประชาชน สสอ.วาริชภูมิ 2

3.บทบาทหน้าที่ สสอ.

แบบฟอร์มการขออนุญาตขึ้นเว็บไซต์26

16 มี.ค. 63 10:58

EB25

1.บันทึกข้อความ โปรดลงนาม กรอบแนวทางการปฏิบัติงาน

2.กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงาน

3.ภาพถ่ายหลักฐานการประชุมชี้แจง

4.หนังสือแจ้งเวียน กรอบแนวทางการปฏิบัติงาน

5.บันทึกข้อความรับทราบ ผลการติดตาม กรอบฯ

แบบฟอร์มการขออนุญาตขึ้นเว็บไซต์

16 มี.ค. 63 10:56

EB24

1.รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ และแผนส่งเสริมฯ  63

2.บันทึกขออนุมัติเผยแพร่บนเว็ปไซ  และช่องทางอื่น.

3.แบบฟอร์มการขออนุญาตขึ้นเว็บไซต์

 

 

16 มี.ค. 63 10:52

EB23

1.แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามกการทุจริตฯ ปี 63

2.แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชุมรมจริยธรรม

3.บันทึกเสนอผู้บริหารลงนาม แผนป้องกันปราปรามทุจริจ

4.บันทึกข้อความขออนุมัติเผยแพร่

แบบฟอร์มการขออนุญาตขึ้นเว็บไซต์

16 มี.ค. 63 10:49

EB22

1.บันทึกข้อความเชิญประชุม วิเคราะห์

2.รายงานการประชุม  20

3.หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบ รายงานการประชุม

4.ภาพกิจกรรมประชุมจริยธรรม 63

แบบฟอร์มการขออนุญาตขึ้นเว็บไซต์(20)

16 มี.ค. 63 10:46

EB21

1.บันทึกขออนุมัติเผยแพร่บนเว็ปไซ  และช่องทางอื่น.

2.กรอบคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 

3.หนังสือเวียน

4.กรอบแนวทางหนังสือส่งคู่มือ

5.ภาพกิจกรรมเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

แบบฟอร์มการขออนุญาตขึ้นเว็บไซต์(21)

16 มี.ค. 63 10:39

EB20

1.บันทึกข้อความเชิญประชุม วิเคราะห์ความเสี่ยง

2.รายงานการประชุม  20

3.วิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

แบบฟอร์มการขออนุญาตขึ้นเว็บไซต์(20)

16 มี.ค. 63 10:36

EB19

1.รายงานการประชุมชมรม STRONG

2.ข้อมูลชมรม STRONG

3.คู่มือ ระเบียบ STRONG

แบบฟอร์มการขออนุญาตขึ้นเว็บไซต์(19)

16 มี.ค. 63 10:33

EB18

1.บันทึกขออนุมัติเผยแพร่บนเว็ปไซ  เสริมสร้างวัฒนธรรมโปร่งใส

2.โครงการจริยธรรม 18

2.1 บันทึกข้อความ โปรดลงนาม

3.ภาพกิจกรรมประชุม จริยธรรม

4.หนังสือ  แจ้ง เวียน

5.หนังสือรายงานผลการดำเนินงานโครงการจริยธรรม

แบบฟอร์มการขออนุญาตขึ้นเว็บไซต์(18)

16 มี.ค. 63 10:27

EB17

1.บันทึกข้อความขออนุมัติเผยแพร่บนเว็ปไซต์ กลไกลป้องกันรับสินบน

2.ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต  รับสินบนทุกรูปแบบ  2563

2.1 หนังสือโปรดอนุมัติลงนาม มาตรการป้องกันการทุจติต ปี 2563

3.หนังสือแจ้งเวียนมาตราการป้องกันการทุจริต

4.รายงานมาตรการป้องกันรับสินบน

แบบฟอร์มการขออนุญาตขึ้นเว็บไซต์(17)

16 มี.ค. 63 10:23

EB16

1.บันทึกข้อความ โปรดลงนาม คำสั่ง

2.คำสั่งผู้รับผิดชอบ ข้อร้องเรียน

3คู่มือคณะกรรมการ จัดการข้อร้องเรียน

4.แผนผังข้อร้องเรียน

5.1รายงานสรุปผลการดำเนินการต่อข้อร้องเรียน  ไตรมาส 1-2 62

5.2รายงานสรุปผลการดำเนินการต่อข้อร้องเรียน  ไตรมาส 3 62

5.3รายงานสรุปผลการดำเนินการต่อข้อร้องเรียน  ไตรมาส 4 62

6.1ปริ้นสกรีน ช่องทางแจ้งข้อร้องเรียน

6.2ปริ้นสกรีน ช่องทางแจ้งข้อร้องเรียน

7.ภาพ Chart ขั้นตอนข้อร้องเรียน

แบบฟอร์มการขออนุญาตขึ้นเว็บไซต์ ไตรมาส  3  ปี 63

แบบฟอร์มการขออนุญาตขึ้นเว็บไซต์ ไตรมาส 1-2 ปี 63

แบบฟอร์มการขออนุญาตขึ้นเว็บไซต์ ไตรมาส  4  ปี 63

16 มี.ค. 63 10:18

EB15

1.ขออนุมัติเผยแพร่บนเว็ปไซ  และช่องทางอื่น.(15)

2.ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

3.ภาพถ่ายประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต 63

แบบฟอร์มการขออนุญาตขึ้นเว็บไซต์ (15)

15 มี.ค. 63 18:40

EB14

1.1 ขออนุมัติเผยแพร่บนเว็ปไซต์ ผลปฏิบัติราชการดีเด่น ดีมาก รอบ 1 ปีงบ 63

1.2 ขออนุมัติเผยแพร่บนเว็ปไซต์ ผลปฏิบัติราชการดีเด่น ดีมาก รอบ 2 ปีงบ 63

2.1.ประกาศ การปฏิบัติงานระดับดีเด่น รอบ 1 2563

2.2 ประกาศ การปฏิบัติงานระดับดีเด่น รอบ 2 2563

3.1ภาพติดประกาศ  ผลปฏิบัติราชการระดับดีเด่น รอบ 1 ปีงบ 63

3.2 ภาพติดประกาศ  ผลปฏิบัติราชการระดับดีเด่น รอบ 2 ปีงบ 63

4.1 แบบฟอร์มการขออนุญาตขึ้นเว็บไซต์ ผลปฏิบัติราชการ รอบ 1 ปีงบ 63

4.2 แบบฟอร์มการขออนุญาตขึ้นเว็บไซต์ ผลปฏิบัติราชการ  รอบ 2 ปีงบ 63

15 มี.ค. 63 18:34

EB13

1. บันทึกขออนุญาตเผยแพร่ จนท.มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ

2.ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ 

2.1บันทึกข้อความ โปรดลงนาม คำสั่ง

3.ปกกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับ

3.1แนวทางการประเมิน ความดีความชอบ

3.2แนวทางปฏิบัติ ปรับปรุงตัวเอง ลูกจ้างประจำ

3.3ประกาศ สำนักปลัด ด้านการรับผิด

3.4ปรับปรุงตัวเอง ข้าราชการ

3.5หลักเกณฑ์ประเมินผลงาน

4.หนังสือ  แจ้ง เวียน

แบบฟอร์มการขออนุญาตขึ้นเว็บไซต์

15 มี.ค. 63 16:02

EB11,EB12

1.บันทึกข้อความรายงานผลปฏิบัติการปี 2562

2.ผลปฏิบัติการ ปี ที่ผ่านมา 2562

3.บันทึกข้อความรายงานผลปฏิบัติการปี 2563

4.ผลปฏิบัติการ ตามแผน2563

15 มี.ค. 63 15:50

EB10

1.บันทึกขออนุัติแผนฯ ปีงบ 63

2.แผนปฏิบัติการ 63

3. แผนปฏิบัติการปี 63

15 มี.ค. 63 15:46

EB9

1.ปริ้นสกรีนข้อมูลพื้นฐาน สสอ.วาริชภูมิ

2.ยุทธศาสตร์ สาสุข

3.ค่านิยม

4.โครงสร้างองค์กร (1)

5.พันธกิจ

6.วิสัยทัศน์ (Visson)

7.แบบฟอร์มการขออนุญาตขึ้นเว็บไซต์

15 มี.ค. 63 15:23

EB 8

1.บันทึกข้อความ การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

2. คำสั่งต่างๆ เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ

3. ประกาศกรอบแนวทางเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

4.รายงานการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

5.รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน 

6.แบบฟอร์มเผยแพร่บนเว็ปไซต์ การเปิดเผยข้อมูล

7 มี.ค. 63 14:57

EB5,EB6,EB7

1.บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ปี 2563

2.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ปี 2563

3.รายงานการประชุม  พชอ.ครั้ง 4 ปี 62

4.ภาพประกอบการประชุม พชอ. ครั้งที่ 1 ปี 63

5.แบบฟอร์มเผยแพร่บนเว็ปไซ พชอ. 1 63

6.แผนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ปี 2563

7.ขออนุญาตเผนแพร่ แผนโครงการพัฒนาคุณภาพชีิวิตระดับอำเภอ ปี 2563

8.แบบฟอร์มเผยแพร่บนเว็ปไซต์ แผน พชอ.

9.รายงานการประชุม พชอ.ครั้งที่ 2 ปี 63

10.ภาพประกอบการประชุม พชอ. ครั้งที่ 2 ปี 63

11.แบบฟอร์มเผยแพร่บนเว็ปไซ พชอ. 2 63

6 มี.ค. 63 17:25

EB3

1.หลักฐานภาพถ่ายหน้าจอ การเผยแพร่ในช่องทางเครื่อข่ายฯ ของกรมบัญชีกลาง จำนวน 2 โครง โครงการ 5,000 บ. และ โครงการวงเงินสูงสุด ของ สสอ.วาริชภูมิ

2.หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลว.24 ส.ค.60

13 ธ.ค. 62 15:56

EB2,EB4

1.หนังสือขออนุญาติเผยแพร่แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบในการจัดซื้อจัดจ้าง 63

2.คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ เรื่องแต่งตั้งคณะจัดทำคู่มือตามภารกิจหลัก 63

3.กรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 63

4.ขออนุญาตเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 63

4.1 หนังสือขอเผยแพร่จัดสรรงบประมาณ (บันทึกเรื่องยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ)

4.2 หนังสือขอเผยแพร่จัดสรรงบประมาณ 63

4.3 หนังสือเวียน จาก สสจ.เรื่องจัดสรรงบประะมาณ 63

4.3.1หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ ได้รับจัดสรรงบประมาณ 63

4.3.2 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ ได้รับจัดสรรงบประมาณ งวดที่ 2 ปี63

4.3.3 หนังสือรับจัดสรรงบประมาณ จาก สสจ.งวดที่ 2 ปี 63

5.ภาพติดประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 63

6.คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ เรื่องแต่งตั้ง จนท.ปิดและปลดประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง 63

7.แบบฟอร์มการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 63

8.หนังสือขออนุญาตเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค. - พ.ย.62

9.แบบ สขร.1 เดือน ต.ค.62

10.แบบ สขร.1 เดือน พ.ย.62

11.แบบฟอร์มการเผยแพร่แผนการผลจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค.-พ.ย. 63

12 หนังสือขออนุญาตเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ธ.ค.62 - ก.พ.63

13.แบบฟอร์มการเผยแพร่แผนการผลจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค.-พ.ย. 63

13.1สำเนาใบสำคัญการเบิกจ่าย ปี 2563

14.แบบ สขร.1 เดือน ธ.ค.62

15.แบบ สขร.1 เดือน มค.63

16.แบบ สขร.1 เดือน ก.พ.63

17.หนังสือแจ้งเวียนแนวทางการปฏิบัติเพื่อตรวจสอบในการจัดซื้อจัดจ้าง

18.ประกาศสำนักปลัดฯ แนวทางการปฏิบัติเพื่อตอบสอบในการจัดซื้อจัดจ้าง

19หนังสือขออนุญาตเผยแพร่แนวทางการปฏิบัติเพื่อตอบสอบในการจัดซื้อจัดจ้าง

20.แบบฟอร์มการเผยแพร่แนวทางการปฏิบัติเพื่อตรวจสอบในการจัดซื้อจัดจ้าง

21.หนังสือขออนุญาตเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง มี.ค.63 - พ.ค.63

22.แบบฟอร์มการเผยแพร่แผนการผลจัดซื้อจัดจ้าง มี.ค.-พ.ค. 63

23.แบบ สขร.1 เดือน มี.ค.63

24.แบบ สขร.1 เดือน เม.ย.63

25.แบบ สขร.1 เดือน พ.ค.63

26.สำเนาเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ สสอ. ไตรมาส 1

27.สำเนาเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ สสอ. ไตรมาส 2

28.แบบ สขร.1 เดือน มิ.ย.63

29.แบบ สขร.1 เดือน ก.ค.63

30.แบบ สขร.1 เดือน ส.ค.63

31. แบบฟอร์มการขออนุญาตขึ้นเว็บไซต์ เผยแพร่จัดซื้อตามแผน มิย.63 - สค.63

32.ขออนุมัติเผยแพร่ผลการจัดซื้อ มิย.-สค.63

33.สำเนาเบิกจ่ายงบประมาณ สสอ.ไตรมาส 4

9 ธ.ค. 62 17:21

แผนจัดซื้องบอุดหนุน 63

9 ธ.ค. 62 15:37

EB1

1.บันทึกขออนุญาตเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบปีงบประมาณ 2562 

2.บันทึกรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ จัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

3.การวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

4.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

25 พ.ย. 62 10:50

เผยแพร่แผน รายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2563 (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

งบ 70 ปี 63

22 ต.ค. 62 15:20

เผยแพร่แผนรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนระดับหน่วยบริการร้อยละ 20 ปี งบประมาณ 2563 (คลิกดูรายละเอียด)

งบ 20 ปี 63

22 ต.ค. 62 15:11

เผยแพร่จริยธรรม

ชมรมจริยธรรมเพื่อความโปร่งใส่ในองค์กร

21 มี.ค. 62 06:48

เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการร้อยละ ๗๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

29 ต.ค. 61 16:04

บทบาทหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอมีอํานาจหน้าที่พันธกิจ ตามกฏหมาย
(๑) จัดทําแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อําเภอ 
(๒) ดําเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่อําเภอ
(๓) กํากับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุข ในเขตพื้นที่อําเภอ เพื่อให้การ ปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและ มีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ  
(๔) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง
(๕) พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้ รับมอบ
14 มิ.ย. 61 12:51

ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับข้อร้องเรียนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ

13 มิ.ย. 61 17:12

  21-หมวด 5.2 ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด KPI      KPI ติดดาวเขต ข้อที่ 1 diarea      KPI ติดดาวเขต ข้อที่ 2 DF     KPI ตืดดาวเขต ข้อที่ 3 accident      KPI ติดดาวจังหวัด(จัดการขยะต้นทาง)      

21 เม.ย. 60 22:17
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
30
สัปดาห์ที่ 35
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
สัปดาห์ที่ 36
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
สัปดาห์ที่ 37
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
สัปดาห์ที่ 38
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
สัปดาห์ที่ 39
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
ภาพกิจกรรม
E-office

สสอ.วาริชภูมิ