หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ขอรายงานผู้สูงอายุกำหนดส่งภายในวันที่ 9 ก.พ.59 ก่อนเวลา 10.00 น. ส่งมาที่ D_waritchaphum@hotmail.com (แบบรายงาน)

8 ก.พ. 59 12:53

คำสั่ง กุมภาพันธ์ 2559

1 ก.พ. 59 12:26

คำสั่ง คกก.พัฒนา รพ.สต. 59

19 ม.ค. 59 06:10

สสอ.วาริชภูมิ  ขอส่ง  หนังสือการประเมินคัดกรองผู้สูงอายุ ปี  2559   และขอให้ส่งรายงาน  มายัง  สสอ.วาริชภูมิ  ภายในวันที่  7  มกราคม  2559   รายละเอียดแนบไฟล์มราพร้อมนี้

5 ม.ค. 59 16:09

คำสังเลื่อนเงินเดือน พกส. 2558

29 ธ.ค. 58 06:20

อัฟเดต  รายงานใหม่เอาตามนี้  ก-2 sp8 และพัฒนาการเด็ก่าช้า  ที่ต้องส่งทุกเดือนให้  สสอ.

17 ธ.ค. 58 11:46

สสอ.วาริภูมิ  ขอส่งแบบฟอร์มรายงานอนามัยเด็กวัยเรียน  รายละเอียดแนบมาพร้อมไฟล์นี้

14 ธ.ค. 58 15:36

สสอ.วาริชภูมิ  ขอส่งหนังสือ  แนวทางการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด  ประจำปีพุทธศักราช  2559  รายละเอียดแนบไฟล์มาพร้อมนี้

2 ธ.ค. 58 14:55

หนังสือเร่งรัดการดำเนินงานคัดกรอง กำจัดพยาธิใบไม้ตับ

20 พ.ย. 58 09:48

หนังสือ  โครงการอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

14 ต.ค. 58 13:13

สสอ.วาริชภูมิ ขอส่งฟอร์มการคัดกรองพัฒนาการเด็กสมวัย  รายละเอียดแนบไฟล์มาพร้อมนี้

14 ต.ค. 58 09:22

ข้อมูลจัดทำแผนฯ 59      นโยบายจังหวัดสกลนคร   เอกสารประกอบการยกร่างแผน 59      

6 ต.ค. 58 10:44

หนังสือเวียน  ฉ.8

21 ก.ย. 58 00:41

แผนเงิน UC ปี 59

18 ก.ย. 58 04:52

แบบใบลาออกจาก พกส.       แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน พกส.

3 ก.ย. 58 14:33

สสอ.วาริชภูมิ  ขอส่งหนังสือ  ๒  เรื่อง  คือ  ๑.  เรื่อง  ขอให้เร่งรัดการดำเนินการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก  ๒.เรื่อง  การดำเนินการพัฒนาอาสาฉุกเฉินชุมชน (อฉช)  รายละเอียดแนบไฟล์มาพร้อมนี้

31 ส.ค. 58 10:11

แบบฟอร์มมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  รายละเอียดแนบไฟล์

15 ก.ค. 58 10:16

แบบสรุป รพ.สต.ติดดาว  ปรับใหม่ (ล่าสุด)     แบบสรุป คปสอ.ติดดาว ปรับใหม่ (ล่าสุด)

22 พ.ค. 58 05:36

แบบ BOQ          แบบขอแก้ไขแผน PP

22 เม.ย. 58 14:49

ส่งคู่มือยาเสพติด  รายละเอียดแนบไฟล์  ดังนี้  คูมือ  ๑   ๒       

16 เม.ย. 58 11:34

แบบ Check list ในการตรวจสอบการเบิกเงิน อสม.

26 มี.ค. 58 14:21

คำสั่ง / เกณฑ์ /โครงการ และข้อมูล ปี 58       เกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว     เกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว (เภสัชกรรม)     คกก.คปสอ.58    คกก.EPI   คกก.TB   คำสั่ง พ./ทพ./ภก. ดูแล PCU 58   คำสั่ง พกส.58   หนังสือคู่มือ DHS     คำสั่งปฏิบัติงาน อสม.   คำสั่ง คกก.พัฒนา รพ.สต.58    โครงการวิ่งจ้าวสนามฯ58   คำสั่ง 5ส.   คำสั่ง IC        คำสั่ง COC    คำสั่ง LAB 58    คำสั่งเภสัชกรรม 58     โครงการตรวจสุขภาพ 58

22 ม.ค. 58 03:49

1.หลักฐานการเบิกเงินค่าป่วยการ อสม. ปี 58  2.แบบใบสำคัญรับเงินและตัวอย่าง

16 ม.ค. 58 09:56

แบบเอกสาร        แบบสัญญาการยืมเงินบำรุง     แบบใบขอย้ายฯ      แบบใบลาฯ     แบบใบเบิกค่าการศึกษาบุตร      แบบใบเบิกค่ารักษาพยาบาล      แบบใบลาออกจากราชการ     แบบรายงานเดินทางไปราชการ 1        แบบรายงานเดินทางไปราชการ 2

30 ธ.ค. 57 12:30

R8WAY

20 พ.ย. 57 13:17

ข้อมูลประกอบการเขียนแผนฯ 58 (15 กลุ่ม)      ประเด็นยุทธศาสตร์วาริชภูมิ 58

20 พ.ย. 57 12:40

คำสั่ง คณะกรรมการ R2R วาริชภูมิ

8 พ.ย. 57 02:07

คณะกรรมการ คปสอ.วาริชภูมิ 58

28 ต.ค. 57 18:55

แผนปฏิบัติการ  พอสว. ปี 2558

14 ต.ค. 57 19:12

ด่วนที่สุด.....  ให้ พกส. ทุกคน (ลูกจ้าง รพ.สต.ทุกคน)  ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม ๕๗  เป็นต้นไป  ให้ทุกท่านแต่งกายในเครื่องแบบ.......ในทุกวันจันทร์,  ในงานรัฐพิธี,  งานวันสำคัญ หรือภารกิจที่เป็นทางการ   รูปแบบรายละเอียด   สำหรับรองเท้า ต้องเป็นรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ

2 ต.ค. 57 10:49
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
31
สัปดาห์ที่ 04
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
สัปดาห์ที่ 05
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
สัปดาห์ที่ 06
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
สัปดาห์ที่ 07
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
สัปดาห์ที่ 08
29
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
ภาพกิจกรรม
E-office

สสอ.วาริชภูมิ