หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

1.หลักฐานภาพถ่ายหน้าจอ การเผยแพร่ในช่องทางเครื่อข่ายฯ ของกรมบัญชีกลาง จำนวน 2 โครง โครงการ 5,000 บ. และ โครงการวงเงินสูงสุด ของ สสอ.วาริชภูมิ

2.หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลว.24 ส.ค.60

13 ธ.ค. 62 15:56

1.หนังสือขออนุญาติเผยแพร่แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบในการจัดซื้อจัดจ้าง 63

2.คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ เรื่องแต่งตั้งคณะจัดทำคู่มือตามภารกิจหลัก 63

3.กรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 63

4.ขออนุญาตเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 63

4.1 หนังสือจัดสรรงบประมาณ (บันทึกเรื่องยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ)

5.ภาพติดประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 63

6.คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ เรื่องแต่งตั้ง จนท.ปิดและปลดประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง 63

7.แบบฟอร์มการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 63

8.หนังสือขออนุญาตเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค. - พ.ย.62

9.แบบ สขร.1 เดือน ต.ค.62

10.แบบ สขร.1 เดือน พ.ย.62

11.แบบฟอร์มการเผยแพร่แผนการผลจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค.-พ.ย. 63

12.หนังสือแจ้งเวียนแนวทางการปฏิบัติเพื่อตรวจสอบในการจัดซื้อจัดจ้าง

13.ประกาศสำนักปลัดฯ แนวทางการปฏิบัติเพื่อตอบสอบในการจัดซื้อจัดจ้าง

14หนังสือขออนุญาตเผยแพร่แนวทางการปฏิบัติเพื่อตอบสอบในการจัดซื้อจัดจ้าง

15.แบบฟอร์มการเผยแพร่แนวทางการปฏิบัติเพื่อตอบสอบในการจัดซื้อจัดจ้าง

9 ธ.ค. 62 17:21

แผนจัดซื้องบอุดหนุน 63

9 ธ.ค. 62 15:37

1.บันทึกขออนุญาตเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบปีงบประมาณ 2562 

2.บันทึกรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ จัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

3.การวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

4.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

25 พ.ย. 62 10:50

เผยแพร่แผน รายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2563 (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

งบ 70 ปี 63

22 ต.ค. 62 15:20

เผยแพร่แผนรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนระดับหน่วยบริการร้อยละ 20 ปี งบประมาณ 2563 (คลิกดูรายละเอียด)

งบ 20 ปี 63

22 ต.ค. 62 15:11

ประกาศ ผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายเดือน ตำแหน่งพนักงานบริการประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้

7 ต.ค. 62 10:33

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานบริการ 2 อัตรา  (รายละเอียด รับสมัคร คลิก)

27 ก.ย. 62 14:27

เผยแพร่จริยธรรม

ชมรมจริยธรรมเพื่อความโปร่งใส่ในองค์กร

21 มี.ค. 62 06:48

1.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินสนับสนุนภาระกิจพื้นฐาน สสอ.วาริชภูมิ 2562

2.แผนรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน 2562

e2

26 ธ.ค. 61 15:55

1.ประกาศ เรื่องแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

 2.คำสั่ง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบนำข้อมูลเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

 3.การวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561

แบบขอเผยแพร่e1

26 ธ.ค. 61 14:05

เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการร้อยละ ๗๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

29 ต.ค. 61 16:04

บทบาทหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอมีอํานาจหน้าที่พันธกิจ ตามกฏหมาย
(๑) จัดทําแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อําเภอ 
(๒) ดําเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่อําเภอ
(๓) กํากับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุข ในเขตพื้นที่อําเภอ เพื่อให้การ ปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและ มีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ  
(๔) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง
(๕) พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้ รับมอบ
14 มิ.ย. 61 12:51

ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับข้อร้องเรียนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ

13 มิ.ย. 61 17:12

  21-หมวด 5.2 ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด KPI      KPI ติดดาวเขต ข้อที่ 1 diarea      KPI ติดดาวเขต ข้อที่ 2 DF     KPI ตืดดาวเขต ข้อที่ 3 accident      KPI ติดดาวจังหวัด(จัดการขยะต้นทาง)      

21 เม.ย. 60 22:17

ผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง  ในรอบปี 2560 (คลิกเพื่อเปิด)

31 มี.ค. 60 16:07

คำสั่ง มีนาคม 60 (แก้ไข)   OT มีนาคม 60,  PP มีนาคม 60,  เวรรักษาสถานที่  มีนาคม 60

29 มี.ค. 60 10:44

     สสอ.วาริชภูมิ  ขอส่งแบบรายงานการดำเนินงานจัดบริการอาชีวอนามัย  และเกณฑ์การประเมิน  ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อม ไฟล์  สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑  และสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

21 มี.ค. 60 10:30

         สสอ.วาริชภูมิของส่ง  หนังสือ พิจารณาความดีความชอบ  พกส.  เพื่อให้ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งประเมินแล้วกรุณาส่งกลับ สสอ.ภายในวันที่  20  มีนาคม  2560  เพื่อจะได้รวบรวมส่ง จังหวัดต่อไป  รายละเอียดแนบมาพร้อมไฟล์นี้   ตัวอย่างฟอร์ม

17 มี.ค. 60 15:16

ส่ง รพ.สต.ติตดาว  ของแต่ละ  รพสต.  รายละเอียดแนบไฟล์มาพร้อมนี้

13 มี.ค. 60 21:53

     สสอ.วาริชภูมิ  ขอส่ง  KPI  ของแต่ละ  รพ.สต.ทุกแห่ง  แล้วกรอกรายละเอียดให้เรียบร้อย  ส่งคืน  สสอ.เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป 1. KPI  คำบิด 2. KPI ภูวงน้อย 3. KPI  ปลาโหล  4.KPI  หนองท่ม 5. KPI ดงคำโพธิ์  6.KPI ตาดโพนไผ่  7.KPI จำปาทอง  8.KPI ดอนยาวใหญ่  9.KPI ดอนส้มโฮง

7 มี.ค. 60 15:14

สสอ.วาริชภูมิ  ขอส่งเกณฑ์  รพ.สต.ติดดาว  60  รายละเอียดแนบไฟล์มาพร้อมนี้

7 มี.ค. 60 13:40

สสอ.วาริชภูมิ  ขอส่งหนังสือ  ขอปรับแบบรายงานค่าดัชสีความชุกของลูกน้ำยุงลาย (HI CI)  ประจำเดือน

28 ก.พ. 60 16:04

ให้ รพ.สต.ดอนยาว, จำปา  เก็บตัวอย่างปลา หอย ส่งตรวจ สสจ.ในวันที่ 27 กพ.60

14 ก.พ. 60 16:09

ให้ รพ.สต. แจ้งรายละเอียดส่งรับจ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่มีมอบให้ราชการ  ส่ง สสอ.วันที่ 17 ก.พ.60

14 ก.พ. 60 16:05

แนวทางการจัดการโครงการพัฒนาระบบผู้สูงอายุระยะยาวภาวะพึ่งพิง

14 ก.พ. 60 14:11

แบบเก็บข้อมูลตำบลจัดการสุขภาพบูรณาการณ์

6 ก.พ. 60 15:56

คำสั่ง กพ.60   1.คำสั่ง PP    2. คำสั่ง OT    3.คำสั่งอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ

31 ม.ค. 60 12:19

  สสอ.วาริชภูมิ  ส่งแผนปีงบ 60    รายละเอียดแนบไฟล์พร้อมนี้

24 ม.ค. 60 15:24

ด่วนที่สุด  ขอให้ทุก รพ.สต.ส่ง รายละเอียด ฉ.11  ขอให้รวบรวมส่งภานในวันจันทร์ ที่  ๒๓  มกราคม  ๒๕๖๐  ทาง  สสอ.จะได้ทำเรื่องส่งจังหวัด ต่อไป  รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้

20 ม.ค. 60 14:08
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
29
สัปดาห์ที่ 52
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 01
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 02
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 03
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 04
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
ภาพกิจกรรม
E-office

สสอ.วาริชภูมิ

Daha fazla dayanamayan patron seksi porno indir beyaz götü olan asistanı domaltarak onun ıslanan amcığından içeriye doğru uzun yarağını yerleştirerek hemen tezgah önünde git gel yapıyor. bedava porno indir Zevk alarak yaşadığı ayak üstü ilişkiden oldukça memnun olan asistan kadın sex hikayeleri ileride üzerindeki gecelikleri çıkararak banyoda rahat olmayan ama zevk dolu pozisyonlarda cinselliğe imza atarak çılgınlık yaparak patronuyla unutulmaz bir film ortaya koyuyor. Beyaz porno izle götünün güzelliği karşısında etkilenen patron onun belinden tutarak sikmesi sonrasında boşalarak orgazm olmanın mutluluğunu yaşayarak asistanına teşekkür ediyor.