หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

EB8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก

2.ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก   รอบที่ 2 ปีงบ 2563       

8 ธ.ค. 63 20:14

EB5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2.แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงา

8 ธ.ค. 63 16:43

EB4 หน่วยงานมีมาตรการ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ.2564

1.1 บันทึกรายงานผู้บริหาร และขออนุญาตเผยแพร่แผน 2564

1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ (ยังไม่ได้รับงบประมาณ)

1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหา 2564

1.4 คำสั่ง ปิด-ปลด ประกาศ

1.5 แบบฟอร์มการขออนุญาตขึ้นเว็บไซต์

2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่ผลจัดซื้อไตรมาส 1

2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ..ศ. 2564

2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

3.1 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560

3.2 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

3.3.1 หลักฐานการเบิกจ่าย ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2564 ชุดที่ 1

3.3.2 หลักฐานการเบิกจ่าย ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2564 ชุดที่ 2

3.4 แบบฟร์อมการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์

8 ธ.ค. 63 13:04

EB3 หน่วยงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบ 2563

1.บันทึกเสนอผู้บังคับบัญชารับทราบ และขออนุญาตนำรายงานวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างขึ้นเว็ปไซต์

2.การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็ปไซต์หน่วยงาน

8 ธ.ค. 63 11:00

EB2 หน่วยงาน เปิดเผยข้อมูลเป็นปัจจบัน

1.แผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 2564

2.รายงานแผนปฏิบัติการต่อต้านการจุจิต 2564

3.แผนปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณ 2564

4-5 หลักเกณฑ์/ขั้นตอนแก้ไขปัญหากรณีมีการร้องเรียนการปฏิบัติงานของ จนท.และการทุจริตประพฤติมิชอบ 2564

6-7.รายงานผลการร้องเรียนการปฏิบัติงานของ จนท. และ การทุจิตประพฤติมิชอบ 2564

9.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563

9.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ  2564

9.3 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ตค-พย.63

9.4 ประกาศสำนักปลัดฯ สธ. แนวทางการการตรวจสอบบุคลากรในการจัดซื้อ พ.ศ.2560

9.5 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ (แบบ สขร.1) ตค-พย.63

10.คู่มือการปฏบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน

11.คู่มือการให้บริการ (พรบ.การอำนวยความสะดวกฯแก่ประชาชน 2558)

แบบฟอร์มขออนุญาตเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ EB2 ข้อ 1 -11

6 ธ.ค. 63 21:42

EB1 หน่วยงานกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณุผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน

1.บันทึกข้อความลงนามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน

2. ประกาศกรอบแนวทางเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน

3. คำสั่งต่างๆ เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน

4.รายงานการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคการเผยแพร่ในปี งปม.2563

5.แบบฟอร์มการขออนุญาตขึ้นเว็บไซต์

6 ธ.ค. 63 18:56

บทบาทหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอมีอํานาจหน้าที่พันธกิจ ตามกฏหมาย
(๑) จัดทําแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อําเภอ 
(๒) ดําเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่อําเภอ
(๓) กํากับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุข ในเขตพื้นที่อําเภอ เพื่อให้การ ปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและ มีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ  
(๔) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง
(๕) พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้ รับมอบ
14 มิ.ย. 61 12:51

  21-หมวด 5.2 ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด KPI      KPI ติดดาวเขต ข้อที่ 1 diarea      KPI ติดดาวเขต ข้อที่ 2 DF     KPI ตืดดาวเขต ข้อที่ 3 accident      KPI ติดดาวจังหวัด(จัดการขยะต้นทาง)      

21 เม.ย. 60 22:17

คำสั่ง มีนาคม 60 (แก้ไข)   OT มีนาคม 60,  PP มีนาคม 60,  เวรรักษาสถานที่  มีนาคม 60

29 มี.ค. 60 10:44

         สสอ.วาริชภูมิของส่ง  หนังสือ พิจารณาความดีความชอบ  พกส.  เพื่อให้ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งประเมินแล้วกรุณาส่งกลับ สสอ.ภายในวันที่  20  มีนาคม  2560  เพื่อจะได้รวบรวมส่ง จังหวัดต่อไป  รายละเอียดแนบมาพร้อมไฟล์นี้   ตัวอย่างฟอร์ม

17 มี.ค. 60 15:16

     สสอ.วาริชภูมิ  ขอส่ง  KPI  ของแต่ละ  รพ.สต.ทุกแห่ง  แล้วกรอกรายละเอียดให้เรียบร้อย  ส่งคืน  สสอ.เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป 1. KPI  คำบิด 2. KPI ภูวงน้อย 3. KPI  ปลาโหล  4.KPI  หนองท่ม 5. KPI ดงคำโพธิ์  6.KPI ตาดโพนไผ่  7.KPI จำปาทอง  8.KPI ดอนยาวใหญ่  9.KPI ดอนส้มโฮง

7 มี.ค. 60 15:14

สสอ.วาริชภูมิ  ขอส่งเกณฑ์  รพ.สต.ติดดาว  60  รายละเอียดแนบไฟล์มาพร้อมนี้

7 มี.ค. 60 13:40

สสอ.วาริชภูมิ  ขอส่งหนังสือ  ขอปรับแบบรายงานค่าดัชสีความชุกของลูกน้ำยุงลาย (HI CI)  ประจำเดือน

28 ก.พ. 60 16:04

ให้ รพ.สต.ดอนยาว, จำปา  เก็บตัวอย่างปลา หอย ส่งตรวจ สสจ.ในวันที่ 27 กพ.60

14 ก.พ. 60 16:09

ให้ รพ.สต. แจ้งรายละเอียดส่งรับจ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่มีมอบให้ราชการ  ส่ง สสอ.วันที่ 17 ก.พ.60

14 ก.พ. 60 16:05

แนวทางการจัดการโครงการพัฒนาระบบผู้สูงอายุระยะยาวภาวะพึ่งพิง

14 ก.พ. 60 14:11

แบบเก็บข้อมูลตำบลจัดการสุขภาพบูรณาการณ์

6 ก.พ. 60 15:56

คำสั่ง กพ.60   1.คำสั่ง PP    2. คำสั่ง OT    3.คำสั่งอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ

31 ม.ค. 60 12:19

  สสอ.วาริชภูมิ  ส่งแผนปีงบ 60    รายละเอียดแนบไฟล์พร้อมนี้

24 ม.ค. 60 15:24

ด่วนที่สุด  ขอให้ทุก รพ.สต.ส่ง รายละเอียด ฉ.11  ขอให้รวบรวมส่งภานในวันจันทร์ ที่  ๒๓  มกราคม  ๒๕๖๐  ทาง  สสอ.จะได้ทำเรื่องส่งจังหวัด ต่อไป  รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้

20 ม.ค. 60 14:08

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดการแข่งขันจักรยานสนามจังหวัดที่ 1/60

12 ม.ค. 60 10:06

คำสั่ง ธ.ค.59  1.คำสั่งให้ปฏิบัตงานสร้างเสริมสุขภาพ แก้ไข   2.คำสั่งอยู่เวรรักษาสถานราชการ 3.คำสั่งให้ปฏิบัตนอกเวลาราชการ

4 ม.ค. 60 11:24

คำสั่งเดือน ม.ค. 60   1. คำสั่งปฏิบัติงานสร้างเสริมสุขภาพ แก้ไข    2.คำสั่งให้อยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ แก้ไข  3.คำสั่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ แก้ไข

4 ม.ค. 60 10:39

สสอ.วาริชภูมิ  ขอส่งคำสั่งเงินเดือน  พกส.  รายละเอียดแนบไฟล์มาพร้อมนี้

28 พ.ย. 59 10:40

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ  ขอประกาศรับสมัครงานตามรายละเอียดแนบไฟล์มาพร้อมนี้

25 พ.ย. 59 09:55

  สสอ.วาริชภูมิ  ขอส่งเอกสาร  อสม.ดีเด่น  ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้   สิ่งที่ส่งมาด้วย  1  2  3  4  5  6

17 พ.ย. 59 11:38

ด่วนที่สุด  สสอ.วาริชภูมิ  ขอส่งหนังสือสรุปรายได้  - ค่าใช้จ่ายปีงบ59ฯ  และให้ทุกรพ.สต.ทำสรุปส่ง สสอ.ภายในวันที่  14  พฤศจิกายน  2559  ก่อนเที่ยง  เพื่อจะไ้ด้รวบรวมส่ง  Cup  และจะได้จัดส่ง  จังหวัดต่อไป  รายละเอียดแนบมาพร้อมไฟล์นี้    และสิ่งแนบสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

10 พ.ย. 59 10:22

1.หนังสือสังการคัดกรองผู้สูงอายุ ปี 60  2.แบบฟร์อมคัดกรองผู้สูงอายุ (GA) 3.แบบฟร์อมคัดกรองผู้สูงอายุ (BGS)     4.คู่มือบันทึกข้อมูลโปรแกรมคัดกรองผู้สูงอายุ

27 ต.ค. 59 14:03

คำสั่งเงินเดือน ลจช. 2560 (ดอนส้มโฮง)

23 ต.ค. 59 21:02

คำสั่ง สธ. เรื่องมอบอำนาจอนุมัติจ่ายเงินบำรุง

21 ต.ค. 59 10:54
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
28
สัปดาห์ที่ 08
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
สัปดาห์ที่ 09
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
สัปดาห์ที่ 10
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
สัปดาห์ที่ 11
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
สัปดาห์ที่ 12
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
ภาพกิจกรรม

             รูป สสอ.กมล

                        นายกมล  ตงศิริ
                สาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ

                   โทรศัพท์  080-9097456

Web link

  แผนปฏิบัติราชการ คป.สอ.วาริชภูมิ 2562
  ระมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
  ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560
  จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข

ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

คู่มือ

E-office

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ  โทรศัพท์ 084-2572342 

E-mail:d_waritchaphum@hotmail.com

แผนที่ตั้งสำนักงาน