รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญผู้รับผิดชอบงานข้อมูล  ทุก สอ.  ประชุม 13.00 น. วันที่ 24 เมย. 57  ให้นำ NoteBook  ไปด้วย

23 เม.ย. 57 15:19

ให้ผู้มีรายชื่อ  เข้าอบรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรพยาบาลเพื่อเป็นครู ก. ด้านการเยี่ยมบ้าน เครือข่ายจังหวัดสกลนคร วันที่ 1 - 2 พ.ค. 57  เวลา 08.30 ณ ห้องประชุมภูพานหลวง  อาคารวิเคราะห์วิจัย รพ.สกลนคร  ดังนี้  รุจิเรศ  ฤาไกรศรี,พิศมัย  ศรีพรมษา, จิระศักดิ์  พลไชย, ชุติรัตน์  จันทา, อุไรวรรณ  ถาบุตร

22 เม.ย. 57 13:11

ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลเพื่อจัดทำทำเนียบเครือข่ายข่าวกรองโรคติดต่ออุบัติใหม่  รายละเอียดแนบมาพร้อมไฟล์นี้

18 เม.ย. 57 10:19

คำสั่งแพทย์และบุคลากรอื่น ให้คำปรึกษา PCU      คำสั่งผู้รับผิดชอบ LAB 57      สำเนาโครงการตรวจสุขภาพ 57    คำสั่ง DHS 57      โครงการ ODOP 57

17 เม.ย. 57 15:11

คำสั่ง คกก.พัฒนา รพ.สต.        CPG. ของ รพ.สต.   CPG Stroke.   ตู่มือการดูแล Computer  แผนฉุกเฉินระบบลูกโซ่ความเย็น    คำสั่ง EPI+TB 57   คำสั่ง คกก.พัฒนา PCU รพ.วาริชภูมิ

17 เม.ย. 57 15:10

ด่วนมาก..  กำหนดการประเมิน รพ.สต.ติดดาว(ใหม่)  การประเมิน รพ.สต.ติดดาว ให้นำเสนอข้อมูลประมาณ 15 นาที และเตรียมข้อมูลการประเมินให้ คกก.ตรวจสอบ (เริ่มวันที่ 21 เมษายน 57)  ประเมินทุกงาน  PCU รพ.เตรียมในส่วน DHS ด้วย

17 เม.ย. 57 13:39

ให้ รพ.สต. ส่งแบบคัดกรองผู้ป่วย CKD ในผู้ป่วยเบาหวานความดัน  และ แบบประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)  แบบคัดกรอง/แบบประเมิน  ให้ส่ง สสอ ที่ e-mail: D_waritchaphum@hotmail.com  ภายในวันที่ 25 เมษายน 2557

17 เม.ย. 57 11:30

งดเบิกค่าโทรศัพท์  ให้ทุก สอ.ส่งใบเสร็จรับเงินค่าโทรศัพท์/อินเตอร์เน็ต พร้อมใบแจ้งหนี้  ให้ สสอ. เพื่อเบิกจาก สสจ.สน.  ตั้งแต่บัดนี้..โดยเร็ว

17 เม.ย. 57 10:53

คำสั่ง  เมษายน 57

2 เม.ย. 57 02:18

รายงาน 5 ต้นแบบ (แก้ไข 5 killer)

20 มี.ค. 57 22:21

แบบสรุป รพ.สต.ติดดาว       แบบประเมิน PCA หมวด 6 (ใหม่)     เอกสารเพิ่มเติม รพ.สต.ติดดาว (งานเภสัชฯ)

20 มี.ค. 57 04:10

กำหนดส่งรูปเล่ม PCA .. ขอให้เร่งรัดการจัดทำเอกสาร PCA  ให้เสร็จภายใน 2 เมษายน 57  (เอกสาร 3 เล่ม คือ แบบประเมินตนเอง,  รายงานการประเมิน,  CQI Report)   ทั้งนี้ อ.พังโคน  จะประเมินไขว้ พร้อมกับ รพ.สต.ติดดาว

14 มี.ค. 57 12:28

เกณฑ์ คปสอ./รพ.สต.ติดดาว ปี 57   รายละเอียด

18 ก.พ. 57 11:09

สถานบริการลดโลกร้อน.....  หนังสือสั่งการ   เป้าหมาย   เกณฑ์ HWP    เกณฑ์ HAS    เกณฑ์ รพ.ลดโลกร้อน    รายชื่อ คกก.CUP วาริชภูมิ    นโยบายลดโลกร้อน อ.วาริชภูมิ   บรรยาย ไข่ดาว

7 ก.พ. 57 23:09

สุขศึกษา.....      คู่มือฯสอ.     คู่มือฯ รพช.   Ex.ปานเจริญ   Ex.คำหมูน   ประกาศนโยบายจังหวัด   ประกาศนโยบายอำเภอ   มาตรฐานฯ รพ.สต.    มาตรฐานฯ รพช.   ตัวอย่าง รพ.สต.บ้านสงเปลือย

7 ก.พ. 57 22:21

PCA....  ตย.เอกสาร 3 เล่มที่ต้องส่ง   PCA kpi Template   ฟอร์ม SAR   ตัวอย่าง CQI   คู่มือ PCA

7 ก.พ. 57 21:59

แบบประเมิน มาตรฐาน รพ.สต.สายใยรักแห่งครอบครัว2557 ดาวโหลดที่นี่

6 ก.พ. 57 16:07

คำสั่ง + โครงการ ปี 57     ผู้สูงอายุ LTC      คกก.ข้อมูลข่าวสาร    คำสั่ง SRRT 57  โครงการวิ่งจ้าวสนาม 57   คำสั่ง คกก.IC 57   คำสั่ง คกก.อำเภอปลอดบุหรี่   นโยบาย อ.วาริชภูมิปลอดบุหรี่

21 ม.ค. 57 13:43

เกณฑ์ QOF 57

16 ม.ค. 57 02:25

เลขหนังสือราชการสถานีอนามัย

3 ม.ค. 57 10:42

แจ้งข่าว....  ผลงานคัดกรอง DM / HT  วาริชภูมิ  ณ 15 ธค. 56

3 ม.ค. 57 10:02

แบบใบลา

12 ธ.ค. 56 15:45

ขอส่งหนังสือ  เรื่องขอข้อมูลการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประชากรอายุ 15 - 19  ปี รายละเอียดแนบไฟล์มาพร้อมนี้

4 ธ.ค. 56 09:55

ให้ทุก สอ.ส่งประมาณค่าใช้จ่าย รายเดือน  แบบฟอร์ม

2 ธ.ค. 56 19:48

หนังสือปรับรูปแบบการติดตามการจัดทำแฟ้มเอกสารการดำเนินงานอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งฯ  รายละเอียดแนบมาพร้อมไฟล์นี้

27 พ.ย. 56 15:42

ขอส่ง  หนังสือเชิญประชุมคณะทำงานงานบุหรี่  รายละเอียดแนบไฟล์มาพร้อมนี้

25 พ.ย. 56 10:50

สสอ.วาริชภูมิ  ขอส่งหนังสืองานระบาด  รายละเอียดแนบมาพร้อมไฟล์นี้  คุณลักษณะ

13 พ.ย. 56 16:19

ด่วนที่สุด.... การคัดกรอง DM / HT ปี ๒๕๕๗  กลุ่มอายุ  ๑๕ ปี และ ๓๕ ปี ขึ้นไป  ขอให้ รพ.วาริชภูมิ  และ ทุก สอ. ลงบันทึกข้อมูลใน JHCIS/HosXP  ให้แล้วเสร็จก่อน  ๑๕  ธันวาคม ๒๕๕๖  นี้เท่านั้น  เป้าหมายไม่น้อยกว่า  ร้อยละ ๙๐  (ข้อมูล ตค.๕๖ ... กลุ่ม ๑๕ปีขึ้นไปทำได้  ร้อยละ ๐.๕๒,    กลุ่ม ๓๕ ปีขึ้นไปทำได้ ร้อยละ ๐.๔๖)   เป้าหมายรายสถานบริการ

12 พ.ย. 56 10:52

แนวทาง OP/PP ปี 2557

29 ต.ค. 56 19:55

สสอ.วาริชภูมิ  ขอส่งหนังสือ  การดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมไข้เลือดออก

15 ต.ค. 56 15:40
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
30
สัปดาห์ที่ 13
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
สัปดาห์ที่ 14
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
สัปดาห์ที่ 15
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
สัปดาห์ที่ 16
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
สัปดาห์ที่ 17
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
ภาพกิจกรรม

สสอ.วาริชภูมิ