หน่วยงานภายในสสจ

 บริหารทั่วไป
    - การเงิน
    - พัสดุ
    - ธุรการ
    - หมวดยานพาหนะ
 ประกันสุขภาพ
   - แรงงานต่างด้าวฯ
 อาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 แพทย์แผนไทย
 คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
   - ข่าวประชาสัมพันธ์
   
- งานบริหารเวชภัณฑ์
   - เรื่องร้องเรียน
 พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
   - ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สธ.
   - แผนงาน
   - ห้องประชุม
   - GIS
   - R2R
   - ICT
   - E-Conference
   - DWARD
   - iReport club
   - JHCISสกลนคร
   - Hosxpสกลนคร
 นิติการ
 ทรัพยากรบุคคล
    - รายงานผลการประชุม/อบรม
 ควบคุมโรค
   - ระบาดวิทยา
   - EMS
   - เอดส์และวัณโรค
   - โรคติดต่อทั่วไป
 ทันตสาธารณสุข
 พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
 ส่งเสริมสุขภาพ
   - PMQA
   - สุขภาพภาคประชาชน
   - งานสุขภาพจิต
   - งานผู้พิการ
   - งานออกกำลังกาย
   - โรคไม่ติดต่อ
   - งานอนามัยแม่และเด็ก
   - หน่วยแพทย์ พอ.สว./หน่วยปฐมพยาบาล
   - งานมะเร็งและกองทุนด้านมาลาเรีย
 สุขศึกษาแลพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียนผู้รับผิดชอบงาน  MCH.ทุกท่าน  ได้รับการประสานงาน จากฝ่ายส่งเสริมฯ รพ.วาริชภูมิ  เรื่องเพิ่มเติมรายงาน ก -2 plus(ในเดือน พ.ย.58)  ให้ใช้แบบฟอร์มชุดนี้  รายละเอียดแนบาพร้อมไฟล์นี้

20 พ.ย. 58 16:09

หนังสือเร่งรัดการดำเนินงานคัดกรอง กำจัดพยาธิใบไม้ตับ

20 พ.ย. 58 09:48

  สสอ.วาริชภูมิ  ส่งแบบ  ก- 2 plus   เพิ่มเติม และ ขอข้อมูล  โดยให้ส่งทาง ไลน์  หรือ  mail  d_waritchaphum@hotmail.com  และข้อมูลเพิ่มเติมนี้ต้องส่งทุกเดือนต่อจาก  ข้อ 8  ของรายงานก-2  plus  รายละเอียดแนบไฟล์มาพร้อมนี้

18 พ.ย. 58 14:10

แนวทางการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด ปี 59

11 พ.ย. 58 09:35

ส่งรายงาน ก- พลัส  และรายงาน SERVICE  PLAN  แบบฟอร์มใหม่  และส่งรายงานตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมไฟล์นี้  ฟอร์มรายงาน

5 พ.ย. 58 10:05

คำสัง  พย. 58

3 พ.ย. 58 10:31

ประกาศผลสอบคัดเลือก พกส.        ประกาศรับสมัคร พกส.

24 ต.ค. 58 04:45

หนังสือ  โครงการอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

14 ต.ค. 58 13:13

สสอ.วาริชภูมิ ขอส่งฟอร์มการคัดกรองพัฒนาการเด็กสมวัย  รายละเอียดแนบไฟล์มาพร้อมนี้

14 ต.ค. 58 09:22

ข้อมูลจัดทำแผนฯ 59      นโยบายจังหวัดสกลนคร   เอกสารประกอบการยกร่างแผน 59      

6 ต.ค. 58 10:44

หนังสือเวียน  ฉ.8

21 ก.ย. 58 00:41

แผนเงิน UC ปี 59

18 ก.ย. 58 04:52

แบบรายงานตรวจเลือดในเกษตรกร 58

14 ก.ย. 58 20:11

สสอ.วาริชภูมิ  ส่งฟอร์มรายงานอนามัยแม่และเด็ก  ตาม  SERVICE  PLAN  เขต  8    ข้อมูลตั้งแต่   1   ตุลาคม   2557 จนถึงปัจจุบัน  ขอให้ส่งข้อมูลเข้า เมล d_waritchaphum@hotmail  ภายในวันที่  14  ก.ย. 58  จะได้รวบรวมส่งจังหวัดต่อไป  รายละเอียดแนบมาพร้อมไฟล์นี้ 

10 ก.ย. 58 15:31

แบบใบลาออกจาก พกส.       แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน พกส.

3 ก.ย. 58 14:33

สสอ.วาริชภูมิ  ขอส่งหนังสือ  ๒  เรื่อง  คือ  ๑.  เรื่อง  ขอให้เร่งรัดการดำเนินการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก  ๒.เรื่อง  การดำเนินการพัฒนาอาสาฉุกเฉินชุมชน (อฉช)  รายละเอียดแนบไฟล์มาพร้อมนี้

31 ส.ค. 58 10:11

แบบฟอร์มมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  รายละเอียดแนบไฟล์

15 ก.ค. 58 10:16

แบบสรุป รพ.สต.ติดดาว  ปรับใหม่ (ล่าสุด)     แบบสรุป คปสอ.ติดดาว ปรับใหม่ (ล่าสุด)

22 พ.ค. 58 05:36

การคิดเงินบำนาญ

20 พ.ค. 58 08:16

แบบ BOQ          แบบขอแก้ไขแผน PP

22 เม.ย. 58 14:49

ส่งคู่มือยาเสพติด  รายละเอียดแนบไฟล์  ดังนี้  คูมือ  ๑   ๒       

16 เม.ย. 58 11:34

แบบ Check list ในการตรวจสอบการเบิกเงิน อสม.

26 มี.ค. 58 14:21

คำสั่ง / เกณฑ์ /โครงการ และข้อมูล ปี 58       เกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว     เกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว (เภสัชกรรม)     คกก.คปสอ.58    คกก.EPI   คกก.TB   คำสั่ง พ./ทพ./ภก. ดูแล PCU 58   คำสั่ง พกส.58   หนังสือคู่มือ DHS     คำสั่งปฏิบัติงาน อสม.   คำสั่ง คกก.พัฒนา รพ.สต.58    โครงการวิ่งจ้าวสนามฯ58   คำสั่ง 5ส.   คำสั่ง IC        คำสั่ง COC    คำสั่ง LAB 58    คำสั่งเภสัชกรรม 58     โครงการตรวจสุขภาพ 58

22 ม.ค. 58 03:49

1.หลักฐานการเบิกเงินค่าป่วยการ อสม. ปี 58  2.แบบใบสำคัญรับเงินและตัวอย่าง

16 ม.ค. 58 09:56

แผนปฏิบัติการ คปสอ.วาริชภูมิ 2558     ให้ทุกแห่ง จัดทำแผนของสถานบริการ   ส่งรูปเล่ม/ไฟล์  ภายใน  31 มค.58

16 ม.ค. 58 01:26

แบบเอกสาร        แบบสัญญาการยืมเงินบำรุง     แบบใบขอย้ายฯ      แบบใบลาฯ     แบบใบเบิกค่าการศึกษาบุตร      แบบใบเบิกค่ารักษาพยาบาล      แบบใบลาออกจากราชการ     แบบรายงานเดินทางไปราชการ 1        แบบรายงานเดินทางไปราชการ 2

30 ธ.ค. 57 12:30

คำสั่งเงินเดือน พกส.58        ตกเบิกเงินเดือน พกส. 58

2 ธ.ค. 57 10:28

R8WAY

20 พ.ย. 57 13:17

ข้อมูลประกอบการเขียนแผนฯ 58 (15 กลุ่ม)      ประเด็นยุทธศาสตร์วาริชภูมิ 58

20 พ.ย. 57 12:40

คำสั่ง คณะกรรมการ R2R วาริชภูมิ

8 พ.ย. 57 02:07
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
สัปดาห์ที่ 44
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
สัปดาห์ที่ 45
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
สัปดาห์ที่ 46
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
สัปดาห์ที่ 47
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
สัปดาห์ที่ 48
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
ภาพกิจกรรม
E-office

สสอ.วาริชภูมิ