หน่วยงานภายในสสจ

บริหารทั่วไป
ประกันสุขภาพ
       -แรงงานต่างด้าวฯ
แพทย์แผนไทย
      -มหกรรมแพทย์แผนไทย
คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
      -ข่าวประชาสัมพันธ์
       -งานบริหารเวชภัณฑ์
       -เรื่องร้องเรียน
พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
        -ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สธ 
        -แผนงาน
        -ห้องประชุม
        -GIS
        -PMQA
        -R2R
        -ICT
        -E-Conference
        -DWARD
        -iReport club
        -JHCISสกลนคร
        -Hosxpสกลนคร
นิติการ
ทรัพยากรบุคคล
ควบคุมโรค
        -ระบาดวิทยา
        -EMS
        -เอดส์และวัณโรค
        -โรคติดต่อทั่วไป
ทันตสาธารณสุข
พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ส่งเสริมสุขภาพ
        -สุขภาพภาคประชาชน
        -งานสุขภาพจิต
        -งานผู้พิการ
        -งานออกกำลังกาย
        -โรคไม่ติดต่อ
        -งานอนามัยแม่และเด็ก
        -หน่วยแพทย์ พอ.สว./หน่วยปฐมพยาบาล
สุขศึกษาแลพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือเวียน  ฉ.8

21 ก.ย. 58 00:41

แผนเงิน UC ปี 59

18 ก.ย. 58 04:52

ให้ รพ.สต.ทุกแห่งส่งรายงานโครงการลดใช้พลังงาน ปี งบประมาณ 58 ( แบบรายงาน )ให้ส่งที่ e-mail// d_waritchaphum@hotmail.com  ภายในวันที่ 30 ก.ย.58

15 ก.ย. 58 11:16

แบบรายงานตรวจเลือดในเกษตรกร 58

14 ก.ย. 58 20:11

สสอ.วาริชภูมิ  ส่งฟอร์มรายงานอนามัยแม่และเด็ก  ตาม  SERVICE  PLAN  เขต  8    ข้อมูลตั้งแต่   1   ตุลาคม   2557 จนถึงปัจจุบัน  ขอให้ส่งข้อมูลเข้า เมล d_waritchaphum@hotmail  ภายในวันที่  14  ก.ย. 58  จะได้รวบรวมส่งจังหวัดต่อไป  รายละเอียดแนบมาพร้อมไฟล์นี้ 

10 ก.ย. 58 15:31

แบบใบลาออกจาก พกส.       แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน พกส.

3 ก.ย. 58 14:33

คำสั่ง กย.58

1 ก.ย. 58 19:21

สสอ.วาริชภูมิ  ขอส่งหนังสือ  ๒  เรื่อง  คือ  ๑.  เรื่อง  ขอให้เร่งรัดการดำเนินการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก  ๒.เรื่อง  การดำเนินการพัฒนาอาสาฉุกเฉินชุมชน (อฉช)  รายละเอียดแนบไฟล์มาพร้อมนี้

31 ส.ค. 58 10:11

แบบฟอร์มมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  รายละเอียดแนบไฟล์

15 ก.ค. 58 10:16

แบบสรุป รพ.สต.ติดดาว  ปรับใหม่ (ล่าสุด)     แบบสรุป คปสอ.ติดดาว ปรับใหม่ (ล่าสุด)

22 พ.ค. 58 05:36

การคิดเงินบำนาญ

20 พ.ค. 58 08:16

แบบ BOQ          แบบขอแก้ไขแผน PP

22 เม.ย. 58 14:49

ส่งคู่มือยาเสพติด  รายละเอียดแนบไฟล์  ดังนี้  คูมือ  ๑   ๒       

16 เม.ย. 58 11:34

แบบ Check list ในการตรวจสอบการเบิกเงิน อสม.

26 มี.ค. 58 14:21

คำสั่ง / เกณฑ์ /โครงการ และข้อมูล ปี 58       เกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว     เกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว (เภสัชกรรม)     คกก.คปสอ.58    คกก.EPI   คกก.TB   คำสั่ง พ./ทพ./ภก. ดูแล PCU 58   คำสั่ง พกส.58   หนังสือคู่มือ DHS     คำสั่งปฏิบัติงาน อสม.   คำสั่ง คกก.พัฒนา รพ.สต.58    โครงการวิ่งจ้าวสนามฯ58   คำสั่ง 5ส.   คำสั่ง IC        คำสั่ง COC    คำสั่ง LAB 58    คำสั่งเภสัชกรรม 58     โครงการตรวจสุขภาพ 58

22 ม.ค. 58 03:49

1.หลักฐานการเบิกเงินค่าป่วยการ อสม. ปี 58  2.แบบใบสำคัญรับเงินและตัวอย่าง

16 ม.ค. 58 09:56

แผนปฏิบัติการ คปสอ.วาริชภูมิ 2558     ให้ทุกแห่ง จัดทำแผนของสถานบริการ   ส่งรูปเล่ม/ไฟล์  ภายใน  31 มค.58

16 ม.ค. 58 01:26

แบบเอกสาร        แบบสัญญาการยืมเงินบำรุง     แบบใบขอย้ายฯ      แบบใบลาฯ     แบบใบเบิกค่าการศึกษาบุตร      แบบใบเบิกค่ารักษาพยาบาล      แบบใบลาออกจากราชการ     แบบรายงานเดินทางไปราชการ 1        แบบรายงานเดินทางไปราชการ 2

30 ธ.ค. 57 12:30

คำสั่งเงินเดือน พกส.58        ตกเบิกเงินเดือน พกส. 58

2 ธ.ค. 57 10:28

R8WAY

20 พ.ย. 57 13:17

ข้อมูลประกอบการเขียนแผนฯ 58 (15 กลุ่ม)      ประเด็นยุทธศาสตร์วาริชภูมิ 58

20 พ.ย. 57 12:40

คำสั่ง คณะกรรมการ R2R วาริชภูมิ

8 พ.ย. 57 02:07

คณะกรรมการ คปสอ.วาริชภูมิ 58

28 ต.ค. 57 18:55

แผนปฏิบัติการ  พอสว. ปี 2558

14 ต.ค. 57 19:12

ด่วนที่สุด.....  ให้ พกส. ทุกคน (ลูกจ้าง รพ.สต.ทุกคน)  ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม ๕๗  เป็นต้นไป  ให้ทุกท่านแต่งกายในเครื่องแบบ.......ในทุกวันจันทร์,  ในงานรัฐพิธี,  งานวันสำคัญ หรือภารกิจที่เป็นทางการ   รูปแบบรายละเอียด   สำหรับรองเท้า ต้องเป็นรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ

2 ต.ค. 57 10:49

การพิมพ์หนังสือราชการ    ต้องยึดตามนี้

9 ก.ย. 57 21:56

คำสั่ง จนท.พัสดุ (ลว. 25 กค. 57)     และให้ผู้มีรายชื่อส่งสำเนาบัตร ปชช./ขรก. 1 ฉบับ

30 ก.ค. 57 15:15

ตัวอย่าง คำสั่ง COC

13 มิ.ย. 57 15:26

ผลประเมิน รพ.สต.ติดดาว 57

2 มิ.ย. 57 11:34

ส่งแบบสรุปการประเมินตนเอง  ตามเกณฑ์โรงเรียนสุขภาพระดับเพชร    รายละเอียดแนบไฟล์มาพร้อมนี้

20 พ.ค. 57 10:41
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
27
สัปดาห์ที่ 39
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
สัปดาห์ที่ 40
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
สัปดาห์ที่ 41
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
สัปดาห์ที่ 42
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
สัปดาห์ที่ 43
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
ภาพกิจกรรม
E-office

สสอ.วาริชภูมิ