รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด่วนที่สุด..... แจ้ง พกส. ทุกคน (ลูกจ้าง รพ.สต.ทุกคน)  ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม ๕๗  เป็นต้นไป  ให้ทุกท่านแต่งกายในเครื่องแบบ.......ในทุกวันจันทร์,  ในงานรัฐพิธี,  งานวันสำคัญ    รูปแบบรายละเอียด   สำหรับรองเท้า ต้องเป็นรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ

2 ต.ค. 57 10:49

วันที่  13 ตุลาคม 57..... ให้ส่งรายงานตรวจสอบพัสดุประจำปี.... รายชื่อ คกก.

29 ก.ย. 57 11:53

วันที่  2 ตค. 57 .....  ส่งแผนงบค่าเสื่อม 58...  แบบฟอร์ม

29 ก.ย. 57 11:33

วันที่ 2 ตุลาคม 57....... ให้ส่งแผนการใช้เงิน ปี 58 (ส่ง mail: kamon5678....)    แบบฟอร์ม

29 ก.ย. 57 10:39

ด่วนที่สุด! แจ้ง สถานบริการทุกแห่งเรื่องการตรวจสอบข้อมูลตัวชี้วัด QOF ดังต่อไปนี้

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้มีนโยบายเร่งรัดให้มีการตวจสอบข้อมูลของตัวชี้วัด QOF

  1.1 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์

 1.2 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์

 1.4 ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปี ได้รับวัคซีน MMR

  2.6 อัตราผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่สามารถควบคุมความดันโลหิตได้ < 140/90 mmHg เพิ่มขึ้น

ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ (ไม่มีสีแดง) ภายในวันที่ 1 ต.ค 57 หลังจากนั้นจะมีการจัดอันดับตามอำเภอ โดย 5 อันดับสุดท้านจะต้องเข้าไปชี้แจ้งเกี่ยวกับผลการปฎิบัติงานกับนายแพทย์ สาธาณสุขจังหวัด ต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ

25 ก.ย. 57 12:25

คำสั่งเวรรักษาฯ ตค.57         คำสั่ง  PP (กย.-ตค.57)

24 ก.ย. 57 16:20

  สสอ.วาริชภูมิ ส่งแบบฟอร์ม อสม.รายงานตัว 58  รายละเอียดแนบไฟล์มาพร้อมนี้

22 ก.ย. 57 10:17

สสอ.วาริชภูมิ  ขอส่งหนังสือ  ๒  เรื่อง  แจ้งให้ทาง รพ.สต.ทราบและปฏิบัติ  ดังนี้

๑.การรณรงค์วัคซีน dT  ๒.การควบคุมการระบาดของโรคตาแดง  รายละเอียดแนบมาพร้อมไฟล์นี้

15 ก.ย. 57 09:37

การพิมพ์หนังสือราชการ    ต้องยึดตามนี้

9 ก.ย. 57 21:56

ใบลา

9 ก.ย. 57 21:18

ข้อมูลทุกตัว  รายงานทุกชนิด ที่ติดตามให้ส่ง ใช้คิด Ranking 

9 ก.ย. 57 20:18

แจ้งให้ทราบเกณฑ์การประเมินผล และตัวชี้วัด 6 องค์ประกอบเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน ตามเอกสารที่แนบมานี้ Service plan สาขา NCD << รายละเอียด และ แบบประเมิน NCD คุณภาพ 6 องค์ประกอบ << รายละเอียด

5 ส.ค. 57 14:43

คำสั่ง จนท.พัสดุ (ลว. 25 กค. 57)     และให้ผู้มีรายชื่อส่งสำเนาบัตร ปชช./ขรก. 1 ฉบับ

30 ก.ค. 57 15:15

  แบบประเมิน SRRT ระดับตำบล และ แบบประเมินสุ่มลูกน้ำยุงลาย ทุกวันจันทร์(ใหม่)  และให้ส่งแบบประเมิน SRRT แก่ สสอ.ด่วนด้วย

23 ก.ค. 57 09:46

คำสั่งสายใยรักฯ / ตำบลนมแม่ 57

9 ก.ค. 57 12:34

ให้ รพ.สต. จัดกิจกรรมสวดมนต์บำบัดทุกวัน ที่วัดในพื้นที่รับผิดชอบ ตลอดช่วงเข้าพรรษา  แบบรายงาน  ให้ส่งรายงานที่ E:mail : d_wiritchaphum@hotmail.com   ในวันที่ 3 ของเดือน ส.ค., ก.ย., และ ต.ค.57

3 ก.ค. 57 11:15

ตรวจราชการกระทรวง

2 ก.ค. 57 15:06

kpi  175  ตัว ของ Cockpit

28 มิ.ย. 57 09:37

แบบใบลาป่วย, กิจ, พักผ่อน 2557

23 มิ.ย. 57 10:44

ตัวอย่าง คำสั่ง COC

13 มิ.ย. 57 15:26

รหัสยา  24  หลัก

13 มิ.ย. 57 14:59

ผลประเมิน รพ.สต.ติดดาว 57

2 มิ.ย. 57 11:34

ส่งแบบสรุปการประเมินตนเอง  ตามเกณฑ์โรงเรียนสุขภาพระดับเพชร    รายละเอียดแนบไฟล์มาพร้อมนี้

20 พ.ค. 57 10:41

คำสั่งแพทย์และบุคลากรอื่น ให้คำปรึกษา PCU      คำสั่งผู้รับผิดชอบ LAB 57      สำเนาโครงการตรวจสุขภาพ 57    คำสั่ง DHS 57      โครงการ ODOP 57

17 เม.ย. 57 15:11

คำสั่ง คกก.พัฒนา รพ.สต.        CPG. ของ รพ.สต.   CPG Stroke.   ตู่มือการดูแล Computer  แผนฉุกเฉินระบบลูกโซ่ความเย็น    คำสั่ง EPI+TB 57   คำสั่ง คกก.พัฒนา PCU รพ.วาริชภูมิ

17 เม.ย. 57 15:10

รายงาน 5 ต้นแบบ (แก้ไข 5 killer)

20 มี.ค. 57 22:21

แบบสรุป รพ.สต.ติดดาว       แบบประเมิน PCA หมวด 6 (ใหม่)     เอกสารเพิ่มเติม รพ.สต.ติดดาว (งานเภสัชฯ)

20 มี.ค. 57 04:10

เกณฑ์ คปสอ./รพ.สต.ติดดาว ปี 57   รายละเอียด

18 ก.พ. 57 11:09

สถานบริการลดโลกร้อน.....  หนังสือสั่งการ   เป้าหมาย   เกณฑ์ HWP    เกณฑ์ HAS    เกณฑ์ รพ.ลดโลกร้อน    รายชื่อ คกก.CUP วาริชภูมิ    นโยบายลดโลกร้อน อ.วาริชภูมิ   บรรยาย ไข่ดาว

7 ก.พ. 57 23:09

สุขศึกษา.....      คู่มือฯสอ.     คู่มือฯ รพช.   Ex.ปานเจริญ   Ex.คำหมูน   ประกาศนโยบายจังหวัด   ประกาศนโยบายอำเภอ   มาตรฐานฯ รพ.สต.    มาตรฐานฯ รพช.   ตัวอย่าง รพ.สต.บ้านสงเปลือย   คำสั่งผู้รับผิดชอบสุขศึกษา56

7 ก.พ. 57 22:21
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
28
สัปดาห์ที่ 39
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 40
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 41
13
 
14
 
15
 
16