หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

สสอ.วาริชภูมิ  ขอส่งหนังสือ  ๒  เรื่อง  คือ  ๑.  เรื่อง  ขอให้เร่งรัดการดำเนินการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก  ๒.เรื่อง  การดำเนินการพัฒนาอาสาฉุกเฉินชุมชน (อฉช)  รายละเอียดแนบไฟล์มาพร้อมนี้

31 ส.ค. 58 10:11

ให้เจ้าหน้าที่และ พกส.ทุกท่าน ทำแบบประเมินความโปร่งใสขององค์กร  (แบบประเมิน) แล้วให้ รพ.สต.รวบรวมส่ง สสอ.ภายในวันที่ 4 ก.ย.58

28 ส.ค. 58 13:56

หนังสือ  โครงการ อสม.รู้ตน ลดเสื่ียง ลดโรค ปรับพฤติกรรมสู้ภัยเบาหวานความดัน

27 ส.ค. 58 12:14

คำสั่ง สิงหาคม 2558

1 ส.ค. 58 10:04

แบบฟอร์มมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  รายละเอียดแนบไฟล์

15 ก.ค. 58 10:16

ขอให้ บุคลากรทุกท่านสมัครเข้าร่วมโครงการรักษาศิล 5 (หนังสือและขั้นตอนการสมัคร)

8 ก.ค. 58 10:31

1. หนังสือเตรียมความพร้อมรับไข้หวัดนก  2.หนังสือ การป้องกันโรคที่เกิดในช่วงหน้าฝน 3.หนังสือเตรียมความพร้อมรับเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012

12 มิ.ย. 58 14:20

ให้ รพ.สต.ส่ง รง.เฝ้าระวังในกลุ่มอายุต่างๆ ที่ d_waritchaphum@hotmail.com  ส่งภายในสิ้นเดือน มิย. 58 และกค. 58  รายละเอียด  (หนังสือและแบบรายงาน)

8 มิ.ย. 58 11:59

แบบสรุป รพ.สต.ติดดาว  ปรับใหม่ (ล่าสุด)     แบบสรุป คปสอ.ติดดาว ปรับใหม่ (ล่าสุด)

22 พ.ค. 58 05:36

การคิดเงินบำนาญ

20 พ.ค. 58 08:16

หนังสือ  แนวทางการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปี 2558

24 เม.ย. 58 11:30

แบบ BOQ          แบบขอแก้ไขแผน PP

22 เม.ย. 58 14:49

ส่งคู่มือยาเสพติด  รายละเอียดแนบไฟล์  ดังนี้  คูมือ  ๑   ๒       

16 เม.ย. 58 11:34

แบบ Check list ในการตรวจสอบการเบิกเงิน อสม.

26 มี.ค. 58 14:21

คำสั่ง / เกณฑ์ /โครงการ และข้อมูล ปี 58       เกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว     เกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว (เภสัชกรรม)     คกก.คปสอ.58    คกก.EPI   คกก.TB   คำสั่ง พ./ทพ./ภก. ดูแล PCU 58   คำสั่ง พกส.58   หนังสือคู่มือ DHS     คำสั่งปฏิบัติงาน อสม.   คำสั่ง คกก.พัฒนา รพ.สต.58    โครงการวิ่งจ้าวสนามฯ58   คำสั่ง 5ส.   คำสั่ง IC        คำสั่ง COC    คำสั่ง LAB 58    คำสั่งเภสัชกรรม 58     โครงการตรวจสุขภาพ 58

22 ม.ค. 58 03:49

1.หลักฐานการเบิกเงินค่าป่วยการ อสม. ปี 58  2.แบบใบสำคัญรับเงินและตัวอย่าง

16 ม.ค. 58 09:56

แผนปฏิบัติการ คปสอ.วาริชภูมิ 2558     ให้ทุกแห่ง จัดทำแผนของสถานบริการ   ส่งรูปเล่ม/ไฟล์  ภายใน  31 มค.58

16 ม.ค. 58 01:26

แบบเอกสาร        แบบสัญญาการยืมเงินบำรุง     แบบใบขอย้ายฯ      แบบใบลาฯ     แบบใบเบิกค่าการศึกษาบุตร      แบบใบเบิกค่ารักษาพยาบาล      แบบใบลาออกจากราชการ     แบบรายงานเดินทางไปราชการ 1        แบบรายงานเดินทางไปราชการ 2

30 ธ.ค. 57 12:30

คำสั่งเงินเดือน พกส.58        ตกเบิกเงินเดือน พกส. 58

2 ธ.ค. 57 10:28

R8WAY

20 พ.ย. 57 13:17

ข้อมูลประกอบการเขียนแผนฯ 58 (15 กลุ่ม)      ประเด็นยุทธศาสตร์วาริชภูมิ 58

20 พ.ย. 57 12:40

คำสั่ง คณะกรรมการ R2R วาริชภูมิ

8 พ.ย. 57 02:07

คณะกรรมการ คปสอ.วาริชภูมิ 58

28 ต.ค. 57 18:55

แผนปฏิบัติการ  พอสว. ปี 2558

14 ต.ค. 57 19:12

ด่วนที่สุด.....  ให้ พกส. ทุกคน (ลูกจ้าง รพ.สต.ทุกคน)  ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม ๕๗  เป็นต้นไป  ให้ทุกท่านแต่งกายในเครื่องแบบ.......ในทุกวันจันทร์,  ในงานรัฐพิธี,  งานวันสำคัญ หรือภารกิจที่เป็นทางการ   รูปแบบรายละเอียด   สำหรับรองเท้า ต้องเป็นรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ

2 ต.ค. 57 10:49

การพิมพ์หนังสือราชการ    ต้องยึดตามนี้

9 ก.ย. 57 21:56

คำสั่ง จนท.พัสดุ (ลว. 25 กค. 57)     และให้ผู้มีรายชื่อส่งสำเนาบัตร ปชช./ขรก. 1 ฉบับ

30 ก.ค. 57 15:15

คำสั่งสายใยรักฯ / ตำบลนมแม่ 57

9 ก.ค. 57 12:34

ตรวจราชการกระทรวง

2 ก.ค. 57 15:06

kpi  175  ตัว ของ Cockpit

28 มิ.ย. 57 09:37
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 30
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
สัปดาห์ที่ 31
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
สัปดาห์ที่ 32
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
สัปดาห์ที่ 33
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
สัปดาห์ที่ 34
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
สัปดาห์ที่ 35
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
ภาพกิจกรรม
E-office

สสอ.วาริชภูมิ