หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบ Check list ในการตรวจสอบการเบิกเงิน อสม.

26 มี.ค. 58 14:21

ด่วนที่สุด...... ให้บุคลากรทุกคน  ส่งแบบประเมินผลงานประจำปี  ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๕๘  ส่งภายใน ๒๐  มีนาคม ๕๘  เข้า Mail: kamon5678@hotmail.com..... รายละเอียดตามคำอธิบายในไฟล์..... รายละเอียด

19 มี.ค. 58 11:57

หนังสือเวียน เพื่อโปรดทราบและดำเนินการ  1.รายงานสถาณการไข้เลือดออกและเร่งรัดควบคุม  2.การประเมินรับรองแพทย์แผนไทย

10 มี.ค. 58 10:11

หนังสือเวียน เพื่อโปรดทราบและดำเนินการ 1.แจ้งผลคัดเลือกตัวแทนควบคุมโรคฯ  2.การจัดอบรม อสม.ปรามทุจริต 3.การจัดอบรม อสม.บริการปฐมภูมิ

6 มี.ค. 58 10:27

สสอ.วาริชภูมิ  ขอส่งรายงาน  ก2 -plus  และ รายงานไอโอดีน  รายเดือนใหม่  ที่ต้องส่งทุกเดือน

6 มี.ค. 58 10:15

คำสั่ง มีนาคม 58 (แก้ไข)

28 ก.พ. 58 06:45

ผลการส่งรายงานขยะ......     ไตรมาส 1     เดือน กพ.58

26 ก.พ. 58 02:40

คำสั่ง / เกณฑ์ /โครงการ และข้อมูล ปี 58       เกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว     เกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว (เภสัชกรรม)     คกก.คปสอ.58    คกก.EPI   คกก.TB   คำสั่ง พ./ทพ./ภก. ดูแล PCU 58   คำสั่ง พกส.58   หนังสือคู่มือ DHS     คำสั่งปฏิบัติงาน อสม.   คำสั่ง คกก.พัฒนา รพ.สต.58    โครงการวิ่งจ้าวสนามฯ58    

22 ม.ค. 58 03:49

1.หลักฐานการเบิกเงินค่าป่วยการ อสม. ปี 58  2.แบบใบสำคัญรับเงินและตัวอย่าง

16 ม.ค. 58 09:56

แผนปฏิบัติการ คปสอ.วาริชภูมิ 2558     ให้ทุกแห่ง จัดทำแผนของสถานบริการ   ส่งรูปเล่ม/ไฟล์  ภายใน  31 มค.58

16 ม.ค. 58 01:26

แบบเอกสาร        แบบสัญญาการยืมเงินบำรุง     แบบใบขอย้ายฯ      แบบใบลาฯ     แบบใบเบิกค่าการศึกษาบุตร      แบบใบเบิกค่ารักษาพยาบาล      แบบใบลาออกจากราชการ     แบบรายงานเดินทางไปราชการ 1        แบบรายงานเดินทางไปราชการ 2

30 ธ.ค. 57 12:30

คำสั่งเงินเดือน พกส.58        ตกเบิกเงินเดือน พกส. 58

2 ธ.ค. 57 10:28

R8WAY

20 พ.ย. 57 13:17

ข้อมูลประกอบการเขียนแผนฯ 58 (15 กลุ่ม)      ประเด็นยุทธศาสตร์วาริชภูมิ 58

20 พ.ย. 57 12:40

คำสั่ง คณะกรรมการ R2R วาริชภูมิ

8 พ.ย. 57 02:07

คณะกรรมการ คปสอ.วาริชภูมิ 58

28 ต.ค. 57 18:55

แผนปฏิบัติการ  พอสว. ปี 2558

14 ต.ค. 57 19:12

ด่วนที่สุด.....  ให้ พกส. ทุกคน (ลูกจ้าง รพ.สต.ทุกคน)  ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม ๕๗  เป็นต้นไป  ให้ทุกท่านแต่งกายในเครื่องแบบ.......ในทุกวันจันทร์,  ในงานรัฐพิธี,  งานวันสำคัญ หรือภารกิจที่เป็นทางการ   รูปแบบรายละเอียด   สำหรับรองเท้า ต้องเป็นรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ

2 ต.ค. 57 10:49

การพิมพ์หนังสือราชการ    ต้องยึดตามนี้

9 ก.ย. 57 21:56

คำสั่ง จนท.พัสดุ (ลว. 25 กค. 57)     และให้ผู้มีรายชื่อส่งสำเนาบัตร ปชช./ขรก. 1 ฉบับ

30 ก.ค. 57 15:15

คำสั่งสายใยรักฯ / ตำบลนมแม่ 57

9 ก.ค. 57 12:34

ตรวจราชการกระทรวง

2 ก.ค. 57 15:06

kpi  175  ตัว ของ Cockpit

28 มิ.ย. 57 09:37

ตัวอย่าง คำสั่ง COC

13 มิ.ย. 57 15:26

ผลประเมิน รพ.สต.ติดดาว 57

2 มิ.ย. 57 11:34

ส่งแบบสรุปการประเมินตนเอง  ตามเกณฑ์โรงเรียนสุขภาพระดับเพชร    รายละเอียดแนบไฟล์มาพร้อมนี้

20 พ.ค. 57 10:41

คำสั่งแพทย์และบุคลากรอื่น ให้คำปรึกษา PCU      คำสั่งผู้รับผิดชอบ LAB 57      สำเนาโครงการตรวจสุขภาพ 57    คำสั่ง DHS 57      โครงการ ODOP 57

17 เม.ย. 57 15:11

คำสั่ง คกก.พัฒนา รพ.สต.        CPG. ของ รพ.สต.   CPG Stroke.   ตู่มือการดูแล Computer  แผนฉุกเฉินระบบลูกโซ่ความเย็น    คำสั่ง EPI+TB 57   คำสั่ง คกก.พัฒนา PCU รพ.วาริชภูมิ

17 เม.ย. 57 15:10

รายงาน 5 ต้นแบบ (แก้ไข 5 killer)

20 มี.ค. 57 22:21

แบบสรุป รพ.สต.ติดดาว       แบบประเมิน PCA หมวด 6 (ใหม่)     เอกสารเพิ่มเติม รพ.สต.ติดดาว (งานเภสัชฯ)

20 มี.ค. 57 04:10
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
สัปดาห์ที่ 09
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
สัปดาห์ที่ 10
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
สัปดาห์ที่ 11
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
สัปดาห์ที่ 12
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
สัปดาห์ที่ 13
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
ภาพกิจกรรม
E-office

สสอ.วาริชภูมิ