สสจ.สกลนคร

กลับหน้าหลักฝ่าย
หน้าหลัก

ข้อมูลทั่วไป

              - ร่าง พรบ. สธ. (เข้าชื่อ  ออกจาก  ก.พ.) Down Load

             - ขอความร่วมมือเข้าชื่อ เสนอ รัฐบาล ด่วน

              - โครงการอบรมการวิจัยจากงานประจำด้านสุขภาพช่องปาก 2556 (Load)

Webboard

เอกสารการประชุม

หน่วยงานภายในสสจ

 บริหารทั่วไป
    - การเงิน
    - พัสดุ
    - ธุรการ
    - หมวดยานพาหนะ
 ประกันสุขภาพ
   - แรงงานต่างด้าวฯ
 อาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 แพทย์แผนไทย
 คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
   - ข่าวประชาสัมพันธ์
   
- งานบริหารเวชภัณฑ์
   - เรื่องร้องเรียน
 พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
   - ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สธ.
   - แผนงาน
   - ห้องประชุม
   - GIS
   - R2R
   - ICT
   - E-Conference
   - DWARD
   - iReport club
   - JHCISสกลนคร
   - Hosxpสกลนคร
 นิติการ
 ทรัพยากรบุคคล
 ควบคุมโรค
   - ระบาดวิทยา
   - EMS
   - เอดส์และวัณโรค
   - โรคติดต่อทั่วไป
 ทันตสาธารณสุข
 พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
 ส่งเสริมสุขภาพ
   - PMQA
   - สุขภาพภาคประชาชน
   - งานสุขภาพจิต
   - งานผู้พิการ
   - งานออกกำลังกาย
   - โรคไม่ติดต่อ
   - งานอนามัยแม่และเด็ก
   - หน่วยแพทย์ พอ.สว./หน่วยปฐมพยาบาล
   - งานมะเร็งและกองทุนด้านมาลาเรีย
 สุขศึกษาแลพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์
12 พ.ย. 58 13:49

สรุปผลการดำเนินงาน ด้านทันตสุขภาพ ปี 2557 Load


6 พ.ค. 58 15:38

เอกสารประชุม

ดัชนี้ชี้วัดงานสุขภาพช่องปาก ปี 2558

 22 ตุลาคม 2557 (E - conference)

ดาวน์โหลด

24 ต.ค. 57 12:55

CD เพลง "แปรงฟัน แปรงเหงือก"  คลิก
แผ่นพับ "ชีวิตสุขสันต์ เพราะแปรงเหงือกแปรงฟัน"
หนังสือ "เหงือกสวยดี"

20 มิ.ย. 57 09:38

7 พ.ค. 57 16:12

7 พ.ค. 57 16:09

รับเสด็จ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
อ.ภูพาน 30 ตุลาคม 2556
down load 1 2 3 4

15 ม.ค. 57 09:42

ภาพกิจกรรมรณรงค์
" ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง"  
19 กรกฎาคม 2556
ณ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ  อำเภอวาริชภูมิ 
download 1 2 3 4 5 6

6 ก.ย. 56 10:49

แนวทางการบันทึกเวชระเบียนทันตฯ
รหัสหัตถการ ICD10TM
Download

21 มิ.ย. 56 16:08

E-Meeting 7 มิถุนายน 2556 (Oral Health Service Plan)

7 มิ.ย. 56 11:33

ร่าง แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ปี 2556 -2560
                                  
 (Service Plan)
         สาขาสุขภาพช่องปาก
Download
เสนอแนะได้ที่ dental_skko@hotmail.com

31 พ.ค. 56 11:15

โปรแกรมรองรับเพื่อใช้งาน Sealant2012

9 พ.ค. 56 09:35

คู่มือ + โปรแกรมเคลือบหลุมร่องฟัน 2012
(ปีงบประมาณ 2556) Download

1 พ.ค. 56 12:26

แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปากใน รพ.สต. จังหวัดสกลนคร

18 ต.ค. 55 09:53

           ประชาสัมพันธ์ 

แจ้งให้โรงพยาบาลทุกแห่งดำเนินการปรับเปลี่ยนรหัสหัตถการทางทันตกรรม

จาก ICD9CM เป็น ICDM10TM

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2555

รายละเอียดตามหนังสือ ที่ สน ๐๐๒๗.๐๐๓.๔/๔๐๖๓ 

ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕

ไฟล์ประชุม (ห้องประชุม 1 สสจ.สกลนคร) วันที่ 1 พ.ย.2555

16 ต.ค. 55 14:57

การประชุม E-Conference หัตถการทันตกรรมICD10TM ดาว์นโหลดไฟล์เสียงภาพได้ที่นี่

13 ม.ค. 55 14:16

แบบฟอร์มรายงานทันตสาธารณสุข

6 มิ.ย. 54 13:55

คู่มือ รพ.สต.

27 พ.ค. 54 11:51

แบบบันทึกสภาวะโรคฟันผุ (Sealant)

27 พ.ค. 54 11:42

แนวทางการจัดบริการ

สุขภาพช่องปากใน รพ.สต.

1 เม.ย. 54 09:11
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
สัปดาห์ที่ 44
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
สัปดาห์ที่ 45
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
สัปดาห์ที่ 46
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
สัปดาห์ที่ 47
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
สัปดาห์ที่ 48
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
ภาพกิจกรรม

 

นายทรงพล  แสงงาม
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ
หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข


Web link 

 

 ผู้ดูแลระบบ

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถ.ศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0 4271 1157 ต่อ 1501 - 1503