หน่วยงานภายในสสจ

 +  งานการเงิน
 +  งานพัสดุ
 +  งานธุรการ
 +  ข่าวประกวดราคา
 +  หมวดยานพาหนะ


+  งาน R2R
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  ศูนย์ ICT
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E-Conference
    -  GIS สกลนคร
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร
+  งานประชาสัมพันธ์
+  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)


+  งานสุขภาพประชาชน
+  งาน QA Nures
+  PMQA


+  เภสัชกรรมปฐมภูมิ (MART SURVEY)

+ ประมวลผลแพทย์แผนไทย

+  งานกองทุนโลกมาลาเรีย
+  งานระบาดวิทยา
+  งาน EMS
+  งานโรคเอดส์และวัณโรค
+  งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

+  ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน
+  โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค
+  To Be Number One
+  Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี

+  งานอนามัยแม่และเด็ก
   +  ความเสี่ยงแม่และเด็ก
+  งานเด็กปฐมวัย
   +  ข้อมูล TSH
+  งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
+  งานวัยรุ่น
+  งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
+  งานวัยทำงาน
+  งานผู้สูงอายุ
+  งานพระสงฆ์
+  งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
+  งานหน่วยแพทย์ และปฐมพยาบาล
+  งานออกกำลังกาย
+  โครงการหมอชวนวิ่ง
+  กีฬาสาธารณสุข

+  งานแรงงานต่างด้าว

+  ศูนย์ดำรงธรรม
ตารางการใช้รถราชการวันนี้
     
เวลา
ปลายทาง
กลับวันที่
ถึงเวลา
เรื่อง
ผู้โดยสาร(คน)
ฝ่าย/งาน
1 07:15 น. รพ.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดินและ รพ.วานรนิวาส 18 ต.ค. 62 19:30 น. เยี่ยมประเมินหน่วยบริการล้างไตทางช่องท้องและฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 3 ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
2 06:00 น. ห้องประชุมโรงพยาบาลส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร และห้องประชุมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 18 ต.ค. 62 17:00 น. การติดตามประเมินผลการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บทางถนนระดับอำเภอ D-RTI และการดำเนินป้องกันเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เสียชีวิตจากการจมน้ำ (Merit Maker Team) 8 ควบคุมโรคติดต่อ
3 09:30 น. พังโคน 18 ต.ค. 62 16:30 น. ออกตรวจสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน(ขย.1) 3 สสจ.สกลนคร
4 08:00 น. อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร 18 ต.ค. 62 17:00 น. ลงพื้นที่สอบสวนโรคพิษตะกั่วในเด็ก 3 อามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
5 09:00 น. รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร 18 ต.ค. 62 12:00 น. ไปโรงผลิตยาสมุนไพร 2 แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
ระเบียนที่ 1 - 5 / 5    
ปฏิทินใช้รถยนต์
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
29
สัปดาห์ที่ 39
30
 
- วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
1
 
- รพ.เต่างอย และ รพ.กุสุมาลย์
2
 
- โรงแรมประจักษ์ตรา จังหวัดอุดรธานี
3
 
4
 
- รพ.สต.โคกเลาะ, รพ.สกลนคร
- รพ.สต.โคกเลาะ อ.เมือง จ.สกลนคร
- ่หน้าตลาดกลางดง บ้านสร้างค้อ ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
5
 
- จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร จังหวัดอุบลราชธานี
6
สัปดาห์ที่ 40
7
 
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร อำเภอพังโคน
8
 
- สนามบินสกลนคร
- บ้านนาตงใหญ่ ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
- กุดบาก ภูพาน
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกเลาะ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
- รพ.สต.บ้านหนองไผ่ อ.เมือง จ.สกลนคร
- รพ.เต่างอย รพ.สต.คำข่า อำเภอเต่างอย จ.สกลนคร
9
 
- อ.เมืองสกลนคร,อ.สว่างแดนดิน,อ.กุสุมาลย์,อ.เต่างอย
- ร.ร.อนุบาลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
10
 
- สวนสมเด็จฯ สระพังทอง
11
 
- โคกศรีสุพรรณ เต่างอย
- โรงแรมประจักษ์ตรา อ.เมือง จ.สกลนคร
- โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
- อำเภอโพนนาแก้ว
12
 
13
สัปดาห์ที่ 41
14
 
15
 
- ศูนย์รวมนมสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
- เรือนจำจังหวัดสกลนคร/โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร
- โรงแรมประจักษ์ตรา จังหวัดอุดรธานี
- โคกศรีสุพรรณ เต่าง่อย
16
 
- ณ ห้องพีสาคริก อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะสาธารณสุขสาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
- ตำบลบึงทวาย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
- อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
17
 
- ห้องประชุมโรงพยาบาลบ้านม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร และห้องประชุมโรงพยาบาลเจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
- อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
18
 
- รพ.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดินและ รพ.วานรนิวาส
- ห้องประชุมโรงพยาบาลส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร และห้องประชุมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
- พังโคน
- อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร
- รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร
19
 
20
สัปดาห์ที่ 42
21
 
- บ้านภูเงิน ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
- ห้องประชุมโรงพยาบาลคำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร และ ห้องประชุมโรงพยาบาลอากาศอำนวย อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
- สวนสมเด็จย่า(สระพังทอง)
22
 
- ห้องประชุมโรงพยาบาลวานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร และห้องประชุมโรงพยาบาลพังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร
- โพนนาแก้ว พรรณานิคม
- โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี
23
 
24
 
- ห้องประชุมโรงพยาบาลนิคมน้ำอูน อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร และ ห้องประชุมโรงพยาบาลวาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
25
 
- ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร และห้องประชุมโรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร อ.ภูพาน จ.สกลนคร
26
 
27
สัปดาห์ที่ 43
28
 
- ห้องประชุมโรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร และห้องประชุมโรงพยาบาลเต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร
29
 
- ห้องประชุมโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร และห้องประชุมโรงพยาบาลสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร
- บ้านม่วง คำตากล้า
30
 
- โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
- ห้องประชุมโรงพยาบาลกุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร และห้องประชุมโพนนาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
31
 
1
 
- ห้องประชุมโรงพยาบาลบ้านม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร และห้องประชุมโรงพยาบาลเจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
2
 

หมวดยานพาหนะ ฝ่ายบริหารทั่วไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร