ตารางการใช้รถราชการวันนี้
     
เวลา
หมายเลขรถ
ปลายทาง
กลับวันที่
ถึงเวลา
เรื่อง
ผู้โดยสาร(คน)
ฝ่าย/งาน
1 06:00 น. โตโยต้าF4535 โรงแรมประจักษ์ตรา จ.อุดรธานี 19 ม.ค. 61 19:00 น. ประชุมงานสุรา บุหรี่ 5 ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
2 08:00 น. กต 8660 สน. อ.บ้านม่วง อ.วานรนิวาส อ.เมือง 18 ม.ค. 61 20:00 น. ตรวจสถานพยาบาล 4 คุ้มครองผู้บริโภค
3 06:30 น. โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว นครพนม จังหวัดนครพนม 19 ม.ค. 61 19:30 น. อบรมการเตรียมความพร้อมด้านการวินิจฉัย ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำที่เป็นปัญหาในประเทศไทย ปีงบประมาณ 2561 5 ควบคุมโรค
ระเบียนที่ 1 - 3 / 3    
ปฏิทินใช้รถยนต์show
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
31
สัปดาห์ที่ 52
- อำเภอเมืองสกลนคร อำเภอกุสุมาลย์ และอำเภอโพนนาแก้ว
1
 
- อำเภอเมืองสกลนคร อำเภอกุสุมาลย์ และอำเภอโพนนาแก้ว
2
 
- อำเภอเมืองสกลนคร อำเภอกุสุมาลย์ และอำเภอโพนนาแก้ว
3
 
- อำเภอเมืองสกลนคร อำเภอกุสุมาลย์ และอำเภอโพนนาแก้ว
- รพ.สต. และ รพ.ทุกแห่งตามรายละเอียดแผนการออกฯ
- โรงแรมประจักษ์ตราดีไซน์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
4
 
- อำเภอเมืองสกลนคร อำเภอกุสุมาลย์ และอำเภอโพนนาแก้ว
- อำเภอภูพาน
5
 
6
 
7
สัปดาห์ที่ 01
8
 
- สถาบันพัฒนานวัตกรรมฯ(ที่ทำการฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน) จังหวัดขอนแก่น
- โรงพยาบาลบ้านม่วง
- ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
- สสจ.อุดรธานี
9
 
- โรงแรมเดอะ พรรณราย โฮเต็ล
- โรงพยาบาลพังโคน
- องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเหลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
- บ้านห้วยหีบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
- รพ.บ้านม่วง
10
 
- อำเภอบ้านม่วง, อำเภอวานรนิวาส, อำเภอภูพาน, อำเภอส่องดาว
- ตำบลขมิ้น อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
- สนามบินจังหวัดสกลนคร
11
 
12
 
- โรงแรมประจักษ์ตราดีไซน์ จังหวัดอุดรธานี
- รพร.สว่างแดนดิน
- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สน
13
 
- สนามมิ่งเมือง
14
สัปดาห์ที่ 02
- โรงเรียนปารวรรณศึกษา ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
15
 
- สนามบินสกลนคร
- อ.กุสุมาลย์ และ อ.เมืองสกลนคร
- โรงพยาบาลกุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
- ตามรายละเอียดแนบท้าย
16
 
- อ.เมืองสกลนคร อ.พรรณานิคม อ.พังโคน และ อ.สว่างแดนดิน
- ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนคร ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
17
 
- สสอ./รพ./รพ.สต.อำเภอบ้านม่วง
- อ.เจริญศิลป์
- ณ สนามบินจังหวัดสกลนคร
18
 
- สสอ./รพ./รพ.สต. อำเภอพรรณานิคม
- อ.โพนนาแก้ว อ.โคกศรีสุพรรณ
- โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว นครพนม
- ณ สนามบินจังหวัดสกลนคร
19
 
- โรงแรมประจักษ์ตรา จ.อุดรธานี
- อ.บ้านม่วง อ.วานรนิวาส อ.เมือง
- โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว นครพนม จังหวัดนครพนม
20
 
21
สัปดาห์ที่ 03
- ศาลจังหวัดบุรีรัมย์
- วัดท่าวังหิน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
22
 
- 150/2 ม. 2 ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
- สำนักกษาปณ์ จังหวัดปทุมธานี
- โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น
23
 
- สสอ./รพ./รพ.สต.อำเภอนิคมน้ำอูน
- สนามบินสกลนคร / รพ.สต.บ้านโคกแสง อ.วานรนิวาส / รพ.สต.บ้านขาม อ.สว่างแดนดิน / สนามบินอุดรธานี
24
 
- สสอ./รพ./รพ.สต.อากาศอำนวย
- อำเภอวาริชภูมิ,อำเภอพรรณานิคม
25
 
- อำเภอพรรณานิคม
- สสอ./รพ./รพ.สต.อำเภอโคกศรีสุพรรณ
- โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี
26
 
27
 
28
สัปดาห์ที่ 04
29
 
30
 
- สสอ./รพ./รพ.สต.อำเภอเจริญศิลป์
- ร.ร.บ้านจันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย
31
 
- สสอ./รพ./รพ.สต.อำเภอวานรนิวาส
- ร.ร.บ้านดอนแคน อ.เมืองสกลนคร
1
 
- ร.ร.บ้านกลางนาโน อ.อากาศอำนวย
2
 
- ร.ร.บ้านนาถ่อน อ.พังโคน
3
 

หมวดยานพาหนะ ฝ่ายบริหารทั่วไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร