หน่วยงานภายในสสจ

 +  งานการเงิน
 +  งานพัสดุ
 +  งานธุรการ
 +  ข่าวประกวดราคา
 +  หมวดยานพาหนะ


+  งาน R2R
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  ศูนย์ ICT
    -  ระบบ UserAuthen
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E-Conference
    -  GIS สกลนคร
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร
+  งานประชาสัมพันธ์
+  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)


+  งานสุขภาพประชาชน
+  งาน Palliative Care
+  PMQA
+  รพ.สต.ติดดาว
+  พํฒนาพฤติกรรมสุขภาพ


+  เภสัชกรรมปฐมภูมิ (MART SURVEY)
+  งานเครื่องสำอาง

+ ประมวลผลแพทย์แผนไทย

+  ระบบรายงานตัวเข้าสกลนคร
+  งานกองทุนโลกมาลาเรีย

+  งานระบาดวิทยา
+  งาน EMS
+  งานโรคเอดส์และวัณโรค
+  งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

+  ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน
+  โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค
+  TO BE NUMBER ONE
+  Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี

+  งานอนามัยแม่และเด็ก
   +  ความเสี่ยงแม่และเด็ก
+  งานเด็กปฐมวัย
   +  ข้อมูล TSH
+  งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
+  งานวัยรุ่น
+  งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
+  งานวัยทำงาน
+  งานผู้สูงอายุ
+  งานพระสงฆ์
+  งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
+  งานหน่วยแพทย์ และปฐมพยาบาล
+  งานออกกำลังกาย
+  โครงการหมอชวนวิ่ง
+  กีฬาสาธารณสุข

+  งานแรงงานต่างด้าว

+  ศูนย์ดำรงธรรม

+  ผลงานวิชาการ
ข่าวประชาสัมพันธ์

28 พ.ย. 62 15:58
ตารางการใช้รถราชการวันนี้
     
เวลา
ปลายทาง
กลับวันที่
ถึงเวลา
เรื่อง
ผู้โดยสาร(คน)
ฝ่าย/งาน
1 09:00 น. ตลาดสดเทศบาลหนองหลวง,ตลาดสดเทศบาลสว่างแดนดิน 19 ม.ค. 64 00:00 น. ออกตรวจเยี่ยมมาตรการป องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 7 อามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
2 07:00 น. อำเภอพรรณานิคม 19 ม.ค. 64 18:30 น. ทดสอบสมรรถภาพร่างกายของผู้สูงอายุ (SSM Test 4 ฐาน) จังหวัดสกลนคร 5 ส่งเสริมสุขภาพ
3 13:30 น. ด่านหลักตำบลตองโขบ(หน้าสถานีตำรวจภูธรโคกศรีสุพรรณ) อำเภอโคกศรีสุพรรณ 19 ม.ค. 64 18:00 น. ออกตรวจเยี่ยมเสริมพลังแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) 5 ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ระเบียนที่ 1 - 3 / 3    
ตารางแสดงเบอร์โทรและรายชื่อ พนักงานขับรถ
     
คำนำ
ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทรติดต่อ
กลุ่มงาน/งาน
ข้อมูลอัพเดท
1 นาย นภดล จักรเสน พนักงานขับรถยนต์ 0810470704 หมวดยานพาหนะ 28 พ.ย. 62
2 นาย วีระพล โพธิ์ศรี พนักงานขับรถยนต์ 0986257454 หมวดยานพาหนะ 28 พ.ย. 62
3 นาย สมเกียรติ์ โมครัตน์ พนักงานขับรถยนต์ 0878660908 หมวดยานพาหนะ 28 พ.ย. 62
4 นาย สันติ วงศ์กาฬสินธุ์ พนักงานขับรถยนต์ 0819541259 หมวดยานพาหนะ 28 พ.ย. 62
5 นาย สกนธ์ ต้องโพนทอง พนักงานขับรถยนต์ 0910622828 หมวดยานพาหนะ 28 พ.ย. 62
6 นาย จิโรจน์ ทวายตาคำ พนักงานขับรถยนต์ 0810550199 หมวดยานพาหนะ 28 พ.ย. 62
7 นาย พรสวรรค์ จักรพิมพ์ พนักงานขับรถยนต์ 0811848674 หมวดยานพาหนะ 28 พ.ย. 62
8 นาย วสันต์ พรมภาพ พนักงานขับรถยนต์ 0828389345 หมวดยานพาหนะ 28 พ.ย. 62
9 นาย บุญส่ง ลูกอินทร์ พนักงานขับรถยนต์ 0611697082 หมวดยานพาหนะ 28 พ.ย. 62
10 นาย วุฒิศาสตร์ คำผิว พนักงานขับรถยนต์ 0834608899 หมวดยานพาหนะ 28 พ.ย. 62
ระเบียนที่ 1 - 10 / 10    
ปฏิทินใช้รถยนต์
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
27
สัปดาห์ที่ 52
28
 
- เรือนจำจังหวัดสกลนคร อนุมัติแล้ว นภดล จักรเสน
- จังหวัดสกลนคร อนุมัติแล้ว พรสวรรค์ จักรพิมพ์
- ร้านสถานบันเทิง พืน้ที่จังหวัดสกลนคร อนุมัติแล้ว วุฒิศาสตร์ คำผิว
29
 
- อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร อนุมัติแล้ว พรสวรรค์ จักรพิมพ์
- รพ.โคกศรีสุพรรณ อนุมัติแล้ว สันติ วงศ์กาฬสินธุ์
30
 
- ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร อนุมัติแล้ว สกนธ์ ต้องโพนทอง
31
 
1
 
- เขตเทศบาลนครสกลนคร อนุมัติแล้ว สมเกียรติ์ โมครัตน์
- ทุกอำเภอ อนุมัติแล้ว สันติ วงศ์กาฬสินธุ์
- ทุกอำเภอ ขอใช้
2
 
3
สัปดาห์ที่ 53
4
 
- อำเภอเต่างอย และอำเภอคำตากล้า อนุมัติแล้ว วุฒิศาสตร์ คำผิว
- สถานประกอบการในเขตเทศบาลเมืองนครสกลนคร อนุมัติแล้ว วีระพล โพธิ์ศรี
5
 
- อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร อนุมัติแล้ว สมเกียรติ์ โมครัตน์
- ห้องประชุมการบูร สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 จังหวัดอุดรธานี อนุมัติแล้ว วุฒิศาสตร์ คำผิว
- อำเภอเต่างอย อำเภอคำตากล้า ขอใช้
- สถานบริการใน จังหวัดสกลนคร ขอใช้
6
 
- อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร อนุมัติแล้ว นภดล จักรเสน
- รร.บ้านพุทธรักษา บ้านพุทธรักษา ต.โนนสะอาด อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร ขอใช้ สมเกียรติ์ โมครัตน์
- ตลาดสด ทน.สกลนคร,ตลาดประเสริฐสาสตร์,ตลาดสมเกีบรติ,ตลาดตุ๊กแก,ตลาดบายพาส อนุมัติแล้ว สกนธ์ ต้องโพนทอง
- อำเภอเต่างอย อนุมัติแล้ว จิโรจน์ ทวายตาคำ
7
 
- อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร อนุมัติแล้ว วีระพล โพธิ์ศรี
- อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ขอใช้
- ตลาดบ้านธาตุ,ตลาดโต้รุ่งพัฒนา,ตลาดแฮปปี้ไนท์,ตลาดหน้าสนามบิน, ขอใช้
- ทางขึ้นอุทยานแห่งชาติภูผายล ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ขอใช้
- ห้องประชุมชั้น 3 เรือนจำจังหวัดสกลนคร ขอใช้
- โรงงานน้ำตาลทราย โรงงานไฟฟ้าชีวมวล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร ขอใช้
8
 
- ตลาดสดเทศบาลเชียงเครือ,ตลาดสดเทศบาลท่าแร่,ตลาดสดตำบลกุสุมาลย์ อนุมัติแล้ว นภดล จักรเสน
- ต. ธาตุ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร อนุมัติแล้ว นภดล จักรเสน
- สำนักงานอัยการจังหวัดสว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ขอใช้
9
 
10
สัปดาห์ที่ 01
- จังหวัดสมุทรสาคร ขอใช้
11
 
- ตลาดสดเทศบาลดงมะไฟ,ตลาดสดเทศบาลตำบลพรรณา อนุมัติแล้ว พรสวรรค์ จักรพิมพ์
- โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ขอใช้
12
 
- ตลาดสดเทศบาลวาริชภูมิ,ตลาดสดเทศบาลส่องดาว,ตลาดสดเทศบาลท่าศิลา อนุมัติแล้ว พรสวรรค์ จักรพิมพ์
- รพ.สต.บ้านนายอเหนือ อำเภออากาศอำนวย ขอใช้
- อ.ภูพาน อำเภอเมืองสกลนคร ขอใช้
13
 
- ตลาดสดโตกภู,ตลาดสดเทศบาลกุดบาก,ตลาดสดเทศบาลนิคมน้ำอูน อนุมัติแล้ว วุฒิศาสตร์ คำผิว
- ห้องประชุมจำปานคร 2 ชั้น 3 เทศบาลตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ขอใช้
14
 
- ตลาดสดเทศบาลตำบลพังโคน,ตลาดสดเทศบาลวานรนิวาส ขอใช้ วุฒิศาสตร์ คำผิว
- อ.เมืองสกลนคร ขอใช้
- ด่านหลักตำบลกุสุมาลย์(หน้าที่ว่าการอำเภอกุสุมาลย์) อำเภอกุสุมาลย์ ขอใช้
- โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร อ.ภูพาน จ.สกลนคร ขอใช้
- จังหวัดสกลนคร ขอใช้
15
 
- เกาะดอนสวรรค์ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ขอใช้ สันติ วงศ์กาฬสินธุ์
- ตลาดสดเทศบาลบ้านม่วง,ตลาดสดเทศบาลเจริญศิลป์ อนุมัติแล้ว วีระพล โพธิ์ศรี
- อ.สว่างเเดนดิน ขอใช้
- สำนักงานเทศบาลตำบลท่าศิลา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร ขอใช้
- อำเภอเต่างอย ขอใช้
- ด่านหลักตำบลคำตากล้า(หน้าเทศบาลตำบลคำตากล้า) อำเภอคำตากล้า ขอใช้
- สนามกีฬาเทศบาลตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ ขอใช้
- อำเภอพังโคน จังหงัดสกลนคร ขอใช้
16
 
17
สัปดาห์ที่ 02
18
 
- ตลาดสดเทศบาลเจริญศิลป์,ตลาดสดเทศบาลดอนเขือง อนุมัติแล้ว จิโรจน์ ทวายตาคำ
- อำเภอพรรณานิคม ขอใช้
- ด่านหลักตำบลโคกภู(สี่แยกเขื่อนน้ำพุง)อำเภอภูพาน ขอใช้
19
 
- ตลาดสดเทศบาลหนองหลวง,ตลาดสดเทศบาลสว่างแดนดิน ขอใช้ จิโรจน์ ทวายตาคำ
- อำเภอพรรณานิคม ขอใช้
- ด่านหลักตำบลตองโขบ(หน้าสถานีตำรวจภูธรโคกศรีสุพรรณ) อำเภอโคกศรีสุพรรณ ขอใช้
20
 
- ตลาดสดเทศบาลตองโขบ,ตลาดสดริมน้ำพุง อนุมัติแล้ว พรสวรรค์ จักรพิมพ์
- อำเภอพรรณานิคม ขอใช้
- ด่านหลักตำบลสว่างแดนดิน(หน้าโลตัสสว่างแดนดิน) อำเภอสว่างแดนดิน ขอใช้
- ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบล ดงมะไฟ ตำบลขมิ้น อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ขอใช้
21
 
- รร.บ้านส่องดาว ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร ขอใช้
- ตลาดสดเทศบาลอากาศอำนวย อนุมัติแล้ว พรสวรรค์ จักรพิมพ์
- อำเภอพรรณานิคม ขอใช้
22
 
- สกลมงคลคลินิกเวชกรรม อ.เมือง จ. สกลนคร และเยี่ยมประเมินหน่วยบริกรฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา อ.เมือง จ. สกลนคร ขอใช้
23
 
24
สัปดาห์ที่ 03
25
 
26
 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสามขา ต.สามัคคีพัฒนา อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร ขอใช้
27
 
28
 
29
 
30
 
31
สัปดาห์ที่ 04
1
 
- โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ขอใช้
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 

หมวดยานพาหนะ ฝ่ายบริหารทั่วไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร