หน่วยงานภายในสสจ

 +  งานการเงิน
 +  งานพัสดุ
 +  งานธุรการ
 +  ข่าวประกวดราคา
 +  หมวดยานพาหนะ


+  งาน R2R
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  ศูนย์ ICT
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E-Conference
    -  GIS สกลนคร
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร
+  งานประชาสัมพันธ์
+  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)


+  งานสุขภาพประชาชน
+  งาน QA Nures
+  PMQA


+ ประมวลผลแพทย์แผนไทย

+  งานมะเร็ง/กองทุนมาลาเรีย
+  งานระบาดวิทยา
+  งาน EMS
+  งานโรคเอดส์และวัณโรค
+  งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

+  โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค
+  Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี

+  งานอนามัยแม่และเด็ก
+  งานเด็กปฐมวัย
+  งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
+  งานวัยรุ่น
+  งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
+  งานวัยทำงาน
+  งานผู้สูงอายุ
+  งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
+  งานหน่วยแพทย์ และปฐมพยาบาล
+  งานออกกำลังกาย
+  โครงการหมอชวนวิ่ง
+  กีฬาสาธารณสุข

+  งานแรงงานต่างด้าว

+  ศูนย์ดำรงธรรม
ตารางการใช้รถราชการวันนี้
     
เวลา
หมายเลขรถ
ปลายทาง
กลับวันที่
ถึงเวลา
เรื่อง
ผู้โดยสาร(คน)
ฝ่าย/งาน
1 07:00 น. สสจ.กาฬสินธุ์ 22 ม.ค. 62 19:00 น. ศึกษาดูงานการจัดทำวารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ 12 สสจ.สกลนคร
2 06:30 น. กต 8660 สน. อุดรธานี 22 ม.ค. 62 19:00 น. ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบเพื่อเชื่อมโยงกับพื้นที่ต้นแบบ 3 ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
3 07:00 น. นิสสัน 9673 18 อำเภอ ในจังหวัดสกลนคร 20 ก.พ. 62 16:30 น. จัดอบรมและตรวจอุจจาระ ปี 2562 4 ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
4 07:30 น. รถตู้ สปสช. 5061 อ.วาริชภูมิ 22 ม.ค. 62 16:30 น. ตรวจสอบภายใน รพ.,สสอ.,รพ.สต. 9 การเงิน
5 08:30 น. รถตู้ 3302 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี อำเภอภูพาน 22 ม.ค. 62 16:30 น. ออกเตรียมพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมการรับเสด็จฯ 9 ส่งเสริมสุขภาพ
6 08:00 น. ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 22 ม.ค. 62 16:30 น. เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาอัตราค่าเก็บและขนขยะมูลฝอยทั่วไป 2 อามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
7 07:00 น. อำเภอเมืองสกลนคร 22 ม.ค. 62 19:30 น. ตรวจสถานที่ขายยาแผนปัจจุบันเพื่อประกอบการออกใบอนุญาต 3 สสจ.สกลนคร
8 08:30 น. อ.เต่างอย 22 ม.ค. 62 16:30 น. แสวงหาข้อเท็จจริง ม.41 2 ประกันสุขภาพ
9 08:00 น. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนคร ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 22 ม.ค. 62 17:00 น. ร่วมประชุมปรึกษาหารือกับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 2 แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
10 08:00 น. โรงเรียนบ้านจำปานาถ่อน หมู่3 ต.บงเหนือ อ.สว่างแดนดิน 22 ม.ค. 62 12:00 น. ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บูรณาฯ 2 ส่งเสริมสุขภาพ
ระเบียนที่ 1 - 10 / 10    
ปฏิทินใช้รถยนต์show
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
30
สัปดาห์ที่ 52
31
 
1
 
2
 
3
 
- โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ จังหวัดอุดรธานี
4
 
- ร้านยาในเขตอำเภอเมืองสกลนคร
5
 
6
สัปดาห์ที่ 01
- วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
7
 
- ศูนย์รวมนมสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์สกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
- ต.นาตาล อ.เต่างอย จ.สกลนคร
8
 
- ต.คำบ่ อ.วาริชภูมิ และ อ.เมือง
- ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น
- โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมา อ.ภูพาน
- ณ ห้องประชุม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนคร ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
9
 
- โรงพยาบาลอากาศอำนวย โพนนาแก้ว นิคมน้ำอูน
10
 
- โรงพยาบาลโพนนาแก้ว
- อำเภอเมืองสกลนคร อำเภอโพนนาแก้ว และ อำเภอวานรนิวาส
- อ.ส่องดาว
11
 
- โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน
- น้ำดื่ม ติ่งต๊อดรถตู้ ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
12
 
- สนามมิ่งเมืองสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร
- โรงเรียนปารวรรณศึกษา ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
13
สัปดาห์ที่ 02
14
 
- โรงพยาบาลอุดรธานี
- สสจ.อุดรธานี
15
 
- โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
- โรงพยาบาลอุดรธานี
- ณ โรงแรมภูสักธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
- โรงแรมพาราไดซ์ จ.อุดรธานี
- โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร
16
 
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ
- สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
17
 
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
- โรงแรมพาราไดซ์ จ.อุดรธานี
- ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติภูผายล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
- รพร.สว่างแดนดิน รพ.วานรนิวาส รพศ.สกลนคร
18
 
- โรงแรมพิมาน การ์เด้น อ.เมือง จ.ขอนแก่น
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
- อ.พังโคน และอ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
- โรงแรมเจริญโฮเต็ล อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
19
 
20
สัปดาห์ที่ 03
21
 
- อุดรธานี
- ศูนย์ป้องกันสาธารณภัยเขต 7 สกลนคร
22
 
- สสจ.กาฬสินธุ์
- อุดรธานี
- 18 อำเภอ ในจังหวัดสกลนคร
- อ.วาริชภูมิ
- โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี อำเภอภูพาน
- ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
- อำเภอเมืองสกลนคร
- อ.เต่างอย
- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนคร ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
- โรงเรียนบ้านจำปานาถ่อน หมู่3 ต.บงเหนือ อ.สว่างแดนดิน
23
 
- โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
- อ.คำตากล้า
- อ.สว่างแดนดิน
- จังหวัดอุดรธานี
- โรงแรมประจักษ์ตรา อ.เมือง จ.อุดรธานี
- อ.พรรณานิคม
24
 
- อ.สว่างแดนดิน
- โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี อำเภอภูพาน
- อ.วาริชภูมิ
25
 
- อ.วาริชภูมิ
- เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน
- ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ
26
 
27
สัปดาห์ที่ 04
28
 
- อำเภอวานรนิวาส
29
 
- อ.เมืองสกลนคร
30
 
- อ.สว่างแดนดิน
- อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
31
 
- อ.สว่างแดนดิน
- อำเภอวานรนิวาส
1
 
- โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี
2
 

หมวดยานพาหนะ ฝ่ายบริหารทั่วไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร