หน่วยงานภายในสสจ

 +  งานการเงิน
 +  งานพัสดุ
 +  งานธุรการ
 +  ข่าวประกวดราคา
 +  หมวดยานพาหนะ


+  งาน R2R
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  ศูนย์ ICT
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E-Conference
    -  GIS สกลนคร
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร
+  งานประชาสัมพันธ์
+  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)


+  งานสุขภาพประชาชน
+  งาน QA Nures
+  PMQA


+  เภสัชปฐมภูมิ

+ ประมวลผลแพทย์แผนไทย

+  งานกองทุนโลกมาลาเรีย
+  งานระบาดวิทยา
+  งาน EMS
+  งานโรคเอดส์และวัณโรค
+  งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

+  ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน
+  โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค
+  Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี

+  งานอนามัยแม่และเด็ก
+  งานเด็กปฐมวัย
+  งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
+  งานวัยรุ่น
+  งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
+  งานวัยทำงาน
+  งานผู้สูงอายุ
+  งานพระสงฆ์
+  งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
+  งานหน่วยแพทย์ และปฐมพยาบาล
+  งานออกกำลังกาย
+  โครงการหมอชวนวิ่ง
+  กีฬาสาธารณสุข

+  งานแรงงานต่างด้าว

+  ศูนย์ดำรงธรรม
ตารางการใช้รถราชการวันนี้
     
เวลา
หมายเลขรถ
ปลายทาง
กลับวันที่
ถึงเวลา
เรื่อง
ผู้โดยสาร(คน)
ฝ่าย/งาน
1 08:00 น. นข5111สน อ.โพนนาแก้ว 19 เม.ย. 62 16:30 น. ตรวจสอบภายใน สสอ./รพ.สต./รพ. 9 การเงิน
2 09:00 น. นิสสัน 9673 บริษัท เฟรชมาร์ทคอมเมอร์เชียว จำกัด ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 19 เม.ย. 62 16:00 น. ตรวจสอบข้อร้องเรียน พบสารปนเปื้อนฟอร์มาลินในสไบนาง 4 คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
3 11:45 น. วัดหนองสะไน ต.นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร 19 เม.ย. 62 16:30 น. ออกประเมินรับรองมาตรฐาน วัดส่งเสริมสุขภาพ ระดับยั่งยืน 10 ส่งเสริมสุขภาพ
4 09:00 น. ณ ห้องประชุม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนคร ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 19 เม.ย. 62 17:00 น. ประชุมหารือเตรียมการต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องมนตรี 2 แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
ระเบียนที่ 1 - 4 / 4    
ปฏิทินใช้รถยนต์show
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
31
สัปดาห์ที่ 13
1
 
- อ.เต่างอย
- โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี
2
 
- อ.เจริญศิลป์
- โรงพยาบาลบ้านม่วง อำเภอบ้านม่วง
- ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลขัวก่ายอำเภอวานรนิวาส
3
 
- อ.เมือง
- โรงแรมประจักษ์ตรา จังหวัดอุดรธานี
- อำเภอพังโคนและอำเภอพรรณานิคม
- โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม จังหวัดนครปฐม
- วัดพระธาตุเชิงชุม ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
4
 
- ตามแผนที่แนบ
- โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ
- รับวิทยากรที่สนามบินสกลนคร 7.00 น. ส่งวิทยากรที่สนามบินสกลนคร 17.00 น.
- โรงแแรมบลูโฮเทล จ.นครพนม
- ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนคร ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
- เทศบาลตำบลดงมะไฟ ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
- อำเภออากาศอำนวย
5
 
- โรงแรมบลูโฮเทล จังหวัดนครพนม
- เทศบาลตำบลดงไฟ ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
- ตำบล อ.เมือง จ.สกลนคร
6
 
7
สัปดาห์ที่ 14
8
 
9
 
- สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
10
 
- โรงแรมเดอะพรรณราย อ.เมือง จ.อุดรธานี
11
 
- อำเภอคำตากล้า / อำเภออากาศอำนวย / อำเภอบ้านม่วง
12
 
- อำเภอคำตากล้า / อากาศอำนวย /บ้านม่วง
13
 
- อำเภอบ้านม่วง / อากาศอำนวย / คำตากล้า
14
สัปดาห์ที่ 15
- อำเภอคำตากล้า / บ้านม่วง / อากาศอำนวย
- ลานคนเมือง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
15
 
- อำเภอคำตากล้า / บ้านม่วง /อากาศอำนวย
16
 
- อำเภอคำตากล้า / บ้านม่วง /อากาศอำนวย
17
 
- อ.พรรณานิคม
- อำเภอคำตากล้า / บ้านม่วง/อากาศอำนวย
- อ.วานรนิวาส / อ.อากาศอำนวย
18
 
- อ.กุสุมาลย์
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ
- อ.วาริชภูมิ
- สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 อุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี
- สว่างเเดนดิน
19
 
- อ.โพนนาแก้ว
- บริษัท เฟรชมาร์ทคอมเมอร์เชียว จำกัด ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
- วัดหนองสะไน ต.นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร
- ณ ห้องประชุม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนคร ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
20
 
21
สัปดาห์ที่ 16
22
 
- อ.กุดบาก
- อ.สว่างแดนดิน / อำเภอเจริญศิลป์
- ศูนย์รวมนมสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
23
 
- อ.ส่องดาว
- โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ
- อำเภอโพนนาแก้ว / อำเภอกุสุมาลย์
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหีบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
24
 
- อำเภอเมืองสกลนคร / อำเภอพรรณานิคม
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหีบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
25
 
- อ.วานรนิวาส
- อำเภอภูพาน / อำเภอโคกศรีสุพรรณ
26
 
- โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซด์ จังหวัดอุดรธานี
- อำเภอบ้านม่วง
27
 
28
สัปดาห์ที่ 17
29
 
- อ.กุสุมาลย์
30
 
- อ.โคกศรีสุพรรณ
1
 
- 18 อำเภอ
- อ.กุดบาก
2
 
- อ.วาริชภูมิ
3
 
4
 

หมวดยานพาหนะ ฝ่ายบริหารทั่วไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร