หน่วยงานภายในสสจ

 +  งานการเงิน
 +  งานพัสดุ
 +  งานธุรการ
 +  ข่าวประกวดราคา
 +  หมวดยานพาหนะ


+  งาน R2R
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  ศูนย์ ICT
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E-Conference
    -  GIS สกลนคร
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร
+  งานประชาสัมพันธ์
+  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)


+  งานสุขภาพประชาชน
+  งาน QA Nures
+  PMQA


+  เภสัชปฐมภูมิ

+ ประมวลผลแพทย์แผนไทย

+  งานกองทุนโลกมาลาเรีย
+  งานระบาดวิทยา
+  งาน EMS
+  งานโรคเอดส์และวัณโรค
+  งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

+  ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน
+  โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค
+  To Be Number One
+  Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี

+  งานอนามัยแม่และเด็ก
   +  ความเสี่ยงแม่และเด็ก
+  งานเด็กปฐมวัย
   +  ข้อมูล TSH
+  งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
+  งานวัยรุ่น
+  งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
+  งานวัยทำงาน
+  งานผู้สูงอายุ
+  งานพระสงฆ์
+  งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
+  งานหน่วยแพทย์ และปฐมพยาบาล
+  งานออกกำลังกาย
+  โครงการหมอชวนวิ่ง
+  กีฬาสาธารณสุข

+  งานแรงงานต่างด้าว

+  ศูนย์ดำรงธรรม
ตารางการใช้รถราชการวันนี้
     
เวลา
ปลายทาง
กลับวันที่
ถึงเวลา
เรื่อง
ผู้โดยสาร(คน)
ฝ่าย/งาน
1 08:00 น. ภูพาน 22 ส.ค. 62 14:00 น. ตรวจสถานพยาบาล 5 คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
2 08:15 น. ทต.บ้านต้าย อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 22 ส.ค. 62 16:30 น. จัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนและติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับไอคิว 4 ส่งเสริมสุขภาพ
3 08:00 น. รพ.นิคมน้ำอูน,รพ.ส่องดาว 22 ส.ค. 62 16:00 น. เยี่ยมประเมินพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานรังสีวินิจฉัย 5 พัฒนาคุณภาพ และรูปแบบบริการ
4 10:00 น. โรงแรมเลยพาเลซ จังหวัดเลย 23 ส.ค. 62 18:00 น. รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร 18 พัฒนาคุณภาพ และรูปแบบบริการ
5 07:30 น. โรงแรมพักพิงอิงโขง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 22 ส.ค. 62 18:00 น. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผลการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เขตสุขภาพที่ 8 2 ควบคุมโรคติดต่อ
6 08:00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร และโรงพยาบาลสว่างแดนดิน 22 ส.ค. 62 16:30 น. ขออนุมัติเจ้าหน้าที่ไปราชการ 3 สสจ.สกลนคร
ระเบียนที่ 1 - 6 / 6    
ปฏิทินใช้รถยนต์
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
28
สัปดาห์ที่ 30
29
 
30
 
- โรงพยาบาลอากาศอำนวย อ.อากาสอำนวย จ.สกลนคร
- 1.เรือนจำสกลนคร บ้านนาอ้อย อ.เมือง จ.สกลนคร 2.รพ.สกลนคร 3.รพ.พระอาจารย์ฝ้้น อาจาโร
- รพ.พระอาจารย์ฝั้นฯ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
- รพ.พังโคน
31
 
- ิอำเภอเมืองสกลนคร
- รพ.โคกศรีสุพรรณ
1
 
- บ้านนาหลวง ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
- อำเภอวานรนิวาส
- อำเภอเมืองสกลนคร
- รพ.พังโคน
- อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร
- เขตอำเภอเมืองสกลนคร
2
 
- อำเภอเมือง
- โรงพยาบาลนครพนม
3
 
4
สัปดาห์ที่ 31
5
 
- รพ.สต.บ้านขัวก่าย อำเภอวานรนิวาส
- รพ.พังโคน
- โรงแรมนภาลัย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
6
 
- โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร อำเภอภูพาน
- รพ.อากาศอำนวย
- อำเภอพรรณานิคม และอำเภอพังโคน
- โรงแรมประจักษ์ตรา จังหวัดอุดรธานี
- รพ.วานรนิวาส
7
 
- รพ.สต.บ้านปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ
- รพ.บ้านม่วง
- ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
8
 
- รพ.โคกศรีสุพรรณ
- กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านสวนสรารินทร์ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
9
 
- อำเภอเมืองสกลนคร
- กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านนาดอกไม้ อ.เมือง จ.สกลนคร
- หมู่9 ตำบลแพด อ.คำตากล้า
10
 
11
สัปดาห์ที่ 32
12
 
- โรงแรมเบลล์ วิลล่า อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
13
 
- อำเภอเมืองสกลนคร
- โรงแรมอมันตา อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
- สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
- ศูนย์รวมนมสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
- สนง.เขตสุขภาพที่8 อ.เมือง จ.อุดรธานี
- อำเภอเมืองสกลนคร
14
 
- อำเภอเมืองสกลนคร
- รพ.สต.บ้านขัวก่าย อำเภอวานรนิวาส
- สำนักงานสาธารณสุขอุดรธานี
- โรงแรมริเวอร์ ซิตี้ มุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
- สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
- บ้านดงบัง ตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
- บ้านดงบัง หมู่ 9 ตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
- รพ.อากาศอำนวย
15
 
- อำเภอเมืองสกลนคร
- สำนักงานเขตสุขภาพที่๘ จังหวัดอุดรธานี
- พังโคน เจริญศิลป์
- โรงเเรมอมารี บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด และโรงแรมเทพนคร จ.บุรีรัมย์
- โรงแรมอมารี บุรีรัมย์ยูไนเต็ด และโรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์
- รพ.สต.บ้านพอน้อยและบ้านสูงเนิน จ.พอกน้อย อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
- สสจ.อุดรธานี
- โรงแรมริเวอร์ ซิตี้ มุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
16
 
- อุดรธานี
- โรงเเรมรอยัล นาคารา เเละคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ หนองคาย จังหวัดหนองคาย
- สนง.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต8 อุดรธานี
- เทศบาลตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
- น้ำดื่มเอกชัย ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
- โรงพยาบาลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร.
17
 
18
สัปดาห์ที่ 33
- สนามบินสกลนคร
19
 
- โรงแรม ดิ เอ็มเพรส เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
- วานรนิวาส บ้านม่วง
- โรพงพยาบาลวานรานิวาส
- อบต.ดงมะไฟ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
- โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ต.ต้นผึ้ง อ.พังโคน จ.สกลนคร
- สสจ.สกลนคร
20
 
- อบต.จันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
- โรงพยาบาลวานรนิวาส
- ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 43 ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
- อำเภอเมืองสกลนคร
- รพ.กุสุมาลย์,รพ.พระอาจารย์แบน ธนากโร
- สสจ.สกลนคร
- ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน
- รพศ.สกลนคร
21
 
- โรงแรมเลยพาเลซ จังหวัดเลย
- อบต.ด่านม่วงคำ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
- สนามบินสกลนคร
- สสจ.สกลนคร และ ไปส่งที่อุดรธานี
- ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
22
 
- ภูพาน
- ทต.บ้านต้าย อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
- รพ.นิคมน้ำอูน,รพ.ส่องดาว
- โรงแรมเลยพาเลซ จังหวัดเลย
- โรงแรมพักพิงอิงโขง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร และโรงพยาบาลสว่างแดนดิน
23
 
- อบต.นาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
- หมู่ 11 ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน
- 176 ม.9 ต.หนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร,รพ.สว่างแดนดิน
- โรงพยาบาลโพนนาแก้ว
24
 
25
สัปดาห์ที่ 34
26
 
- อบต.โนนหอม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
- โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
- โรงแรมพลอยพาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
- โรงพยาบาลอุดรธานี
- 56 ม.5 ต.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร,รพ.อาจารย์ฝั้นอาจาโร
27
 
- อบต.บ้านแป้น อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
- องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ต.นาตาล อ.เต่างอย จ.สกลนคร
- รพ.บ้านม่วง,รพ.คำตากล้า
- โรงแรมพลอยพาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
- โรงพยาบาลอุดรธานี
28
 
29
 
- รพ.อากาศอำนวย
30
 
31
 

หมวดยานพาหนะ ฝ่ายบริหารทั่วไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร