หน่วยงานภายในสสจ

 +  งานการเงิน
 +  งานพัสดุ
 +  งานธุรการ
 +  ข่าวประกวดราคา
 +  หมวดยานพาหนะ


+  งาน R2R
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  ศูนย์ ICT
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E-Conference
    -  GIS สกลนคร
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร
+  งานประชาสัมพันธ์
+  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)


+  งานสุขภาพประชาชน
+  งาน QA Nures
+  PMQA


+  เภสัชปฐมภูมิ

+ ประมวลผลแพทย์แผนไทย

+  งานกองทุนโลกมาลาเรีย
+  งานระบาดวิทยา
+  งาน EMS
+  งานโรคเอดส์และวัณโรค
+  งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

+  ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน
+  โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค
+  To Be Number One
+  Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี

+  งานอนามัยแม่และเด็ก
+  งานเด็กปฐมวัย
+  งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
+  งานวัยรุ่น
+  งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
+  งานวัยทำงาน
+  งานผู้สูงอายุ
+  งานพระสงฆ์
+  งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
+  งานหน่วยแพทย์ และปฐมพยาบาล
+  งานออกกำลังกาย
+  โครงการหมอชวนวิ่ง
+  กีฬาสาธารณสุข

+  งานแรงงานต่างด้าว

+  ศูนย์ดำรงธรรม
ตารางการใช้รถราชการวันนี้
     
เวลา
ปลายทาง
กลับวันที่
ถึงเวลา
เรื่อง
ผู้โดยสาร(คน)
ฝ่าย/งาน
1 07:00 น. อำเภอบ้านม่วง,อากาศอำนวย,สว่างแดนดิน,ส่องดาว,เต่างอย 21 มิ.ย. 62 16:00 น. ออกประเมินตำบลจัดการคุณภาพชีวิตต้นแบบระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 12 พัฒนาคุณภาพ และรูปแบบบริการ
2 06:30 น. โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล 17 มิ.ย. 62 19:30 น. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ (NCD Clinic Plus) 3 ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
3 06:30 น. โรงแรมเซ็นทารา จังหวัดอุดรธานี 17 มิ.ย. 62 19:30 น. ประชุมเยี่ยมเสริมพลังพัฒนาการเด็กปฐมวัยระดับภาค 4 ส่งเสริมสุขภาพ
4 08:00 น. โรงพยาบาลกุดบาก และ โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร 17 มิ.ย. 62 20:30 น. ร่วมออกเยี่ยมติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital ปี 2562 4 อามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
ระเบียนที่ 1 - 4 / 4    
ปฏิทินใช้รถยนต์
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 21
27
 
- อ.เมืองสกลนคร
- สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
- ท่าอากาศยานจังหวัดสกลนคร
- รพ.พระอาจารย์แบน ธนากโร
28
 
- อ.วานรนิวาส
- ค่ายกฤษณ์สีวะรา,โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน,โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร
- โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน
- เทศบาลตำบลกุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร
- ที่ว่าการอ.สว่างแดนดิน ที่ว่าการอำเภอพังโคน
- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนคร ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
- สาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส
- อ.พังโคน
29
 
- อ.คำตากล้า
- โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซด์ โฮเทล อ.เมือง จ.อุดรธานี
- เมืองสกลนคร
- สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 อุดรธานี
- อ.ภูพาน
30
 
- อ.ภูพาน
- โรงแรมเดอะพรรณราย โฮเต็ล อุดรธานี
- อ.เมือง
- ม.เกษตรศาสตร์ วฉก.สกลนคร
31
 
- อ.โพนนาแก้ว
- อ.สว่างแดนดิน, สนามบินนานาชาติอุดรธานี
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.สกลนคร กรุ๊ป
1
 
2
สัปดาห์ที่ 22
3
 
- ห้องคอนเวนชั่น 3 ชั้น 2 โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น
4
 
- อ.บ้านม่วง
- อำเภอกุดบาก,กุสุมาลย์,วานรนิวาส,พรรณานิคม
- ตามแผนที่แนบ
- โรงพยาบาลหนองบัวลำภู
- โรงแรมพักพิงอิงโขง จังหวัดนครพนม
- สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘ อุดรธานี
- อำเภอกุสุมาลย์
- ณ ห้องประชุมการบูร ชั้น 4 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
5
 
- อ.พังโคน
- รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร
- บ้านคำกั้ง ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จ.สกลนคร
- คำตากล้า
6
 
- อ.โพนนาแก้ว
- โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
- โรงพยาบาลวานรนิวาส,โรงพยาบาลพังโคน
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติและโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร
- บ้านคำกั้ง ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
7
 
- อ.เมืองสกลนคร
- โรงพยาบาลวาริชภูมิ
- รพร.สว่างแดนดิน
- มีชัยฟู้ด อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
- นิคมน้ำอูน โคกศรีสุพรรณ
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร พังโคน
8
 
9
สัปดาห์ที่ 23
10
 
- อ.พรรณานิคม
- อำเภอพังโคน,วาริชภูมิ,นิคมน้ำอูน,เมืองสกลนคร,คำตากล้า
- รพ.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน
- อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
- รพร.สว่างแดนดิน
- โรงพยาบาลวานรนิวาส
- รพ.กุดบาก รพ.พระอาจารย์แบน ธนากโร
11
 
- อ.วานรนิวาส
- โรงพยาบาลวานรนิวาส
- อ.วาริชภูมิ และ อ.พังโคน
- โรงแรมโฮเต็ล อุดรธานี
- ที่ว่าการอำเภอสว่างแดนดิน
- รพ.อากาศอำนวย
12
 
- อ.สว่างแดนดิน
- สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 อุดรธานี
- น้ำดื่มวาวา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
- รร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล
13
 
- 149 ม.12 ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
- วัดโนนสะอาด ตำบลบึงทวาย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
- พังโคน
14
 
- โรงแรมเจริญโฮเต็ล อ.เมือง จ.สกลนครี
- ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
- รพ.พังโคน
15
 
16
สัปดาห์ที่ 24
17
 
- อำเภอบ้านม่วง,อากาศอำนวย,สว่างแดนดิน,ส่องดาว,เต่างอย
- โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล
- โรงแรมเซ็นทารา จังหวัดอุดรธานี
- โรงพยาบาลกุดบาก และ โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร
18
 
- โรงพยาบาลพังโคน และ โรงพยาบาลวานรนิวาส
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส
- ที่ว่าการอำเภอกุสุมาลย์
19
 
- เต่างอย
- สสจ.อุดรธานี
20
 
- บ้านวาใหญ่ ตำบลวาใหญ่ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
- อ.บ้านม่วง
- อำเภอคำตากล้า
- ตามแผนที่แนบท้ายที่ส่งมาด้วย
- โรงแรมแอทสกล, โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
- สสจ.อุดรธานี
21
 
- อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
- เมืองสกลนคร / สว่างแดนดิน
- รพ.โคกศรีสุพรรณ
- สสจ.อุดรธานี
22
 
23
สัปดาห์ที่ 25
- สนามบินสกลนคร
- สนามบินอุดรธานี
24
 
- อำเภอโคกศรีสุพรรณ,เจริญศิลป์,โพนนาแก้ว,ภูพาน
- รพ.วานรนิวาส
25
 
- รพร.สว่างแดนดิน
- รพ.วานรนิวาส
26
 
- รพ.นิคมน้ำอูน
- รพ.วาริชภูมิ
- สนามบินอุดรธานี
27
 
- รพ.สกลนคร
- รพร.สว่างแดนดิน
28
 
- รพ.สกลนคร
- อำเภอนิคมน้ำอูน
29
 
30
สัปดาห์ที่ 26
1
 
- วัดป่าบูรพาราม ตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร
2
 
3
 
- อากาศอำนวย
4
 
- อำเภอส่องดาว / อำเภอววาริชภูมิ
5
 
- อำเภอวานรนิวาส /อำเภอเจริญศิลป์/ อำเภอโคกศรีสุพรรณ
6
 

หมวดยานพาหนะ ฝ่ายบริหารทั่วไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร