หน่วยงานภายในสสจ

 +  งานการเงิน
 +  งานพัสดุ
 +  งานธุรการ
 +  ข่าวประกวดราคา
 +  หมวดยานพาหนะ


+  งาน R2R
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  ศูนย์ ICT
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E-Conference
    -  GIS สกลนคร
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร


+  งานสุขภาพประชาชน
+  งานผู้สูงอายุ
+  งานประชาสัมพันธ์
+  งาน QA Nures


+ ประมวลผลแพทย์แผนไทย

+  งานมะเร็ง/กองทุนมาลาเรีย
+  งานระบาดวิทยา
+  งาน EMS
+  งานโรคเอดส์และวัณโรค
+  งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

+  โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค
+  Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี

+  งานอนามัยแม่และเด็ก
+  งานออกกำลังกาย
+  โครงการหมอชวนวิ่ง
+  กีฬาสาธารณสุข
+  PMQA
+  งานสุขภาพจิต
+  หน่วยแพทย์ พอ.สว.

+  งานแรงงานต่างด้าว
ตารางการใช้รถราชการวันนี้
     
เวลา
หมายเลขรถ
ปลายทาง
กลับวันที่
ถึงเวลา
เรื่อง
ผู้โดยสาร(คน)
ฝ่าย/งาน
1 06:30 น. โรงแรมประจักษ์ตราอุดร 21 พ.ย. 61 16:30 น. คณะทำงานการดูแลจิตเวชเรื้อรังในชุมชน 3 ส่งเสริมสุขภาพ
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ปฏิทินใช้รถยนต์show
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
28
สัปดาห์ที่ 43
- สวนสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สวนแม่-สวนลูก)
- สวนสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สวนแม่-สวนลูก)
29
 
- สสจ.อุดรธานี
- บ้านกุดตะกาบ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
30
 
- ที่ว่าการอำเภอสว่างแดนดิน และที่ว่ากาารอำเภอวานรนิวาส
- ณ ห้องประชุม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนคร ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
31
 
- บ้านเลขที่ 29 หมู่ 1 ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
1
 
- โรงแรมประจักษ์ตราดีไซน์ จังหวัดอุดรธานี
2
 
- โรงแรมประจักษ์ตราดีไซน์ จังหวัดอุดรธานี
- สนามบินสกลนคร,รพศ.สนกลนคร,รพ.พระอาจารย์ฝั้น
3
 
- สนามบินสกลนคร,สนามบินอุดรธานี
4
สัปดาห์ที่ 44
- อำเภอส่องดาว
5
 
- ที่ว่าการอำเภอส่องดาว อ.ส่องดาว และ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อ.วานรนิวาส
- สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร
- อาคารปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ อุดรธานี
6
 
- วัดป่าบูรพาราม อำเภอเมืองสกลนคร
- โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 อ.พรรณานิคม และ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม อ.กุสุมาลย์
- ห้องประชุมโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
7
 
- โรงแรมประจักษ์ตราดีไซน์ จังหวัดอุดรธานี
- โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล จังหวัดอุดรธานี
- บ้านดงบัง ต.บ้านเหล่า อ.เจริญศิลป์ จงสกลนคร
8
 
- บ้านบัวน้อย หมู่ที่ ๕ ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม
9
 
- โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี
- โรงพยาบาลวานรนิวาส
- โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร
10
 
11
สัปดาห์ที่ 45
- โรงแรมเอ็ม.เจ.เดอะมาเจสติกสกลนคร, ร้านสะบันงา
12
 
- ณ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
- ศูนย์รวมนมสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนคร อำเภอเมือง และสหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
13
 
- โรงแรมเจริญโฮเตล อ.เมือง จ.อุดรธานี
- ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
- โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
- ศูนย์รวมนมสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนคร อำเภอเมือง และสหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
- รพร.สว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
- พังโคน สว่าง
- มทบ.29,กรมทหารราบที่ 3,ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร , ม.ราชภัฏสกลนคร ,ว.เทคนิคสกลนคร,ตชด.23,รร.สกร.,รร.สพศ.,รร.เมศบาล 3,อบจ.สกลนครและเทศบาลนครสกลนคร
14
 
- ณ ที่ว่าการอำเภอส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
- โรงแรมเจริญโฮเต็ล ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
- อุดรธานี
- ลูกชิ้นแม่บุญพร อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
- วานร พรรณานิคม
- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนคร ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
15
 
- ณ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
- โรงเเรมหนองหาน แกรนด์ แอนด์ รีสอร์ท จ.อุดรธานี
- จ.อุดรธานี
- อำเภอพังโคน,อำเภอวานรนิวาส
- ภูพาน
16
 
- ท่าอากาศยานจังหวัดสกลนคร
- จ.อุดรธานี
- โรงแรมบลูโฮเท็ล อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
- อำเภอพังโคน,อำเภอวานรนิวาส
- อ.กุสุมาลย์
- โรงเรียนกุดบากพัฒนศึกษา
- ลาน ร.5
17
 
- รพร.สว่างแดนดิน
18
สัปดาห์ที่ 46
19
 
- ห้องประชุมสสอ.สว่างแดนดิน
- สำนักงานสารณสุขจังหวัดอุดรธานี
- บ้านนาแยงและบ้านนาอ่าง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
20
 
- โรงแรมเจริญโฮเต็ล จ.อุดรธานี
- โรงแรมนภาลัย จ.อุดรธานี
21
 
- โรงแรมประจักษ์ตราอุดร
22
 
- บ้านหนองกุง หมู่ที่ ๔ ตำบลคำบ่อ อำเภอวาริชภูมิ
- สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ (สระพังทอง)
- โรงพยาบาลหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย
23
 
- น้ำดื่มไนน์ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
- โรงแรมเซ็นทารา อ.เมือง จ. อุดรธานี
24
 
25
สัปดาห์ที่ 47
26
 
27
 
- สำนักงานเขตสุขภาพที่8 จ.อุดรธานี
- เทศบาลตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
28
 
- ค่ายกฤษณ์สีวะรา
29
 
- ค่ายกฤษณ์สีวะรา
30
 
1
 

หมวดยานพาหนะ ฝ่ายบริหารทั่วไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร