หน่วยงานภายในสสจ
ตารางการใช้รถราชการวันนี้
     
เวลา
หมายเลขรถ
ปลายทาง
กลับวันที่
ถึงเวลา
เรื่อง
ผู้โดยสาร(คน)
ฝ่าย/งาน
1 07:00 น. ณ ห้องประชุมพุทธรักษา โรงพยาบาลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 19 เม.ย. 61 19:30 น. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสารเคมี สำหรับการพัฒนาศักยภาพทีมปฏบัติการโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสารเคมีและรังสีระดับพื้นที่ 3 อามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
2 08:30 น. ต.ฮางโฮง อ.เมือง จ.สกลนคร 19 เม.ย. 61 16:30 น. ขออนุมัติเดินทางไปราชการ เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริง ม.41 2 ประกันสุขภาพ
3 07:00 น. อำเภอกุดบาก 19 เม.ย. 61 21:00 น. ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อินแปง 5 งานแพทย์แผนไทย
4 07:00 น. รพพ.สว่างแดนดิน,รพ.พังโคน,รพ.วานรนิวาส 23 เม.ย. 61 16:00 น. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานรพ.สต.(ติดดาว)ในสถานบริการ 10 พัฒนาคุณภาพ และรูปแบบบริการ
5 05:30 น. โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น 19 เม.ย. 61 21:00 น. อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากนด้านการใช้โปรแกรมสารสนเทศ 4 คุ้มครองผู้บริโภค
ระเบียนที่ 1 - 5 / 5    
ปฏิทินใช้รถยนต์show
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
สัปดาห์ที่ 13
2
 
- ตามแผนการสุ่มที่แนบ
- ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
- กองทุนหมู่บ้านโนนสูง และกองทุนหมู่บ้านพังชว้างกลาง ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
3
 
- อำเภอวานรนิวาส บ้านม่วง
- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนคร ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
4
 
- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ บ้านนานกเค้า อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
- สว่างแดนดิน
- โรงแรมเจริญ โฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี
- ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอาง อำเภอเมืองสกลนคร
5
 
- ที่ว่าการอำเภอพังโคน
- อำเภอวาริชภูมิ เต่างอย
- โรงแรมเจริญโฮเต็ล อ.เมืองอุดรธานี
- ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัวสร้าง อำเภอกุสุมาลย์
- ร้านในเขตเทศบาลนครสกลนคร และ เทศบาลตำบลท่าแร่
6
 
7
 
- ที่ว่าการอำเภอวานรนิวาส
8
สัปดาห์ที่ 14
9
 
- อำเภอวานรนิวาส
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัวบาน อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
10
 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอนสาร อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
11
 
- เขตอำเภอเมืองสกลนคร อำเภอกุสุมาลย์ และอำเภอโพนนาแก้ว
12
 
- เขตอำเภอเมืองสกลนคร อำเภอกุสุมาลย์ และอำเภอโพนนาแก้ว
13
 
- เขตอำเภอเมืองสกลนคร อำเภอกุสุมาลย์ และอำเภอโพนนาแก้ว
14
 
- เขตอำเภอเมืองสกลนคร อำเภอกุสุมาลย์ และอำเภอโพนนาแก้ว
15
สัปดาห์ที่ 15
- เขตอำเภอเมืองสกลนคร อำเภอกุสุมาลย์ และอำเภอโพนนาแก้ว
16
 
- อำเภอเมืองสกลนคร อำเภอพรรณานิคม อำเภอโคกศรีสุพรรณและอำเภอโพนนาแก้ว
- เขตอำเภอเมืองสกลนคร อำเภอกุสุมาลย์ และอำเภอโพนนาแก้ว
17
 
- เขตอำเภอเมืองสกลนคร อำเภอกุสุมาลย์ และอำเภอโพนนาแก้ว
18
 
- อำเภอพังโคน รพ.นิคมน้ำอูน
- เขตอำเภอเมืองสกลนคร
- อุดรธานี
- ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
19
 
- ณ ห้องประชุมพุทธรักษา โรงพยาบาลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
- ต.ฮางโฮง อ.เมือง จ.สกลนคร
- อำเภอกุดบาก
- รพพ.สว่างแดนดิน,รพ.พังโคน,รพ.วานรนิวาส
- โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น
20
 
- ต.ดงมะไฟ อ.เมือง จ.สกลนคร
- ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
- กองทุนหมู่บ้านดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง จ.สกลนคร
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
21
 
22
สัปดาห์ที่ 16
23
 
- โรงแรมประจักษ์ตรา อำเมือง จังหวัดอุดรธานี
- รพ.บ้านม่วง
- รพ.สต.หนองบัวบาน อำเภอนิคมน้ำอูน
24
 
- สสอ./รพ./รพ.สต. อำเภอวานรนิวาส
- เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน
- สพป.สน.๑
25
 
- สสอ./รพ./รพ.สต. อำเภอคำตากล้า
- รพ.สต.และ รพ. ตามกำหนดการแนบ
- โรงพยาบาลสกลนคร
26
 
- สสอ./รพ./รพ.สต. อำเภอนิคมน้ำอูน
- รพ.วาริชภูมิ, รพ.สต.ดอนยาวใหญ่ อ.วาริชภูมิ
- โรงพยาบาล ในจังหวัดนครพนม
- เขตอำเภอเมืองสกลนคร
- รพ.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน
- รพ.บ้านม่วง / รพ.สว่างแดนดิน
27
 
- สสอ./รพ./รพ.สต. อำเภอพังโคน
- ส่องดาว
- โรงพยาบาลคำตากล้า
- รพ.วานรนิวาส / รพ.นิคมน้ำอูน
- สพป.สน.๒ อำเภอสว่างแดนดิน
28
 
29
สัปดาห์ที่ 17
- โรงแรมสตาร์เวลล์บาหลี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
30
 
- โรงแรมอมันตา โฮเทล จังหวัดหนองคาย
1
 
- รพฅวานรนิวาส, รพ.สต.หนองฮาง อ.วานรนิวาส
2
 
3
 
- สพป.สน.๓ อำเภอวานรนิวาส
4
 
- รพ.โคกศรีสุพรรณ, รพ.สต.ม่วงไข่ อ.โคกศรีสุพรรณ
- รพ.สต. และ รพ. ที่กำหนดตามแผนแนบ
5
 

หมวดยานพาหนะ ฝ่ายบริหารทั่วไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร