หน่วยงานภายในสสจ
ตารางการใช้รถราชการวันนี้
     
เวลา
หมายเลขรถ
ปลายทาง
กลับวันที่
ถึงเวลา
เรื่อง
ผู้โดยสาร(คน)
ฝ่าย/งาน
1 06:00 น. อ.วานรนิวาส 17 ก.ค. 61 18:30 น. ออกประเมินผลคุณภาพบริการทันตกรรมจังหวัดสกลนคร ปี 2561 (ครั้งที่ 3) 8 ทันตสาธารณสุข
2 07:00 น. โรงพยาบาลบ้านม่วงและโรงพยาบาลเจริญศิลป์ 17 ก.ค. 61 20:00 น. เดินทางเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบสอนงาน (Coaching) งานอนามัยแม่และเด็ก 10 ส่งเสริมสุขภาพ
3 08:00 น. นนทบุรี 22 ก.ค. 61 22:00 น. เข้าร่วมงานมหกรรมการแพทย์แผนไทย 10 งานแพทย์แผนไทย
ระเบียนที่ 1 - 3 / 3    
ปฏิทินใช้รถยนต์show
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
สัปดาห์ที่ 26
2
 
- รพ.สต.โพนแคนน้อย อ.โพนนาแก้ว
- โรงพยาบาลบ้านม่วง
- วัดแจ้งแสงอรุณ อ.เมืองสกลนคร
- เทศบาลตำบลงิ้วด่อน
3
 
- รพ.สต.นาคำ , รพ.สต.นาขาม และรพ.สต.ลาดกระเฌอ อ.เมือง
- รพ.สต.เชิงชุม อ.พรรณานิคม
4
 
- รพ.สต.บ้านเหล่า และ รพ.สต.หนองแวง อ.เจริญศิลป์
- รพ.วานรนิวาส/บ้านม่วง
- โรงพยาบาลน้ำพุ อำเภอโพนนาแก้ว
- โรงเรียนกุดเรือคำ อำเภอวานรนิวาส
- โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
- หน้าตลาดเทศบาลตำบลกุสุมาลย์
- โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
- สปสช.เขต 8 อุดรธานี
- ณ องค์การบริหารส่วนตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561
5
 
- รพ.เต่างอย/นิคมน้ำอูน
- รพ.สต.หนองหลวง อ.สว่างแดนดิน
- วัดนาดอกไม้ ต.ฮางโฮง อ.เมืองสกลนคร
6
 
- อ.กุสุมาลย์,โคกศรีสุพรรณ,ภูพาน
- รพ.สต.วัฒนา อ.ส่องดาว
- วัดชัยศรี ต.พังขว้าง อ.เมืองสกลนคร
- เทศบาลตำบลสว่างแดนดิน
- รพ.นิคมน้ำอูน
- ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
- สำนักงานเชตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 อำเภอสว่างแดนดิน
7
 
- โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร อำเภอพรรณานิคม
8
สัปดาห์ที่ 27
- ศูนย์อินแปลง อำเภอกุดบาก
9
 
- รพ.สต.ดง อ.พังโคน
- ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
- ศูนย์อนามัยที่ 8 จ.อุดรธานี
- รพ.สต.นาหลวง อ.เต่างอย
- วัดศรีวิทยาลัย ต.หนองสนม อ.เมืองสกลนคร
- รพ.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดินและรพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา อำเภอเมือง
- อ.บ้านม่วง
- โรงพยาบาลโพนนาแก้ว
10
 
- รพ.วานรนิวาส/บ้านม่วง
- วัดหนองปลาน้อย ต.เหล่าปอแดง อ.เมืองสกลนคร
- อ.บ้านม่วง
- รพ.สต.บ้านโนนสุวรรณ อ.นิคมน้ำอูน
- รพร.สว่างแดนดิน
- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนคร ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
- โรงพยาบาลวานรนิวาส
- รพ.สต.แสนพัน อ.กุสุมาลย์
- รพ.ธัญญารักษ์อุดรธานี จ.อุดรธานี
11
 
- รพ.สต.วังยาง อ.พรรณานิคม
- รพ.เต่างอย/นิคมน้ำอูน
- อ.สว่างแดนดิน
- ณ ห้องประชุมพุทธณักษา โรงพยาบาลวานรนิวาส
- รพร.สว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลคร
- รพ.ธัญญารักษ์อุดรธานี จ.อุดรธานี
- โรงพยาบาลคำตากล้าและโรงพยาบาลวานรนิวาส
- โรงพยาบาลอากาศอำนวย
- รพ.สต.บ้านต้าย อ.สว่างแดนดิน
12
 
- รพ.สต.หนองลาดใต้ และ รพ.สต.ดอนแคนใต้ อ.เมือง
- อ.สว่างแดนดิน, อ.ส่องดาว
- ณ ห้องประชุมพุทธรักษา โรงพยาบาลวานรนิวาส
- รพ.สต.บ้านดอนส้มโฮง และไปส่งวิทยากร ณ จังหวัดอุดรธานี
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร
- รพ.สต.บ้านดงสง่า อ.เจริญศิลป์
13
 
- ชมรมผู้สูงอายุต้นผึ้ง อำเภอพังโพน
- อ.พรรณานิคม
- รพ.สต.เชิงชุม อ.พรรณานิคม
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร
- รพ.สต.บ้านแสนพัน อ.กุสุมาลย์
14
 
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร
15
สัปดาห์ที่ 28
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร
16
 
- ห้องประชุมโรงแรมโฆษะ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
- อ.อากาศอำนวย
- ตามแผนที่แนบ
- รพ.บ้านม่วง
- เทศบาลตำบลตองโขบ เทศบาลเหล่าปอแดง มหาลัยวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อำเภอ เมือง จังหวัด สกลนคร
17
 
- อ.วานรนิวาส
- โรงพยาบาลบ้านม่วงและโรงพยาบาลเจริญศิลป์
- นนทบุรี
18
 
- อ.พรรณานิคม
- โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณและโรงพยาบาลเต่างอย
- อ.วังยาง จ.นครพนม
19
 
- อ.พรรณานิคม
- โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี
20
 
- โรงเรียนดงมะไฟวิทยา และโรงเรียนพังโคนวิทยาคม
- อ.พรรณานิคม
21
 
22
สัปดาห์ที่ 29
23
 
- รพ.สต.สุขเกษม และ รพ.สต.ภูเงิน อ.พังโคน
- อ.พังโคน
- รพ.สต.บ้านแสนพัน อ.กุสุมาลย์
24
 
- อ.พังโคน
- โรงงพยาบาลกุดบากและโรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร
- ณ ห้องประชุมขามแก่น ชั้น 4 โรงแรมเจริญธานี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
25
 
- รพ.สต.แพด และ รพ.สต.นานิยม อ.คำตากล้า
- โรงแรมพูลแมน จ.ขอนแก่น
- อ.พังโคน
26
 
- อ.เมือง, อ.พังโคน
- รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร อ.พรรณานิคม
27
 
28
 
29
สัปดาห์ที่ 30
30
 
31
 
- อ.วานรนิวาส
1
 
- อ.วานรนิวาส
- โรงพยาบาลส่องดาวและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านทรายมูล อ.สว่างแดนดิน
- อบต.นาแต้ รพ.สตหนองพอกใหญ่ รพ.สต.หนองแสง อ.คำตากล้า
2
 
- อ.วานรนิวาส
- เทศบาลตำบลนาหม่อง รพ.สต.โพนงาม รพ.สต.ดงนิมิตร อ.กุดบาก
3
 
- อบต.ทุ่งแก รพ.สต.ดอนสร้างไพร อ.เจริญศิลป์
4
 

หมวดยานพาหนะ ฝ่ายบริหารทั่วไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร