ยินดีต้อนรับสมาชิกทุกท่าน

กลับหน้าหลักฝ่าย


ระบบ Web Conference ใหม่
 

การติดตั้งโปรแกรมได้ที่
 
TOT Cloud Conference 
คู่มือการใช้งาน คลิก! 
Download

ห้องประชุม E-meeting

หน่วยงานภายในสสจ

 +  งานการเงิน
 +  งานพัสดุ
 +  งานธุรการ
 +  ข่าวประกวดราคา
 +  หมวดยานพาหนะ


+  งาน R2R
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  ศูนย์ ICT
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E-Conference
    -  GIS สกลนคร
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร
+  งานประชาสัมพันธ์
+  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)


+  งานสุขภาพประชาชน
+  งาน QA Nures
+  PMQA


+  เภสัชปฐมภูมิ

+ ประมวลผลแพทย์แผนไทย

+  งานกองทุนโลกมาลาเรีย
+  งานระบาดวิทยา
+  งาน EMS
+  งานโรคเอดส์และวัณโรค
+  งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

+  ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน
+  โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค
+  Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี

+  งานอนามัยแม่และเด็ก
+  งานเด็กปฐมวัย
+  งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
+  งานวัยรุ่น
+  งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
+  งานวัยทำงาน
+  งานผู้สูงอายุ
+  งานพระสงฆ์
+  งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
+  งานหน่วยแพทย์ และปฐมพยาบาล
+  งานออกกำลังกาย
+  โครงการหมอชวนวิ่ง
+  กีฬาสาธารณสุข

+  งานแรงงานต่างด้าว

+  ศูนย์ดำรงธรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุม VDO Conference ประชุมจัดทำแผนคำของบลงทุนรายการสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2568

พัชรินทร์
29 มี.ค. 62 08:58

บันทึก VDO Conference ติดตาม กำกับ การดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต)

พัชรินทร์
8 มี.ค. 62 10:52

บันทึกการประชุม VDO Conference การบริหารงบประมาณฯ โครงการพัฒนาคุณภาพและบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลระยะเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒


พัชรินทร์
15 ก.พ. 62 14:50

การประชุม VDO Conference การใช้โปรแกรมครุภัณฑ์(รถยนต์) กระทรวงสาธารณสุข

วสันต์
25 ม.ค. 62 16:21

บันทึกการประชุม Web Conference คปสอ.  ครั้งที่ 2/2562  ดาว์นไดที่นี่

วสันต์
14 ม.ค. 62 15:56

บันทึก Web Conference ประชุมระบบเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยบริการ (HIS)
Part1_เช้า
Part2_บ่าย

วสันต์
26 ธ.ค. 61 15:30

ประชุม VDO Conference ชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน

วสันต์
25 ธ.ค. 61 16:11

บันทึกการประชุม พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร  21 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. รพศ.สกลนคร
Part1  นพ.ชาญวิทย์  ทระเทพ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เขตสุขภาพที่ 8
Part2  รศ.ดร.ธนชาติ  นุ่มนนท์  ผู้อำนวยการ IMC Institute

วสันต์
25 ธ.ค. 61 13:29

ประชุม VDO CONFERENCE หารือประเด็นปัญหาและแนวทางแก้ไขทุนแพทย์ประจำบ้าน

พัชรินทร์
7 ธ.ค. 61 15:56

ประชุม VDO CONFERENCE ประชุมเร่งรัดการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้เป็นรูปธรรมตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ระยะเร่งด่วนในห้วง 3 เดือน (พฤศจิกายน 2561 ถึง มกราคม 2562)

พัชรินทร์
7 ธ.ค. 61 15:24

ประชุม VDO Conference โครงกายบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวาย

พัชรินทร์
6 ธ.ค. 61 14:29

ประชุม VDO Conference เรื่อง การติดตามผลการดำเนินงานด้านข้อมูล HDC ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 20 เมษายน 2561

คมสันต์
24 เม.ย. 61 13:47

ประชุม VDO Conference เรื่อง การติดตามผลการดำเนินงานด้านข้อมูล HDC ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 27 มีนาคม 2561

กนกกาญจน์
28 มี.ค. 61 10:37

ประชุมเพื่อชี้แจง/กำกับ/ติดตามงานตามนโยบายสำคัญและเร่งด่วน

ตามแผนปกติ

พัชรินทร์
16 มี.ค. 61 14:53

ประชุม VDO Conference เรื่อง การติดตามผลการดำเนินงานด้านข้อมูล HDC ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

กนกกาญจน์
7 มี.ค. 61 11:31
1
2
3
4
5
6
ระเบียนที่ 1 - 15 / 80    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
31
สัปดาห์ที่ 13
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
สัปดาห์ที่ 14
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
สัปดาห์ที่ 15
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
สัปดาห์ที่ 16
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
สัปดาห์ที่ 17
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
ภาพกิจกรรม
E-office

ศูนย์ ict   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1121 - 1123