หน่วยงานภายในสสจ
การประชุมในสัปดาห์นี้
     
วันที่ประชุม
เริ่มเวลา
ถึงเวลา
หน่วยงาน
เรื่อง
ห้องประชุม
1 16 ก.ค. 61 08:30 น. 16:30 น. สสจ.สกลนคร family folder ห้องพุทธรักษา (ชั้น2 ตึกใหม่)
2 16 ก.ค. 61 09:30 น. 12:30 น. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ประชุมจัดสรรตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ห้องอินทนิล (ชั้น2 ตึกเก่า)
3 16 ก.ค. 61 13:00 น. 16:30 น. สสจ.สกลนคร VDO Conference ารพัฒนาระบบการรักษาและส่งต่อผุ้ป่วยโรคไข้เลือดออกด้วยระบบ Vdo conference ให้กับแพทย์ทั่วประเทศ ห้องลีลาวดี (ชั้น3 ตึกใหม่)
4 16 ก.ค. 61 13:00 น. 15:00 น. สสจ.สกลนคร ประชุมกลุ่มงาน พนย. ห้องชัยพฤกษ์ (ชั้น2 ตึกใหม่)
5 17 ก.ค. 61 08:30 น. 16:30 น. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข เตรียมตรวจคุณภาพบัญชี ห้องอินทนิล (ชั้น2 ตึกเก่า)
6 17 ก.ค. 61 13:00 น. 16:30 น. สสอ.เมือง ประชุมงานข้อมูลข่าวสาร ห้องกาสะลอง (ชั้น2 ตึกเก่า)
7 18 ก.ค. 61 08:30 น. 16:30 น. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข เตรียมตรวจคุณภาพบัญชี ห้องอินทนิล (ชั้น2 ตึกเก่า)
8 18 ก.ค. 61 09:00 น. 12:00 น. สสจ.สกลนคร ประชุม คกบ.สสจ.สน. ห้องกาสะลอง (ชั้น2 ตึกเก่า)
9 19 ก.ค. 61 08:30 น. 16:30 น. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข VDO conference การแพทย์พื้นบ้านกับการรักษาโรคสตรีและเด็ก ห้องลีลาวดี (ชั้น3 ตึกใหม่)
10 19 ก.ค. 61 08:30 น. 16:30 น. กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ประชุมถอดบทเรียนโครงการเด็กสกล สมองดี อารมณ์ดี สุขภาพดี มีคุณธรรม ห้องกาสะลอง (ชั้น2 ตึกเก่า)
11 19 ก.ค. 61 09:00 น. 16:00 น. สสจ.สกลนคร คัดเลือกผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ ห้องพุทธรักษา (ชั้น2 ตึกใหม่)
12 19 ก.ค. 61 09:00 น. 16:00 น. สสจ.สกลนคร คัดเลือกผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ ห้องชัยพฤกษ์ (ชั้น2 ตึกใหม่)
13 20 ก.ค. 61 09:00 น. 16:00 น. สสจ.สกลนคร คัดเลือกผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ ห้องชัยพฤกษ์ (ชั้น2 ตึกใหม่)
14 20 ก.ค. 61 09:00 น. 12:00 น. สสจ.สกลนคร ติดตามการดำเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออกอำเภอเมือง ห้องอินทนิล (ชั้น2 ตึกเก่า)
15 20 ก.ค. 61 09:00 น. 16:00 น. สสจ.สกลนคร คัดเลือกผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ ห้องพุทธรักษา (ชั้น2 ตึกใหม่)
ระเบียนที่ 1 - 15 / 15    
ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือการใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการห้องประชุม ดาวน์โหลดที่นี่

19 ธ.ค. 54 14:46
ปฏิทินการใช้งานห้องประชุม
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
สัปดาห์ที่ 26
2
 
- ประชุมสรุปผลการประเมิน (e-book)
3
 
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
- ประชุมงานวิจัยงานอนามัยแม่และเด็ก
- การประชุมคณะทำงาน ๓ ก ด้านการโภชนาการ (กิน)
- VDO Conference การประชุมคัดเลือกคลิปวีดีโอการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อระบบปฐมภูมิที่เข้มแข็ง เขตสุขภาพที่ 8
- VDO Conference ประชุมจัดเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการงบลงทุน งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2562
- ประชุมคณะกรรมการ COC จังหวัดสกลนคร
4
 
- อบรมบุคลากรตามโครงการพัฒนาเครือข่ายโรงพยาบาลใช้ยาอย่างสมเหตุผล จ.สกลนคร
- ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2561
5
 
- ประชุมคณะทำงาน 3 ก ด้านการกระตุ้น
- ประชุมจัดสรรตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ
- ตามรอย DHSA
- VDO Conference การประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล เขตสุขภาพที่ 8 เพื่อการพิจารณาจัดสรรตำแหน่งว่างพยาบาลวิชาชีพเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ
- ประชุมกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
- สารสนเทศพยาบาล
6
 
- การประเมินภาวะสุขภาพจิตด้วยเครื่อง biofeedback
- พบส.คณะที่ 3
- ประชุมผู้บริหารสาธารณสุข ประจำเดือนมิถุนายน 2561
- ประชุมคณะกรรมการ Palliative Care
- ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุรภาพข้อมูล ระดับจังหวัด
- ประชุมทีมประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก
7
 
8
สัปดาห์ที่ 27
9
 
- อบรมการปลูกสมุนไพรและพืชผักเศรษฐกิจในโรงเรือนและอันตรายจากสารพิษ
- ประชุมการอบรมผู้ประกอบการผลิตอาหารแปรรูปในภาชนะบรรจุพร้อมจำหน่าย(Primary GMP)
- VDO Conference ติดตามผลการดำเนินงาน ด้านข้อมูลสุขภาพ ในระบบ HDC ครั้งที่ 6/2561
- อบรมงานยาเสพติด
10
 
- ติดตามความก้าวกน้าการดำเนินโครงการ
- ประชุม R2R
- ประชุมทดสอบ VDO Conference
- ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการผู้ป่วยประกันตนจังหวัดสกลนคร
11
 
- ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาลสกลนค
- VDO Conference การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการดูแลระยะยาว (Long Term Care) เขตสขภาพที่ 8
12
 
- ส่ง บช 11 GFMIS
13
 
- ประชุมจัดสรรตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ
- ประชุมผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก ด้านข้อมูลข่าวสาร
- ประชุมคณะทำงาน ER/EMS จังหวัดสกลนคร
- ประชุม GFMIS บช.11
14
 
15
สัปดาห์ที่ 28
16
 
- ประชุมกลุ่มงาน พนย.
- family folder
- VDO Conference ารพัฒนาระบบการรักษาและส่งต่อผุ้ป่วยโรคไข้เลือดออกด้วยระบบ Vdo conference ให้กับแพทย์ทั่วประเทศ
- ประชุมจัดสรรตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
17
 
- ประชุมงานข้อมูลข่าวสาร
- เตรียมตรวจคุณภาพบัญชี
18
 
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
- เตรียมตรวจคุณภาพบัญชี
19
 
- ประชุมถอดบทเรียนโครงการเด็กสกล สมองดี อารมณ์ดี สุขภาพดี มีคุณธรรม
- คัดเลือกผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ
- คัดเลือกผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ
- VDO conference การแพทย์พื้นบ้านกับการรักษาโรคสตรีและเด็ก
20
 
- คัดเลือกผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ
- คัดเลือกผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ
- ติดตามการดำเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออกอำเภอเมือง
21
 
22
สัปดาห์ที่ 29
23
 
- ประชุมรายงานการลงข้อมูลยาเสพติด
24
 
- ประชุมรายงานการลงข้อมูลยาเสพติด
- โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูอายุ จังหวัดสกลนคร เขต ๘ อุดรธานี
25
 
- ประชุมสรุปผลการดำเนินการโรคหนอนพยาธิในพระราชดำริปี2561
- ประชุมนำเสนอการประกวดหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและโรงเรียนสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ
26
 
- ประชุมคณะกรรมการ EC
- ประชุมคณะกรรมการ พบส.เภสัชกรรม จังหวัดสกลนคร
- ประชุมนำเสนอการประกวดหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและโรงเรียนสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ
27
 
28
 
29
สัปดาห์ที่ 30
30
 
31
 
- อบรมการสื่อสารด้วยภาษาเวียดนาม ในงานศูนย์ประสานประชาคมอาเซียนด้านสาธารณสุข
1
 
- อบรมภาษาเวียดนามในงานศูนย์ประสานเครือข่ายอาเซียนด้านสาธารณสุข
2
 
- ประชุมพัฒนาคุณภาพข้อมูลพื้นฐานและระบยข้อมูล HDC 43 แฟ้ม จังหวัดสกลนคร รุ่นที่ 1
- VDO conference การแพทย์พื้นบ้านกับการรักษาโรคสตรีและเด็ก๒
3
 
-
-
- สรุปผลการประเมินและรายงานผลให้คณะกรรมการการดำเนินงานคลินิกทันตกรรมคุณภาพจังหวัดสกลนคร
4
 
ภาพกิจกรรม

ห้องประชุม
ห้องทานตะวัน (ชั้น1 ตึกเก่า)
ห้องอินทนิล  (ชั้น2 ตึกเก่า)
ห้อง พนย.เก่า (ชั้น2 ตึกเก่า)
ห้องดาวเรือง  (ชั้น2 ตึกเก่า) 
ห้องกรรณิการ์ (ชั้น2 ตึกเก่า)
ห้องกาสะลอง (ชั้น2 ตึกเก่า)    
ห้องร้องเรียน (ชั้น1 ตึกใหม่)   
ห้องพุทธรักษา (ชั้น2 ตึกใหม่)
ห้องชัยพฤกษ์ (ชั้น2 ตึกใหม่)      
ห้องลีลาวดี (ชั้น3 ตึกใหม่)


คู่มือการใช้งาน

E-office

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
โทร 042711157 ต่อ 1232