หน่วยงานภายในสสจ
การประชุมในสัปดาห์นี้
     
วันที่ประชุม
เริ่มเวลา
ถึงเวลา
หน่วยงาน
เรื่อง
ห้องประชุม
1 15 ม.ค. 61 08:30 น. 16:30 น. สสจ.สกลนคร ประชุมขับเคลื่อนนโยบาย 3ก กิน กระตุ้น กระตุก ห้องอินทนิล (ชั้น2 ตึกเก่า)
2 15 ม.ค. 61 08:30 น. 16:30 น. สสจ.สกลนคร ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาทักษะการคิดต้นทุนต่อหน่วย สำหรับผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทยของงา ห้องพุทธรักษา (ชั้น2 ตึกใหม่)
3 15 ม.ค. 61 09:00 น. 16:00 น. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ประชุมคณะกรรมการปฐมภูมิและสุขภาพอำเภอ ห้องกาสะลอง (ชั้น2 ตึกเก่า)
4 15 ม.ค. 61 13:00 น. 16:30 น. สสจ.สกลนคร ตรวจารับการนิเทศก์งาน ห้องดาวเรือง (ชั้น2 ตึกเก่า)
5 15 ม.ค. 61 13:30 น. 16:30 น. สสจ.สกลนคร การประชุมคณะกรรมการโครงการใต้ร่มพระบารมี ห้องลีลาวดี (ชั้น3 ตึกใหม่)
6 16 ม.ค. 61 08:30 น. 16:30 น. สสจ.สกลนคร ประชุมติดตามสถานการณ์และแผนปรับประสิทธิภาพ แผนเงิน ห้องพุทธรักษา (ชั้น2 ตึกใหม่)
7 16 ม.ค. 61 08:30 น. 12:00 น. สสจ.สกลนคร ประชุมติดตามงานข้อมูลข่าวสาร ห้องอินทนิล (ชั้น2 ตึกเก่า)
8 16 ม.ค. 61 10:00 น. 14:30 น. สสจ.สกลนคร รับนิเทศ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมสุขภาพจิต ห้องชัยพฤกษ์ (ชั้น2 ตึกใหม่)
9 16 ม.ค. 61 13:00 น. 16:30 น. สสจ.สกลนคร ห้องอินทนิล (ชั้น2 ตึกเก่า)
10 17 ม.ค. 61 00:00 น. 00:00 น. สสจ.สกลนคร ประชุมติดตาม นิเทศ งานของสำนักควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี ห้องชัยพฤกษ์ (ชั้น2 ตึกใหม่)
11 17 ม.ค. 61 08:00 น. 12:00 น. สสจ.สกลนคร นำเสนอผลงานตรวจราชการกลุ่มวัย ห้องลีลาวดี (ชั้น3 ตึกใหม่)
12 17 ม.ค. 61 08:30 น. 16:30 น. สสจ.สกลนคร นักจัดการสุขภาพวัยรุ่น Teen manager Team ห้องพุทธรักษา (ชั้น2 ตึกใหม่)
13 17 ม.ค. 61 09:00 น. 16:00 น. สสจ.สกลนคร คัดเลือกหมอไทยดีเด่น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแพทย์แผนไทยดีเด่นและหมอพื้นบ้านดีเด่นระดับจังหวัดสกลนคร ห้องกาสะลอง (ชั้น2 ตึกเก่า)
14 17 ม.ค. 61 13:00 น. 16:30 น. สสจ.สกลนคร ประชุมพัฒนาเครือข่ายกำลังคนด้านวิชาการ ห้องอินทนิล (ชั้น2 ตึกเก่า)
15 18 ม.ค. 61 00:00 น. 00:00 น. สสจ.สกลนคร ประชุมติดตาม นิเทศ งานของสำนักควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี ห้องชัยพฤกษ์ (ชั้น2 ตึกใหม่)
16 18 ม.ค. 61 08:30 น. 16:30 น. สสจ.สกลนคร นักจัดการสุขภาพวัยรุ่น Teen manager Team ห้องพุทธรักษา (ชั้น2 ตึกใหม่)
17 18 ม.ค. 61 08:30 น. 16:30 น. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข VDO Conference สมุฏฐานการเกิดโรคว่าด้วยโรคสตรี ห้องลีลาวดี (ชั้น3 ตึกใหม่)
18 19 ม.ค. 61 08:30 น. 16:30 น. สสจ.สกลนคร นักจัดการสุขภาพวัยรุ่น Teen manager Team ห้องพุทธรักษา (ชั้น2 ตึกใหม่)
19 19 ม.ค. 61 13:00 น. 16:30 น. สสจ.สกลนคร ประชุมเพื่อเตรียมประเมิน รพ.สต.ติดดาว ห้องกาสะลอง (ชั้น2 ตึกเก่า)
20 19 ม.ค. 61 13:00 น. 16:30 น. สสจ.สกลนคร ประชุมกรรมการประเมินลูกจ้าง ห้องลีลาวดี (ชั้น3 ตึกใหม่)
ระเบียนที่ 1 - 20 / 20    
ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือการใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการห้องประชุม ดาวน์โหลดที่นี่

19 ธ.ค. 54 14:46
ปฏิทินการใช้งานห้องประชุม
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
31
สัปดาห์ที่ 52
- VDO Conference เตรึียมความพร้อมการดำเนินงานระบบจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข เทศกาลปีใหม่ ปี 2561
1
 
- VDO Conference เตรึยมความพร้อมการดำเนินงานระบบจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข เทศกาลปีใหม่ ปี 2561
2
 
- VDO Conference เตรึยมความพร้อมการดำเนินงานระบบจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข เทศกาลปีใหม่ ปี 2561
3
 
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
- ประชุม PMQA
- VDO Conference เตรึียมความพร้อมการดำเนินงานระบบจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข เทศกาลปีใหม่ ปี 2561
- ประชุมประจำเดือนมกราคม 2561
4
 
- ประชุมคณะนิเทศงาน คปสอ. (ทีมที่ 5)
- ประชุมคณะนิเทศงานทีม 3
- ประชุม PMQA
- อบรมฟื้นฟูผู้ผ่านการอบรมประเมินความสามารถทางสติปัญญา จำนวน 2 รุ่น
- VDO Conference ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพอำเภอ เขตสุขภาพที่
- VDO Conference โครงการความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (Refinance/บ้านหลังใหม่)
5
 
- อบรมฟื้นฟูผู้ผ่านการอบรมประเมินความสามารถทางสติปัญญา จำนวน 2 รุ่น
6
 
7
สัปดาห์ที่ 01
8
 
- ประชุมคณะทำงาน เตรียมการจัดกิจกรรมวันเด็ก
9
 
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
10
 
11
 
- ประชุมคณะทำงาน TO BE NUMBER ONE
- VDO Conference ชี้แจงการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง (การเงิน)
12
 
- ประชุมงานทีมนิเทศงาน คปสอ.ทุกคณะ
13
 
14
สัปดาห์ที่ 02
15
 
- ประชุมคณะกรรมการปฐมภูมิและสุขภาพอำเภอ
- ตรวจารับการนิเทศก์งาน
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาทักษะการคิดต้นทุนต่อหน่วย สำหรับผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทยของงา
- การประชุมคณะกรรมการโครงการใต้ร่มพระบารมี
- ประชุมขับเคลื่อนนโยบาย 3ก กิน กระตุ้น กระตุก
16
 
- รับนิเทศ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมสุขภาพจิต
- ประชุมติดตามสถานการณ์และแผนปรับประสิทธิภาพ แผนเงิน
- ประชุมติดตามงานข้อมูลข่าวสาร
-
17
 
- คัดเลือกหมอไทยดีเด่น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแพทย์แผนไทยดีเด่นและหมอพื้นบ้านดีเด่นระดับจังหวัดสกลนคร
- ประชุมติดตาม นิเทศ งานของสำนักควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี
- นักจัดการสุขภาพวัยรุ่น Teen manager Team
- นำเสนอผลงานตรวจราชการกลุ่มวัย
- ประชุมพัฒนาเครือข่ายกำลังคนด้านวิชาการ
18
 
- ประชุมติดตาม นิเทศ งานของสำนักควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี
- นักจัดการสุขภาพวัยรุ่น Teen manager Team
- VDO Conference สมุฏฐานการเกิดโรคว่าด้วยโรคสตรี
19
 
- ประชุมเพื่อเตรียมประเมิน รพ.สต.ติดดาว
- นักจัดการสุขภาพวัยรุ่น Teen manager Team
- ประชุมกรรมการประเมินลูกจ้าง
20
 
21
สัปดาห์ที่ 03
22
 
- ประชุม ติดตามผล (PMQA)
-
23
 
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
- ประชุมconference เครือข่ายสุขภาพจิต
24
 
- ประชุมการดำเนินงานด่านชุมชนตำบลต้นแบบ จังหวัดสกลนคร
- อบรมเชิงปฏิบัติการทีมพี่เลี้ยงระดับอำเภอในการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
- VDO Conference ชี้แจงแนวทางการดำเนินการและติตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขตัวชี้วัดที
- การใช้ประโยชน์สารสนเทศทางการพยาบาล
25
 
- คณะทำงานโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)
- ประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากร ครู ก การ Coaching พัฒนาการเด็กปฐมวัย
- VDO Conference ชี้แจงผลการศึกษาการใช้ยาปลอดภัยในชุมชน
- ประชุมการดำเนินงานตำบลต้มแบบ RTI จังหวัดสกลนคร
26
 
- บรรยายเรื่อง"การบริหารจัดการงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด: สกลเมืองต้นแบบ"
- ประชุมการดำเนินงานระบบส่งต่อ
- ประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากร ครู ก การ Coaching พัฒนาการเด็กปฐมวัย
- Web E-meeting เรื่องติดตามผลการดำเนินงาน ด้านข้อมูลสุขภาพ ในระบบ HDC ครั้งที่ 11/2560
- ประชุมสัญจรกรรมการ RAC เขต 8
27
 
28
สัปดาห์ที่ 04
29
 
- ประชุมหารือการจัดการ family folder ใน รพ.สต.
30
 
- ประชุมพิจารณาโครงการงบ NGO ด้านเอดส์
- ประชุม คกก. R2R
31
 
1
 
- อบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่
2
 
3
 
ภาพกิจกรรม

ห้องประชุม
ห้องทานตะวัน (ชั้น1 ตึกเก่า)
ห้องอินทนิล  (ชั้น2 ตึกเก่า)
ห้อง พนย.เก่า (ชั้น2 ตึกเก่า)
ห้องดาวเรือง  (ชั้น2 ตึกเก่า) 
ห้องกรรณิการ์ (ชั้น2 ตึกเก่า)
ห้องกาสะลอง (ชั้น2 ตึกเก่า)    
ห้องร้องเรียน (ชั้น1 ตึกใหม่)   
ห้องพุทธรักษา (ชั้น2 ตึกใหม่)
ห้องชัยพฤกษ์ (ชั้น2 ตึกใหม่)      
ห้องลีลาวดี (ชั้น3 ตึกใหม่)


คู่มือการใช้งาน

E-office

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
โทร 042711157 ต่อ 1232