หน่วยงานภายในสสจ
การประชุมทั้งหมดในสัปดาห์นี้
     
วันที่ประชุม
เริ่มเวลา
ถึงเวลา
เรื่อง
ห้องประชุม
หน่วยงาน
1 5 มิ.ย. 63 08:30 น. 16:30 น. ชี้แจงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานทันตสาธารณสุข ห้องกาสะลอง (ชั้น2 ตึกเก่า) กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
2 5 มิ.ย. 63 08:30 น. 16:30 น. พชอ. ห้องอินทนิล (ชั้น2 ตึกเก่า) สสจ.สกลนคร
3 5 มิ.ย. 63 08:30 น. 16:30 น. การติดตามงานสุขภาพภาคประชาชนและสุขศึกษา ห้องพุทธรักษา (ชั้น2 ตึกใหม่) สสจ.สกลนคร
4 5 มิ.ย. 63 09:00 น. 12:00 น. VDO Conference การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการคนต่างด้าว ห้องชัยพฤกษ์ (ชั้น2 ตึกใหม่) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
5 5 มิ.ย. 63 09:00 น. 16:30 น. Zoom ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนผลการดำเนินงานเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ ในวันที่ 5 ห้องลีลาวดี (ชั้น3 ตึกใหม่) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
6 4 มิ.ย. 63 09:00 น. 16:30 น. พชอ. ห้องอินทนิล (ชั้น2 ตึกเก่า) สสจ.สกลนคร
7 4 มิ.ย. 63 13:00 น. 16:30 น. Blue Jean คณะทำงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนระดับเจตครั้งที่ 3/2563 ห้องลีลาวดี (ชั้น3 ตึกใหม่) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
8 2 มิ.ย. 63 08:30 น. 12:00 น. zoom การป้องกัน ควบคุมโรคและแนวทางการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ห้องพุทธรักษา (ชั้น2 ตึกใหม่) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
9 2 มิ.ย. 63 09:00 น. 16:30 น. พชอ. ห้องอินทนิล (ชั้น2 ตึกเก่า) สสจ.สกลนคร
10 2 มิ.ย. 63 10:00 น. 12:00 น. ประชุมลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างเหมาบริการและลูกจ้างประจำ สสจ.สกลนคร ห้องชัยพฤกษ์ (ชั้น2 ตึกใหม่) สสจ.สกลนคร
11 2 มิ.ย. 63 13:00 น. 16:30 น. ประชุมคณะทำงาน Covid-19 คปสอ โคกศรีสุพรรณ ระบบ Zoom Meeting กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
12 2 มิ.ย. 63 13:00 น. 00:00 น. Zoom อวช.แพทย์อายุรกรรม ห้องลีลาวดี (ชั้น3 ตึกใหม่) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
13 1 มิ.ย. 63 08:30 น. 16:30 น. EOC โรคโควิด-19 ห้องพุทธรักษา (ชั้น2 ตึกใหม่) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
14 1 มิ.ย. 63 09:00 น. 16:00 น. ปฐมนิเทศนักเรียนทุนพยาบาล นวก.สธ. นวก.ทันตสาธารณสุข ห้องอินทนิล (ชั้น2 ตึกเก่า) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
15 1 มิ.ย. 63 13:30 น. 16:30 น. ประชุม KPI คำรับรองปฏิบัติราชการ สสจ.สกลนคร ห้องชัยพฤกษ์ (ชั้น2 ตึกใหม่) สสจ.สกลนคร
16 1 มิ.ย. 63 14:00 น. 15:00 น. ประชุมเตรียมความพร้อมพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ระหว่างคณะวิทยาการสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาสารคามกับโรงพยาบาลสกลนคร ระบบ Zoom Meeting กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
17 1 มิ.ย. 63 14:00 น. 16:30 น. มประชุมชี้แจงแนวทางคำสั่งจังหวัดสกลนครที่ 14 เรื่องการรายงานตัว การกักตัว กลุ่มเสี่ยงที่เข้ามาพำนักที่จังหวัดสกลนคร ห้องพุทธรักษา (ชั้น2 ตึกใหม่) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ระเบียนที่ 1 - 17 / 17    
ตารางการประชุมโดยใช้ระบบ Zoom Conference ในสัปดาห์นี้
     
วันที่ประชุม
เริ่มเวลา
ถึงเวลา
เรื่อง
ห้องประชุม
หน่วยงาน
1 2 มิ.ย. 63 13:00 น. 16:30 น. ประชุมคณะทำงาน Covid-19 คปสอ โคกศรีสุพรรณ ระบบ Zoom Meeting กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2 1 มิ.ย. 63 14:00 น. 16:30 น. มประชุมชี้แจงแนวทางคำสั่งจังหวัดสกลนครที่ 14 เรื่องการรายงานตัว การกักตัว กลุ่มเสี่ยงที่เข้ามาพำนักที่จังหวัดสกลนคร ห้องพุทธรักษา (ชั้น2 ตึกใหม่) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ระเบียนที่ 1 - 2 / 2    
ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือแจ้งการเปิดให้ใช้บริการระบบ Zoom  Meeting สำหรับหน่วยบริการ  Click

21 พ.ค. 63 15:44

รายชื่อผู้ดูแลระบบ/ประสานงานของหน่วยบริการ

21 พ.ค. 63 15:22

คู่มือการใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการห้องประชุม ดาวน์โหลดที่นี่

19 ธ.ค. 54 14:46
ปฏิทินการใช้งานห้องประชุม
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
31
สัปดาห์ที่ 22
1
 
- ประชุมเตรียมความพร้อมพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ระหว่างคณะวิทยาการสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาสารคามกับโรงพยาบาลสกลนคร
- ประชุม KPI คำรับรองปฏิบัติราชการ สสจ.สกลนคร
- EOC โรคโควิด-19
- มประชุมชี้แจงแนวทางคำสั่งจังหวัดสกลนครที่ 14 เรื่องการรายงานตัว การกักตัว กลุ่มเสี่ยงที่เข้ามาพำนักที่จังหวัดสกลนคร
- ปฐมนิเทศนักเรียนทุนพยาบาล นวก.สธ. นวก.ทันตสาธารณสุข
2
 
- ประชุมคณะทำงาน Covid-19 คปสอ โคกศรีสุพรรณ
- ประชุมลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างเหมาบริการและลูกจ้างประจำ สสจ.สกลนคร
- zoom การป้องกัน ควบคุมโรคและแนวทางการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก
- Zoom อวช.แพทย์อายุรกรรม
- พชอ.
3
 
4
 
- Blue Jean คณะทำงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนระดับเจตครั้งที่ 3/2563
- พชอ.
5
 
- ชี้แจงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานทันตสาธารณสุข
- VDO Conference การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการคนต่างด้าว
- การติดตามงานสุขภาพภาคประชาชนและสุขศึกษา
- Zoom ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนผลการดำเนินงานเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ ในวันที่ 5
- พชอ.
6
 
7
สัปดาห์ที่ 23
8
 
- ประชุมคณะกรรมการ ita
- ประชุมจัดสรรงบประมาณ อสม.เคาะประตูบ้าน
9
 
- ประชุม ชี้แจง/ติดตาม โปรแกรมlong term care คปสอ.กุสุมาลย์
10
 
- ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาล ครั้งที่ 4/2563
- ถ่ายทอดเสียงและภาพ VDO Conference ประชุมเพื่อชี้แจ้งกิจกรรมก้าวทันใจ Season 2 ต้านภัยโควิด19 ผ่านระบบ Zoom Meeting
- VDO Conference ประชุมเพื่อชี้แจ้งกิจกรรมก้าวทันใจ Season 2 ต้านภัยโควิด 19
- ประชุมเตรียมความพร้อมมาตรการก่อนเปิดเรียน
- ส่งงบทดลอง บช11
11
 
- สืบสวนข้อเท็จจริง กรณีค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสูงผิดปกติ ของโรงพยาบาลกุดบาก
- ติดตามการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่
- งาน Palliatve Care
12
 
13
 
14
สัปดาห์ที่ 24
15
 
- ส่งงบทดลอง บช11
16
 
- ประชุม คกบ.สสจ.สน. และ E-meeting กับ คปสอ.
- ประชุมเตรียมความพร้อมมาตรการก่อนเปิดเรียน
17
 
18
 
- การพัฒนา รพ.สต.ติดดาว
19
 
20
 
21
สัปดาห์ที่ 25
22
 
23
 
24
 
- Zoom ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ จังหวัดสกลนคร
- Zoom ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ จังหวัดสกลนคร
- Zoom ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ จังหวัดสกลนคร
- Zoom ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ จังหวัดสกลนคร
25
 
- Zoom ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ จังหวัดสกลนคร
- Zoom ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ จังหวัดสกลนคร
- Zoom ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ จังหวัดสกลนคร
- Zoom ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ จังหวัดสกลนคร
26
 
- Zoom ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ จังหวัดสกลนคร
- Zoom ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ จังหวัดสกลนคร
- Zoom ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ จังหวัดสกลนคร
- Zoom ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ จังหวัดสกลนคร
27
 
28
สัปดาห์ที่ 26
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
ภาพกิจกรรม

ห้องประชุม
ห้องทานตะวัน (ชั้น1 ตึกเก่า)
ห้องอินทนิล  (ชั้น2 ตึกเก่า)
ห้อง พนย.เก่า (ชั้น2 ตึกเก่า)
ห้องดาวเรือง  (ชั้น2 ตึกเก่า) 
ห้องกรรณิการ์ (ชั้น2 ตึกเก่า)
ห้องกาสะลอง (ชั้น2 ตึกเก่า)    
ห้องร้องเรียน (ชั้น1 ตึกใหม่)   
ห้องพุทธรักษา (ชั้น2 ตึกใหม่)
ห้องชัยพฤกษ์ (ชั้น2 ตึกใหม่)      
ห้องลีลาวดี (ชั้น3 ตึกใหม่)


คู่มือการใช้งาน

E-office

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
โทร 042711157 ต่อ 1232