หน่วยงานภายในสสจ
การประชุมในสัปดาห์นี้
     
วันที่ประชุม
เริ่มเวลา
ถึงเวลา
หน่วยงาน
เรื่อง
ห้องประชุม
1 11 พ.ย. 62 08:30 น. 12:00 น. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ประชุมติดตามการให้บริการคลินิกการเเพทย์แผนไทยเเละทันตกรรม ห้องชัยพฤกษ์ (ชั้น2 ตึกใหม่)
2 11 พ.ย. 62 13:30 น. 16:30 น. สสจ.สกลนคร ติดตามการดำเนินงานเมืองสมุนไพร ห้องพุทธรักษา (ชั้น2 ตึกใหม่)
3 12 พ.ย. 62 08:30 น. 08:30 น. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข การประชุมราชการเพื่อติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับไอคิว ในระดับอำเภอและตำบล ครั้งที่ 7 / 2563 ห้องกาสะลอง (ชั้น2 ตึกเก่า)
4 12 พ.ย. 62 09:00 น. 16:00 น. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ห้องชัยพฤกษ์ (ชั้น2 ตึกใหม่)
5 12 พ.ย. 62 10:00 น. 16:30 น. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข บำเน็จความชอบยาเสพติด ห้องลีลาวดี (ชั้น3 ตึกใหม่)
6 12 พ.ย. 62 13:00 น. 16:30 น. สสจ.สกลนคร ประชุมประจำเดือนพศจิกายน 2562 ห้องอินทนิล (ชั้น2 ตึกเก่า)
7 13 พ.ย. 62 08:30 น. 16:30 น. สสจ.สกลนคร ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบงานพระสงฆ์ ห้องพุทธรักษา (ชั้น2 ตึกใหม่)
8 13 พ.ย. 62 08:30 น. 16:30 น. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข การประชุมราชการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับไอคิว ในระดับอำเภอและตำบล ครั้งที่ 8 / 2563 ห้องกาสะลอง (ชั้น2 ตึกเก่า)
9 13 พ.ย. 62 08:30 น. 16:30 น. สสจ.สกลนคร ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบงานพระสงฆ์ ห้องอินทนิล (ชั้น2 ตึกเก่า)
10 13 พ.ย. 62 09:00 น. 12:00 น. สสจ.สกลนคร ประชุมติดตามงาน ห้องชัยพฤกษ์ (ชั้น2 ตึกใหม่)
11 14 พ.ย. 62 08:30 น. 16:30 น. กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบงานพระสงฆ์ ห้องอินทนิล (ชั้น2 ตึกเก่า)
12 14 พ.ย. 62 08:30 น. 16:30 น. สสจ.สกลนคร ส่งงบทดลอง บช11 ห้องอินทนิล (ชั้น2 ตึกเก่า)
13 14 พ.ย. 62 08:30 น. 13:30 น. สสจ.สกลนคร ประชุม พบส. คณะที่ 3 ทันตสาธารณสุข ห้องลีลาวดี (ชั้น3 ตึกใหม่)
14 14 พ.ย. 62 08:30 น. 16:30 น. สสจ.สกลนคร ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบงานพระสงฆ์ ห้องพุทธรักษา (ชั้น2 ตึกใหม่)
15 14 พ.ย. 62 08:30 น. 12:00 น. สสจ.สกลนคร ห้องกาสะลอง (ชั้น2 ตึกเก่า)
16 14 พ.ย. 62 13:00 น. 16:30 น. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข E-meeting ประชุมชี้แจงการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2563 ห้องกาสะลอง (ชั้น2 ตึกเก่า)
17 15 พ.ย. 62 09:00 น. 16:00 น. สสจ.สกลนคร ประชุมติดตาม บช. 11 ห้องพุทธรักษา (ชั้น2 ตึกใหม่)
18 15 พ.ย. 62 10:00 น. 12:00 น. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ทดสอบระบบ ห้องชัยพฤกษ์ (ชั้น2 ตึกใหม่)
19 15 พ.ย. 62 13:00 น. 16:30 น. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรัะบผู้ต้องขังในเรือนจำ ห้องชัยพฤกษ์ (ชั้น2 ตึกใหม่)
20 15 พ.ย. 62 13:00 น. 16:30 น. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ประชุมงบค่าเสื่อม ห้องอินทนิล (ชั้น2 ตึกเก่า)
21 15 พ.ย. 62 13:30 น. 16:00 น. สสจ.สกลนคร คณะทำงานพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ห้องกาสะลอง (ชั้น2 ตึกเก่า)
ระเบียนที่ 1 - 21 / 21    
ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือการใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการห้องประชุม ดาวน์โหลดที่นี่

19 ธ.ค. 54 14:46
ปฏิทินการใช้งานห้องประชุม
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
27
สัปดาห์ที่ 43
28
 
- คณะกรรมการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (บริหารตำแหน่งว่าง)
- ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเกณฑ์การคัดเลือก ตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญ
- สอบสัมภาษณ์จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
- VDO Conference การบริหารตำแหน่งว่าง เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 1/2563
29
 
- การประชุมเพื่อขับเคลื่อนและติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับไอคิว ในระดับอำเภอและตำบล ครั้งที่ 4 /2563
- การสัมภาษณ์การประเมินการบริหารจัดการเพื่อติดตามการดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบ
- สัญญาทุนพยาบาล
- ประชุม สสอ.
- ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 5/2562
30
 
- นำเสนอผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่ง
31
 
- คัดเลือกผอ.ชำนาญการพิเศษ รพ.กุดบาก,ผอ.รพ.สต.
- ประชุมผู้บริหารประจำเดือนตุลาคม 62 (คปสจ.)
- VDO Conference การประชุมเลือกกรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนองค์กรเอกชน เขตสุขภาพที่ 7 - 10 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
1
 
- Conference สุขาภิบาลอาหาร
- ประชุมนำเสนอความก้าวหน้างาน PNC ACS
2
 
3
สัปดาห์ที่ 44
4
 
- ประชุม เขียนการบ้าน PNC ACS
- ประชุมคณะทำงานที่เกี่ยวข้องการดำเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพมารดาและทารกระดับจังหวัด (PNC MCH)
5
 
- การประชุมราชการเพื่อติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับไอคิว ในระดับตำบลและอำเภอ ครั้งที่ 5 /2563
- ประชุมพนักงานขับรถ สสจ.สกลนคร
6
 
- ประชุมโครงการออกกำลังกายป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง
7
 
- ประชุมประสานและบูรณาการแผนอนามัยสิ่งแวดล้อม เขต 8
- ประชุมหารืองาน รพช.พระอาจารย์ฝั้น
- ประชุมกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
- VDO Conference เร่งรัดโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มเด็กอายุ 1 - 12 ปี ทั่วประเทศ พ.ศ. 2562 - 2563 ตามแผนเร่งรัดการกำจัดโรคหัดของประเทศไทย
- VDO Conference การคัดเลือกคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ
- การประชุราชการเพื่อติดตามการขับเคลื่อนและยกระดับไอคิว ในระดับอำเภอและตำบล ครั้งที่ 6 / 2563
8
 
- ประชุมคณะทำงานที่เกี่ยวข้องการดำเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพมารดาและทารกระดับจังหวัด (PNC MCH)
- VDO Conference ประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านยาเสพติด ของกระทรวงสาธารณสุข
- VDO Conference ประชุมชี้แจงนโยบายด้านยาเสพติด ของกระทรวงสาธารณสุข
9
 
10
สัปดาห์ที่ 45
11
 
- ประชุมติดตามการให้บริการคลินิกการเเพทย์แผนไทยเเละทันตกรรม
- ติดตามการดำเนินงานเมืองสมุนไพร
12
 
- การประชุมราชการเพื่อติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับไอคิว ในระดับอำเภอและตำบล ครั้งที่ 7 / 2563
- ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
- บำเน็จความชอบยาเสพติด
- ประชุมประจำเดือนพศจิกายน 2562
13
 
- การประชุมราชการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับไอคิว ในระดับอำเภอและตำบล ครั้งที่ 8 / 2563
- ประชุมติดตามงาน
- ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบงานพระสงฆ์
- ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบงานพระสงฆ์
14
 
-
- E-meeting ประชุมชี้แจงการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2563
- ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบงานพระสงฆ์
- ประชุม พบส. คณะที่ 3 ทันตสาธารณสุข
- ส่งงบทดลอง บช11
- ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบงานพระสงฆ์
15
 
- คณะทำงานพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
- ทดสอบระบบ
- ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรัะบผู้ต้องขังในเรือนจำ
- ประชุมติดตาม บช. 11
- ประชุมงบค่าเสื่อม
16
 
17
สัปดาห์ที่ 46
18
 
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
- ประชุม E-meeting ร่วมกับ คปสอ.
- ประชุมคณะกรรมการประเมินผล
- ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาล ครั้งที่1/2563
- ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล ครั้งที่ 1/2563
- VDO Conference การบริหารตำแหน่งว่าง เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 2/2563
- VDO Conference ประชุมมาตรการเพื่อรักษาความปลอดภัยในหน่วยบริการสาธารณสุข กรณี เหตุรุนแรงในโรงพยาบาล/ห้องฉุกเฉิน
- ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพมารดาและทารก (PNC MCH)
19
 
- การประชุมราชการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับไอคิว ในระดับตำบลแลอำเภอ ของจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 9/2563
20
 
- การประชุมราชการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับไอคิว ในระดับตำบลและอำเภอ ของจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 10/2563
- ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ
- ประชุมแนวทางการดำเนินงานแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2563
- ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ
21
 
22
 
- ประชุมกรรมการชมรม ชบส.สกลนคร
- ประชุมหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป รพศ รพท. รพร. รพช. ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
23
 
24
สัปดาห์ที่ 47
25
 
- ดำเนินการสอบคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง จพ.วิทย์ และตำแหน่งนักรังสีฯ
- VDO Conference สรุปผลการดำเนินงาน service plan COPD + Asthma เขต8
26
 
- Web Conference ส่งเสริมป้องกันสุขภาพช่องปาก ปี 2563 (Oral Fee Schedule) จังหวัดสกลนคร
- VDO Conference ประชุมชี้แจงผ่านระบบ VDO Conference เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการต่ออายุใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562
27
 
- ประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น
- ประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น
28
 
- VDO Conference ประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการ ประจำปี 2563
29
 
- ประกวด อสม.ดีเด่นระดับอำเภอ ปี 2563
30
 
ภาพกิจกรรม

ห้องประชุม
ห้องทานตะวัน (ชั้น1 ตึกเก่า)
ห้องอินทนิล  (ชั้น2 ตึกเก่า)
ห้อง พนย.เก่า (ชั้น2 ตึกเก่า)
ห้องดาวเรือง  (ชั้น2 ตึกเก่า) 
ห้องกรรณิการ์ (ชั้น2 ตึกเก่า)
ห้องกาสะลอง (ชั้น2 ตึกเก่า)    
ห้องร้องเรียน (ชั้น1 ตึกใหม่)   
ห้องพุทธรักษา (ชั้น2 ตึกใหม่)
ห้องชัยพฤกษ์ (ชั้น2 ตึกใหม่)      
ห้องลีลาวดี (ชั้น3 ตึกใหม่)


คู่มือการใช้งาน

E-office

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
โทร 042711157 ต่อ 1232