หน่วยงานภายในสสจ
การประชุมในสัปดาห์นี้
     
วันที่ประชุม
เริ่มเวลา
ถึงเวลา
หน่วยงาน
เรื่อง
ห้องประชุม
1 17 เม.ย. 61 08:30 น. 16:30 น. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบันทึกข้อมูลครุภัณฑ์และสิ่งก่อนสร้างผ่านเว็บไซต์ สปสช. เขต 8 ห้องอินทนิล (ชั้น2 ตึกเก่า)
2 17 เม.ย. 61 09:00 น. 12:00 น. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข พิจารณาโครงการงบ NGO ด้านเอดส์ ปี 2561 ห้องพุทธรักษา (ชั้น2 ตึกใหม่)
3 17 เม.ย. 61 09:00 น. 12:00 น. สสจ.สกลนคร ประชุม คกบ.สสจ.สน. ห้องกาสะลอง (ชั้น2 ตึกเก่า)
4 17 เม.ย. 61 09:00 น. 16:30 น. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข VDO Conference การเตรียมความพร้อมการปรับแผน Planfin ปี2561 ห้องลีลาวดี (ชั้น3 ตึกใหม่)
5 18 เม.ย. 61 08:30 น. 16:00 น. สสจ.สกลนคร ประชุม CFO ห้องพุทธรักษา (ชั้น2 ตึกใหม่)
6 18 เม.ย. 61 08:30 น. 16:30 น. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข พัฒนาระบบข้อมูลเขตสุขภาพที่ 8 ห้องกาสะลอง (ชั้น2 ตึกเก่า)
7 18 เม.ย. 61 13:00 น. 15:30 น. สสจ.สกลนคร ประชุมซักซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติการรับ-จ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ VDO Conference ซักซ้อมความเข้าใจวิธีการปฏิบัติการรับ-จ่ายเงินทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ห้องอินทนิล (ชั้น2 ตึกเก่า)
8 18 เม.ย. 61 13:30 น. 16:30 น. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข การวิจัยในมนุษย์ ห้องชัยพฤกษ์ (ชั้น2 ตึกใหม่)
9 19 เม.ย. 61 08:30 น. 16:30 น. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข VDO Conference สมุฏฐานการเกิดโรคว่าด้วยโรคเด็ก ห้องลีลาวดี (ชั้น3 ตึกใหม่)
10 19 เม.ย. 61 08:30 น. 12:30 น. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ประเมินสมรรถนะความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการ ตำแหน่งนวก.คอมพิวเตอร์ ห้องพุทธรักษา (ชั้น2 ตึกใหม่)
11 19 เม.ย. 61 09:00 น. 12:00 น. สสจ.สกลนคร ประชุมหมอพื้นบ้าน ห้องชัยพฤกษ์ (ชั้น2 ตึกใหม่)
12 19 เม.ย. 61 13:00 น. 15:30 น. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ตรวจข้อสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ห้องชัยพฤกษ์ (ชั้น2 ตึกใหม่)
13 20 เม.ย. 61 09:00 น. 16:30 น. สสจ.สกลนคร ประชุมติดตามงาน รพ.สต.ติดดาว ห้องกาสะลอง (ชั้น2 ตึกเก่า)
14 20 เม.ย. 61 13:00 น. 16:30 น. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข VDO Conference ติดตามผลการดำเนินงาน ด้านข้อมูลสุขภาพ ในระบบ HDC ครั้งที่ 4/2561 ห้องลีลาวดี (ชั้น3 ตึกใหม่)
ระเบียนที่ 1 - 14 / 14    
ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือการใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการห้องประชุม ดาวน์โหลดที่นี่

19 ธ.ค. 54 14:46
ปฏิทินการใช้งานห้องประชุม
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
สัปดาห์ที่ 13
2
 
- ประชุมพัฒนาโปรแกรมเขตสุขภาพที่ 8
- เอกสารประกอบการประชุมเพิ่มเติม
- อบรมการสร้างผู้ประอบการรุ่นใหม่
- VDO Conference เตรียมความพร้อมเทศกาลสงกรานต์ 2561
- ประชุมคณะทำงาน ER/EMS จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 1
3
 
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
- อบรมการสร้างผู้ประอบการรุ่นใหม่
- VDO Conference ประชุมแผนงานสร้างเสริมสุขภาพทางการเงิน (Happy Money Program)
- VDO Conference พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- มอบเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับผู้ยากไร้
4
 
- ประเมินการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำในสังกัดสสจ.สน
- ประชุมเตรียมจัดงานสงกรานต์
5
 
- การประชุมเร่งรัดติดตามการดำเนินงานวัณโรค
- พัฒนาระบบข้อมูลเขตสุขภาพที่ 8
- ประชุมหารือเพื่อทบทวนระบบข้อมูลการส่งต่อผู้ป่วยจังหวัดสกลนคร
- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบันทึกข้อมูลและการเรียกเก็บเงินจาก สปสช.ในผู้ป่วย Palliative Care
6
 
7
 
8
สัปดาห์ที่ 14
9
 
- ครงการตลาดประชารัฐจังหวัดสกลนคร
10
 
- อบรมพัฒนาผู้ประกอบการสถานพยาบาลเอกชนปี 2561 เขตอำเภอเมือง
- ขอความเห็นชอบในการจัดประชุมเกี่ยวกับเรื่องการขออนุมัติดำเนินการตามโครงการต่างๆ ของหน่วยงานในสังกัด
- ประชุมหัวหน้าบริหาร รพ.
- VDO Conference ชี้แจงการบริหารจัดการโปรแกรม R8 IBMS
- ประชุมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ ในการจัดทำแผนพัฒนาระบบบริการ บริหารครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง
11
 
- VDO Conference เตรียมความพร้อม ติดตามและสรุปผลการดำเนินงาน EOC-RTI เทศกาลสงกรานต์
- ประชุม GFMIS บช.11
12
 
13
 
14
 
- VDO Conference เตรียมความพร้อม ติดตามและสรุปผลการดำเนินงาน EOC-RTI เทศกาลสงกรานต์
15
สัปดาห์ที่ 15
16
 
17
 
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
- พิจารณาโครงการงบ NGO ด้านเอดส์ ปี 2561
- VDO Conference การเตรียมความพร้อมการปรับแผน Planfin ปี2561
- ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบันทึกข้อมูลครุภัณฑ์และสิ่งก่อนสร้างผ่านเว็บไซต์ สปสช. เขต 8
18
 
- พัฒนาระบบข้อมูลเขตสุขภาพที่ 8
- การวิจัยในมนุษย์
- ประชุม CFO
- ประชุมซักซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติการรับ-จ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ VDO Conference ซักซ้อมความเข้าใจวิธีการปฏิบัติการรับ-จ่ายเงินทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
19
 
- ประชุมหมอพื้นบ้าน
- ตรวจข้อสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
- ประเมินสมรรถนะความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการ ตำแหน่งนวก.คอมพิวเตอร์
- VDO Conference สมุฏฐานการเกิดโรคว่าด้วยโรคเด็ก
20
 
- ประชุมติดตามงาน รพ.สต.ติดดาว
- VDO Conference ติดตามผลการดำเนินงาน ด้านข้อมูลสุขภาพ ในระบบ HDC ครั้งที่ 4/2561
21
 
22
สัปดาห์ที่ 16
23
 
- ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) พนักงานราชการ ตำแหน่ง นวก.คอมพิวเตอร์
24
 
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ IS online (แบ่งกลุ่มฝึก ICT)
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ IS online
- ติดตามความก้าวหน้าและนำเสนอผลงานการดำเนินงาน รพ.สต.ติดดาว
25
 
- ประชุมคณะนิเทศงาน คปสอ. ทีมที่ 5
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ IS online
26
 
27
 
- ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบาย ๓ ก(กิน กระตุ้น กระตุก)ครั้งที่ 2
28
 
29
สัปดาห์ที่ 17
30
 
- ประชุม คปสจ. ครั้งที่4/2561
- ประชุมติดตามงานฯ
1
 
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
- ประชุมผู้ประกอบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอางและเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสกลนคร
2
 
3
 
4
 
5
 
ภาพกิจกรรม

ห้องประชุม
ห้องทานตะวัน (ชั้น1 ตึกเก่า)
ห้องอินทนิล  (ชั้น2 ตึกเก่า)
ห้อง พนย.เก่า (ชั้น2 ตึกเก่า)
ห้องดาวเรือง  (ชั้น2 ตึกเก่า) 
ห้องกรรณิการ์ (ชั้น2 ตึกเก่า)
ห้องกาสะลอง (ชั้น2 ตึกเก่า)    
ห้องร้องเรียน (ชั้น1 ตึกใหม่)   
ห้องพุทธรักษา (ชั้น2 ตึกใหม่)
ห้องชัยพฤกษ์ (ชั้น2 ตึกใหม่)      
ห้องลีลาวดี (ชั้น3 ตึกใหม่)


คู่มือการใช้งาน

E-office

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
โทร 042711157 ต่อ 1232