หน่วยงานภายในสสจ
การประชุมในสัปดาห์นี้
     
วันที่ประชุม
เริ่มเวลา
ถึงเวลา
หน่วยงาน
เรื่อง
ห้องประชุม
1 22 ต.ค. 61 09:00 น. 16:30 น. สสจ.สกลนคร ประชุมคณะทำงาน(สร.) ห้องลีลาวดี (ชั้น3 ตึกใหม่)
2 22 ต.ค. 61 13:00 น. 16:30 น. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข VDO Conference ประชุมติดตามผลการดำเนินงานด้านข้อมูลสุขภาพในระบบ HDC ครั้งที่ 1/2562 ห้องลีลาวดี (ชั้น3 ตึกใหม่)
3 22 ต.ค. 61 13:00 น. 16:00 น. สสจ.สกลนคร ประชุมติดตามงานท่าน นพว.ชช. ห้องชัยพฤกษ์ (ชั้น2 ตึกใหม่)
4 24 ต.ค. 61 09:00 น. 12:00 น. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข VDO Conference ติดตามความก้าวหน้า โครงการสาธารณสุข ๑๐๐ ปี หมออนามัยห่วงใยประชาชน สร้างชุมชนปลอดขยะ ร่วมขจัดภัยไข้เลือดออกและไข้มาลาเรีย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ห้องลีลาวดี (ชั้น3 ตึกใหม่)
5 24 ต.ค. 61 13:00 น. 16:00 น. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข VDO Conference IMC ระบบการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง ห้องลีลาวดี (ชั้น3 ตึกใหม่)
6 24 ต.ค. 61 13:00 น. 16:00 น. สสจ.สกลนคร ประชุมติดตามงาน ห้องกาสะลอง (ชั้น2 ตึกเก่า)
7 25 ต.ค. 61 08:30 น. 16:30 น. สสจ.สกลนคร ติดตามการเตรียมงานหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ห้องอินทนิล (ชั้น2 ตึกเก่า)
8 25 ต.ค. 61 13:00 น. 16:00 น. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข VDO Conference ระบบบริหารจัดการและรายงานการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ห้องลีลาวดี (ชั้น3 ตึกใหม่)
9 26 ต.ค. 61 13:00 น. 16:00 น. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข VDO Conference Service plan ห้องลีลาวดี (ชั้น3 ตึกใหม่)
ระเบียนที่ 1 - 9 / 9    
ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือการใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการห้องประชุม ดาวน์โหลดที่นี่

19 ธ.ค. 54 14:46
ปฏิทินการใช้งานห้องประชุม
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
30
สัปดาห์ที่ 39
1
 
- ประชุมงาน EMS
- ประชุมงาน EMS
- ประชุมติดตามการดำเนินงานแพทย์แผนไทย
- ประชุมฝ่ายส่งเสริม
- VDO Conference มอบนะโยบายการดำเนินงานของกระทรวงสาธรณสุข ประจำปีงบประมาณ2562
2
 
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
- ประชุมติดตามงานกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
- ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2561
3
 
- ประชุมติดตามงาน พนย.
- พิจราณาหลักสูตรจินตคณิต
4
 
- กลั่นกรองผลการประเมินผลประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
- ถอดบทเรียนและแผนงานโครงการอนามัยแม่และเด็ก
5
 
- ประชุมงานแนวทางการบริหารจัดการโปรแกรมแผนงานโครงการ
- สอบคัดเลือกตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 อัตรา
- ประชี้แจงโครงการหมอชวนวิ่ง
- ประชุมจัดทำหลักสูตรจินตคณิต
- ทำแผนยุทธศาสตร์เมืองสมุนไพร
6
 
7
สัปดาห์ที่ 40
8
 
- ประชุมเจ้าหน้าที่ สสอ.เมืองสกลนคร เพื่อมอบหมายงาน
- สอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
- ประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน
9
 
- เตรียมความพร้อมวันสมเด็จย่า
- VDO Conference ชี้แจงการดำเนินงาน GNews Ticket
- ประชุมจัดทำแผนงานโครงการปี 62
10
 
- คกก.สสจ.สกลนคร
- คกก.สสจ.สกลนคร
- ประชุมชี้แจงการจัดซื้อจัดจ้าง
- ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาคดีด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
- ประชุมการต่ออายุ อศป
11
 
- นำเสนอผลการดำเนินงาน สสจ.สน.
- ประชุมชี้แจงการจัดซื้อจัดจ้าง
- ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพ (พบส.) งานเภสัชกรรม จังหวัดสกลนคร
- ประชุมแผนการดำเนินงานแพทย์แผนไทย
12
 
- ซักซ้อมความเข้าใจ เรื่องบันทักบัญชี
- ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้าง ครู ก หลักสูตรจินตคณิต ในเด็กปฐมวัย
- ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการคีโต
13
 
14
สัปดาห์ที่ 41
15
 
16
 
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
- สอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
- การฝึกอบรมการใช้ระบบบริหารจัดการและรายงานการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (VDO Conference)
- ประชุมปิดบัญชีเกณฑ์คงค้าง
17
 
- ประชุมจัดทำแผน fix cost 2562
- ประชุมสื่อสารนโยบายและชี้แจงแผนปฏิบัติการ
- ส่งงบ บช 11 GFMIS
18
 
- ประชุมโครงการยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ด้วยชุดบริการ RRTTR
- นำเสนอ IS ยาเสพติด
- ส่งงบ บช 11 GFMIS
19
 
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
- สอบประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
- ทำแผนเมืองสมุนไพร
- กฏหมายจริยธรรม การพยาบาล
- ประชุมวางแผนงาน/โครงการ ตามงบประมาณสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคสำหรับบริการพื้นฐาน (PPB) เพิ่มเติม
- คณะทำงาน (สร.)
- VDO Conference ประชุม service plan COPD & Asthma เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 1/2562
- ประชุมเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการ กว.
- ส่งงบ บช 11 GFMIS
- ประชุมดพื่อคัดเลือกแต่งตั้งคณะพัฒนางานบริการคุณภาพ(คพค.)
20
 
21
สัปดาห์ที่ 42
22
 
- ประชุมติดตามงานท่าน นพว.ชช.
- ประชุมคณะทำงาน(สร.)
- VDO Conference ประชุมติดตามผลการดำเนินงานด้านข้อมูลสุขภาพในระบบ HDC ครั้งที่ 1/2562
23
 
24
 
- ประชุมติดตามงาน
- VDO Conference ติดตามความก้าวหน้า โครงการสาธารณสุข ๑๐๐ ปี หมออนามัยห่วงใยประชาชน สร้างชุมชนปลอดขยะ ร่วมขจัดภัยไข้เลือดออกและไข้มาลาเรีย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
- VDO Conference IMC ระบบการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง
25
 
- VDO Conference ระบบบริหารจัดการและรายงานการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- ติดตามการเตรียมงานหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
26
 
- VDO Conference Service plan
27
 
28
สัปดาห์ที่ 43
29
 
30
 
- ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุุษย์ครั้งที่ 4/2561
31
 
- ประชุมเกณฑ์คงค้าง
1
 
- ประชุมเกณฑ์คงค้าง
2
 
3
 
ภาพกิจกรรม

ห้องประชุม
ห้องทานตะวัน (ชั้น1 ตึกเก่า)
ห้องอินทนิล  (ชั้น2 ตึกเก่า)
ห้อง พนย.เก่า (ชั้น2 ตึกเก่า)
ห้องดาวเรือง  (ชั้น2 ตึกเก่า) 
ห้องกรรณิการ์ (ชั้น2 ตึกเก่า)
ห้องกาสะลอง (ชั้น2 ตึกเก่า)    
ห้องร้องเรียน (ชั้น1 ตึกใหม่)   
ห้องพุทธรักษา (ชั้น2 ตึกใหม่)
ห้องชัยพฤกษ์ (ชั้น2 ตึกใหม่)      
ห้องลีลาวดี (ชั้น3 ตึกใหม่)


คู่มือการใช้งาน

E-office

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
โทร 042711157 ต่อ 1232