หน่วยงานภายในสสจ
การประชุมทั้งหมดในสัปดาห์นี้
     
วันที่ประชุม
เริ่มเวลา
ถึงเวลา
เรื่อง
ห้องประชุม
หน่วยงาน
1 14 ส.ค. 63 08:30 น. 16:30 น. ประชุมสรุปการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital ระดับ Plus และพัฒนาคุณภาพระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ห้องอินทนิล (ชั้น2 ตึกเก่า) กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
2 14 ส.ค. 63 09:00 น. 16:30 น. สอบคัดเลือกบรรจุกรณีพิเศษ (ระยะที่ 2) ห้องลีลาวดี (ชั้น3 ตึกใหม่) สสจ.สกลนคร
3 14 ส.ค. 63 09:00 น. 16:30 น. สอบคัดเลือกบรรจุกรณีพิเศษ (ระยะที่ 2) ห้องพุทธรักษา (ชั้น2 ตึกใหม่) สสจ.สกลนคร
4 14 ส.ค. 63 09:00 น. 16:30 น. สอบคัดเลือกบรรจุกรณีพิเศษ (ระยะที่ 2) ห้องกาสะลอง (ชั้น2 ตึกเก่า) สสจ.สกลนคร
5 14 ส.ค. 63 13:00 น. 16:30 น. web conference ถ่ายทอดสด การประชุมการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงาน : การสร้างสุขภาวะในระยะสุดท้ายของชีวิตด้วย Palliative care และ Living will สำหรับผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและเขตสุขภาพ ห้องชัยพฤกษ์ (ชั้น2 ตึกใหม่) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
6 11 ส.ค. 63 09:00 น. 16:00 น. ประชุมผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทย ห้องพุทธรักษา (ชั้น2 ตึกใหม่) สสจ.สกลนคร
7 11 ส.ค. 63 13:00 น. 16:00 น. ประชุมระบบ Zoom การใช้พืชสมุนไพรตัวใหม่ ห้องชัยพฤกษ์ (ชั้น2 ตึกใหม่) สสจ.สกลนคร
8 11 ส.ค. 63 14:00 น. 16:00 น. ประชุมทางไกลออนไลน์ ห้องลีลาวดี (ชั้น3 ตึกใหม่) สสจ.สกลนคร
9 10 ส.ค. 63 08:30 น. 16:30 น. ส่งงบทดลอง บช11 ห้องอินทนิล (ชั้น2 ตึกเก่า) สสจ.สกลนคร
10 10 ส.ค. 63 09:00 น. 16:00 น. ประชุมคณะทำงานพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดสกลนคร ห้องลีลาวดี (ชั้น3 ตึกใหม่) สสจ.สกลนคร
11 10 ส.ค. 63 09:00 น. 16:30 น. รับสม้ัครบรรจุข้าราชการกรณีพิเศษ ระยะที่ 2 ห้องพุทธรักษา (ชั้น2 ตึกใหม่) สสจ.สกลนคร
12 10 ส.ค. 63 13:00 น. 16:30 น. ประชุมคณะกรรมการ กวป. ห้องกาสะลอง (ชั้น2 ตึกเก่า) สสจ.สกลนคร
13 10 ส.ค. 63 13:00 น. 16:00 น. พิจารณาบำเหน็จความชอบยาเสพติด ปี 2562 ห้องชัยพฤกษ์ (ชั้น2 ตึกใหม่) สสจ.สกลนคร
ระเบียนที่ 1 - 13 / 13    
ตารางการประชุมโดยใช้ระบบ Zoom Conference ในสัปดาห์นี้
     
วันที่ประชุม
เริ่มเวลา
ถึงเวลา
เรื่อง
ห้องประชุม
หน่วยงาน
1 14 ส.ค. 63 13:00 น. 16:30 น. web conference ถ่ายทอดสด การประชุมการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงาน : การสร้างสุขภาวะในระยะสุดท้ายของชีวิตด้วย Palliative care และ Living will สำหรับผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและเขตสุขภาพ ห้องชัยพฤกษ์ (ชั้น2 ตึกใหม่) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ข่าวประชาสัมพันธ์

15 มิ.ย. 63 13:48

คู่มือการขอห้องประชุมระบบ Zoom Meeting สำหรับหน่วยบริกาาร  Click

คู่มือการใช้งานระบบ Zoom Meeting Click

หนังสือแจ้งการเปิดให้ใช้บริการระบบ Zoom  Meeting สำหรับหน่วยบริการ  Click

21 พ.ค. 63 15:44

รายชื่อผู้ดูแลระบบ/ประสานงานของหน่วยบริการ

21 พ.ค. 63 15:22

คู่มือการใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการห้องประชุม ดาวน์โหลดที่นี่

19 ธ.ค. 54 14:46
ปฏิทินการใช้งานห้องประชุม
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 30
27
 
28
 
29
 
- การจัดอบรมเภสัชกรรมปฐมภูมิ
- Zoom สรุปตรวจราชการจังหวัดบึงกาฬ
- ประชุมนำเสนอผลงานสุขภาพภาคประชาชน
30
 
- พัฒนางานรังสี LAB
- ประชุมทีมนักแสดงงานเกษียรอายุราชการ
- ประชุม คปสจ. เดือนกรกฎาคม 2563
- ประชุม คปสจ.ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
- Zoom สรุปตรวจราชการจังหวัดบึงกาฬ
- ประชุมนำเสนอผลงานสุขภาพภาคประชาชน
31
 
- ZOOM ประชุมสรุปประกวด R2R เขต 8
- อบรมเชิงปฏิบัติการอบรมให้ความรู้เรื่องควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน
- ประชุมการประเมินงานสุขศึกษา
1
 
2
สัปดาห์ที่ 31
3
 
- ประชุมคณะกรรมการจัดการเกษียณ
- Zoom สุขศึกษา หมู่บ้านปรับเปลี่ยนและโรงเรียนฯ
- Zoom ประชุมรับฟังความคิดเห็น ต่อร่างกฎหมายลำดับรอง ตาม พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 2562
- ตรวจวิเคราะห์อาหาร
- ปฐมนิเทศนักเรียนทุน
- WebX การใช้กัญชาทางการแพทย์
- ประชุมผู้รับผิดชอบงาน เที่ยวปันสุข (อสม.)
4
 
- ประชุมผู้ประสานงานตัวชี้วัด CKB:3B-4 (QOF)
- ZOOM มาตรฐานการวัดวิเคราะห์
- ตรวจวิเคราะห์อาหาร
- ทบทวนการปฏิบัติการตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
- Zoom ประชุมเครือข่ายชุมชนร่วมใจ ป้องกันภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพฯ
5
 
- การพัฒนาระบบ OSCC เขต 8
- การประชุมชี้แจงการจัดอบรมนักบริบาลท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
- Zoom นำเสนอผลงาน Service Plan สาขา สช.
- คัดเลือกหัวหน้าบริหาร สสจ. / สสอ. (ย้าย)
- ตรวจวิเคราะห์อาหาร
- Zoom ประชุมเครือข่ายชุมชนร่วมใจ ป้องกันภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพฯ
6
 
- Zoom Service สาขาคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและอาหารปลอดภัย
- ตรวจวิเคราะห์อาหาร
- ประชุมเตรียมการภารกิจดูแลข้าราชการวัยเกษียณ
- Zoom รู้ไว้ ใช้เป็็น กัญชาทางการแพทย์ปลอดภัย
7
 
- ประชุมเตรียมงานเกษียณพยาบาล
- Zoom ติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับไอคิว คปสอ.วาริชภูมิ
- Zoom นำเสนอผลงาน Service Plan สาขา HA
- ตรวจวิเคราะห์อาหาร
- รับสม้ัครบรรจุข้าราชการกรณีพิเศษ ระยะที่ 2
- ประชุมเตรียมดำเนินการโครงการปลูกกัญชาทางการแพทย์
- Zoom รู้ไว้ ใช้เป็็น กัญชาทางการแพทย์ปลอดภัย
- ประชุมคณะทำงานผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด เครือข่าย Cup เมืองสกลนคร
8
 
9
สัปดาห์ที่ 32
10
 
- ประชุมคณะกรรมการ กวป.
- พิจารณาบำเหน็จความชอบยาเสพติด ปี 2562
- รับสม้ัครบรรจุข้าราชการกรณีพิเศษ ระยะที่ 2
- ประชุมคณะทำงานพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดสกลนคร
- ส่งงบทดลอง บช11
11
 
- ประชุมระบบ Zoom การใช้พืชสมุนไพรตัวใหม่
- ประชุมผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทย
- ประชุมทางไกลออนไลน์
12
 
13
 
14
 
- สอบคัดเลือกบรรจุกรณีพิเศษ (ระยะที่ 2)
- web conference ถ่ายทอดสด การประชุมการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงาน : การสร้างสุขภาวะในระยะสุดท้ายของชีวิตด้วย Palliative care และ Living will สำหรับผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและเขตสุขภาพ
- สอบคัดเลือกบรรจุกรณีพิเศษ (ระยะที่ 2)
- สอบคัดเลือกบรรจุกรณีพิเศษ (ระยะที่ 2)
- ประชุมสรุปการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital ระดับ Plus และพัฒนาคุณภาพระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
15
 
16
สัปดาห์ที่ 33
17
 
- สอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
-
18
 
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
- ประชุม Zoom ร่วมกับ คปสอ.
19
 
- Zoom ติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับไอคิว คปสอ.คำตากล้า
- Zoom ติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับไอคิว คปสอ.กุสุมาลย์
20
 
- Zoom ติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับไอคิว คปสอ.เต่างอย
- Zoom ติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับไอคิว คปสอ.โคกศรีสุพรรณ
- เภสัชกรรมปฐมภูมิ
21
 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการหัวห้าคลินิกฝากครรภ์
- ดำเนินการสอบคัดเลือกแพทย์แผนไทย
- รับการประเมินผลการดำเนินป้องกันและลดอุบัติเหตุระดับอำเภอ D-RTI Plus
- รับนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานควบคุมโรค ปี 2563
- ประชุมทันตบุคลากร
22
 
23
สัปดาห์ที่ 34
24
 
- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากสถานการณ์เจ็บป่วยและการตายในผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจ (Morbidity and mortality Conference)
25
 
26
 
- VDO Conference การติดตามผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัด
27
 
- อบรมให้ความรู้แก่หญิงตั้งครรถ์เพื่อป้องกันการคลอดก่อนกำหนด
- สรุปผลการดำเนินงานวัณโรค
28
 
- อบรมให้ความรู้แก่หญิงตั้งครรถ์เพื่อป้องกันการคลอดก่อนกำหนด
- ประชุมคณะกรรมการ ita
29
 
30
สัปดาห์ที่ 35
31
 
- ประชุม คปสจ. เดือนสิงหาคม 2563
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
ภาพกิจกรรม

ห้องประชุม
ห้องทานตะวัน (ชั้น1 ตึกเก่า)
ห้องอินทนิล  (ชั้น2 ตึกเก่า)
ห้อง พนย.เก่า (ชั้น2 ตึกเก่า)
ห้องดาวเรือง  (ชั้น2 ตึกเก่า) 
ห้องกรรณิการ์ (ชั้น2 ตึกเก่า)
ห้องกาสะลอง (ชั้น2 ตึกเก่า)    
ห้องร้องเรียน (ชั้น1 ตึกใหม่)   
ห้องพุทธรักษา (ชั้น2 ตึกใหม่)
ห้องชัยพฤกษ์ (ชั้น2 ตึกใหม่)      
ห้องลีลาวดี (ชั้น3 ตึกใหม่)


คู่มือการใช้งาน

E-office

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
โทร 042711157 ต่อ 1232