หน่วยงานภายในสสจ
การประชุมในสัปดาห์นี้
     
วันที่ประชุม
เริ่มเวลา
ถึงเวลา
หน่วยงาน
เรื่อง
ห้องประชุม
1 22 ก.ค. 62 13:00 น. 16:30 น. สสจ.สกลนคร ประชุมการพิจารณาคัดเลือกนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ห้องชัยพฤกษ์ (ชั้น2 ตึกใหม่)
2 22 ก.ค. 62 13:00 น. 16:30 น. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข VDO Conference ประชุมคณะกรรมของหน่วยงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ ห้องลีลาวดี (ชั้น3 ตึกใหม่)
3 23 ก.ค. 62 13:00 น. 16:30 น. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข VDO Conference ปรึกษาหารือคณะกรรมการนักยุทธศาสตร์สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 3 ห้องลีลาวดี (ชั้น3 ตึกใหม่)
4 24 ก.ค. 62 08:30 น. 16:30 น. สสจ.สกลนคร อบรมผู้ผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอางและพนักงานเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ ห้องพุทธรักษา (ชั้น2 ตึกใหม่)
5 24 ก.ค. 62 08:30 น. 16:30 น. สสจ.สกลนคร เครือข่ายอนามัยแม่และเด็ก ห้องกาสะลอง (ชั้น2 ตึกเก่า)
6 24 ก.ค. 62 09:00 น. 16:00 น. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข VDO Conference การพัฒนารูปแบบการดูแลรักษาและส่งเสริมสุขภาพมารดาหลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทย ห้องลีลาวดี (ชั้น3 ตึกใหม่)
7 24 ก.ค. 62 13:30 น. 14:30 น. สสจ.สกลนคร ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาล ห้องชัยพฤกษ์ (ชั้น2 ตึกใหม่)
8 24 ก.ค. 62 14:30 น. 16:00 น. สสจ.สกลนคร ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล ห้องชัยพฤกษ์ (ชั้น2 ตึกใหม่)
9 25 ก.ค. 62 08:00 น. 16:00 น. สสจ.สกลนคร ห้องอินทนิล (ชั้น2 ตึกเก่า)
10 25 ก.ค. 62 08:30 น. 16:30 น. สสจ.สกลนคร อบรมเรื่องการให้ความรู้ด้านการใช้ยาสมุนไพรกับโรงพยาบาล ห้องพุทธรักษา (ชั้น2 ตึกใหม่)
11 25 ก.ค. 62 08:30 น. 16:30 น. สสจ.สกลนคร เครือข่ายอนามัยแม่และเด็ก ห้องกาสะลอง (ชั้น2 ตึกเก่า)
12 26 ก.ค. 62 08:30 น. 16:30 น. สสจ.สกลนคร เครือข่ายอนามัยแม่และเด็ก ห้องกาสะลอง (ชั้น2 ตึกเก่า)
13 26 ก.ค. 62 08:30 น. 16:30 น. สสจ.สกลนคร การประชุมราชการเพื่อขับเคลื่อนและติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยะระดับไอคิว ครั้งที่ 1 ห้องอินทนิล (ชั้น2 ตึกเก่า)
ระเบียนที่ 1 - 13 / 13    
ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือการใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการห้องประชุม ดาวน์โหลดที่นี่

19 ธ.ค. 54 14:46
ปฏิทินการใช้งานห้องประชุม
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
30
สัปดาห์ที่ 26
1
 
- การสอบสวนโรคไข้ออกผื่น
- สอบคัดเลือกนักวิเคราะห์ชำนาญการพิเศษ
- ประชุมแผน GCH ปี 2563
- ประชุมคระกรรมการ คคปสอ. ทีม4
2
 
- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน keto จังหวัดสกลนคร
- ประชุมคณะทำงานบริหารทรัพยากรบุคคล
- คัดเลือก ผอ.รพ.สต. อาวุโส
- จัดการประชุมราชการเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินสัปดาห์รณรงค์ ประจำปี 2562 "โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ ฯ"
- คัดเลือก ผอ.รพ.สต.อาวุโส และคัดเลือก นักวิเคราะห์ชำนาญการพิเศษ
- ประเมินมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
3
 
- ตรวจบัญชี
- ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
- ตรวจบัญชี
4
 
- ตรวจบัญชี
- ประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชน คีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค จังหวัดสกลนคร ปี 2562
- VDO Conference ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ประจำเขตสุขภาพที่ 8
- ตรวจบัญชี
5
 
- ประชุมคณะกรรมการคลินิกทันตกรรมคุณภาพ จังหวัดสกลนคร
- ประชุมเครือข่ายบริการสุขภาพมารดาและทารกจังหวัดสกลนคร (PNC)
- ประชุมเครือข่ายบริการสุขภาพมารดาและทารกจังหวัดสกลนคร (PNC)
- ประชุมคณะกรรมการ RTi เมืองสกลนคร
- VDO Conference เปิด EOC ไข้เลือดออกเขตสุขภาพที่ 8
6
 
7
สัปดาห์ที่ 27
8
 
- ประชุมเครือข่ายบริการสุขภาพมารดาและทารก จังหวัดสกลนคร (PNC)
- ประชุมหารือการเปิดบริการทันตกรรมและการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
- VDO Conference การตรวจ วินิจฉัย การตั้งตำรับยากลุ่มอาการไข้
- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบ PCC
9
 
- ประชุมหน่วยปฐมพยาบาล
- VDO Conference การตรวจ วินิจฉัย การตั้งตำรับยากลุ่มอาการไข้
10
 
- ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาล ครั้งที่ 7/2562
- ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโฆษณา ครั้งที่ 6/2562
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการดำเนินงานและบันทึกรายงาน
- VDO Conference การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน การออกหนังสือรับรองหมอพื้นบ้าน ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการรับรองหมอพื้นบ้าน พ.ศ. 2562
- ประชุมประจำเดือน
11
 
- จัดทำคู่มือ CPGยาปรุงเฉพาะราย
- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PCC
- การให้การช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง พมจ
- ปิดบัญชี บช 11 GFMIS
12
 
- ประชุมการจัดทำคู่มือการใช้สมุนไพรยาปรุงเฉพาะราย ครั้งที่ 2
- ประชุมติดตามการใช้โปรแกรท TSL
- ประชุมติดตามการใช้โปรแกรท TSL
- ปิดบัญชี บช 11 GFMIS
13
 
14
สัปดาห์ที่ 28
15
 
- ประชุมเครือข่ายการบริการสุขภาพมารดาและทารกระดับจังหวัด จังหวัดสกลนคร
-
-
- ประชุมติดตามผลงานกลุ่มวัยทำงาน
- ประชุมเครือข่ายการบริการสุขภาพมารดาและทารกระดับจังหวัด จังหวัดสกลนคร
16
 
17
 
18
 
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
- ประชุม E-Meetting
- อบรมผู้ประกอบการผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอาง จ.สกลนคร
- ประชุมหารือการติดตั้งเครื่องAED
19
 
- การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เมืองสมุนไพรสกลนคร
- ประุมอบรมเครือข่ายผู้รับเรื่องร้องเรียนและนักสันติวิธี
- ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพ งานเภสัชกรรม (พบส.เภสัชกรรม) จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2562
20
 
21
สัปดาห์ที่ 29
22
 
- ประชุมการพิจารณาคัดเลือกนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
- VDO Conference ประชุมคณะกรรมของหน่วยงานการฌาปนกิจสงเคราะห์
23
 
- VDO Conference ปรึกษาหารือคณะกรรมการนักยุทธศาสตร์สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 3
24
 
- เครือข่ายอนามัยแม่และเด็ก
- ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาล
- ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล
- อบรมผู้ผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอางและพนักงานเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ
- VDO Conference การพัฒนารูปแบบการดูแลรักษาและส่งเสริมสุขภาพมารดาหลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทย
25
 
- เครือข่ายอนามัยแม่และเด็ก
- อบรมเรื่องการให้ความรู้ด้านการใช้ยาสมุนไพรกับโรงพยาบาล
-
26
 
- เครือข่ายอนามัยแม่และเด็ก
- การประชุมราชการเพื่อขับเคลื่อนและติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยะระดับไอคิว ครั้งที่ 1
27
 
28
สัปดาห์ที่ 30
29
 
30
 
- ติดตามงบประมาณ NGO
- ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 5
- สรุปนิเทศ คปสอ. รอบที่ 2 ปี 2562
31
 
- ประชุมผู้บริหารประจำเดือนกรกฎาคม 2562
1
 
- ตรวจบัญชี
- ตรวจบัญชี
2
 
- ตรวจบัญชี
- ตรวจบัญชี
3
 
ภาพกิจกรรม

ห้องประชุม
ห้องทานตะวัน (ชั้น1 ตึกเก่า)
ห้องอินทนิล  (ชั้น2 ตึกเก่า)
ห้อง พนย.เก่า (ชั้น2 ตึกเก่า)
ห้องดาวเรือง  (ชั้น2 ตึกเก่า) 
ห้องกรรณิการ์ (ชั้น2 ตึกเก่า)
ห้องกาสะลอง (ชั้น2 ตึกเก่า)    
ห้องร้องเรียน (ชั้น1 ตึกใหม่)   
ห้องพุทธรักษา (ชั้น2 ตึกใหม่)
ห้องชัยพฤกษ์ (ชั้น2 ตึกใหม่)      
ห้องลีลาวดี (ชั้น3 ตึกใหม่)


คู่มือการใช้งาน

E-office

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
โทร 042711157 ต่อ 1232