..:: กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร::..

หน่วยงานภายในสสจ

 +  งานการเงิน
 +  งานพัสดุ
 +  งานธุรการ
 +  ข่าวประกวดราคา
 +  หมวดยานพาหนะ


+  งาน R2R
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  ศูนย์ ICT
    -  ระบบ UserAuthen
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E-Conference
    -  GIS สกลนคร
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร
+  งานประชาสัมพันธ์
+  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)


+  งานสุขภาพประชาชน
+  งาน Palliative Care
+  PMQA
+  รพ.สต.ติดดาว
+  พํฒนาพฤติกรรมสุขภาพ


+  เภสัชกรรมปฐมภูมิ (MART SURVEY)
+  งานเครื่องสำอาง

+ ประมวลผลแพทย์แผนไทย

+  ระบบรายงานตัวเข้าสกลนคร
+  งานกองทุนโลกมาลาเรีย

+  งานระบาดวิทยา
+  งาน EMS
+  งานโรคเอดส์และวัณโรค
+  งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

+  ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน
+  โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค
+  TO BE NUMBER ONE
+  Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี

+  งานอนามัยแม่และเด็ก
   +  ความเสี่ยงแม่และเด็ก
+  งานเด็กปฐมวัย
   +  ข้อมูล TSH
+  งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
+  งานวัยรุ่น
+  งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
+  งานวัยทำงาน
+  งานผู้สูงอายุ
+  งานพระสงฆ์
+  งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
+  งานหน่วยแพทย์ และปฐมพยาบาล
+  งานออกกำลังกาย
+  โครงการหมอชวนวิ่ง
+  กีฬาสาธารณสุข

+  งานแรงงานต่างด้าว

+  ศูนย์ดำรงธรรม

+  ผลงานวิชาการ
ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบรายงาน  OCC-นบ 01 Rev.63  ดาวน์โหลด

10 ก.ย. 63 10:54

การจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Occupational & Environmental Health Profile  :  OEHP)  
OEHP03 
OEHP04 
คู่มือโปรแกรม QGIS สสจ.สกลนคร
โปรแกรม QGIS

29 เม.ย. 62 22:52

  

เกณฑ์และแนวทางประเมินมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ปี 62  ดาวน์โหลด    รพศ./รพท.   รพช.  รพ.สต.    

30 มี.ค. 62 21:07

1. แบบฟอร์มรวบรวมข้อมูลและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มน้ำแข็งในร้านอาหารและแผงลอย (การตรวจโดยใช้ SI-2)

2. แบบรายงานอาหารปลอดภัยลดโรคอาหารเป็นพิษและอุจจาระร่วงเขตสุขภาพที่ 8

24 ส.ค. 59 15:39

แบบรายงาน อาหารและน้ำปลอดภัย จังหวัดสกลนคร ปี 2559 (ปรับปรุง เม.ย.59) Download

27 เม.ย. 59 11:43

หลักการแนวคิดระบบงานอนามัยสิ่งแวดล้อม(Power Point) คลิกที่นี่

28 มี.ค. 59 11:00

Word File แบบประเมิน EHA1001 - EHA9005 ดาวน์โหลดที่นี่

คะแนน Core Team EHA  คลิกที่นี่

ใบสมัคร EHA คลิกที่นี่

17 มี.ค. 59 16:24

การพัฒนาส้วมสาธารณะไทย ปี2559 สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่

15 มี.ค. 59 09:48

เอกสารประกอบการอบรมขยะติดเชื้อ วันที่ 3 มีนาคม 2559 คลิกที่นี่ (Power point คลิกที่นี่)

9 มี.ค. 59 14:10

21 ม.ค. 59 08:21

เอกสารประเด็นอาหารและน้ำปลอดภัย (ตัวชี้วัด แบบรายงาน)* ไฟล์ป้ายไวนิล รณรงค์อาหารปลอดภัย

ประเด็นอาหารและน้ำปลอดภัย

Flowการดำเนินงานอาหารและน้ำปลอดภัย

คู่มือการปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 

๑. ข้อกำหนด มาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร 

๒. แนวทางการเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหาร

๓. การพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค

๔. การพัฒนาบุคลากรในงานสุขาภิบาลอาหาร

๕. วิชาการด้านสุขาภิบาลอาหาร

๖. คู่มือมาตรฐานระบบน้ำสะอาด ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย download

๗.แบบสำรวจระบบประปา download

๘. แบบสำรวจรายชื่อ ร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร ที่ตรวจประเมิน CFGT download

๙. แบบกรอกข้อมูลพื้นที่เป้าหมายประปาดื่มได้ download

๑๐. ไฟล์นำเสนอ โครงการประปาดื่มได้ Download

๑๑. ไฟล์นำเสนอ การจัดการขยะ จังหวัดสกลนคร Download

๑๒. ไฟล์สรุปผลการจัดการสิ่งปฏิกูล Download

๑๓. แบบสำรวจโรงอาหาร ๓๐ ข้อ ตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร

*หมายเหตุ แก้ไขล่าสุด ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙

3 พ.ย. 58 15:15

แบบรายงานสถานการณ์โรค และสิ่งคุกคามสุขภาพ (แบบ RAH 06)  ดาวน์โหลด

16 ก.ย. 58 09:54

ข้อมูลสถานประกอบการ, วิสาหกิจชุมชน จังหวัดสกลนคร ปี 2558  ดาวน์โหลด

9 ก.ย. 58 14:44

สรุป EHA 2558  และ สรุปการสมัคร EHA  คลิก 

คะแนนผลการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 ประเภท เทศบาล  คลิก

11 มิ.ย. 58 13:02

แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2558 ที่นี้  

11 มี.ค. 58 10:19

แนวทางการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2558 ของกรมอนามัย Download

17 พ.ย. 57 16:05

1. เอกสารเผยแพร่ ตลาดนัดน่าซื้อ ฉบับสมบูรณ์ 2557 ดาวน์โหลด

30 ก.ย. 57 10:25

1. แบบประเมินตลาดนัดน่าซื้อ (ตลาดประเภทที่ 2) ปี 2557 ดาวน์โหลด

2. แบบประเมินตลาดประเภทที่ 1 ตลาดสดน่าซื้อ ดาวน์โหลด

3. แบบตรวจร้านอาหาร  ดาวน์โหลด

3. เกณฑ์ CFGT+ ร้านอาหารไทยปลอดภัย  สุขภาพดี ดาวน์โหลด

30 มิ.ย. 57 11:10

คู่มือการปฏิบัติตามมาตราฐานการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัยฯ คลิกที่นี้

26 มิ.ย. 57 10:52

- แบบรายงานขยะ คลิกที่นี่
- ๓๘ตัวชี้วัด คลิกที่นี่ สกลนครสร้างสุข

15 พ.ค. 57 15:22
ระเบียนที่ 1 - 20 / 20    
ไม่พบข้อมูล
weblink
     
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
27
สัปดาห์ที่ 52
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
สัปดาห์ที่ 53
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
สัปดาห์ที่ 01
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
สัปดาห์ที่ 02
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
สัปดาห์ที่ 03
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
สัปดาห์ที่ 04
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 


 
นายบุญนาค  แพงชาติ
หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

           

        นายสินธุวัช  ศิริคุณ
            นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

           
      นางนิจริทร์  บุพศิริ
           นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

           
            

 

    
     นางทัศนีย์  สดใส
           นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
             

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ

E-office

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1511 - 1513