> 
  > 
  > งานบริการเภสัชกรรม
  > งานบริหสนเวชภัณฑ์
  > งานคุ้มครองผู้บริโภค
  > งานให้คำปรึกษาด้านเภสัชกรรม
  > 
  > งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
  > งานการพยาบาลผู้ป่วยใน
  > งานการพยาบาลผู้คลอด
  > งานพยาบาลพน่วยควบคุมการติดเชื่้อและงานจ่ายกลาง
  > 
  > งานสารสนเทศทางการแพทย์
  > 
  > 


รพ.สต.

ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
วันที่ขึ้นประกาศ
1 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เรื่อง รับสมัครลูกจ้างประจำเพื่อคัดเลือกในการเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ 8 ม.ค. 64
2 ประกาศรับสมัครพนักงาน ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย และตำแหน่งพนักงานซักฟอก 3 พ.ย. 63
3 ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานซักฟอก 29 ต.ค. 63
4 ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 28 ต.ค. 63
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่งพนักงานซักฟอก 26 ต.ค. 63
6 ประกาศรับสมัครพนักงาน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่งพนักงานซักฟอก 6 ต.ค. 63
7 ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา 29 ก.ย. 63
8 ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 23 ก.ย. 63
9 เลื่อนประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย 23 ก.ย. 63
10 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา 18 ก.ย. 63
11 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 18 ก.ย. 63
12 แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาล(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 11 ก.ย. 63
13 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา 21 ส.ค. 63
14 ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 19 ส.ค. 63
15 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 17 ส.ค. 63
1
2
ระเบียนที่ 1 - 15 / 23    
ข่าวประชาสัมพันธ์

  

6 ม.ค. 64 15:34

28 ธ.ค. 63 09:45

21 ธ.ค. 63 10:51

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 

กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวมโรงพยาบาลคำตากล้า ได้ดำเนินการคัดกรองสุขภาพประชาชน 15-60ปีขึ้นไป และให้ความรู้ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและการออกกำลังกายที่เหมาะสมในผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการพัฒนางานดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและคัดดรองสุขภาพในผู้สูงอายุ อำเภอคำตากล้า ปีงบประมาณ 2563 มีประชาชนสูงอายุได้รับการคัดกรองสุขภาพและให้คสามรู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ส่งเสริม ป้องกันโรคและการออกกำลังกายที่เหมาะสม ทั้งหมด 2707 คน

4 มิ.ย. 63 15:18

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562

นางสาวมัทณา  วรสาร พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลคำตากล้า ประชุมจัดทำแผนการดำเนินงานผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว อำเภอคำตากล้า ปีงบประมาณ 2563 มีตัวแทนสมาชิกชมรมผู้สูงอายุอำเภอคำตากล้า และคณะกรรมการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว อำเภอคำตากล้า ร่วมในการจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนางานดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและคัดกรองสุขภาพในผู้สูงอายุ อำเภอคำตากล้า ปีงบประมาณ 2563

4 มิ.ย. 63 15:15

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 -  พฤศจิกายน 2562

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลคำตากล้า จัดทำประชาคมหมู่บ้านและประชุมคณะกรรมการดำเนินงานผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว อำเภอคำตากล้า ปีงบประมาณ 2563 และตัวแทนผู้สูงอายุอำเภอคำตากล้า จากการประชุมและการทำประชาคมหมู่บ้าน มติที่ประชุมเห็นชอบในการจัดทำโครงการพัฒนางานดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและคัดกรองสุขภาพในผู้สูงอายุ อำเภอคำตากล้า ปีงบประมาณ 2563

4 มิ.ย. 63 15:12

ไม่เจ็บป่วย ฉุกเฉิน มาตรวจในเวลา

เพราะทุกนาทีในห้องฉุกเฉินมีค่า อย่าให้ใครมาจากไปอย่างฉุกเฉินโดยไม่ได้ร่ำลา เพียงเพราะเราไม่เข้าใจคำว่า ฉุกเฉิน มาทำความเข้าใจกับคำว่า “ฉุกเฉิน” ทางการแพทย์ด้วยกัน ค่ะ ►►►อ่านเพิ่มเติม

ลิงค์คลิปวีดีโอชุดที่ 1

ลิงค์คลิปวีดีโอชุดที่ 2

21 ธ.ค. 62 08:46
1
2
3
4
5
ระเบียนที่ 1 - 7 / 34    
คำสั่ง/ประกาศ
     
คำสั่ง/ประกาศ
วันที่ขึ้นประกาศ
1 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พศ.2564 9 ธ.ค. 63
2 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 9 ธ.ค. 63
3 รายงานผลข้อร้องเรียน ร้องทุกข์โรงพยาบาล รอบ 6 (เมษายน – กันยายน 2563) 15 ต.ค. 63
4 รายงานผลข้อร้องเรียน ร้องทุกข์โรงพยาบาล ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – พฤศจิกายน 2563) 7 ธ.ค. 63
5 หนังสือจัดสรรงบประมาณ 22 ธ.ค. 63
6 แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวาน 1 ธ.ค. 63
7 แผนปฏิบัติการ คปสอ.คำตากล้า ประจำปี ๒๕๖๔ 1 ธ.ค. 63
8 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแนวทางเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 1 ธ.ค. 63
9 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 1 ธ.ค. 63
10 ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ ที่มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ประกาศ ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 1 ธ.ค. 63
11 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ประจำปีงบประมาณ 2564 1 ธ.ค. 63
12 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแนวทางเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2563 9 ธ.ค. 63
13 เผยแพร่หนังสือผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งปม.2564 9 ธ.ค. 63
14 เผยแพร่หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน (แจ้งเวียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 9 ธ.ค. 63
15 เผยแพร่หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 9 ธ.ค. 63
1
2
3
4
5
6
7
8
ระเบียนที่ 1 - 15 / 108    
ประกวดราคา/สอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกวดราคา/สอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ขึ้นประกาศ
1 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปี งปม.2564 22 ธ.ค. 2563
2 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา 22 ธ.ค. 2563
3 รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด (งบลงทุน ทุกไตรมาส และงบดำเนินงาน ทุก 6 เดือน) 22 ธ.ค. 2563
4 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี งปม. 2563 22 ธ.ค. 2563
5 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน ภายใน 30 วันทำการ ระบุวันที่ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในช่องคำอธิบายชี้แจงประกอบหลักฐาน วันที่ที่ได้ทำการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน 22 ธ.ค. 2563
6 เผยแพร่ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 1 ชุดที่ 2 9 ธ.ค. 2563
7 เผยแพร่ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 1 ชุดที่ 1 9 ธ.ค. 2563
8 เผยแพร่แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลค่าสาธารณะชนผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน เรื่องสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) 9 ธ.ค. 2563
9 เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 9 ธ.ค. 2563
10 เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 9 ธ.ค. 2563
11 เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 9 ธ.ค. 2563
12 เผยแพร่รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ งปม.2563 9 ธ.ค. 2563
13 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน งปม.2564 9 ธ.ค. 2563
14 เผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์/มิใช่ยาวัสดุการแพทย์ ในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ 9 ธ.ค. 2563
15 เผยแพร่แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน เรื่องแบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาส 1) 9 ธ.ค. 2563
16 เผยแพร่แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ ในรอบไตรมาสที่ 1 9 ธ.ค. 2563
17 เผยแพร่บันทึกการจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งปม.2564 (ไตรมาส 1) 9 ธ.ค. 2563
18 เผยแพร่บันทึกเสนอรายงานผู้บริหารรับทราบ และสั่งการให้นำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ งปม.2564 ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 9 ธ.ค. 2563
19 เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding) งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการร้อยละ 70 งปม.2564 โรงพยาบาลคำตากล้า สกลนคร 9 ธ.ค. 2563
20 เผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป 2 ธ.ค. 2563
21 เผยแพร่ร่างประกวดราคาจ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้า งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการ ร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2564 2 ธ.ค. 2563
22 เผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุบริโภค งานโรงครัว 2 ธ.ค. 2563
23 เผยแพร่แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มงานเภสัชกรชุมชน 2 ธ.ค. 2563
24 เผยแพร่แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา กลุ่มการพยาบาล 2 ธ.ค. 2563
25 เผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ที่มิใช่ยา กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 2 ธ.ค. 2563
26 เผยแพร่แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา กลุ่มงานทันตกรรม 2 ธ.ค. 2563
27 เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง รายการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 2 ธ.ค. 2563
28 เผยแพร่แผนรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลัษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการ ร้อยละ 70 ประจำปีงบประมาณ 2564 29 ต.ค. 2563
29 เผยแพร่แผนรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลัษณะงบลงทุน ระดับจังหวัด ร้อยละ 20 ประจำปีงบประมาณ 2564 29 ต.ค. 2563
30 เผยแพร่แผนรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลัษณะงบลงทุน ระดับเขต ร้อยละ 10 ประจำปีงบประมาณ 2564 29 ต.ค. 2563
1
2
3
4
ระเบียนที่ 1 - 30 / 102    
ประกวดผลงานวิชาการ
     
ข่าวประกวดผลงานวิชาการ
วันที่ขึ้นประกาศ
ไม่พบข้อมูล
ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวทาง/คู่มือ
     
ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวทาง/คู่มือ
วันที่ขึ้นประกาศ
1 อินโฟกราฟฟิก พรบ.จริยธรรม 1 ธ.ค. 63
2 โครงสร้างหน่วยงาน 1 ธ.ค. 63
3 คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โดย กรมบัญชีกลาง 1 ธ.ค. 63
4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 1 ธ.ค. 63
5 นโยบายของผู้บริหาร 1 ธ.ค. 63
6 คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 9 ธ.ค. 63
7 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน 8 ธ.ค. 63
8 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่ 15 พ.ค. 63
9 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่ 15 พ.ค. 63
10 หน่วยงานของทา่นเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร 15 พ.ค. 63
11 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการควบคุมการใช้รถยนต์ของทางราชการ 29 พ.ค. 63
12 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ใน ๒ ไตรมาส 29 พ.ค. 63
13 ขอรายงานสรุปผลจัดทำประชุมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริตเจ้าหน้าที่ในสังกัดโรงพยาบาลคำตากล้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 2 มี.ค. 63
14 หลักฐานการประชุม หรืออบรม/สัมนา แลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ 2 มี.ค. 63
15 EB19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใส่ขึ้นหรือไม่ 2 มิ.ย. 63
1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 15 / 36    
คำสั่ง/ประกาศ
     
คำสั่ง/ประกาศ
วันที่ขึ้นประกาศ
1 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พศ.2564 9 ธ.ค. 63
2 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 9 ธ.ค. 63
3 รายงานผลข้อร้องเรียน ร้องทุกข์โรงพยาบาล รอบ 6 (เมษายน – กันยายน 2563) 15 ต.ค. 63
4 รายงานผลข้อร้องเรียน ร้องทุกข์โรงพยาบาล ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – พฤศจิกายน 2563) 7 ธ.ค. 63
5 หนังสือจัดสรรงบประมาณ 22 ธ.ค. 63
6 แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวาน 1 ธ.ค. 63
7 แผนปฏิบัติการ คปสอ.คำตากล้า ประจำปี ๒๕๖๔ 1 ธ.ค. 63
8 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแนวทางเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 1 ธ.ค. 63
9 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 1 ธ.ค. 63
10 ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ ที่มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ประกาศ ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 1 ธ.ค. 63
11 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ประจำปีงบประมาณ 2564 1 ธ.ค. 63
12 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแนวทางเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2563 9 ธ.ค. 63
13 เผยแพร่หนังสือผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งปม.2564 9 ธ.ค. 63
14 เผยแพร่หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน (แจ้งเวียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 9 ธ.ค. 63
15 เผยแพร่หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 9 ธ.ค. 63
1
2
3
4
5
6
7
8
ระเบียนที่ 1 - 15 / 108    
บันทึกรายงานการประชุม
     
รายการประชุม
สถานที่
วันที่
ไม่พบข้อมูล
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
     
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
วันที่อัพโหลด
1 ใบจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ 28 ธ.ค. 63
2 แบบฟอร์มร้องเรียน/ร้องทุกข์ 13 มี.ค. 63
3 แบบฟอร์มการขอใช้บริการงานคอมพิวเตอร์กราฟฟิก 31 ต.ค. 63
4 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน 31 ต.ค. 63
5 แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกเงินค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (Refer) 31 ต.ค. 62
6 แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกเงินค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (เวรเสริม) 31 ต.ค. 62
7 แบบฟอร์ม และใบสำคัญรับเงิน ฉบับ11 21 มิ.ย. 62
8 แบบฟอร์มขอใช้งานโปรแกรม HOSxP และอินเตอร์เน็ต สำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคำตากล้า 31 ต.ค. 62
9 แบบฟอร์มคำร้องขอเข้าดูกล้องวงจรปิด 31 ต.ค. 62
10 แบบฟอร์มลาออก พกส. 31 ต.ค. 62
11 แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง 28 ธ.ค. 63
12 แบบฟอร์มยกเลิกวันลา 31 ต.ค. 62
13 แบบฟอร์มใบลาอุปสมบท 31 ต.ค. 62
14 แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน 31 ต.ค. 62
15 แบบฟอร์มใบลาป่วย/ลากิจ/ลาคลอด 31 ต.ค. 62
1
2
ระเบียนที่ 1 - 15 / 22    
ปฏิทินจองห้องประชุม
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
27
สัปดาห์ที่ 52
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
สัปดาห์ที่ 53
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
สัปดาห์ที่ 01
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
สัปดาห์ที่ 02
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
สัปดาห์ที่ 03
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
สัปดาห์ที่ 04
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
ภาพกิจกรรม

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

งานที่เกี่ยวข้อง


 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ

E-office

โรงพยาบาลคำตากล้า 80 หมู่ 11 ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร 47250  , โทรศัพท์ 042-796046  , โทรสาร 042-796114 , อุบัติเหตุฉุกเฉิน 042-796487 (ตลอด 24 ชั่วโมง)