+งานการเงินและบัญชี
  +งานธุรการ
  +ITA
  +
  +
  +งานบริการเภสัชกรรม
  +งานบริหสนเวชภัณฑ์
  +งานคุ้มครองผู้บริโภค
  +งานให้คำปรึกษาด้านเภสัชกรรม
  +
  +งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
  +งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินและนิติเวช
  +งานการพยาบาลผู้ป่วยใน
  +งานการพยาบาลผู้คลอด
  +งานพยาบาลพน่วยควบคุมการติดเชื่้อและงานจ่ายกลาง
  +
  +งานสารสนเทศทางการแพทย์
  +
  +


รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

16 พ.ค. 62 10:56

กิจกรรม Big Cleaning Day   

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 โรงพยาบาลคำตากล้าจัดกิจกรรม Big Cleaning Day รวมพลังจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจเทิดไท้องค์ราชัน เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เพื่อร่วมกันทำความสะอาดบริเวณรอบโรงพยาบาล►►►รูปภาพ

16 พ.ค. 62 08:44

โครงการพัฒนางานดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร  ปี 2562

ช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลคำตากล้า ได้ดำเนินการตรวจสุขภาพประชากรทุกกลุ่มวัย 15-60 ปีขึ้นไป ภายใต้โครงการพัฒนางานดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว อำเภอคำตากล้า ปี 2562 กิจกรรมมีตรวจสุขภาพประชากรทุกกลุ่มวัย 15-60 ปีขึ้นไปตรวจสุขภาพพระฆ์และถวายพระสงฆ์กลุ่มเสี่ยง อบรมฟื้นฟูอาสาสมัครดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว

20 มี.ค. 62 14:05

โครงการ ๓ ก (กิน กระตุ้น กระตุก )

วันที่ 4-5 มีนาคม 2562 โครงการขับเคลื่อน นโยบาย 3ก. (กิน กระตุ้น กระตุก) เพื่อยกระดับไอคิวและพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลคำตากล้า►►►รูปภาพ

8 มี.ค. 62 09:49

กิจกรรมถายความรู้พระสงฆ์ 

 วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2562 นายแพทย์พันธวี คำสาว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคำตากล้าเป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมถวายความรู้พระสงฆ์ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม นำทีมโดยนางสาวมัทณา วรสาร พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ คปสอ.คำตากล้า ออกตถวายความรู้เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด และพระ อสว.สำหรับกลุ่มเสี่ยง ณ บูรพา อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร►►►รูปภาพ

27 ก.พ. 62 16:04

โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-12.00 น. โรงพยาบาลคำตากล้าได้ร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" โดยกิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำ คูคลอง กำจัดกิ่งไม้และวัชพืช เพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัย ณ ลำห้วยแคน บ้านบ่อคำ ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร ►►► รูปภาพ

21 ก.พ. 62 11:17

โครงการอบรม อสม.นักจัดการสุขภาพ

 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นายสุนทร บุญอาสา สาธารณสุขอำเภอคำตากล้า กล่าวรายงาน โดยมีนายออมสิน คำมุก นายอำเภอคำตากล้าเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรม อสม.นักจัดการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2562 อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชมรม อสม.อำเภอคำตากล้า โดยกิจกรรมในการอบรมมี ดังนี้ 1.กาแลสุขภาพกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น(บุหรี่ และสุรา) 2. การดูแลสุขภาพกลุ่มวัยทำงานและกลุ่มแม่และเด็ก . การดูแลกลุ่มวัยผู้สูงอายุในชุมชน 4. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 5. การช่วยเหลือฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน CPR)และการใช้เครื่อง เออีดี(AED) 6. การใช้ Application Smart อสม. การจัดอบบรม อสม.นักจัดการสุขภาพครั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของ อสม.นักจัดการสุขภาพให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น►►►รูปภาพ

15 ก.พ. 62 10:27

ดอกไม้ (ดาวเรือง) งาม @โรงพยาบาลคำตากล้า

...เพียงดอกไม้ธรรมดาค่าน้อยนิด  เติมร่องรอยแห่งฝันคืนวันสวย

เบ่งบานแย้มแต้มสีเหลืองสำรวย  เพียงเพื่อช่วยเติมยิ้มอิ่มโลกงาม...

#ดอกดาวเรืองเหลืองอร่ามสุดลูกหูลูกตา เบ่งบานแล้ว @โรงพยาบาลคำตากล้า►►►รูปภาพ

13 ก.พ. 62 15:37

วิ่งจ้าวสนาม อำเภอคำตากล้า สนามที่ 14 

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 06.00 น.นายแพทย์พันธวี  คำสาว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคำตากล้า พร้อมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ส่วนราชการทุกภาคส่วน รวมถึงประชาชนทั่วไป ร่วมวิ่ง ในกิจกรรม วิ่งจ้าวสนาม อำเภอคำตากล้า ปี 2561 "KHAMTAKLA  RUN 2018" สนามที่ 14  ณ ที่ว่าการอำเภอคำตากล้า ►►►รูปภาพ

13 ก.พ. 62 14:00

ต้อนรับคณะนิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข รอบที่ 1 

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 นายแพทย์พันธวี  คำสาว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคำตากล้า กล่าวต้อนรับ นางเพ็ญศรี  วิเศษพันธ์พงค์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ และคณะ ติดตามนิเทศการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562  ณ  ห้องประชุมโรงพยาบาลคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ►►► รูปภาพ

11 ก.พ. 62 10:53
คำสั่ง/ประกาศ
     
คำสั่ง/ประกาศ
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราช ณ 1 ตุลาคม 2562 29 มี.ค. 62
2 รายงานผลกิจกรรมการรวมกลุ่มคำตากล้าต้านทุจริต 19 มี.ค. 62
3 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 19 มี.ค. 62
4 รายงานกระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน 19 มี.ค. 62
5 ผลการติดตามความก้าวหน้าการจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติการ คปสอ.คำตากล้า 19 มี.ค. 62
6 แผนปฏิบัติราชการ คปสอ.คำตากล้า ประจำปี 2562 19 มี.ค. 62
7 โครงการอบรมพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ คปสอ.คำตากล้า จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2562 19 มี.ค. 62
8 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561 คปสอ.คำตากล้า 19 มี.ค. 62
9 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี ของเจ้าหน้าที่ในสังกัดโรงพยาบาลคำตากล้าที่มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 19 มี.ค. 62
10 สรุปผลการจัดโครงการอบรมพัฒนาการประเมินคุณธรรมและโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ คปสอ.คำตากล้า จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2562 13 มี.ค. 62
11 มาตรฐานนั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558) 13 มี.ค. 62
12 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 13 มี.ค. 62
13 หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหากรณีที่มีการร้องเรียน 13 มี.ค. 62
14 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 13 มี.ค. 62
15 แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2562 และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 13 มี.ค. 62
1
2
ระเบียนที่ 1 - 15 / 27    
ประกวดราคา/สอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 22 เม.ย. 2562
2 เผยแพร่สัญญาซื้อขาย เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสีพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน จำนวน 1 เครื่อง 28 มี.ค. 2562
3 เผยแพร่สัญญาซื้อขาย เครื่องส่องรักษาทารกตัวเหลืองแบบด้านเดียว จำนวน 1 เครื่อง 28 มี.ค. 2562
4 เผยแพร่สัญญาาซื้อขาย เครื่องส่องหลอดลมชนิดไฟเบอร์ออฟติก จำนวน 1 เครื่อง 28 มี.ค. 2562
5 เผยแพร่สัญญาซื้อขาย เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง 28 มี.ค. 2562
6 เผยแพร่สัญญาซื้อขาย เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง 28 มี.ค. 2562
7 เผยแพร่สัญญาซื้อขาย ยูนิตทำฟัน จำนวน 2 เครื่อง 28 มี.ค. 2562
8 เผยแพร่สัญญาซื้อขาย เครื่องติดตามสัญญาชีพพร้อมวัดความอิ่มตัวของเลือด จำนวน 1 เครื่อง 28 มี.ค. 2562
9 เผยแพร่สัญญาซื้อขาย เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง 28 มี.ค. 2562
10 เผยแพร่สัญญาซื้อขายเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผล จัดเก็บภาพ dicom หรือส่งเข้าระบบ Pacs จำนวน 2 เครื่อง 28 มี.ค. 2562
11 ประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2562 18 ก.พ. 2562
12 ประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2561 18 ก.พ. 2562
13 ประกาศเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 (ไตรมาสที่ 1) 31 ต.ค. 2562
14 เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน 1 คัน โรงพยาบาลคำตากล้า จังหวัดสกลนคร 31 ต.ค. 2562
15 เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ โรงพยาบาลคำตากล้า จังหวัดสกลนคร 31 ต.ค. 2562
ระเบียนที่ 1 - 15 / 15    
ประกวดผลงานวิชาการ
     
ข่าวประกวดผลงานวิชาการ
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวทาง/คู่มือ
     
ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวทาง/คู่มือ
ประกาศถึงวันที่
1 แนวทางการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 29 มี.ค. 62
2 หนังสือขออนุมัติแผนปฏิบัติป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม โรงพยาบาลคำตากล้า กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 12 มี.ค. 62
3 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ 13 มี.ค. 62
4 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPG Code of Conduct) 18 มี.ค. 62
5 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 18 มี.ค. 62
6 แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ด้านสาธารณสุข 18 มี.ค. 62
7 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน โรงพยาบาลคำตากล้า 18 มี.ค. 62
8 ระเบียบและขั้นตอนการขอดูภาพย้อนหลัง CCTV โรงพยาบาลคำตากล้า 31 ต.ค. 62
9 ประกาศโรงพยาบาลคำตากล้า จังหวัดสกลนครเรื่อง ศูนย์ควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ประจำพื้นที่โรงพยาบาลคำตากล้า 31 ต.ค. 62
10 ระเบียบโรงพยาบาลคำตากล้า จังหวัดสกลนครว่าด้วยหลักเกณฑ์การขอเข้าดูข้อมูลและสำเนาข้อมูลภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 31 ต.ค. 62
11 ประกาศโรงพยาบาลคำตากล้า จังหวัดสกลนครเรื่อง ให้ใช้ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การขอเข้าดูและสำเนาภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)ของโรงพยาบาลคำตากล้า 31 ต.ค. 62
ระเบียนที่ 1 - 11 / 11    
บันทึกรายงานการประชุม
     
รายการประชุม
สถานที่
วันที่
ไม่พบข้อมูล
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
     
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
ประกาศถึงวันที่
1 แบบฟอร์มคำร้องขอเข้าดูกล้องวงจรปิด 31 ต.ค. 62
2 แบบฟอร์มการขอใช้บริการงานคอมพิวเตอร์กราฟฟิก 31 ต.ค. 62
3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 31 ต.ค. 62
4 แบบฟอร์มลาออก พกส. 31 ต.ค. 62
5 แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง 31 ต.ค. 62
6 แบบฟอร์มยกเลิกวันลา 31 ต.ค. 62
7 แบบฟอร์มใบลาอุปสมบท 31 ต.ค. 62
8 แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน 31 ต.ค. 62
9 แบบฟอร์มใบลาป่วย/ลากิจ/ลาคลอด 31 ต.ค. 62
10 แบบคำขอหนังสือรับรองเงินเดือน 31 ต.ค. 62
11 แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุมัติไปราชการ 31 ต.ค. 62
12 แบบฟอร์มบันทึกข้อความซ่อม/เปลี่ยน 31 ต.ค. 62
13 แบบฟอร์มการขอย้าย 31 ต.ค. 62
14 แบบฟอร์มขอให้ห้องประชุม 31 ต.ค. 62
15 แบบฟอร์มสมัคร HDC 4.0 31 ต.ค. 62
1
2
ระเบียนที่ 1 - 15 / 16    
ปฏิทินจองห้องประชุม
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
28
สัปดาห์ที่ 17
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 18
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 19
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 20
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 21
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
ภาพกิจกรรม

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

งานที่เกี่ยวข้อง


 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ

E-office

โรงพยาบาลคำตากล้า 80 หมู่ 11 ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร 47250  , โทรศัพท์ 042-796046  , โทรสาร 042-796114 , อุบัติเหตุฉุกเฉิน 042-796487 (ตลอด 24 ชั่วโมง)