> 
  > 
  > งานบริการเภสัชกรรม
  > งานบริหสนเวชภัณฑ์
  > งานคุ้มครองผู้บริโภค
  > งานให้คำปรึกษาด้านเภสัชกรรม
  > 
  > งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
  > งานการพยาบาลผู้ป่วยใน
  > งานการพยาบาลผู้คลอด
  > งานพยาบาลพน่วยควบคุมการติดเชื่้อและงานจ่ายกลาง
  > 
  > งานสารสนเทศทางการแพทย์
  > 
  > 


รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 

กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวมโรงพยาบาลคำตากล้า ได้ดำเนินการคัดกรองสุขภาพประชาชน 15-60ปีขึ้นไป และให้ความรู้ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและการออกกำลังกายที่เหมาะสมในผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการพัฒนางานดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและคัดดรองสุขภาพในผู้สูงอายุ อำเภอคำตากล้า ปีงบประมาณ 2563 มีประชาชนสูงอายุได้รับการคัดกรองสุขภาพและให้คสามรู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ส่งเสริม ป้องกันโรคและการออกกำลังกายที่เหมาะสม ทั้งหมด 2707 คน

4 มิ.ย. 63 15:18

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562

นางสาวมัทณา  วรสาร พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลคำตากล้า ประชุมจัดทำแผนการดำเนินงานผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว อำเภอคำตากล้า ปีงบประมาณ 2563 มีตัวแทนสมาชิกชมรมผู้สูงอายุอำเภอคำตากล้า และคณะกรรมการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว อำเภอคำตากล้า ร่วมในการจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนางานดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและคัดกรองสุขภาพในผู้สูงอายุ อำเภอคำตากล้า ปีงบประมาณ 2563

4 มิ.ย. 63 15:15

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 -  พฤศจิกายน 2562

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลคำตากล้า จัดทำประชาคมหมู่บ้านและประชุมคณะกรรมการดำเนินงานผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว อำเภอคำตากล้า ปีงบประมาณ 2563 และตัวแทนผู้สูงอายุอำเภอคำตากล้า จากการประชุมและการทำประชาคมหมู่บ้าน มติที่ประชุมเห็นชอบในการจัดทำโครงการพัฒนางานดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและคัดกรองสุขภาพในผู้สูงอายุ อำเภอคำตากล้า ปีงบประมาณ 2563

4 มิ.ย. 63 15:12

2 มิ.ย. 63 15:31

ไม่เจ็บป่วย ฉุกเฉิน มาตรวจในเวลา

เพราะทุกนาทีในห้องฉุกเฉินมีค่า อย่าให้ใครมาจากไปอย่างฉุกเฉินโดยไม่ได้ร่ำลา เพียงเพราะเราไม่เข้าใจคำว่า ฉุกเฉิน มาทำความเข้าใจกับคำว่า “ฉุกเฉิน” ทางการแพทย์ด้วยกัน ค่ะ ►►►อ่านเพิ่มเติม

ลิงค์คลิปวีดีโอชุดที่ 1

ลิงค์คลิปวีดีโอชุดที่ 2

21 ธ.ค. 62 08:46

กิจกรรมวันล้างมือโลก

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ โรงพยาบาลคำตากล้า ได้จัดกิจกรรมวันล้างมือ เนื่องในวันล้างมือโลกมีีการรณรงค์โดยการประกวดคำขวัญวันล้างมือ เต้นประกอบเพลงล้างมือ และมีกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัลณ โรงพยาบาลคำตากล้า►►►รูปภาพ 

18 ต.ค. 62 10:41

9 ต.ค. 62 13:37
1
2
3
4
5
ระเบียนที่ 1 - 7 / 32    
คำสั่ง/ประกาศ
     
คำสั่ง/ประกาศ
วันที่ขึ้นประกาศ
1 ขอรายงานผลการกำกับติดตามกรอบแนวทาง/คู่มือการใช้รถยนต์ราชการและขอนุญาติเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 29 พ.ค. 63
2 คำสั่งกรอบแนวทางการใช้รถยนต์ราชการ พร้อมคู่มือการใช้รถยนต์ของทางราชการ 29 พ.ค. 63
3 แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 4 มิ.ย. 63
4 เผยแพร่หนังสือนำส่งรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 3 เม.ย. 63
5 ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพของโรงพยาบาลคำตากล้า 18 มี.ค. 63
6 เผยแพร่หลักฐานการเผยแพร่ในช่องทางเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง วงเงิน 5,000 บาท ขึ้นไป 16 มี.ค. 63
7 เผยแพร่ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 16 มี.ค. 63
8 เผยแพร่กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 16 มี.ค. 63
9 เผยแพร่ประกาศเรื่องมาตรการดำเนินการของโรงพยาบาล เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสให้มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าสูงสุด 16 มี.ค. 63
10 เผยแพร่บันทึกข้อความ ประกาศ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพ่บนเว็ปไซต์หน่วยงาน 16 มี.ค. 63
11 รายงานผลการติดตามการด าเนินงานตามแนวทางเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 26 ธ.ค. 62
12 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 26 ธ.ค. 62
13 ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ ที่มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ประกาศ ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 26 ธ.ค. 62
14 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น 26 ธ.ค. 62
15 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงนของหน่วยงานภาครัฐ : ด้านความพร้อมรับผิด 13 มี.ค. 63
1
2
3
4
5
6
ระเบียนที่ 1 - 15 / 78    
ประกวดราคา/สอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกวดราคา/สอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ขึ้นประกาศ
1 เผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ 19 มิ.ย. 2563
2 เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 4 มิ.ย. 2563
3 เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 4 มิ.ย. 2563
4 เผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์มิใช่ยา/วัสดุการแพทย์ ในรอบไตรมาส ๒ 20 พ.ค. 2563
5 เผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์มิใช่ยา/วัสดุการแพทย์ ในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๓ 20 พ.ค. 2563
6 เผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์มิใช่ยา/วัสดุการแพทย์ ในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ 28 เม.ย. 2563
7 เผยแพร่สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 23 เม.ย. 2563
8 เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563 23 เม.ย. 2563
9 เผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์มิใช่ยา/วัสดุการแพทย์ ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 19 มี.ค. 2563
10 เผยแพร่รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งปม.2562 16 มี.ค. 2563
11 เผยแพร่รายงานสรุปผลวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 16 มี.ค. 2563
12 เผยแพร่บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ผู้บริหารรับทราบ และพิจารณาสั่งการอนุญาตให้เผยแพร่ผ่านทางเว็ปไซต์หน่วยงาน 16 มี.ค. 2563
13 เผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 6 ม.ค. 2563
14 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงาน ประจำปี 2563 6 มี.ค. 2563
15 เผยแพร่รายงานการจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน 100,000 บาท ขึ้นไป 6 มี.ค. 2563
16 เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 6 มี.ค. 2563
17 เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 6 มี.ค. 2563
18 เผยแพร่สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์มิใช่ยา/วัสดุการแพทย์ ในรอบเดือนมกราคม 2563 21 ก.พ. 2563
19 เผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์มิใช่ยา/วัสดุการแพทย์ ในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ 22 ม.ค. 2563
20 เผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์/มิใช่ยาวัสดุการแพทย์ในรอบไตรมาส ๑ 22 ม.ค. 2563
21 เผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 4 ธ.ค. 2562
22 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา 26 พ.ย. 2562
23 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ภายใน 30 วันทำการ 26 พ.ย. 2562
24 เผยแพร่บันทึกข้อความลงนามประกาศมาตรการดำเนินการของโรงพยาบาลคำตากล้า 25 พ.ย. 2562
25 เผยแพร่หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ 21 พ.ย. 2562
26 เผยแพร่หนังสือชี้แจงการจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง (ไตรมาส 1) 21 พ.ย. 2562
27 เผยแพร่รายงานสรุปผลวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 21 พ.ย. 2562
28 เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562 20 พ.ย. 2562
29 เผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562 18 พ.ย. 2562
30 เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อประเภทครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 30 พ.ย. 2562
1
2
ระเบียนที่ 1 - 30 / 60    
ประกวดผลงานวิชาการ
     
ข่าวประกวดผลงานวิชาการ
วันที่ขึ้นประกาศ
ไม่พบข้อมูล
ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวทาง/คู่มือ
     
ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวทาง/คู่มือ
วันที่ขึ้นประกาศ
1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่ 15 พ.ค. 63
2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่ 15 พ.ค. 63
3 หน่วยงานของทา่นเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร 15 พ.ค. 63
4 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการควบคุมการใช้รถยนต์ของทางราชการ 29 พ.ค. 63
5 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ใน ๒ ไตรมาส 29 พ.ค. 63
6 ขอรายงานสรุปผลจัดทำประชุมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริตเจ้าหน้าที่ในสังกัดโรงพยาบาลคำตากล้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 2 มี.ค. 63
7 หลักฐานการประชุม หรืออบรม/สัมนา แลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ 2 มี.ค. 63
8 EB19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใส่ขึ้นหรือไม่ 2 มิ.ย. 63
9 EB18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านทุจริตในหน่วยงาน 2 มิ.ย. 63
10 คู่มือร้องเรียนโรงพยาบาลคำตากล้า 10 มี.ค. 63
11 คู่มือ การร้องเรียน/ร้องทกข์ 13 มี.ค. 63
12 ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลคำตากล้า 11 มี.ค. 63
13 ขอนุมัติเผยแพร่ แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 12 มี.ค. 63
14 คู่มือการบริหารความเสี่ยง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 11 มี.ค. 63
15 คู่มือเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลคำตากล้า 10 มี.ค. 63
1
2
ระเบียนที่ 1 - 15 / 29    
คำสั่ง/ประกาศ
     
คำสั่ง/ประกาศ
วันที่ขึ้นประกาศ
1 ขอรายงานผลการกำกับติดตามกรอบแนวทาง/คู่มือการใช้รถยนต์ราชการและขอนุญาติเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 29 พ.ค. 63
2 คำสั่งกรอบแนวทางการใช้รถยนต์ราชการ พร้อมคู่มือการใช้รถยนต์ของทางราชการ 29 พ.ค. 63
3 แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 4 มิ.ย. 63
4 เผยแพร่หนังสือนำส่งรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 3 เม.ย. 63
5 ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพของโรงพยาบาลคำตากล้า 18 มี.ค. 63
6 เผยแพร่หลักฐานการเผยแพร่ในช่องทางเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง วงเงิน 5,000 บาท ขึ้นไป 16 มี.ค. 63
7 เผยแพร่ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 16 มี.ค. 63
8 เผยแพร่กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 16 มี.ค. 63
9 เผยแพร่ประกาศเรื่องมาตรการดำเนินการของโรงพยาบาล เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสให้มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าสูงสุด 16 มี.ค. 63
10 เผยแพร่บันทึกข้อความ ประกาศ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพ่บนเว็ปไซต์หน่วยงาน 16 มี.ค. 63
11 รายงานผลการติดตามการด าเนินงานตามแนวทางเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 26 ธ.ค. 62
12 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 26 ธ.ค. 62
13 ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ ที่มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ประกาศ ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 26 ธ.ค. 62
14 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น 26 ธ.ค. 62
15 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงนของหน่วยงานภาครัฐ : ด้านความพร้อมรับผิด 13 มี.ค. 63
1
2
3
4
5
6
ระเบียนที่ 1 - 15 / 78    
บันทึกรายงานการประชุม
     
รายการประชุม
สถานที่
วันที่
ไม่พบข้อมูล
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
     
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
วันที่อัพโหลด
1 แบบฟอร์มร้องเรียน/ร้องทุกข์ 13 มี.ค. 63
2 แบบฟอร์มการขอใช้บริการงานคอมพิวเตอร์กราฟฟิก 31 ต.ค. 63
3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน 31 ต.ค. 63
4 แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกเงินค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (Refer) 31 ต.ค. 62
5 แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกเงินค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (เวรเสริม) 31 ต.ค. 62
6 แบบฟอร์ม และใบสำคัญรับเงิน ฉบับ11 21 มิ.ย. 62
7 แบบฟอร์มขอใช้งานโปรแกรม HOSxP และอินเตอร์เน็ต สำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคำตากล้า 31 ต.ค. 62
8 แบบฟอร์มคำร้องขอเข้าดูกล้องวงจรปิด 31 ต.ค. 62
9 แบบฟอร์มลาออก พกส. 31 ต.ค. 62
10 แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง 31 ต.ค. 62
11 แบบฟอร์มยกเลิกวันลา 31 ต.ค. 62
12 แบบฟอร์มใบลาอุปสมบท 31 ต.ค. 62
13 แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน 31 ต.ค. 62
14 แบบฟอร์มใบลาป่วย/ลากิจ/ลาคลอด 31 ต.ค. 62
15 แบบคำขอหนังสือรับรองเงินเดือน 31 ต.ค. 62
1
2
ระเบียนที่ 1 - 15 / 21    
ปฏิทินจองห้องประชุม
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
28
สัปดาห์ที่ 26
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 27
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 28
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 29
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 30
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
ภาพกิจกรรม

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

งานที่เกี่ยวข้อง


 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ

E-office

โรงพยาบาลคำตากล้า 80 หมู่ 11 ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร 47250  , โทรศัพท์ 042-796046  , โทรสาร 042-796114 , อุบัติเหตุฉุกเฉิน 042-796487 (ตลอด 24 ชั่วโมง)