+งานการเงินและบัญชี
  +งานธุรการ
  +ITA
  +
  +
  +งานบริการเภสัชกรรม
  +งานบริหสนเวชภัณฑ์
  +งานคุ้มครองผู้บริโภค
  +งานให้คำปรึกษาด้านเภสัชกรรม
  +
  +งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
  +งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินและนิติเวช
  +งานการพยาบาลผู้ป่วยใน
  +งานการพยาบาลผู้คลอด
  +งานพยาบาลพน่วยควบคุมการติดเชื่้อและงานจ่ายกลาง
  +
  +งานสารสนเทศทางการแพทย์
  +
  +


รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

คลินิกครรภ์เสี่ยงสูง โรงพยาบาลคำตากล้า

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562  นายแพทย์นพพร  ลิ้มวัฒนาพันธ์  นายแพทย์ชำนาญการ (สูติแพทย์) โรงพยาบาลวานรนิวาส ออกให้บริการตรวจรักษาหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงสูงในอำเภอคำตากล้า ในครั้งนี้ แพทย์หญิงอัญชลี  อุ่นวิเศษและทีมพยาบาลประจำคลินิกครรภ์เสี่ยง ให้รับการต้อนรับ บรรนากาศการเรียนรู้เป็นไปอย่างกัลยาณมิตรเป็นที่ประทับใจ ทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ ►►► รูปภาพ

11 ก.ค. 62 15:47

อบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครฉุกเฉินชุมชนจิตอาสา (อฉช.) อำเภอคำตากล้าโครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบส่งต่อ

 วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นายแพทย์พันธวี คำสาว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคำตากล้า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครฉุกเฉินชุมชนจิตอาสา (อฉช.) "โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบส่งต่อ" โดยมีนายแพทย์ประจักร เหิกขุนทด นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ให้ความรู้เรื่องอาสาฉุกเฉินชุมชน (อฉช.) กับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน และการเตรียมความพร้อมรับมือกับภาวะภัยพิบัติและวิทยากรจากโรงพยาบาลคำตากล้า บรรยายเรื่อง การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บการปฐพยาบาลเบื้องต้นการยกเคลื่อนย้าย การช่วยเหลือฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน และการฝึกปฏิบัติการใช้เครื่อง AED ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ►►► รูปภาพ

11 ก.ค. 62 09:51

รณรงค์ทำความสะอาดและกำจัดลูกน้ำยุงลายในบริเวณโรงพยาบาล

 วันที่ 28 มิถุนายน 2562  เวลา 14.00 น. จากสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก นายแพทย์พันธวี  คำสาว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคำตากล้า จึงได้เห็นความสำคัญในการะบาดของโรค จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดและกำจัดลูกน้ำยุงลายภายในโรงพยาบาล ซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก และเพื่อป้องกันการเกิดโรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นตามมา►►►รูปภาพ

1 ก.ค. 62 11:35

ประชาคมหามติเพื่อจัดทำโครงการพัฒนางานดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว อำเภอคำตากล้า ปีงบประมาณ 2562 

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 - 7 พฤศจิกายน 2561
นางสาวมัทณา วรสาร พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภมิและองค์รวมโรงพยาบาลคำตากล้า ประชาคมหามติเพื่อจัดทำโครงการพัฒนางานดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว อำเภอคำตากล้า ปีงบประมาณ 2562 ในหมู่บ้านและตัวแทนสมาชิกชมรมผู้สูงอายุอำเภอคำตากล้า จากการประชาคมมีมติเห็นชอบในการจัดทำโครงการดังกล่าว

12 มิ.ย. 62 15:58

ประชาคมหามติเพื่อจัดทำโครงการพัฒนางานดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว อำเภอคำตากล้า ปีงบประมาณ 2562   

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 - 7 พฤศจิกายน 2561
นางสาวมัทณา วรสาร พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภมิและองค์รวมโรงพยาบาลคำตากล้า ประชาคมหามติเพื่อจัดทำโครงการพัฒนางานดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว อำเภอคำตากล้า ปีงบประมาณ 2562 ในหมู่บ้านและตัวแทนสมาชิกชมรมผู้สูงอายุอำเภอคำตากล้า จากการประชาคมมีมติเห็นชอบในการจัดทำโครงการดังกล่าว  

12 มิ.ย. 62 15:52

รับบริจาค

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 คุณประภาพร พรมวัง (ร้านเจมส์ซุปเปอร์) ได้มอบเครื่องทำน้ำเย็น/น้ำร้อน จำนวน 1 เครื่อง ให้โรงพยาบาลคำตากล้า โดยมีนายแพทย์พันธวี คำสาว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคำตากล้า และคณะเป็นผู้รับมอบ

24 พ.ค. 62 11:55

กิจกรรม Big Cleaning Day   

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 โรงพยาบาลคำตากล้าจัดกิจกรรม Big Cleaning Day รวมพลังจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจเทิดไท้องค์ราชัน เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เพื่อร่วมกันทำความสะอาดบริเวณรอบโรงพยาบาล►►►รูปภาพ

16 พ.ค. 62 08:44
คำสั่ง/ประกาศ
     
คำสั่ง/ประกาศ
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราช ณ 1 ตุลาคม 2562 29 มี.ค. 62
2 รายงานผลกิจกรรมการรวมกลุ่มคำตากล้าต้านทุจริต 19 มี.ค. 62
3 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 19 มี.ค. 62
4 รายงานกระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน 19 มี.ค. 62
5 ผลการติดตามความก้าวหน้าการจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติการ คปสอ.คำตากล้า 19 มี.ค. 62
6 แผนปฏิบัติราชการ คปสอ.คำตากล้า ประจำปี 2562 19 มี.ค. 62
7 โครงการอบรมพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ คปสอ.คำตากล้า จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2562 19 มี.ค. 62
8 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561 คปสอ.คำตากล้า 19 มี.ค. 62
9 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี ของเจ้าหน้าที่ในสังกัดโรงพยาบาลคำตากล้าที่มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 19 มี.ค. 62
10 สรุปผลการจัดโครงการอบรมพัฒนาการประเมินคุณธรรมและโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ คปสอ.คำตากล้า จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2562 13 มี.ค. 62
11 มาตรฐานนั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558) 13 มี.ค. 62
12 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 13 มี.ค. 62
13 หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหากรณีที่มีการร้องเรียน 13 มี.ค. 62
14 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 13 มี.ค. 62
15 แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2562 และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 13 มี.ค. 62
1
2
ระเบียนที่ 1 - 15 / 27    
ประกวดราคา/สอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562 (2) 30 ก.ย. 2562
2 ประกาศเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 (ไตรมาสที่ 2) 30 ก.ย. 2562
3 ประกาศเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562 30 ก.ย. 2562
4 ประกาศเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2562 30 ก.ย. 2562
5 ประกาศเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2562 30 ก.ย. 2562
6 ประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 22 เม.ย. 2562
7 เผยแพร่สัญญาซื้อขาย เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสีพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน จำนวน 1 เครื่อง 28 มี.ค. 2562
8 เผยแพร่สัญญาซื้อขาย เครื่องส่องรักษาทารกตัวเหลืองแบบด้านเดียว จำนวน 1 เครื่อง 28 มี.ค. 2562
9 เผยแพร่สัญญาาซื้อขาย เครื่องส่องหลอดลมชนิดไฟเบอร์ออฟติก จำนวน 1 เครื่อง 28 มี.ค. 2562
10 เผยแพร่สัญญาซื้อขาย เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง 28 มี.ค. 2562
11 เผยแพร่สัญญาซื้อขาย เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง 28 มี.ค. 2562
12 เผยแพร่สัญญาซื้อขาย ยูนิตทำฟัน จำนวน 2 เครื่อง 28 มี.ค. 2562
13 เผยแพร่สัญญาซื้อขาย เครื่องติดตามสัญญาชีพพร้อมวัดความอิ่มตัวของเลือด จำนวน 1 เครื่อง 28 มี.ค. 2562
14 เผยแพร่สัญญาซื้อขาย เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง 28 มี.ค. 2562
15 เผยแพร่สัญญาซื้อขายเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผล จัดเก็บภาพ dicom หรือส่งเข้าระบบ Pacs จำนวน 2 เครื่อง 28 มี.ค. 2562
16 ประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2562 18 ก.พ. 2562
17 ประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2561 18 ก.พ. 2562
18 ประกาศเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 (ไตรมาสที่ 1) 31 ต.ค. 2562
19 เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน 1 คัน โรงพยาบาลคำตากล้า จังหวัดสกลนคร 31 ต.ค. 2562
20 เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ โรงพยาบาลคำตากล้า จังหวัดสกลนคร 31 ต.ค. 2562
ระเบียนที่ 1 - 20 / 20    
ประกวดผลงานวิชาการ
     
ข่าวประกวดผลงานวิชาการ
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวทาง/คู่มือ
     
ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวทาง/คู่มือ
ประกาศถึงวันที่
1 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับเดือนมีนาคม 2562 30 ก.ย. 62
2 แนวทางการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 29 มี.ค. 62
3 หนังสือขออนุมัติแผนปฏิบัติป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม โรงพยาบาลคำตากล้า กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 12 มี.ค. 62
4 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ 13 มี.ค. 62
5 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPG Code of Conduct) 18 มี.ค. 62
6 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 18 มี.ค. 62
7 แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ด้านสาธารณสุข 18 มี.ค. 62
8 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน โรงพยาบาลคำตากล้า 18 มี.ค. 62
9 ระเบียบและขั้นตอนการขอดูภาพย้อนหลัง CCTV โรงพยาบาลคำตากล้า 31 ต.ค. 62
10 ประกาศโรงพยาบาลคำตากล้า จังหวัดสกลนครเรื่อง ศูนย์ควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ประจำพื้นที่โรงพยาบาลคำตากล้า 31 ต.ค. 62
11 ระเบียบโรงพยาบาลคำตากล้า จังหวัดสกลนครว่าด้วยหลักเกณฑ์การขอเข้าดูข้อมูลและสำเนาข้อมูลภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 31 ต.ค. 62
12 ประกาศโรงพยาบาลคำตากล้า จังหวัดสกลนครเรื่อง ให้ใช้ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การขอเข้าดูและสำเนาภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)ของโรงพยาบาลคำตากล้า 31 ต.ค. 62
ระเบียนที่ 1 - 12 / 12    
บันทึกรายงานการประชุม
     
รายการประชุม
สถานที่
วันที่
ไม่พบข้อมูล
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
     
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
ประกาศถึงวันที่
1 แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกเงินค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (Refer) 31 ต.ค. 62
2 แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกเงินค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (เวรเสริม) 31 ต.ค. 62
3 แบบฟอร์ม และใบสำคัญรับเงิน ฉบับ11 21 มิ.ย. 62
4 แบบฟอร์มขอใช้งานโปรแกรม HOSxP และอินเตอร์เน็ต สำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคำตากล้า 31 ต.ค. 62
5 แบบฟอร์มคำร้องขอเข้าดูกล้องวงจรปิด 31 ต.ค. 62
6 แบบฟอร์มการขอใช้บริการงานคอมพิวเตอร์กราฟฟิก 31 ต.ค. 62
7 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 31 ต.ค. 62
8 แบบฟอร์มลาออก พกส. 31 ต.ค. 62
9 แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง 31 ต.ค. 62
10 แบบฟอร์มยกเลิกวันลา 31 ต.ค. 62
11 แบบฟอร์มใบลาอุปสมบท 31 ต.ค. 62
12 แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน 31 ต.ค. 62
13 แบบฟอร์มใบลาป่วย/ลากิจ/ลาคลอด 31 ต.ค. 62
14 แบบคำขอหนังสือรับรองเงินเดือน 31 ต.ค. 62
15 แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุมัติไปราชการ 31 ต.ค. 62
1
2
ระเบียนที่ 1 - 15 / 20    
ปฏิทินจองห้องประชุม
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
30
สัปดาห์ที่ 26
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
สัปดาห์ที่ 27
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
สัปดาห์ที่ 28
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
สัปดาห์ที่ 29
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
สัปดาห์ที่ 30
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
ภาพกิจกรรม

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

งานที่เกี่ยวข้อง


 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ

E-office

โรงพยาบาลคำตากล้า 80 หมู่ 11 ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร 47250  , โทรศัพท์ 042-796046  , โทรสาร 042-796114 , อุบัติเหตุฉุกเฉิน 042-796487 (ตลอด 24 ชั่วโมง)