ข้อมูลโรงพยาบาล

ประวัติโรงพยาบาล

วิสัยทัศน์/ค่านิยม

เข็มมุ่งโรงพยาบาลกุสุมาลย์

อัตลักษณ์

โครงสร้างองค์กร

กฎกระทรวง 2560

ระบบสารสนเทศ คปสอ.กุสุมาลย์

ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการความเสี่ยงของสถานพยาบาล HRMS

ระบบสารสนเทศอื่นๆ

ติดต่อ

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข ( MOPG CODE OF CONDUCT)

นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ คปสอ.กุสุมาลย์ 

ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 

แผนที่ตั้งหน่วยงาน

สำหรับประชาชน

เรื่องร้องเรียนประจำเดือน

แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน

คู่มือประชาชน

หน่วยงานภายใน

ฝ่ายบริหารทั่วไป        
     o งานพัสดุ        
     o งานธุรการ        
     o งานการเงิน ฯ        
     o งานเวชระเบียน        
     o งานซ่อมบำรุง        
     o งานยานพาหนะ        
         
ฝ่ายชันสูตร        
ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน        
ฝ่ายทันตสาธารณสุข        
ฝ่ายเวชศาสตร์ชุมชน        
กลุ่มการพยาบาล        
         
         
         

นโยบายกิจกรรม 5 ส.

ลิงค์หน่วยงานภายนอก

E-letter(สปสช เขต 8)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA

- แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน และวิธีการและขั้นตอนเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ของโรงพยาบาลกุสุมาลย์

- ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561 เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

- ขออนุมัติใช้แผน และเผยแพร่แผนในการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของโรงพยาบาลกุสุมาลย์

- รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

- แนวทางการตรวจสอบเจ้าหน้าที่พัสดุเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

- สรุปการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อนประจำเดือนตุลาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

-สรุปการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อนประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

- สรุปการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อนประจำเดือนธันวาคม 2661 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

- สรุปการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อนประจำเดือนมกราคม 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

- สรุปการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 - สรุปการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อนประจำเดือนมีนาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

-สรุปการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อนประจำเดือนเมษายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

-สรุปการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อนประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

- สรุปการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อนประจำเดือนมิถุนายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2561 (แบบ สขร.1)

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 (แบบ สขร.1)

 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2561 (แบบ สขร.1)

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2562 (แบบ สขร.1)

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (แบบ สขร.1)

 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2562 (แบบ สขร.1)

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2562 (แบบ สขร.1)

 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2562 (แบบ สขร.1)

 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2562 ( แบบ สขร.1)

   ประกาศ เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยภาครัฐ : ด้านความรับผิดชอบ

- บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของ ผอ.รพ.กุสุมาลย์ กับหัวหน้างาน/ฝ่าย/กลุ่มงาน/เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลกุสุมาลย์

 -รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือน ตุลาคม 2561

 -รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือน พฤศจิกายน 2561

 - รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562  เดือน ธันวาคม 2561

 - รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือน มกราคม 2562

 - รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือน กุมภาพันธ์ 2562

- รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือน มีนาคม 2562

-รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือน เมษายน 2562

-รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือน พฤษภาคม 2562

 -รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือน มิถุนายน 2562

-รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

-คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลกุสุมาลย์ 2562

-แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ปีงบประมาณ 2562

-ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมเพื่อป้องการผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลกุสุมาลย์

-ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลกุสุมาลย์ และแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายฯ

-ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นเพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรณีผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับต้องปรับปรุงของบุคลากรโรงพยาบาลกุสุมาลย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 และ คู่มือการแจ้งผลการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรผู้มีผลการปฏิบัติงานต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด

-ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2562

-คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน

-ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว ของโรงพยาบาลกุสุมาลย์ 2562

-ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุสุมาลย์ 

- กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

- ขอนุญาตจัดตั้งชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต และรายงานผลการดำเนินงานของชมรม STRONG

- รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมโรงพยาบาลกุสุมาลย์ ประจำเดือนตุลาคม 2561 ปีงบประมาณ 2562

-รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมโรงพยาบาลกุสุมาลย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ปีงบประมาณ 2562

 -รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมโรงพยาบาลกุสุมาลย์ ประจำเดือนธันวาคม 2561 ปีงบประมาณ 2562

- รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมโรงพยาบาลกุสุมาลย์ ประจำเดือนมกราคม 2562 ปีงบประมาณ 2562

-รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมโรงพยาบาลกุสุมาลย์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ปีงบประมาณ 2562

-รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมโรงพยาบาลกุสุมาลย์ ประจำเดือนมีนาคม 2562 ปีงบประมาณ 2562

-รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมโรงพยาบาลกุสุมาลย์ ประจำเดือนเมษายน 2562 ปีงบประมาณ 2562

-รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมโรงพยาบาลกุสุมาลย์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ปีงบประมาณ 2562

 -รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมโรงพยาบาลกุสุมาลย์ ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ปีงบประมาณ 2562

- ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต และการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลกุสุมาลย์ 

- แผนปฏิบัติการ คปสอ.กุสุมาลย์ ประจำปีงบประมาณ 2562

 - กระบวนการอำนวยความสะดวกการให้บริการ งาน OPD

 - สรุปผลการประเมินผลตามแผนปฏิบัติการราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 - สรุปผลการประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบที่ 1)

 - คู่มือการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน

 - รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลกุสุมาลย์ ครั้งที่ 2/2562 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

- รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลกุสุมาลย์ 

 - รายงานการประชุมความเสี่ยงของโรงพยาบาลกุสุมาลย์ 

- ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลยื์ เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

 -รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

 - รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ (พชอ.) ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 (ภารกิจหลัก)

-  แผนการใช้จ่ายงบประจำปี 2562 และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประจำปี 2562 ของโรงพยาบาลกุสุมาลย์

 -มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

- คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัด และคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562

- คู่มือระบบการป้องกัน ตรวจสอบป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน ปีงบประมาณ 2562

ITA 2563

- รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

-แนวทางการตรวจสอบเจ้าหน้าที่พัสดุเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ 2563

- ขออนุมัติใช้แผน และเผยแพร่แผนในการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

- รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2562 ปีงบประมาณ 2563

- รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2563

-รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม  2562 ปีงบประมาณ 2563

-รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2563 ปีงบประมาณ 2563

-รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ปีงบประมาณ 2563

-รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2563 ปีงบประมาณ 2563

-รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2563 ปีงบประมาณ 2563

- รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ปีงบประมาณ 2563

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2562 ปีงบประมาณ 2563 (สขร.1)

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ปีงบประมาณ 2563 (สขร.1)

-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2562 ปีงบประมาณ 2563 

-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2563 ปีงบประมาณ 2563

-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ปีงบประมาณ 2563

-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2563 ปีงบประมาณ 2563 (สขร.1)

-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2563 ปีงบประมาณ 2563 (สขร.1)

-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ปีงบประมาณ 2563 (สขร.1)

- สรุปการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำเดือนตุลาคม 2562 ปีงบประมาณ 2563

- สรุปการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ปีงบประมาณ 2563

-สรุปการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำเดือนธันวาคม 2562 ปีงบประมาณ 2563

-สรุปการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำเดือนมกราคม 2563 ปีงบประมาณ 2563

-สรุปการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ปีงบประมาณ 2563

- สรุปการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำเดือนมีนาคม 2563 ปีงบประมาณ 2563

- สรุปการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำเดือนเมษายน 2563 ปีงบประมาณ 2563

- สรุปการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ปีงบประมาณ 2563

- แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานและวิธีการ ขั้นตอนเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลกุสุมาลย์

- ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561 เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

- กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

- หนังสือจัดสรรงบประมาณ

- คำสั่งมอบหมายปิด-ปลดประกาศ

- ภาพถ่ายการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

- ขออนุมัติเผยแพร่รายงานวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 62

-ขออนุญาตส่งมาตรการ กลไก การตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานและคำสั่งคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลกุสุมาลย์

-กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่่โรงพยาบาลกุสุมาลย์

-รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลกุสุมาลย์ (ในการจัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่)

-หนังสือแจ้งเวียนคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกุสุมาลย์

-รายงานผลการกำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

-ขออนุญาตส่งคู่มือกระบวนการอำนวยความสะดวกการให้บริการงาน OPD โรงพยาบาลกุสุมาลย์

-ขั้นตอนการให้บริการของงาน OPD โรงพยาบาลกุสุมาลย์และภาพถ่าย

-ขออนุญาตรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯและรายงานแผผนการปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม

-รายงานผลการกำกับ ติดตาม การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ปีงบประมาณ 2563

-หลักฐานการจัดประชุมโครงการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ ปีงบประมาณ 2563

-รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 

-ภาพถ่ายในการประชุมโครงการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลฯ

-สรุปรายงานการดำเนินการโครงการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลฯ

-แบบ ปค.4 และ แบบ ปค.5

-ส่งการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

-คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 2563

-ขออนุมัติให้ใช้คู่มือการป้องกันการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ 2563

-รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 2563

-สรุปรายงานการประชุมทีมนำด้านการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2563

-หนังสือแสดงหลักฐานการจัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

-รายงานผลการดำเนินงานชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต

-การจัดตั้งชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต

-ขออนุญาตจัดตั้งชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต

-รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมเดือนตุลาคม 2562 - เดือนกุมภาพันธ์ 2563

-รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2563

-ขออนุมัติเผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอน/กระบวนการจัดการร้องเรียน และแผนผังกระบวนการจัดการร้องเรียน/ร้องทุกข์

-ขออนุมัติส่งคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการร้องเรียน/ร้องทุกข์และคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

-ขออนุมัติคำสั่งการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการร้องเรียน/ร้องทุกข์ของโรงพยาบาลกุสุมาลย์ และคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานรับเรื่องร้องทุกข์,คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ดำรงธรรม,คำสั่งการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

-หนังสือเวียนการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการป้องกันการรับสินบน


-ขอความเห็นชอบและอนุมัติเผยแพร่ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด

-ภาพถ่ายเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารบันทึกข้อตกลงฯ

-ขออนุมัติส่งบันทึกข้อตกลงร่วมมือในการแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ปีงบประมาณ 2563 และบันทึกข้อตกลงร่วมมือในการแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้อำนวยการกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกุสุมาลย์

-ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุสุมาลย์และคำประกาศเจตนารมณ์ในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

-การประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ปีงบประมาณ 2563 และประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

-ภาพถ่ายประกาศ เรื่องข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

-ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

-ขออนุญาตส่งประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

-หนังสือแจ้งเวียนคู่มือการแจ้งผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

-รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลกุสุมาลย์ ครั้งที่ 6/2562 (จัดทำคู่มือการแจ้งผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ)

-คู่มือการแจ้งผลการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรผู้มีผลการปฏิบัติงานต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด

-ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นเพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรณีผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับต้องปรับปรุงของบุคลากรโรงพยาบาลกุสุมาลย์ ปีงบประมาณ 2563

-ขออนุญาตเผยแพร่คู่มือการแจ้งผลการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรผู้มีผลการปฏิบัติงานต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด

-ขออนุญาตส่งรายงานสรุปผลตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2563 (รอบที่1) และสรุปผลประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการรอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2563

-ขออนุญาตรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม และรายงานแผนปฏิบัติการฯ

-รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)

-ขออนุมัติส่งคู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ คปสอ.กุสุมาลย์ ปีงบประมาณ 2563

-โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ปี 2563

-ขออนุมัติแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข คปสอ.กุสุมาลย์ ปีงบประมาณ 2563 และขออนุมัติโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ปี 2563

-แผนปฏิบัติการและสรุปผลการประเมินโครงการกิจกรรมการดำเนินงานตามภารกิจหลัก

-แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

- ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

-รายงานการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการเผยแพร่ข้อมูล

- Print Screen การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน

- แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

-ขออนุมัติแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข คปสอ.กุสุมาลย์ ปีงบประมาณ 2563

- แผนปฏิบัติการ คปสอ.กุสุมาลย์ ปีงบประมาณ 2563

-ขอส่งรายงานสรุปผลตามแผนปฏิบัติราชการปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2562)

-สรุปประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2562 (ปีที่ผ่านมา)

-แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงานและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ปีงบประมาณ 2563

-หนังสือเสนอผู้บริหารขอความเห็นชอบอนุมัติในแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตฯ

-โครงการและขออนุมัติดำเนินการกิจกรรมในโครงการ (โครงการรณรงค์ป้องกันและลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุจราจร คปสอ.กุสุมาลย์ ปีงบประมาณ 2563)

     

-kmokm

เอกสารเกี่ยวกับโรงพยาบาล

โลโก้โรงพยาบาลตัวใหม่

ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว

ใบลาพักผ่อน

ใบขอยกเลิกวันลา

คู่มือการใช้งาน HOSxP

ข่าวประชาสัมพันธ์

19 ส.ค. 63 14:55

9 ก.ค. 63 17:31

รายละเอียด โครงการ " ทุก(ข์)ภัย ไทยช่วยกัน" ติดตามได้ที่                                        Facebook : โรงพยาบาลกุสุมาลย์

14 เม.ย. 63 17:25

14 เม.ย. 63 09:25

13 เม.ย. 63 13:31
1
2
3
4
5
6
7
8
ระเบียนที่ 1 - 5 / 36    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน)ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(แพทย์แผนจีน) 22 ก.ย. 63
2 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่งพนักงานบริการ 22 ก.ย. 63
3 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พนักงานบริการ 3 ก.ย. 63
4 รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง จพ.ธุรการ 26 ม.ค. 61
5 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 21 ธ.ค. 61
6 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (เหมาบริการ) และ(รายวัน) 1 ต.ค. 61
7 คำสั่ง โรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) และ(เหมาบริการ) 28 ก.ย. 61
8 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) และ(เหมาบริการ) 28 ก.ย. 61
9 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 21 ก.ย. 61
10 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (เหมาบริการ) 21 ก.ย. 61
1
2
ระเบียนที่ 1 - 10 / 15    
ข่าวประกวดราคา แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง พัสดุครุภัณฑ์
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 คำสั่งโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 30 มิ.ย. 2563
2 คำสั่งโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานซักฟอก 30 มิ.ย. 2563
3 คำสั่งโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร 30 มิ.ย. 2563
4 คำสั่งโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานเปล 30 มิ.ย. 2563
5 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร 30 มิ.ย. 2563
6 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานซักฟอก 30 มิ.ย. 2563
7 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานเปล 30 มิ.ย. 2563
8 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 30 มิ.ย. 2563
9 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ 30 มิ.ย. 2563
10 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานเปล 30 มิ.ย. 2563
11 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร 30 มิ.ย. 2563
12 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานซักฟอก 30 มิ.ย. 2563
13 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ในตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง 30 เม.ย. 2563
14 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ในตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป 30 เม.ย. 2563
15 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ในตำแหน่ง พนักงานซักฟอก 30 เม.ย. 2563
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ระเบียนที่ 1 - 15 / 150    
คำสั่ง/ประกาศ
     
คำสั่ง/ประกาศ
ประกาศ ณ วันที่
ไม่พบข้อมูล
ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวทาง/คู่มือ
     
ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวทาง/คู่มือ
ประกาศ ณ วันที่
ไม่พบข้อมูล
ITA
     
ITA
ประกาศ ณ วันที่
1 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 2 มี.ค. 63
2 รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมประจำเดือนมีนาคม -พฤษภาคม 2563 29 พ.ค. 63
3 สรุปการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อนเดือนพฤษภาคม 2563 29 พ.ค. 63
4 สรุปการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อนเดือนเมษายน 2563 30 เม.ย. 63
5 สรุปการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อนเดือนมีนาคม 2563 31 มี.ค. 63
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนพฤษภาคม 2563 29 พ.ค. 63
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนเมษายน 2563 30 เม.ย. 63
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนมีนาคม 2563 31 มี.ค. 63
9 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2563 29 พ.ค. 63
10 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2563 30 เม.ย. 63
11 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2563 31 มี.ค. 63
12 ปริ้นสกรีน eb 24 25 ส.ค. 63
13 ปริ้นสกรีน eb 19 25 ส.ค. 63
14 ปริ้นสกรีน eb 7 25 ส.ค. 63
15 ปริ้นสกรีน eb 6 25 ส.ค. 63
1
2
3
4
5
ระเบียนที่ 1 - 15 / 61    
IT news

ข้อมูลประชากรกลางปี 2560 อำเภอกุสุมาลย์ ที่มา : ข้อมูลตามทะเบียนราษฎร์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ สสจ.สกลนคร ณ 3 ม.ค. 2561

ขจรศักดิ์
10 พ.ค. 61 11:46

ระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2529

ขจรศักดิ์
11 เม.ย. 61 09:28

บัญชีมาตราฐานครุภัณฑ์(มกราคม 2561)

30 ธ.ค. 60 19:48

เกณฑ์ราคาพื้นฐานเครื่องคอมพิวเตอร์ปี2560(21 เม.ย.2560)

30 ธ.ค. 60 19:49

การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกกฏหมาย

30 ก.ค. 55 14:59

เกณฑ์ราคาพื้นฐานเครื่องคอมพิวเตอร์ปี2556(18 ก.พ.58)

ขจรศักดิ์
21 ก.ค. 58 10:44

ประกาศนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ IT

30 ก.ค. 55 14:58

พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550

ขจรศักดิ์
9 ม.ค. 63 19:09
ระเบียนที่ 1 - 8 / 8    
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
     
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
ประกาศ ณ วันที่
ไม่พบข้อมูล
หนังสือเชิญประชุม
     
หนังสือเชิญประชุม
ประกาศ ณ วันที่
ไม่พบข้อมูล
ภาพกิจกรรม
ประเพณีสงกรานต์
30 ปี โรงพยาบาลกุสุมาลย์
บุญประทายข้าวเปลือก
มอบเครื่องมือแพทย์
พิธีเปิดตึกอาคารพระรัชมงคลนายก (แพทย์แผนไทย)
งานคุณธรรม จริยธรรม
งานทอดผ้าป่าสามัคคีและบุญประทายข้าวเปลือก 28 ธค 58
ฝ่านเภสัชกรรมชุมชน รพ.กุสุมาลย์ร่วมกับงานอาชีวเวศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม ร่วมออกตรวจหา SI 2 ในอาหาร น้ำดื่ม ภาชนะประกอบอาหาร และ มือผู้ประกอบอาหารและผู้เสริฟอาหาร
ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลกุสุมาลย์ เปิดให้บริการ - การรักษาด้วยการฝังเข็ม การครอบแก้ว เปิดให้บริการ เวลา วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น. - นวดแผนไทย ประคบสมุนไพร อบไอน้ำสมุนไพร จ่ายยาสมุนไพร เพื่อบำบัดร
ห้อง ER ใหม่
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
30
สัปดาห์ที่ 35
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
สัปดาห์ที่ 36
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
สัปดาห์ที่ 37
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
สัปดาห์ที่ 38
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
สัปดาห์ที่ 39
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 

 

พญ.ธีรารัตน์  พลราชม
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุสุมาลย์


แบบสำรวจความพึงพอใจ

กราฟสำรวจความพึงพอใจ

รายการเครื่องมือแพทย์
ที่ได้รับบริจาค

พระราชวิสุทธินายก
พระครูภัทรญาณโสภิต
พระอาจารย์สถิตย์ สมาหิโต
พระครูธรรมวาวีนุรักษ์
พระอาจารย์ถาวร ญาณวีโร
พระครูปุณณสิริธรรม
พระครูโอภาสปัญญาธร
พระครูอดุลสุภกิจ
หลวงพ่อทศ พลาดสุ
พระวิทยากร จิตตสุโภ
พระอาจารย์ทองปาน จารุวัณโณ
งานกฐินสามัคคี วัดมัชฌิมาวาส
เงินบริจาคจากงานกฐิน

 

คู่มือ

E-office
รพ.สต.

 

โรงพยาบาลกุสุมาลย์ ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
โทรศัพท์ 042-769041,042-769023
Fax 042-769123