ข้อมูลโรงพยาบาล

ประวัติโรงพยาบาล

วิสัยทัศน์/ค่านิยม

เข็มมุ่งโรงพยาบาลกุสุมาลย์

อัตลักษณ์

โครงสร้างองค์กร

กฎกระทรวง 2560

ระบบสารสนเทศ คปสอ.กุสุมาลย์

ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการความเสี่ยงของสถานพยาบาล HRMS

ระบบสารสนเทศอื่นๆ

ติดต่อ

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข ( MOPG CODE OF CONDUCT)

นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ คปสอ.กุสุมาลย์ 2562

ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 2562

แผนที่ตั้งหน่วยงาน

สำหรับประชาชน

เรื่องร้องเรียนประจำเดือน

แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน

คู่มือประชาชน

หน่วยงานภายใน

ฝ่ายบริหารทั่วไป        
     o งานพัสดุ        
     o งานธุรการ        
     o งานการเงิน ฯ        
     o งานเวชระเบียน        
     o งานซ่อมบำรุง        
     o งานยานพาหนะ        
         
ฝ่ายชันสูตร        
ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน        
ฝ่ายทันตสาธารณสุข        
ฝ่ายเวชศาสตร์ชุมชน        
กลุ่มการพยาบาล        
         
         
         

นโยบายกิจกรรม 5 ส.

ลิงค์หน่วยงานภายนอก

E-letter(สปสช เขต 8)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA

- แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน และวิธีการและขั้นตอนเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ของโรงพยาบาลกุสุมาลย์

- ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561 เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

- ขออนุมัติใช้แผน และเผยแพร่แผนในการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของโรงพยาบาลกุสุมาลย์

- รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

- แนวทางการตรวจสอบเจ้าหน้าที่พัสดุเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

- สรุปการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อนประจำเดือนตุลาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

-สรุปการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อนประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

- สรุปการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อนประจำเดือนธันวาคม 2661 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

- สรุปการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อนประจำเดือนมกราคม 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

- สรุปการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 - สรุปการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อนประจำเดือนมีนาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

-สรุปการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อนประจำเดือนเมษายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

-สรุปการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อนประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

- สรุปการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อนประจำเดือนมิถุนายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2561 (แบบ สขร.1)

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 (แบบ สขร.1)

 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2561 (แบบ สขร.1)

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2562 (แบบ สขร.1)

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (แบบ สขร.1)

 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2562 (แบบ สขร.1)

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2562 (แบบ สขร.1)

 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2562 (แบบ สขร.1)

 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2562 ( แบบ สขร.1)

   ประกาศ เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยภาครัฐ : ด้านความรับผิดชอบ

- บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของ ผอ.รพ.กุสุมาลย์ กับหัวหน้างาน/ฝ่าย/กลุ่มงาน/เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลกุสุมาลย์

 -รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือน ตุลาคม 2561

 -รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือน พฤศจิกายน 2561

 - รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562  เดือน ธันวาคม 2561

 - รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือน มกราคม 2562

 - รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือน กุมภาพันธ์ 2562

- รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือน มีนาคม 2562

-รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือน เมษายน 2562

-รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือน พฤษภาคม 2562

 -รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือน มิถุนายน 2562

-รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

-คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลกุสุมาลย์ 2562

-แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ปีงบประมาณ 2562

-ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมเพื่อป้องการผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลกุสุมาลย์

-ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลกุสุมาลย์ และแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายฯ

-ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นเพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรณีผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับต้องปรับปรุงของบุคลากรโรงพยาบาลกุสุมาลย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 และ คู่มือการแจ้งผลการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรผู้มีผลการปฏิบัติงานต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด

-ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2562

-คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน

-ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว ของโรงพยาบาลกุสุมาลย์ 2562

-ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุสุมาลย์ 

- กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

- ขอนุญาตจัดตั้งชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต และรายงานผลการดำเนินงานของชมรม STRONG

- รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมโรงพยาบาลกุสุมาลย์ ประจำเดือนตุลาคม 2561 ปีงบประมาณ 2562

-รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมโรงพยาบาลกุสุมาลย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ปีงบประมาณ 2562

 -รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมโรงพยาบาลกุสุมาลย์ ประจำเดือนธันวาคม 2561 ปีงบประมาณ 2562

- รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมโรงพยาบาลกุสุมาลย์ ประจำเดือนมกราคม 2562 ปีงบประมาณ 2562

-รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมโรงพยาบาลกุสุมาลย์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ปีงบประมาณ 2562

-รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมโรงพยาบาลกุสุมาลย์ ประจำเดือนมีนาคม 2562 ปีงบประมาณ 2562

-รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมโรงพยาบาลกุสุมาลย์ ประจำเดือนเมษายน 2562 ปีงบประมาณ 2562

-รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมโรงพยาบาลกุสุมาลย์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ปีงบประมาณ 2562

 -รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมโรงพยาบาลกุสุมาลย์ ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ปีงบประมาณ 2562

- ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต และการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลกุสุมาลย์ 

- แผนปฏิบัติการ คปสอ.กุสุมาลย์ ประจำปีงบประมาณ 2562

 - กระบวนการอำนวยความสะดวกการให้บริการ งาน OPD

 - สรุปผลการประเมินผลตามแผนปฏิบัติการราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 - สรุปผลการประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบที่ 1)

 - คู่มือการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน

 - รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลกุสุมาลย์ ครั้งที่ 2/2562 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

- รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลกุสุมาลย์ 

 - รายงานการประชุมความเสี่ยงของโรงพยาบาลกุสุมาลย์ 

- ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลยื์ เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

 -รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

 - รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ (พชอ.) ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 (ภารกิจหลัก)

-  แผนการใช้จ่ายงบประจำปี 2562 และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประจำปี 2562 ของโรงพยาบาลกุสุมาลย์

 -มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

- คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัด และคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562

- คู่มือระบบการป้องกัน ตรวจสอบป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน ปีงบประมาณ 2562

- รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

-แนวทางการตรวจสอบเจ้าหน้าที่พัสดุเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ 2563

- ขออนุมัติใช้แผน และเผยแพร่แผนในการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

- รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2562 ปีงบประมาณ 2563

- รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2563

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2562 ปีงบประมาณ 2563 (สขร.1)

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ปีงบประมาณ 2563 (สขร.1)

- สรุปการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำเดือนตุลาคม 2562 ปีงบประมาณ 2563

- สรุปการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ปีงบประมาณ 2563

- แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานและวิธีการ ขั้นตอนเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลกุสุมาลย์

- ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561 เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

- กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

- หนังสือจัดสรรงบประมาณ

- คำสั่งมอบหมายปิด-ปลดประกาศ

- ภาพถ่ายการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

- ขออนุมัติเผยแพร่รายงานวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 62

     

     

     

     

     

     

 

เอกสารเกี่ยวกับโรงพยาบาล

โลโก้โรงพยาบาลตัวใหม่

ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว

ใบลาพักผ่อน

ใบขอยกเลิกวันลา

คู่มือการใช้งาน HOSxP

รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

1 ก.พ. 63 10:49

22 ม.ค. 63 20:45

ระบบสารสนเทศ Data Center คปสอ.กุสุมาลย์

ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการความเสี่ยงของสถานพยาบาล HRMS โปรแกรมLongTermCare
โปรแกรม HDC จังหวัดสกลนคร โปรแกรม Cockpit 2563
โปรแกรม KM โปรแกรม Drug Allergy คปสอ.กุสุมาลย์
โปรแกรม StrokeGis ระบบสารสนเทศอื่นๆ
21 ม.ค. 63 10:05

เรื่อง  ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร   สังกัดโรงพยาบาลกุสุมาลย์ ทุกท่าน สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นตัวแทนสมาชิกเพื่อเข้าร่วมการประชุมสามัญ  ประจำปี 2562  ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้  กำหนดการดังนี้  28-29  พฤศจิกายน 2562  เวลา 08.30-16.30 น. ติดต่อสมัครได้ที่  คุณ วนิดา ศรีวรกุล ห้องงานประกันสุขภาพ

28 พ.ย. 62 11:56

20 มิ.ย. 61 20:18

 

2 พ.ค. 61 21:32

 

           โรงพยาบาลกุสุมาลย์ ได้รับเงินจาก "โครงการสร้างสุขภาพ เดิน วิ่ง ปั่น ก้าวตามฮอย ซอยบ้านเกิด ก้าวไปกับ ก้อง ห้วยไร่ " โดยโรงพยาบาลกุสุมาลย์ ได้รับเครื่องมือทางการแพทย์ ได้แก่ เครื่องกระตุกหัวใจ (AED) ประจำที่ ( ER) ,เครื่องวัดความดันแบบสอดแขน ประจำที่ ( PCU) และ เครื่องกรองน้ำ เพื่อใช้ล้างเครื่องมือทางการแพทย์ ประจำที่ (หน่วยจ่ายกลาง) ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีจิตศรัทธาในโครงการดีๆ โรงพยาบาลได้นำเครื่องมือแพทย์แหล่งนี้ เพื่อใช้ประโยชน์ในการรักษาและดูแลสุขภาพประชาชน
   
   
5 เม.ย. 61 18:51
IT news

ข้อมูลประชากรกลางปี 2560 อำเภอกุสุมาลย์ ที่มา : ข้อมูลตามทะเบียนราษฎร์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ สสจ.สกลนคร ณ 3 ม.ค. 2561

ขจรศักดิ์
10 พ.ค. 61 11:46

ระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2529

ขจรศักดิ์
11 เม.ย. 61 09:28

บัญชีมาตราฐานครุภัณฑ์(มกราคม 2561)

ณชนก
30 ธ.ค. 60 19:48

เกณฑ์ราคาพื้นฐานเครื่องคอมพิวเตอร์ปี2560(21 เม.ย.2560)

ณชนก
30 ธ.ค. 60 19:49

การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกกฏหมาย

ณชนก
30 ก.ค. 55 14:59

เกณฑ์ราคาพื้นฐานเครื่องคอมพิวเตอร์ปี2556(18 ก.พ.58)

ขจรศักดิ์
21 ก.ค. 58 10:44

ประกาศนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ IT

ณชนก
30 ก.ค. 55 14:58

พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550

ขจรศักดิ์
9 ม.ค. 63 19:09
ระเบียนที่ 1 - 8 / 8    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 21 ธ.ค. 61
2 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (เหมาบริการ) และ(รายวัน) 1 ต.ค. 61
3 คำสั่ง โรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) และ(เหมาบริการ) 28 ก.ย. 61
4 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) และ(เหมาบริการ) 28 ก.ย. 61
5 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 21 ก.ย. 61
6 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (เหมาบริการ) 21 ก.ย. 61
7 ีประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 28 พ.ค. 61
8 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 28 พ.ค. 61
9 รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 25 พ.ค. 61
10 รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวง จพ.ธุรการ 28 ก.พ. 61
1
2
ระเบียนที่ 1 - 10 / 11    
ข่าวประกวดราคา แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง พัสดุครุภัณฑ์
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 29 ก.พ. 2563
2 คำสั่งโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 29 ก.พ. 2563
3 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 29 ก.พ. 2563
4 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ 31 มี.ค. 2563
5 ประกาศรพ.กุสุมาลย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 29 ก.พ. 2563
6 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (แพทย์แผนจีน) 29 ก.พ. 2563
7 คำสั่งโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (แพทย์แผนจีน) 31 ม.ค. 2563
8 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (แพทย์แผนจีน) 31 ม.ค. 2563
9 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (แพทย์แผนจีน) 31 ม.ค. 2563
10 ประกาศจังหวัดสกลนคร ลงวันที่ 6 มกราคม 2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 9 รายการ (70%) สำหรับโรงพยาบาลกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2563 ด้วนวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) 31 ม.ค. 2563
11 ประกาศจังหวัดสกลนคร ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2563 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ (งบค่าเสื่อม 70%) สำหรับโรงพยาบาลกุสุมาลย์ ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 ม.ค. 2563
12 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ค่าเสื่อม) ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ 3 ม.ค. 2563
13 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 30 พ.ย. 2562
14 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พนักงานเปล 30 พ.ย. 2562
15 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 30 พ.ย. 2562
16 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ 30 พ.ย. 2562
17 คำสั่งโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ 30 พ.ย. 2562
18 คำสั่งโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 30 พ.ย. 2562
19 คำสั่งโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พนักงานเปล 30 พ.ย. 2562
20 คำสั่งโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง รายวัน ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 30 พ.ย. 2562
21 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง รายวัน ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 30 พ.ย. 2562
22 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พนักงานเปล 30 พ.ย. 2562
23 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 30 พ.ย. 2562
24 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ 30 พ.ย. 2562
25 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พนักงานเปล 30 พ.ย. 2562
1
2
3
4
5
ระเบียนที่ 1 - 25 / 115    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 04
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
สัปดาห์ที่ 05
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
สัปดาห์ที่ 06
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
สัปดาห์ที่ 07
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
สัปดาห์ที่ 08
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
E-office
 

โรงพยาบาลกุสุมาลย์ ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
โทรศัพท์ 042-769041,042-769023
Fax 042-769123

Daha fazla dayanamayan patron seksi porno indir beyaz götü olan asistanı domaltarak onun ıslanan amcığından içeriye doğru uzun yarağını yerleştirerek hemen tezgah önünde git gel yapıyor. bedava porno indir Zevk alarak yaşadığı ayak üstü ilişkiden oldukça memnun olan asistan kadın sex hikayeleri ileride üzerindeki gecelikleri çıkararak banyoda rahat olmayan ama zevk dolu pozisyonlarda cinselliğe imza atarak çılgınlık yaparak patronuyla unutulmaz bir film ortaya koyuyor. Beyaz porno izle götünün güzelliği karşısında etkilenen patron onun belinden tutarak sikmesi sonrasında boşalarak orgazm olmanın mutluluğunu yaşayarak asistanına teşekkür ediyor.