แผนที่ตั้งหน่วยงาน

ประวัติโรงพยาบาล

วิสัยทัศน์/ค่านิยม

อัตลักษณ์

หน่วยงานภายใน

ฝ่ายบริหารทั่วไป        
     o งานพัสดุ        
     o งานธุรการ        
     o งานการเงิน ฯ        
     o งานเวชระเบียน        
     o งานซ่อมบำรุง        
     o งานยานพาหนะ        
         
ฝ่ายชันสูตร        
ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน        
ฝ่ายทันตสาธารณสุข        
ฝ่ายเวชศาสตร์ชุมชน        
กลุ่มการพยาบาล        
         
ลิงค์งานภายใน        
โปรแกรมความเสี่ยง        

นโยบายกิจกรรม 5 ส.

ลิงค์หน่วยงานภายนอก

E-letter(สปสช เขต 8)

เอกสารมาตรฐาน โรงพยาบาล (HA)

เอกสาร HA Standard_58

เอกสาร SPA _Part I

เอกสาร SPA _Part II

เอกสาร SPA _Part III

เอกสารเกี่ยวกับโรงพยาบาล

โลโก้โรงพยาบาลตัวใหม่

ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว

ใบลาพักผ่อน

ใบขอยกเลิกวันลา

คู่มือการใช้งาน HOSxP

ลิงค์ข้อมูลภายในโรงพยาบาล

ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงพยาบาลกุสุมาลย์ (Integrity and Transparency Assessment -ITA)

การตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตประจำหน่วยงาน

  ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมเพื่อป้องกันประโยชน์ทับซ้อนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

  คำสั่งแต่งตั้งควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 2544

  คำสั่งโรงพยาบาลกุสุมาลย์แต่งตั้งคณะกรรมการเสริมพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานโรงพยาบาล

  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ

  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลสู่โรงพยาบาลคุณธรรม

  แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ดำรงธรรมโรงพยาบาลกุสุมาลย์

 ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบ้ติการจัดซื่อจัดจ้าง 2546

คู่มือแนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน2557

สำเนาเรื่องส่งแผนปฏิบัติการคปสอ.เพื่อลงนามอนุมัติ

แผ่นผับโรคเบาหวาน สาเหตุเบาหวาน อาการเบาหวาน

แผนภูมิการคัดกรองและติดตามจอประสาทตาผิดปกติจากเบาหวานโดยจักษุแพทย์

ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางตารางเขตสุขภาพที่ 8

ป้ายประชาสัมพันธ์ตารางการให้บริการโรงพยาบาลกุสุมาลย์ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปทุกวัน

บันทึกขออนุมัติแจ้งประกาศระบบงานบริการตามมาตรฐานการปฏิบัติตามภารกิจของโรงพยาบาล

บันทึกขออนุมัติประกาศและเผยแพร่ขั้นตอนการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักทางเว็บไซต์

บันทึกขออนุมัติเผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอนกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน

บันทึกขออนุมัติให้ใช้แผนผังการขอข้อมูลและเผยแพร่ขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์

บันทึกขออนุมัติเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างและตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อนปีงบประมาณ2560

บันทึกขออนุมัติเผยแพร่การจัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2560

ประกาศการป้องกันละเว้นการปฏิบัติงาน

ประกาศระบบงานบริการตามมาตรฐานการปฏิบัติตามภารกิจหลักของโรงพยาบาล

คำสั่งเรื่องตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตโรงพยาบาลกุสุมาลย์

ประกาศรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณปี2560

 
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

18 ม.ค. 61 10:55

 ข่าวดีสำหรับผู้รับบริการ เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561 ได้รับบริจาค เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน 1 เครื่อง โดย " ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาจักร การแพทย์ (ประเทศไทย) " สำหรับเครื่องมือแพทย์ทางโรงพยาบาล ได้นำมาเพื่อประโยชน์ในการดูแลสุขภาพประชาชน     :)

            

10 ม.ค. 61 11:16

31 ธ.ค. 60 17:18

 

หลวงปู่แบน ธนากโร   บริจาคเครื่องมือแพทย์ 4 รายการ จำนวนเงิน 540,000 บาท เดือน ธันวาคม 2560

   
     เครื่องตรวจอัลตราซาวน์ ราคา 110,000 บาท      เครื่องส่องเด็กตัวเหลือง ราคา 150,000 บาท


     เครื่องตรวจไฟฟ้าคลื่นหัวใจ ราคา 150,000 บาท      เครื่องตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ ราคา 130,000 บาท

 

เครื่องมือแพทย์ที่โรงพยาบาลกุสุมาลย์มีต้องการขอรับบริจาค ปี 2561 คลิกที่นี่

30 ธ.ค. 60 16:58

 

                 ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี
                                                                               
   

 

แหล่งที่อ้างอิง รายละเอียด

20 ก.ค. 60 09:58

  ระวังไวรัสเมอร์ส (MERS-CoV)     ทำไมชื่อ เมอร์สคอฟ
     มาจากชื่อเต็มภาษาอังกฤษว่า Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS- CoV) หรือเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ตะวันออกกลาง

ต้นกำเนิดของไวรัสเมอร์สคอฟ
ไวรัสชนิดนี้ต้นกำเนิดจากประเทศซาอุดิอาระเบียและยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่ามีต้นกำเนิดจากคนหรือสัตว์หรือเชื้อใด แต่มีผลวิจัยระบุว่าอาจมีแพะเป็นพาหะนำเชื้อ และเป็นเชื้อไวรัสใกล้เคียงไวรัสในค้างคาวสายพันธุ์หนึ่ง ทั้งนี้วัสเมอร์สเป็นเชื้อไวรัสเดียวกับโรคซาร์ส (Severe Acute Respiratory Syndrome-SARS) ที่แพร่ระบาดอย่างหนักในเอเชียเมื่อปี พ.ศ. 2546

ความร้ายแรงของไวรัสเมอร์สคอฟ
ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสเมอร์สจะมีอาการคล้ายเป็นโรคระบบทางเดินหายใจมีไข้สูงไอ หายใจหอบ หายใจขัด ถ่ายเหลว หากเป็นหนักจะเสียชีวิตทันทีภายใน 3 -4 สัปดาห์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุเพศชาย โดยเชื้อจะอยู่ในละอองน้ำมูกน้ำลายผู้ป่วย ติดต่อได้ง่ายจากการไอจาม โดยผู้ป่วยเกือบทั้งหมดร้อยละ 96 มีโรคประจำตัว 1 โรคหรือมากกว่า ได้แก่เบาหวาน รองลงมาคือความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคไต

การป้องกันเบื้องต้นไวรัสเมอร์สคอฟ
1. กินร้อน- ช้อนกลาง- ล้างมือ|
2. ใช้ผ้าหรือกระดาษปิดปากเมื่อจาม
3. หลีกเลี่ยงไปสถานที่ที่ผู้คนแออัด
4. สวมหน้ากากอนามัยหากต้องไปสถานที่ที่ผู้คนจำนวนมากโดยเฉพาะช่วงพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์
5. หมั่นออกกำลังกายและรักษาสุขภาพให้แข็งแรง
6. มาพบแพทย์พร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่หากมีประวัติเดินทางหรือสัมผัสกับผู้เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดของเชื้อ เช่น ซาอุดีอาระเบีย การ์ตา จอร์แดน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เกาหลีใต้  เป็นต้น 
หากสงสัยว่าตนเองมีอาการดังกล่าวให้รีบพบแพทย์ทันที

ที่มา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสกลนคร

9 ก.ย. 58 14:38

พิธีเปิดตึกอาคารพระรัชมงคลนายก (แพทย์แผนไทย) ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 โดยให้บริการในด้วยแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก เช่น การนวด อบ ประคบ และ ฝั่งเข็ม ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ ทำหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประทานในพิธีการ

20 ก.ค. 58 11:19


 

...................................................................................................................................................................................................................................................
             รายการเครื่องมือแพทย์ที่โรงพยาบาลกุสุมาลย์มีต้องการขอรับบริจาค


บัญชีรายการและราคาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ชุดที่ 1  จำเป็นมาก (คลิกดูรายละเอียด)

บัญชีรายการและราคาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ชุดที่ 2  จำเป็นปานกลาง (คลิกดูรายละเอียด)

บัญชีรายการและราคาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ชุดที่ 3  จำเป็นน้อย (คลิกดูรายละเอียด)

11 ก.พ. 57 15:04

เชิญร่วมบริจาคสมทบทุน

เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลน

ร่วมบริจาคได้ที่ผ่านบัญชีธนาคารออมสิน สาขากุสุมาลย์
เลขที่บัญชี
0-2010022159-5 

11 ส.ค. 56 21:12

คู่มือการดำเนินงานนโยบายต้นแบบ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2556 

ต้นแบบ 5 มาตรฐาน

ต้นแบบ ปฐมภูมิ

ต้บแบบ แพทย์แผนไทย

ต้นแบบ ภาคีเครือข่าย

แนวทางในการจัดส่งรายงานผลการดำเนินงาน

แบบฟอร์มรายงานผลดำเนินงาน

7 ก.พ. 56 11:10
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 รับสมัครบุคคลเข้ารับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 12 เม.ย. 60
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ สำหรับโรงพยาบาลกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร (20%) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ก.พ. 2561
2 ประกาศจังหวัดสกลนครและเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ระดับเขต 10% สำหรับโรงพยาบาลกุสุมาลย์ 31 ม.ค. 2561
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ สำหรับโรงพยาบาลกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 ม.ค. 2561
4 ร่างประกาศจังหวัดสกลนคร และเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ระดับเขต 10% สำหรับโรงพยาบาลกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 ธ.ค. 2560
5 ประกาศจังหวัดสกลนคร และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ สำหรับโรงพยาบาลกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร (20%) 31 ธ.ค. 2560
6 โรงพยาบาลกุสุมาลย์ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ สำหรับ โรงพยาบาลกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร (20%) 31 ธ.ค. 2560
7 โรงพยาบาลกุสุมาลย์เผยแพร่แผนรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับเขตร้อยละ 10 ปีงบประมาณ 2561 31 ธ.ค. 2560
8 เผยแพร่ประกาศจังสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์จำนวน 2 รายการ สำหรับโรงพยาบาลกุสุมาลย์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 31 ธ.ค. 2560
9 โรงพยาบาลกุสุมาลย์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ 31 ธ.ค. 2560
10 โรงพยาบาลกุสุมาลย์เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาตามแผนค่าบริการทางการแพทย์ ระดับหน่วยบริการร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 2 รายการ 31 ธ.ค. 2560
11 โรงพยาบาลกุสุมาลย์ ประกาศเผยแพร่แผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2561 31 ธ.ค. 2560
12 โรงพยาบาลกุสุมาลย์ เผยแพร่แผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561 70% 31 ธ.ค. 2560
13 โรงพยาบาลกุสุมาลย์ เผยแพร่แผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561 20% 31 ธ.ค. 2560
14 แจ้งอนุม้ติแผนรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โรงพยาบาลกุสุมาลย์ 16 ก.พ. 2560
15 ประกาศแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 รพ.กุสุมาลย์ 31 ม.ค. 2560
16 ประกาศเผยแพร่รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 (EB3.2-3) 31 ม.ค. 2560
17 ประกาศเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (EB3.1) 31 ม.ค. 2560
18 ประกาศเผยแพร่สรุปผลสอบราคางบค่าบริการทางการแพทย์ปี59 รพ.กุสุมาลย์ 30 ส.ค. 2559
19 โรงพยาบาลกุสุมาลย์จะประกาศสอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 16 รายการ จากงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2559 8 มิ.ย. 2559
20 โรงพยาบาลกุสุมาลย์ ประกาศเผยแพร่แผนงบค่าเสื่อมปี 2559 (ฉบับแก้ไข) 31 มี.ค. 2559
ระเบียนที่ 1 - 20 / 20    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
31
สัปดาห์ที่ 52
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
สัปดาห์ที่ 01
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
สัปดาห์ที่ 02
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
สัปดาห์ที่ 03
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
สัปดาห์ที่ 04
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
E-office

โรงพยาบาลกุสุมาลย์ ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
โทรศัพท์ 042-769041,042-769023
Fax 042-769123