ข้อมูลโรงพยาบาล

ประวัติโรงพยาบาล

วิสัยทัศน์/ค่านิยม

อัตลักษณ์

บทบาทหน้าที่

โครงสร้างองค์กร

กฎกระทรวง 2560

ระบบสารสนเทศรพ.

ติดต่อ

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข ( MOPG CODE OF CONDUCT)

นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ คปสอ.กุสุมาลย์ 2562

ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 2562

แผนที่ตั้งหน่วยงาน

สำหรับประชาชน

เรื่องร้องเรียนประจำเดือน

แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน

คู่มือประชาชน

หน่วยงานภายใน

ฝ่ายบริหารทั่วไป        
     o งานพัสดุ        
     o งานธุรการ        
     o งานการเงิน ฯ        
     o งานเวชระเบียน        
     o งานซ่อมบำรุง        
     o งานยานพาหนะ        
         
ฝ่ายชันสูตร        
ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน        
ฝ่ายทันตสาธารณสุข        
ฝ่ายเวชศาสตร์ชุมชน        
กลุ่มการพยาบาล        
         
ลิงค์งานภายใน        
โปรแกรมความเสี่ยง        

นโยบายกิจกรรม 5 ส.

ลิงค์หน่วยงานภายนอก

E-letter(สปสช เขต 8)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA

- แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน และวิธีการและขั้นตอนเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ของโรงพยาบาลกุสุมาลย์

- ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561 เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

- ขออนุมัติใช้แผน และเผยแพร่แผนในการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของโรงพยาบาลกุสุมาลย์

- รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

- แนวทางการตรวจสอบเจ้าหน้าที่พัสดุเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

- สรุปการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อนประจำเดือนตุลาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

-สรุปการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อนประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

- สรุปการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อนประจำเดือนธันวาคม 2661 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

- สรุปการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อนประจำเดือนมกราคม 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

- สรุปการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 - สรุปการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อนประจำเดือนมีนาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

-สรุปการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อนประจำเดือนเมษายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

-สรุปการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อนประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

- สรุปการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อนประจำเดือนมิถุนายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2561 (แบบ สขร.1)

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 (แบบ สขร.1)

 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2561 (แบบ สขร.1)

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2562 (แบบ สขร.1)

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (แบบ สขร.1)

 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2562 (แบบ สขร.1)

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2562 (แบบ สขร.1)

 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2562 (แบบ สขร.1)

 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2562 ( แบบ สขร.1)

   ประกาศ เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยภาครัฐ : ด้านความรับผิดชอบ

- บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของ ผอ.รพ.กุสุมาลย์ กับหัวหน้างาน/ฝ่าย/กลุ่มงาน/เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลกุสุมาลย์

 -รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือน ตุลาคม 2561

 -รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือน พฤศจิกายน 2561

 - รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562  เดือน ธันวาคม 2561

 - รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือน มกราคม 2562

 - รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือน กุมภาพันธ์ 2562

- รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือน มีนาคม 2562

-รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือน เมษายน 2562

-รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือน พฤษภาคม 2562

 -รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือน มิถุนายน 2562

-รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

-คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลกุสุมาลย์ 2562

-แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ปีงบประมาณ 2562

-ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมเพื่อป้องการผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลกุสุมาลย์

-ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลกุสุมาลย์ และแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายฯ

-ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นเพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรณีผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับต้องปรับปรุงของบุคลากรโรงพยาบาลกุสุมาลย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 และ คู่มือการแจ้งผลการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรผู้มีผลการปฏิบัติงานต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด

-ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2562

-คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน

-ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว ของโรงพยาบาลกุสุมาลย์ 2562

-ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุสุมาลย์ 

- กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

- ขอนุญาตจัดตั้งชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต และรายงานผลการดำเนินงานของชมรม STRONG

- รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมโรงพยาบาลกุสุมาลย์ ประจำเดือนตุลาคม 2561 ปีงบประมาณ 2562

-รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมโรงพยาบาลกุสุมาลย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ปีงบประมาณ 2562

 -รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมโรงพยาบาลกุสุมาลย์ ประจำเดือนธันวาคม 2561 ปีงบประมาณ 2562

- รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมโรงพยาบาลกุสุมาลย์ ประจำเดือนมกราคม 2562 ปีงบประมาณ 2562

-รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมโรงพยาบาลกุสุมาลย์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ปีงบประมาณ 2562

-รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมโรงพยาบาลกุสุมาลย์ ประจำเดือนมีนาคม 2562 ปีงบประมาณ 2562

-รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมโรงพยาบาลกุสุมาลย์ ประจำเดือนเมษายน 2562 ปีงบประมาณ 2562

-รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมโรงพยาบาลกุสุมาลย์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ปีงบประมาณ 2562

 -รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมโรงพยาบาลกุสุมาลย์ ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ปีงบประมาณ 2562

- ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต และการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลกุสุมาลย์ 

- แผนปฏิบัติการ คปสอ.กุสุมาลย์ ประจำปีงบประมาณ 2562

 - กระบวนการอำนวยความสะดวกการให้บริการ งาน OPD

 - สรุปผลการประเมินผลตามแผนปฏิบัติการราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 - สรุปผลการประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบที่ 1)

 - คู่มือการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน

 - รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลกุสุมาลย์ ครั้งที่ 2/2562 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

- รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลกุสุมาลย์ 

 - รายงานการประชุมความเสี่ยงของโรงพยาบาลกุสุมาลย์ 

- ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลยื์ เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

 -รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

 - รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ (พชอ.) ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 (ภารกิจหลัก)

-  แผนการใช้จ่ายงบประจำปี 2562 และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประจำปี 2562 ของโรงพยาบาลกุสุมาลย์

 -มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

- คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัด และคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562

- คู่มือระบบการป้องกัน ตรวจสอบป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน ปีงบประมาณ 2562

     

     

     

     

     

     

 

เอกสารมาตรฐาน โรงพยาบาล (HA)

เอกสาร HA Standard_58

เอกสาร SPA _Part I

เอกสาร SPA _Part II

เอกสาร SPA _Part III

เอกสารเกี่ยวกับโรงพยาบาล

โลโก้โรงพยาบาลตัวใหม่

ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว

ใบลาพักผ่อน

ใบขอยกเลิกวันลา

คู่มือการใช้งาน HOSxP

ลิงค์ข้อมูลภายในโรงพยาบาล

ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์

รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

1 กรกฎาคม วันรณรงค์ตรวจเอชไอวี "Know Your Status : เอชไอวี ตรวจฟรี ตรวจเร็ว เอชไอวี รักษาเร็ว รักษาฟรี"

สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
http://aidssti.ddc.moph.go.th
http://www.facebook.com/aidsstis

14 พ.ค. 62 11:09

9 ย่างเพื่อสร้างลูก” บริการใหม่ที่จะส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการดูแลแม่ตั้งแต่ตั้งครรภ์จนลูกอายุครบ 6ปี
โดยมีทั้งข้อความ อินโฟกราฟิก และวิดีโอ ที่เหมาะสมกับอายุของเด็ก ส่งให้คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองทุกวันค่ะ
++ สามารถลงทะเบียนรับข้อมูล ได้โดยแสกน QR Code หรือพิมพ์หา "9 ย่างเพื่อสร้างลูก แล้วส่งข้อความ start ไปในอินบ็อกซ์++

1 ก.พ. 62 16:01

4 ธ.ค. 61 17:25

20 มิ.ย. 61 20:18

ข้อมูลประชากรอำภอกุสุมาลย์ แยกกลุ่มอายุ ปี 2560

ที่มา :ข้อมูลตามทะเบียนราฎร์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ สสจ.สกลนคร ณ 3 ม.ค. 2561

10 พ.ค. 61 11:50

 

2 พ.ค. 61 21:32

 

           โรงพยาบาลกุสุมาลย์ ได้รับเงินจาก "โครงการสร้างสุขภาพ เดิน วิ่ง ปั่น ก้าวตามฮอย ซอยบ้านเกิด ก้าวไปกับ ก้อง ห้วยไร่ " โดยโรงพยาบาลกุสุมาลย์ ได้รับเครื่องมือทางการแพทย์ ได้แก่ เครื่องกระตุกหัวใจ (AED) ประจำที่ ( ER) ,เครื่องวัดความดันแบบสอดแขน ประจำที่ ( PCU) และ เครื่องกรองน้ำ เพื่อใช้ล้างเครื่องมือทางการแพทย์ ประจำที่ (หน่วยจ่ายกลาง) ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีจิตศรัทธาในโครงการดีๆ โรงพยาบาลได้นำเครื่องมือแพทย์แหล่งนี้ เพื่อใช้ประโยชน์ในการรักษาและดูแลสุขภาพประชาชน
   
   
5 เม.ย. 61 18:51

4 เม.ย. 61 14:28

แบบแสดงเจตจำนงบริสุทธิ์ใจการจัดซื้อจัดจ้าง คลิกที่นี้

31 มี.ค. 61 21:44

โรงพยาบาลกุสุมาลย์ มีอำนาจหน้าที่ตามกฎแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ 2560 ข้อที่ 21 รายละเอียด ...click...

21 มี.ค. 61 13:46
IT news

ข้อมูลประชากรกลางปี 2560 อำเภอกุสุมาลย์ ที่มา : ข้อมูลตามทะเบียนราษฎร์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ สสจ.สกลนคร ณ 3 ม.ค. 2561

ขจรศักดิ์
10 พ.ค. 61 11:46

ระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2529

ขจรศักดิ์
11 เม.ย. 61 09:28

บัญชีมาตราฐานครุภัณฑ์(มกราคม 2561)

ณชนก
30 ธ.ค. 60 19:48

เกณฑ์ราคาพื้นฐานเครื่องคอมพิวเตอร์ปี2560(21 เม.ย.2560)

ณชนก
30 ธ.ค. 60 19:49

การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกกฏหมาย

ณชนก
30 ก.ค. 55 14:59

เกณฑ์ราคาพื้นฐานเครื่องคอมพิวเตอร์ปี2556(18 ก.พ.58)

ขจรศักดิ์
21 ก.ค. 58 10:44

ประกาศนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ IT

ณชนก
30 ก.ค. 55 14:58

พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550

ณชนก
30 ก.ค. 55 14:56
ระเบียนที่ 1 - 8 / 8    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 21 ธ.ค. 61
2 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (เหมาบริการ) และ(รายวัน) 1 ต.ค. 61
3 คำสั่ง โรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) และ(เหมาบริการ) 28 ก.ย. 61
4 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) และ(เหมาบริการ) 28 ก.ย. 61
5 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 21 ก.ย. 61
6 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (เหมาบริการ) 21 ก.ย. 61
7 ีประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 28 พ.ค. 61
8 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 28 พ.ค. 61
9 รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 25 พ.ค. 61
10 รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวง จพ.ธุรการ 28 ก.พ. 61
1
2
ระเบียนที่ 1 - 10 / 11    
ข่าวประกวดราคา แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง พัสดุครุภัณฑ์
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการร้อยละ 70 ปีงบ 63) ของโรงพยาบาลกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 31 ธ.ค. 2562
2 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 31 ต.ค. 2562
3 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในตำแหน่ง แพทย์แผนไทย 30 มิ.ย. 2562
4 คำสั่งโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขในตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ และตำแหน่งแพทย์แผนไทย 30 มิ.ย. 2562
5 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขในตำแหน่ง แพทย์แผนไทย 30 มิ.ย. 2562
6 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขในตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ 30 มิ.ย. 2562
7 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) พนักงานเปล 31 พ.ค. 2562
8 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) พนักงานบริการ 31 พ.ค. 2562
9 คำสั่งโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง รายวัน พนักงานเปล 31 พ.ค. 2562
10 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง รายวัน ตำแหน่ง พนักงานเปล 31 พ.ค. 2562
11 คำสั่งโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง รายวัน พนักงานบริการ 31 พ.ค. 2562
12 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง รายวัน ตำแหน่ง พนักงานบริการ 31 พ.ค. 2562
13 คำสั่งโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง รายวัน ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 31 พ.ค. 2562
14 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 31 พ.ค. 2562
15 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ 31 พ.ค. 2562
16 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 31 พ.ค. 2562
17 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ 31 พ.ค. 2562
18 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานเปล 30 เม.ย. 2562
19 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานเปล 31 มี.ค. 2562
20 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 31 มี.ค. 2562
21 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 31 มี.ค. 2562
22 คำสั่งโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 31 มี.ค. 2562
23 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานเปล 31 มี.ค. 2562
24 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ 31 มี.ค. 2562
25 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 31 มี.ค. 2562
1
2
3
4
ระเบียนที่ 1 - 25 / 88    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
27
สัปดาห์ที่ 43
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
สัปดาห์ที่ 44
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
สัปดาห์ที่ 45
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
สัปดาห์ที่ 46
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
สัปดาห์ที่ 47
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
E-office
 

โรงพยาบาลกุสุมาลย์ ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
โทรศัพท์ 042-769041,042-769023
Fax 042-769123