ข้อมูลโรงพยาบาล

ประวัติโรงพยาบาล

วิสัยทัศน์/ค่านิยม

อัตลักษณ์

บทบาทหน้าที่

โครงสร้างองค์กร

ติดต่อ

แผนที่ตั้งหน่วยงาน

สำหรับประชาชน

เรื่องร้องเรียนประจำเดือน

แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน

คู่มือประชาชน

หน่วยงานภายใน

ฝ่ายบริหารทั่วไป        
     o งานพัสดุ        
     o งานธุรการ        
     o งานการเงิน ฯ        
     o งานเวชระเบียน        
     o งานซ่อมบำรุง        
     o งานยานพาหนะ        
         
ฝ่ายชันสูตร        
ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน        
ฝ่ายทันตสาธารณสุข        
ฝ่ายเวชศาสตร์ชุมชน        
กลุ่มการพยาบาล        
         
ลิงค์งานภายใน        
โปรแกรมความเสี่ยง        

นโยบายกิจกรรม 5 ส.

ลิงค์หน่วยงานภายนอก

E-letter(สปสช เขต 8)

เอกสารมาตรฐาน โรงพยาบาล (HA)

เอกสาร HA Standard_58

เอกสาร SPA _Part I

เอกสาร SPA _Part II

เอกสาร SPA _Part III

เอกสารเกี่ยวกับโรงพยาบาล

โลโก้โรงพยาบาลตัวใหม่

ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว

ใบลาพักผ่อน

ใบขอยกเลิกวันลา

คู่มือการใช้งาน HOSxP

ลิงค์ข้อมูลภายในโรงพยาบาล

ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงพยาบาลกุสุมาลย์ (Integrity and Transparency Assessment -ITA)

การตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตประจำหน่วยงาน

  ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมเพื่อป้องกันประโยชน์ทับซ้อนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

  คำสั่งแต่งตั้งควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 2544

  คำสั่งโรงพยาบาลกุสุมาลย์แต่งตั้งคณะกรรมการเสริมพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานโรงพยาบาล

  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ

  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลสู่โรงพยาบาลคุณธรรม

  แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ดำรงธรรมโรงพยาบาลกุสุมาลย์

 ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบ้ติการจัดซื่อจัดจ้าง 2546

คู่มือแนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน2557

สำเนาเรื่องส่งแผนปฏิบัติการคปสอ.เพื่อลงนามอนุมัติ

แผ่นผับโรคเบาหวาน สาเหตุเบาหวาน อาการเบาหวาน

แผนภูมิการคัดกรองและติดตามจอประสาทตาผิดปกติจากเบาหวานโดยจักษุแพทย์

ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางตารางเขตสุขภาพที่ 8

ป้ายประชาสัมพันธ์ตารางการให้บริการโรงพยาบาลกุสุมาลย์ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปทุกวัน

บันทึกขออนุมัติแจ้งประกาศระบบงานบริการตามมาตรฐานการปฏิบัติตามภารกิจของโรงพยาบาล

บันทึกขออนุมัติประกาศและเผยแพร่ขั้นตอนการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักทางเว็บไซต์

บันทึกขออนุมัติเผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอนกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน

บันทึกขออนุมัติให้ใช้แผนผังการขอข้อมูลและเผยแพร่ขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์

บันทึกขออนุมัติเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างและตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อนปีงบประมาณ2560

บันทึกขออนุมัติเผยแพร่การจัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2560

ประกาศการป้องกันละเว้นการปฏิบัติงาน

ประกาศระบบงานบริการตามมาตรฐานการปฏิบัติตามภารกิจหลักของโรงพยาบาล

คำสั่งเรื่องตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตโรงพยาบาลกุสุมาลย์

ประกาศรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณปี2560

คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลกุสุมาลย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ประจำปี พ.ศ.2561

คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร โรงพยาบาลกุุสุมาลย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว ของโรงพยาบาลกุสุมาลย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ศูนย์รับเรื่องราว/ร้องทุกข์ โรงพยาบาลกุสุมาลย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

บันทึกข้อตกลงร่วมมือในการแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงพยาบาลกุสุมาลย์ สาธารณสุขจังหวัดสกลนครกับหัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงานในโรงพยาบาลกุสุมาลย์

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ 2561

สรุปผลการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมโรงพยาบาลกุสุมาลย์ ปีงบประมาณ 2561
     ตุลาคม 2560
     พฤศจิกายน 2560
     ธันวาคม 2560
     มกราคม 2561
     กุมภาพันธ์ 2561

 
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

           โรงพยาบาลกุสุมาลย์ ได้รับเงินจาก "โครงการสร้างสุขภาพ เดิน วิ่ง ปั่น ก้าวตามฮอย ซอยบ้านเกิด ก้าวไปกับ ก้อง ห้วยไร่ " โดยโรงพยาบาลกุสุมาลย์ ได้รับเครื่องมือทางการแพทย์ ได้แก่ เครื่องกระตุกหัวใจ (AED) ประจำที่ ( ER) ,เครื่องวัดความดันแบบสอดแขน ประจำที่ ( PCU) และ เครื่องกรองน้ำ เพื่อใช้ล้างเครื่องมือทางการแพทย์ ประจำที่ (หน่วยจ่ายกลาง) ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีจิตศรัทธาในโครงการดีๆ โรงพยาบาลได้นำเครื่องมือแพทย์แหล่งนี้ เพื่อใช้ประโยชน์ในการรักษาและดูแลสุขภาพประชาชน
   
   
5 เม.ย. 61 18:51

4 เม.ย. 61 14:28

 

โครงการลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุจารจรประจำปี 2561

เรียนเชิญ  FR  และ ตำรวจ อำเภอกุสุมาลย์ 

วันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมรัชมงคลนายก โรงพยาบาลกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
4 เม.ย. 61 14:27

แบบแสดงเจตจำนงบริสุทธิ์ใจการจัดซื้อจัดจ้าง คลิกที่นี้

31 มี.ค. 61 21:44

โรงพยาบาลกุสุมาลย์ มีอำนาจหน้าที่ตามกฎแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ 2560 ข้อที่ 21 รายละเอียด ...click...

21 มี.ค. 61 13:46

โรงพยาบาลกุสุมาลย์ใช้มาตรฐานการคัดแยกประเภทผู้ป่วย​ เพื่อพิจารณาถึงความเร่งด่วนในการได้รับการตรวจประเมินอาการและการรักษาพยาบาล​ ตามเกณฑ์ต่อไปนี้​

8 มี.ค. 61 17:02

 ข่าวดีสำหรับผู้รับบริการ เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561 ได้รับบริจาค เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน 1 เครื่อง โดย " ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาจักร การแพทย์ (ประเทศไทย) " สำหรับเครื่องมือแพทย์ทางโรงพยาบาล ได้นำมาเพื่อประโยชน์ในการดูแลสุขภาพประชาชน     :)

            

10 ม.ค. 61 11:16

 

หลวงปู่แบน ธนากโร   บริจาคเครื่องมือแพทย์ 4 รายการ จำนวนเงิน 540,000 บาท เดือน ธันวาคม 2560

   
     เครื่องตรวจอัลตราซาวน์ ราคา 110,000 บาท      เครื่องส่องเด็กตัวเหลือง ราคา 150,000 บาท


     เครื่องตรวจไฟฟ้าคลื่นหัวใจ ราคา 150,000 บาท      เครื่องตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ ราคา 130,000 บาท

 

เครื่องมือแพทย์ที่โรงพยาบาลกุสุมาลย์มีต้องการขอรับบริจาค ปี 2561 คลิกที่นี่

30 ธ.ค. 60 16:58

 

                
                                                                                 
   

 

แหล่งที่อ้างอิง รายละเอียด

20 ก.ค. 60 09:58

  ระวังไวรัสเมอร์ส (MERS-CoV)     ทำไมชื่อ เมอร์สคอฟ
     มาจากชื่อเต็มภาษาอังกฤษว่า Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS- CoV) หรือเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ตะวันออกกลาง

ต้นกำเนิดของไวรัสเมอร์สคอฟ
ไวรัสชนิดนี้ต้นกำเนิดจากประเทศซาอุดิอาระเบียและยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่ามีต้นกำเนิดจากคนหรือสัตว์หรือเชื้อใด แต่มีผลวิจัยระบุว่าอาจมีแพะเป็นพาหะนำเชื้อ และเป็นเชื้อไวรัสใกล้เคียงไวรัสในค้างคาวสายพันธุ์หนึ่ง ทั้งนี้วัสเมอร์สเป็นเชื้อไวรัสเดียวกับโรคซาร์ส (Severe Acute Respiratory Syndrome-SARS) ที่แพร่ระบาดอย่างหนักในเอเชียเมื่อปี พ.ศ. 2546

ความร้ายแรงของไวรัสเมอร์สคอฟ
ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสเมอร์สจะมีอาการคล้ายเป็นโรคระบบทางเดินหายใจมีไข้สูงไอ หายใจหอบ หายใจขัด ถ่ายเหลว หากเป็นหนักจะเสียชีวิตทันทีภายใน 3 -4 สัปดาห์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุเพศชาย โดยเชื้อจะอยู่ในละอองน้ำมูกน้ำลายผู้ป่วย ติดต่อได้ง่ายจากการไอจาม โดยผู้ป่วยเกือบทั้งหมดร้อยละ 96 มีโรคประจำตัว 1 โรคหรือมากกว่า ได้แก่เบาหวาน รองลงมาคือความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคไต

การป้องกันเบื้องต้นไวรัสเมอร์สคอฟ
1. กินร้อน- ช้อนกลาง- ล้างมือ|
2. ใช้ผ้าหรือกระดาษปิดปากเมื่อจาม
3. หลีกเลี่ยงไปสถานที่ที่ผู้คนแออัด
4. สวมหน้ากากอนามัยหากต้องไปสถานที่ที่ผู้คนจำนวนมากโดยเฉพาะช่วงพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์
5. หมั่นออกกำลังกายและรักษาสุขภาพให้แข็งแรง
6. มาพบแพทย์พร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่หากมีประวัติเดินทางหรือสัมผัสกับผู้เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดของเชื้อ เช่น ซาอุดีอาระเบีย การ์ตา จอร์แดน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เกาหลีใต้  เป็นต้น 
หากสงสัยว่าตนเองมีอาการดังกล่าวให้รีบพบแพทย์ทันที

ที่มา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสกลนคร

9 ก.ย. 58 14:38
ข่าวประกวดราคา แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง พัสดุครุภัณฑ์
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 คำสั่งโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพและลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานเปล, ตำแหน่งพนักงานบริการ 30 เม.ย. 2561
2 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 24 เม.ย. 2561
3 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานเปล, ตำแหน่งพนักงานบริการ 24 เม.ย. 2561
4 เผยแพร่สรุปการตรวจสอบการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 30 ก.ย. 2561
5 ประกาศจังหวัดสกลนคร ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ สูญไป หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการของโรงพยาบาลกุสุมาลย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 31 มี.ค. 2561
6 สรุปแผนรายได้-ค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2560 และแผนประมาณการแผนรายได้-ค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ 2561 31 มี.ค. 2561
7 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกใน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข) และตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน) 15 มี.ค. 2561
8 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้เฉพาะตำแหน่ง (ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ) 28 ก.พ. 2561
9 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกใน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข) และตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน) 28 ก.พ. 2561
10 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ (20%) เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน 28 ก.พ. 2561
11 รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกใน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข) 28 ก.พ. 2561
12 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 15 ก.พ. 2561
13 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 15 ก.พ. 2561
14 รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง จพ.ธุรการ 26 ม.ค. 2561
15 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ สำหรับโรงพยาบาลกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร (20%) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ก.พ. 2561
16 ประกาศจังหวัดสกลนครและเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ระดับเขต 10% สำหรับโรงพยาบาลกุสุมาลย์ 31 ม.ค. 2561
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ สำหรับโรงพยาบาลกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 ม.ค. 2561
18 ร่างประกาศจังหวัดสกลนคร และเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ระดับเขต 10% สำหรับโรงพยาบาลกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 ธ.ค. 2560
19 ประกาศจังหวัดสกลนคร และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ สำหรับโรงพยาบาลกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร (20%) 31 ธ.ค. 2560
20 โรงพยาบาลกุสุมาลย์ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ สำหรับ โรงพยาบาลกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร (20%) 31 ธ.ค. 2560
21 โรงพยาบาลกุสุมาลย์เผยแพร่แผนรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับเขตร้อยละ 10 ปีงบประมาณ 2561 31 ธ.ค. 2560
22 เผยแพร่ประกาศจังสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์จำนวน 2 รายการ สำหรับโรงพยาบาลกุสุมาลย์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 31 ธ.ค. 2560
23 โรงพยาบาลกุสุมาลย์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ 31 ธ.ค. 2560
24 โรงพยาบาลกุสุมาลย์เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาตามแผนค่าบริการทางการแพทย์ ระดับหน่วยบริการร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 2 รายการ 31 ธ.ค. 2560
25 โรงพยาบาลกุสุมาลย์ ประกาศเผยแพร่แผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2561 31 ธ.ค. 2560
1
2
ระเบียนที่ 1 - 25 / 34    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
สัปดาห์ที่ 13
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
สัปดาห์ที่ 14
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
สัปดาห์ที่ 15
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
สัปดาห์ที่ 16
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
สัปดาห์ที่ 17
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
E-office
 

โรงพยาบาลกุสุมาลย์ ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
โทรศัพท์ 042-769041,042-769023
Fax 042-769123