ข้อมูลโรงพยาบาล

ประวัติโรงพยาบาล

วิสัยทัศน์/ค่านิยม

อัตลักษณ์

บทบาทหน้าที่

โครงสร้างองค์กร

ติดต่อ

แผนที่ตั้งหน่วยงาน

สำหรับประชาชน

เรื่องร้องเรียนประจำเดือน

แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน

คู่มือประชาชน

หน่วยงานภายใน

ฝ่ายบริหารทั่วไป        
     o งานพัสดุ        
     o งานธุรการ        
     o งานการเงิน ฯ        
     o งานเวชระเบียน        
     o งานซ่อมบำรุง        
     o งานยานพาหนะ        
         
ฝ่ายชันสูตร        
ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน        
ฝ่ายทันตสาธารณสุข        
ฝ่ายเวชศาสตร์ชุมชน        
กลุ่มการพยาบาล        
         
ลิงค์งานภายใน        
โปรแกรมความเสี่ยง        

นโยบายกิจกรรม 5 ส.

ลิงค์หน่วยงานภายนอก

E-letter(สปสช เขต 8)

เอกสารมาตรฐาน โรงพยาบาล (HA)

เอกสาร HA Standard_58

เอกสาร SPA _Part I

เอกสาร SPA _Part II

เอกสาร SPA _Part III

เอกสารเกี่ยวกับโรงพยาบาล

โลโก้โรงพยาบาลตัวใหม่

ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว

ใบลาพักผ่อน

ใบขอยกเลิกวันลา

คู่มือการใช้งาน HOSxP

ลิงค์ข้อมูลภายในโรงพยาบาล

ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงพยาบาลกุสุมาลย์ (Integrity and Transparency Assessment -ITA)

การตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตประจำหน่วยงาน

  ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมเพื่อป้องกันประโยชน์ทับซ้อนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

  คำสั่งแต่งตั้งควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 2544

  คำสั่งโรงพยาบาลกุสุมาลย์แต่งตั้งคณะกรรมการเสริมพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานโรงพยาบาล

  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ

  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลสู่โรงพยาบาลคุณธรรม

  แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ดำรงธรรมโรงพยาบาลกุสุมาลย์

 ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบ้ติการจัดซื่อจัดจ้าง 2546

คู่มือแนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน2557

สำเนาเรื่องส่งแผนปฏิบัติการคปสอ.เพื่อลงนามอนุมัติ

แผ่นผับโรคเบาหวาน สาเหตุเบาหวาน อาการเบาหวาน

แผนภูมิการคัดกรองและติดตามจอประสาทตาผิดปกติจากเบาหวานโดยจักษุแพทย์

ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางตารางเขตสุขภาพที่ 8

ป้ายประชาสัมพันธ์ตารางการให้บริการโรงพยาบาลกุสุมาลย์ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปทุกวัน

บันทึกขออนุมัติแจ้งประกาศระบบงานบริการตามมาตรฐานการปฏิบัติตามภารกิจของโรงพยาบาล และ Flow chart การดูแลผู้บาดเจ็บกลุ่มที่ได้รับอุบัติเหตุุ คปสอ.กุสุมาลย์

เผยแพร่ขั้นตอนการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักทางเว็บไซต์

บันทึกขออนุมัติเผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอนกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน

บันทึกขออนุมัติให้ใช้แผนผังการขอข้อมูลและเผยแพร่ขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์

บันทึกขออนุมัติเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างและตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อนปีงบประมาณ2560

บันทึกขออนุมัติเผยแพร่การจัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2560

ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง การป้องกันละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน

ประกาศระบบงานบริการตามมาตรฐานการปฏิบัติตามภารกิจหลักของโรงพยาบาล

คำสั่งเรื่องตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตโรงพยาบาลกุสุมาลย์

ประกาศรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณปี2560

คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลกุสุมาลย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ประจำปี พ.ศ.2561

คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร โรงพยาบาลกุุสุมาลย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว ของโรงพยาบาลกุสุมาลย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ศูนย์รับเรื่องราว/ร้องทุกข์ โรงพยาบาลกุสุมาลย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

บันทึกข้อตกลงร่วมมือในการแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงพยาบาลกุสุมาลย์ สาธารณสุขจังหวัดสกลนครกับหัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงานในโรงพยาบาลกุสุมาลย์

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ 2561

สรุปผลการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมโรงพยาบาลกุสุมาลย์ ปีงบประมาณ 2561
     ตุลาคม 2560
     พฤศจิกายน 2560
     ธันวาคม 2560
     มกราคม 2561
     กุมภาพันธ์ 2561
     มีนาคม 2561
     เมษายน 2561

เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก คปสอ.กุสุมาลย์ 2561

เผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก (โครงการรณรงค์ป้องกันและลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุจราจร) 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร 1) ประจำปีงบประมาณ 2561
-เดือนตุลาคม 2560
-เดือนพฤศจิกายน 2560
-เดือนธันวาคม 2560
-เดือนมกราคม 2561
-เดือนกุมภาพันธ์ 2561
-เดือนมีนาคม 2561
-เดือนเมษายน 2561

รายงานการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ปี 2560

ขออนุญาตจัดตั้งชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตโรงพยาบาลกุสุมาลย์

รายงานผลการดำเนินงานชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตโรงพยาบาลกุสุมาลย์

การก่อตั้งชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต

รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

5 ก.ค. 61 13:30

20 มิ.ย. 61 20:18

ข้อมูลประชากรอำภอกุสุมาลย์ แยกกลุ่มอายุ ปี 2560

ที่มา :ข้อมูลตามทะเบียนราฎร์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ สสจ.สกลนคร ณ 3 ม.ค. 2561

10 พ.ค. 61 11:50

 

2 พ.ค. 61 21:32

 

           โรงพยาบาลกุสุมาลย์ ได้รับเงินจาก "โครงการสร้างสุขภาพ เดิน วิ่ง ปั่น ก้าวตามฮอย ซอยบ้านเกิด ก้าวไปกับ ก้อง ห้วยไร่ " โดยโรงพยาบาลกุสุมาลย์ ได้รับเครื่องมือทางการแพทย์ ได้แก่ เครื่องกระตุกหัวใจ (AED) ประจำที่ ( ER) ,เครื่องวัดความดันแบบสอดแขน ประจำที่ ( PCU) และ เครื่องกรองน้ำ เพื่อใช้ล้างเครื่องมือทางการแพทย์ ประจำที่ (หน่วยจ่ายกลาง) ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีจิตศรัทธาในโครงการดีๆ โรงพยาบาลได้นำเครื่องมือแพทย์แหล่งนี้ เพื่อใช้ประโยชน์ในการรักษาและดูแลสุขภาพประชาชน
   
   
5 เม.ย. 61 18:51

4 เม.ย. 61 14:28

แบบแสดงเจตจำนงบริสุทธิ์ใจการจัดซื้อจัดจ้าง คลิกที่นี้

31 มี.ค. 61 21:44

โรงพยาบาลกุสุมาลย์ มีอำนาจหน้าที่ตามกฎแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ 2560 ข้อที่ 21 รายละเอียด ...click...

21 มี.ค. 61 13:46

โรงพยาบาลกุสุมาลย์ใช้มาตรฐานการคัดแยกประเภทผู้ป่วย​ เพื่อพิจารณาถึงความเร่งด่วนในการได้รับการตรวจประเมินอาการและการรักษาพยาบาล​ ตามเกณฑ์ต่อไปนี้​

8 มี.ค. 61 17:02

 ข่าวดีสำหรับผู้รับบริการ เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561 ได้รับบริจาค เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน 1 เครื่อง โดย " ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาจักร การแพทย์ (ประเทศไทย) " สำหรับเครื่องมือแพทย์ทางโรงพยาบาล ได้นำมาเพื่อประโยชน์ในการดูแลสุขภาพประชาชน     :)

            

10 ม.ค. 61 11:16
IT news

ข้อมูลประชากรกลางปี 2560 อำเภอกุสุมาลย์ ที่มา : ข้อมูลตามทะเบียนราษฎร์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ สสจ.สกลนคร ณ 3 ม.ค. 2561

ขจรศักดิ์
10 พ.ค. 61 11:46

ระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2529

ขจรศักดิ์
11 เม.ย. 61 09:28

บัญชีมาตราฐานครุภัณฑ์(มกราคม 2561)

ณชนก
30 ธ.ค. 60 19:48

เกณฑ์ราคาพื้นฐานเครื่องคอมพิวเตอร์ปี2560(21 เม.ย.2560)

ณชนก
30 ธ.ค. 60 19:49

การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกกฏหมาย

ณชนก
30 ก.ค. 55 14:59

เกณฑ์ราคาพื้นฐานเครื่องคอมพิวเตอร์ปี2556(18 ก.พ.58)

ขจรศักดิ์
21 ก.ค. 58 10:44

ประกาศนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ IT

ณชนก
30 ก.ค. 55 14:58

พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550

ณชนก
30 ก.ค. 55 14:56
ระเบียนที่ 1 - 8 / 8    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (เหมาบริการ) และ(รายวัน) 1 ต.ค. 61
2 คำสั่ง โรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) และ(เหมาบริการ) 28 ก.ย. 61
3 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) และ(เหมาบริการ) 28 ก.ย. 61
4 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 21 ก.ย. 61
5 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (เหมาบริการ) 21 ก.ย. 61
6 ีประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 28 พ.ค. 61
7 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 28 พ.ค. 61
8 รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 25 พ.ค. 61
9 รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวง จพ.ธุรการ 28 ก.พ. 61
10 รับสมัครบุคคลเข้ารับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 12 เม.ย. 60
ระเบียนที่ 1 - 10 / 10    
ข่าวประกวดราคา แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง พัสดุครุภัณฑ์
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 25 พ.ค. 2561
2 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกใน ตำแหน่ง พนักงานเปล และตำแหน่ง พนักงานบริการ (ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน) 15 พ.ค. 2561
3 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกใน ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ (ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน) ,ตำแหน่ง พนักงานเปลและ ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน) 27 เม.ย. 2561
4 คำสั่งโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพและลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานเปล, ตำแหน่งพนักงานบริการ 30 เม.ย. 2561
5 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 24 เม.ย. 2561
6 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานเปล, ตำแหน่งพนักงานบริการ 24 เม.ย. 2561
7 เผยแพร่สรุปการตรวจสอบการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 30 ก.ย. 2561
8 ประกาศจังหวัดสกลนคร ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ สูญไป หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการของโรงพยาบาลกุสุมาลย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 31 มี.ค. 2561
9 สรุปแผนรายได้-ค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2560 และแผนประมาณการแผนรายได้-ค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ 2561 31 มี.ค. 2561
10 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกใน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข) และตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน) 15 มี.ค. 2561
11 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้เฉพาะตำแหน่ง (ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ) 28 ก.พ. 2561
12 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกใน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข) และตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน) 28 ก.พ. 2561
13 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ (20%) เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน 28 ก.พ. 2561
14 รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกใน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข) 28 ก.พ. 2561
15 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 15 ก.พ. 2561
16 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 15 ก.พ. 2561
17 รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง จพ.ธุรการ 26 ม.ค. 2561
18 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ สำหรับโรงพยาบาลกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร (20%) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ก.พ. 2561
19 ประกาศจังหวัดสกลนครและเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ระดับเขต 10% สำหรับโรงพยาบาลกุสุมาลย์ 31 ม.ค. 2561
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ สำหรับโรงพยาบาลกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 ม.ค. 2561
21 ร่างประกาศจังหวัดสกลนคร และเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ระดับเขต 10% สำหรับโรงพยาบาลกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 ธ.ค. 2560
22 ประกาศจังหวัดสกลนคร และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ สำหรับโรงพยาบาลกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร (20%) 31 ธ.ค. 2560
23 โรงพยาบาลกุสุมาลย์ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ สำหรับ โรงพยาบาลกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร (20%) 31 ธ.ค. 2560
24 โรงพยาบาลกุสุมาลย์เผยแพร่แผนรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับเขตร้อยละ 10 ปีงบประมาณ 2561 31 ธ.ค. 2560
25 เผยแพร่ประกาศจังสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์จำนวน 2 รายการ สำหรับโรงพยาบาลกุสุมาลย์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 31 ธ.ค. 2560
1
2
ระเบียนที่ 1 - 25 / 37    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
30
สัปดาห์ที่ 39
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
สัปดาห์ที่ 40
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
สัปดาห์ที่ 41
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
สัปดาห์ที่ 42
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
สัปดาห์ที่ 43
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
E-office
 

โรงพยาบาลกุสุมาลย์ ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
โทรศัพท์ 042-769041,042-769023
Fax 042-769123