ข้อมูลโรงพยาบาล

ประวัติโรงพยาบาล

วิสัยทัศน์/ค่านิยม

อัตลักษณ์

บทบาทหน้าที่

โครงสร้างองค์กร

ติดต่อ

แผนที่ตั้งหน่วยงาน

สำหรับประชาชน

เรื่องร้องเรียนประจำเดือน

แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน

คู่มือประชาชน

หน่วยงานภายใน

ฝ่ายบริหารทั่วไป        
     o งานพัสดุ        
     o งานธุรการ        
     o งานการเงิน ฯ        
     o งานเวชระเบียน        
     o งานซ่อมบำรุง        
     o งานยานพาหนะ        
         
ฝ่ายชันสูตร        
ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน        
ฝ่ายทันตสาธารณสุข        
ฝ่ายเวชศาสตร์ชุมชน        
กลุ่มการพยาบาล        
         
ลิงค์งานภายใน        
โปรแกรมความเสี่ยง        

นโยบายกิจกรรม 5 ส.

ลิงค์หน่วยงานภายนอก

E-letter(สปสช เขต 8)

เอกสารมาตรฐาน โรงพยาบาล (HA)

เอกสาร HA Standard_58

เอกสาร SPA _Part I

เอกสาร SPA _Part II

เอกสาร SPA _Part III

เอกสารเกี่ยวกับโรงพยาบาล

โลโก้โรงพยาบาลตัวใหม่

ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว

ใบลาพักผ่อน

ใบขอยกเลิกวันลา

คู่มือการใช้งาน HOSxP

ลิงค์ข้อมูลภายในโรงพยาบาล

ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงพยาบาลกุสุมาลย์ (Integrity and Transparency Assessment -ITA)

การตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตประจำหน่วยงาน

  ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมเพื่อป้องกันประโยชน์ทับซ้อนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

  คำสั่งแต่งตั้งควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 2544

  คำสั่งโรงพยาบาลกุสุมาลย์แต่งตั้งคณะกรรมการเสริมพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานโรงพยาบาล

  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ

  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลสู่โรงพยาบาลคุณธรรม

  แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ดำรงธรรมโรงพยาบาลกุสุมาลย์

 ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบ้ติการจัดซื่อจัดจ้าง 2546

คู่มือแนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน2557

สำเนาเรื่องส่งแผนปฏิบัติการคปสอ.เพื่อลงนามอนุมัติ

แผ่นผับโรคเบาหวาน สาเหตุเบาหวาน อาการเบาหวาน

แผนภูมิการคัดกรองและติดตามจอประสาทตาผิดปกติจากเบาหวานโดยจักษุแพทย์

ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางตารางเขตสุขภาพที่ 8

ป้ายประชาสัมพันธ์ตารางการให้บริการโรงพยาบาลกุสุมาลย์ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปทุกวัน

บันทึกขออนุมัติแจ้งประกาศระบบงานบริการตามมาตรฐานการปฏิบัติตามภารกิจของโรงพยาบาล และ Flow chart การดูแลผู้บาดเจ็บกลุ่มที่ได้รับอุบัติเหตุุ คปสอ.กุสุมาลย์

เผยแพร่ขั้นตอนการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักทางเว็บไซต์

บันทึกขออนุมัติเผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอนกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน

บันทึกขออนุมัติให้ใช้แผนผังการขอข้อมูลและเผยแพร่ขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์

บันทึกขออนุมัติเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างและตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อนปีงบประมาณ2560

บันทึกขออนุมัติเผยแพร่การจัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2560

ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง การป้องกันละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน

ประกาศระบบงานบริการตามมาตรฐานการปฏิบัติตามภารกิจหลักของโรงพยาบาล

คำสั่งเรื่องตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตโรงพยาบาลกุสุมาลย์

ประกาศรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณปี2560

คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลกุสุมาลย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ประจำปี พ.ศ.2561

คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร โรงพยาบาลกุุสุมาลย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว ของโรงพยาบาลกุสุมาลย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ศูนย์รับเรื่องราว/ร้องทุกข์ โรงพยาบาลกุสุมาลย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

บันทึกข้อตกลงร่วมมือในการแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงพยาบาลกุสุมาลย์ สาธารณสุขจังหวัดสกลนครกับหัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงานในโรงพยาบาลกุสุมาลย์

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ 2561

สรุปผลการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมโรงพยาบาลกุสุมาลย์ ปีงบประมาณ 2561
     ตุลาคม 2560
     พฤศจิกายน 2560
     ธันวาคม 2560
     มกราคม 2561
     กุมภาพันธ์ 2561
     มีนาคม 2561
     เมษายน 2561

เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก คปสอ.กุสุมาลย์ 2561

เผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก (โครงการรณรงค์ป้องกันและลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุจราจร) 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร 1) ประจำปีงบประมาณ 2561
-เดือนตุลาคม 2560
-เดือนพฤศจิกายน 2560
-เดือนธันวาคม 2560
-เดือนมกราคม 2561
-เดือนกุมภาพันธ์ 2561
-เดือนมีนาคม 2561
-เดือนเมษายน 2561

รายงานการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ปี 2560

ขออนุญาตจัดตั้งชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตโรงพยาบาลกุสุมาลย์

รายงานผลการดำเนินงานชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตโรงพยาบาลกุสุมาลย์

การก่อตั้งชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต

รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

4 ธ.ค. 61 17:25

20 มิ.ย. 61 20:18

ข้อมูลประชากรอำภอกุสุมาลย์ แยกกลุ่มอายุ ปี 2560

ที่มา :ข้อมูลตามทะเบียนราฎร์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ สสจ.สกลนคร ณ 3 ม.ค. 2561

10 พ.ค. 61 11:50

 

2 พ.ค. 61 21:32

 

           โรงพยาบาลกุสุมาลย์ ได้รับเงินจาก "โครงการสร้างสุขภาพ เดิน วิ่ง ปั่น ก้าวตามฮอย ซอยบ้านเกิด ก้าวไปกับ ก้อง ห้วยไร่ " โดยโรงพยาบาลกุสุมาลย์ ได้รับเครื่องมือทางการแพทย์ ได้แก่ เครื่องกระตุกหัวใจ (AED) ประจำที่ ( ER) ,เครื่องวัดความดันแบบสอดแขน ประจำที่ ( PCU) และ เครื่องกรองน้ำ เพื่อใช้ล้างเครื่องมือทางการแพทย์ ประจำที่ (หน่วยจ่ายกลาง) ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีจิตศรัทธาในโครงการดีๆ โรงพยาบาลได้นำเครื่องมือแพทย์แหล่งนี้ เพื่อใช้ประโยชน์ในการรักษาและดูแลสุขภาพประชาชน
   
   
5 เม.ย. 61 18:51

4 เม.ย. 61 14:28

แบบแสดงเจตจำนงบริสุทธิ์ใจการจัดซื้อจัดจ้าง คลิกที่นี้

31 มี.ค. 61 21:44

โรงพยาบาลกุสุมาลย์ มีอำนาจหน้าที่ตามกฎแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ 2560 ข้อที่ 21 รายละเอียด ...click...

21 มี.ค. 61 13:46

โรงพยาบาลกุสุมาลย์ใช้มาตรฐานการคัดแยกประเภทผู้ป่วย​ เพื่อพิจารณาถึงความเร่งด่วนในการได้รับการตรวจประเมินอาการและการรักษาพยาบาล​ ตามเกณฑ์ต่อไปนี้​

8 มี.ค. 61 17:02

 ข่าวดีสำหรับผู้รับบริการ เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561 ได้รับบริจาค เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน 1 เครื่อง โดย " ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาจักร การแพทย์ (ประเทศไทย) " สำหรับเครื่องมือแพทย์ทางโรงพยาบาล ได้นำมาเพื่อประโยชน์ในการดูแลสุขภาพประชาชน     :)

            

10 ม.ค. 61 11:16
IT news

ข้อมูลประชากรกลางปี 2560 อำเภอกุสุมาลย์ ที่มา : ข้อมูลตามทะเบียนราษฎร์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ สสจ.สกลนคร ณ 3 ม.ค. 2561

ขจรศักดิ์
10 พ.ค. 61 11:46

ระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2529

ขจรศักดิ์
11 เม.ย. 61 09:28

บัญชีมาตราฐานครุภัณฑ์(มกราคม 2561)

ณชนก
30 ธ.ค. 60 19:48

เกณฑ์ราคาพื้นฐานเครื่องคอมพิวเตอร์ปี2560(21 เม.ย.2560)

ณชนก
30 ธ.ค. 60 19:49

การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกกฏหมาย

ณชนก
30 ก.ค. 55 14:59

เกณฑ์ราคาพื้นฐานเครื่องคอมพิวเตอร์ปี2556(18 ก.พ.58)

ขจรศักดิ์
21 ก.ค. 58 10:44

ประกาศนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ IT

ณชนก
30 ก.ค. 55 14:58

พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550

ณชนก
30 ก.ค. 55 14:56
ระเบียนที่ 1 - 8 / 8    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 21 ธ.ค. 61
2 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (เหมาบริการ) และ(รายวัน) 1 ต.ค. 61
3 คำสั่ง โรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) และ(เหมาบริการ) 28 ก.ย. 61
4 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) และ(เหมาบริการ) 28 ก.ย. 61
5 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 21 ก.ย. 61
6 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (เหมาบริการ) 21 ก.ย. 61
7 ีประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 28 พ.ค. 61
8 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 28 พ.ค. 61
9 รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 25 พ.ค. 61
10 รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวง จพ.ธุรการ 28 ก.พ. 61
1
2
ระเบียนที่ 1 - 10 / 11    
ข่าวประกวดราคา แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง พัสดุครุภัณฑ์
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ (20%) สำหรับโรงพยาบาลกุสุมาลย์ 31 ธ.ค. 2561
2 ร่างประกาศจังหวัดสกลนคร ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 5 รายการ สำหรับโรงพยาบาลกุสุมาลย์ (20 %) ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธี (e-bidding) 31 ธ.ค. 2561
3 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 21 ธ.ค. 2561
4 ประกาศจังหวัดสกลนคร ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (งบ 20 %) ของโรงพยาบาลกุสุมาลย์ 31 ธ.ค. 2561
5 ประกาศจังหวัดสกลนคร ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (งบ 20 %) ของโรงพยาบาลกุสุมาลย์ 31 ธ.ค. 2561
6 ประกาศจังหวัดสกลนคร ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (งบ 70%) ของโรงพยาบาลกุสุมาลย์ 31 ธ.ค. 2561
7 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลกุสุมาลย์ (70%) ปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 001/2561 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 31 ธ.ค. 2561
8 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 30 พ.ย. 2561
9 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 25 พ.ค. 2561
10 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกใน ตำแหน่ง พนักงานเปล และตำแหน่ง พนักงานบริการ (ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน) 15 พ.ค. 2561
11 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกใน ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ (ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน) ,ตำแหน่ง พนักงานเปลและ ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน) 27 เม.ย. 2561
12 คำสั่งโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพและลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานเปล, ตำแหน่งพนักงานบริการ 30 เม.ย. 2561
13 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 24 เม.ย. 2561
14 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานเปล, ตำแหน่งพนักงานบริการ 24 เม.ย. 2561
15 เผยแพร่สรุปการตรวจสอบการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 30 ก.ย. 2561
16 ประกาศจังหวัดสกลนคร ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ สูญไป หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการของโรงพยาบาลกุสุมาลย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 31 มี.ค. 2561
17 สรุปแผนรายได้-ค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2560 และแผนประมาณการแผนรายได้-ค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ 2561 31 มี.ค. 2561
18 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกใน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข) และตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน) 15 มี.ค. 2561
19 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้เฉพาะตำแหน่ง (ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ) 28 ก.พ. 2561
20 ประกาศโรงพยาบาลกุสุมาลย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกใน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข) และตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน) 28 ก.พ. 2561
21 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ (20%) เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน 28 ก.พ. 2561
22 รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกใน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข) 28 ก.พ. 2561
23 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 15 ก.พ. 2561
24 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 15 ก.พ. 2561
25 รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง จพ.ธุรการ 26 ม.ค. 2561
1
2
ระเบียนที่ 1 - 25 / 45    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
25
สัปดาห์ที่ 47
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
สัปดาห์ที่ 48
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
สัปดาห์ที่ 49
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
สัปดาห์ที่ 50
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
สัปดาห์ที่ 51
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
สัปดาห์ที่ 52
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
E-office
 

โรงพยาบาลกุสุมาลย์ ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
โทรศัพท์ 042-769041,042-769023
Fax 042-769123