ข้อมูลโรงพยาบาล

 • นโยบายระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพภายในโรงพยาบาล
 •  ข้อกำหนดตามมาตรฐานการจัดการระบบบริการสุขภาพ
 • นโยบายผู้บริหาร
 • อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
 • ยุทธศาสตร์ในระดับประเทศที่เกี่ยวข้อง
 • ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
 • ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการฯ
 • แผนปฏิบัติการประจำปี 2562
 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
 • รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
 • แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 • ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง
 • ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่
 • แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1)
 • ขั้นตอนการให้บริการ

ช่องทางในการติดต่อ

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

news

26 มิ.ย. 62 14:20

27 ธ.ค. 61 17:29

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะของบุคคลที่เหมาะสมกับต้าแหน่ง

   

30 พ.ย. 61 09:51

สมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุง เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข คลิ้ก News 

30 พ.ย. 61 09:45

7 พ.ย. 60 18:28

7 พ.ย. 60 18:27

ประกาศ โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน

รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  

ตำแหน่ง พนักงานบริการ   คลิกดูรายละเอียดที่นี่

4 ม.ค. 60 11:03

วีดีโอหมอครอบครัว คปสอ.นิคมน้ำอูน 

1 ก.ย. 58 10:24
  พิธีเปิดศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ
วันที่ 21 สิงหาคม 2558 โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน จัดพิธีเปิดศศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการขึ้น เพื่อให้บริการผู้พิการและครอบครัวผู้พิการในท้องถิ่นได้รับความสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึงอย่างมีประสิทธิภาพ และต่อเนื่องในการรับบริการ โดยเน้นการพัฒนาความสามารถผู้พิการให้เต็มศักยภาพ
25 ส.ค. 58 16:51
IT news
บทสวดมนต์ก่อนประชุม (ใหม่)  ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
admin
30 พ.ย. 61 11:23
บทสวดมนต์ก่อนประชุม  ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
admin
30 พ.ย. 61 11:23

ดาวน์โหลดคู่มือการเพิ่มวัคซีน MRC คลิกที่นี่

admin
25 ส.ค. 58 08:41

คู่มือการใช้งาน Windows 8.1  ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

admin
30 พ.ย. 61 11:23

คู่มือการติดตั้งและใช้งาน Windows 7 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

admin
30 พ.ย. 61 11:21
ระเบียนที่ 1 - 5 / 5    
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 รายงานผลการดำเนินการข้อร้องเรียนร้องทุกข์ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 1 ส.ค. 2562
2 รายงานผลการดำเนินการข้อร้องเรียนร้องทุกข์ประจำเดือน มิถุนายน 2562 1 ก.ค. 2562
3 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2562 1 ส.ค. 2562
4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2562 1 ก.ค. 2562
5 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการจัดการคุณภาพมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ครั้งที่2/2562 25 ก.พ. 2562
6 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการจัดการคุณภาพมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ครั้งที่1/2562 25 ธ.ค. 2561
7 ข้อกำหนดตามมาตรฐานการจัดการระบบบริการสุขภาพ 26 ธ.ค. 2561
8 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการคุณภาพมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 26 ธ.ค. 2561
9 นโยบายระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพโรงพยาบาล 3 ม.ค. 2562
10 รายงานผลการดำเนินการข้อร้องเรียนร้องทุกข์ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 4 มิ.ย. 2562
11 รายงานผลการดำเนินการข้อร้องเรียนร้องทุกข์ประจำเดือน เมษายน 2562 3 พ.ค. 2562
12 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2562 4 มิ.ย. 2562
13 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2562 3 พ.ค. 2562
14 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2562 2 เม.ย. 2562
15 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2562 4 มี.ค. 2562
16 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2562 4 ก.พ. 2562
17 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2561 4 ม.ค. 2562
18 แจ้งเวียนคู่มือการตรวจสอบใบสำคัญรับเงินก่อนเบิกจ่ายและผังขั้นตอนการปฏิบัติงานพัสดุ 22 มี.ค. 2562
19 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 25 มี.ค. 2562
20 แผนปฏิบัติการ คปสอ. นิคมน้ำอูน ปีงบประมาณ 2562 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและบริหาร ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล แผนงานที่ 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาล กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการส่งเสริมความรู้เพื่อต่อต้านการทุจริต 2 ต.ค. 2561
1
2
3
4
5
6
ระเบียนที่ 1 - 20 / 113    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
สัปดาห์ที่ 35
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
สัปดาห์ที่ 36
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
สัปดาห์ที่ 37
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
สัปดาห์ที่ 38
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
สัปดาห์ที่ 39
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
E-office

โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน
64 หมู่ 5 บ.หนองปลิง ต.หนองปลิง อ.นิคมน้ำอูน จ. สกลนคร 47270  
โทร.042-789-015 แฟกซ์ 042-789015 ต่อ 100