จริยธรรม พ.ศ. 2562

  + เภสัชกรรม

  + เทคนิคการแพทย์

  + คลินิกพิเศษ

  + แพทย์แผนไทยและทางลือก

  + การเงินและบัญชี

  + งานธุรการ

  + สารสนเทศ

  + กลุ่มการพยาบาล

  + กลุ่มงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน

  + QA

  + HA

  + DHSA

  + พชอ

  + รพสต.ติดดาว

  + คปสอ.ติดดาว

  + Green clean hospital

  + งานการประเมิน

  + การเงินและบัญชี

  + งานธุรการ

  + พัสดุ

  + งานยานพาหนะ

  + งานโภชนศาสตร์

  + งานซ่อมบำรุง

  + การพยาบาลผู้ป่วยนอก

  + การพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

  + การพยาบาลผู้ป่วยใน

  + การพยาบาลผู้คลอด

  + งานพยาบาลหน่วยควบคุม

     การติดเชื้อและงานจ่ายกลาง

  ⇒  คลินิกเบาหวาน

  ⇒  คลินิกความดันโลหิตสูง

  ⇒  คลินิกวาฟาริน

  ⇒  คลินิกนิรนาม

  ⇒  คลินิกจิตเวช

  ⇒  คลินิกวัณโรค

  ⇒  คลินิกหอบหืด

  ⇒  คลินิกไต

- กฎหมายที่เกี่ยวข้อ

  กับการสาธารณสุข

    + R2R

    + วิจัย

    + CQI

    + KM

    + นวัตกรรม

    + แผ่นพับ

    + สื่อ/วิดิทัศน์

    ไฟล์งานต่างๆ

  ⇒ รพ.สต บ้านหนองหลวง

  ⇒ รพ.สต บ้านหนองบัวบาน

  ⇒ รพ.สต บ้านนาคำ

  ⇒ รพ.สต บ้านโนนสุวรรณ

  --> บันทึกความเสี่ยง

  --> ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง

ข้อมูลโรงพยาบาล

ช่องทางในการติดต่อ

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์
20 ก.พ. 64 10:55
20 ก.พ. 64 10:49
20 ก.พ. 64 10:46
   
20 ก.พ. 64 10:32
   
20 ก.พ. 64 10:27
   
20 ก.พ. 64 10:22
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
ประกาศ ณ วันที่
1 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) 5 มี.ค. 64
2 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงฯ (รายเดือน) ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด 14 ต.ค. 63
3 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานชั่วคราว 24 ก.ย. 63
4 ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด 24 ก.ย. 63
5 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงฯ(รายเดือน) ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา 14 ก.ย. 63
6 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงฯ(รายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป 1 อัตรา 14 ก.ย. 63
7 ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 17 ส.ค. 63
8 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงฯ(รายเดือน) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 14 ส.ค. 63
9 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงฯ(รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา(2) 1 ส.ค. 63
10 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงฯ(รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา 25 มิ.ย. 63
11 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ๑ อัตรา 7 เม.ย. 63
12 ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่ง จพ.เครื่องคอมพิวเตอร์ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน 25 มี.ค. 63
13 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 23 มี.ค. 63
14 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 1 ตำแหน่ง 9 มี.ค. 63
15 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ตำแหน่ง 9 มี.ค. 63
1
2
ระเบียนที่ 1 - 15 / 16    
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ปี 2563 6 ต.ค. 2563
2 ประกาศโรงพยาบาลนิคมน้ำอูน เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2564 สำหรับโรงพยาบาลนิคมน้ำอูน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2 ต.ค. 2563
3 แจ้งเวียนคู่มือการปฏิบัติงานงานการเงินและบัญชี 25 ธ.ค. 2563
4 แจ้งเวียนคู่มือการปฏิบัติงานการประเมินผลและการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน 25 ธ.ค. 2563
5 เผยแพร่ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนตุลาคม 2563 2 พ.ย. 2563
6 เผยแพร่ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนธันวาคม 2563 3 ธ.ค. 2563
7 เผยแพร่ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนพฤศจิกายน 2563 1 ธ.ค. 2563
8 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563 3 ธ.ค. 2563
9 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 63 1 ธ.ค. 2563
10 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 63 2 พ.ย. 2563
11 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ 2564 6 พ.ย. 2563
12 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2563 3 พ.ย. 2563
13 แจ้งเวียนแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง 2564 2 ต.ค. 2563
14 รายงานผลการการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1 4 ต.ค. 2563
15 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน การปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ปี 2563 6 ต.ค. 2563
16 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2563 6 ต.ค. 2563
17 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งานซื้อ เครื่ิองซีล และอื่นๆ รวมจำนวน 4 รายการ (งบลงทุนระดับบริการ ร้อยละ 70) 27 ต.ค. 2563
18 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งานซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งบลงทุนระดับเขตร้อยละ 10) 27 ต.ค. 2563
19 รายงานผลการดำเนินการข้อร้องเรียนร้องทุกข์ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 31 ก.ค. 2563
20 รายงานผลการดำเนินการข้อร้องเรียนร้องทุกข์ประจำเดือน มิถุนายน 2563 30 มิ.ย. 2563
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ระเบียนที่ 1 - 20 / 189    
ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวทาง/คู่มือ
     
ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวทาง/คู่มือ
ประกาศ ณ วันที่
1 บัญชีอุบัติการณ์ความเสี่ยงในระบบ HRMS & NRLS on Cloud 3 มี.ค. 63
2 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศการบริหารจัดการความเสี่ยงของสถานพยาบาล 3 มี.ค. 63
ระเบียนที่ 1 - 2 / 2    
IT news
บทสวดมนต์ก่อนประชุม (ใหม่)  ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
admin
30 พ.ย. 61 11:23
บทสวดมนต์ก่อนประชุม  ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
admin
30 พ.ย. 61 11:23

ดาวน์โหลดคู่มือการเพิ่มวัคซีน MRC คลิกที่นี่

admin
25 ส.ค. 58 08:41

คู่มือการใช้งาน Windows 8.1  ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

admin
30 พ.ย. 61 11:23

คู่มือการติดตั้งและใช้งาน Windows 7 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

admin
30 พ.ย. 61 11:21
ระเบียนที่ 1 - 5 / 5    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
28
สัปดาห์ที่ 08
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
สัปดาห์ที่ 09
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
สัปดาห์ที่ 10
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
สัปดาห์ที่ 11
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
สัปดาห์ที่ 12
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
E-office

โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน
64 หมู่ 5 บ.หนองปลิง ต.หนองปลิง อ.นิคมน้ำอูน จ. สกลนคร 47270  
โทร.042-789-015 แฟกซ์ 042-789015 ต่อ 100