กลุ่มงานการจัดการทั่วไป
กลุ่มงานประกันสุขภาพ ฯ
กลุ่มงานทันตกรรม
กลุ่มงานการแพทย์ และแพทย์ทางเลือก
กลุ่มการพยาบาล
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
กลุ่มงานโภชนาศาสตร์
กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค,งานแพทย์แผนไทย
รพ.สต.

ข่าวสารสุขภาพ

อาทิตย์
14 ก.ค. 62 15:28

  แนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์

“ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ”
 
 

ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

เรื่องแนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๙
*****ดาวโหลดคลิก*****

 

 

พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๖๐
*****ดาวโหลดคลิก*****

อาทิตย์
14 ก.ค. 62 15:21
ระเบียนที่ 1 - 2 / 2    
ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรมงานวิ่งจ้าวสนามจังหวัดสกลนคร อำเภอภูพาน 13 ก.ค. 2562 >>>รูปภาพเพิ่มเติม

14 ก.ค. 62 14:38

รพ.พระอาจารย์แบน  ธนากโร 

ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ได้รับการนิเทศงาน ติดตาม กำกับ และประเมินผลการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข อำเภอภูพาน รอบที่ 1 ประจำปีงบ 2562 เพื่อติดตามเยี่ยม รพ./รพท/รพช./รพ.สต./ชุมชน/ครัวเรือน ในการรับทราบปัญหาของพื้นที่ และนำสู่การวางแผนแก้ไข พัฒนาต่อไป   

25 ก.พ. 62 15:55

รพ.พระอาจารย์แบน  ธนากโร จัดอบรมโครงการพัฒนาความรู้ทีมเยี่ยมผู้ป่วยจิตเวช

วันที่ 16-17 สิงหาคม 2561 กลุ่มงานปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร จัดอบรมโครงการพัฒนาความรู้ทีมเยี่ยมผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน

22 ส.ค. 61 17:04

 

รพ.พระอาจารย์แบน  ธนากโร รับประเมิณโรงพยาบาลมาตรฐานแม่และเด็ก

ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 รพ.พระอาจารย์แบน  ธนากโร รับประเมิณ โรงพยาบาลมาตรฐานแม่และเด็ก ระดับจังหวัด นายแพทย์สมโภชน์  กังวานธีรวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร หัวหน้าทีมประเมิณ

22 ส.ค. 61 16:58

 

รพ.พระอาจารย์แบน  ธนากโร จัดประชุมโครงการพัฒนาเครือข่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ตำบลโคกภู ปีงบประมาณ 2561
วันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 นายแพทย์กัญจ์  ตันอารีย์สุโชติ เป็นประธานในการเปิดพิธีการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย อสม.และผู้ใหญ่บ้านในเขตตำบลโคกภู จำนวน 98 คน
22 ส.ค. 61 16:32
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
20
ระเบียนที่ 1 - 5 / 100    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ,พนักงานซักฟอก และ พนักงานขับรถยนต์ 31 มี.ค. 62
2 ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน) 31 มี.ค. 62
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวนอกงบประมาณ (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ 31 มี.ค. 62
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวนอกงบประมาณ (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานซักฟอก 31 มี.ค. 62
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวนอกงบประมาณ (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 31 มี.ค. 62
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวนอกงบประมาณ (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 31 มี.ค. 62
7 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน) 31 มี.ค. 62
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธืเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะบุคคลที่เหมาะกับตำแหน่ง 31 ธ.ค. 61
9 ประกาศโรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 31 ธ.ค. 61
10 เอกสารแนบท้ายประกาศโรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร ประกาศโรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 31 ธ.ค. 61
11 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป 30 เม.ย. 61
12 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักธุรการ 30 เม.ย. 61
ระเบียนที่ 1 - 12 / 12    
ปฏิทินจองห้องประชุม
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
30
สัปดาห์ที่ 26
1
 
2
 
3
 
4
 
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชน จังหวัดสกลนคร
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)อำเภอภูพาน
5
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
6
 
7
สัปดาห์ที่ 27
8
 
9
 
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) ประชุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร
10
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) E - meeting
11
 
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) รับนิเทศ คปสอ.ภูพาน ครั้งที่ 2/2562
12
 
13
 
14
สัปดาห์ที่ 28
15
 
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) การอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครฉุกเฉินชุมชนจิตอาสา (อสช.)
16
 
17
 
18
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุม E - meeting ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
19
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประเมิน Green clean plus
20
 
21
สัปดาห์ที่ 29
22
 
23
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) สสจ.สน ขอใช้ห้องประชุม
- ห้องประชุมเล็ก (จำนวน 20 ที่นั่ง) สสจ.สน ขอใช้ห้องประชุม
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) สสจ.สน ขอใช้ห้องประชุม
24
 
25
 
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) ประชุมพัฒนาระบบงานคุณภาพ การรายงานความเสี่ยง/ระบบ IC /การจัดการขยะ
26
 
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) จัดอบรมโคงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักเรียนชมรม อย น้อย ในโรงเรียน อสม เครื่อข่ายคุ้มครองผู้บริโภค
27
 
28
สัปดาห์ที่ 30
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 


ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์
หลักเกณฑ์การแก้ไขปัญหา
ในกรณีที่มีการร้องเรียน

รายงานผลดำเนินงานเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียน
                                  

อัตราค่าบริการของหน่วยบริการ
สาธารณสุข
ในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข
ปี 2560
การจัดการข่าวประชาสัมพันธ์
การทำบทความ
การประกาศเรื่องด่วนSRRT
ระบบการป้องกันการละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่ฯ สป.
คู่มือการปฏิบัติลดการใช้พลังงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาล
พระอาจารย์แบน
ธนากโร
โครงสร้้างมาตฐานข้อมูล
43 แฟ้ม ปี61
ขั้นตอนการให้บริการ


 นโยบายและยุทธศาสตร์
รพ.พระอาจารย์แบน  ธนากโร
 คู่มือการให้บริการ
 มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ


 แผนปฏิบัติราชการประจำปี
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 รายงานการประเมิณผลการปฏิบัติ
งานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
ที่ผ่านมา
 การเผยแพร่การกำกับติดตามการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี
 ผลงานประจำปี


 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข


hrdovsk