รพ.สต.

การประชุมในสัปดาห์นี้
     
วันที่ประชุม
เริ่มเวลา
ถึงเวลา
หน่วยงาน
เรื่อง
กลุ่มเป้าหมาย
ห้องประชุม
1 28 ก.ค. 58 15:00 น. 16:00 น. กลุ่มงานการพยาบาล ประชุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง)
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ข่าวประชาสัมพันธ์

วาระและเอกสารประกอบการประชุม คปสอ.ภูพานครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ คลิก

13 ก.ค. 58 21:31

เชิญประชุม คปสอ.ภูพาน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ คลิก

9 ก.ค. 58 14:47

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกประมาณ (รายวัน) ในตำแหน่ง พนักงานบริการ คลิกดูรายละเอียดที่นี่

2 ก.ค. 58 13:40

ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ คลิกดูรายละเอียดที่นี่

24 มิ.ย. 58 16:45

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกประมาณ (รายวัน) ในตำแหน่ง พนักงานบริการ คลิกดูรายละเอียด

22 มิ.ย. 58 12:33

เชิญประชุม คปสอ.ภูพาน ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ รายละเอียด

14 มิ.ย. 58 14:45

ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง คลิกดูรายละเอียดที่นี่

9 มิ.ย. 58 17:42

ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด  เสื่อมภาพ ของโรงพระบาลพระอาจารย์แบน  ธนากโร คลิกดูรายละเอียดและเงื่อนไข

8 มิ.ย. 58 13:47

ประกาศ  ขยายเวลารับสมัครบุคลคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเงินนอกงบประมาณ (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา  คลิกดูรายละเอียด

29 พ.ค. 58 15:07

วาระและเอกสารประกอบการประชุม คปสอ.ภูพาน ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ (แก้ไข) คลิก

23 พ.ค. 58 17:54
1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 10 / 24    
สื่อเผยแพร่
     
ชื่อเรื่อง
1 โปรแกรมตรวจสอบสิทธิ์
2 แบบคำร้องลงทะเบียนบัตรทอง
ระเบียนที่ 1 - 2 / 2    
IT news
ไม่พบข้อมูล
ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ปฏิทินจองห้องประชุม
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
28
สัปดาห์ที่ 26
29
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุมสถานะการณ์ไข้เลือดออก
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) โครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่แรงงานต่างด้าวนอกระบบประกันสังคมมาตรา40 ประจำปี 2558
30
 
1
 
- ห้องประชุม 1 (จำนวน 40 ที่นั่ง) สอบลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน)
2
 
- ห้องประชุม 1 (จำนวน 40 ที่นั่ง) ประชุมแรงงานต่างด้าว ตรวจสุขภาพประจำปี 2558
3
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุมร่วม กลุ่มการพยาบาลฯ ประจำเดือน กรกฎาคม 2558
4
 
5
สัปดาห์ที่ 27
6
 
- ห้องประชุม 1 (จำนวน 40 ที่นั่ง) รับทีมตรวจวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล
7
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) นิเทศงานจิตเวช
- ห้องประชุม 1 (จำนวน 40 ที่นั่ง) รับทีมตรวจวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล
8
 
- ห้องประชุม 1 (จำนวน 40 ที่นั่ง) รับทีมตรวจวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล
9
 
10
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) การตรวจงานก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่
11
 
12
สัปดาห์ที่ 28
13
 
- วันชัยจ่ายเจริญ (จำนวน 20 ที่นั่ง) เปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
14
 
15
 
- วันชัยจ่ายเจริญ (จำนวน 20 ที่นั่ง) เปิดซองสอบราคาจ้างเหมก่อสร้าง
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอภูพาน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘
16
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 29
20
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) สหกรณ์สัญจรพบสมาชิก
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) เชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงพยาบาล
21
 
22
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุม Ginconference CoP_OR
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) ร่วมฟังการชี้แจงกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
23
 
- วันชัยจ่ายเจริญ (จำนวน 20 ที่นั่ง) นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์
24
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุม E-meeting ของ คปสอ. ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐น.
25
 
26
สัปดาห์ที่ 30
27
 
28
 
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) ประชุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร
29
 
30
 
31
 
1
 
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
28
สัปดาห์ที่ 26
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 27
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 28
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 29
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 30
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 

นายโสภณ  วัณไวทยจิตร
ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน  ธนากโร

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ


>>ข่าวหนังสือพิมพ์<<<

 

โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร

๒๘๘  หมู่  ๑๕  ตำบลโคกภู  อำเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร  รหัสไปรษณีย์  ๔๗๑๘๐ โทรศัพท์  ๐ ๔๒๗๐ ๘๑๒๓,๐ ๔๒๗๐ ๗๐๑๒,๐ ๔๒๗๐ ๘๑๓๗  โทรสาร  ๐ ๔๒๗๐ ๘๑๒๓

PRAAJANBAN  TANAKARO  HOSPITAL

288  Moo  15  Khok Phu , Phu Phan, Sakon Nakhon  47180  Tel. 0 4270 8123,0 4270 8012,0 4270 8137  Fax. 0 4270 8123