ประวัติองค์กร

       วิสัยทัศน์

       พันธกิจ

       เป้าประสงค์

       โครงสร้างองค์กร

 

   

 

   

   

        ระบบสารบรรณ

        จองห้องประชุม

        จองรถยนต์

          ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงของสถานพยาบาล

 

          OVSK Client MANAGEMENT SYSTEM

 


          

กลุ่มงานการจัดการทั่วไป

กลุ่มงานประกันสุขภาพ ฯ

กลุ่มงานทันตกรรม

กลุ่มงานการแพทย์ และแพทย์ทางเลือก

กลุ่มการพยาบาล

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

กลุ่มงานโภชนาศาสตร์

กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค,งานแพทย์แผนไทย

 

รพ.สต.

การประชุมในสัปดาห์นี้
     
วันที่ประชุม
เริ่มเวลา
ถึงเวลา
หน่วยงาน
เรื่อง
กลุ่มเป้าหมาย
ห้องประชุม
1 18 ส.ค. 60 13:00 น. 16:00 น. กลุ่มงานการพยาบาล ประชุม กบ.รพ. หัวหน้างาน ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง)
2 15 ส.ค. 60 13:00 น. 16:00 น. กลุ่มงานการพยาบาล ประชุม คปสอ.ภูพาน คณะกรรมการ คปสอ. ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง)
3 15 ส.ค. 60 13:30 น. 16:00 น. กลุ่มงานการพยาบาล ประชุมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง พยาบาลผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ และผู้ดูแลผู้สูงอายุ วันชัยจ่ายเจริญ (จำนวน 20 ที่นั่ง)
ระเบียนที่ 1 - 3 / 3    
ข่าวประชาสัมพันธ์

 ประกาศ  รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด  >>>คลิกดูรายละเอียด<<<

16 ส.ค. 60 11:53

 

แบบเสนอแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน
คปสอ.ภูพาน ปีงบประมาณ  2561
>>>คลิกที่นี่<<<

 

16 ส.ค. 60 11:27

 ประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(รายเดือน)

ตำแหน่ง   พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้  คลิก

17 มิ.ย. 60 10:32

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ 
 ตำแหน่ง
พนักงานช่วยเหลือคนไข้   คลิก

13 มิ.ย. 60 09:01

ประกาศ คำสั่งแต่งตั้งโรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงพยาบาล คลิกที่นี่

9 พ.ค. 60 09:48

ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมภาพ  ของโรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร  คลิกที่นี่

9 พ.ค. 60 09:39

ประกา รับบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๓ อัตรา  >>>คลิกดูรายละเอียด<<<

8 พ.ค. 60 15:18

ประกาศ  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ 2560  รายละเอียด

15 มี.ค. 60 16:39

ทดสอบข่าวประชาสัมพันธ์

15 มี.ค. 60 14:19

 ประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(รายเดือน)

ตำแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุข  คลิก

28 ก.พ. 60 15:54
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
11
ระเบียนที่ 1 - 10 / 103    
IT news
ไม่พบข้อมูล
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ๒ อัตรา 30 มิ.ย. 59
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ปฏิทินจองห้องประชุม
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
30
สัปดาห์ที่ 30
31
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุมยา
1
 
- วันชัยจ่ายเจริญ (จำนวน 20 ที่นั่ง) ประชุม ANC
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) GIN-conference
2
 
3
 
4
 
5
 
6
สัปดาห์ที่ 31
7
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุมหัวหน้างานกลุ่ม การพยาบาล
8
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุม E - meeting ประจำเดือน สิงหาคม 2560
9
 
10
 
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) อบรมแม่วัยใส
11
 
12
 
13
สัปดาห์ที่ 32
14
 
15
 
- วันชัยจ่ายเจริญ (จำนวน 20 ที่นั่ง) ประชุมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุม คปสอ.ภูพาน
16
 
17
 
18
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุม กบ.รพ.
19
 
20
สัปดาห์ที่ 33
21
 
22
 
23
 
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) มหกรรมวิชาการ,ภูพานพัฒนาคุณภาพ
24
 
25
 
26
 
27
สัปดาห์ที่ 34
28
 
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) ประชุมซ้อมแผนไข้หวัดใหญ่
29
 
30
 
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) อบรมพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักเรยีน ชมรม อย น้อย ในโรงเรียน และ อสม ในชุมชน
31
 
1
 
2
 
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
30
สัปดาห์ที่ 30
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
สัปดาห์ที่ 31
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
สัปดาห์ที่ 32
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
สัปดาห์ที่ 33
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
สัปดาห์ที่ 34
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 

>>ข่าวหนังสือพิมพ์<<<

 

โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร

๒๘๘  หมู่  ๑๕  ตำบลโคกภู  อำเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร  รหัสไปรษณีย์  ๔๗๑๘๐ โทรศัพท์  ๐ ๔๒๗๐ ๘๑๒๓,๐ ๔๒๗๐ ๗๐๑๒,๐ ๔๒๗๐ ๘๑๓๗  โทรสาร  ๐ ๔๒๗๐ ๘๑๒๓

PRAAJANBAN  TANAKARO  HOSPITAL

288  Moo  15  Khok Phu , Phu Phan, Sakon Nakhon  47180  Tel. 0 4270 8123,0 4270 8012,0 4270 8137  Fax. 0 4270 8123, สายด่วนผู้บริหาร : 042-708123 ต่อ 189