ประวัติองค์กร

       วิสัยทัศน์

       พันธกิจ

       เป้าประสงค์

       โครงสร้างองค์กร

 

   

 

   

   

        ระบบสารบรรณ

        จองห้องประชุม

        จองรถยนต์

          ระบบ IS Online

           ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง(ระบบใหม่ on cloud)

          OVSK Client MANAGEMENT SYSTEM

 


          

กลุ่มงานการจัดการทั่วไป

กลุ่มงานประกันสุขภาพ ฯ

กลุ่มงานทันตกรรม

กลุ่มงานการแพทย์ และแพทย์ทางเลือก

กลุ่มการพยาบาล

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

กลุ่มงานโภชนาศาสตร์

กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค,งานแพทย์แผนไทย

 

รพ.สต.

การประชุมในสัปดาห์นี้
     
วันที่ประชุม
เริ่มเวลา
ถึงเวลา
หน่วยงาน
เรื่อง
กลุ่มเป้าหมาย
ห้องประชุม
1 23 พ.ค. 61 13:00 น. 16:00 น. กลุ่มงานการพยาบาล อบรม IC จนท.ที่เกี่ยวข้อง อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง)
2 22 พ.ค. 61 08:00 น. 16:00 น. กลุ่มงานการพยาบาล ประเมิน NCD จนท.ที่เกี่ยวข้อง อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง)
3 21 พ.ค. 61 08:00 น. 12:00 น. กลุ่มงานการพยาบาล ประชุม BLS จนท.ที่เกี่ยวข้อง อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง)
ระเบียนที่ 1 - 3 / 3    
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป                              >>> ดูรายละเอียด<<<

30 เม.ย. 61 16:46

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักธุรการ                              >>> ดูรายละเอียด<<<

30 เม.ย. 61 16:44

ประกาศ โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา  >>> ดูรายละเอียด<<<

18 เม.ย. 61 10:48

ประกาศ โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป 1 อัตรา  >>> ดูรายละเอียด<<<

18 เม.ย. 61 10:45

ประกาศ คู่มือการปฏิบัติลดการใช้พลังงานสำหรับเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร                                   >>>รายละเอียด<<<

24 พ.ย. 60 16:04

ประกาศ ขอความควมเห็นชอบแผนรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยร้อยละ ๒๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ >>>รายละเอียด<<<

17 ต.ค. 60 12:02

ประกาศ ขอความควมเห็นชอบแผนรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยร้อยละ ๗๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ >>>รายละเอียด<<<

17 ต.ค. 60 12:01

 

แบบเสนอแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน
คปสอ.ภูพาน ปีงบประมาณ  2561
>>>คลิกที่นี่<<<

 

16 ส.ค. 60 11:27

ประกาศ คำสั่งแต่งตั้งโรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงพยาบาล คลิกที่นี่

9 พ.ค. 60 09:48

ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมภาพ  ของโรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร  คลิกที่นี่

9 พ.ค. 60 09:39
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ระเบียนที่ 1 - 10 / 93    
IT news
ไม่พบข้อมูล
ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โครงการสร้างสุขภาพ สั่งสมบุญ เดิน วิ่ง ปั่น ก้าวตามฮอย ซอยบ้านเกิด 22 มิ.ย. 2561
2 ตารางเผยแพร่ราคากลาง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 เม.ย. 2561
3 ตารางเผยแพร่ราคากลาง จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มี.ค. 2561
4 ตารางเผยแพร่ราคากลาง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มี.ค. 2561
5 ตารางเผยแพร่ราคากลาง จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 2561
6 ตารางเผยแพร่ราคากลาง จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 2561
7 รายงานผลการประชุมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร 31 มี.ค. 2561
8 เผยแพร่รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 30 เม.ย. 2561
9 เผยแพร่กิจกรรมการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส 27 เม.ย. 2561
10 เผยแพร่รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 6 เม.ย. 2561
11 คู่มือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภาระกิจหลักและภารกิจสนับสนุน 30 มี.ค. 2561
12 เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ 2561 23 เม.ย. 2561
13 เผยแพร่สรุปผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคประจำปีงบประมาณ 2561 23 เม.ย. 2561
14 เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 21 เม.ย. 2561
15 เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2561 21 เม.ย. 2561
16 เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2560 21 เม.ย. 2561
17 เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 21 เม.ย. 2561
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มี.ค. 2561
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มี.ค. 2561
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มี.ค. 2561
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มี.ค. 2561
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มี.ค. 2561
23 เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2560 21 เม.ย. 2561
24 สน.๐๐๓๒.๓๐๓/๗๕ ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 28 ก.พ. 2561
25 สน.๐๐๓๒.๓๐๓/๔๔ ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 28 ก.พ. 2561
1
2
3
4
5
ระเบียนที่ 1 - 25 / 109    
ประกวดผลงานวิชาการ
     
ข่าวประกวดผลงานวิชาการ
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
จดหมายข่าว
     
จดหมายข่าว
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
คำสั่ง/ประกาศ
     
คำสั่ง/ประกาศ
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวทาง/คู่มือ
     
ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวทาง/คู่มือ
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ข่าวประชุมอบรมสัมนา
     
ข่าวประชุมอบรมสัมนา
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
     
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ปฏิทินจองห้องประชุม
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
29
สัปดาห์ที่ 17
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
สัปดาห์ที่ 18
7
 
8
 
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) รับนิเทศงาน คปสอ.ภูพาน ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๑
9
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุม E-meeting ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑
10
 
- ห้องประชุมเล็ก (จำนวน 20 ที่นั่ง) บันทึกรายการครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้างในโปรแกรมระบบบริหารจัดการ
11
 
12
 
13
สัปดาห์ที่ 19
14
 
15
 
16
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
17
 
18
 
19
 
20
สัปดาห์ที่ 20
21
 
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) ประชุม BLS
22
 
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) ประเมิน NCD
23
 
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) อบรม IC
24
 
25
 
26
 
27
สัปดาห์ที่ 21
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
29
สัปดาห์ที่ 17
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
สัปดาห์ที่ 18
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
สัปดาห์ที่ 19
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
สัปดาห์ที่ 20
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
สัปดาห์ที่ 21
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 

นายโสภณ  วัณไวทยจิตร
ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน  ธนากโร

 

  • ร้องเรียนทุจริตคอรัปชั่น

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือhrms on cloud

ovsk>>ข่าวหนังสือพิมพ์<<<

 

โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร

๒๘๘  หมู่  ๑๕  ตำบลโคกภู  อำเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร  รหัสไปรษณีย์  ๔๗๑๘๐ โทรศัพท์  ๐ ๔๒๗๐ ๘๑๒๓,๐ ๔๒๗๐ ๗๐๑๒,๐ ๔๒๗๐ ๘๑๓๗  โทรสาร  ๐ ๔๒๗๐ ๘๑๒๓

PRAAJANBAN  TANAKARO  HOSPITAL

288  Moo  15  Khok Phu , Phu Phan, Sakon Nakhon  47180  Tel. 0 4270 8123,0 4270 8012,0 4270 8137  Fax. 0 4270 8123, สายด่วนผู้บริหาร : 042-708123 ต่อ 189