ประวัติองค์กร

       วิสัยทัศน์

       พันธกิจ

       เป้าประสงค์

       โครงสร้างองค์กร

 

   

 

   

   

        ระบบสารบรรณ

        จองห้องประชุม

        จองรถยนต์

          ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงของสถานพยาบาล

 

          OVSK Client MANAGEMENT SYSTEM

 


          

กลุ่มงานการจัดการทั่วไป

กลุ่มงานประกันสุขภาพ ฯ

กลุ่มงานทันตกรรม

กลุ่มงานการแพทย์ และแพทย์ทางเลือก

กลุ่มการพยาบาล

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

กลุ่มงานโภชนาศาสตร์

กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค,งานแพทย์แผนไทย

 

รพ.สต.

การประชุมในสัปดาห์นี้
     
วันที่ประชุม
เริ่มเวลา
ถึงเวลา
หน่วยงาน
เรื่อง
กลุ่มเป้าหมาย
ห้องประชุม
1 28 มิ.ย. 60 13:30 น. 16:00 น. กลุ่มงานการพยาบาล 12 กิจกรรมทบทวน จนท.รพ ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง)
2 27 มิ.ย. 60 14:00 น. 16:00 น. กลุ่มงานการพยาบาล GIN conferance CoP. ER เจ้าหน้าที่ERและผู้ที่สนใจ ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง)
ระเบียนที่ 1 - 2 / 2    
ข่าวประชาสัมพันธ์

 ประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(รายเดือน)

ตำแหน่ง   พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้  คลิก

17 มิ.ย. 60 10:32

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ 
 ตำแหน่ง
พนักงานช่วยเหลือคนไข้   คลิก

13 มิ.ย. 60 09:01

ประกาศ คำสั่งแต่งตั้งโรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงพยาบาล คลิกที่นี่

9 พ.ค. 60 09:48

ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมภาพ  ของโรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร  คลิกที่นี่

9 พ.ค. 60 09:39

ประกา รับบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๓ อัตรา  >>>คลิกดูรายละเอียด<<<

8 พ.ค. 60 15:18

ประกาศ  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ 2560  รายละเอียด

15 มี.ค. 60 16:39

ทดสอบข่าวประชาสัมพันธ์

15 มี.ค. 60 14:19

 ประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(รายเดือน)

ตำแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุข  คลิก

28 ก.พ. 60 15:54

ประกาศ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้าางชั่วคราว (รายเดือน)

ตำแหน่ง   นักกายภาพบำบัด  คลิก

23 ก.พ. 60 16:38

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ

ตำแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุข  คลิก

23 ก.พ. 60 16:29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
11
ระเบียนที่ 1 - 10 / 101    
IT news
ไม่พบข้อมูล
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ๒ อัตรา 30 มิ.ย. 59
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ปฏิทินจองห้องประชุม
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
28
สัปดาห์ที่ 21
29
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุม คปสอ.ภูพาน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐
30
 
31
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) เกณฑ์การประเมิน รพ.สต.ติดดาว 5ดาว5ดี
1
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุมรวมกลุ่มการพยาบาล
2
 
- วันชัยจ่ายเจริญ (จำนวน 20 ที่นั่ง) ประชุม กบ.กลุ่มการ
- วันชัยจ่ายเจริญ (จำนวน 20 ที่นั่ง) ประชุมความเสี่ยง
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) รับประเมินมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
3
 
4
สัปดาห์ที่ 22
5
 
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) รับนิเทศ คปสอ.ภูพานครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
6
 
- วันชัยจ่ายเจริญ (จำนวน 20 ที่นั่ง) อบรม เชิงปฏิบัติการผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสุตร 420 ชม.
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
7
 
- วันชัยจ่ายเจริญ (จำนวน 20 ที่นั่ง) อบรม เชิงปฏิบัติการผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสุตร 420 ชม.
8
 
- วันชัยจ่ายเจริญ (จำนวน 20 ที่นั่ง) อบรม เชิงปฏิบัติการผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสุตร 420 ชม.
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุมวิชาการเรื่อง ไข้เลือดออก
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) กิจกรรม OD
9
 
- วันชัยจ่ายเจริญ (จำนวน 20 ที่นั่ง) อบรม เชิงปฏิบัติการผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสุตร 420 ชม.
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) อบรมฟื้นฟู FR
10
 
11
สัปดาห์ที่ 23
12
 
- วันชัยจ่ายเจริญ (จำนวน 20 ที่นั่ง) อบรม เชิงปฏิบัติการผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสุตร 420 ชม.
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุม Video Conference งานสุขภาพภาคประชาชน
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ทบทวน case
13
 
- วันชัยจ่ายเจริญ (จำนวน 20 ที่นั่ง) อบรม เชิงปฏิบัติการผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสุตร 420 ชม.
14
 
- วันชัยจ่ายเจริญ (จำนวน 20 ที่นั่ง) อบรม เชิงปฏิบัติการผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสุตร 420 ชม.
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) สอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุมวิชาการ เส้นทางการพัฒนาคุรภาพจากมาตรฐานสู่การปฏิบัติ
15
 
- วันชัยจ่ายเจริญ (จำนวน 20 ที่นั่ง) อบรม เชิงปฏิบัติการผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสุตร 420 ชม.
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุม คปสอ.ภูพาน ครั้งที่ 9 /2560
16
 
- วันชัยจ่ายเจริญ (จำนวน 20 ที่นั่ง) อบรม เชิงปฏิบัติการผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสุตร 420 ชม.
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) รับฟังสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2/2560
17
 
18
สัปดาห์ที่ 24
19
 
- วันชัยจ่ายเจริญ (จำนวน 20 ที่นั่ง) อบรม เชิงปฏิบัติการผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสุตร 420 ชม.
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุม กบ.กลุ่มการกรณีพิเศษ
20
 
- วันชัยจ่ายเจริญ (จำนวน 20 ที่นั่ง) อบรม เชิงปฏิบัติการผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสุตร 420 ชม.
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) การประชุมการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนือง CQI งานวิจั R2R และนวตกรรม
21
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) การเป็น Facilitator
22
 
23
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) หัวหน้า สสอ.นัดประชุม
24
 
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) โครงการ 2 be number 1
25
สัปดาห์ที่ 25
26
 
27
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) GIN conferance CoP. ER
28
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) 12 กิจกรรมทบทวน
29
 
30
 
1
 
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
28
สัปดาห์ที่ 21
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
สัปดาห์ที่ 22
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
สัปดาห์ที่ 23
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
สัปดาห์ที่ 24
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
สัปดาห์ที่ 25
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 

>>ข่าวหนังสือพิมพ์<<<

 

โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร

๒๘๘  หมู่  ๑๕  ตำบลโคกภู  อำเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร  รหัสไปรษณีย์  ๔๗๑๘๐ โทรศัพท์  ๐ ๔๒๗๐ ๘๑๒๓,๐ ๔๒๗๐ ๗๐๑๒,๐ ๔๒๗๐ ๘๑๓๗  โทรสาร  ๐ ๔๒๗๐ ๘๑๒๓

PRAAJANBAN  TANAKARO  HOSPITAL

288  Moo  15  Khok Phu , Phu Phan, Sakon Nakhon  47180  Tel. 0 4270 8123,0 4270 8012,0 4270 8137  Fax. 0 4270 8123, สายด่วนผู้บริหาร : 042-708123 ต่อ 189