กลุ่มงานการจัดการทั่วไป
กลุ่มงานประกันสุขภาพ ฯ
กลุ่มงานทันตกรรม
กลุ่มงานการแพทย์ และแพทย์ทางเลือก
กลุ่มการพยาบาล
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
กลุ่มงานโภชนาศาสตร์
กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค,งานแพทย์แผนไทย
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

รพ.พระอาจารย์แบน  ธนากโร จัดอบรมโครงการพัฒนาความรู้ทีมเยี่ยมผู้ป่วยจิตเวช

วันที่ 16-17 สิงหาคม 2561 กลุ่มงานปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร จัดอบรมโครงการพัฒนาความรู้ทีมเยี่ยมผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน

22 ส.ค. 61 17:04

 

รพ.พระอาจารย์แบน  ธนากโร รับประเมิณโรงพยาบาลมาตรฐานแม่และเด็ก

ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 รพ.พระอาจารย์แบน  ธนากโร รับประเมิณ โรงพยาบาลมาตรฐานแม่และเด็ก ระดับจังหวัด นายแพทย์สมโภชน์  กังวานธีรวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร หัวหน้าทีมประเมิณ

22 ส.ค. 61 16:58

 

รพ.พระอาจารย์แบน  ธนากโร จัดประชุมโครงการพัฒนาเครือข่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ตำบลโคกภู ปีงบประมาณ 2561
วันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 นายแพทย์กัญจ์  ตันอารีย์สุโชติ เป็นประธานในการเปิดพิธีการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย อสม.และผู้ใหญ่บ้านในเขตตำบลโคกภู จำนวน 98 คน
22 ส.ค. 61 16:32

ประกาศ เรื่อง นโยบายงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล  >>>รายละเอียด<<<

21 ก.ค. 61 17:02

ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม  >>>รายละเอียด<<<

20 ก.ค. 61 16:21
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
20
ระเบียนที่ 1 - 5 / 98    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธืเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะบุคคลที่เหมาะกับตำแหน่ง 31 ธ.ค. 61
2 ประกาศโรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 31 ธ.ค. 61
3 เอกสารแนบท้ายประกาศโรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร ประกาศโรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 31 ธ.ค. 61
4 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป 30 เม.ย. 61
5 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักธุรการ 30 เม.ย. 61
ระเบียนที่ 1 - 5 / 5    
ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับจังหวัดร้อยละ 20 ปีงบประมาณ 2562 7 ม.ค. 2562
2 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการ ร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2562 26 พ.ย. 2561
3 ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ของโรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร 30 พ.ย. 2561
4 เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครุภัณฑ์การแพทย์ 8 รายการ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562 ระดับหน่วยบริการร้อยละ 70 14 พ.ย. 2561
5 เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ 8 รายการ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562 ระดับหน่วยบริการร้อยละ 70 10 ธ.ค. 2561
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
27
ระเบียนที่ 1 - 5 / 132    
ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวทาง/คู่มือ
     
ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวทาง/คู่มือ
ประกาศถึงวันที่
1 วาระและเอกสารประกอบการประชุม คปสอ.ภูพาน ครั้งที่ ๙ ปี ๒๕๖๑ 30 พ.ย. 61
2 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการโรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร ปี2562 30 พ.ย. 61
ระเบียนที่ 1 - 2 / 2    
ปฏิทินจองห้องประชุม
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
25
สัปดาห์ที่ 47
26
 
27
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
28
 
29
 
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) ประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงและแสดงความคิดเห็นในการเปิดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ
30
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี (CFO)
1
 
2
สัปดาห์ที่ 48
3
 
4
 
5
 
6
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุม กบ.กลุ่มการและพยาบาลกลุ่มการ
7
 
8
 
9
สัปดาห์ที่ 49
10
 
11
 
12
 
13
 
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) เสริมสร้างพลังใน คปสอ.
14
 
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) เสริมสร้างพลังใน คปสอ.
15
 
16
สัปดาห์ที่ 50
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
สัปดาห์ที่ 51
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
สัปดาห์ที่ 52
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5