ประวัติองค์กร

       วิสัยทัศน์

       พันธกิจ

       เป้าประสงค์

       โครงสร้างองค์กร

 

   

 

   

   

        ระบบสารบรรณ

        จองห้องประชุม

        จองรถยนต์

          ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงของสถานพยาบาล

 

          OVSK Client MANAGEMENT SYSTEM

 


          

กลุ่มงานการจัดการทั่วไป

กลุ่มงานประกันสุขภาพ ฯ

กลุ่มงานทันตกรรม

กลุ่มงานการแพทย์ และแพทย์ทางเลือก

กลุ่มการพยาบาล

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

กลุ่มงานโภชนาศาสตร์

กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค,งานแพทย์แผนไทย

 

รพ.สต.

การประชุมในสัปดาห์นี้
     
วันที่ประชุม
เริ่มเวลา
ถึงเวลา
หน่วยงาน
เรื่อง
กลุ่มเป้าหมาย
ห้องประชุม
1 19 เม.ย. 61 13:00 น. 16:00 น. กลุ่มงานการพยาบาล ติดตามงาน HA จนท.ที่เกี่ยวข้อง ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง)
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา  >>> ดูรายละเอียด<<<

18 เม.ย. 61 10:48

ประกาศ โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป 1 อัตรา  >>> ดูรายละเอียด<<<

18 เม.ย. 61 10:45

ประกาศ คู่มือการปฏิบัติลดการใช้พลังงานสำหรับเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร                                   >>>รายละเอียด<<<

24 พ.ย. 60 16:04

ประกาศ ขอความควมเห็นชอบแผนรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยร้อยละ ๒๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ >>>รายละเอียด<<<

17 ต.ค. 60 12:02

ประกาศ ขอความควมเห็นชอบแผนรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยร้อยละ ๗๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ >>>รายละเอียด<<<

17 ต.ค. 60 12:01

 

แบบเสนอแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน
คปสอ.ภูพาน ปีงบประมาณ  2561
>>>คลิกที่นี่<<<

 

16 ส.ค. 60 11:27

ประกาศ คำสั่งแต่งตั้งโรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงพยาบาล คลิกที่นี่

9 พ.ค. 60 09:48

ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมภาพ  ของโรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร  คลิกที่นี่

9 พ.ค. 60 09:39

ประกาศ  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ 2560  รายละเอียด

15 มี.ค. 60 16:39

ทดสอบข่าวประชาสัมพันธ์

15 มี.ค. 60 14:19
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ระเบียนที่ 1 - 10 / 91    
IT news
ไม่พบข้อมูล
ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ตารางเผยแพร่ราคากลาง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 เม.ย. 2561
2 ตารางเผยแพร่ราคากลาง จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มี.ค. 2561
3 ตารางเผยแพร่ราคากลาง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มี.ค. 2561
4 ตารางเผยแพร่ราคากลาง จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 2561
5 ตารางเผยแพร่ราคากลาง จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 2561
6 รายงานผลการประชุมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร 31 มี.ค. 2561
7 เผยแพร่รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 30 เม.ย. 2561
8 เผยแพร่กิจกรรมการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส 27 เม.ย. 2561
9 เผยแพร่รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 6 เม.ย. 2561
10 คู่มือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภาระกิจหลักและภารกิจสนับสนุน 30 มี.ค. 2561
11 เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ 2561 23 เม.ย. 2561
12 เผยแพร่สรุปผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคประจำปีงบประมาณ 2561 23 เม.ย. 2561
13 เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 21 เม.ย. 2561
14 เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2561 21 เม.ย. 2561
15 เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2560 21 เม.ย. 2561
16 เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 21 เม.ย. 2561
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มี.ค. 2561
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มี.ค. 2561
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มี.ค. 2561
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มี.ค. 2561
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มี.ค. 2561
22 เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2560 21 เม.ย. 2561
23 สน.๐๐๓๒.๓๐๓/๗๕ ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 28 ก.พ. 2561
24 สน.๐๐๓๒.๓๐๓/๔๔ ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 28 ก.พ. 2561
25 สน.๐๐๓๒.๓๐๓/๗๒ ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 28 ก.พ. 2561
1
2
3
4
5
ระเบียนที่ 1 - 25 / 108    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ทดสอบระบบ 27 เม.ย. 61
2 ประกาศ โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป 1 อัตรา 30 เม.ย. 61
3 ประกาศ โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา 30 เม.ย. 61
4 ประกาศ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 28 ก.พ. 61
5 ประกาศ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป 28 ก.พ. 61
6 ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ๒ อัตรา 30 มิ.ย. 59
ระเบียนที่ 1 - 6 / 6    
ปฏิทินจองห้องประชุม
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
สัปดาห์ที่ 13
2
 
- ห้องประชุม 1 (จำนวน 40 ที่นั่ง) ประชุม คปสจ. ครั้งที่ 3/2561
3
 
4
 
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) ถ่ายรูปทำทำเนียบ รพ. เจ้าหน้าที่ทุกคน
5
 
6
 
7
 
8
สัปดาห์ที่ 14
9
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ซ้อมแผนอุบัติเหตุ
10
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) กบ กลุ่มการ
11
 
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) โครงการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองค์กร
12
 
13
 
14
 
15
สัปดาห์ที่ 15
16
 
17
 
18
 
19
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ติดตามงาน HA
20
 
21
 
22
สัปดาห์ที่ 16
23
 
24
 
25
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุม คปสอ.ภูพาน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
26
 
27
 
28
 
29
สัปดาห์ที่ 17
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
สัปดาห์ที่ 13
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
สัปดาห์ที่ 14
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
สัปดาห์ที่ 15
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
สัปดาห์ที่ 16
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
สัปดาห์ที่ 17
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 

นายโสภณ  วัณไวทยจิตร
ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน  ธนากโร

 

  • ร้องเรียนทุจริตคอรัปชั่น

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือhrms on cloud

ovsk>>ข่าวหนังสือพิมพ์<<<

 

โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร

๒๘๘  หมู่  ๑๕  ตำบลโคกภู  อำเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร  รหัสไปรษณีย์  ๔๗๑๘๐ โทรศัพท์  ๐ ๔๒๗๐ ๘๑๒๓,๐ ๔๒๗๐ ๗๐๑๒,๐ ๔๒๗๐ ๘๑๓๗  โทรสาร  ๐ ๔๒๗๐ ๘๑๒๓

PRAAJANBAN  TANAKARO  HOSPITAL

288  Moo  15  Khok Phu , Phu Phan, Sakon Nakhon  47180  Tel. 0 4270 8123,0 4270 8012,0 4270 8137  Fax. 0 4270 8123, สายด่วนผู้บริหาร : 042-708123 ต่อ 189