รพ.สต.

ประชาสัมพันธ์

 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น และดีมาก ในรอบการประเมินที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๒) และบัญชีรายละเอียดการกำหนดระดับผลการประเมินและอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน ณ ๑ เมษายน ๒๕๖๒

17 มิ.ย. 62 10:12

การดำเนินการกำชับให้ผู้บังคับบัญชารักษาวินัยของผู้ใต้บังคับบัญชา

5 มิ.ย. 62 09:49

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม 2562

21 พ.ค. 62 09:35

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลเต่างอย

1 เม.ย. 62 15:02

คู่มือการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน

1 เม.ย. 62 14:38

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน

1 เม.ย. 62 11:30

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน (วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท)

1 เม.ย. 62 11:28

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง พ.ศ. 2560

1 เม.ย. 62 11:24

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560

1 เม.ย. 62 11:16

 เผยแพร่รายงานการดำเนินการ โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อำเภอเต่างอย ปี 2562 ครั้งที่ 3 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการกิจกรรมตามโครงการ

29 มี.ค. 62 17:25
รับสมัคร
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(เงินบำรุง) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 31 พ.ค. 62
2 รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 31 พ.ค. 62
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารุทั่วไปเฉพาะตำแหน่งฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) 3 พ.ค. 62
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) 3 พ.ค. 62
5 ประกาศรับสมัครเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 1 อัตรา) 30 เม.ย. 62
6 ประกาศรับสมัครพยาบาลวิชาชีพ (ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 4 อัตรา) 30 เม.ย. 62
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 6 ก.พ. 62
8 รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ (ลูกจ้างชั่วคราว) 25 ม.ค. 62
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 4 ม.ค. 62
10 รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ (ลูกจ้างชั่วคราว) 31 ม.ค. 62
1
2
ระเบียนที่ 1 - 10 / 20    
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 เผยแพร่ รายงานผลการซื้อจ้างวัสดุแลป (แบบ สขร.1)ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 30 มิ.ย. 2562
2 เผยแพร่ รายงานผลการซื้อจ้างวัสดุแลป (แบบ สขร.1)ประจำเดือน เมษายน 2562 30 มิ.ย. 2562
3 เผยแพร่ รายงานผลการซื้อจ้างวัสดุแลป (แบบ สขร.1)ประจำเดือน มีนาคม 2562 30 มิ.ย. 2562
4 เผยแพร่ รายงานผลการซื้อจ้างวัสดุแลป (แบบ สขร.1)ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 30 มิ.ย. 2562
5 เผยแพร่ รายงานผลการซื้อจ้างวัสดุแลป (แบบ สขร.1)ประจำเดือน มกราคม 2562 30 มิ.ย. 2562
6 เผยแพร่ รายงานผลการซื้อจ้างเวชภัณฑ์ยา วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์มิใช่ยา (แบบ สขร.1)ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 30 มิ.ย. 2562
7 เผยแพร่ รายงานผลการซื้อจ้างเวชภัณฑ์ยา วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์มิใช่ยา (แบบ สขร.1)ประจำเดือน เมษายน 2562 30 มิ.ย. 2562
8 เผยแพร่ รายงานผลการซื้อจ้างเวชภัณฑ์ยา วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์มิใช่ยา (แบบ สขร.1)ประจำเดือน มีนาคม 2562 30 มิ.ย. 2562
9 เผยแพร่ รายงานผลการซื้อจ้างเวชภัณฑ์ยา วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์มิใช่ยา (แบบ สขร.1)ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 30 มิ.ย. 2562
10 เผยแพร่ รายงานผลการซื้อจ้างเวชภัณฑ์ยา วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์มิใช่ยา (แบบ สขร.1)ประจำเดือน มกราคม 2562 30 มิ.ย. 2562
11 เผยแพร่ รายงานผลการซื้อจ้างวัสดุทันตกรรม(แบบ สขร.1)ประจำเดือน เมษายน 2562 30 มิ.ย. 2562
12 เผยแพร่ รายงานผลการซื้อจ้างวัสดุทันตกรรม (แบบ สขร.1)ประจำเดือน มีนาคม 2562 30 มิ.ย. 2562
13 เผยแพร่ รายงานผลการซื้อจ้างวัสดุทันตกรรม(แบบ สขร.1)ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 30 มิ.ย. 2562
14 เผยแพร่ รายงานผลการซื้อจ้างวัสดุทันตกรรม (แบบ สขร.1)ประจำเดือน มกราคม 2562 30 มิ.ย. 2562
15 เผยแพร่ รายงานผลการซื้อจ้างวัสดุทั่วไป(แบบ สขร.1)ประจำเดือน เมษายน 2562 30 มิ.ย. 2562
16 เผยแพร่ รายงานผลการซื้อจ้างวัสดุทั่วไป(แบบ สขร.1)ประจำเดือน มีนาคม 2562 30 มิ.ย. 2562
17 รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลเต่างอย ปีงบประมาณ 2562 30 เม.ย. 2562
18 เผยแพร่ รายงานผลการซื้อจ้างวัสดุทั่วไป(แบบ สขร.1)ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 30 เม.ย. 2562
19 เผยแพร่ รายงานผลการซื้อจ้างวัสดุทั่วไป(แบบ สขร.1)ประจำเดือน มกราคม 2562 30 เม.ย. 2562
20 เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทั่วไป (แบบ สขร.1)ประจำเดือน ธันวาคม 2561 30 เม.ย. 2562
21 เผยแพร่ประกาศแนวทางประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 30 เม.ย. 2562
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลเต่างอย 31 มี.ค. 2562
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลเต่างอย 31 มี.ค. 2562
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลเต่างอย 31 มี.ค. 2562
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลเต่างอย 31 มี.ค. 2562
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ระเบียนที่ 1 - 25 / 224    
บทความน่าสนใจ    

1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 5 / 12    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 21
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
สัปดาห์ที่ 22
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
สัปดาห์ที่ 23
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
สัปดาห์ที่ 24
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
สัปดาห์ที่ 25
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
สัปดาห์ที่ 26
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 

 

นายแพทย์วิษณุ เกตุรุน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเต่างอย