รพ.สต.

ประชาสัมพันธ์

เผยแพร่รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน รอบเดือน ต.ค.62-ส.ค.63

3 ก.ย. 63 10:23

เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 6 เดือน

12 มิ.ย. 63 14:52

เผยแพร่แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรม"STONG คุณธรรมจริยธรรมเต่างอย โปร่งใส ต้านทุจริต จิตพอเพียง"

12 มิ.ย. 63 14:15

เผยแพร่รายงานผลการกำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงพยาบาลเต่างอย ปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)

4 มิ.ย. 63 13:51

เผยแพร่รายงานผลการดำเนินการโครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ปีงบประมาณ 2563

16 มี.ค. 63 10:39

เผยแพร่รายงานผลการดำเนินการมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2563

16 มี.ค. 63 10:09

เผยแพร่มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจถึงความเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2563

16 มี.ค. 63 10:05

เผยแพร่รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

15 มี.ค. 63 17:31

เผยแพร่เอกสารจัดตั้งกลุ่มไลน์ "ชมรม STRONG กบ.รพ.เต่างอย"

15 มี.ค. 63 14:51

เผยแพร่รายงานผลการจัดประชุม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมจัดกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอำเภอเต่างอย ปี 2563 

15 มี.ค. 63 11:58
รับสมัคร
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 15 มิ.ย. 63
2 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณเงินบำรุงรายเดือน (สายวิชาชีพ) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 1 มิ.ย. 63
3 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) รายเดือน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา 27 พ.ค. 63
4 รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานบริการ(พนักงานขับรถยนต์) 31 พ.ค. 63
5 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณเงินบำรุงรายเดือน (สายวิชาชีพ) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ปีงบประมาณ 2563 27 เม.ย. 63
6 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทั่วไปและเฉพาะตำแหน่ง (ภาคทฤษฎี) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบ 27 เม.ย. 63
7 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานบริการ(พนักงานขับรถยนต์) จำนวน 1 อัตรา 24 เม.ย. 63
8 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเจ้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณเงินบำรุง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา 24 เม.ย. 63
9 รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 2 มี.ค. 63
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารุทั่วไปเฉพาะตำแหน่งฯ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 28 ก.พ. 63
1
2
3
4
5
ระเบียนที่ 1 - 10 / 50    
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 เผยแพร่ แผนงบลงทุนด้วยเงินบริจาค ผรอบครึ่งปีหลัง เม.ย - ก.ย) ประจำปีงบประมาณ 2563 30 ก.ย. 2563
2 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์ (LAB) ประจำเดือน ก.ค 63 (สขร.1) 31 ส.ค. 2563
3 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์ (LAB) ประจำเดือน มิ.ย. 63 (สขร.1) 26 ส.ค. 2563
4 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุเภสัชกรรม,วัสดุการแพทย์,เวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำเดือน ส.ค 63 (สขร.1) 31 ส.ค. 2563
5 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุเภสัชกรรม,วัสดุการแพทย์,เวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำเดือน ก.ค. 63 (สขร.1) 26 ส.ค. 2563
6 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุเภสัชกรรม,วัสดุการแพทย์,เวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำเดือน พ.ค 63 (สขร.1) 31 พ.ค. 2563
7 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุเภสัชกรรม,วัสดุการแพทย์,เวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำเดือน เม.ย 63 (สขร.1) 30 เม.ย. 2563
8 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์ (LAB) ประจำเดือน พ.ค 63 (สขร.1) 31 พ.ค. 2563
9 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์ (LAB) ประจำเดือน เม.ย 63 (สขร.1) 30 เม.ย. 2563
10 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทั่วไปประจำเดือน เม.ย 63 (สขร.1) 30 เม.ย. 2563
11 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทั่วไปประจำเดือน มี.ค 63 (สขร.1) 31 มี.ค. 2563
12 เผยแพร่ แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลเต่างอย ปีงบประมาณ 2563 (รอบครึ่งปีหลัง เม.ย. - ก.ย. 63) 31 พ.ค. 2563
13 เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๓๐๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนระดับจังหวัดร้อยละ ๒๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 พ.ค. 2563
14 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๓๐๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนระดับจังหวัดร้อยละ ๒๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 พ.ค. 2563
15 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ รายการ เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด ๑๒๕ ปอนด์ ด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนระดับจังหวัดร้อยละ ๒๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 เม.ย. 2563
16 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุการแพทย์ ประจำเดือน ก.พ 63 (สขร.1) 29 ก.พ. 2563
17 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุการแพทย์ ประจำเดือน ม.ค 63 (สขร.1) 31 ม.ค. 2563
18 เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระดับหน่วยบริการร้อยละ ๗๐ สำหรับ โรงพยาบาลเต่างอย 21 เม.ย. 2563
19 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระดับหน่วยบริการร้อยละ ๗๐ สำหรับ โรงพยาบาลเต่างอย (ปรับปรุงร่างวิจารณ์) 15 เม.ย. 2563
20 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระดับหน่วยบริการร้อยละ ๗๐ สำหรับ โรงพยาบาลเต่างอย 25 มี.ค. 2563
21 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (งบลงทุน) ไตรมาส 1 31 มี.ค. 2563
22 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทั่วไปประจำเดือน ม.ค 63 (สขร.1) 31 ม.ค. 2563
23 ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบริการขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย (เฉพาะเจาะจง) 31 มี.ค. 2563
24 ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (เฉพาะเจาะจง) 31 มี.ค. 2563
25 ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (เฉพาะเจาะจง) 31 มี.ค. 2563
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
13
ระเบียนที่ 1 - 25 / 324    
บทความน่าสนใจ    

1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 5 / 12    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
27
สัปดาห์ที่ 39
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
สัปดาห์ที่ 40
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
สัปดาห์ที่ 41
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
สัปดาห์ที่ 42
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
สัปดาห์ที่ 43
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
ภาพกิจกรรม
ภาพโรงพยาบาล
ทอดผ้าป่าสามัคคีปรับปรุงห้องทันตกรรมปี2559
ซ้อมแผนอุบัติเหตุปี2559
สงกรานต์ปี2559
สาธารณสุขนิเทศศึกษาการพัฒนารูปบบตำบลจัดการสุขภาพเพื่อป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี 28-04-2559
รับการประเมินอาชีวะอนามัย-ความเสี่ยงจากการทำงาน 04-05-2559
กิจกรรม “วาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดี กับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ครั้งที่ 43
Re - accreditation HA ครั้งที่2 วันที่ 18-19 สิงหาคม 2559
กีฬาภายใน คปสอ.เต่างอย 18012560
อบรมพัฒนาพฤติกรรมบริการ ESB และทักษะการปฏิบัติงานสู่มืออาชีพ เพื่อสร้างเสริมความสุขบุคลากร คปสอ. “คนสำราญ งานสำเร็จ” ในวันที่ 27-29 ก.ย.62
กิฬาเฮฮา ประจำปี 63
DM/HT
ฝึกซ้อมปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR
นวัตกรรม กินตามสี สำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะที่ 4-5 และกินรักษ์ใจ สำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจ

 

นายแพทย์วิษณุ เกตุรุน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเต่างอย