หน่วยงานภายในองค์กร

รพ.สต.

ประชาสัมพันธ์

เอกสารเผยแพร่บทบาทหน้าที่โรงพยาบาลเต่างอย

14 มิ.ย. 61 16:05

ประชาสัมพันธ์ "กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560" เพื่อประชาชนทั่วไปทราบถึงบทบาทหน้าที่ของ รพ.เต่างอย

14 มิ.ย. 61 16:03

รายงานผลการปฏิบัติงาน การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดต่อไม่เรื้อรัง

14 มิ.ย. 61 14:40

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต "คนไทยไม่ทนการทุจริต : Zero Tolerance"

19 ม.ค. 61 09:31

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561

9 ม.ค. 61 09:57

แผนปฏิบัติการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาประจำปีงบประมาณ 2561

9 ม.ค. 61 09:54

ขออนุมัติเผยแพร่แผนปฏิบัติการ คปสอ.เต่างอย ประจำปีงบประมาณ 2561

25 ธ.ค. 60 15:01

ขออนุมัติเผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต

25 ธ.ค. 60 14:59

ขออนุมัติเผยแพร่ประกาศ เรื่องจริยธรรมเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

25 ธ.ค. 60 14:57

ขออนมัติเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560

25 ธ.ค. 60 14:56
รับสมัคร
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ (ลูกจ้างชั่วคราว) 31 ม.ค. 62
2 รับสมัคร พนักงานบริการ 3 อัตรา พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา 31 พ.ค. 61
3 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา 30 เม.ย. 61
4 รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม 2 เม.ย. 61
5 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 14 มี.ค. 61
6 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมและนักเทคนิคการแพทย์ 14 มี.ค. 61
7 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 อัตรา ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา 28 ก.พ. 61
8 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา 28 ก.พ. 61
9 รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(เงินบำรุง) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 1 ก.พ. 61
10 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก พยาบาลวิชาชีพ (เงินนอกงบประมาณ เงินบำรุง) 4 ม.ค. 61
1
2
ระเบียนที่ 1 - 10 / 11    
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทางทันตกรรม โรงพยาบาลเต่างอย ปีงบประมาณ 2562 30 ก.ย. 2562
2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุทางการแพทย์ โรงพยาบาลเต่างอย ปีงบประมาณ 2562 30 ก.ย. 2562
3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทางเภสัชกรรม โรงพยาบาลเต่างอย ปีงบประมาณ 2562 30 ก.ย. 2562
4 แผนการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา โรงพยาบาลเต่างอย ปีงบประมาณ 2562 30 ก.ย. 2562
5 เผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุทั่วไปด้วยเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2562 สำหรับโรงเต่างอย ปีงบประมาณ 2562 30 ก.ย. 2562
6 ประกาศ เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 28 ธ.ค. 2561
7 ขออนุมัติเผยแพร่ประกาศ แผนรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วบริการร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2562 28 ธ.ค. 2561
8 แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วย (Clinical Practice Guideline) เลขที่ CPG.MED.001 31 ส.ค. 2561
9 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทั่วไป ประจำเดือน ก.ค.61 31 ส.ค. 2561
10 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทั่วไป ประจำเดือน มิ.ย.61 31 ก.ค. 2561
11 เผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง รายการ ตู้เย็น 4 องศาเซลเซียส ขนาด 108 ลิตร (BLOOD BANK REFRIGERATOR_Antech Model : MBR-108) จำนวน 1 เครื่อง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ด้วยเงินบริจาค โครงการสร้างสุขภาพสั่งสมบุญ เดิน วิ่ง ปั่น ก้าวตามฮอย ซอยบ้านเกิด ปีงบประมาณ 2561 31 ก.ค. 2561
12 ร่างขอบเขตของงาน จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ด้วยเงินบริจาค โครงการสร้างสุขภาพ สั่งสมบุญ เดิน วิ่ง ปั่น ก้าวตามฮอย ซอยบ้านเกิด ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลเต่างอย ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ก.ค. 2561
13 ขออนุมัติเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ด้วยเงินบริจาค โครงการสร้างสุขภาพ สั่งสมบุญ เดิน วิ่ง ปั่น ก้าวตามฮอย ซอยบ้านเกิด ปีงบประมาณ 2561 31 ก.ค. 2561
14 ขอความเห็นชอบแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ด้วยเงินบริจาค โครงการสร้างสุขภาพ สั่งสมบุญ เดิน วิ่ง ปั่น ก้าวตามฮอย ซอยบ้านเกิด ปีงบประมาณ 2561 31 ก.ค. 2561
15 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทั่วไป ประจำเดือน พ.ค.61 30 มิ.ย. 2561
16 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุLAB ประจำเดือน พ.ค.61 30 มิ.ย. 2561
17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา ประจำเดือน พ.ค.61 30 มิ.ย. 2561
18 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา ประจำเดือน เม.ย.61 30 มิ.ย. 2561
19 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุการะแพทย์และเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำเดือน พ.ค.61 30 มิ.ย. 2561
20 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุการะแพทย์และเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำเดือน เม.ย.61 30 มิ.ย. 2561
21 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทันตกรรมประจำเดือน พ.ค.61 30 มิ.ย. 2561
22 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทันตกรรมประจำเดือน เม.ย.61 30 มิ.ย. 2561
23 รายงานสรุปผล การจัดซื้อครุภัณฑ์ โครงการสร้างสุขภาพ สั่งสมบุญ เดิน วิ่ง ปั่น ก้าวตามฮอย ซอยบ้านเกิด จังหวัดสกลนคร ประจำเดือน พ.ค.61 30 มิ.ย. 2561
24 บันทึกข้อตกลงร่วมมือในการแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงพยาบาลเต่างอย 30 มิ.ย. 2561
25 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ด้วยงบลงทุน ด้วยเงินบำรุง โรงพยาบาลเต่างอย พ.ค.61 30 มิ.ย. 2561
1
2
3
4
ระเบียนที่ 1 - 25 / 95    
บทความน่าสนใจ    

1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 5 / 12    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
25
สัปดาห์ที่ 47
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
สัปดาห์ที่ 48
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
สัปดาห์ที่ 49
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
สัปดาห์ที่ 50
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
สัปดาห์ที่ 51
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
สัปดาห์ที่ 52
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 

 

นายแพทย์วิษณุ เกตุรุน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเต่างอย