เกี่ยวกับองค์กร

รพ.สต.

ประชาสัมพันธ์

รายงานแทวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

14 มี.ค. 64 15:22

แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

14 มี.ค. 64 14:16

รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

14 มี.ค. 64 11:24

รายงานแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลเต่างอย ปีงบประมาณ 2564

13 มี.ค. 64 15:32

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลเต่างอย ปีงบประมาณ 2564

13 มี.ค. 64 15:30

 

รายงานการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน (ต.ค.63-มี.ค64)

13 มี.ค. 64 14:06

แผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน (ต.ค.63-มี.ค64)

13 มี.ค. 64 14:04

โครงการประเมินคุณธรรมความโปรงใส ปีงบประมาณ 2564

13 มี.ค. 64 11:49

โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ คปสอ.เต่างอย ปีงบประมาณ 2564

13 มี.ค. 64 11:46

รายงานผลการดำเนินการโครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ปีงบประมาณ 2564

10 มี.ค. 64 21:24
รับสมัคร
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณเงินบำรุง (รายวัน)ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 23 เม.ย. 64
2 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณเงินบำรุง รายเดือน ตำแหน่งพนักงานบริการ 1 อัตรา 2 เม.ย. 64
3 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณเงินบำรุง รายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา 31 มี.ค. 64
4 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ตำแหน่งพนักงานซักฟอก พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 31 มี.ค. 64
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารุทั่วไปเฉพาะตำแหน่งฯ ตำแหน่งพนักงานซักฟอก พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 19 ก.พ. 64
6 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานซักฟอก จำนวน 1 อัตรา 5 ก.พ. 64
7 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณเงินบำรุง (รายวัน) 12 ม.ค. 64
8 ประกาศขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา 30 ธ.ค. 63
9 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา 18 ธ.ค. 63
10 รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 15 มิ.ย. 63
1
2
3
4
5
6
ระเบียนที่ 1 - 10 / 59    
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ LAB ประจำเดือน ก.พ.64 (สขร.1) 14 มี.ค. 2564
2 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทันตกรรมประจำเดือน ก.พ. 64 (สขร.1) 15 มี.ค. 2564
3 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทันตกรรมประจำเดือน ม.ค. 64 (สขร.1) 15 มี.ค. 2564
4 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ LAB ประจำเดือน ม.ค.64 (สขร.1) 15 มี.ค. 2564
5 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทั่วไป ประจำเดือน ม.ค.64 (สขร.1) 15 มี.ค. 2564
6 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทั่วไป ประจำเดือน ธ.ค.63 (สขร.1) 15 มี.ค. 2564
7 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ LAB ประจำเดือน ธ.ค.63 (สขร.1) 15 มี.ค. 2564
8 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทันตกรรมประจำเดือน ธ.ค. 63 (สขร.1) 15 มี.ค. 2564
9 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน) รอบเดือน ธ.ค.63 - ก.พ.64 31 มี.ค. 2564
10 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบดำเนินการ) รอบเดือน ธ.ค.63 - ก.พ.64 31 มี.ค. 2564
11 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุนด้วยเงินบำรุง) รอบเดือน ธ.ค.63 - ก.พ.64 31 มี.ค. 2564
12 ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ของโรงพยาบาลเต่างอย ปีงบประมาณ 2564 28 ก.พ. 2564
13 ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนระดับเขตร้อยละ ๑๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับ โรงพยาบาลเต่างอย 7 ม.ค. 2564
14 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุเภสัชกรรม,วัสดุการแพทย์,เวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำเดือน พ.ย. 63 (สขร.1) 31 ธ.ค. 2563
15 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุนด้วยเงินบำรุง) รอบเดือน ต.ค - ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 2563
16 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ต.ค - ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 2563
17 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทันตกรรมประจำเดือน พ.ย. 63 (สขร.1) 31 ธ.ค. 2563
18 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทันตกรรมประจำเดือน ต.ค. 63 (สขร.1) 31 ธ.ค. 2563
19 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ LAB ประจำเดือน พ.ย. 63 (สขร.1) 31 ธ.ค. 2563
20 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ LAB ประจำเดือน ต.ค. 63 (สขร.1) 31 ธ.ค. 2563
21 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 31 ธ.ค. 2563
22 เผยแพร่ ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนระดับเขตร้อยละ ๑๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับ โรงพยาบาลเต่างอย 8 ธ.ค. 2563
23 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทั่วไปประจำเดือน ต.ค. 63 (สขร.1) 31 ต.ค. 2563
24 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุเภสัชกรรม,วัสดุการแพทย์,เวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำเดือน ต.ค 63 (สขร.1) 31 ต.ค. 2563
25 เผยแพร่ คำสั่ง ปิด-ปลด ประกาศ ประจำปีงบประมาณ 2564 30 พ.ย. 2563
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
15
ระเบียนที่ 1 - 25 / 356    
บทความน่าสนใจ    

1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 5 / 12    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
28
สัปดาห์ที่ 12
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
สัปดาห์ที่ 13
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
สัปดาห์ที่ 14
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
สัปดาห์ที่ 15
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
สัปดาห์ที่ 16
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
ภาพกิจกรรม
ภาพโรงพยาบาล
ทอดผ้าป่าสามัคคีปรับปรุงห้องทันตกรรมปี2559
ซ้อมแผนอุบัติเหตุปี2559
สงกรานต์ปี2559
สาธารณสุขนิเทศศึกษาการพัฒนารูปบบตำบลจัดการสุขภาพเพื่อป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี 28-04-2559
รับการประเมินอาชีวะอนามัย-ความเสี่ยงจากการทำงาน 04-05-2559
กิจกรรม “วาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดี กับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ครั้งที่ 43
Re - accreditation HA ครั้งที่2 วันที่ 18-19 สิงหาคม 2559
กีฬาภายใน คปสอ.เต่างอย 18012560
อบรมพัฒนาพฤติกรรมบริการ ESB และทักษะการปฏิบัติงานสู่มืออาชีพ เพื่อสร้างเสริมความสุขบุคลากร คปสอ. “คนสำราญ งานสำเร็จ” ในวันที่ 27-29 ก.ย.62
กิฬาเฮฮา ประจำปี 63
DM/HT
ฝึกซ้อมปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR
นวัตกรรม กินตามสี สำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะที่ 4-5 และกินรักษ์ใจ สำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจ
ทำบุญ วันคล้ายวันเปิด รพ.เต่างอย 10 ต.ค.63
ออกหน่วยเคลื่อนที่ พอสว.12 พ.ย. 2563

 

นายแพทย์วิษณุ เกตุรุน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเต่างอย