หน่วยงานภายในองค์กร

รพ.สต.

ประชาสัมพันธ์

เอกสารเผยแพร่บทบาทหน้าที่โรงพยาบาลเต่างอย

14 มิ.ย. 61 16:05

ประชาสัมพันธ์ "กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560" เพื่อประชาชนทั่วไปทราบถึงบทบาทหน้าที่ของ รพ.เต่างอย

14 มิ.ย. 61 16:03

รายงานผลการปฏิบัติงาน การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดต่อไม่เรื้อรัง

14 มิ.ย. 61 14:40

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต "คนไทยไม่ทนการทุจริต : Zero Tolerance"

19 ม.ค. 61 09:31

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561

9 ม.ค. 61 09:57

แผนปฏิบัติการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาประจำปีงบประมาณ 2561

9 ม.ค. 61 09:54

ขออนุมัติเผยแพร่แผนปฏิบัติการ คปสอ.เต่างอย ประจำปีงบประมาณ 2561

25 ธ.ค. 60 15:01

ขออนุมัติเผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต

25 ธ.ค. 60 14:59

ขออนุมัติเผยแพร่ประกาศ เรื่องจริยธรรมเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

25 ธ.ค. 60 14:57

ขออนมัติเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560

25 ธ.ค. 60 14:56
รับสมัคร
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 รับสมัคร พนักงานบริการ 3 อัตรา พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา 31 พ.ค. 61
2 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา 30 เม.ย. 61
3 รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม 2 เม.ย. 61
4 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 14 มี.ค. 61
5 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมและนักเทคนิคการแพทย์ 14 มี.ค. 61
6 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 อัตรา ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา 28 ก.พ. 61
7 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา 28 ก.พ. 61
8 รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(เงินบำรุง) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 1 ก.พ. 61
9 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก พยาบาลวิชาชีพ (เงินนอกงบประมาณ เงินบำรุง) 4 ม.ค. 61
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทั่วไป เฉพาะตำแหน่งและภาคความเหมาะสามกับตำแหน่งเพื่อเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 31 ต.ค. 58
ระเบียนที่ 1 - 10 / 10    
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วย (Clinical Practice Guideline) เลขที่ CPG.MED.001 31 ส.ค. 2561
2 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทั่วไป ประจำเดือน ก.ค.61 31 ส.ค. 2561
3 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทั่วไป ประจำเดือน มิ.ย.61 31 ก.ค. 2561
4 เผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง รายการ ตู้เย็น 4 องศาเซลเซียส ขนาด 108 ลิตร (BLOOD BANK REFRIGERATOR_Antech Model : MBR-108) จำนวน 1 เครื่อง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ด้วยเงินบริจาค โครงการสร้างสุขภาพสั่งสมบุญ เดิน วิ่ง ปั่น ก้าวตามฮอย ซอยบ้านเกิด ปีงบประมาณ 2561 31 ก.ค. 2561
5 ร่างขอบเขตของงาน จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ด้วยเงินบริจาค โครงการสร้างสุขภาพ สั่งสมบุญ เดิน วิ่ง ปั่น ก้าวตามฮอย ซอยบ้านเกิด ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลเต่างอย ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ก.ค. 2561
6 ขออนุมัติเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ด้วยเงินบริจาค โครงการสร้างสุขภาพ สั่งสมบุญ เดิน วิ่ง ปั่น ก้าวตามฮอย ซอยบ้านเกิด ปีงบประมาณ 2561 31 ก.ค. 2561
7 ขอความเห็นชอบแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ด้วยเงินบริจาค โครงการสร้างสุขภาพ สั่งสมบุญ เดิน วิ่ง ปั่น ก้าวตามฮอย ซอยบ้านเกิด ปีงบประมาณ 2561 31 ก.ค. 2561
8 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทั่วไป ประจำเดือน พ.ค.61 30 มิ.ย. 2561
9 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุLAB ประจำเดือน พ.ค.61 30 มิ.ย. 2561
10 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา ประจำเดือน พ.ค.61 30 มิ.ย. 2561
11 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา ประจำเดือน เม.ย.61 30 มิ.ย. 2561
12 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุการะแพทย์และเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำเดือน พ.ค.61 30 มิ.ย. 2561
13 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุการะแพทย์และเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำเดือน เม.ย.61 30 มิ.ย. 2561
14 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทันตกรรมประจำเดือน พ.ค.61 30 มิ.ย. 2561
15 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทันตกรรมประจำเดือน เม.ย.61 30 มิ.ย. 2561
16 รายงานสรุปผล การจัดซื้อครุภัณฑ์ โครงการสร้างสุขภาพ สั่งสมบุญ เดิน วิ่ง ปั่น ก้าวตามฮอย ซอยบ้านเกิด จังหวัดสกลนคร ประจำเดือน พ.ค.61 30 มิ.ย. 2561
17 บันทึกข้อตกลงร่วมมือในการแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงพยาบาลเต่างอย 30 มิ.ย. 2561
18 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ด้วยงบลงทุน ด้วยเงินบำรุง โรงพยาบาลเต่างอย พ.ค.61 30 มิ.ย. 2561
19 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ด้วยงบลงทุน ด้วยเงินบำรุง โรงพยาบาลเต่างอย เม.ย.61 30 มิ.ย. 2561
20 รายงานสรุปผลการจัดซื้อวัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์มิใช่ยา (วัสดุLAB) เม.ย.61 5 มิ.ย. 2561
21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทั่วไป เม.ย.61 5 มิ.ย. 2561
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ปรับปรุง ต่อเติม ห้องผู้ป่วยสงฆ์ วิกฤต จากคณะผ้าป่ากลุ่มเต่างอยรักบ้านเกิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลเต่างอย 10 พ.ค. 2561
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน นข 2798 สน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลเต่างอย 10 พ.ค. 2561
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ออกซิเจน) ประจำเดือน เม.ย.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลเต่างอย 10 พ.ค. 2561
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านและงานครัว 1 รายการ (รถตัดหญ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลเต่างอย 10 พ.ค. 2561
1
2
3
4
ระเบียนที่ 1 - 25 / 88    
บทความน่าสนใจ    

1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 5 / 12    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
30
สัปดาห์ที่ 39
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
สัปดาห์ที่ 40
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
สัปดาห์ที่ 41
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
สัปดาห์ที่ 42
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
สัปดาห์ที่ 43
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 

 

นายแพทย์ไตรรัตน์ พรหมเชษฐา
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเต่างอย