รพ.สต.

ประชาสัมพันธ์

รายงานผลการดำเนินงานเว็บไซต์ของโรงพยาบาล

30 พ.ย. 63 15:33

มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

30 พ.ย. 63 15:29

เผยแพร่แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ2564

30 พ.ย. 63 15:23

เผยแพร่รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน รอบเดือน ต.ค.62-ส.ค.63

3 ก.ย. 63 10:23

เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 6 เดือน

12 มิ.ย. 63 14:52

เผยแพร่แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรม"STONG คุณธรรมจริยธรรมเต่างอย โปร่งใส ต้านทุจริต จิตพอเพียง"

12 มิ.ย. 63 14:15

เผยแพร่รายงานผลการกำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงพยาบาลเต่างอย ปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)

4 มิ.ย. 63 13:51

เผยแพร่รายงานผลการดำเนินการโครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ปีงบประมาณ 2563

16 มี.ค. 63 10:39

เผยแพร่รายงานผลการดำเนินการมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2563

16 มี.ค. 63 10:09

เผยแพร่มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจถึงความเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2563

16 มี.ค. 63 10:05
รับสมัคร
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา 18 ธ.ค. 63
2 รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 15 มิ.ย. 63
3 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณเงินบำรุงรายเดือน (สายวิชาชีพ) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 1 มิ.ย. 63
4 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) รายเดือน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา 27 พ.ค. 63
5 รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานบริการ(พนักงานขับรถยนต์) 31 พ.ค. 63
6 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณเงินบำรุงรายเดือน (สายวิชาชีพ) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ปีงบประมาณ 2563 27 เม.ย. 63
7 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทั่วไปและเฉพาะตำแหน่ง (ภาคทฤษฎี) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบ 27 เม.ย. 63
8 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานบริการ(พนักงานขับรถยนต์) จำนวน 1 อัตรา 24 เม.ย. 63
9 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเจ้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณเงินบำรุง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา 24 เม.ย. 63
10 รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 2 มี.ค. 63
1
2
3
4
5
6
ระเบียนที่ 1 - 10 / 51    
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 เผยแพร่ ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนระดับเขตร้อยละ ๑๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับ โรงพยาบาลเต่างอย 8 ธ.ค. 2563
2 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทั่วไปประจำเดือน ต.ค. 63 (สขร.1) 31 ต.ค. 2563
3 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุเภสัชกรรม,วัสดุการแพทย์,เวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำเดือน ต.ค 63 (สขร.1) 31 ต.ค. 2563
4 เผยแพร่ คำสั่ง ปิด-ปลด ประกาศ ประจำปีงบประมาณ 2564 30 พ.ย. 2563
5 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนระดับเขตร้อยละ ๑๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับ โรงพยาบาลเต่างอย 30 พ.ย. 2563
6 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 30 พ.ย. 2563
7 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างด้วยงบลงทุนเงินบำรุง โรงพยาบาลเต่างอย ประจำปีงบประมาณ 2564 30 พ.ย. 2563
8 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ 2564 31 ธ.ค. 2563
9 เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2564 วงเงินระดับเขตร้อยละ 10 จำนวน 1 รายการ สำหรับ โรงพยาบาลเต่างอย จังหวัดสกลนคร 31 ธ.ค. 2563
10 เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2564 ระดับจังหวัดร้อยละ 20 จำนวน 1 รายการ สำหรับ โรงพยาบาลเต่างอย จังหวัดสกลนคร 31 ธ.ค. 2563
11 เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2564 ระดับหน่วยบริการร้อยละ 70 จำนวน 30 รายการ สำหรับ โรงพยาบาลเต่างอย จังหวัดสกลนคร 31 ธ.ค. 2563
12 เผยแพร่ แผนงบลงทุนด้วยเงินบริจาค ผรอบครึ่งปีหลัง เม.ย - ก.ย) ประจำปีงบประมาณ 2563 30 ก.ย. 2563
13 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์ (LAB) ประจำเดือน ก.ค 63 (สขร.1) 31 ส.ค. 2563
14 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์ (LAB) ประจำเดือน มิ.ย. 63 (สขร.1) 26 ส.ค. 2563
15 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุเภสัชกรรม,วัสดุการแพทย์,เวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำเดือน ส.ค 63 (สขร.1) 31 ส.ค. 2563
16 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุเภสัชกรรม,วัสดุการแพทย์,เวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำเดือน ก.ค. 63 (สขร.1) 26 ส.ค. 2563
17 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุเภสัชกรรม,วัสดุการแพทย์,เวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำเดือน พ.ค 63 (สขร.1) 31 พ.ค. 2563
18 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุเภสัชกรรม,วัสดุการแพทย์,เวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำเดือน เม.ย 63 (สขร.1) 30 เม.ย. 2563
19 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์ (LAB) ประจำเดือน พ.ค 63 (สขร.1) 31 พ.ค. 2563
20 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์ (LAB) ประจำเดือน เม.ย 63 (สขร.1) 30 เม.ย. 2563
21 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทั่วไปประจำเดือน เม.ย 63 (สขร.1) 30 เม.ย. 2563
22 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทั่วไปประจำเดือน มี.ค 63 (สขร.1) 31 มี.ค. 2563
23 เผยแพร่ แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลเต่างอย ปีงบประมาณ 2563 (รอบครึ่งปีหลัง เม.ย. - ก.ย. 63) 31 พ.ค. 2563
24 เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๓๐๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนระดับจังหวัดร้อยละ ๒๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 พ.ค. 2563
25 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๓๐๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนระดับจังหวัดร้อยละ ๒๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 พ.ค. 2563
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
14
ระเบียนที่ 1 - 25 / 335    
บทความน่าสนใจ    

1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 5 / 12    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
29
สัปดาห์ที่ 48
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
สัปดาห์ที่ 49
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
สัปดาห์ที่ 50
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
สัปดาห์ที่ 51
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
สัปดาห์ที่ 52
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
ภาพกิจกรรม
ภาพโรงพยาบาล
ทอดผ้าป่าสามัคคีปรับปรุงห้องทันตกรรมปี2559
ซ้อมแผนอุบัติเหตุปี2559
สงกรานต์ปี2559
สาธารณสุขนิเทศศึกษาการพัฒนารูปบบตำบลจัดการสุขภาพเพื่อป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี 28-04-2559
รับการประเมินอาชีวะอนามัย-ความเสี่ยงจากการทำงาน 04-05-2559
กิจกรรม “วาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดี กับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ครั้งที่ 43
Re - accreditation HA ครั้งที่2 วันที่ 18-19 สิงหาคม 2559
กีฬาภายใน คปสอ.เต่างอย 18012560
อบรมพัฒนาพฤติกรรมบริการ ESB และทักษะการปฏิบัติงานสู่มืออาชีพ เพื่อสร้างเสริมความสุขบุคลากร คปสอ. “คนสำราญ งานสำเร็จ” ในวันที่ 27-29 ก.ย.62
กิฬาเฮฮา ประจำปี 63
DM/HT
ฝึกซ้อมปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR
นวัตกรรม กินตามสี สำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะที่ 4-5 และกินรักษ์ใจ สำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจ

 

นายแพทย์วิษณุ เกตุรุน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเต่างอย