รพ.สต.

ประชาสัมพันธ์

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม 2562

21 พ.ค. 62 09:35

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลเต่างอย

1 เม.ย. 62 15:02

คู่มือการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน

1 เม.ย. 62 14:38

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน

1 เม.ย. 62 11:30

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน (วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท)

1 เม.ย. 62 11:28

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง พ.ศ. 2560

1 เม.ย. 62 11:24

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560

1 เม.ย. 62 11:16

 เผยแพร่รายงานการดำเนินการ โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อำเภอเต่างอย ปี 2562 ครั้งที่ 3 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการกิจกรรมตามโครงการ

29 มี.ค. 62 17:25
 เผยแพร่รายงานการดำเนินการ โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อำเภอเต่างอย ปี 2562 ครั้งที่ 2 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน/โครงการ
29 มี.ค. 62 17:24

เผยแพร่รายงานการดำเนินการ โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อำเภอเต่างอย ปี 2562 ครั้งที่ 1 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็น

29 มี.ค. 62 17:22
รับสมัคร
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(เงินบำรุง) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 31 พ.ค. 62
2 รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 31 พ.ค. 62
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารุทั่วไปเฉพาะตำแหน่งฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) 3 พ.ค. 62
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) 3 พ.ค. 62
5 ประกาศรับสมัครเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 1 อัตรา) 30 เม.ย. 62
6 ประกาศรับสมัครพยาบาลวิชาชีพ (ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 4 อัตรา) 30 เม.ย. 62
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 6 ก.พ. 62
8 รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ (ลูกจ้างชั่วคราว) 25 ม.ค. 62
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 4 ม.ค. 62
10 รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ (ลูกจ้างชั่วคราว) 31 ม.ค. 62
1
2
ระเบียนที่ 1 - 10 / 20    
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลเต่างอย ปีงบประมาณ 2562 30 เม.ย. 2562
2 เผยแพร่ รายงานผลการซื้อจ้างวัสดุทั่วไป(แบบ สขร.1)ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 30 เม.ย. 2562
3 เผยแพร่ รายงานผลการซื้อจ้างวัสดุทั่วไป(แบบ สขร.1)ประจำเดือน มกราคม 2562 30 เม.ย. 2562
4 เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทั่วไป (แบบ สขร.1)ประจำเดือน ธันวาคม 2561 30 เม.ย. 2562
5 เผยแพร่ประกาศแนวทางประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 30 เม.ย. 2562
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลเต่างอย 31 มี.ค. 2562
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลเต่างอย 31 มี.ค. 2562
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลเต่างอย 31 มี.ค. 2562
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลเต่างอย 31 มี.ค. 2562
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลเต่างอย 31 มี.ค. 2562
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลเต่างอย 31 มี.ค. 2562
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลเต่างอย 31 มี.ค. 2562
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลเต่างอย 31 มี.ค. 2562
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลเต่างอย 31 มี.ค. 2562
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลเต่างอย 31 มี.ค. 2562
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลเต่างอย 31 มี.ค. 2562
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลเต่างอย 31 มี.ค. 2562
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลเต่างอย 31 มี.ค. 2562
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลเต่างอย 31 มี.ค. 2562
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการขนย้ายขยะติดเื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลเต่างอย 31 มี.ค. 2562
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลเต่างอย 31 มี.ค. 2562
22 เผยแพร่ประกาศเจตนารณ์การต่อต้านทุจริต "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)" 31 มี.ค. 2562
23 เผยแพร่แผนปฏิบัติการ คปสอ.เต่างอย ประจำปีงบประมาณ 2562 31 มี.ค. 2562
24 เผยแพร่ หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ขแงข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดราชการส่วนภูมิภาค จังหวัดสกลนคร 31 มี.ค. 2562
25 เผยแพร่ รายงานผลการดำเนินงานเว็บไซต์โรงพยาบาลเต่างอย ปี 2562 31 มี.ค. 2562
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ระเบียนที่ 1 - 25 / 208    
บทความน่าสนใจ    

1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 5 / 12    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
28
สัปดาห์ที่ 17
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 18
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 19
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 20
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 21
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 

 

นายแพทย์วิษณุ เกตุรุน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเต่างอย