รพ.สต.

ประชาสัมพันธ์

เผยแพร่รายงานผลการดำเนินการโครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ปีงบประมาณ 2563

16 มี.ค. 63 10:39

เผยแพร่รายงานผลการดำเนินการมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2563

16 มี.ค. 63 10:09

เผยแพร่มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจถึงความเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2563

16 มี.ค. 63 10:05

เผยแพร่รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

15 มี.ค. 63 17:31

เผยแพร่เอกสารจัดตั้งกลุ่มไลน์ "ชมรม STRONG กบ.รพ.เต่างอย"

15 มี.ค. 63 14:51

เผยแพร่รายงานผลการจัดประชุม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมจัดกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอำเภอเต่างอย ปี 2563 

15 มี.ค. 63 11:58

เผยแพร่รายงานผลการจัดประชุม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมจัดทำแผนงาน/โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอำเภอเต่างอย ปี 2563 

15 มี.ค. 63 11:57

เผยแพร่รายงานผลการจัดประชุม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดทำแผนงาน/โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอำเภอเต่างอย ปี 2563

15 มี.ค. 63 11:55

เผยแพร่รายงานผลการจัดวางระบบควบคุมภายใน ระดับส่วนงานย่อยโรงพยาบาลเต่างอย

14 มี.ค. 63 16:47

เผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชน งานผู้ป่วยนอก งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน และคู่มือการดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวานสำหรับพยาบาล

14 มี.ค. 63 16:05
รับสมัคร
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 2 มี.ค. 63
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารุทั่วไปเฉพาะตำแหน่งฯ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 28 ก.พ. 63
3 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา 14 ก.พ. 63
4 รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค,พนักงานบริการเอกสารทั่วไป,พนักงานบริการ(คนสวน) 6 ม.ค. 63
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความสามารถความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) จ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานการแพทย์,พนักงานบริการเอกสารทั่วไป,พนักงานบริการ(คนสวน) 31 ธ.ค. 62
6 เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทั่วไปและเฉพาะตำแหน่งฯเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค,พนักงานบริการเอกสารทั่วไป,พนักงานบริการ(คนสวน) 31 ธ.ค. 62
7 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ (เงินบำรุง) ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานบริการ(คนสวน) 1 อัตรา 31 ธ.ค. 62
8 รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 30 พ.ย. 62
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความสามารถความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) จ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 30 พ.ย. 62
10 เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทั่วไปและเฉพาะตำแหน่งฯเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 30 พ.ย. 62
1
2
3
4
5
ระเบียนที่ 1 - 10 / 42    
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระดับหน่วยบริการร้อยละ ๗๐ สำหรับ โรงพยาบาลเต่างอย (ปรับปรุงร่างวิจารณ์) 15 เม.ย. 2563
2 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระดับหน่วยบริการร้อยละ ๗๐ สำหรับ โรงพยาบาลเต่างอย 25 มี.ค. 2563
3 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (งบลงทุน) ไตรมาส 1 31 มี.ค. 2563
4 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทั่วไปประจำเดือน ม.ค 63 (สขร.1) 31 ม.ค. 2563
5 ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบริการขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย (เฉพาะเจาะจง) 31 มี.ค. 2563
6 ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (เฉพาะเจาะจง) 31 มี.ค. 2563
7 ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (เฉพาะเจาะจง) 31 มี.ค. 2563
8 ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ (เฉพาะเจาะจง) 31 มี.ค. 2563
9 ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์การแพทย์ (เฉพาะเจาะจง) 31 มี.ค. 2563
10 ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อ วัสดุก่อสร้าง (เฉพาะเจาะจง) 31 มี.ค. 2563
11 ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์การแพทย์ (เฉพาะเจาะจง) 31 มี.ค. 2563
12 ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์การแพทย์ (เฉพาะเจาะจง) 31 มี.ค. 2563
13 ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์ (เฉพาะเจาะจง) 31 มี.ค. 2563
14 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ งบค่าบริการทางการแพทย์ระดับหน่วยบริการร้อย ๗๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับโรงพยาบาลเต่างอย จังหวัดสกลนคร 16 มี.ค. 2563
15 เผยแพร่ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระดับหน่วยบริการร้อยละ ๗๐ สำหรับ โรงพยาบาลเต่างอย 20 ก.พ. 2563
16 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระดับหน่วยบริการร้อยละ ๗๐ สำหรับ โรงพยาบาลเต่างอย 29 ก.พ. 2563
17 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 31 ธ.ค. 2562
18 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบเดือน ต.ค- พ.ย 2562 31 ธ.ค. 2562
19 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุแลป (แบบสขร.1) ประจำเดือน พ.ย. 62 31 ธ.ค. 2562
20 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุแลป (แบบสขร.1) ประจำเดือน ต.ค. 62 31 ธ.ค. 2562
21 รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 31 ธ.ค. 2562
22 เผยแพร่ คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด-ปลด ประกาศ เผยแพร่ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 31 ธ.ค. 2562
23 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทันตกรรม (แบบสขร.1) ประจำเดือน พ.ย. 62 31 ธ.ค. 2562
24 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทันตกรรม (แบบสขร.1) ประจำเดือน ต.ค 62 31 ธ.ค. 2562
25 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ (แบบสขร.1) ประจำเดือน พ.ย 62 31 ธ.ค. 2562
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
13
ระเบียนที่ 1 - 25 / 306    
บทความน่าสนใจ    

1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 5 / 12    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
29
สัปดาห์ที่ 13
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 14
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 15
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 16
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 17
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 
ภาพกิจกรรม
ภาพโรงพยาบาล
ทอดผ้าป่าสามัคคีปรับปรุงห้องทันตกรรมปี2559
ซ้อมแผนอุบัติเหตุปี2559
สงกรานต์ปี2559
สาธารณสุขนิเทศศึกษาการพัฒนารูปบบตำบลจัดการสุขภาพเพื่อป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี 28-04-2559
รับการประเมินอาชีวะอนามัย-ความเสี่ยงจากการทำงาน 04-05-2559
กิจกรรม “วาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดี กับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ครั้งที่ 43
Re - accreditation HA ครั้งที่2 วันที่ 18-19 สิงหาคม 2559
กีฬาภายใน คปสอ.เต่างอย 18012560
อบรมพัฒนาพฤติกรรมบริการ ESB และทักษะการปฏิบัติงานสู่มืออาชีพ เพื่อสร้างเสริมความสุขบุคลากร คปสอ. “คนสำราญ งานสำเร็จ” ในวันที่ 27-29 ก.ย.62
กิฬาเฮฮา ประจำปี 63
DM/HT
ฝึกซ้อมปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR
นวัตกรรม กินตามสี สำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะที่ 4-5 และกินรักษ์ใจ สำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจ

 

นายแพทย์วิษณุ เกตุรุน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเต่างอย

Daha fazla dayanamayan patron seksi porno indir beyaz götü olan asistanı domaltarak onun ıslanan amcığından içeriye Altyazılı Porno doğru uzun yarağını yerleştirerek hemen tezgah önünde git gel yapıyor. bedava porno indir Zevk alarak yaşadığı ayak porno üstü ilişkiden oldukça memnun olan asistan kadın sex hikayeleri ileride üzerindeki gecelikleri çıkararak banyoda rahat olmayan porno sex ama zevk dolu pozisyonlarda cinselliğe imza atarak çılgınlık yaparak Palyaço Porno patronuyla unutulmaz bir film ortaya koyuyor. Beyaz porno izle götünün güzelliği karşısında etkilenen patron onun belinden tutarak Kasaba HD Porno sikmesi sonrasında boşalarak orgazm olmanın mutluluğunu yaşayarak asistanına teşekkür ediyor.