เกี่ยวกับองค์กร

รพ.สต.

ประชาสัมพันธ์

เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องการร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

7 ธ.ค. 63 15:08

รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน

7 ธ.ค. 63 14:56

เผยแพร่ ประกาศโรงพยาบาลเต่างอย เรื่องข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น - ดีมาก รอบ เมษายน - ตุลาคม 2563

7 ธ.ค. 63 14:39

เผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชนงานผู้ป่วยนอก งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน และคู่มือการดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวานสำหรับพยาบาล

7 ธ.ค. 63 14:27

เผยแพร่กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฯ

7 ธ.ค. 63 14:06

เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานฯ

7 ธ.ค. 63 14:01

เผยแพร่แผนปฏิบัติการ คปสอ.เต่างอย ประจำปีงบประมาณ 2564

7 ธ.ค. 63 13:47

เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติเรื่องการร้องเรียน

7 ธ.ค. 63 13:36

รายงานผลการดำเนินงานเว็บไซต์ของโรงพยาบาล

30 พ.ย. 63 15:33

มาตราการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2564

30 พ.ย. 63 15:29
รับสมัคร
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ตำแหน่งพนักงานซักฟอก พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 31 มี.ค. 64
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารุทั่วไปเฉพาะตำแหน่งฯ ตำแหน่งพนักงานซักฟอก พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 19 ก.พ. 64
3 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานซักฟอก จำนวน 1 อัตรา 5 ก.พ. 64
4 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณเงินบำรุง (รายวัน) 12 ม.ค. 64
5 ประกาศขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา 30 ธ.ค. 63
6 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา 18 ธ.ค. 63
7 รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 15 มิ.ย. 63
8 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณเงินบำรุงรายเดือน (สายวิชาชีพ) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 1 มิ.ย. 63
9 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) รายเดือน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา 27 พ.ค. 63
10 รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานบริการ(พนักงานขับรถยนต์) 31 พ.ค. 63
1
2
3
4
5
6
ระเบียนที่ 1 - 10 / 56    
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ของโรงพยาบาลเต่างอย ปีงบประมาณ 2564 28 ก.พ. 2564
2 ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนระดับเขตร้อยละ ๑๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับ โรงพยาบาลเต่างอย 7 ม.ค. 2564
3 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุเภสัชกรรม,วัสดุการแพทย์,เวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำเดือน พ.ย. 63 (สขร.1) 31 ธ.ค. 2563
4 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุนด้วยเงินบำรุง) รอบเดือน ต.ค - ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 2563
5 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ต.ค - ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 2563
6 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทันตกรรมประจำเดือน พ.ย. 63 (สขร.1) 31 ธ.ค. 2563
7 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทันตกรรมประจำเดือน ต.ค. 63 (สขร.1) 31 ธ.ค. 2563
8 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ LAB ประจำเดือน พ.ย. 63 (สขร.1) 31 ธ.ค. 2563
9 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ LAB ประจำเดือน ต.ค. 63 (สขร.1) 31 ธ.ค. 2563
10 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 31 ธ.ค. 2563
11 เผยแพร่ ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนระดับเขตร้อยละ ๑๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับ โรงพยาบาลเต่างอย 8 ธ.ค. 2563
12 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทั่วไปประจำเดือน ต.ค. 63 (สขร.1) 31 ต.ค. 2563
13 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุเภสัชกรรม,วัสดุการแพทย์,เวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำเดือน ต.ค 63 (สขร.1) 31 ต.ค. 2563
14 เผยแพร่ คำสั่ง ปิด-ปลด ประกาศ ประจำปีงบประมาณ 2564 30 พ.ย. 2563
15 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนระดับเขตร้อยละ ๑๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับ โรงพยาบาลเต่างอย 30 พ.ย. 2563
16 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 30 พ.ย. 2563
17 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างด้วยงบลงทุนเงินบำรุง โรงพยาบาลเต่างอย ประจำปีงบประมาณ 2564 30 พ.ย. 2563
18 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ 2564 31 ธ.ค. 2563
19 เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2564 วงเงินระดับเขตร้อยละ 10 จำนวน 1 รายการ สำหรับ โรงพยาบาลเต่างอย จังหวัดสกลนคร 31 ธ.ค. 2563
20 เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2564 ระดับจังหวัดร้อยละ 20 จำนวน 1 รายการ สำหรับ โรงพยาบาลเต่างอย จังหวัดสกลนคร 31 ธ.ค. 2563
21 เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2564 ระดับหน่วยบริการร้อยละ 70 จำนวน 30 รายการ สำหรับ โรงพยาบาลเต่างอย จังหวัดสกลนคร 31 ธ.ค. 2563
22 เผยแพร่ แผนงบลงทุนด้วยเงินบริจาค ผรอบครึ่งปีหลัง เม.ย - ก.ย) ประจำปีงบประมาณ 2563 30 ก.ย. 2563
23 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์ (LAB) ประจำเดือน ก.ค 63 (สขร.1) 31 ส.ค. 2563
24 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์ (LAB) ประจำเดือน มิ.ย. 63 (สขร.1) 26 ส.ค. 2563
25 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุเภสัชกรรม,วัสดุการแพทย์,เวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำเดือน ส.ค 63 (สขร.1) 31 ส.ค. 2563
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
14
ระเบียนที่ 1 - 25 / 345    
บทความน่าสนใจ    

1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 5 / 12    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
28
สัปดาห์ที่ 08
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
สัปดาห์ที่ 09
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
สัปดาห์ที่ 10
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
สัปดาห์ที่ 11
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
สัปดาห์ที่ 12
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
ภาพกิจกรรม
ภาพโรงพยาบาล
ทอดผ้าป่าสามัคคีปรับปรุงห้องทันตกรรมปี2559
ซ้อมแผนอุบัติเหตุปี2559
สงกรานต์ปี2559
สาธารณสุขนิเทศศึกษาการพัฒนารูปบบตำบลจัดการสุขภาพเพื่อป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี 28-04-2559
รับการประเมินอาชีวะอนามัย-ความเสี่ยงจากการทำงาน 04-05-2559
กิจกรรม “วาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดี กับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ครั้งที่ 43
Re - accreditation HA ครั้งที่2 วันที่ 18-19 สิงหาคม 2559
กีฬาภายใน คปสอ.เต่างอย 18012560
อบรมพัฒนาพฤติกรรมบริการ ESB และทักษะการปฏิบัติงานสู่มืออาชีพ เพื่อสร้างเสริมความสุขบุคลากร คปสอ. “คนสำราญ งานสำเร็จ” ในวันที่ 27-29 ก.ย.62
กิฬาเฮฮา ประจำปี 63
DM/HT
ฝึกซ้อมปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR
นวัตกรรม กินตามสี สำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะที่ 4-5 และกินรักษ์ใจ สำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจ
ทำบุญ วันคล้ายวันเปิด รพ.เต่างอย 10 ต.ค.63
ออกหน่วยเคลื่อนที่ พอสว.12 พ.ย. 2563

 

นายแพทย์วิษณุ เกตุรุน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเต่างอย