โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสะอาด ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนประชากร 2,882 คน
จำนวนหมู่บ้าน 5 หมู่บ้าน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง
โรงเรียน  3  แห่ง
 วัด  6  แห่ง
 อสม  50  คน
     
     
     
     

:)ประเมินความพึงพอใจ
 ผลประเมินพึงพอใจ

คู่มือ

รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

                    ขอแสดงมุทิตาจิตต่อเมตตาของ รศ.(พิเศษ)ทพ.ดร.สุขสมัย  สมพงษ์   

กกกกกกกกกกกก

22 ก.ย. 55 11:16

ติดตามชม วิ่งสะสมระยะทาง on youtube

5 ก.ค. 55 14:47
IT news
ไม่พบข้อมูล
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
สัปดาห์ที่ 13
2
 
- นางวลัยลักษณ์ เห็นกลางเข้าร่วมโครงการไทยนิยม เฟส 2 ที่บ้าน หนองบัวหลวง
3
 
- นางวลัยลักษณ์ เห็นกลางเข้าร่วมโครงการไทยนิยม เฟส 2 ที่บ้านสมสะอาด
4
 
- นางวลัยลักษณ์ เห็นกลางเข้าร่วมโครงการไทยนิยม เฟส 2 ที่บ้านเจริญสุข ตำบลแร่
5
 
- นางวลัยลักษณ์ เห็นกลาง เข้าร่วมโครงการไทยนิยม เฟส 2 ที่บ้านแร่
6
 
7
 
8
สัปดาห์ที่ 14
9
 
10
 
11
 
- 11-17 apli อสม จิตอาสา จุดบ้านแร่
12
 
- อสม บ้านโคกสะอาด ผอ เตียง / อสม เรืองสวัสดิ์ เข้าจุด ชุมชนบ้านแร่
13
 
- อสม บ้านโคกสะอาด ต้ะ / ตั้น เข้าจุด ชุมชนบ้านแร่
14
 
- อสม บ้านหนองแคน เข้าจิตอาสาจุด ชุมชนบ้านแร่
15
สัปดาห์ที่ 15
- อสม บ้านหนองไฮน้อย เข้าจิตอาสาจุด ชุมชนบ้านแร่
16
 
- อสม บ้านนาเชือก เข้าจิตอาสาจุด ชุมชนบ้านแร่
17
 
- อสม บ้านหนองไฮใหญ่ เข้าจิตอาสาจุด ชุมชนบ้านแร่
18
 
19
 
20
 
21
 
22
สัปดาห์ที่ 16
23
 
24
 
25
 
26
 
- คาด เปิด รร อสม หนองไฮน้อย
27
 
- นสส/ทาวีณา ชมพูนุช//หมิว ดรีม///จบการฝึกงาน๔ เดือน
28
 
29
สัปดาห์ที่ 17
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
หน่วยงานภายในสสจ

 

รพ.สต.บ้านโคกสะอาด

บุคลากร