หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญ

ประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอกุสุมาลย์และใกล้เคียง  ที่ต้องการรับบริการทางด้านทันตกรรม 

เข้ารับบริการทันตกรรม ที่ทาง กฟผ. จัดทันตกรรมเคลื่อนที่บริการประชาชน

ณ  โรงเรียนบ้านแก้งคำสามัคคี  ตำบลอุ่มจาน   อำเภอกุสุมาลย์  จังหวัดสกลนคร 

ในวันที่ 16  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.2560

16 พ.ย. 60 09:44

วันที่  3  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.2560

15 พ.ย. 60 11:25

รพ.สต.บ้านหนองบัวสร้าง จัดเตรียมพื้นที่รับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

15 พ.ย. 60 11:22

 

 

รายงานผลการศึกษาวิจัยในพื้นที่ รพ.สต.บ้านหนองบัวสร้าง ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์  จังหวัดสกลนคร เรื่อง "การศึกษาความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคอาหารและออกกำลังกายในกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง เขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวสร้าง"

 

 

 

26 ส.ค. 58 16:08

10 มิ.ย. 57 19:24

รพ.สต.บ้านหนองบัวสร้าง รณรงค์ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก ไข้หวัดสายพันธ์ สำหรับกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง เบาหวาน ไตวาย หลอดเลือดสมอง ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป ปี 2557

10 มิ.ย. 57 19:21

งานอนามัยโรงเรียน

24 ก.ค. 55 11:56

กิจกรรมในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

24 ก.ค. 55 11:51

รายงานการสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษจากเชื้อVibrio parahaemolyticusและเชื้อVibrio mimicus

18 เม.ย. 55 10:56
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
27
สัปดาห์ที่ 21
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
สัปดาห์ที่ 22
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
สัปดาห์ที่ 23
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
สัปดาห์ที่ 24
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
สัปดาห์ที่ 25
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

นางดารารัตน์  โสภารัตน์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผอ.รพ.สต.บ้านหนองบัวสร้าง

นางสาวญาริณฎา  กันติศาฤทธิ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

    

    นางสาวศิริวรรณ  ปลีดิลก
    พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาววิไลรัตน์  เมษา
นักวิชาการสาธารณสุข

 

นางสาวเรวดี   ทองอร่าม
แพทย์แผนไทย

Web link

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ

E-office

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวสร้าง ต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร  โทรศัพท์ 042-701376


 แผนที่ รพ.สต.บ้านหนองบัวสร้าง