ข้อมูลพื้นฐาน

ประชากร (ทะเบียนราษฎร์) 6,762 คน
ประชากร (มีชื่อ อยู่จริง) 4,414 คน
หลังคาเรือน 1,364 หลัง
หมู่บ้าน  9  หมู่บ้าน
โรงเรียน  3 โรง
ศูย์พัฒนาเด็กเล็ก  2 ศูนย์

ข้อมูลพื้นฐาน Update 21 มิถุนายน 2560
 

ข้อมูลทั่วไป

งานบริหาร

งานวิชาการและพัฒนาคุณภาพ

งานยุทธศาสตร์กระทรวง

งานบริการและเวชปฏิบัติ

ผลงานวิจัย

นวัตกรรม

ผลงานยอดเยี่ยม (Best Practice)

รางวัลที่ได้รับ

แบบสอบถามความพึงพอใจ

รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลด ไฟล์ รพ.สต. ติดดาว

เกณฑ์ประเมิน รพ.สต.ติดดาว

 ไฟล์นำเสนอ รพ.สต.ติดดาว


โปรไฟล์ รพ.สต.ติดดาว

 

สรุปประเด็นสำคัญเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว นพ.สมชาย 20 ก.พ. 2560

แนวทางการเขียน_Profile_20 ก.พ. 2560 เขต 8

 

สแกน QR Code รพ.สต.แร่ จากไฟล์แผ่นพับนี้
คลิก QR Code Rae


=======================================

ข้อมูลประชากร ตำบลแร่ ปี 2560 
(มีชื่อ อยู่จริง จากการสำรวจ)

จำนวนประชากรตำบลแร่ ปี 2560

ปิรามิดประชากร ตำบลแร่ ปี 2560

21 มิ.ย. 60 20:46

ประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการ รพ.สต.บ้านแร่

สแกน QR Code เพื่อทำแบบประเมินบนโทรศัพท์มือถือ Smart Phone

21 มิ.ย. 60 20:34

 

รพ.สต.ดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2559

 

ทีมหมอครอบครัวตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร


หมอข้างบ้าน ไอโอดีน เดลิเวอรี่ รพ.สต. แร่ สกลนคร

15 ก.ค. 56 14:38

ข้อมูลพื้นฐาน รพ.สต.แร่  ปีงบประมาณ 2559

   
3 ธ.ค. 55 11:51

เตือน!กินสุกๆดิบๆ เสี่ยงพยาธิใบไม้ตับ ต้นเหตุโรคมะเร็งท่อน้ำดี #รายงาน #ThaiPBS

# หมู่บ้านไอโอดีน สกลนคร (บ้านสมสะอาด ตำบลแร่  อำเภอพังโคน )


# วีดีโอบันทึกภาพการเดินทาง โดยการวิ่ง ตลอดระยะทาง 1748 กม. [บนถนนสายสร้างสุขภาพที่เชื่อมต่อในพื้นที่จังหวัดสกลนคร 18 อำเภอ 120 ตำบล] วิ่งนิเทศงานสร้างสุขภาพและอำลาตำแหน่ง ของ รศ.พิเศษ ทันตแพทย์ ดอกเตอร์ สุขสมัย สมพงษ์ (นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร)
โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลรายงาน 504 (แสดงกราฟรายโรค 21 กลุ่มโรค) โดย อ.กัมปนาท บุญทอง
     - คู่มือการใช้งานเบื้องต้น
     - โปรแกรม Report_504
----------------------------------------------


31 ส.ค. 55 08:04

มาตรการเร่งรัดเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคมือเท้าปาก 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร
HFMD โรคมือเท้าปาก

มาตรการเร่งรัดเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคมือเท้าปาก

๑.ด้านการคัดกรอง
๑.๑ คัดกรองเด็กทุกคน 3 ขั้นตอน ได้แก่ หน้าโรงเรียน หน้าเสาธง และหน้าชั้นเรียนทุกเช้า
๑.๒ พบผู้ป่วยมือเท้าปาก มีอาการไข้/มีตุ่มที่ฝ่ามือ-ฝ่าเท้า/มีแผลในปากแจ้ง รพ.สต.ทันที เพื่อส่งเด็กเข้ารับการตรวจรักษาทันที และให้เด็กหยุดเรียนเป็นเวลา 7 วัน
๑.๓ โทรศัพท์สอบถามผลการคัดกรองที่ โรงเรียน และศูนย์เด็กทุกวันในเวลา ๐๙.๐๐ น. และแจ้ง สสอ. ก่อน 12.00 น.ทุกวัน

๒. ด้านการรณรงค์ทำความสะอาดโรงเรียนและศูนย์เด็ก
๒.๑ การทำความสะอาด โต๊ะ เก้าอี้ ลูกบิดประตู ราวบันใด ของเล่นเด็ก แก้วน้ำ ด้วยน้ำกับผงซักฟอกส่วนเครื่องนอน ให้นำออกผึ่งแดด 1 ครั้งต่อสัปดาห์
๒.๒ ทำ Big Cleaning Day พร้อมกันทั้งจังหวัด
ครั้งที่ 1 วันที่ 25 กรกฎาคม 2555
ครั้งที่ ๒ วันที่ 15 สิงหาคม 2555
ครั้งที่ ๓ วันที่ 19 กันยายน 2555


๓. รณรงค์ "กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ"

======================================
รณรงค์ Big Cleaning Day โรคมือเท้าปาก HFMD

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแร่ ร่วมกับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ (จำนวน 5 แห่ง) จัดกิจกรรมรณรงค์ Big Cleaning Day เพื่อป้องกันโรคมือเท้าปาก HFMD รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมการตรวจ Scan สุขภาพนักเรียน (ตรวจมือเท้าปาก และนักเรียนที่มีไข้) โดยครูประจำชั้นทุกวัน (ที่หน้าโรงเรียน หน้าเสาธง และในชั้นเรียน) หากพบเด็กที่มีอาการสงสัยให้มีการแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที (โดยรายงานทุกเช้า ก่อน 12.00 น.)

===============================================

อบรมโครงการเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่ และโรคติดต่อที่เป็นปัญหาของพื้นที่

อบรมโครงการเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่ และโรคติดต่อที่เป็นปัญหาของพื้นที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2555  ณ โรงเรียน อสม.ตำบลแร่
กลุ่มเป้าหมาย : อสม. และผู้นำชุมชน จำนวน 100 คน x  2 รุ่นๆ ละ 1 วัน
เนื้อหาในการอบรม
 - สถานการณ์โรคอุบัติใหม่ และโรคที่เป็นปัญหาในพื้นที่
โรค มือ เท้า ปาก, ไข้ออกผื่น และการเฝ้าระวัง
โรคไข้เลือดออก
- การเฝ้าระวังไข้หวัดสายพันธ์ใหม่ ไข้หวัดนก
สรุปการเฝ้าระวัง การแจ้ง และการควบคุมโรค ในกระบวนการ “รู้เร็ว แจ้งเร็ว และควบคุมโรคเร็ว
25 ก.ค. 55 13:20

รพ.สต.แร่ ร่วมกับ รพ.สต.โคกสะอาด และโรงเรียนบ้านหนองบัว ตำบลแร่ จังหวัดสกลนคร
จัดบูทนิทรรศ และนำเสนอผลงาน (Oral Presentation) วิ่งสะสมระยะทางในโรงเรียนบ้านหนองบัว และนำเสนอผลงาน (Oral Presentation) นวัตกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนระดับตำบลแร่

รศ.พิเศษ ทพ.ดร.สุขสมัย สมพงษ์ วิ่งนิเทศงานที่ตำบลแร่ (2 กรกฎาคม 2555)
 

31 พ.ค. 55 13:02

ดาวน์โหลด มาตรฐาน PCA
- แบบประเมินตนเอง รพ.สต.แร่ หมวด P 3 6
- ระดับการพัฒนาตามมาตรฐาน PCA

11 พ.ค. 55 10:06

26 เมษายน 2555 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 11 (นายแพทย์ ดร.พงษ์สวัสดิ์ รัตนแสง) ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการทำงาน มอบนโยบาย และ รับฟังปัญหาการทำงานของชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย สาขาสกลนคร ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพังโคน
     - คลิปวีดีโอ นำเสอข้อมูลทั่วไป สสอ.พังโคน
     - คลิปวีดีโอ นำเสนอผลงานเด่น ปี 2553-2555 สสอ.พังโคน

27 เม.ย. 55 10:38

ภาพกิจกรรม สงกรานต์ ปี 2555

12 เม.ย. 55 06:12
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
สัปดาห์ที่ 26
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
สัปดาห์ที่ 27
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
สัปดาห์ที่ 28
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
สัปดาห์ที่ 29
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
สัปดาห์ที่ 30
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
E-office

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 0-4216-4856 (ผู้ดูแลระบบ : มงคล โชตแสง mc20079@gmail.com)
www.mongkolsoft.com