รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ขอเชิญ ประชาชน ในตำบลธาตุทอง ( ม.1-ม.8)

มารับบริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล

ประจำปี งบประมาณ 2558

ในวัน อังคาร ที่ 26 พฤษภาคม 2558

เวลา 08.30 - 16.30 น.

หมายเหตุ

            กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุ(อายุ 65 ปีขึ้นไป), ผู้ป่วยโรคหอบหืด, ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

25 พ.ค. 58 11:11

ประกาศ

เชิญเด็ก อายุ 2.6 ปี - 7 ปี ทุนคนในตำบลธาตุทอง (ม.1-ม.8)

มารับบริการ ฉัดวัคซีนป้องกันโรค หัด คางทูม หัดเยรมัน (เก็บตก)

ตามนโยบายวัคซีนพื้นฐานของคนไทย

ผู้ปกครองโปรดนำสมุดอนามัยมารดาแม่และเด็ก (เล่มสีชมพู)

มาประกอบการรับบริการด้วย

ใน วันจันทร์  ที่ 25 พฤษภาคม 2558

เวลา 08.30 - 12.00 น.

25 พ.ค. 58 11:05

รณรงค์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคขอตีบ

     

     

18 พ.ค. 58 18:29

กิจกรรม ลดโลกร้อน (บ่อไส้เดือนดิน) บ้านเดื่อ หมู่ 8 

ต.ธาตุทอง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

     

     

18 พ.ค. 58 18:13

บรรรยากาศ ภายนอก และ ภายใน

     

     

     

     

     

18 พ.ค. 58 14:21

ยินดีย้อนรับ สู่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธาตุทอง

อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

E mail : Hc_thatthong@hotmail.com

โทรศัพท์สำนักงาน : ไม่มี

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายอรรถพล ผาใต้(อ้าย)

                         นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

                         โทร : 082-838-8936 

18 พ.ค. 58 13:54

 ต้อนรับคณะกรรมการประเมิน รพ.สต.ติดดาว

จาก CUP อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

      

     

 

18 พ.ค. 58 11:29

ปีงบประมาณ 2558

(เริ่ม 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558)

18 พ.ค. 58 11:06

ประมวณภาพกิจกรรม ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
จาก รพ.สต. ในเขต อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
(รพ.สต.ศรีวงศ์ทอง และ รพ.สต.ช้างมิ่งพัฒนา)
ในวันที่ 29 มกราคม 2557

12 ก.พ. 57 16:00

ประมวณภาพกิจกรรม ใน รร.อสม.ต.ธาตุทอง 12 ก.พ. 57 15:33
1
2
ระเบียนที่ 1 - 10 / 17    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
27
สัปดาห์ที่ 21
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
สัปดาห์ที่ 22
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
สัปดาห์ที่ 23
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
สัปดาห์ที่ 24
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
สัปดาห์ที่ 25
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
ภาพกิจกรรม

 


พัชรพล อ่อนสุระทุม
ผอ.รพ.สต.ธาตุทอง

รพ.สต.สังกัด สสอ.สว่างแดนดิน

คู่มือ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธาตุทอง อ.สว่างแดินดิน จ.สกลนคร 47240hc_thatthong@hotmail.comผู้ดูแลระบบ นายอรรถพล ผาใต้ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โทร.082-838-8936 GSM.