รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ขอเชิญ ประชาชน ในตำบลธาตุทอง ( ม.1-ม.8)

มารับบริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล

ประจำปี งบประมาณ 2558

ในวัน อังคาร ที่ 26 พฤษภาคม 2558

เวลา 08.30 - 16.30 น.

หมายเหตุ

            กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุ(อายุ 65 ปีขึ้นไป), ผู้ป่วยโรคหอบหืด, ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

25 พ.ค. 58 11:11

ประกาศ

เชิญเด็ก อายุ 2.6 ปี - 7 ปี ทุนคนในตำบลธาตุทอง (ม.1-ม.8)

มารับบริการ ฉัดวัคซีนป้องกันโรค หัด คางทูม หัดเยรมัน (เก็บตก)

ตามนโยบายวัคซีนพื้นฐานของคนไทย

ผู้ปกครองโปรดนำสมุดอนามัยมารดาแม่และเด็ก (เล่มสีชมพู)

มาประกอบการรับบริการด้วย

ใน วันจันทร์  ที่ 25 พฤษภาคม 2558

เวลา 08.30 - 12.00 น.

25 พ.ค. 58 11:05

รณรงค์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคขอตีบ

     

     

18 พ.ค. 58 18:29

กิจกรรม ลดโลกร้อน (บ่อไส้เดือนดิน) บ้านเดื่อ หมู่ 8 

ต.ธาตุทอง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

     

     

18 พ.ค. 58 18:13

บรรรยากาศ ภายนอก และ ภายใน

     

     

     

     

     

18 พ.ค. 58 14:21

ยินดีย้อนรับ สู่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธาตุทอง

อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

E mail : Hc_thatthong@hotmail.com

โทรศัพท์สำนักงาน : ไม่มี

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายอรรถพล ผาใต้(อ้าย)

                         นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

                         โทร : 082-838-8936 

18 พ.ค. 58 13:54

 ต้อนรับคณะกรรมการประเมิน รพ.สต.ติดดาว

จาก CUP อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

      

     

 

18 พ.ค. 58 11:29

ปีงบประมาณ 2558

(เริ่ม 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558)

18 พ.ค. 58 11:06

ประมวณภาพกิจกรรม ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
จาก รพ.สต. ในเขต อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
(รพ.สต.ศรีวงศ์ทอง และ รพ.สต.ช้างมิ่งพัฒนา)
ในวันที่ 29 มกราคม 2557

12 ก.พ. 57 16:00

ประมวณภาพกิจกรรม ใน รร.อสม.ต.ธาตุทอง 12 ก.พ. 57 15:33
1
2
ระเบียนที่ 1 - 10 / 17    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
31
สัปดาห์ที่ 13
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
สัปดาห์ที่ 14
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
สัปดาห์ที่ 15
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
สัปดาห์ที่ 16
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
สัปดาห์ที่ 17
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
ภาพกิจกรรม

 


พัชรพล อ่อนสุระทุม
ผอ.รพ.สต.ธาตุทอง

รพ.สต.สังกัด สสอ.สว่างแดนดิน

คู่มือ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธาตุทอง อ.สว่างแดินดิน จ.สกลนคร 47240hc_thatthong@hotmail.comผู้ดูแลระบบ นายอรรถพล ผาใต้ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โทร.082-838-8936 GSM.