+  งานการเงิน
 +  งานพัสดุ
 +  งานธุรการ
 +  ข่าวประกวดราคา
 +  หมวดยานพาหนะ


+  งาน R2R
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  ศูนย์ ICT
    -  ระบบ UserAuthen
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E-Conference
    -  GIS สกลนคร
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร
+  งานประชาสัมพันธ์
+  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)


+  งานสุขภาพประชาชน
+  งาน QA Nures
+  PMQA
+  รพ.สต.ติดดาว


+  เภสัชกรรมปฐมภูมิ (MART SURVEY)

+ ประมวลผลแพทย์แผนไทย

+  งานกองทุนโลกมาลาเรีย
+  งานระบาดวิทยา
+  งาน EMS
+  งานโรคเอดส์และวัณโรค
+  งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

+  ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน
+  โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค
+  To Be Number One
+  Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี

+  งานอนามัยแม่และเด็ก
   +  ความเสี่ยงแม่และเด็ก
+  งานเด็กปฐมวัย
   +  ข้อมูล TSH
+  งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
+  งานวัยรุ่น
+  งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
+  งานวัยทำงาน
+  งานผู้สูงอายุ
+  งานพระสงฆ์
+  งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
+  งานหน่วยแพทย์ และปฐมพยาบาล
+  งานออกกำลังกาย
+  โครงการหมอชวนวิ่ง
+  กีฬาสาธารณสุข

+  งานแรงงานต่างด้าว

+  ศูนย์ดำรงธรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวทางการประกวดพื้นที่ต้นแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2564

1 ธ.ค. 63 16:12

คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบลงทะเบียนยุวอาสาสมัครสาธารณสุข (ยุว อสม.)

19 พ.ย. 63 10:09

คู่มือการใช้ระบบลงทะเบียนสำหรับผู้สมัครยุวอาสาสมัครสาธารณสุข (ยุว อสม.)

19 พ.ย. 63 10:06

โปรแกรมวิเคราะห์ผลการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนวัยทำงาน สำหรับหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพรอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2564

10 พ.ย. 63 16:15

คู่มือรหัสบันทึกข้อมูลแบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน สำหรับหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพรอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2564

10 พ.ย. 63 16:14

แบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนวัยทำงานในหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2564

https://sites.google.com/view/hlhb/สกลนคร-แบบประเมนหมบาน

10 พ.ย. 63 16:13

แบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนวัยทำงานในหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2564

10 พ.ย. 63 16:11

โปรแกรมวิเคราะห์ผลการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน สำหรับโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2564

10 พ.ย. 63 16:06

คู่มือรหัสบันทึกข้อมูลแบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน สำหรับโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ2564

10 พ.ย. 63 16:05

แบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนสำหรับโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ2564 https://sites.google.com/view/hlhb/สกลนคร-โรงเรยน

10 พ.ย. 63 15:03

แบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนสำหรับโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ2564 

10 พ.ย. 63 14:58

กลยุทธ์การดำเนินงานสุขศึกษาและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

30 ต.ค. 63 14:59

โปรแกรมสุขศึกษาเพื่อการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง รายใหม่

30 ต.ค. 63 14:56

แนวทางการพัฒนายุวอาสาสมัครสาธารณสุข

25 ก.ย. 63 21:09

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษาสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(ฉบับปีพุทธศักราช ๒๕๖๒)

3 ก.ย. 63 14:17
1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 15 / 45    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
28
สัปดาห์ที่ 08
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
สัปดาห์ที่ 09
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
สัปดาห์ที่ 10
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
สัปดาห์ที่ 11
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
สัปดาห์ที่ 12
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
ภาพกิจกรรม

 

  

ผู้รับผิดชอบ งานสุขศึกษา

นายมานิตย์ ไชยพะยวน

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ

 

 ผู้รับผิดชอบ งานพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

นายเอกวัต แพงทรัพย์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

คู่มือ

รพ.สต.

งานสุขศึกษาและงานพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

ถนนศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1311