+  งานการเงิน
 +  งานพัสดุ
 +  งานธุรการ
 +  ข่าวประกวดราคา
 +  หมวดยานพาหนะ


+  งาน R2R
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  ศูนย์ ICT
    -  ระบบ UserAuthen
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E-Conference
    -  GIS สกลนคร
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร
+  งานประชาสัมพันธ์
+  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)


+  งานสุขภาพประชาชน
+  งาน QA Nures
+  PMQA
+  รพ.สต.ติดดาว


+  เภสัชกรรมปฐมภูมิ (MART SURVEY)

+ ประมวลผลแพทย์แผนไทย

+  งานกองทุนโลกมาลาเรีย
+  งานระบาดวิทยา
+  งาน EMS
+  งานโรคเอดส์และวัณโรค
+  งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

+  ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน
+  โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค
+  To Be Number One
+  Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี

+  งานอนามัยแม่และเด็ก
   +  ความเสี่ยงแม่และเด็ก
+  งานเด็กปฐมวัย
   +  ข้อมูล TSH
+  งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
+  งานวัยรุ่น
+  งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
+  งานวัยทำงาน
+  งานผู้สูงอายุ
+  งานพระสงฆ์
+  งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
+  งานหน่วยแพทย์ และปฐมพยาบาล
+  งานออกกำลังกาย
+  โครงการหมอชวนวิ่ง
+  กีฬาสาธารณสุข

+  งานแรงงานต่างด้าว

+  ศูนย์ดำรงธรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวทางการประกวดพื้นที่ต้นแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ประจำปี 2563

20 พ.ค. 63 13:14

คู่มือการพัฒนายุวอาสาสมัครสาธารณสุข

19 มี.ค. 63 10:51

เครื่องมือสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในสถานบริการสุขภาพ

9 มี.ค. 63 15:04

แนวทางการพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษาและพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพในโรงพยาบาล

9 มี.ค. 63 15:02

โปรแกรมวิเคราะห์ผลการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ โรงเรียน

9 มี.ค. 63 14:01

 คู่มือการลงรหัสแบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน

9 มี.ค. 63 13:59

แบบประเมินความรอบด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน

9 มี.ค. 63 11:26

โปรแกรมวิเคราะห์ผลการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ หมู่บ้าน

9 มี.ค. 63 11:18

คู่มือรหัสบันทึกข้อมูล แบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน

9 มี.ค. 63 11:13

แบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนวัยทำงาน

9 มี.ค. 63 10:43

รายงานการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบชุมชนสร้างสุข ปี ๒๕๖๒ ตำบลเดื่อศรีคันไชย อำภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

26 ก.พ. 63 14:18

การบันทึกข้อมูลการประเมินโรงเรียนสุขบัติญัติ ปี ๒๕๖๓

26 ก.พ. 63 13:55

การบันทึกข้อมูลการประเมินหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ปี ๒๕๖๓

26 ก.พ. 63 13:53

แนวทางการพัฒนาโรงเรียนสุขบัญญัติ ปี ๒๕๖๓

26 ก.พ. 63 13:47

แนวทางพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ปี ๒๕๖๓ 

26 ก.พ. 63 13:39
1
2
ระเบียนที่ 1 - 15 / 18    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
28
สัปดาห์ที่ 26
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 27
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 28
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 29
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 30
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
ภาพกิจกรรม

 

ผู้รับผิดชอบ งานสุขศึกษา

นายมานิตย์ ไชยพะยวน

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ

 

 ผู้รับผิดชอบ งานพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

นายเอกวัต แพงทรัพย์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

คู่มือ

รพ.สต.

งานสุขศึกษาและงานพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

ถนนศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1311