งานประกันสุขภาพ สสจ.สกลนคร ยินดีต้อนร้บสู่ ระบบประกันแบบใหม่

งานในฝ่าย

  • งานลงทะเบียนผู้มีสิทธิ
  • งานสถานการณ์การเงินการคลัง
  • งานกองทุนสุขภาพตำบล
  • งานรับเรื่องร้องเรียน
     *แบบฟอร์มม.41

              *หลักฐานการรับเงิน

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบข้อมูลบริการ 3-59

วสันต์
22 ก.ค. 59 14:38

สรุปPlanfin 31 พค.59 (12กค.59)

ประกันสุขภาพ
13 ก.ค. 59 11:04

Planfin59

ประกันสุขภาพ
11 ก.ค. 59 10:31

สรุป Planfin 30 เมย.59(11 กค.59)

ประกันสุขภาพ
11 ก.ค. 59 10:20

สรุป Planfin 30 เมย.59 (ณ 11 กค.59)

ประกันสุขภาพ
11 ก.ค. 59 10:09

หนี้ระหว่างกัน 56-58

ประกันสุขภาพ
23 มิ.ย. 59 11:43

ข้อมูลหนี้ระหว่างกัน (23มิย.59)

ประกันสุขภาพ
23 มิ.ย. 59 11:32

หนี้ระหว่างกัน ณ  22  มิย.59

ประกันสุขภาพ
22 มิ.ย. 59 15:52

หนี้ระหว่างกัน

ประกันสุขภาพ
22 มิ.ย. 59 15:49

ข้อมูลเคลียร์หนี้ระหว่างกัน (ล่าสุดด)

ประกันสุขภาพ
22 มิ.ย. 59 15:47
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
36
ระเบียนที่ 1 - 10 / 354    
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
31
สัปดาห์ที่ 30
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
สัปดาห์ที่ 31
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
สัปดาห์ที่ 32
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
สัปดาห์ที่ 33
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
สัปดาห์ที่ 34
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
ภาพกิจกรรม

 

 หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพนางมะลิณี  แดนรักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่


นางมะลิณี แดนรักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ

งานควบคุมกำกับการเงินการคลัง
งานสถานการณ์การเงินการคลัง


นส.ยุพาภรณ์ แก้วกิ่ง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

งานกองทุนสุขภาพตำบล
งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
งานคณะกรรมการหลักประกันฯ


นายสมใจนึก โคตรธรรม
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

:(งานลงทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ


นางสินีนาถ จรูญธรรม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

:kissงานควบคุมกำกับข้อมูลและรายงาน
:kissงานจัดสรรงบประมาณ


นางดาราทิพย์  ฤทธิร่วม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

งานชดเชยค่าบริการทางการแพทย์
งานตรวจสอบเวชระเบียน
งานแรงงานต่างด้าว
งานคืนสิทธิคนไร้สถานะ
งานประกันสังคม
งานพรบ.รถ


น.ส.มินตรา บุรีแสง

เจ้าพนักงานธุรการ

งานสารบรรณและธุรการ
งานบ้านงานครัว

Web link

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ

E-office

งานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถนนส่วนราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 042711157 ต่อ 1211 - 1213