งานประกันสุขภาพ สสจ.สกลนคร ยินดีต้อนร้บสู่ ระบบประกันแบบใหม่

สสจ.สกลนคร

งานในฝ่าย

หน่วยงานภายในสสจ

 บริหารทั่วไป
    - การเงิน
    - พัสดุ
    - ธุรการ
    - หมวดยานพาหนะ
 ประกันสุขภาพ
   - แรงงานต่างด้าวฯ
 อาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 แพทย์แผนไทย
 คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
   - ข่าวประชาสัมพันธ์
   
- งานบริหารเวชภัณฑ์
   - เรื่องร้องเรียน
 พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
   - ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สธ.
   - แผนงาน
   - ห้องประชุม
   - GIS
   - R2R
   - ICT
   - E-Conference
   - DWARD
   - iReport club
   - JHCISสกลนคร
   - Hosxpสกลนคร
 นิติการ
 ทรัพยากรบุคคล
    - รายงานผลการประชุม/อบรม
 ควบคุมโรค
   - ระบาดวิทยา
   - EMS
   - เอดส์และวัณโรค
   - โรคติดต่อทั่วไป
 ทันตสาธารณสุข
 พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
 ส่งเสริมสุขภาพ
   - PMQA
   - สุขภาพภาคประชาชน
   - งานสุขภาพจิต
   - งานผู้พิการ
   - งานออกกำลังกาย
   - โรคไม่ติดต่อ
   - งานอนามัยแม่และเด็ก
   - หน่วยแพทย์ พอ.สว./หน่วยปฐมพยาบาล
   - งานมะเร็งและกองทุนด้านมาลาเรีย
 สุขศึกษาแลพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารประชุม กวป.3พย.58

ประกันสุขภาพ
2 พ.ย. 58 15:20

ฟอร์มแผนเงินจังหวัด(ปรับรายจ่ายLab)

ประกันสุขภาพ
21 ต.ค. 58 15:05

สรุปบริการปี 58 (13ตค.58)

ประกันสุขภาพ
13 ต.ค. 58 10:24

ฟอร์มแผนรายรับ-รายจ่ายปี59(จังหวัด)

ประกันสุขภาพ
25 ก.ย. 58 15:44

ขอแจ้งรายละเอียดการประชุมเชิงปฏิบัติการการแปลงธรรมนูญสุขภาพฯ

วันที่ 28-29 กันยายน 2558 เอกสารแนบ

ประกันสุขภาพ
24 ก.ย. 58 10:22

1.เอกขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนาเครือข่ายการจัดการเรื่องร้องเรียน/มาตรา41(ฉบับล่าสุด)

2.หลักฐานการเบิกจ่าย วันที่ 18,21 กันยายน 2558<<คลิ๊ก>>

3.เอกสารประกอบการประชุม วันที่ 18,21

     สมุดบันทึก<<คลิ๊ก>>

     เอกสารประกอบการประชุม<<คลิ๊ก>>

4.แบบตอบรับการประชุม 28,29 กันยายน 2558<<คลิ๊ก>>

5.กำหนดการประชุม วันที่ 28-29 กันยายน 2558 <<คลิ๊ก>>

ประกันสุขภาพ
11 ก.ย. 58 10:15

เรื่องการอบรมเพื่อสร้างเครือข่ายการจัดการเรื่องร้องเรียนและมาตรา 41 ในชุมชน

1.เรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลสว่างแดนดิน /พังโคน /วาริชภูมิ /นิคมน้ำอูน /วานรนิวาส /คำตากล้า/ บ้านม่วง /ส่องดาว  /เจริญศิลป์ (วันที่ 18 ก.ย. 58)

2.เรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลสกลนคร /กุสุมาลย์/กุดบาก/เต่างอย/โคกศรีสุพรรณ/พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร/อากาศอำนวย/พระอาจารย์แบน ธนากโร/โพนนาแก้ว(วันที่ 21 ก.ย. 58)

ประกันสุขภาพ
7 ก.ย. 58 16:04

เอกสารประชุมPlanfin59(21กย.58)

ประกันสุขภาพ
7 ก.ย. 58 14:39

ขอเชิญสมัครแและประชุมเพื่อคัดเลือกกันเองเป็นผู้แทนประกอบวิชาชีพ ระดับจังหวัด <<คลิ๊ก>>

ประกันสุขภาพ
2 ก.ย. 58 14:33

ข้อมูลงบเหมาจ่ายรายหัว57(รับ สตง.)

ประกันสุขภาพ
20 ส.ค. 58 14:39
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
31
ระเบียนที่ 1 - 10 / 310    
วิชาการงานประกันฯ
ทดสอบบบบ
คมสันต์
23 เม.ย. 56 13:59
OP IP and Refer
ทดสอบบบบ
คมสันต์
23 เม.ย. 56 13:59
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
สัปดาห์ที่ 44
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
สัปดาห์ที่ 45
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
สัปดาห์ที่ 46
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
สัปดาห์ที่ 47
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
สัปดาห์ที่ 48
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
ภาพกิจกรรม

 

 หัวหน้างานประกันสุขภาพนางมะลิณี  แดนรักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่

นางมะลิณี แดนรักษ์
หัวหน้างานประกันสุขภาพ
งานควบคุมกำกับการเงินการคลัง
งานสถานการณ์การเงินการคลัง

นส.ยุพาภรณ์ แก้วกิ่ง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
งานกองทุนสุขภาพตำบล
งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
งานคณะกรรมการหลักประกันฯ

นายสมใจนึก โคตรธรรม
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
:(งานลงทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ

นางสินีนาถ จรูญธรรม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
:kissงานควบคุมกำกับข้อมูลและรายงาน
:kissงานจัดสรรงบประมาณ

นางดาราทิพย์  ฤทธิร่วม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
งานชดเชยค่าบริการทางการแพทย์
งานตรวจสอบเวชระเบียน
งานแรงงานต่างด้าว
งานคืนสิทธิคนไร้สถานะ
งานประกันสังคม
งานพรบ.รถ


เจ้าพนักงานธุรการ
งานสารบัญและธุรการ

งานบ้านงานครัว

Web link

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ

งานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถนนส่วนราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 042711157 ต่อ 1211 - 1213