งานประกันสุขภาพ สสจ.สกลนคร ยินดีต้อนร้บสู่ ระบบประกันแบบใหม่

สสจ.สกลนคร

งานในฝ่าย

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปแผนเงิน 59รพ.สสอ.รพ.สต.ภาพรวมจังหวัด

ประกันสุขภาพ
9 ก.พ. 59 11:54

ฟอร์มแผนเงิน CUP

ประกันสุขภาพ
9 ก.พ. 59 11:53

แบบฟอร์ม Unit Cost 59 (Quick Method)

ประกันสุขภาพ
9 ก.พ. 59 11:15

สรุปการโอนเงินเหมาจ่าย59 (29 มค.59)

ประกันสุขภาพ
1 ก.พ. 59 09:36

ข้อมูลบริการไตรมาส1-59(29มค59)

ประกันสุขภาพ
1 ก.พ. 59 09:33

สรุปPlanfin58

ประกันสุขภาพ
26 ม.ค. 59 15:17

Risk Score+IE ไตรมาส 1-59

ประกันสุขภาพ
25 ม.ค. 59 16:05

สูตรUNit Cost (QM59) แก้ไข

ประกันสุขภาพ
25 ม.ค. 59 10:57

ฟอร์มตารางUnit Cost (QM59)

ประกันสุขภาพ
22 ม.ค. 59 17:57

สรุปบริการไตรมาส1-59(22มค.59)

ประกันสุขภาพ
22 ม.ค. 59 15:54
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
33
ระเบียนที่ 1 - 10 / 329    
วิชาการงานประกันฯ
ทดสอบบบบ
คมสันต์
23 เม.ย. 56 13:59
OP IP and Refer
ทดสอบบบบ
คมสันต์
23 เม.ย. 56 13:59
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
31
สัปดาห์ที่ 04
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
สัปดาห์ที่ 05
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
สัปดาห์ที่ 06
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
สัปดาห์ที่ 07
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
สัปดาห์ที่ 08
29
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
ภาพกิจกรรม

 

 หัวหน้างานประกันสุขภาพนางมะลิณี  แดนรักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่

นางมะลิณี แดนรักษ์
หัวหน้างานประกันสุขภาพ
งานควบคุมกำกับการเงินการคลัง
งานสถานการณ์การเงินการคลัง

นส.ยุพาภรณ์ แก้วกิ่ง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
งานกองทุนสุขภาพตำบล
งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
งานคณะกรรมการหลักประกันฯ

นายสมใจนึก โคตรธรรม
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
:(งานลงทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ

นางสินีนาถ จรูญธรรม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
:kissงานควบคุมกำกับข้อมูลและรายงาน
:kissงานจัดสรรงบประมาณ

นางดาราทิพย์  ฤทธิร่วม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
งานชดเชยค่าบริการทางการแพทย์
งานตรวจสอบเวชระเบียน
งานแรงงานต่างด้าว
งานคืนสิทธิคนไร้สถานะ
งานประกันสังคม
งานพรบ.รถ


เจ้าพนักงานธุรการ
งานสารบัญและธุรการ

งานบ้านงานครัว

Web link

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ

E-office

งานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถนนส่วนราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 042711157 ต่อ 1211 - 1213