งานประกันสุขภาพ สสจ.สกลนคร ยินดีต้อนร้บสู่ ระบบประกันแบบใหม่

สสจ.สกลนคร

งานในฝ่าย

หน่วยงานภายในสสจ

บริหารทั่วไป
ประกันสุขภาพ
       -แรงงานต่างด้าวฯ
แพทย์แผนไทย
      -มหกรรมแพทย์แผนไทย
คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
      -ข่าวประชาสัมพันธ์
       -งานบริหารเวชภัณฑ์
       -เรื่องร้องเรียน
พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
        -ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สธ 
        -แผนงาน
        -ห้องประชุม
        -GIS
        -PMQA
        -R2R
        -ICT
        -E-Conference
        -DWARD
        -iReport club
        -JHCISสกลนคร
        -Hosxpสกลนคร
นิติการ
ทรัพยากรบุคคล
ควบคุมโรค
        -ระบาดวิทยา
        -EMS
        -เอดส์และวัณโรค
        -โรคติดต่อทั่วไป
ทันตสาธารณสุข
พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ส่งเสริมสุขภาพ
        -สุขภาพภาคประชาชน
        -งานสุขภาพจิต
        -งานผู้พิการ
        -งานออกกำลังกาย
        -โรคไม่ติดต่อ
        -งานอนามัยแม่และเด็ก
        -หน่วยแพทย์ พอ.สว./หน่วยปฐมพยาบาล
สุขศึกษาแลพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
อาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ฟอร์มแผนรายรับ-รายจ่ายปี59(จังหวัด)

ประกันสุขภาพ
25 ก.ย. 58 15:44

ขอแจ้งรายละเอียดการประชุมเชิงปฏิบัติการการแปลงธรรมนูญสุขภาพฯ

วันที่ 28-29 กันยายน 2558 เอกสารแนบ

ประกันสุขภาพ
24 ก.ย. 58 10:22

1.เอกขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนาเครือข่ายการจัดการเรื่องร้องเรียน/มาตรา41(ฉบับล่าสุด)

2.หลักฐานการเบิกจ่าย วันที่ 18,21 กันยายน 2558<<คลิ๊ก>>

3.เอกสารประกอบการประชุม วันที่ 18,21

     สมุดบันทึก<<คลิ๊ก>>

     เอกสารประกอบการประชุม<<คลิ๊ก>>

4.แบบตอบรับการประชุม 28,29 กันยายน 2558<<คลิ๊ก>>

5.กำหนดการประชุม วันที่ 28-29 กันยายน 2558 <<คลิ๊ก>>

ประกันสุขภาพ
11 ก.ย. 58 10:15

เรื่องการอบรมเพื่อสร้างเครือข่ายการจัดการเรื่องร้องเรียนและมาตรา 41 ในชุมชน

1.เรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลสว่างแดนดิน /พังโคน /วาริชภูมิ /นิคมน้ำอูน /วานรนิวาส /คำตากล้า/ บ้านม่วง /ส่องดาว  /เจริญศิลป์ (วันที่ 18 ก.ย. 58)

2.เรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลสกลนคร /กุสุมาลย์/กุดบาก/เต่างอย/โคกศรีสุพรรณ/พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร/อากาศอำนวย/พระอาจารย์แบน ธนากโร/โพนนาแก้ว(วันที่ 21 ก.ย. 58)

ประกันสุขภาพ
7 ก.ย. 58 16:04

เอกสารประชุมPlanfin59(21กย.58)

ประกันสุขภาพ
7 ก.ย. 58 14:39

ขอเชิญสมัครแและประชุมเพื่อคัดเลือกกันเองเป็นผู้แทนประกอบวิชาชีพ ระดับจังหวัด <<คลิ๊ก>>

ประกันสุขภาพ
2 ก.ย. 58 14:33

ข้อมูลงบเหมาจ่ายรายหัว57(รับ สตง.)

ประกันสุขภาพ
20 ส.ค. 58 14:39

สรุปPlanfin 3-58

ประกันสุขภาพ
18 ส.ค. 58 13:38

สรุปตามจ่ายOP Refer58 (ตค.57-เมย.58)

ประกันสุขภาพ
18 ส.ค. 58 10:54

ด่วนที่สุด ขอเปลี่ยนแปลงวันและสถานที่จัดประชุม

ประกันสุขภาพ
10 ส.ค. 58 09:15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
31
ระเบียนที่ 1 - 10 / 307    
วิชาการงานประกันฯ
ทดสอบบบบ
คมสันต์
23 เม.ย. 56 13:59
OP IP and Refer
ทดสอบบบบ
คมสันต์
23 เม.ย. 56 13:59
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
27
สัปดาห์ที่ 39
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
สัปดาห์ที่ 40
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
สัปดาห์ที่ 41
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
สัปดาห์ที่ 42
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
สัปดาห์ที่ 43
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
ภาพกิจกรรม

 

 หัวหน้างานประกันสุขภาพนางมะลิณี  แดนรักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่

นางมะลิณี แดนรักษ์
หัวหน้างานประกันสุขภาพ
งานควบคุมกำกับการเงินการคลัง
งานสถานการณ์การเงินการคลัง

นส.ยุพาภรณ์ แก้วกิ่ง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
งานกองทุนสุขภาพตำบล
งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
งานคณะกรรมการหลักประกันฯ

นายสมใจนึก โคตรธรรม
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
:(งานลงทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ

นางสินีนาถ จรูญธรรม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
:kissงานควบคุมกำกับข้อมูลและรายงาน
:kissงานจัดสรรงบประมาณ

นางดาราทิพย์  ฤทธิร่วม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
งานชดเชยค่าบริการทางการแพทย์
งานตรวจสอบเวชระเบียน
งานแรงงานต่างด้าว
งานคืนสิทธิคนไร้สถานะ
งานประกันสังคม
งานพรบ.รถ


เจ้าพนักงานธุรการ
งานสารบัญและธุรการ

งานบ้านงานครัว

Web link

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ

งานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถนนส่วนราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 042711157 ต่อ 1211 - 1213