งานประกันสุขภาพ สสจ.สกลนคร ยินดีต้อนร้บสู่ ระบบประกันแบบใหม่

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุป OP Refer ต่งจังหวัด59 8 ธค.59

8 ธ.ค. 59 11:14

สรุปเกณฑ์ Fixed Cost รพ.สต.60

1 ธ.ค. 59 09:04

สรุปเงินตามผลงาน รพ.สต.59

1 ธ.ค. 59 09:02

แผนเงิน CUP ส่งจังหวัดรอบ 1

30 พ.ย. 59 15:39

ฟอร์มแผนเงินจังหวัด 60 แก้ไข

30 พ.ย. 59 15:37

สรุปPlanfin60

8 พ.ย. 59 10:00

แผนเงินบำรุง 60 (จังหวัด)

2 พ.ย. 59 15:16

ตรวจสอบข้อมูลบริการ 60(26ตค.59)

26 ต.ค. 59 14:09

รุปปรับเกลี่ยเงิน UC 60

23 ก.ย. 59 15:17

สรุป Planfin กค.59

23 ก.ย. 59 15:15

สรุปจัดสรร QOF 59

23 ก.ย. 59 15:13

สรุปจัดสรรเงิน 43 แฟ้ม 59

23 ก.ย. 59 15:12

Planfin 60 สกลนคร

23 ก.ย. 59 15:10

เอกสารชุดที่ 1-4 (ประชุม 16กย.59)

20 ก.ย. 59 15:51

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ

เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการประเมินผลการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ “การถอดบทเรียนและการประเมินผลการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพื้นที่” วันที่  7กันยายน  2559 ณ ห้องอินทนิล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร<<click>>

8 ก.ย. 59 11:02
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
25
ระเบียนที่ 1 - 15 / 369    
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
27
สัปดาห์ที่ 47
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
สัปดาห์ที่ 48
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
สัปดาห์ที่ 49
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
สัปดาห์ที่ 50
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
สัปดาห์ที่ 51
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

 หัวหน้ากลุ่มงาน
ประกันสุขภาพนางมะลิณี  แดนรักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ

ภาระงาน

-งานลงทะเบียนผู้มีสิทธิ
ประกันสุขภาพ
-งานสถานการณ์การเงินการคลัง
-งานกองทุนสุขภาพตำบล
-งานรับเรื่องร้องเรียน
  *แบบฟอร์มม.41 
  *หลักฐานการรับเงิน
-งานชดเชยค่าบริการ
ทางการแพทย์
-งานแรงงานต่างด้าว
-งานบุคคลผู้มีปัญหา
สถานะและสิทธิ

-งานตรวจสอบเวชระเบียน
-งานประกันสังคม
-งาน พรบ.รถ    

ผู้รับผิดชอบงาน


นางมะลิณี แดนรักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ

- งานควบคุม/กำกับการเงินการคลัง
- งานสถานการณ์การเงินการคลัง


น.ส.ยุพาภรณ์ แก้วกิ่ง
นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ

- งานกองทุนสุขภาพตำบล
- งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
- งานคณะกรรมการหลักประกันฯ


นางสินีนาถ จรูญธรรม
นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ

- งานควบคุมกำกับข้อมูล
และรายงาน
- งานจัดสรรงบประมาณ


น.ส.ปรางค์ทิพย์ พรหมสาขาฯ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญงาน

- งานลงทะเบียนผู้มีสิทธิ
หลักประกันสุขภาพ
- ข้อมูลข่าวสารงานประกันฯ


นางดาราทิพย์  ฤทธิร่วม
นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ

- งานชดเชยค่าบริการทางการแพทย์
- งานตรวจสอบเวชระเบียน
- งานแรงงานต่างด้าว
- งานคืนสิทธิคนไร้สถานะ
- งานประกันสังคม
- งานพรบ.รถ


น.ส.มินตรา บุรีแสง
เจ้าพนักงานธุรการ

- งานสารบรรณและธุรการ
- งานบ้านงานครัว

E-office

กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 042711157 ต่อ 1211 - 1213