งานประกันสุขภาพ สสจ.สกลนคร ยินดีต้อนร้บสู่ ระบบประกันแบบใหม่

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

รุปปรับเกลี่ยเงิน UC 60

ประกันสุขภาพ
23 ก.ย. 59 15:17

สรุป Planfin กค.59

ประกันสุขภาพ
23 ก.ย. 59 15:15

สรุปจัดสรร QOF 59

ประกันสุขภาพ
23 ก.ย. 59 15:13

สรุปจัดสรรเงิน 43 แฟ้ม 59

ประกันสุขภาพ
23 ก.ย. 59 15:12

Planfin 60 สกลนคร

ประกันสุขภาพ
23 ก.ย. 59 15:10

เอกสารชุดที่ 1-4 (ประชุม 16กย.59)

ประกันสุขภาพ
20 ก.ย. 59 15:51

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ

เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการประเมินผลการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ “การถอดบทเรียนและการประเมินผลการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพื้นที่” วันที่  7กันยายน  2559 ณ ห้องอินทนิล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร<<click>>

ประกันสุขภาพ
8 ก.ย. 59 11:02

ตรวจสอบข้อมูลบริการ 3-59

วสันต์
22 ก.ค. 59 14:38

สรุปPlanfin 31 พค.59 (12กค.59)

ประกันสุขภาพ
13 ก.ค. 59 11:04

Planfin59

ประกันสุขภาพ
11 ก.ค. 59 10:31

สรุป Planfin 30 เมย.59(11 กค.59)

ประกันสุขภาพ
11 ก.ค. 59 10:20

สรุป Planfin 30 เมย.59 (ณ 11 กค.59)

ประกันสุขภาพ
11 ก.ค. 59 10:09

หนี้ระหว่างกัน 56-58

ประกันสุขภาพ
23 มิ.ย. 59 11:43

ข้อมูลหนี้ระหว่างกัน (23มิย.59)

ประกันสุขภาพ
23 มิ.ย. 59 11:32

หนี้ระหว่างกัน ณ  22  มิย.59

ประกันสุขภาพ
22 มิ.ย. 59 15:52
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
25
ระเบียนที่ 1 - 15 / 361    
ประชาสัมพันธ์งานขึ้นทะเบียน
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 สิทธิการรักษา เป็นค่าว่าง ข้อมูล ณ 4 ตุลาคม 2559 4 พ.ย. 59
2 สิทธิการรักษา เป็นค่าว่าง ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2559 30 ก.ย. 59
ระเบียนที่ 1 - 2 / 2    
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
25
สัปดาห์ที่ 38
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
สัปดาห์ที่ 39
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
สัปดาห์ที่ 40
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
สัปดาห์ที่ 41
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
สัปดาห์ที่ 42
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
สัปดาห์ที่ 43
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 

 หัวหน้ากลุ่มงาน
ประกันสุขภาพนางมะลิณี  แดนรักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ

ภาระงาน

-งานลงทะเบียนผู้มีสิทธิ
ประกันสุขภาพ
-งานสถานการณ์การเงินการคลัง
-งานกองทุนสุขภาพตำบล
-งานรับเรื่องร้องเรียน
  *แบบฟอร์มม.41 
  *หลักฐานการรับเงิน
-งานชดเชยค่าบริการ
ทางการแพทย์
-งานแรงงานต่างด้าว
-งานบุคคลผู้มีปัญหา
สถานะและสิทธิ

-งานตรวจสอบเวชระเบียน
-งานประกันสังคม
-งาน พรบ.รถ    

ผู้รับผิดชอบงาน


นางมะลิณี แดนรักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ

- งานควบคุม/กำกับการเงินการคลัง
- งานสถานการณ์การเงินการคลัง


น.ส.ยุพาภรณ์ แก้วกิ่ง
นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ

- งานกองทุนสุขภาพตำบล
- งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
- งานคณะกรรมการหลักประกันฯ


นางสินีนาถ จรูญธรรม
นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ

- งานควบคุมกำกับข้อมูล
และรายงาน
- งานจัดสรรงบประมาณ


น.ส.ปรางค์ทิพย์ พรหมสาขาฯ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญงาน

- งานลงทะเบียนผู้มีสิทธิ
หลักประกันสุขภาพ
- ข้อมูลข่าวสารงานประกันฯ


นางดาราทิพย์  ฤทธิร่วม
นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ

- งานชดเชยค่าบริการทางการแพทย์
- งานตรวจสอบเวชระเบียน
- งานแรงงานต่างด้าว
- งานคืนสิทธิคนไร้สถานะ
- งานประกันสังคม
- งานพรบ.รถ


น.ส.มินตรา บุรีแสง
เจ้าพนักงานธุรการ

- งานสารบรรณและธุรการ
- งานบ้านงานครัว

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ

E-office

กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 042711157 ต่อ 1211 - 1213