งานประกันสุขภาพ สสจ.สกลนคร ยินดีต้อนร้บสู่ ระบบประกันแบบใหม่

สสจ.สกลนคร

งานในฝ่าย

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลงบเหมาจ่ายรายหัว57(รับ สตง.)

ประกันสุขภาพ
20 ส.ค. 58 14:39

สรุปPlanfin 3-58

ประกันสุขภาพ
18 ส.ค. 58 13:38

สรุปตามจ่ายOP Refer58 (ตค.57-เมย.58)

ประกันสุขภาพ
18 ส.ค. 58 10:54

ด่วนที่สุด ขอเปลี่ยนแปลงวันและสถานที่จัดประชุม

ประกันสุขภาพ
10 ส.ค. 58 09:15

ขอเชิญประชุมและเร่งรัดการจัดทำธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่จังหวัดสกลนคร

1.เรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ นายกเทศมนตรี/นายก อบต.พื้นที่ธรรมนูญสุขภาพ พื้นที่อำเภอเมือง กุสุมาลย์ กุดบาก เต่างอย โคกศรีสุพรรณ พรรณานิคม อากาศอำนวย ภูพาน โพนนาแก้ว <<คลิ๊ก>>

2.เรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ นายกเทศมนตรี/นายก อบต.พื้นที่ธรรมนูญสุขภาพ พื้นที่อำเภอพังโคน วาริชภูมิ นิคมน้ำอูน วานรนิวาส คำตากล้า บ้านม่วง ส่องดาว สว่างแดนดิน เจริญศิลป์ <<คลิ๊ก>>

 

ประกันสุขภาพ
7 ส.ค. 58 13:47

ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนกระบวนการจัดทำธรรมนูญสุขภาพสู่การพัฒนาตำบลสุขภาพต้นแบบ วันที่ 29กรกฎาคมและวันที่ 4 สิงหาคม 2558 <<คลิ๊ก>>

ประกันสุขภาพ
3 ส.ค. 58 16:06

เชิญประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียนกระบวนการจัดทำธรรมนูญสุขภาพสู่การพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพต้นแบบกับพื้นที่ธรรมนูญสุขภาพ ปี 2558

1.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและสาธารณสุขอำเภอ เมือง กุสุมาลย์ กุดบาก เต่างอย โคกศรีสุพรรณ ภูพาน พรรณานิคม อากาศอำนวย และโพนนาแก้ว

<<คลิ๊ก>>

2.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและสาธารณสุขอำเภอพังโคน วาริชภูมิ นิคมน้ำอูน วานรนิวาส คำตากล้า บ้านม่วง ส่องดาว สว่างแดนดิน เจริญศิลป์

<<คลิ๊ก>>

3.นายกเทศมนตรี/นายก อบต.พื้นที่อำเภอเมือง กุสุมาลย์ กุดบาก เต่างอย โคกศรีสุพรรณ พรรณานิคม อากาศอำนวย ภูพาน<<คลิ๊ก>>

4.นายกเทศมนตรี/นายก อบต.พื้นที่อำเภอพังโคน วาริชภูมิ นิคมน้ำอูน วานรนิวาส คำตากล้า บ้านม่วง ส่องดาว สว่างแดนดิน เจริญศิลป์<<คลิ๊ก>>

ประกันสุขภาพ
22 ก.ค. 58 16:06

หลักฐานการขอรับเงินสนับสนุนพื้นที่ในการจัดทำธรรมนูญสุขภาพ

ประกันสุขภาพ
22 ก.ค. 58 13:42

เอกสารประชุมชี้แจงการตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการประจำปี 2558(21,23 กรกฎาคม 58)

ประกันสุขภาพ
22 ก.ค. 58 13:28

แจ้งแนวทางการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ประจำปี 2558 และ ขอเชิญประชุม

รุ่นที่ 1

รุ่นที่ 2

ประกันสุขภาพ
16 ก.ค. 58 15:48
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
31
ระเบียนที่ 1 - 10 / 301    
วิชาการงานประกันฯ
ทดสอบบบบ
คมสันต์
23 เม.ย. 56 13:59
OP IP and Refer
ทดสอบบบบ
คมสันต์
23 เม.ย. 56 13:59
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 30
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
สัปดาห์ที่ 31
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
สัปดาห์ที่ 32
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
สัปดาห์ที่ 33
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
สัปดาห์ที่ 34
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
สัปดาห์ที่ 35
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
ภาพกิจกรรม

 

 หัวหน้างานประกันสุขภาพนางมะลิณี  แดนรักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่

นางมะลิณี แดนรักษ์
หัวหน้างานประกันสุขภาพ
งานควบคุมกำกับการเงินการคลัง
งานสถานการณ์การเงินการคลัง

นส.ยุพาภรณ์ แก้วกิ่ง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
งานกองทุนสุขภาพตำบล
งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
งานคณะกรรมการหลักประกันฯ

นายสมใจนึก โคตรธรรม
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
:(งานลงทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ

นางสินีนาถ จรูญธรรม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
:kissงานควบคุมกำกับข้อมูลและรายงาน
:kissงานจัดสรรงบประมาณ

นางดาราทิพย์  ฤทธิร่วม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
งานชดเชยค่าบริการทางการแพทย์
งานตรวจสอบเวชระเบียน
งานแรงงานต่างด้าว
งานคืนสิทธิคนไร้สถานะ
งานประกันสังคม
งานพรบ.รถ


เจ้าพนักงานธุรการ
งานสารบัญและธุรการ

งานบ้านงานครัว

Web link

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ

งานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถนนส่วนราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 042711157 ต่อ 1211 - 1213