งานประกันสุขภาพ สสจ.สกลนคร ยินดีต้อนร้บสู่ ระบบประกันแบบใหม่

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

รุปปรับเกลี่ยเงิน UC 60

ประกันสุขภาพ
23 ก.ย. 59 15:17

สรุป Planfin กค.59

ประกันสุขภาพ
23 ก.ย. 59 15:15

สรุปจัดสรร QOF 59

ประกันสุขภาพ
23 ก.ย. 59 15:13

สรุปจัดสรรเงิน 43 แฟ้ม 59

ประกันสุขภาพ
23 ก.ย. 59 15:12

Planfin 60 สกลนคร

ประกันสุขภาพ
23 ก.ย. 59 15:10

เอกสารชุดที่ 1-4 (ประชุม 16กย.59)

ประกันสุขภาพ
20 ก.ย. 59 15:51

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ

เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการประเมินผลการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ “การถอดบทเรียนและการประเมินผลการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพื้นที่” วันที่  7กันยายน  2559 ณ ห้องอินทนิล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร<<click>>

ประกันสุขภาพ
8 ก.ย. 59 11:02

ตรวจสอบข้อมูลบริการ 3-59

วสันต์
22 ก.ค. 59 14:38

สรุปPlanfin 31 พค.59 (12กค.59)

ประกันสุขภาพ
13 ก.ค. 59 11:04

Planfin59

ประกันสุขภาพ
11 ก.ค. 59 10:31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
37
ระเบียนที่ 1 - 10 / 361    
ประชาสัมพันธ์งานขึ้นทะเบียน
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 สิทธิการรักษา เป็นค่าว่าง ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2559 30 ก.ย. 59
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
28
สัปดาห์ที่ 34
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
สัปดาห์ที่ 35
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
สัปดาห์ที่ 36
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
สัปดาห์ที่ 37
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
สัปดาห์ที่ 38
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
ภาพกิจกรรม

 หัวหน้ากลุ่มงาน
ประกันสุขภาพนางมะลิณี  แดนรักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ

ภาระงาน

-งานลงทะเบียนผู้มีสิทธิ
ประกันสุขภาพ
-งานสถานการณ์การเงินการคลัง
-งานกองทุนสุขภาพตำบล
-งานรับเรื่องร้องเรียน
  *แบบฟอร์มม.41 
  *หลักฐานการรับเงิน
-งานชดเชยค่าบริการ
ทางการแพทย์
-งานแรงงานต่างด้าว
-งานบุคคลผู้มีปัญหา
สถานะและสิทธิ

-งานตรวจสอบเวชระเบียน
-งานประกันสังคม
-งาน พรบ.รถ    

ผู้รับผิดชอบงาน


นางมะลิณี แดนรักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ

งานควบคุม/กำกับ
การเงินการคลัง
งานสถานการณ์การเงินการคลัง


นส.ยุพาภรณ์ แก้วกิ่ง
นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ

งานกองทุนสุขภาพตำบล
งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
งานคณะกรรมการหลักประกันฯ


นายสมใจนึก โคตรธรรม
จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน

:(งานลงทะเบียนผู้มีสิทธิ
หลักประกันสุขภาพ


นางสินีนาถ จรูญธรรม
นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ

:kissงานควบคุมกำกับข้อมูล
และรายงาน
:kissงานจัดสรรงบประมาณ


นางดาราทิพย์  ฤทธิร่วม
นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ

งานชดเชยค่าบริการทางการแพทย์
งานตรวจสอบเวชระเบียน
งานแรงงานต่างด้าว
งานคืนสิทธิคนไร้สถานะ
งานประกันสังคม
งานพรบ.รถ


น.ส.มินตรา บุรีแสง

เจ้าพนักงานธุรการ

งานสารบรรณและธุรการ
งานบ้านงานครัว

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ

E-office

กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 042711157 ต่อ 1211 - 1213