งานประกันสุขภาพ สสจ.สกลนคร ยินดีต้อนร้บสู่ ระบบประกันแบบใหม่

สสจ.สกลนคร

งานในฝ่าย

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปบริการเขตไตรมาส 2-58

ประกันสุขภาพ
29 พ.ค. 58 10:26

ส่งเครื่องมือหนุนเสริมกระบวนการรับฟังความเห็นในการจัดทำธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่และเชิญประชุม วันที่ 18,19มิถุนายน 2558<<คลิ๊ก>>

ประกันสุขภาพ
28 พ.ค. 58 15:05

Template Planfinปรับปรุงใหม่

ประกันสุขภาพ
27 พ.ค. 58 15:58

เอกสารประชุม กวป.(พค.58)

ประกันสุขภาพ
27 พ.ค. 58 09:36

ประชุมเชิงปฏิบัติการกระบวนการรับฟังความเห็นในการจัดทำธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่ วันที่15และ19 พฤษภาคม2558<<คลิ๊ก>>

ประกันสุขภาพ
20 พ.ค. 58 16:51

หนังสือเชิญประชุม วันที่ 15 พฤษภาคม 2558<<คลิ๊ก>>

หนังสือเชิญประชุม วันที่ 19 พฤษภาคม 2558<<คลิ๊ก>>

หนังสือเชิญประชุม วันที่ 27 พฤษภาคม 2558<<คลิ๊ก>>

ประกันสุขภาพ
11 พ.ค. 58 16:23

เอกสารประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพและอนุกรรมการ ในวันที่ 23,24,28,29,พ.ค.58<<<คลิ๊ก>>>

ประกันสุขภาพ
1 พ.ค. 58 10:33

ข้อมูลบริการไตรมาส 2-58

ประกันสุขภาพ
28 เม.ย. 58 16:21

แผนประมาณการรายจ่าย รพ.สต.(23เม.ย.58)

ประกันสุขภาพ
24 เม.ย. 58 16:01

เอกสารเชิญประชุมเตรียมความพร้อมทีมแกนนำธรรมนูญเฉพาะพื้นที่

พื้นที่อำเภอเต่างอย โคกศรีสุพรรณ กุสุมาลย์ กุดบาก ภูพาน ,(สสอ/รพ.)

พื้นที่อำเภอวานรนิวาส อากาศอำนวย คำตากล้า(สสอ/รพ.)

พื้นที่อำเภอสว่างแดนดิน เจริญศิลป์ ส่องดาว บ้านม่วง ,(สสอ/รพ.)

พื้นที่อำเภอพังโคน พรรณานิคม วาริชภูมิ นิคมน้ำอูน ,(สสอ/รพ.)

ประกันสุขภาพ
17 เม.ย. 58 14:47
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
29
ระเบียนที่ 1 - 10 / 286    
วิชาการงานประกันฯ
ทดสอบบบบ
คมสันต์
23 เม.ย. 56 13:59
OP IP and Refer
ทดสอบบบบ
คมสันต์
23 เม.ย. 56 13:59
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 17
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 
3
สัปดาห์ที่ 18
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
สัปดาห์ที่ 19
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
สัปดาห์ที่ 20
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
สัปดาห์ที่ 21
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
สัปดาห์ที่ 22
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
ภาพกิจกรรม

 

 หัวหน้างานประกันสุขภาพนางมะลิณี  แดนรักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่

นางมะลิณี แดนรักษ์
หัวหน้างานประกันสุขภาพ
งานควบคุมกำกับการเงินการคลัง
งานสถานการณ์การเงินการคลัง

นส.ยุพาภรณ์ แก้วกิ่ง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
งานกองทุนสุขภาพตำบล
งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
งานคณะกรรมการหลักประกันฯ

นายสมใจนึก โคตรธรรม
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
:(งานลงทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ

นางสินีนาถ จรูญธรรม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
:kissงานควบคุมกำกับข้อมูลและรายงาน
:kissงานจัดสรรงบประมาณ

นางดาราทิพย์  ฤทธิร่วม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
งานชดเชยค่าบริการทางการแพทย์
งานตรวจสอบเวชระเบียน
งานแรงงานต่างด้าว
งานคืนสิทธิคนไร้สถานะ
งานประกันสังคม
งานพรบ.รถ


เจ้าพนักงานธุรการ
งานสารบัญและธุรการ

งานบ้านงานครัว

Web link

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ

งานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถนนส่วนราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 042711157 ต่อ 1211 - 1213