งานประกันสุขภาพ สสจ.สกลนคร ยินดีต้อนร้บสู่ ระบบประกันแบบใหม่

สสจ.สกลนคร

งานในฝ่าย

รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารประกอบการประชุมวันที่ 19 กันยายน 2557 ณ ห้องภูพานหลวง โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร

ประกันสุขภาพ
19 ก.ย. 57 15:33

สรุปข้อมูลบริการ(แก้ไข)

ประกันสุขภาพ
9 ก.ย. 57 09:31

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2557

ประกันสุขภาพ
4 ก.ย. 57 10:00

สรุปเงินเหมาจ่ายรายหัว 57(ณ 27 สค.57)

ประกันสุขภาพ
27 ส.ค. 57 10:28

ข้อมูลบริการ ณ 27สค.57

ประกันสุขภาพ
27 ส.ค. 57 10:23

สรุปข้อมูลบริการเขต8ไตรมาส3-57

ประกันสุขภาพ
27 ส.ค. 57 10:18

เอกสาร กวป.ส.ค.57

ประกันสุขภาพ
25 ส.ค. 57 15:19

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการดำเนินงานกองทุนตำบลในช่วงเปลี่ยนผ่าน(18-08-57)

ประกันสุขภาพ
20 ส.ค. 57 11:40

ข้อมูลBenchmarkingไตรมาส 2-57

ประกันสุขภาพ
8 ส.ค. 57 10:11

สรุปคะแนน unit cost56(4 สค.57)

ประกันสุขภาพ
5 ส.ค. 57 11:36
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
26
ระเบียนที่ 1 - 10 / 254    
วิชาการงานประกันฯ
ทดสอบบบบ
คมสันต์
23 เม.ย. 56 13:59
OP IP and Refer
ทดสอบบบบ
คมสันต์
23 เม.ย. 56 13:59
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
31
สัปดาห์ที่ 35
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
สัปดาห์ที่ 36
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
สัปดาห์ที่ 37
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
สัปดาห์ที่ 38
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
สัปดาห์ที่ 39
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
ภาพกิจกรรม

 

 หัวหน้างานประกันสุขภาพนางมะลิณี  แดนรักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่

นางมะลิณี แดนรักษ์
หัวหน้างานประกันสุขภาพ
งานควบคุมกำกับการเงินการคลัง
งานสถานการณ์การเงินการคลัง

นส.ยุพาภรณ์ แก้วกิ่ง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
งานกองทุนสุขภาพตำบล
งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
งานคณะกรรมการหลักประกันฯ

นายสมใจนึก โคตรธรรม
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
:(งานลงทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ

นางสินีนาถ จรูญธรรม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
:kissงานควบคุมกำกับข้อมูลและรายงาน
:kissงานจัดสรรงบประมาณ

นางดาราทิพย์  ฤทธิร่วม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
งานชดเชยค่าบริการทางการแพทย์
งานตรวจสอบเวชระเบียน
งานแรงงานต่างด้าว
งานคืนสิทธิคนไร้สถานะ
งานประกันสังคม
งานพรบ.รถ


เจ้าพนักงานธุรการ
งานสารบัญและธุรการ

งานบ้านงานครัว

Web link

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ

งานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถนนส่วนราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 042711157 ต่อ 1211 - 1213