งานประกันสุขภาพ สสจ.สกลนคร ยินดีต้อนร้บสู่ ระบบประกันแบบใหม่

งานในฝ่าย

  • งานลงทะเบียนผู้มีสิทธิ
  • งานสถานการณ์การเงินการคลัง
  • งานกองทุนสุขภาพตำบล
  • งานรับเรื่องร้องเรียน
     *แบบฟอร์มม.41

              *หลักฐานการรับเงิน

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนี้ระหว่างกัน 56-58

ประกันสุขภาพ
23 มิ.ย. 59 11:43

ข้อมูลหนี้ระหว่างกัน (23มิย.59)

ประกันสุขภาพ
23 มิ.ย. 59 11:32

หนี้ระหว่างกัน ณ  22  มิย.59

ประกันสุขภาพ
22 มิ.ย. 59 15:52

หนี้ระหว่างกัน

ประกันสุขภาพ
22 มิ.ย. 59 15:49

ข้อมูลเคลียร์หนี้ระหว่างกัน (ล่าสุดด)

ประกันสุขภาพ
22 มิ.ย. 59 15:47

เคลียร์หนี้ระหว่างกัน

ประกันสุขภาพ
22 มิ.ย. 59 15:43

การเคลียร์หนี้ระหว่างกัน (ล่าสุด)

ประกันสุขภาพ
22 มิ.ย. 59 14:49

การเคลียร์หนี้ระหว่างกัน

ประกันสุขภาพ
22 มิ.ย. 59 14:46

เคลียร์หนี้ระหว่างกัน 59

ประกันสุขภาพ
22 มิ.ย. 59 14:01

เอกสารประกอบการประชุมวันที่ 12,13 พฤษภาคม 2559

เอกสารประกอบการประชุม

พื้นที่แลกเปลี่ยน

เอกสารเชิญประชุม 25 พ.ค. 2559 พื้นที่อำเภอบ้านม่วง,อำเภอสว่างแดนดิน

เอกสารเชิญประชุม 26 พ.ค. 2559 พื้นที่อำเภอพรรณานิคม,แากาศอำนวย

ประกันสุขภาพ
16 พ.ค. 59 09:27
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
35
ระเบียนที่ 1 - 10 / 349    
วิชาการงานประกันฯ
ทดสอบบบบ
คมสันต์
23 เม.ย. 56 13:59
OP IP and Refer
ทดสอบบบบ
คมสันต์
23 เม.ย. 56 13:59
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
29
สัปดาห์ที่ 21
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 22
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 23
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 24
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 25
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 
ภาพกิจกรรม

 

 หัวหน้างานประกันสุขภาพนางมะลิณี  แดนรักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่

นางมะลิณี แดนรักษ์
หัวหน้างานประกันสุขภาพ
งานควบคุมกำกับการเงินการคลัง
งานสถานการณ์การเงินการคลัง

นส.ยุพาภรณ์ แก้วกิ่ง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
งานกองทุนสุขภาพตำบล
งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
งานคณะกรรมการหลักประกันฯ

นายสมใจนึก โคตรธรรม
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
:(งานลงทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ

นางสินีนาถ จรูญธรรม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
:kissงานควบคุมกำกับข้อมูลและรายงาน
:kissงานจัดสรรงบประมาณ

นางดาราทิพย์  ฤทธิร่วม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
งานชดเชยค่าบริการทางการแพทย์
งานตรวจสอบเวชระเบียน
งานแรงงานต่างด้าว
งานคืนสิทธิคนไร้สถานะ
งานประกันสังคม
งานพรบ.รถ


เจ้าพนักงานธุรการ
งานสารบัญและธุรการ

งานบ้านงานครัว

Web link

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ

E-office

งานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถนนส่วนราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 042711157 ต่อ 1211 - 1213