E-office
หน่วยงานภายในสสจ
หน้าหลัก บริหารทั่วไป - การเงิน - พัสดุ - ข่าวประกวดราคา - ธุรการ/สารบรรณ - หมวดยานพาหนะ ประกันสุขภาพ - แรงงานต่างด้าวฯ อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย แพทย์แผนไทย - ประมวลผลบริการแพทย์แผนไทย คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข - ข่าวประชาสัมพันธ์ - งานบริหารเวชภัณฑ์ พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข - ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สธ. - แผนงาน - ห้องประชุม - GIS - R2R - ICT - จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ - ระบบ CCTV สสจ.สกลนคร - E-Conference - DWARD - iReport club - JHCISสกลนคร - Hosxpสกลนคร นิติการ บริหารทรัพยากรบุคคล ควบคุมโรค - งานมะเร็ง/กองทุนมาลาเรีย - ระบาดวิทยา - EMS - เอดส์และวัณโรค - โรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ทันตสาธารณสุข พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ - งานผู้สูงอายุ - สุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ - QA Nurse ส่งเสริมสุขภาพ - งานอนามัยแม่และเด็ก - งานออกกำลังกาย กีฬาสาธารณสุข - PMQA - สุขภาพภาคประชาชน - งานสุขภาพจิต โรคไม่ติดต่อ - หน่วยแพทย์ พอ.สว. - Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์


24 ธ.ค. 59 15:54

แนวทางการส่งข้อมูล ปี 2558

คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดเก็บและการจัดส่งข้อมูลตามโครงสร้างมาตราฐานข้อมูลด้านสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข  Verson 2.0 (1 ตุลาคม 2557) ปีงบประมาณ 2558 
ดาวน์โหลด 

29 ก.ย. 57 10:42
ระเบียนที่ 1 - 2 / 2    
ดาวน์โหลด

5 ต.ค. 60 09:13

คู่มือ/เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน

* โปรแกรม Long term care V.2  (LTC2)     Link1     Link2  
* คู่มือการใช้งาน LTC2

6 ก.ย. 60 15:09

คู่มือการปฏิบัติการของหน่วยบริการสาธารณสุข

หนังสือ และคู่มือเกี่ยวกับการให้รหัสโรค / การบันทึกข้อมูลรหัส http://thcc.or.th/ebook.html

แนวทางการปฏิบัติงาน ICT ปี 59

1. แนวทางการใช้ตราอัตลักษณ์ กระทรวงสาธารณสุข หรือดูรายละเอียดได้ที่ http://www.moph.go.th/index.php/about/download_logo
2. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.. 2559 หรือดูรายละเอียดได้ที่ http://www.mict.go.th/view/1/ราคากลาง
3. นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ กระทรวงสาธารณสุข
4. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงสาธารณสุข พ.. 2559
5. ขั้นตอนการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ของหน่วยบริการ

6 ก.ย. 60 15:07

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด  (Thai CV Risk score)

ดาวน์โหลดชุดติดตั้ง ThaiCVRisk v1.0 (Beta3) Update01/11/2560 
ชุดติดตั้ง ThaiCVRisk v1.0 
คู่มือการใช้งาน ThaiCVRisk v1.0
โปรแกรมเสริม

1 พ.ย. 60 08:22

Libre Office 4.3.2

โปรแกรม LibreOffice คือ โปรแกรมประยุกต์ใช้งานทางด้านสำนักงาน มีความสามารถเหมือน  Microsoft Office ใช้ในการบริหารจัดการเอกสาร ภายในสำนักงาน งานนำเสนอ งานคำนวณและงานฐานข้อมูล

ข้อดีของ LibreOffice คือ
1.ประหยัดได้มหาศาล
2.ไม่มีค่าไลเซนส์ ถูกลิขสิทธิ์ ติดตั้งกี่เครื่องก็ได้ ไม่ต้องเรียนรู้ใหม่
3.ความสามารถ หน้าตา การใช้งาน เหมือน Office 2003 เกือบ 100%
4.เปิดและเซฟไฟล์ MS Office ได้ ยังคงเปิดไฟล์เก่าและแลกเปลี่ยนไฟล์กับคนที่ใช้ MS Office ได้
5.เลิกกังวลกับข่าวจับลิขสิทธิ์ ถูกลิขสิทธิ์ทั้งองค์กรอย่างประหยัดได้ เพียงแค่ปรับความเคยชินปลดล็อคจากไมโครซอฟท์
6.เลือกซอฟต์แวร์เอง ไม่ต้องตามอัปเกรดเพราะเปิดไฟล์คนอื่นไม่ได้

 Download  Libre Office 4.3.2

 โปรแกรม LibreOffice 4.3.2
 สำหรับราชการ ให้ download template เอกสารราชการไทย เวอร์ชั่น 1.7.0 (ไฟล์ชื่อ thai-template-1.7.0.oxt)
 ดาวน์โหลด 13 font ไทยในราชการ
 คู่มือการใช้งาน Writer 4.3.2
 คู่มือการใช้งาน Calc 4.3.2
 คู่มือการใช้งาน Impress 4.3.2

 KM : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

3 มิ.ย. 59 17:05

โปรแกรม TAKIS

คู่มือ/โปรแกรม TAKIS (สำหรับเครื่องลูกข่าย)

1.เตรียมความพร้อมโดยการปรับแต่งวินโดว์
  1.1 set IP Address Server 
        คู่มือคลิกที่นี่
  1.2 เปลี่ยน username password JHCIS server 
        คู่มือคลิกที่นี่
  1.3 ตรวจสอบ dotnetframework ว่ามีหรือไม่
         คู่มือคลิกที่นี่
  1.4 ถ้ายังไม่มีให้ทำการติดตั้ง
        โปรแกรม dotnet freamwork คลิกที่นี่
        คู่มือการติดตั้งคลิกที่นี่ 
   1.5 ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระยะไกล teamviewer 
        โปรแกรมคลิกที่นี่ 
         คู่มือการติดตั้งคลิกที่นี่ 
   1.6 ติดตั้งโปรแกรม TAKIS client ที่เครื่อง server JHCIS
        โปรแกรม TAKIS  สำหรับเครื่องลูกข่าย 
        คู่มือติดตั้งและใช้งานโปรแกรม TAKIS

คู่มือ/โปรแกรม TAKIS (สำหรับเครื่องแม่ข่าย)

6 มิ.ย. 59 10:00

โปรแกรม PROVIS

ชุดติดตั้ง PROVIS
สคริปต์ PROVISIMPORT

โปรแกรม HGIS

ชุดติดตั้ง HGIS Version 2 ต.ค. 57 สำหรับติดตั้งเครื่องใหม่ 
คู่มือการติดตั้งและใช้งาน HGIS  ปรับปรุง14 มิ.ย. 57 
Appserv 2.5.9 (สำหรับวินโดว์แนะนำให้ใช้เวอร์ชั่นนี้เท่านั้น)

3 มิ.ย. 59 16:17
ระเบียนที่ 1 - 7 / 7    
ประชุม AdminและQOF ประจำเดือน
     
วันที่
เวลา
ชื่อการประชุม
ดาวน์โหลไฟล์การประชุม
ผู้บันทึกการประชุม
1 1 ส.ค. 59 09.00 ประชุม Admin และ QOF ประจำเดือนสิงหาคม 2559 บันทึกการประชุม กนกกาญจน์
2 28 มิ.ย. 59 09.00 ประชุม Admin และ QOF ประจำเดือนมิถุนายน 2559 บันทึกการประชุม กนกกาญจน์
3 27 เม.ย. 59 09.00 ประชุม Admin และ QOF ประจำเดือนเมษายน 2559 บันทึกการประชุม กนกกาญจน์
4 28 มี.ค. 59 09.00 ประชุม Admin และ QOF ประจำเดือนมีนาคม 2559 บันทึกการประชุม กนกกาญจน์
5 23 ก.พ. 59 09.00 ประชุม Admin และ QOF ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 บันทึกการประชุม กนกกาญจน์
6 22 ม.ค. 59 09.00 ประชุม Admin และ QOF ประจำเดือนมกราคม 2559 บันทึกการประชุม กนกกาญจน์
7 23 พ.ย. 58 08.00 ประชุม Admin และ QOF ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 บันทึกการประชุม กนกกาญจน์
8 22 ต.ค. 58 08.00 ประชุม Admin และ QOF ประจำเดือนตุลาคม 2558 บันทึกการประชุม กนกกาญจน์
9 28 ก.ย. 58 08.00 ประชุม Admin และ QOF ประจำเดือนกันยายน 2558 บันทึกการประชุม กนกกาญจน์
10 24 ส.ค. 58 08.30 ประชุม Admin และ QOF ประจำเดือนสิงหาคม 2558 บันทึกการประชุม กนกกาญจน์
1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 10 / 22    
 
 
   กฎหมาย ICT
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2559 ประกาศ ณ วันที่ 18 เม.ย. 59
แผนการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2557 ประกาศ ณ วันที่ 6 ส.ค.57
แนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ของกระทรวงสาธารณสุข ประกาศ ณ วันที่ 7 ม.ค.56
พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550
นโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ IT ของกระทรวงสาธารณสุข (9ม.ค.56)
หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553
พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 (update)
พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ฉบับที่ 2
กรอบนโยบาย ICT2020 ฉบับผ่านความเห็นชอบจาก ครม.
 
 
 
 
   แบบฟอร์มการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง
แบบ ป.ป.ช. ๑ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง
แบบ ป.ป.ช. ๒ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างควบคุมงาน
แบบ ป.ป.ช. ๓ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบ
แบบ ป.ป.ช. ๔ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา
แบบ ป.ป.ช. ๕ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย
แบบ ป.ป.ช. ๖ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
แบบ ป.ป.ช. ๗ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
 
 
 
 
    หลักเกณฑ์ราคากลาง
หลักเกณฑ์ราคากลางการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ (๔ ก.ย.๕๖)
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๓/ว๒๒ ลงวันที่ ๘ มี.ค. ๕๖
หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว๑๒๘ ลว ๘ ส.ค. ๕๖
แนวทางการเปิดเผยราคากลางของหน่วยงานภาครัฐ
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๓/ว๒๒ ลงวันที่ ๘ มี.ค. ๕๖
หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว๑๒๘ ลว ๘ ส.ค. ๕๖
หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา ที่มา ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง
- แบบบัญชีราคากลางงานพัฒนาระบบโปรแกรมประยุกต์
คู่มือ แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง ที่มา ศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 
 
 
 
  เกณฑ์ราคาพื้นฐานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

เกณฑ์ราคาพื้นฐานเครื่องคอมพิวเตอร์ปี 2559 (11 มี.ค.59))

เกณฑ์ราคาพื้นฐานเครื่องคอมพิวเตอร์ปี 2558 (18 ก.พ.58)

เกณฑ์ราคาพื้นฐานเครื่องคอมพิวเตอร์ปี 2557 (21 ก.พ.57)

เกณฑ์ราคาพื้นฐานเครื่องคอมพิวเตอร์ปี 2556 (เพิ่มเติม)

เกณฑ์ราคาพื้นฐานเครื่องคอมพิวเตอร์ปี 2556 (8 มี.ค.56)

เกณฑ์ราคาพื้นฐานเครื่องคอมพิวเตอร์ปี2555(10 ก.พ.55)

เกณฑ์ราคาพื้นฐานเครื่องคอมพิวเตอรืปี2554 (11 ก.พ.54)

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) (12/05/2554)

 

 

 
 
 
  คู่มือ แนวทางปฏิบัติด้านคอมพิวเตอร์
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
คู่มือปฏิบัติแนวทางป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์)
คู่มือการปฏิบัติและแนวทางการป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
คู่มือการใช้งานอินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย สำหรับบุคคลทั่วไป
คู่มือและข้อปฏิบัติสำหรับ user

 

 

 

ที่มา : http://ict.moph.go.th และ http://www.mict.go.th

IT news

JQuery คืออะไร

 JQuery คือ ไลบรารีของโค้ดจาวาสคริปต์(JavaScript Library) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเว็บไซต์ JQuery ที่เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในการสร้างสีสันลูกเล่นต่างๆ ให้แก่เว็บไซต์ โดยที่ผู้พัฒนาไม่ต้องเสียเวลาในการพัฒนาโค้ดโปรแกรมให้ยุ่งยากซับซ้อนเหมือนแต่ก่อน และช่วยให้เราเรียกเขียนหรือใช้งานจาวาสคริปต์ และAjax ให้ง่ายขึ้น หรือจะเขียน JavaScript เพื่อดักEvent (เหตุการณ์) ต่างๆ ที่ต้องการ เช่น การ click, rollover, mouse

 JQuery เปิดตัวครั้งแรกในงานบาร์แคมป์นิวยอร์ก โดย จอห์น เรซิก (John Resig) เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2549 ตัวโค้ดของ JQuery มีลิขสิทธิ์และสัญญาอนุญาตแบบ Open Source โดยใช้สัญญาอนุญาตของ GFDL และ MIT License

 ความสามารถของJQuery
1. ใช้งาน DOM element โดยการเขียนไม่ Jquery จำเป็นต้องยึดติดกับbrowser
2. จัดการกับ Event เพิ่ม Event ลงในหน้าเว็บตามแต่ใจต้องการ
3. สามารถจัดการกับCSS (style sheet) ของ element นั้นๆได้
4. สามารถใส่ Effects and สร้าง Animations ลูกเล่นบนหน้าเว็บได้
5. ช่วยให้เขียน Ajax ได้ง่ายขึ้นทำให้ประหยัดเวลาในการเขียน Ajax และทำให้โค้ดสั้นลง
6. ทำEffect ต่างๆกับ Element ที่เราต้องการ เช่น การ hide DIV ที่เราต้องการ
7. ค้นหาelement ที่เราต้องการและจัดการ เพิ่มหรือลบ Attributes ที่เราต้องการได้
8. การสร้าง animation ได้แบบง่ายๆเลย ไม่ว่าจะทำรูปให้เคลื่อนที่ หรือ DIV เช่นเอา mouse จับ DIV ลากไปมา

ศึกษาวิธีใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ http://jqueryui.com/

ปรางค์ทิพย์
5 ก.พ. 57 11:32

                

                 iReport เป็นโปรแกรมรหัสเปิด(Open Source) ที่สามารถสร้างรายงาน และสามารถนำไปใช้งานกับโปรแกรมที่พัฒนาด้วยภาษาจาวาผ่านทาง JasperReports libraryสำหรับ iReport นี้พัฒนาด้วยภาษาจาวา

                 iReport สามารถกำหนดรูปแบบรายงาน สร้างกราฟแบบต่างๆ รูปภาพ รายงานย่อย รายงานแบบไขว้ โดยมีการเชื่อมต่อฐานข้อมูลผ่านทาง JDBC รวมทั้งยังสามารถพิมพ์และส่งออกรายงานในรูปแบบต่างๆดังนี้ PDF, RTF, XML, XLS, CSV, HTML, XHTML, text, DOCX,  OpenOffice

                 iReport รองรับการสร้าง Report Server ที่มีประสิทธิภาพสูง ระบบรักษาความปลอดภัย และให้บริการ Web Service เพื่อเชื่อมต่อกับโปรแกรมอื่นๆ เช่น JasperServer เป็น server ที่ทำงานอยู่บนเทคโนโลยีที่เป็นระบบเปิด(Open Source) JasperServer ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการทำงานร่วมกับโปรแกรมต่างๆในระดับองค์กรขนาดใหญ่ (Enterprise) สำหรับ JasperServer นั้นรองรับ web service, Java, PHP,C++ และ HTTP API ทั้งยังสนับสนุนการทำงานร่วมกับโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ (proprietary) และโปรแกรม open source RDBMS ทั้งยังรองรับระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย

                 การใช้ iReportสร้างรายงานจะช่วยให้ประหยัดเวลาในการสร้างรายงาน   สำหรับโปรแกรม JHCIS นั้นใช้โปรแกรม iReport Version 2.0 ซึ้งปัจจุบันพัฒนาถึง Varsion4.1 หากต้องการศึกษาเพิ่มเติมสามารถ Download ได้ที่ http://jasperforge.org/projects/ireport

 

คมสันต์
24 เม.ย. 55 23:00


Dropbox  กล่องวิเศษ ฝากไฟล์ได้ทุกที่ ทุกเวลา

                    หากคุณเป็นคนนึงที่มีปัญหาในการรับส่งข้อมูลระหว่างเครื่อง PC กับ Tablet แล้วล่ะก็ ต้องถูกใจโปรแกรม Dropbox แน่ เพราะมันคือโปรแกรมที่ช่วยให้คุณสามารถรับส่งไฟล์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  ไม่ว่าคุณจะใช้ระบบปฏิบัติการใด หรืออยู่ที่ไหนในโลกออนไลน์ คุณก็สามารถรับส่งไฟล์ได้ พร้อมกับลูกเล่นอีกมากมาย และที่สำคัญก็คือ สามารถใช้งานได้ฟรีๆถึง 2GB รองรับทั้ง Windows,  Mac, Linux, iPhone, iPod Touch, iPad, blackberry และระบบปฎิบัติการ  Android  อ่านรายละเอียดได้ที่นี่  หรือ ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่

ปรางค์ทิพย์
24 ต.ค. 56 08:55
ระเบียนที่ 1 - 3 / 3    
ปฏิทินปฏิบัติงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 47
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 
3
สัปดาห์ที่ 48
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
สัปดาห์ที่ 49
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
สัปดาห์ที่ 50
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
สัปดาห์ที่ 51
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
สัปดาห์ที่ 52
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 


เจ้าหน้าที่ศูนย์ ICT

นายคมสันต์ รักษาแสง
นายวสันต์ อุตศาสตร์
น.ส.กนกกาญจน์  วรคันทักษ์
นายทัพไทย  ภูแช่มโชติ
นายคมกฤช  แก้วมะ
นายอภิวัฒน์  แสงนนท์

 Web Link

งานในศูนย์ ICT

  • ระบบอินเตอร์เน็ต
  • ระบบ LAN
  • ระบบตู้สาขาโทรศัพท์
  • พัฒนาโปรแกรม
  • จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ
  • ระบบซ่อมบำรุงคอมฯ
  • งานวิชาการ ICT
คู่มือ
การใช้งานเว็บไซต์ สสจ.สน.

คู่มือ
การใช้งานอีเมล์ภาครัฐ

คู่มือ IPAD
คู่มือ
การใช้งาน E-Conference


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถนนบริเวณศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1121-1123 E-mail:  
ict_sakon@hotmail.com