ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
                                                     ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
                             

เอกสารประชาสัมพันธ์
     
เอกสารประชาสัมพันธ์
1 เอกสารเผยแพร่ประจำเดือน ตุลาคม 2563
2 เอกสารเผยแพร่ประจำเดือน กันยายน 2563
3 เอกสารเผยแพร่ประจำเดือน สิงหาคม 2563
4 เอกสารเผยแพร่ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
5 เอกสารเผยแพร่ประจำเดือน มิถุนายน 2563
6 เอกสารเผยแพร่ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
7 เอกสารเผยแพร่ประจำเดือน เมษายน 2563
8 เอกสารเผยแพร่ประจำเดือน มีนาคม 2563
9 เอกสารเผยแพร่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
10 เอกสารเผยแพร่ ประจำเดือน มกราคม 2563
11 เอกสารเผยแพร่ความรู้ 11-11-62
12 เอกสารเผยแพร่ความรู้ 17-10-62
13 เอกสารเผยแพร่ความรู้ 16-9-62
14 เอกสารเผยแพร่ความรู้ 27-8-62
15 เอกสารเผยแพร่ความรู้ 12-7-62
1
2
ระเบียนที่ 1 - 15 / 16    
ข่าวประกวดราคา
     
เรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง ขนาดใช้ในห้อง Negative Pressure จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร 28 ม.ค. 2564
2 เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลสกลนคร 26 ม.ค. 2564
3 เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อชุดคอมพิวเตอร์พร้อมจอภาพความละเอียดสูง สำหรับวินิจฉัยภาพทางการแพทย์ จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลสกลนคร 26 ม.ค. 2564
4 เผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ (PACS) จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลสกลนคร 22 ม.ค. 2564
5 เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนงาม ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ก.พ. 2564
6 เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองผือ ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 1 หลัง 28 ก.พ. 2564
7 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ และขยะอันตราย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - รพร.สว่างแดนดิน 18 ม.ค. 2565
8 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ และบรรจุผ้าผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร 1 ก.พ. 2564
9 ประกาศ จังหวัดสกลนคร เรื่อง เผยแพร่แผนการเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและในสารคัดหลั่งอัตโนมัติ พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางด้านเคมีคลินิก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สำหรับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 17 ก.พ. 2564
10 ประกาศ จังหวัดสกลนคร เรื่อง เผยแพร่แผนการเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและในสารคัดหลั่งอัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางด้านภูมิคุ้มกันวิทยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ถึง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ สำหรับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 17 ก.พ. 2564
11 เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถตู้โดยสารขนาดเล็ก 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน จัดซื้อด้วยเงินงบบริหารจัดการประกันสังคม ของโรงพยาบาลสกลนคร 30 ก.ย. 2564
12 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร 26 ม.ค. 2564
13 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร 25 ม.ค. 2564
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ระยะเวลา 1 ปี 26 ม.ค. 2564
15 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์จำนวน 1 รายการ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2564 สำหรับ รพ.สต.น้ำพุ 22 ม.ค. 2564
16 เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยาจำนวน 4 รายการ รพร.สว่างแดนดิน 19 ม.ค. 2564
17 รายงานผลการกำหนดราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 1 หลัง 28 ก.พ. 2564
18 รายงานผลการกำหนดราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสามขา ตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 1 หลัง 28 ก.พ. 2564
19 รายงานผลการกำหนดราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูวงน้อย ตำบลคำบ่อ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 1 หลัง 28 ก.พ. 2564
20 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 1 หลัง 28 ก.พ. 2564
21 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสามขา ตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 1 หลัง 28 ก.พ. 2564
22 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูวงน้อย ตำบลคำบ่อ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 1 หลัง 28 ก.พ. 2564
23 เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ งบค่าบริการทางแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการร้อยละ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลคำตากล้า 31 ม.ค. 2564
24 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (TOR) ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ สำหรับหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 11 ม.ค. 2564
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน ๔๐ เครื่อง ระยะเวลา ๒๔ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 ก.พ. 2564
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
274
ระเบียนที่ 1 - 25 / 6839    
คำสั่ง/ระเบียบ/ข้อปฏิบัติ
     
คำสั่ง/ระเบียบ/ข้อปฏิบัติ
ไม่พบข้อมูล
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
     
แบบฟอร์ม
ไม่พบข้อมูล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
27
สัปดาห์ที่ 52
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
สัปดาห์ที่ 53
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
สัปดาห์ที่ 01
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
สัปดาห์ที่ 02
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
สัปดาห์ที่ 03
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
สัปดาห์ที่ 04
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
นายคมสันต์  รักษาแสง
จพ.รังสีการแพทย์ชำนาญงาน


นางเยาวลักษณ์  แขวงเมือง
จพ.สถิติชำนาญงาน


นายคมกฤช  แก้วมะ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ทดสอบ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร   โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1232