กลุ่มงานนิติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ยินดีต้อนร้บทุกท่าน

 

รพ.สต.

นิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปรัชญาเศรษกิจพอเพียงและหลักการทรงงาน

  

พระราชประวัติ              การ์ตูนเศรษกิจพอเพียง       เรียนรู้หลักการทรงงาน        ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

คมสันต์
10 ต.ค. 54 14:24
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ฌกส.สธ.

สำเนางบดุล ฌกส.สธ.ปี 2553

วัชรพงษ์
11 ส.ค. 54 14:59

รายชื่อสมาชิก ฌกส.สธ.

วัชรพงษ์
15 มิ.ย. 54 08:36
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

บทสวดมนต์ก่อนการประชุม(ถวายอาลัย)

วัชรพงษ์
30 มิ.ย. 60 14:56

แนวทางการคัดเลือกผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและแบบประเมินหน่วยงาน

แบบฟอร์มผลงานดีเด่น

วัชรพงษ์
14 ก.พ. 56 08:43

                                                     

 

ประชุมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 6                                                   ประชุมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 7

วัชรพงษ์
28 ก.ย. 55 08:42

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙

คมสันต์
27 ธ.ค. 54 15:22
ระเบียนที่ 1 - 4 / 4    
บุคคลต้นแบบ

 

บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม ปี ๒๕๕๕

วัชรพงษ์
2 ต.ค. 55 16:11

ประวัติ

วัชรพงษ์
16 ส.ค. 54 16:04
สรุปเรื่องร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรม สสจ.สกลนคร

สรุปเรื่องร้องเรียน ศูนย์ดำรงธรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

มกราคม 2558  กุมภาพันธ์ 2558

วัชรพงษ์
16 มิ.ย. 58 11:25
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ที่ราชพัสดุ

รายละเอียดที่ราชพัสดุ หน่วยงานในสังกัด สสจ.สกลนครคลิ๊กที่ชื่ออำเภอ

 อ.กุดบาก            อ.กุสุมาลย์          อ.คำตากล้า               อ.โคกศรีสุพรรณ       อ.เจริญศิลป์                 อ.เต่างอย

อ.นิคมน้ำอูน        อ.บ้านม่วง          อ.พรรณานิคม           อ.พังโคน                     อ.โพนนาแก้ว               อ.ภูพาน  

อ.เมือง                 อ.วานรนิวาส       อ.สว่างแดนดิน          อ.ส่องดาว                   อ.อากาศอำนวย          อ.วาริชภูมิ         สสจ.สกลนคร

วัชรพงษ์
13 ก.ย. 54 20:35
บุคลากรลา/ไปราชการสัปดาห์นี้
     
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
หน่วยงาน
ประเภท
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
จำนวนวัน
สถานที่
ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 แจ้งอนุม้ติแผนรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โรงพยาบาลกุสุมาลย์ 16 ก.พ. 2560
2 ประกาศเผยแพร่การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร 31 ม.ค. 2560
3 ประกาศเผยแพร่การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อนการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร 31 ม.ค. 2560
4 เผยแพร่การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อนการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร 31 ม.ค. 2560
5 เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 20 ก.พ. 2560
6 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2560โรงพยาบาลโพนนาแก้ว 31 มี.ค. 2560
7 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนฯ(งบค่าเสื่อม 2560) สำหรับโรงพยาบาลนิคมน้ำอูน อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร 28 ก.พ. 2560
8 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนฯ(งบค่าเสื่อม 2560) สำหรับโรงพยาบาลนิคมน้ำอูน อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร 1 ก.พ. 2560
9 ประกาศเผยแพร่การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อน ตามประกาศจังหวัดสกลนคร ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ของโรงพยาบาลสกลนคร 30 ก.ย. 2560
10 โรงพยาบาลกุสุมาลย์ ขอประกาศเผยแพร่แผนงบค่าเสื่อมปี 60 28 ก.พ. 2560
11 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องดูดควันชนิดไม่มีท่อ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีตกลงราคา รพร.สว่างแดนดิน 17 ม.ค. 2560
12 เผยแพร่ตารางราคากลางซื้อเครื่องดูดควันชนิดไม่มีท่อ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีตกลงราคา รพร.สว่างแดนดิน 17 ม.ค. 2560
13 รายงานผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)และประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๕ กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ของโรงพยาบาลสกลนคร 28 ก.พ. 2560
14 แจ้งอนุมัติแผนรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โรงพยาบาลบ้านม่วง 16 ก.พ. 2560
15 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ ปีงบประมาณ 2560 โรงพยาบาลเต่างอย 28 ก.พ. 2560
16 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์สำนักงาน ปีงบประมาณ 2560 โรงพยาบาลเต่างอย 28 ก.พ. 2560
17 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ปีงบประมาณ 2560 โรงพยาบาลเต่างอย 31 มี.ค. 2560
18 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องเผยแพร่แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2560 สำหรับโรงพยาบาลอากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 16 ก.พ. 2560
19 เผยแพร่รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ สำหรับโรงพยาบาลคำตากล้า จังหวัดสกลนคร 16 ก.พ. 2560
20 ประกาศเผยแพร่แผนงบลงทุน ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ ปีงบประมาณ 2560 สำหรับโรงพยาบาลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 13 ก.พ. 2560
21 เผยแพร่แผนครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 ของโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร 30 ก.ย. 2560
22 เผยแพร่แผนวัสดุทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560 ของโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร 30 ก.ย. 2560
23 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาและสรุปผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. จำนวน ๒ คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รพร.สว่างแดนดิน 12 ก.พ. 2560
24 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องทำให้ปราศจากเชื้อด้วยอุณหภูมิต่ำ ออแก๊ส ETO จำนวน ๑ เครื่อง ของโรงพยาบาลสกลนคร 16 ม.ค. 2560
25 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ในตำแหน่งนักวิชาการ สาธารณสุข เงินบำรุง โรงพยาบาลวาริชภูมิ 31 ม.ค. 2560
26 ประกาศเรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ณ รพร.สว่างแดนดิน 11 ก.พ. 2560
27 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2560 โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร 30 ก.ย. 2560
28 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2560 โรงพยาบาลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 30 ก.ย. 2560
29 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560 สำหรับโรงพยาบาลอากาศอำนวยจังหวัดสกลนคร 10 ก.พ. 2560
30 สอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า ตามโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund)ของโรงพยาบาลสกลนคร 20 ม.ค. 2560
31 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ หน่วยโรงพยาบาลบ้านม่วง ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว, ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 9 ก.พ. 2560
32 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ หน่วยโรงพยาบาลบ้านม่วง ครุภัณฑ์การแพทย์ ๑๔ รายการ 9 ก.พ. 2560
33 ประกาศเผยแพร่แผนงบค่าบริการทางการแพทย์ ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปี 2560 โรงพยาบาลส่องดาว 31 ม.ค. 2560
34 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ หน่วยโรงพยาบาลบ้านม่วง กอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร กรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 9 ก.พ. 2560
35 เผยแพร่แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 รพ.โคกศรีสุพรรณ 30 ก.ย. 2560
36 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคารพักคนไข้ 298 เตียง 8 ชั้น ถึงอาคารรังสีรักษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 ม.ค. 2560
37 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (งบค่าเสื่อม) สำหรับโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร 31 ม.ค. 2560
38 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (งบค่าเสื่อม) สำหรับโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร 31 ม.ค. 2560
39 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2560 สำหรับ รพ.เจริญศิลป์ 28 ก.พ. 2560
40 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โรงพยาบาลวาริชภูมิ 30 ก.ย. 2560
41 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โรงพยาบาลวาริชภูมิ 30 ก.ย. 2560
42 เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ สำหรับหน่วยบริการ ๙๐% รายการครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๕ รายการ รพร.สว่างแดนดิน 9 ก.พ. 2560
43 แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2560 โรงพยาบาลกุดบาก 31 ม.ค. 2560
44 ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องล้างจานระบบสายพาน จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร 6 ก.พ. 2560
45 รายละเอียด ขอส่งแบบประเมินตนเองแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Base) โรงพยาบาลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 30 ม.ค. 2560
46 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลวาริชภูมิ 15 ม.ค. 2560
47 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ รพร.สว่างแดนดิน 9 ม.ค. 2560
48 เผยแพร่รายละเอีดและคุณลักษณะเฉพาะสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ รพร.สว่างแดนดิน 9 ม.ค. 2560
49 เผยแพร่ตารางราคากลางสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ รพร.สว่างแดนดิน 29 ม.ค. 2560
50 แผนจัดซื้อวัสดุ ปีงบประมาณ 2560 โรงพยาบาลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 30 ก.ย. 2560
51 แผนจัดซื้อวัสดุ ปีงบประมาณ 2560 โรงพยาบาลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 30 ก.ย. 2560
52 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ของโรงพยาบาลสกลนคร 30 ก.ย. 2560
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารห้องแพทย์แผนไทยและห้องทันตกรรม รพ.สต.หนองฮาง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 31 ม.ค. 2560
54 สรุปผลการสอบราคาจ้างก่อสร้างห้องแพทย์แผนไทยและห้องทันตกรรม รพ.สต.หนองฮาง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 31 ม.ค. 2560
55 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ สำหรับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 31 ม.ค. 2560
56 รายงานผลการจัซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2559 ณ โรงพยาบาลกุดบาก 31 ธ.ค. 2559
57 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาและสรุปผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถพยาบาล (รถตู้) ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. จำนวน ๑ คัน สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน (เลขที่โครงการ ๕๙๑๒๖๐๕๒๒๐๐) 21 ม.ค. 2560
58 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาและสรุปผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถพยาบาล (รถตู้) ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. จำนวน ๑ คัน สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน (เลขที่โครงการ ๕๙๑๒๖๐๕๖๕๖๑) 21 ม.ค. 2560
59 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาและสรุปผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี.หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 21 ม.ค. 2560
60 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๓ รายการ สำหรับ รพร.สว่างแดนดิน 20 ม.ค. 2560
61 รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2559 โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร 31 ม.ค. 2560
62 ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ปีงบประมาณ 2560 โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร 30 ก.ย. 2560
63 รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง รพ.กุดบาก 31 ม.ค. 2560
64 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน สำหรับ รพร.สว่างแดนดิน 20 ม.ค. 2560
65 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถพยาบาล(รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน เลขที่โครงการ ๕๙๑๒๖๐๕๖๕๖๑ รพร.สว่างแดนดิน 20 ม.ค. 2560
66 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถพยาบาล(รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน เลขที่โครงการ ๕๙๑๒๖๐๕๒๒๐๐ รพร.สว่างแดนดิน 20 ม.ค. 2560
67 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง รพ.กุดบาก 31 ม.ค. 2560
68 ระบบยข้อมูลเกี่ยวข้องการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ-พ.ศ.2560-ของโรงพยบาลกุดบาก 30 ก.ย. 2560
69 รายงานผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ สำหรับหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 31 ธ.ค. 2559
70 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร ก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนิคมน้ำอูน ตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร 31 ธ.ค. 2559
71 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 23 ธ.ค. 2559
72 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 16 ม.ค. 2560
73 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนิคมน้ำอูน ตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร 1 หลัง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 ธ.ค. 2559
74 เผยแพร่ตารางเปิดเผยราคากลาง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. จำนวน ๒ คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับ รพร.สว่างแดนดิน 15 ม.ค. 2560
75 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณ์การแพทย์ เครื่องช่วยพยุงตัวแบบมีรางเลื่อน จำนวน 1 เครื่อง สำหรับ โรงพยาบาลส่องดาว จังหวัดสกลนคร 31 ธ.ค. 2559
76 รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) รายการก่อสร้าง อาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ 8-9 เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 162 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสกลนคร 31 ธ.ค. 2559
77 รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) รายการก่อสร้าง อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง(12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร โรงพยาบาลวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 31 ธ.ค. 2559
78 รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) รายการก่อสร้าง อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง(12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร โรงพยาบาลพังโคน จังหวัดสกลนคร 31 ธ.ค. 2559
79 รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) รายการก่อสร้าง อาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 576 ตารางเมตร โรงพยาบาลอากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 31 ธ.ค. 2559
80 รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) รายการก่อสร้าง อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง(12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร โรงพยาบาลกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 31 ธ.ค. 2559
81 รายงานผลกาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 16 เครื่อง 31 ธ.ค. 2559
82 รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) รายการก่อสร้าง อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง(12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร โรงพยาบาลบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 31 ธ.ค. 2559
83 รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) รายการก่อสร้าง อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง(12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร โรงพยาบาลวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 31 ธ.ค. 2559
84 รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) รายการก่อสร้าง อาคารแพทย์แผนไทย เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 290 ตารางเมตร โรงพยาบาลกุดบาก จังหวัดสกลนคร 31 ธ.ค. 2559
85 รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) รายการก่อสร้าง อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร 31 ธ.ค. 2559
86 เผยแพร่รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนปีงประมาณ พ.ศ.2559 ณ โรงพยาบาลกุดบาก 31 ธ.ค. 2559
87 ยกเลิกประกาศและรายงายผลการประกวดราคาซื้อเครื่องทำให้ปราศจากเชื้อด้วยอุณหภูมิต่ำ ออแก๊ส ETO จำนวน ๑ เครื่อง ของโรงพยาบาลสกลนคร 31 ม.ค. 2560
88 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน รพร.สว่างแดนดิน 19 ธ.ค. 2559
89 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน รพร.สว่างแดนดิน 19 ธ.ค. 2559
90 เผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน รพร.สว่างแดนดิน จัดซื้อโดยวิธีสอบราคา 19 ธ.ค. 2559
91 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถพยาบาล(รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ จำนวน ๑ คัน เลขที่โครงการ ๕๙๑๒๖๐๕๖๕๖๑ รพร.สว่างแดนดิน 19 ธ.ค. 2559
92 เผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถพยาบาล(รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ จำนวน ๑ คัน เลขที่โครงการ ๕๙๑๒๖๐๕๖๕๖๑ รพร.สว่างแดนดิน จัดซื้อโดยวิธีสอบราคา 19 ธ.ค. 2559
93 เผยแพร่ตารางราคากลางสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถพยาบาล(รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ จำนวน ๑ คัน เลขที่โครงการ ๕๙๑๒๖๐๕๖๕๖๑ รพร.สว่างแดนดิน 7 ม.ค. 2560
94 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถพยาบาล(รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ จำนวน ๑ คัน เลขที่โครงการ ๕๙๑๒๖๐๕๒๒๐๐ รพร.สว่างแดนดิน 19 ธ.ค. 2559
95 เผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถพยาบาล(รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ จำนวน ๑ คัน เลขที่โครงการ ๕๙๑๒๖๐๕๒๒๐๐ รพร.สว่างแดนดิน จัดซื้อโดยวิธีสอบราคา 19 ธ.ค. 2559
96 เผยแพร่ตารางราคากลางสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถพยาบาล(รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ จำนวน ๑ คัน เลขที่โครงการ ๕๙๑๒๖๐๕๒๒๐๐ รพร.สว่างแดนดิน 7 ม.ค. 2560
97 เผยแพร่ตารางเปิดเผยราคากลาง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน สำหรับ รพร.สว่างแดนดิน 9 ม.ค. 2560
98 ประกาศรายชื่อผู้ชนะและรายงานผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ (NIBP+EKG monitor+O2 Saturation)จำนวน ๑๗ เครื่อง ของโรงพยาบาลสกลนคร 31 ม.ค. 2560
99 สรุปผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 19 รายการ โรงพยาบาลโพนนาแก้ว 30 ธ.ค. 2559
100 เผยแพร่แผนปฏิบัติการจ้างเหมาซ่อมแซมรถพยาบาลทะเบียน กข-๘๙๙๗ รพร.สว่างแดนดิน 6 ม.ค. 2560
จำนวนข่าวประกวดราคารายอำเภอ ปีงบประมาณ 2557
     
ชื่อหน่วยงาน
ปีเดือน
รวม
201701
1 พัสดุและก่อสร้าง 1 1
2 รพช.กุดบาก 1 1
3 รพช.กุสุมาลย์ 2 2
4 รพช.คำตากล้า 1 1
5 รพช.นิคมน้ำอูน 2 2
6 รพช.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร 2 2
7 รพช.พระอาจารย์แบน ธนากโร 4 4
8 รพช.พังโคน 1 1
9 รพช.วานรนิวาส 1 1
10 รพช.วาริชภูมิ 3 3
11 รพช.ส่องดาว 1 1
12 รพช.อากาศอำนวย 2 2
13 รพช.เจริญศิลป์ 1 1
14 รพช.เต่างอย 3 3
15 รพช.โคกศรีสุพรรณ 1 1
16 รพท.สกลนคร 8 8
17 รพร.สว่างแดนดิน 5 5
18 สสอ.บ้านม่วง 4 4
19 สสอ.โพนนาแก้ว 1 1
รวม 44 44
ระเบียนที่ 1 - 19 / 19    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
29
สัปดาห์ที่ 13
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 14
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 15
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 16
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 17
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 

กลุ่มงานนิติการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1202-1203

Daha fazla dayanamayan patron seksi porno indir beyaz götü olan asistanı domaltarak onun ıslanan amcığından içeriye Altyazılı Porno doğru uzun yarağını yerleştirerek hemen tezgah önünde git gel yapıyor. bedava porno indir Zevk alarak yaşadığı ayak porno üstü ilişkiden oldukça memnun olan asistan kadın sex hikayeleri ileride üzerindeki gecelikleri çıkararak banyoda rahat olmayan porno sex ama zevk dolu pozisyonlarda cinselliğe imza atarak çılgınlık yaparak Palyaço Porno patronuyla unutulmaz bir film ortaya koyuyor. Beyaz porno izle götünün güzelliği karşısında etkilenen patron onun belinden tutarak Kasaba HD Porno sikmesi sonrasında boşalarak orgazm olmanın mutluluğunu yaşayarak asistanına teşekkür ediyor.