สสจ.สกลนคร

งานในกลุ่มงาน

การเงิน
พัสดุ
ธุรการ

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายลเอียดลดยอดหักสหกรณ์ ประจำเดือน  ธันวาคม  2557

ดาวน์โหลดที่นี้

17 ธ.ค. 57 14:35

ด่วนที่สุด

ขอให้ สสอ.ทุกแห่ง ส่งรายละเอียดทะเบียนทรัพย์สินของ สสอ.ให้กับงานการเงิน สสจ.สกลนคร โดยส่งมาที่ E-Mail: nunui_2530@hotmail.com

หรือส่งแฟกซ์ มาที่สำนักงานสาธารณสุขสกลนคร (งานการเงิน) ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2557

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่

12 ธ.ค. 57 11:11

ขอให้ตรวจสอบรายละเอียดเงินเดือน และค่าจ้างประจำ  ประจำเดือน  ธันวาคม  2557 
และใหลงลายมิอชื่อผู้ตรวจสอบในเอกสารทุกฉบับ
ส่งกลับคืนงานการเงินและบัญชี  สสจ.สน. ภายในวันที่  15  ธ.ค. 2557

11 ธ.ค. 57 14:55

แจ้งการโอนเงินค่าการศึกษาบุตร (รพ )

28 พ.ย. 57 16:26
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
76
ระเบียนที่ 1 - 4 / 301    
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ร่าง TOR เครื่องตรวจสะท้อนความถี่สูงของหัวใจ ของโรงพยาบาลสกลนคร 12 ธ.ค. 2557
2 ร่าง TOR เครื่องอัลตราซาวน์ ของโรงพยาบาลสกลนคร 12 ธ.ค. 2557
3 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด ไม่น้อยกว่า 200 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับ โรงพยาบาลโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 18 ธ.ค. 2557
4 ตารางเปิดเผยราคากลางประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 200 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับ โรงพยาบาลโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 9 ม.ค. 2558
5 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 1 เครื่องสำหรับโรงพยาบาลนิคมน้ำอูน อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร 1 ธ.ค. 2557
6 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 5 รายการ 26 ธ.ค. 2557
7 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ 26 ธ.ค. 2557
8 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง สำหรับโรงพยาบาลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร 9 ธ.ค. 2557
9 เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๙ รายการ สำหรับโรงพยาบาลชุมชน ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร จังหวัดสกลนคร (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร) 25 พ.ย. 2557
10 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการประกวดราคาซื้อเวชภัณ์ยา เพื่อใช้ในราชการโรงพยาบาลในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 8 (ชุดที่ 11) 28 พ.ย. 2557
11 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการประกวดราคาซื้อเวชภัณ์ยา เพื่อใช้ในราชการโรงพยาบาลในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 8 (ชุดที่ 10) 28 พ.ย. 2557
12 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการประกวดราคาซื้อเวชภัณ์ยา เพื่อใช้ในราชการโรงพยาบาลในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 8 (ชุดที่ 9) 28 พ.ย. 2557
13 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 21 พ.ย. 2557
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๘๕ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ๑ หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ 31 ธ.ค. 2557
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร ๑ ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ 31 ธ.ค. 2557
16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยใน ๖๐ เตียง เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๓๒๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลพังโคล ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร ๑ หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ 31 ธ.ค. 2557
17 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุม จำนวน ๑ ห้อง ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 15 ธ.ค. 2557
18 ตาราง ปปช.๐๑ และ BOQ จ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุม จำนวน ๑ ห้อง ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 15 ธ.ค. 2557
19 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์“ยา”แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ เพื่อใช้ในราชการโรงพยาบาลในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ ๘ ชุด ๑๔ 27 ก.พ. 2558
20 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์“ยา”แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ เพื่อใช้ในราชการโรงพยาบาลในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ ๘ ชุด ๑๓ 27 ก.พ. 2558
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
40
ระเบียนที่ 1 - 20 / 790    
ข่าวพัสดุ/ก่อสร้าง
     
เรื่อง
วันประกาศ
1 แนวทางกำหนดงบประมาณค่าก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2555 19 มิ.ย. 56
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
30
สัปดาห์ที่ 48
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
สัปดาห์ที่ 49
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
สัปดาห์ที่ 50
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
สัปดาห์ที่ 51
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
สัปดาห์ที่ 52
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
ภาพกิจกรรม

กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1141 - 1147