สสจ.สกลนคร

งานในกลุ่มงาน

การเงิน
พัสดุ
ธุรการ

รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอให้แจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ของข้าราชการที่บรรจุใหม่ ตามคำสั่งจังหวัดสกลนครที่ 2467/2557 ลงวันที่  28  สิงหาคม  2557  ที่งานการเงินและบัญชี สสจ.สกลนคร ภายในวันที่  5  กันยายน  2557  หากไม่แจ้งเดือน ต.ค.57 จะไม่สามารถเบิกจ่ายเงินเดือนให้ได้ เนื่องจากเข้าระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ แล้ว

2 ก.ย. 57 14:25

รายละเอียดโอนเงินงบประมาณ ของโรงพยาบาล  ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 1

 

 

ดาวน์โหลดที่นี่

20 ส.ค. 57 10:48

แจ้งโอนเงินบัญชี 6 (1 ส.ค.57)

ดาวน์โหลดที่นี่

7 ส.ค. 57 14:59

แจ้งโอนค่ารักษา+ค่าการศึกษาบุตร สสอ.(1 ส.ค.57)

ดาวน์โหลดที่นี่

4 ส.ค. 57 08:51
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
71
ระเบียนที่ 1 - 4 / 281    
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการจำนวน 1 รายการ ณ รพร.สว่างแดนดิน 1 ต.ค. 2557
2 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 22 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 31 ต.ค. 2557
3 ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องดึงคอและดึงหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงชนิดปรับระดับได้ จำนวน ๓ เครื่อง สำหรับโรงพยาบาลกุสุมาลย์,พังโคน และโรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 4 ก.ย. 2557
4 ประกาศราคากลางเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน ณ รพร.สว่างแดนดิน 22 ก.ย. 2557
5 ประกาศสอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ ทางการแพทย์ เครื่องช่วยหายใจ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 22 ก.ย. 2557
6 ร่าง TOR เครื่อง X-Ray ดิจตอล ขนาดไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ MA ชนิดหลอกแขวน 21 ส.ค. 2557
7 ซื้อเครื่องInfusion pump จำนวน 10 เครื่อง ของโรงพยาบาลสกลนคร 27 ส.ค. 2557
8 ประกาศประกวดราคาจ้างทำลายขยะติดเชื้อ ของโรงพยาบาลสกลนคร 28 ส.ค. 2557
9 ซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร จำนวน 4 เครื่อง 26 ส.ค. 2557
10 ร่าง TOR จ้างทำความสะอาด ของโรงพยาบาลสกลนคร 18 ส.ค. 2557
11 ประกาศร่าง TOR ราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเชื่อมอาคาร ณ รพร.สว่างแดนดิน 8 ก.ย. 2557
12 ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิคส์ อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับ อสม.ในการดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 14 ส.ค. 2557
13 ร่าง TOR เช่าเครื่องสลายนิ่ว จำนวน ๑ เครื่อง 14 ส.ค. 2557
14 ประกาศเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอ็กเรย์ให้เป็นระบบดิจิตอล ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 1 ก.ย. 2557
15 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 1 ก.ย. 2557
16 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (ชุด 2) 5 ส.ค. 2557
17 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (ชุด 1) 5 ส.ค. 2557
18 ประกาศจังหวัดสกลนคร "เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างส้วมสาธารณะตามมาตรฐาน HAS จำนวน ๓ แห่ง" สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างส้วมสาธารณะตามมาตรฐาน HAS จำนวน ๓ แห่ง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสุขเกษม ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนสวาง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ราคากลางเป็นเงิน ๕๕๕,๐๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 14 ส.ค. 2557
19 ร่างคุณลักษณะเฉพาะของยา สำหรับการประกวดราคาซื้อยาร่วมโรงพยาบาลในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 8 จำนวน 33 รายการ(ชุด 12) 5 ส.ค. 2557
20 โรงพยาบาลกุดบาก ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 12 รายการ กำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 20 สิงหาคม 2557 19 ส.ค. 2557
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
37
ระเบียนที่ 1 - 20 / 733    
ข่าวพัสดุ/ก่อสร้าง
     
เรื่อง
วันประกาศ
1 แนวทางกำหนดงบประมาณค่าก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2555 19 มิ.ย. 56
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
31
สัปดาห์ที่ 35
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
สัปดาห์ที่ 36
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
สัปดาห์ที่ 37
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
สัปดาห์ที่ 38
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
สัปดาห์ที่ 39
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
ภาพกิจกรรม

กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1141 - 1147