สสจ.สกลนคร

งานในกลุ่มงาน

การเงิน
พัสดุ
ธุรการ

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดลดยอดสหกรณ์ เมษายน  2558

ดาวน์โหลดที่นี้

23 เม.ย. 58 16:25

แจ้งโอนเงินงบประมาณ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558

ดาวน์โหลดที่นี่

22 มี.ค. 58 19:49

แจ้งรายละเอียดลดยอดสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มี.ค.2558

ดาวน์โหลดที่นี้

18 มี.ค. 58 15:48

แจ้งโอนค่ารักษา - ค่าการศีกษาบุตร สสอ. (26 ก.พ. 2558)

ดาวน์โหลดที่นี่

27 ก.พ. 58 09:50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
80
ระเบียนที่ 1 - 4 / 319    
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 รายละเอียดแผนประมาณการใช้เงินบำรุงโรงพยาบาลส่องดาว ประจำปีงบประมาณ 2558 27 เม.ย. 2558
2 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์กล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนระบบวีดีทัศน์ จำนวน ๑ เครื่อง 22 พ.ค. 2558
3 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 รพร.สว่างแดนดิน 24 พ.ค. 2558
4 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ คือ เครื่องนึ่งฆ่าจุลินทรีย์ระบบอัตโนมัติ ขนาดความจุ ๗๐๐ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง และโคมไฟผ่าตัดใหญ่คู่ขนานไม่น้อยกว่า ๑๓๐๐๐๐ ลักษณ์หลอดฮาโลเจน จำนวน ๑ ชุด สำหรับโรงพยาบาลบ้านม่วง 6 พ.ค. 2558
5 แบบรายงาน 3.7 ร้อยละของจำนวนงบประมาณในแต่ละวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (เวชภัณฑ์ยา) โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร เดือน ต.ค.57 ถึง มี.ค.58 31 พ.ค. 2558
6 แบบรายงาน 3.6 ร้อยละของจำนวนโครงการในแต่ละวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (เวชภัณฑ์ยา) โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร เดือน ต.ค.57 ถึง มี.ค.58 31 พ.ค. 2558
7 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดความดันดิจิตอลพร้อมเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือด สำหรับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 6 พ.ค. 2558
8 เปิดเผยราคากลาง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งบค่าเสื่อม 2558 โรงพยาบาลเต่างอย 11 พ.ค. 2558
9 การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน นอกแผน โรงพยาบาลสกลนคร 30 มิ.ย. 2558
10 รายงานแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2558 โรงพยาบาลกุดบาก 30 เม.ย. 2558
11 ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ ของโรงพยาบาลวานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 16 เม.ย. 2558
12 ประกาศจังหวัดสกลนคร "สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคาร รพ.สต.โพนสวาง จำนวน ๑ หลัง ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนสวาง ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน จังหวัสกลนคร ราคากลางเป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 29 เม.ย. 2558
13 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ ณ โรงพยาบาลวาริชภูมิ 20 เม.ย. 2558
14 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องจุลทรรศน์แบบสองตาใช้สำหรับงานวิจัยจำนวน ๒ เครื่อง สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแสนพันและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 28 เม.ย. 2558
15 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับโรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร 20 เม.ย. 2558
16 ตารางเปิดเผยราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถพยาบาล(รถตู้) จำนวน ๑ คัน สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 5 พ.ค. 2558
17 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถพยาบาล(รถตู้) จำนวน ๑ คัน สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 10 เม.ย. 2558
18 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Dihydroergocristine Cap 3 mg 31 พ.ค. 2558
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ(เวชภัณฑ์ยา)ในรอบเดือน มีนาคม 2558 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสกลนคร (ชุด 2) 30 เม.ย. 2558
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ(เวชภัณฑ์ยา)ในรอบเดือน มีนาคม 2558 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสกลนคร (ชุด 1) 30 เม.ย. 2558
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
47
ระเบียนที่ 1 - 20 / 921    
ข่าวพัสดุ/ก่อสร้าง
     
เรื่อง
วันประกาศ
1 แนวทางกำหนดงบประมาณค่าก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2555 19 มิ.ย. 56
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
29
สัปดาห์ที่ 13
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 14
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 15
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 16
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 17
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 
ภาพกิจกรรม

กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1141 - 1147