สสจ.สกลนคร

งานในกลุ่มงาน

การเงิน
พัสดุ
ธุรการ

รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งโอนเงินงบประมาณเดือนกันยายน 2557 ครั้งที่ 2 รพช.

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

12 ก.ย. 57 18:57

แจ้งโอนเงินงบประมาณ เดือนก้ันยายน  2557 สสอ.

 

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี้

12 ก.ย. 57 18:55

แจ้งรายละเอียดโอนเงินงบประมาณเดือนกันยายน 2557 รพช. ครั้งที่ 1

 

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

12 ก.ย. 57 18:50

แจ้งรายละเอีิยดโอนเงินงบประมาณประจำเดือนสิงหาคม 2557 ครั้งที่ 3 รพช.

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี้

12 ก.ย. 57 14:21
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
73
ระเบียนที่ 1 - 4 / 289    
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศ ร่างคุณลักษณะเฉพาะของยา สำหรับการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาเพื่อใช้ในราชการโรงพยาบาลในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 8 (ชุด 13) 22 ก.ย. 2557
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องอ่านและแปลงสัญญาณเครื่องเอ็กเรย์ ณ รพร.สว่างแดนดิน 17 ต.ค. 2557
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ณ รพร.สว่างแดนดิน 11 ต.ค. 2557
4 ซื้อ Maxillo set 24 ก.ย. 2557
5 ประกาศจังหวัดสกลนคร "เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างส้วมสาธารณะตามมาตรฐาน HAS จำนวน ๓ แห่ง(ครั้งที่ ๒)" สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างส้วมสาธารณะตามมาตรฐาน HAS จำนวน ๓ แห่ง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสุขเกษม ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนสวาง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ราคากลางเป็นเงิน ๕๕๕,๐๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 25 ก.ย. 2557
6 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ รพ.สต.วัฒนา และ รพ.สต.หนองแวง อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 23 ก.ย. 2557
7 ซื้อเครื่องทำความอบอุ่นร่างการ(Bair hugger) 23 ก.ย. 2557
8 ประกาศ การประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเชื่อมอาคาร ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 3 ต.ค. 2557
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการจำนวน 1 รายการ ณ รพร.สว่างแดนดิน 1 ต.ค. 2557
10 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 22 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 31 ต.ค. 2557
11 ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องดึงคอและดึงหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงชนิดปรับระดับได้ จำนวน ๓ เครื่อง สำหรับโรงพยาบาลกุสุมาลย์,พังโคน และโรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 4 ก.ย. 2557
12 ประกาศราคากลางเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน ณ รพร.สว่างแดนดิน 22 ก.ย. 2557
13 ประกาศสอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ ทางการแพทย์ เครื่องช่วยหายใจ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 22 ก.ย. 2557
14 ร่าง TOR เครื่อง X-Ray ดิจตอล ขนาดไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ MA ชนิดหลอกแขวน 21 ส.ค. 2557
15 ซื้อเครื่องInfusion pump จำนวน 10 เครื่อง ของโรงพยาบาลสกลนคร 27 ส.ค. 2557
16 ประกาศประกวดราคาจ้างทำลายขยะติดเชื้อ ของโรงพยาบาลสกลนคร 28 ส.ค. 2557
17 ซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร จำนวน 4 เครื่อง 26 ส.ค. 2557
18 ร่าง TOR จ้างทำความสะอาด ของโรงพยาบาลสกลนคร 18 ส.ค. 2557
19 ประกาศร่าง TOR ราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเชื่อมอาคาร ณ รพร.สว่างแดนดิน 8 ก.ย. 2557
20 ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิคส์ อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับ อสม.ในการดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 14 ส.ค. 2557
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
38
ระเบียนที่ 1 - 20 / 741    
ข่าวพัสดุ/ก่อสร้าง
     
เรื่อง
วันประกาศ
1 แนวทางกำหนดงบประมาณค่าก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2555 19 มิ.ย. 56
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
31
สัปดาห์ที่ 35
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
สัปดาห์ที่ 36
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
สัปดาห์ที่ 37
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
สัปดาห์ที่ 38
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
สัปดาห์ที่ 39
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
ภาพกิจกรรม

กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1141 - 1147