สสจ.สกลนคร

งานในกลุ่มงาน

การเงิน
พัสดุ
ธุรการ

รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดโอนเงินงบประมาณ ก.ค. 57 ครั้งที่ 6

 

ดาวน์โหลดที่นี่

31 ก.ค. 57 19:13

ด่วนที่สุด

ขอให้โรงพยาบาลสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครทุกแห่งกรอกแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน  นำส่งฉบับจริงที่งานการเงิน  และส่งไฟล์มาที่อีเมล  suthatcha@hotmail.co.th   ภายในวันศุกร์ที่  1  สิงหาคม  2557 

 

 

ดาวน์โหลดแบบประเมินความเสี่ยงที่นี่

30 ก.ค. 57 10:46

รายละเอียดโอนเงินงบประมาณ เดือน ก.ค. 57 ครั้งที่ 5

 

ดาวน์โหลดที่นี่

28 ก.ค. 57 19:16

รายละเอียดโอนเงินงบประมาณ เดือน ก.ค.57 ครั้งที่ 4

 

ดาวน์โหลดที่นี่

28 ก.ค. 57 19:14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
69
ระเบียนที่ 1 - 4 / 274    
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (ชุด 2) 5 ส.ค. 2557
2 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (ชุด 1) 5 ส.ค. 2557
3 ประกาศจังหวัดสกลนคร "เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างส้วมสาธารณะตามมาตรฐาน HAS จำนวน ๓ แห่ง" สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างส้วมสาธารณะตามมาตรฐาน HAS จำนวน ๓ แห่ง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสุขเกษม ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนสวาง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ราคากลางเป็นเงิน ๕๕๕,๐๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 14 ส.ค. 2557
4 ร่างคุณลักษณะเฉพาะของยา สำหรับการประกวดราคาซื้อยาร่วมโรงพยาบาลในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 8 จำนวน 33 รายการ(ชุด 12) 5 ส.ค. 2557
5 โรงพยาบาลกุดบาก ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 12 รายการ กำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 20 สิงหาคม 2557 19 ส.ค. 2557
6 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ครั้งที่ 2 รายการ เตียงผ่าตัด จำนวน 1 เตียง โรงพยาบาลวานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 15 ส.ค. 2557
7 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ายื่นซองประกวดราคา (ชุดที่ 6) 5 ส.ค. 2557
8 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ายื่นซองประกวดราคา (ชุดที่ 5) 5 ส.ค. 2557
9 สอบราคาซื้อเครื่องทำคลอดสุญญากาศระบบอัตโนมัติ จำนวน ๒ เครื่อง สำหรับ รพ.กุดบาก และ รพ.พระอาจารย์ฝั้นอาจาโร จังหวัดสกลนคร 4 ส.ค. 2557
10 ร่าง TOR เครื่องล้างพร้อมการเป่าอบแห้งขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตร ของโรงพยาบาลสกลนคร 30 ก.ค. 2557
11 ประกาศ เรื่องสอบราคาซื้อเครื่องครุภัณฑ์การแพทย์ (ครั้งที่2) รายการเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพ อัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว ระบบสัมผัส โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 4 ส.ค. 2557
12 ร่างขอบเขตของงาน (TOR)การประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับ อสม.ในการดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 28 ก.ค. 2557
13 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารแพทย์แผนไทยชั้นเดียว โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 8 ส.ค. 2557
14 ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)และร่างเอกสารประกวดราคา สำหรับการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒๒ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 25 ก.ค. 2557
15 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคายา Clopidogrel film-coat tab ๗๕ mg ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 24 ก.ค. 2557
16 ร่าง TOR จ้างเหมาทำลายขยะติดเชื้อ ของโรงพยาบาล 23 ก.ค. 2557
17 ซื้อเครื่องกรอฟันเคลื่อนที่ โรงพยาบาลสกลนคร 30 ก.ค. 2557
18 ซื้อยูนิตทำฟัน โรงพยาบาลสกลนคร 30 ก.ค. 2557
19 ซื้อเครื่องมือผ่าตัดเนื้อตายโดยใช้แรงขับของน้ำ(Versa jet) 29 ก.ค. 2557
20 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการเคร่ื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติ (Traction) สำหรับโรงพยาบาลคำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 28 ก.ค. 2557
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
36
ระเบียนที่ 1 - 20 / 718    
ข่าวพัสดุ/ก่อสร้าง
     
เรื่อง
วันประกาศ
1 แนวทางกำหนดงบประมาณค่าก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2555 19 มิ.ย. 56
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
27
สัปดาห์ที่ 30
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
สัปดาห์ที่ 31
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
สัปดาห์ที่ 32
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
สัปดาห์ที่ 33
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
สัปดาห์ที่ 34
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
สัปดาห์ที่ 35
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
ภาพกิจกรรม

กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1141 - 1147