สสจ.สกลนคร

งานในกลุ่มงาน

การเงิน
พัสดุ
ธุรการ

รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งโอนเงินค่ารักษา-การศึกษาบุตร สสอ.(31 ต.ค.57.)

30 ต.ค. 57 16:43

แจ้งโอนเงินค่ารักษา-การศึกษาบุตรของรพ. (31 ต.ค.57)

30 ต.ค. 57 16:17

ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ  ที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อรับโอนเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ขอให้หน่วยงานของท่าน
ได้ทำหนังสือแจ้ง พร้อมแนบสำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร และรับรองสำเนาถูกต้อง ส่งมายัง งานการเงินและบัญชี สสจ.สกลนคร ภายในวันที่  5  ของทุกเดือน 

30 ต.ค. 57 09:25

งานการเงินและบัญชี สสจ.สน. ได้ส่งรายละเอียด สลิป เงินเดือนข้าราชการ และลูกจ้างประจำให้แล้ว ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ลงลายมือชื่อใน สลิป เพื่อแจกให้ ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ต่อไป

28 ต.ค. 57 06:18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
74
ระเบียนที่ 1 - 4 / 296    
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 5 พ.ย. 2557
2 ตาราง ปปช.๐๑ และ BOQ ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ๑ ระบบ 30 พ.ย. 2557
3 ตาราง ปปช.๐๑ และ BOQ ก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๘๕ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ๑ หลัง 30 พ.ย. 2557
4 ตาราง ปปช.๐๑ และ BOQ ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ๖๐ เตียง เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๓๒๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ๑ หลัง 30 พ.ย. 2557
5 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 22 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 31 ต.ค. 2557
6 ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของโรงพยาบาลสกลนคร 28 ต.ค. 2557
7 สอบราคาจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถยนต์ 27 ต.ค. 2557
8 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 21 ต.ค. 2557
9 ร่างขอบเขตของงาน (TOR)การประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๙ รายการ สำหรับโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร จังหวัดสกลนคร (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร) 17 ต.ค. 2557
10 สอบราคาจ้างติดตั้งระบบท่อจ่ายแก๊สสูญญากาศทางการแพทย์ตึกผู้ป่วยใน ขนาด 30 เตียง โรงพยาบาลวานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 21 ต.ค. 2557
11 โรงพยาบาลกุดบาก ประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ ณ โรงพยาบาลกุดบาก จังหวัดสกลนคร 20 ต.ค. 2557
12 ประกาศ ร่างคุณลักษณะเฉพาะของยา (ชุดที่ 14)สำหรับการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาโรงพยาบาลในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 8 7 ต.ค. 2557
13 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาสร้างทางเชื่อมอาคาร ณ รพร.สว่างแดนดิน 30 ต.ค. 2557
14 ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และเอกสารแนบท้ายประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๙ รายการ สำหรับโรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร จังหวัดสกลนคร (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร) 3 ต.ค. 2557
15 ประกาศคณะกรรมการพิจาณาผลการประกวดราคา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ายื่นซองประกวดราคาซื้อยาร่วมโรงพยาบาลเครือข่ายบริการที่ 8 (ชุดที่ 10) 26 ก.ย. 2557
16 ประกาศคณะกรรมการพิจาณาผลการประกวดราคา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ายื่นซองประกวดราคาซื้อยาร่วมโรงพยาบาลเครือข่ายบริการที่ 8 (ชุดที่ 9) 26 ก.ย. 2557
17 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาร่วมโรงพยาบาลเครือข่ายบริการที่ 8 (ชุดที่ 8) 26 ก.ย. 2557
18 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาร่วมโรงพยาบาลเครือข่ายบริการที่ 8 (ชุดที่ 7) 26 ก.ย. 2557
19 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาร่วมโรงพยาบาลเครือข่ายบริการที่ 8 (ชุดที่ 6) 26 ก.ย. 2557
20 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาร่วมโรงพยาบาลเครือข่ายบริการที่ 8 (ชุดที่ 5) 26 ก.ย. 2557
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
39
ระเบียนที่ 1 - 20 / 767    
ข่าวพัสดุ/ก่อสร้าง
     
เรื่อง
วันประกาศ
1 แนวทางกำหนดงบประมาณค่าก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2555 19 มิ.ย. 56
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 43
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
สัปดาห์ที่ 44
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
สัปดาห์ที่ 45
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
สัปดาห์ที่ 46
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
สัปดาห์ที่ 47
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
สัปดาห์ที่ 48
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
ภาพกิจกรรม

กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1141 - 1147