สสจ.สกลนคร

งานในกลุ่มงาน

การเงิน
พัสดุ
ธุรการ

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งโอนเงินค่าสาธารณูปโภค

ประจำเดือนสิงหาคม 2558

 

ดาวน์โหลดที่นี่

20 ส.ค. 58 10:03

แจ้งโอนเงินงบประมาณ รพ./สสอ. ประจำเดือน กรกฎาคม 2558

 

ดาวน์โหลดที่นี่

6 ส.ค. 58 09:03

แจ้งรายชื่อลดยอดสหกรณ์  ก.ค.58

ดาวน์โหลดที่นี้

29 ก.ค. 58 09:55

แจ้งโอนเงินงบประมาณ ประจำเดือนมิถุนายน 2558

 

ดาวน์โหลดที่นี่

7 ก.ค. 58 16:15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
82
ระเบียนที่ 1 - 4 / 326    
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ สำหรับโรงพยาบาลเจริญศิลป์ 15 ก.ย. 2558
2 ประกาศร่างประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคา ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โครงการซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ สำหรับโรงพยาบาลเจริญศิลป์ 3 ก.ย. 2558
3 ประกาศร่างประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการ ซื้อน้ำยาทดสอบฮีโมโกลบิน เอวันซี (HbA๑C) สำหรับ รพร.สว่างแดนดิน 28 ก.ย. 2558
4 รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction) รายการซ่อมแซมปรับปรุงหลังคาอาคาร แบบเลขที่ รพร.๐๐๑/๒๕๕๘ จำนวน ๑ โครงการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 28 ก.ย. 2558
5 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงหลังคาอาคาร แบบเลขที่ รพร.๐๐๑/๒๕๕๘ จำนวน ๑ โครงการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 28 ก.ย. 2558
6 ระบบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 30 ก.ย. 2558
7 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 500 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 31 ส.ค. 2558
8 เปิดเผยตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง วัสดุสำนักงาน 5 รายการ 28 ก.ย. 2558
9 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ วัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ 27 ส.ค. 2558
10 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ ประกวดราคาซื้อ น้ำยาทดสอบ ฮีโมโกลบิน เอวันซี (HbA๑C) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รพร.สว่างแดนดิน 25 ก.ย. 2558
11 สรุปผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลส่องดาว 26 ส.ค. 2558
12 รายงานขอซื้อและการจัดทำประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาซื้อยา human albumin ๒๐ g/๑๐๐ ml solution for infusion, ๕๐ ml โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ก.ย. 2558
13 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อ human albumin ๒๐ g/๑๐๐ ml solution for infusion, ๕๐ mlโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ก.ย. 2558
14 สรุปผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โรงพยาบาลส่องดาว 25 ส.ค. 2558
15 ร่างประกาศประะกวดราคาติดตั้งระบบไปป์ไลน์ตึกผ่าตัด โรพยาบาลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 30 ก.ย. 2558
16 ร่างประกาศประกวดราคาติดตั้งระบบไปป์ไลน์ตึกผ่าตัด โรงพยาบาลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสลนคร 30 ก.ย. 2558
17 ประกาศตารางเปิดเผยราคากลางเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 27 ส.ค. 2558
18 รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ รพ.โคกศรีสุพรรณ 25 ส.ค. 2558
19 ร่างประกาศและเอกสารประกาศประกวดราคา (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 4 รายการ รพ.โคกศรีสุพรรณ 25 ส.ค. 2558
20 รายงานแผนปฏิบัติการจ้างเหมาก่อสร้างห้องประชุม จำนวน 1 หลัง รพร.สว่างแดนดิน 21 ก.ย. 2558
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
60
ระเบียนที่ 1 - 20 / 1194    
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 30
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
สัปดาห์ที่ 31
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
สัปดาห์ที่ 32
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
สัปดาห์ที่ 33
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
สัปดาห์ที่ 34
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
สัปดาห์ที่ 35
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
ภาพกิจกรรม

กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1141 - 1147