ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมเรื่อง "การพยาบาลทารกแรกเกิด" สามารถดูรายละเอียดการอบรมได้ที่ www.childrenhospital-training.com 

3 ก.พ. 63 09:46
admin

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง Plancentae adherwnce และการพัฒนาระบบส่งต่อสตรีตั้งครรภ์ภาวะรกเกาะลึก ในวันพุธที่ 29 ม.ค. 63  ลงทะเบียนผ่าน QR code

3 ก.พ. 63 09:33
admin

 นโยบาย MCH จ.สกลนคร ปีงบประมาณ 2563

27 พ.ย. 62 15:51
admin

เอกสารการประชุม Coaching ปี 2562

17 ก.ย. 62 13:26
admin

เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการบริการอนามัยแม่และเด็ก ปี 2562

17 ก.ย. 62 11:56
admin

CPG ปี 2561

17 ก.ย. 62 11:25
admin

คู่มือปฎิบัติงานอนามัยแม่และเด็ก (CPG)

ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2562

9 ส.ค. 62 11:36
admin

PNC MCH จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2562

9 ส.ค. 62 11:31
admin

สรุปและข้อเสนอแนะการตรวจราชการ

ปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2 (งานอนามัยแม่และเด็ก)

9 ส.ค. 62 11:22
admin

ผลการตรวจปัสสาวะหาไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ ปี2560 "ดาวน์โหลด"

17 เม.ย. 62 11:43
admin
1
2
3
4
5
6
ระเบียนที่ 1 - 10 / 56    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
27
สัปดาห์ที่ 52
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
สัปดาห์ที่ 53
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
สัปดาห์ที่ 01
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
สัปดาห์ที่ 02
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
สัปดาห์ที่ 03
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
สัปดาห์ที่ 04
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
ภาพกิจกรรม

นางสาวลลิวัฒน์ กองศูนย์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

งานอนามัยแม่และเด็ก

นางสาวพลอยไพลิน  เอื้ออารีย์กุล

นักวิชาการสาธารณสุข

ผู้ช่วยประสานงาน MCH

รพ.สต.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถ.ศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทร. ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗  โทรสาร ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗ ต่อ ๑๑๑๑ - ๑๒๒๒